Toneheim folkehøgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toneheim folkehøgskole"

Transkript

1 Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: /4880 Deres dato: Deres referanse: Toneheim folkehøgskole ved styrets leder Marmorvegen Ridabu TILSYNS Toneheim RAPPORT folkehøgskole Org. nr Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E- post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapporten Kort om Toneheim folkehøgskole Oppnevning og sammensetning av styret Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Elevråd Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Selvevaluering og kvalitetssikring Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Disiplinær - og klagesaker Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Langkurs Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratets funn

3 Side 3 av Innledning Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler godkjent etter lov om folkehøyskoler av 6. desember 2002 nr. 72 (folkehøyskoleloven), jf. delegasjon av 1. februar Folkehøyskolens formål er å fremme allmennutdanning og folkeopplysning, jf. folkehøyskoleloven 1 andre ledd. For å motta stats tilskudd må folkehøyskolen oppfylle en rekke vilkår som oppstilles i folkehøyskoleloven 2. Utdanningsdirektoratet kan iverksette kontroll av grunnlag for beregning av offentlig tilskudd, av at vilkårene for offentlig tilskudd for øvrig er oppfylt og at det offentlige tilskuddet anvendes i samsvar med forutsetningen i loven, forskrifter, rundskriv og tilskuddsbrev, jf. forskrift til folkehøyskoleloven 13, jf. folkehøyskoleloven 6. Brudd på folkehøyskoleloven 2 medfører at skolen ikke fyller vilkårene for tilskudd og at skolens rett til tilskudd bortfaller, jf. folkehøyskoleloven 3. Utdanningsdirektoratets tilsyn med folkehøyskoler er offentlig myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I denne rapporten presenteres Utdanningsdirektoratets foreløpige vurderinger og konklusjoner i forbindelse med det tilsynet som er ført med Toneheim folkehøgskole, i perioden fra og med 29. juli 2013 til og med dags dato. 1.2 Tema for tilsynet Utdanningsdirektoratet har kontrollert følgende temaer: Oppnevning og sammensetning av styret, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f. Skolens elevråd, jf. folkehøyskoleloven 2 g. Selvevaluering og kvalitet ssikring, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav h og forskrift til folkehøyskoleloven 14. Organ for behandling av disiplinærsaker og skolens behandling av disiplinær - og klagesaker, jf. folkehøyskoleloven 5 første og tredje ledd. Langkurs, jf. folkehøysko leloven 2 bokstav d og forskrift til folkehøyskoleloven 4 bokstav a. Forhold som ikke nevnes i denne rapporten har ikke blitt vurdert av Utdanningsdirektoratet. 1.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Toneheim folkehøgskole ble åpnet gjennom bre v 29. juli Skolen ble i brevet pålagt å legge fram ulik type dokumentasjon for Utdanningsdirektoratet. Styret har etterkommet Utdanningsdirektoratets pålegg om dokumentasjon. Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innsendt dokumentasjon, og vurdert denne opp mot krav i regelverket. Kontrollen er avgrenset til plikter etter folkehøyskoleloven, forskrift til folkehøyskoleloven, samt forvaltningsloven. Rettslige plikter etter annen lovgivning har ikke vært gjenstand for kontroll.

4 Side 4 av 13 I de tilfeller Utdannin gsdirektoratet konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt betegnes dette som lovbrudd. Lovbrudd er forhold som er i strid med krav som følger av folkehøyskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. I egenskap av å være øverste ansvarlig org an etter folkehøyskoleloven 2 bokstav f, første punktum er det skolens styre som er adressat for tilsynet. 1.4 Om tilsynsrapporten Tilsynsrapporten som nå oversendes skolen er utformet blant annet på bakgrunn av opplysninger som blant annet framkommer i: innsendt dokumentasjon fra styret/skolen (se oversikt i vedlegg) informasjon på skolens nettsted skolens selvevalueringsrapport intervju med skolens styre, ansatte og elever (se oversikt i vedlegg) 2. Kort om Toneheim folkehøgskole Toneheim folkehøgskole ligger på Ridabu ved Hamar i Hedmark fylke. Skolen har et langkurs i musikk. Utdanningsdirektoratet har ikke tidligere ført tilsyn med skolen.

5 Side 5 av Oppnevning og sammensetning av styret 3.1 Rettslige krav Folkehøyskoler godkjent etter folkehøyskoleloven skal ha et styre som øverste ansvarlige organ, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f, første punktum. Styret skal blant annet føre tilsyn med skolens drift, samt ansette og si opp skolens personal, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f, siste punktum. Skole ns eiere bestemmer sammensetningen av styret, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f, andre punktum. Det vil si at eieren velger de representanter som skal være styrets medlemmer. Hvordan dette skal gjøres i praksis, vil vanligvis fremgå av skolens vedtekter. I tillegg skal skolens elever og ansatte skal være sikret representasjon i skolens styre, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f, tredje punktum. Elevene og de ansatte skal selv velge sine representanter. De ansattes representant skal være valgt av alle skolens ansatte. Alle representantene skal ha tale -, forslags - og stemmerett i møtene, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f, fjerde punktum. For at disse rettighetene skal være reelle må alle styremedlemmene innkalles til styremøtene, og møtene må avholdes på et tidspunkt og et sted som er tilgjengelig for styremedlemmene. Blant annet vil innkallinger og referat fra møtene kunne dokumentere at alle styremedlemmene er innkalt til styremøtene, at styret fører tilsyn med skolens drift og at det er styret som faktisk ansetter og sier opp skolens personal. 3.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger I henhold til vedtektene for Toneheim folkehøgskole skal skolen ledes av et styre bestående av tre medlemmer som velges av foreningens årsmøte, samt en representant for skolens ansatte og en for skolens elever. De to sistnevnte skal velges av henholdsvis skolens ansatte og skolens elever. Styrets medlemmer er valgt i tråd med dette. Styremøtene avholdes ved Toneheim folkehøgskole og samtlige medlemmer av styret innkalles til styremøtene. Elevrepresentanten får fritak fra undervisningen for å delta på styremøtene. Innkallingen sendes ut i forkant av styremøtet på e-post. Det føres referat fra styremøtene. Oppsummering og konklusjon Styret ved Toneheim folkehøgskole er valgt i henhold til foreningens vedtekter, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f, første og andre punktum. Skolens ansatte og elever velger selv sine medlemmer til styret, og de har tale -, forslags - og stemmerett i styremøtene, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav f, tredje og fjerde punktum.

6 Side 6 av Elevråd 4.1 Rettslige krav Skolen skal ha et elevråd, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav g, første punktum. Elevrådet skal velges av elevene selv. 4.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Toneheim folke høgskole har et elevråd bestående av sju medlemmer. Elevrådet velges av alle elevene gjennom skriftlig valg. Oppsummering og konklusjon Toneheim folkehøgskole har et elevråd. Medlemmene er valgt av elevene, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav g, første pun ktum.

7 Side 7 av Selvevaluering og kvalitetssikring 5.1 Rettslige krav Folkehøyskolene har stor frihet når det gjelder organisering og faglig innhold. Skolen må imidlertid ha et bevi sst forhold til organisering og drift. Etter forskrift til folkehøyskoleloven 14 skal alle folkehøyskoler blant annet utarbeide dokumentasjon som klargjør og definerer skolens verdigrunnlag og målsetting. I NOU 2001:16 side 38 står det at «[b]ehovet for å legitimere bruk av offentlige midler er en av hovedbegrunnelsene for å etable re systemer for kvalitetsutvikling og evaluering». Utvalget sier at skolene tydeligere vil ansvarliggjøres når det gjelder egen måloppnåelse ved innføring av krav til selvevaluering. Skolen skal utarbeide en prosedyre for selvevaluering og kvalitetsutvikli ng, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav h. Skolens ansatte og elever skal sikres medvirkning i dette arbeidet. I praksis innebærer dette at hele skolen må involveres i arbeidet, slik at ikke dette blir en oppgave som kun skolens ledelse arbeider med. Det foreligger ikke krav om at selvevalueringen skal gjennomføres på en bestemt måte, dette er det opp til den enkelte skole å selv vurdere. I Ot.prp. nr. 79 side 27 sies det at «Det er selve utviklingsaspektet ved skoledriften som skal vektlegges i dette arbeid et.». Skolen skal også utarbeide en årlig selvevalueringsrapport, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav h og forskrift til folkehøyskoleloven 14. Rapporten skal innen 1. juni oversendes til departementet ved Utdanningsdirektoratet. Rapporten skal være offen tlig tilgjengelig. 5.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Toneheim folkehøgskole utarbeider årlig en selvevalueringsrapport som oversendes til Utdanningsdirektoratet. Rapporten publiseres ikke, men i intervjuene opplyses det at man vil få innsyn i rapporten dersom man henvendes seg til skolen. Innledningsvis i rapporten er skolens verdigrunnlag og mål definert. Både skolens ansatte og elevene er godt kjent med verdigrunnlaget og målene. Skolen har et system for å evaluere egen virksomhet og kvaliteten i eget arbeid. Det arbeides kontinuerlig med å heve kvaliteten i alle ledd. Rektor og skolens ledelse er sentrale i dette arbeidet, men de andre ansatte og elevene er også involvert. Skolen har blant annet avsatt tid for en av de ansatte til å arbeide med evaluering, og det er fokus på kvalitetsutvikling i for - og etterarbeidsukene og på skolens planleggingsdager. I tillegg skriver alle mellomlederne en årlig evaluering av sitt område. Elevene involveres gjennom brukerundersøkelsene og mer di rekte i de enkelte fag. Elevrådet har også mulighet til å engasjere seg i arbeidet med selvevaluering og kvalitetsutvikling. Skolens egenevaluering retter seg mot både store og små forhold. For skoleåret var evaluering i hovedsak rettet mot fir e hovedpunkter: hørelære og musikkteori, fagbeskrivelser, turné -evaluering og fravær soppfølgning. For alle disse punktene er tilstanden vurdert og skolen har iverksatt tiltak der det er avdekket behov for endringer. Det fremkom tydelig under intervjuene at de foreslåtte tiltakene på for eksempel fraværsoppfølgning var iverksatt. Oppsummering og konklusjon Toneheim folkehøgskole har en prosedyre for selvevaluering og kvalitetsutvikling, hvor både de ansatte og elevene involveres, jf. folkehøyskoleloven 2 h. Skolen evaluerer

8 Side 8 av 13 egen virksomhet og utarbeider og gjennomfører tiltak der det avdekkes behov for end ringer. Skolen utarbeider en årlig selvevalueringsrapport som oversendes til Utdanningsdirektoratet, jf. folkehøyskoleloven 2 h og forskrift til folkehøyskoleloven 14.

9 Side 9 av Disiplinær - og klagesaker 6.1 Rettslige krav Folkehøyskolene er gitt stor frihet til å bestemme intern organisering når det gjelder råd og organer. 1 Det følger imidlertid av folkehøyskoleloven 5 at disiplinærsaker skal behandles i et disiplinærråd opprettet av styret. Dette er gjort for å beskytte elevenes rettigheter ved utvisning og bortvisning. Rådet skal sikre at det etableres prosedyrer som sikrer bred og grundig behandling ved skolen før slike vedtak fattes. Disiplinærrådet skal behandle alle disiplinærsaker ved skolen. I merknadene til den gamle folkehøyskoleloven går det frem at dette innebærer alle saker om bortvisning og utvisning. Bortvisning betyr at eleven vises bort fra skolens område for en avgrenset periode, mens ved utvisning mister eleven skoleplassen for resten av kurset. Dette er alvorlige sanksjoner for elevene, og det er derfor de er gitt særskilte 2 saksbehandlingsregler. Disiplinærreaksjoner skal bare brukes ved brudd på regler eleven kjente til, eller normalt skulle ha kjent til. Det er skolens ansvar å informere om disse, slik at eleven vet hvilke regler som gjelder og hvilke sanksjoner som finnes. 3 Skolen er gitt stor grad av selvbestemmelsesrett når det gjelder organiseringen av egen skolehverdag, herunder regler for elevenes atferd. Siden bruk av disiplinærtiltak innebærer et inngrep i elevenes personlige autonomi er det likevel et krav at elevene kan forutberegne sin egen rettsstilling og vernes mot usaklig forskjellsbehandling og bruk av vilkårlige tiltak. For å sikre betryggende saksbehandling i forbindelse med utvisning og bortvisning, er det fastsatt at avgjørelser om bortvisning eller utvisning er enkeltvedtak, jf. folkehøyskoleloven 5 tredje ledd. Forvaltningslovens regler om saksbehandling av enkeltvedtak gjelder derfor for denne typen saker. Dette innebærer blant annet at vedtaket skal gjøres skriftlig, jf. forvaltningsloven 23. Underretningen skal være begrunnet jf. 24, og gi informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter, jf. 27 tredje ledd. Eleven som vedtaket gjelder skal også gis forhåndsvarsel og mulighet til å uttale seg før vedtaket treffes, jf. 16. Det går videre frem av folkehøyskoleloven 5 at saker som avgjøres av disiplinærrådet skal kunne påklages til styret. Formålet med en slik klageadgang er å sikre elevenes rettssikkerhet, ved å gi rett til en uavhengig totrinnsvurdering av disiplinærsaken. Dersom denne retten skal bli virkelig, forutsetter det at styrets behandling av klagesaken er reell og uavhengig. Styret må derfor gjøre en selvstendig vurdering av disiplinærsaken, og medlemmene av styret kan ikke være de samme som behandlet saken i disiplinærrådet. 6.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Toneheim folkehøgskole har et eget "Reglement for trivsel, trygghet og orden". Reglementet oversendes elevene før skolestart og gjennomgås i plenum ved begynnelsen av skoleåret. Elevene er godt kjent med reglementet og konsekvensene av brudd på dette. 1 Ot.prp.nr. 79 ( ) jf. NOU Norsk lovkommentar Norsk lovkommentar 2002 jf. NOU 2001:16 punkt 5.4

10 Side 10 av 13 Reglementet består av ni avsnit t. Bestemmelsene som regulerer elevenes atferd er i hovedsak samlet i 3 og 4. I tillegg inneholder 7 to regler om fravær og brudd på norsk lov som kan medføre disiplinære reaksjoner. Ellers inneholder 6 saksbehandlingsregler og 7 reaksjoner ved br udd på ordensreglene. Disiplinærrådet ved Toneheim folkehøgskole består av tre lærere i minst 50 % stilling, internatleder, undervisningsinspektør og rektor. Disiplinærrådet ble sist behandlet i styremøte 24. april 2008, der det ble bestemt at lærerrådet skulle velge to av tre lærere til å sitte i disiplinærrådet. Den tredje læreren velges av eleven som skal møte i disiplinærutvalget. Ønsker ikke eleven å velge en lærer, møter lærernes vara representant. Disiplinærrådet behandler alle avgjørelser om bortvisn ing og utvisning. Avgjørelser om bortvisning eller utvisning fattes som enkeltvedtak. Såfremt det ikke er særlig byrdefullt er enkeltvedtakene skriftlig. Vedtakene inneholder informasjon om reaksjonen med begrunnelse, samt klagemuligheter, klagefrist og ut satt iverksettelse. Vedtakene fra disiplinærrådet kan påklages til styret. Oppsummering og konklusjon Toneheim folkehøg skole har et ordensreglement som er kjent for elevene. Skolens disiplinærutvalg behandler alle saker om bortvisning og utvisning og disi plinærrådets avgjørelse kan påklages til skolens styre, jf. folkehøyskoleloven 5 første ledd. Avgjørelser om bortvisning og utvisning fattes som enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. folkehøyskoleloven 5 tredje ledd.

11 Side 11 av Langkurs 7.1 Rettslige krav Folkehøyskolenes langkurs er regulert av folkehøyskoleloven 2 bokstav d og forskrift til folkehøyskoleloven 4 bokstav a, jf. folkehøyskoleloven 6. Hoveddelen av skolens virksomhet, minimum 50 %, skal være langkurs, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav d. Langkursene skal ha et undervisningsprogram på minst 24 timer per uke. Normalt skal undervisningen være på minst 4 timer per dag og lørdag skal normalt regnes som en skoledag. Langkursene skal gå over minst 95 dager, for delt over minimum 16,5 uker. Maksimalt elevantall på langkurs kan ikke overstige 120 % av internatkapasiteten ved skolen. Det er den internatkapasiteten som er fastsatt av departementet som skal legges til grunn for maksimalt elevantall. Skolen skal ha et system for registrering av kurs jf. forskrift til folkehøyskoleloven 12 annet ledd, første punktum, jf. folkehøyskoleloven 6. Systemet skal være av en slik art at det enkelt skal kunne legges under kontroll. 7.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Toneheim folkehøg skole tilbyr ett langkurs per år. Skoleåret strekker seg fra ultimo august til medio mai. Mandag til fredag har elevene en periode med undervisning før lunsj og en etter lunsj. Antallet undervisningstimer varierer noe, avhengi g av hvilke grupper eleven deltar i. På lørdagene avholdes det obligatoriske seminarer, fra ca. kl til kl Skolen har oversikt med at alle elevene har minimum 24 timer undervisning per uke. Skolen har en internatkapasitet på 143 elever og et maksimalt elevtall på 172 elever. For skoleåret 2013/14 har skolen 158 elever hvorav 4 er dobbelttellende. Toneheim folkehøgskole registrerer alle kurs og elver i folkehøyskolenes informasjonssystem NAVI. NAVI benyttes også til fraværsreg istrering av eleve ne. Oppsummering og konklusjon Toneheim folkehøgskole tilbyr et langkurs som oppfyller kravene til lengde og undervisningsomfang, jf. folkehøyskoleloven 2 bokstav d og forskrift til folkehøyskoleloven 4 bokstav b. Antallet elever overstiger ikke 120 % av internatkapasiteten, jf. forskrift til folkehøyskoleloven 4 bokstav a. Skolen har et tilfredsstillende system for registrering av kurs, jf. forskrift til folkehøyskoleloven 12 annet ledd.

12 Side 12 av Utdanningsdirektoratets funn Tilsynet har, innenfor de tema og avgrensninger som er nevnt under punkt 1.2, ikke avdekket lovbrudd på skolen som kunne gi grunnlag for reaksjon etter folkehøyskoleloven. Tilsynet med Toneheim folkehø gskole anses med dette for å være avsluttet. Styret har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Med hilsen Bente Barton Dahlberg avdelingsdirektør Anna Beskow rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg: Oversikt over innsendt dokumentasjon Oversikt over perso ner som er blitt intervjuet

13 Side 13 av 13 Vedlegg: Liste over dokumentasjon sendt inn av skolen Vedtekter Opplysninger om hvem som utgjør skolens styre Referat fra generalforsamling eller lignende som viser valg av styremedlemmene Skolens retningslinjene for valg av styremedlemmer Kopi av møteinnkallingene og referatene fra styremøtene de to siste årene Dokumentasjon som viser hvordan de ansattes representant i styret er valgt Dokumentasjon som viser hvordan elevenes representant i styret er valgt Stiftelsesdokument Vedtekter Redegjørelse for og/eller skolens rutiner for valg av elevråd Referat fra møte som valgte elevråd Oversikt over elevrådets medlemmer Redegjørelse om skolens arbeid med selvevaluering og kvalitetssikring Skolens prosedyre for selvevaluering, kval itetssikring og kvalitetsutvikling Skolens verdigrunnlag og målsetning Redegjørelse for skolens rutiner for behandling av klagesaker Referat fra styremøtet som etablerte organ for behandling av disiplinærsaker Oversikt over medlemmer av organ for behandling av disiplinærsaker Kopi av sakspapirer for behandling av disiplinærsaker de to siste år Redegjørelse for skolens rutiner for behandling av disiplinærsaker Kopi av de ti siste vedtakene om disiplinærtiltak (anonymisert) Skolens ordensreglement og eventuelle andre regler som regulerer elevenes orden og oppførsel eller inneholder tiltak som kan benyttes ved uønsket atferd Klage på vedtak om disiplinærtiltak og styrets vedtak for de siste to årene (anonymisert) Oversikt over langkurs som tilbys for inneværende skoleår, med kursplaner (hvor antall timer/dager undervisning fremkommer) for hvert enkelt kurs Dokumentasjon på at skolen har et tilfredsstillende system for registrering av kurs Oversikt over langkurs som ble gjennomført foregående skoleår, me d kursplaner (hvor antall timer/dager undervisning fremkommer) for hvert enkelt kurs Oversikt over internatkapasitet for inneværende og foregående skoleår Vedlegg: Liste over personer som er intervjuet Tre elever Morten Kristiansen Jota Odd Edvard Mickels son Morten Sanner Marit M. Haugom Halvard Opem Jon Krognes Erik Rastad

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11 Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2012/11 Deres referanse: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR Side 2 av 21 1 Elevenes rettssikkerhet styrets ansvar... 3 Særlig om kravet til forsvarlig system... 4 Om gjennomføringen av tilsynet... 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3556 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad Postboks 92 1662 ROLVSØY Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: 23 30 27 96 E-post: cha@udir.no Vår dato: Vår referanse: 12.1.2011 2010/3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Hemnes kommune Korgen sentralskole Oktober 2012 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Narvik kommune Ankenes skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Narvik kommune Ankenes skole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Narvik kommune Ankenes skole 20.11.2013 1 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Narvik kommune Ankenes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Metodehåndbok Tilsyn med kommunenes forvaltning av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Innhold 1. Innledning... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel Forholdet til kommuneloven

Detaljer