Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre"

Transkript

1 Alta Kraftlag SA Markveien ALTA Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 1 Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Vi viser til oversendelse av miljø-, transport- og anleggsplan av 20. januar 2015 for ny 132 kv kraftledning Skillemoen-Skoddevarre. Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for miljø-, transport- og anleggsplan gitt i konsesjon av 20. juni 2013, post 9. Bakgrunn Alta kraftlag fikk den 20. juni 2013 konsesjon til å bygge og drive ny Skoddevarre transformatorstasjon og en ny, ca. 4,5 km 132 kv kraftledning mellom Skoddevarre transformatorstasjon og tilknytningspunkt på eksisterende 132 kv kraftledning. I henhold til konsesjonen skal det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. MTA for 132 kv kraftledningen mellom Skillemoen og Skoddevarre ble oversendt NVE den 11. november Det utarbeides en egen MTA for transformatorstasjonen. NVE gav tilbakemeldinger til den innsendte MTA den 19. november Revidert MTA ble oversendt fra Alta kraftlag den 20. januar Vedtak Med hjemmel i konsesjonen datert 20. juni 2013, post 9, godkjenner NVE fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av 132 kv Skillemoen Skoddevarre i Alta kommune. Vårt vedtak forutsetter at de fremlagte planer for miljø og transport ikke går ut over vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. Videre forutsettes det at nødvendige privatrettslige avtaler om bruk av grunn er på plass før anleggsarbeidet starter. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Vilkår NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift. Det kan fra NVEs miljøtilsyn bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til dokumentasjon for deler av anlegget. Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig. Alta kraftlag skal avklare bruk av riggplass 3 med barnehage og folkehøgskole som ligger i nærheten. Er det konflikter knyttet til bruk av riggplassen skal alternativ riggplass ved transformatorstasjonen nyttes. Alta kraftlags bruk av riggplass 3 skal ikke hindre bruk av skiløype som går forbi. Planen skal revideres fortløpende etter behov. Vi vil presisere at planen ikke skal fravikes uten NVEs godkjennelse. NVE vil følge opp arbeidene med tilsyn. Merknader til planen Alta kommune fikk oversendt planen til gjennomsyn fra Alta kraftlag den 20. januar, og har kommet med merknader direkte til NVE i brev av 13. februar Kommunen viser i sin uttalelse til at det ikke fremgår av MTA hva de ulike riggområdene skal benyttes til og hvilke eventuelle ulemper det vil være tilknyttet bruken av disse. Videre stilles det uavhengig av dette spørsmål ved hvor gjennomtenkt lokaliseringen av de to foreslåtte riggområdene er. De viser spesifikt til at det nordligste riggområde (riggområde 3) kan komme i konflikt med en naturbarnehage, Øytun folkehøgskole og en skiløype (lysløype) som går gjennom området. Kommunen mener derfor at riggplassen må flyttes til et annet område. Videre viser kommunen til at den sørlige riggplassen (riggplass 1) ser ut til å være plassert i et område med vegetasjon og bør flyttes meter nordover for å bruke en allerede opparbeidet plass. Alta kommune viser til to befaringer ang. valg av trasé sommeren De mener traséen i hovedsak er slik som det var enighet om på befaring, men de oppfattet at Alta kraftlag var villige til å justere traséen vekk fra skiløypen over en kortere strekning (600 meter) slik at man unngikk parallelføring med skiløypen i et området som er vindpåvirket vinterstid. Alta kraftlag har kommentert kommunens merknader i e-post/notat av 19. februar Alta kraftlag viser til at bruk av riggplass 1 ved Lundemo er avklart med Alta kommune i e-postutveksling. Videre viser de til at riggplassen 2 ved Nylund er planlagt brukt til lagring av verktøycontainere og parkering. De beskriver trafikken inn til riggplassen og at denne er avklart med fester av eiendommen som veien krysser. Videre er bruk av denne riggplassen og opparbeidelse/oppdyrking av denne i ettertid avklart med fester av grunnen. For riggplass 3 kommenterer Alta kraftlag at denne var ment til bruk for lagring av trevirke før utkjøring. De kommenterer at dersom kommunen finner denne i stor konflikt med naturbarnehagen kan lokalisering endres til riggplass på stasjonstomt. NVEs vurdering NVE viser til den innsendte plan og korrespondanse som har vært om planen. NVE mener den reviderte planen ivaretar de nødvendige hensyn som går frem av konsesjonen som er gitt og NVEs veileder for utarbeidelse av MTA. Den forelagte MTA gir etter NVEs vurdering et godt grunnlag for å utføre anleggsarbeidene på en hensiktsmessig måte, men sluttresultatet er i stor grad avhengig av at anleggsarbeidene utføres og følges opp slik som beskrevet i planen. NVE mener det er viktig å etablere systemer som sikrer at informasjon gitt i MTA når ut til alle som er involvert i anleggsarbeidene.

3 Side 3 For riggplassene sin del anser NVE at bruk av riggplass 1 og 2 er avklart gjennom den dialogen som har vært med kommunen og redegjørelsen fra kraftlaget. For riggplass 3 ser NVE at bruk av denne kan være problematisk for barnehagens bruk av området og for Øytun folkehøgskole. NVE setter derfor vilkår om at eventuell bruk av riggplassen skal avklares med disse berørte interessene. Dersom det er konfliktfylt mot disse å benytte riggplassen skal alternativ riggplass ved transformatorstasjon brukes. NVE anser ikke riggplass 3 å være i konflikt med skiløypen så fremt fremkommelighet på denne sikres, men idrettslaget må informeres om planene. Når det gjelder valg av trasé har NVE og Alta kraftlag hatt dialog om denne siden MTA ble sendt til NVE første gang. Den traséen som skal benyttes for fremføring av en kraftledning med hjemmel i energiloven følger av den konsesjonen som er gitt med tilhørende kart. Det kan i midlertidig gjøres mindre justeringer i detaljplanleggingen som fremlegges i MTA. NVE mener den traséjusteringen som kommunen har ønsket er større en det som kan justeres gjennom MTA, og at en slik endring må gjøres gjennom en søknad om endret konsesjon som er en mer omfattende prosess. NVE gav tilbakemelding om dette på den traséen som forelå i første utgave av MTA. I revidert MTA av 20. januar ble det fremlagt en oppdatert trasé. I e-post av 10. februar 2014 fra konsesjonsavdelingen i NVE ble det avklart at kraftledningstraséen som fremgår av revidert MTA er i tråd med den konsesjonen som er gitt. Alta kraftlag har ikke kommentert kommunens innspill til justering av trasé da det har vært en prosess med NVE om hva som er mulig å justere iht. konsesjonen. NVE er opptatt av at inngrepene som er beskrevet som midlertidige og eventuelle terrengskader istandsettes på best mulig måte etter at anleggsarbeidene er ferdige. Naturlig revegetering skal være hovedprinsippet for vegetasjonsetablering for å sikre at stedegne arter etableres. Der dette ikke er mulig, eller der det av hensyn til erosjon er ønskelig med raskere vegetasjonsetablering, skal kun godkjente frøblandinger som ikke inneholder fremmede arter/genotyper benyttes. Alta kraftlag kan med fordel utarbeide en kontrollplan for prosjektet i form av en sjekkliste som beskriver hvem som har ansvar for oppfølging av de viktigste punktene i MTA og hvordan avvik skal håndteres. En slik plan skal ikke godkjennes av NVE, men kan være et godt verktøy for å unngå hendelser som ikke er ønsket, og kan være et nyttig hjelpemiddel i konsesjonæren sin oppfølging av anleggsarbeidene. NVE kan oversende eksempler på slik plan/sjekkliste dersom ønskelig. Vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II I henhold til naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. På den måten skal forvaltningen i sine vedtak redegjøre for og synliggjøre kunnskapen om hvilke virkninger et tiltak vil få for naturmangfold, samt hvordan en har kommet fram til resultatet i den konkrete saken. Etter 8 i naturmangfoldloven skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. I denne saken går kunnskapen frem av dokumentasjon i konsesjonsbehandlingen og planens beskrivelser. I tillegg har NVE i forbindelse med behandlingen av MTA gått gjennom eksisterende kunnskap som Artskart og Naturbase for å sikre at den kunnskapen som ligger til grunn er korrekt og oppdatert. Etter 10 skal påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. NVE mener de planlagte anleggsarbeidene i liten grad vil påvirke berørte økosystemer så lenge de utføres som beskrevet i planen. NVE anser at kravet om at vedtak i hovedsak skal bygge på eksisterende kunnskap etter naturmangfoldloven 8 og at prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning ( 10) er oppfylt gjennom dette. NVE mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkningen tiltaket kan ha

4 Side 4 for naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven 9 har derfor mindre betydning i denne saken. Etter 11 skal tiltakshaveren dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Planen konkretiserer de tiltakene som gjøres for å hindre og begrense skader på naturmangfoldet. Utgiftene til disse tiltakene dekkes av Alta kraftlag eller entreprenør etter egne avtaler. I henhold til 12 i naturmangfoldloven skal det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. NVE mener at planen som er utarbeidet og de vurderinger som er gjort under arbeidet med denne sikrer at arbeidene blir utført på en god måte for å hindre skade på naturmangfoldet. NVE har i den grad det har vært mulig vurdert alternative metoder, teknikker og lokalisering for tiltakene som ligger i planen. NVE mener for øvrig planen gir et godt grunnlag for at de samfunnsmessige beste driftsmetodene og teknikk benyttes, og at det er positivt at Alta kraftlag har lagt opp til arbeid på snødekt og frossen mark, noe som i stor grad vil hindre terrengskader. Annet For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller kommunal byggesaksbehandling, jf pbl 1-3. NVE minner om at anlegget er underlagt forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav. Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen Ingunn Åsgard Bendiksen avdelingsdirektør Øyvind Leirset seksjonssjef Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

5 Side 5 Kopi: Alta kommune Alta Kraftlag SA v/malin Solheim

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma Pb 1400 Vika 0115 OSLO Vår dato: I 5. 05. 2012 Vår ref.: 201200433-5 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt. 1 0158 Oslo Vår dato: Vår ref.: 201000263-27 ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram Lyse Sentralnett AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 12.11.2012 Vår ref.: NVE 200902400-4 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: 29.8.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22 95 94 93, tcm@nve.no

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 07.03.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.03.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Elektriske anlegg og kraftledninger

Elektriske anlegg og kraftledninger HO-1/2006 ISSN 0802-9598 Elektriske anlegg og kraftledninger Temaveiledning SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk byggtjeneste oda Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold Melding HO-3/99 november 1999 ERSTATTET AV HO-1/2006 Elektriske anlegg og kraftledninger - Temaveiledning Innledning 1. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 2. Elektriske anlegg og spørsmålet om tillatelse

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer