AgroPlas AS. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AgroPlas AS. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning"

Transkript

1 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning

2 Org.nr.: Årsberetning 2010 Virksomhetens art og omfang AgroPlas AS driver med anlegg for gjenvinning av verdifulle råstoff og energi fra avfall. AgroPlas AS holder til i Skedsmo kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat. Det er styrets oppfatning at regnskapet for 2010 gir et rettvisende bilde av selskapets drift og stilling pr Forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapet har for tiden flere pågående forsknings og utviklingsaktiviteter. Fortsatt drift. Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø. Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i Ytre miljø. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling. Bedriften har en ansatt ved utgangen av Denne personen er mann. Styret består av 5 personer, hvorav 2 er kvinner. Oslo, den 10..mars 2011 Kristin Hetle Styremedlem Ove Lerdahl Styrets Leder Anne Solgaard Styremedlem Henry Sperle Styremedlem Derek Julian Barr Styremedlem Bjørn Olsrud Utgård Daglig leder

3 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning 4, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Udekket tap

4 Balanse pr. 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 2, Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 5, Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

5 Balanse pr. 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 11, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 2010 Kjeller, 11. mars 2011 Bjørn O. Utgård (sign) Derek Barr (sign) Henry Sperle (sign) daglig leder styremedlem styremedlem Kristin Hetle (sign) Anne Solgaard (sign) Ove Lerdahl (sign) styremedlem styremedlem styreleder

6 Noter til regnskapet for 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Tilhørende offentlig tilskudd og skattefunn midler blir inntektsført fortløpende, så lenge det ikke er noe krav om evt. tilbakebetaling.

7 Noter til regnskapet for 2010 Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel etter regnskapslovens regler for små foretak. Note 2 - SkatteFUNN Selskapet mottar støtte i form av SkatteFUNN midler for godkjent utviklingsprosjekt. Prosjektets formål er å undersøke hvilken verdi karbon produsert ved hjelp av den proprietære GasPlas teknologien kan ha som jordforbedringsmiddel. Videreutvikle prosjektet, konsepter, kunnskap, patenter og utstyr for kommersiell utnyttelse av plasmakarbon som jordforbedringsmiddel. Det er en målsetning at fremtidige inntekter skal motsvare eller overgå de samlede utviklingskostnadene knyttet til prosjektet Refusjon fra SkatteFUNN-ordning Aktivert FoU kostnader Sum Selskapet har valgt å inntektsføre midler fra skattefunn, til tross for at deler av tilskuddet vedrører aktivert FoU kostnader. Se note 4. Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,2 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

8 Noter til regnskapet for 2010 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2010 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 4 - Immaterielle eiendeler FOU Tilgang kjøpte eiendeler Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 12 år Lineær Note 5 - Varige driftsmidler Kjøretøy mm. Driftsløsøre, Sum inventar, verktøy mm. Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær

9 Noter til regnskapet for 2010 Note 6 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag Netto midlertidige forskjeller pr % Utsatt skattefordel/utsatt skatt Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter regnskapslovens regler for små foretak. Note 7 - Pant og garantier Pantsikret gjeld Pantelån Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Kjøretøy Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v Selskapet har pr tegnet aksjer i Accruity AS som tilsvarer 30% av selskapets eier/stemmeandel. Dette ble først registrert i januar Note 9 - Aksjer i andre selskaper Selskap Eierandel Bokført verdi GasPlas AS 3,84% Vortair AS 15%

10 Noter til regnskapet for 2010 Note 10 - Bankinnskudd 2010 Bundne skattetrekksmidler utgjør Skyldig forskuddstrekk pr utgjorde kr Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Olis AS ,48 % 30,48 % Kvernviken AS ,04 % 9,04 % Cleanenergycircle AS ,33 % 7,33 % Henry Sperle, styremedlem ,10 % 6,10 % Gronrygg AS ,57 % 4,57 % Derek Barr, styremedlem ,06 % 4,06 % Baltus og Hippie AS ,56 % 3,56 % Mehandran Gnankuru ,05 % 3,05 % Stoknes Futures AS ,05 % 3,05 % Phillip Risby ,54 % 2,54 % Kristin Hetle, styremedlem ,61 % 0,61 % Anne Solgaard, styremedlem ,25 % 0,25 % Sum ,64 % 74,64 % Øvrige (eierandel < 5%) ,37 % 25,36 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Note 12 - Egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen Udekket Sum fond innskutt tap egenkapital Egenkapital Årsresultat Kontantinnskudd Ikke registrert kapitalforhøyelse Egenkapital

11 R E V I S J O N S F I R M A E T FLATTUM & CO AS STATSAUTORISERTE REVISORER Til Generalforsamlingen i AgroPlas AS REVISJONSBERETNING FOR 2010 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for AgroPlas AS, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til AgroPlas AS per 31. desember 2010 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Tullins gt. 6, N-0166 Oslo Tel: Fax: Revisornr. : MVA Medlemmer av Den norske Revisorforening

12 REVISJONSFIRMAET FLATTUM & CO AS side 2 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 11. mars 2011 Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS Terje Narum (sign) Statsautorisert revisor

13 Annual report 2010 Board of directors' report Annual accounts - Income statement - Balance sheet - Notes to the accounts Auditors' report

14 Org. No.: Annual report 2010 Scope of business AgroPlas AS delivers solutions for production of energy, fertilizer and energy from waste. AgroPlas is based in Skedsmo, Norway. Overview of development and performance It is the Board's opinion that the financial statements for 2010 provide a true and fair view of the company's operations and state as of 31 December Research and product development activities The company currently has several ongoing research and product development activities. Continued operations The financial statement for 2010 has been set up under the assumption of continued operations. It is hereby confirmed that the conditions needed for continued operations are fulfilled. The Working Environment The Board is satisfied with the company s working environment. There have been no injuries or accidents in The natural environment The company s operations do not pollute the environment. Gender Equality The company has one employee (a male) at the end of The Board consists of 5 people, of which 2 are women. Oslo, the 10 March 2011 Kristin Hetle Director Henry Sperle Director Ove Lerdahl Chairman of the board Derek Barr Director Anne Solgaard Director Bjørn Utgård CEO

15 Income statement Note Revenue Sales revenue Other operating income Total revenue Operating expenses Payroll expenses Depreciation of tangible and intangible fixed 4, assets Other operating expenses Total operating expenses Operating result Financial income and expenses Other financial income Other financial expenses Net financial items Ordinary result before tax Net profit or loss for the year Allocated as follows Uncovered losses

16 Balance sheet as of 31. december Note ASSETS Fixed assets Intangible assets Research and development 2, Tangible assets Fixtures and fittings, tools, office machinery etc. 5, Financial assets Investments in associated companies Investments in shares and units Total financial assets Total fixed assets Current assets Receivables Trade receivables Other receivables Total accounts receivable Cash and cash equivalents Total current assets Total assets

17 Balance sheet as of 31. december Note EAUITY AND LIABILITIES Equity Paid-in capital Share capital 11, Share premium reserve Other paid-in capital Total paid-in capital Retained earnings Other equity Total equity Liabilities Other long-term liabilities Liabilities to financial institutions Current liabilities Trade creditors Public duties payable Other short-term liabilities Total current liabilities Total liabilities Total equity and liabilities december 2010 Kjeller, 11. mars 2011 Bjørn O. Utgård (sign) Derek Barr (sign) Henry Sperle (sign) CEO Board member Board member Kristin Hetle (sign) Anne Solgaard (sign) Ove Lerdahl (sign) Board member Board member Chariman of the Board

18 Notes to the accounts for 2010 Note - 1 Accounting Principles The annual report is prepared according to the Norwegian Accounting Act 1998 and generally accepted accounting principles for small companies. Subsidiaries and investment in associate Subsidiaries and investments in associate are valued by the cost method in the company accounts. The investment is valued as cost of acquiring shares in the subsidiary, providing that write down is not required. Write down to fair value will be carried out if the reduction in value is caused by circumstances which may not be regarded as incidental, and deemed necessary by generally accepted accounting principles. Write downs are reversed when the cause of the initial write down are no longer present. Dividends and other distributions are recognized in the same year as appropriated in the subsidiary accounts. If dividends exceed withheld profits after acquisition, the exceeding amount represents reimbursement of invested capital, and the distribution will be subtracted from the value of the acquisition in the balance sheet. Sales revenue Sales revenues are recognized at the time of delivery. Revenue from services are recognized at execution. The share of sales revenue associated with future services are recorded in the balance sheet as deferred sales revenue, and are recognized at the time of execution. Balance sheet classification Net current assets comprise creditors due within one year, and entries related to goods circulation. Other entries are classified as fixed assets and/or long term creditors. Current assets are valued at the lower of acquisition cost and fair value. Short term creditors are recognized at nominal value. Fixed assets are valued by the cost of acquisition, in the case of non incidental reduction in value the asset will be written down to the fair value amount. Long term creditors are recognized at nominal value. Trade and other receivables Trade receivables and other current receivables are recorded in the balance sheet at nominal value less provisions for doubtful debts. Provisions for doubtful debts are calculated on the basis of individual assessments. Property, plant and equipment Property, plant and equipment is capitalized and depreciated over the estimated useful economic life. Direct maintenance costs are expensed as incurred, whereas improvements and upgrading are assigned to the acquisition cost and depreciated along with the asset. If carrying value of a non current asset exceeds the estimated recoverable amount, the asset is written down to the recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and value in use. Research and development Research and development costs are capitalized providing that a future economic benefit associated with development of the intangible asset can be identified. Otherwise, the costs are expensed as incurred. Capitalized research and development are amortized linearly over the economic lifetime. Corresponding government grant and SkattFUNN funds are recognize continuously, as long as there is no requirement for repayment.

19 Notes to the accounts for 2010 Income tax Tax expenses in the profit and loss account comprise both tax payable for the accounting period and changes in deferred tax. Deferred tax is calculated at 28 percent on the basis of existing temporary differences between accounting profit and taxable profit together with tax deductible deficits at the year end. Temporary differences both positive and negative, are balance out within the same period. Deferred tax assets are recorded in the balance sheet to the extent it is more likely than not that the tax assets will be utilized. Deferred tax assets are not capitalized according to Accounting principals for Small Business. Note 2 - SkatteFUNN Company receives support in the form of SkatteFUNN funds for approved development projects. The project s objective is to examine the value of carbon produced by the proprietary GasPlas technology may have as a soil improver. Develop project concepts, knowledge, patents and equipment for the commercial exploitation of plasma carbon as a soil improver. It is a goal that future revenues will correspond to or exceed the total development cost of the project Reimbursement from SkatteFUNN Capitalized R&D cost Sum Funds from SkatteFUNN are recognize as income, in spite of that part of the grant are relates to capitalized R&D costs. See note 4. Note 3 - Wage costs, number of employees, remuneration, loans to employees and auditor's fee Wage costs Salaries Payroll tax Other payments Total The total number of employees in the company during the year: 0,2 labour year. Management remuneration Salary Pensionexpenses Other renumeration CEO The company is not obliged to follow the Act on mandatory occupational pension.

20 Notes to the accounts for 2010 Auditor fee has been divided as follows 2010 Audit fee Other services VAT is not included in the figures of auditor's fee. Note 4 - Intangible assets R&D Purchased intangibles Acquisition cost Acc.amortization at Net carrying amount at Amortization for the year Useful economic life Amortization plan 12 år Linear Note 5 - Tangible assets Vehicles etc Running Total equipment, tools etc Purchased tangibles Acquisition cost Acc.depreciation Net carrying amount at Depreciation for the year Useful economic life 5 år 3 år Amortization plan Linear Linear

21 Notes to the accounts for 2010 Note 6 - Income taxes Income tax expenses Change in deferred tax Total income tax expense Tax base estimation Ordinary result before tax Permanent differences Temporary differences Tax base Temporary differences outlined Fixed assets Accumulated losses carried forward before the group contributions Temporary differences at Deferred income tax liability Deferred tax assets are not capitalized according to Accounting principals for Small Business. Note 7 - Mortages and guarantees Book value of liabilities with pledged securities Loan Book value of assets pledged as security: Vehicles Note 8 - Investment in subsidiaries and associate As of 31 December, the company has subscribed shares in Accruity AS, which is equivalent to 30% of the company owner/voting right. This was first recorded in January Note 9 - Shares in other companies Company Ownership Book value GasPlas AS 3,84% Vortair AS 15%

22 Notes to the accounts for 2010 Note 10 - Bankdeposit 2010 Restricted funds account Payroll withholding as of 31 of December amounted to NOK Note 11 - Share capital and shareholder information Share capital: Number of Face value Book value shares Ordinary shares NOK Number of shares, shareholders etc. as of 31 of Desember: Ordinary Ownership Voting shares share rights Olis AS ,48 % 30,48 % Kvernviken AS ,04 % 9,04 % Cleanenergycircle AS ,33 % 7,33 % Henry Sperle, Board member ,10 % 6,10 % Gronrygg AS ,57 % 4,57 % Derek Barr, Board member ,06 % 4,06 % Baltus og Hippie AS ,56 % 3,56 % Mehandran Gnankuru ,05 % 3,05 % Stoknes Futures AS ,05 % 3,05 % Phillip Risby ,54 % 2,54 % Kristin Hetle, Board member ,61 % 0,61 % Anne Solgaard, Board member ,25 % 0,25 % Total ,64 % 74,64 % Other (less than 5% ownership) ,37 % 25,36 % Total number of shares ,00 % 100,00 % Note 12 - Owners equity Share Share Other Uncovered Total capital premium paid-in losses reserve capital Owners equity Profit for the year Cash contribution Not registered capital increase Owners equity

23 R E V I S J O N S F I R M A E T FLATTUM & CO AS STATSAUTORISERTE REVISORER Translation has been made for information purposes only To the Annual Shareholders' Meeting of AgroPlas AS INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Report on the Financial Statements We have audited the accompanying financial statements of AgroPlas AS, which comprise the balance sheet as at December 31, 2010, and the income statement showing a loss of NOK for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The Board of Directors and the Management s Responsibility for the Financial Statements The Board of Directors and the Managing Director are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and practices generally accepted in Norway, and for such internal control as the Board of Directors and the Managing Director determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of AgroPlas AS as at December 31, 2010, and its financial performance and its cash flows for the Tullins gt. 6, N-0166 Oslo Tel: Fax: Revisornr.: MVA Medlemmer av Den norske Revisorforening

24 REVISJONSFIRMAET FLATTUM & CO AS side 2 year then ended in accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and practices generally accepted in Norway. Report on Other Legal and Regulatory Requirements Opinion on the Board of Directors report Based on our audit of the financial statements as described above, it is our opinion that the information presented in the Board of Directors report concerning the financial statements the going concern assumption is consistent with the financial statements and complies with the law and regulations. Opinion on Registration and documentation Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures we have considered necessary in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, «Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information», it is our opinion that the company s management has fulfilled its duty to produce a proper and clearly set out registration and documentation of the company s accounting information in accordance with the law and bookkeeping standards and practices generally accepted in Norway. Oslo, 11 March 2011 Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS Terje Narum (sign) Statsautorisert revisor

25 A Åpningsbalanse pr. 31. januar 2011 Åpningsbalanse Revisors uttalese Sakkyndig redegjørelse

26 A Åpnings balanse pr. 31. januar 2011 Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Finansielle anleggsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

27 A Åpnings balanse pr. 31. januar 2011 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld januar 2011 Kjeller, 11. mars 2011 Bjørn O. Utgård (sign) Derek Barr (sign) Henry Sperle (sign) daglig leder styremedlem styremedlem Kristin Hetle (sign) Anne Solgaard (sign) Ove Lerdahl (sign) styremedlem styremedlem styreleder

28 R E V I S J O N S F I R M A E T FLATTUM & CO AS STATSAUTORISERTE REVISORER Til Generalforsamlingen i Agroplas ASA UTTALELSE OM ÅPNINGSBALANSE VED OMDANNING TIL ASA Vi har kontrollert åpningsbalansen, datert 31.januar 2011, for Agroplas ASA som viser en aksjekapital på kr Styret er ansvarlig for åpningsbalansen som viser eiendeler og forpliktelser ved omdanningen. Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802 «Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen». Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar regnskapsloven. Vi har kontrollert utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i åpningsbalansen. Vi mener at vår kontroll gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert 31. januar 2011 for Agroplas ASA er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Oslo, 11. mars 2011 Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS Terje Narum (sign) Statsautorisert revisor Tullins gt. 6, N-0166 Oslo Tel: Fax: Revisornr. : MVA Medlemmer av Den norske Revisorforening

29 A Opening balance sheet 31 January 2011 Opening balance sheet Auditors' statement Experts statement

30 A Opening balance sheet as of 31 January 2011 Note ASSETS Fixed assets Intangible assets Research and development Tangible assets Fixtures and fittings, tools, office machinery etc Financial assets Investments in other group companies Investments in associated companies Investments in shares and units Total financial assets Total fixed assets Current assets Receivables Trade receivables Other receivables Total accounts receivable Cash and cash equivalents Total current assets Total assets

31 A Opening balance sheet as of 31 January 2011 Note EQUITY AND LIABILITIES Equity Paid-in capital Share capital Share premium reserve Other paid-in capital Total paid-in capital Retained earnings Other equity Total equity Liabilities Other long-term liabilities Liabilities to financial institutions Current liabilities Trade creditors Public duties payable Other short-term liabilities Total current liabilities Total liabilities Total equity and liabilities january 2011 Kjeller, 11. mars 2011 Bjørn O. Utgård (sign) Derek Barr (sign) Henry Sperle (sign) CEO Board member Board member Kristin Hetle (sign) Anne Solgaard (sign) Ove Lerdahl (sign) Board member Board member Chariman of the Board

32 R E V I S J O N S F I R M A E T FLATTUM & CO AS STATSAUTORISERTE REVISORER Translation has been made for information purposes only. To the General Meeting of Agroplas ASA Opinion regarding the opening balance sheet We have performed procedures on the opening balance sheet as of 31 January 2011, for AgroPlas ASA, which shows share capital of NOK The board of directors are responsible for the opening balance sheet which shows assets and liabilities at the conversion date. Our responsibility is to express an opinion on the classification and presentation in the opening balance sheet based on our procedures. We have performed our procedures and issued our opinion on the basis of the Norwegian auditing standard SA 3802 The auditor s assurance reports and statements required by Norwegian Company legislation" issued by the Norwegian Institute of Public Accountants. The standard requires that we plan and perform procedures to obtain reasonable assurance about whether the information in the opening balance sheet is classified and presented in compliance with the Norwegian Accounting Act. We have examined, on a test basis, the material supporting the information in the opening balance sheet. We believe that our procedures provide a reasonable basis for our opinion. In our opinion the classification and presentation in the opening balance sheet as of 31 January 2011 for AgroPlas ASA are in compliance with the regulations of the Norwegian Accounting Act. Oslo, 11. March 2011 Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS Terje Narum (sign) Statsautorisert revisor Tullins gt. 6, N-0166 Oslo Tel: Fax: Revisornr. : MVA Medlemmer av Den norske Revisorforening

33

34

35

Årsrapport 2001 Annual Report 2001

Årsrapport 2001 Annual Report 2001 Årsrapport 2001 Annual Report 2001 2 Historikk History Da Hydralift ASA investerte i aksjer i Ocean Rig ASA høsten 1999, var dette tenkt som en kortsiktig finansiell investering. Hydralift ASA hadde allerede

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP NUSSIR ASA FOR 2014 Nussir ASA, 9620 Kvalsund Org.nr. 937 917 376 Selskapets virksomhet Nussir ASA sin visjon er å etablere og bygge opp et lønnsomt lete og gruveselskap på

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2008

Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 20 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Myntsett Medaljer og spesielle prosjekter Det Norske Myntverket

Detaljer

NUSSIR ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR

NUSSIR ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR NUSSIR ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Selskapets virksomhet Nussir ASA sin visjon er å etablere og bygge opp et lønnsomt gruveselskap på grunnlag av selskapets nåværende malmrettigheter for kobber

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway 07 Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Norge AS Marathon Petroleum Norge AS er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 36. plass på

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold: Annual Report/Årsrapport 2011 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2011 2010 Fra konsernregnskapet Contents_innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2011 4 Shareholders

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Årsrapport 2012 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2012 2011 Resultatregnskap Salgsinntekt

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer

ANNUAL REPORT // ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT // ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT // ÅRSRAPPORT REACH SUBSEA ASA 2012 Reach Subsea ASA // Annual report / Årsrapport 2012 Content // Innhold Our business... 3 Annual report...4 Corporate governance and management... 7 Profit

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Ecuanor ASA årsrapport 2004

Ecuanor ASA årsrapport 2004 årsrapport 2004 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Innhold Dette er Ecuanor 3 Årsberetning 2004 5 Resultat 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisors beretning 19 Electromagnetic

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia 2 NOR I L I A BA ÅRSMELDING 2009 1 foto: grethe ringdal Innhold Samspill og verdiskapning Teamwork and wealth creation 2 Styrets beretning The Board of Directors

Detaljer