BERGEN KOMMUNES ARKIVNØKKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNES ARKIVNØKKEL 2008-2011"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNES ARKIVNØKKEL KLASSE 0 ORGANISASJON - ADMINISTRASJON Denne klassen skal brukes av alle administrasjoner til arkivering av alle saker om organisasjon, administrasjon, personalforvaltning og materiell, saker vedr. kommunen, valg og folkevalgte organer. Her arkiveres statistikk og årsmelding vedr. egen administrasjon. Annen statistikk arkiveres ikke i saksarkivet dersom ikke den inngår som ledd i saksbehandling og arkiveres sammen med sakens øvrige dokumenter på sakens emnekode. 00 ORGANISASJON - ADMINISTRASJON - GENERELT 000 Lover og retningslinjer For saker vedr. lovverk m.v. av generell karakter for offentlige forvaltningsorganer og spesiell lovgivning m.v. som angår forvaltningen. Lover m.v. for de enkelte forvaltningsoppgaver, se de øvrige klasser i arkivnøkkelen Konsesjoner for personregistre arkiveres under Generelt 0001 Kommunelov 0002 Forvaltningslov, offentlighetslov, arkivlov 0003 Personregisterlov 0004 Forskrifter, vedtekter o.l. gitt av staten 0005 Likestilling 0006 Ytringsfrihet Rundskriv fra Bergen kommune 0009 Andre lover av generell karakter 001 Offentlige myndigheter - oppgavefordeling Under denne hovedgruppen arkiveres saker som gjelder offentlige myndigheters oppbygning og myndighetsområde, og saker som gjelder kommunens kontakt med disse. Spesielle saker som medfører kontakt med andre offentlige organer arkiveres etter sakens innhold Generelt 0011 Konge, Storting, Regjering 0012 Departementer, direktorater, lokal statsforvaltning 0013 Fylkesmannsembeder, fylker 0014 Fylkeskommuner, kommuner 0015 Privatisering av forvaltningsområder 0016 Legalitetskontroll Andre saker, andre forvaltningsnivåer 02 Offentlige flagg- og høytidsdager Henvisning: Kulturarrangementer, se Generelt 0021 Flagging mai-arrangement mai-arrangement

2 Andre saker 003 Seminarer Konferanser Kongresser 0030 Generelt 0031 Kommunens deltakelse 0032 Ansattes deltakelse 0033 Studiereiser Andre saker 004 Representasjon 0040 Generelt, retningslinjer 0041 Møter og kurser 0042 Tilstelninger 0043 Jubileer 0044 Representasjon innenlands 0045 Representasjon utenlands Andre saker 005 Gaver, hederstegn, priser, stipend Gaver o.l. til arbeidstakere, se Kulturstipend, kunstnerpris, se Generelt 0051 Priser og utmerkelser fra kommunen 0052 Gaver fra kommunen 0053 Stipend fra kommunen Gaver og utmerkelser til kommunen Andre saker Internasjonale forhold Herunder arkiveres genereller saker om internasjonale forhold og forbindelser. Saker vedr. forhold til FN med underliggende enheter arkiveres under Lignende saker vedr. EU og EØS under 0073, osv. Vennskapskommuner arkiveres under 015, medlemsskap i internasjonale organisasjoner under Generelt 0071 Globale sammenslutninger 0072 Ikke-europeiske forhold 0073 Europeiske forhold 0074 Nordiske forhold Ambassader, konsulater o.l 0077 Traktater, standarder, regelharmonisering Andre saker Andre saker 0090 Generelt

3 Andre saker 01 KOMMUNEN Her arkiveres saker som vedrører kommunen som helhet, dens historie, befolkning, grenser og samarbeidsforbindelser. Henvisninger: Kommuneplan 1121, Kommunens budsjett 1212, Kommuneregnskap Generelt Kommuneloven arkiveres under Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0101 Avtaler, ansvarsforhold 0102 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0103 Systemer, rutiner, metoder, 0104 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Språkform 0107 Etikk, habilitet Andre saker 011 Byvåpen, historie, geografiske forhold 0110 Generelt 0111 Byvåpen og byflagg 0112 Historiske forhold 0113 Geografiske forhold 0114 Geografiske navn 0115 Institusjonsnavn 0116 Vei- og gatenavn Andre saker 012 Administrative grenser 0125 gjelder grenser som ikke faller sammen med bydelsinndelingen, f.eks. grenser for helsesøstre m.m. Under 0129 bl.a. Havnedistrikt, distriktsgrenser innenfor teknisk sektor og kultursektor m.m Generelt 0121 Kommunegrenser 0122 Bydeler 0123 Valgkretser 0124 Kirkelig inndeling 0125 Grenser vedr. helse- og sosialtjenester 0126 Skolekretser 0127 Grunnkretser Andre saker vedr. grenser 013 Befolkningsspørsmål 0130 Generelt 0131 Befolkningsutvikling, levekår 0132 Folkeregistrering 0133 Folketelling 0134 Flyttemeldning

4 0135 Oppgaver til folkeregisteret 0136 Fødsels- og dødsregistrering 0137 Sivilstandsregistrering Andre saker 014 Kommunens medlemskap i organisasjoner Herunder medlemsskap i Kommunenes Sentralforbund. Kommunens representasjon i ikke-kommunale organer, se Generelt 0141 Medlemsskap Andre saker 015 Vennskapskommuner o.l. Gjelder generelle vennskapsforbindelser o.l. Spesielle samarbeidsprosjekter arkiveres etter sakens innhold Generelt 0151 Vennskapssamband Vennskapsskoler Andre saker 016 Interkommunalt samarbeid Gjelder generelle saker. Spesielle samarbeidsprosjekter arkiveres etter sakens innhold Generelt 0161 Samarbeidsordning 0162 Samarbeidskommuner Andre saker Samarbeid Gjelder generelle saker. Spesielle samarbeidsprosjekter arkiveres etter sakens innhold. Samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, se under gruppe Generelt 0181 Kommunens samarbeid med organisasjoner og institusjoner 0182 Kommunen som vertskap for arrangementer

5 Andre saker 019 Andre saker 0190 Generelt Andre saker 02 VALG, FOLKEVALGTE ORGANER 020 Generelt Regler for innsyn, føring av møtebok o.l. under Habilitet og etikk, se Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0201 Avtaler, ansvarsforhold 0202 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0203 Systemer, rutiner, metoder, 0204 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Ankeadgang Andre saker 021 Valg, folkeavstemninger 0210 Generelt 0211 Stortingsvalg, sametingsvalg 0212 Kommune- og fylkestingsvalg 0213 Folkeavstemninger Kirkelige valg 0216 Stemmestyrer, valgfunksjonærer 0217 Valgmanntall Andre saker 022 Kommunestyre og formannskap Her arkiveres saker vedr. de enkelte organers oppnevning, sammensetning og mandat under de respektive organers emnekoder. Sakskart, referater og protokollutskrifter arkiveres ikke i saksarkiv. Disse arkiveres i egne serier (se innledningen). De enkelte saksdokumenter arkiveres på sakens arkivkode Gjelder delegering av politisk myndighet. Saker vedr. delegering av administrativ myndighet, se Generelt 0221 Kommunestyre 0222 Formannskap, klagenemnd 0223 Kommunalutvalg 0224 Kontrollutvalg Delegering av myndighet 0227 Godkjenning av kommunestyrevedtak Andre saker

6 023 Hovedutvalg 0230 Generelt 0231 Administrasjon 0232 Skole 0233 Helse og sosiale tjenester 0234 Fritid, kultur, kirke 0235 Teknisk utbygging 0236 Næring og samferdsel 0237 Byutvikling Andre saker 024 Organer direkte under formannskapet, kirkelige organer 0240 Generelt 0241 Frittstående kommunale organer 0242 Kirkelige organer Andre saker 025 Underordnede organer Rådsorganer i skolen arkiveres under Generelt 0251 Under hovedutvalg for administrasjon 0252 Under hovedutvalg for skole 0253 Under hovedutvalg for helse og sosiale tjenester 0254 Under hovedutvalg for fritid, kultur, kirke 0255 Under hovedutvalg for teknisk utbygging 0256 Under hovedutvalg for næring og samferdsel 0257 Under hovedutvalg for byutvikling 0258 Under organer direkte under formannskapet 0259 Andre saker 026 Kommunens representasjon i organer utenom kommunen 0260 Generelt 0261 Representasjon i interkommunale organer 0262 Representasjon i organisasjoner 0263 Representasjon i aksjeselskaper 0264 Valg til statlige organer 0265 Valg til fylkeskommunale organer 0266 Kommunens representasjon i stiftelser o.l Andre saker 027 Folkevalgte Parkering for folkevalgte, se Generelt 0271 Folkevalgtes arbeidsvilkår 0272 Lønnsspørsmål 0273 Godtgjørelse, kompensasjoner, tapt arbeidsfortjeneste 0274 Opplæring 0275 Taushetsplikt, disiplinære forhold Fritak, permisjoner og suppleringsvalg 0278 Biografier, nekrologer 0279 Andre saker 028 Politiske partier

7 0280 Generelt 0281 Partistøtte 0282 Sekretærhjelp 0283 Valglister Andre saker 029 Andre saker 0290 Generelt 0291 Midlertidige komiteer o.l Interkommunale styrer og råd 0293 Ungdommens bystyre Andre saker 03 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 030 Generelt 0300 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0301 Avtaler, ansvarsforhold 0302 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0303 Systemer, rutiner, metoder, 0304 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 0305 Internkontroll 0306 Kvalitetssikring 0307 Ledelsesutvikling Andre saker 031 Organisasjonsmessig oppbygning Her arkiveres saker vedr. den formelle oppbygningen av kommunen og kommunale administrasjoner, organisasjons- og administrasjonskart, o.l Generelt 0311 Kommunens sentraladministrasjon 0312 Skolesektor 0313 Helse- og sosialsektor 0314 Fritid- kultur- og kirkesektor 0315 Teknisk sektor 0316 Nærings- og samferdselssektor 0317 Byutviklingssektor 0318 Andre, frittstående, kommunale enheter 0319 Andre saker 032 Organisasjonsutvikling Her arkiveres saker vedr. prosjekter og tiltak for utvikling av tekniske, administrative og personellmessige forhold innen organisasjonsstrukturen i kommunen og kommunale administrasjoner Generelt 0321 Kommunens sentraladministrasjon 0322 Skolesektor 0323 Helse og sosialsektor 0324 Fritid- kultur- og kirkesektor 0325 Teknisk sektor

8 0326 Nærings- og samferdselssektor 0327 Byutviklingssektor 0328 Andre, frittstående, kommunale enheter 0329 Andre saker 033 Effektivisering 0330 Generelt 0331 Effektiviseringstiltak 0332 Styringsgrupper 0333 Prosjektgrupper /Arbeidsgrupper Forslagskasse Andre saker 034 Arbeidsordning 0341 Generelt 0342 Arbeidstid 0343 Vakt- og skiftordning 0344 Åpnings- og ekspedisjonstid 0345 Legitimasjon / tjenestebevis 0346 Personalmøter, kontormøter, ledermøter Andre saker 035 Myndighet, delegasjon Delegasjon av politisk myndighet, se Budsjettfullmakter, anvisningsmyndighet, se Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer, se Generelt 0351 Kommunal saksgang 0352 Delegasjon av myndighet Andre saker 036 Bud- og transporttjenester 0360 Generelt 0361 Intern post- og budtjeneste 0362 Skyssordninger Andre saker 037 Reprotjenester, hustrykkeri Gjelder administrasjonens bruk av trykkeritjenester Gjelder reproduksjon av f. eks. kunstverker Generelt 0371 Kopiering, mangfoldiggjøring 0372 Trykkerivirksomhet 0373 Layout, design 0374 Innbinding

9 0375 Fotografering 0376 Reproduksjonsfremstilling Andre saker Andre saker 0390 Generelt 0391 Parkering for ansatte og politikere Andre saker POST-, SAKS- OG ARKIVBEHANDLING Denne hovedgruppen skal brukes av alle administrasjoner til arkivering av saker om den indre administrasjon og kontortjeneste, saksbehandling, kommunens sambandsnett, arkivordning. 050 Generelt 0500 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0501 Avtaler, ansvarsforhold 0502 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0503 Systemer, rutiner, metoder, 0504 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Taushetsplikt Andre saker 051 Kontor- og postrutiner 0510 Generelt 0511 Postregistrering, postbehandling 0512 Ekspedisjonsrutiner 0513 Offentlig innsyn, partsinnsyn 0514 Personregistre, konsesjoner Andre saker 052 Saksbehandling 0526 Gjelder administrasjonens bruk av slike systemer. Saker vedr. det enkelte utstyr arkiveres under hovedgruppe Generelt 0521 Saksbehandlingsrutiner 0522 Klagebehandling 0523 Rettslig behandling Kontor- og datasystemer

10 Andre saker 053 Telefon og samband Under denne gruppen arkiveres saker vedr. administrasjonens bruk av ulike sambandstjenester, inkl. bruk av telenett til EDB-formål. Saker vedr. det enkelte utstyr arkiveres under hovedgruppe 17 etter sakens art. Saker vedr Internet, Uninett o.l. under Egne informasjonsdatabaser, se Abonnement på informasjonsdatabaser Generelt 0531 Telekommunikasjonsnett, datanett 0532 Sentralbord Internt telenett 0533 Kontortelefoner 0534 Mobiltelefoner Personsøkere 0535 Teletjenester: telefax, telex, teledata 0536 E-post Sikkerhet 0539 Andre saker 054 Arkivordning 0541 Gjelder saker vedr. administrasjonens arkivorganisasjon og arkivrutiner gjelder arkivering av foto, film, magnetiske og optiske media, kart, tegninger m.m Generelt 0541 Arkivordning, arkivorganisasjon, arkivplan 0542 Avlevering, inspeksjon 0543 Kassasjon 0544 Arkivnøkler Ordningssystemer 0545 Spesialmedia 0546 Restaurering, konservering Andre saker 055 Faglitteratur m.v. Gjelder etatens fagboksamling m.v. Kommunens bibliotekdrift arkiveres under Generelt 0551 Faglitteratur, bøker 0552 Abonnementer, tidsskrifter, aviser 0553 Abonnementer, informasjonsdatabaser 0554 Utlån 0555 Depot, kassasjon Andre saker Andre saker

11 0590 Generelt INFORMASJONSTJENESTE Denne hovedgruppen benyttes av alle administrasjoner til arkivering av saker om informasjonstjenester. 060 Generelt 0600 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0601 Avtaler, ansvarsforhold 0602 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0603 Systemer, rutiner, metoder, 0604 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 0605 Lokalisering av informasjonstjenester 0606 Offentlighet, unntak fra offentlighet, taushetsplikt 0607 Profilering, markedsføring Andre saker 061 Informasjonsvirksomhet Under denne gruppen arkiveres forespørsler og svar på disse etter sakens art Generelt 0611 Informasjon om administrasjonsspørsmål 0612 Informasjon om skolespørsmål 0613 Informasjon om helse og sosialspørsmål 0614 Informasjon om fritid-, kultur og kirkespørsmål 0615 Informasjon om tekniske utbyggingsspørsmål 0616 Informasjon om nærings- og samferdselsspørsmål 0617 Informasjon om byutviklingsspørsmål Informasjon om andre saker 062 Informasjonstjenester Informasjonsmedia Under denne gruppen arkiveres saker vedr. bruk av de ulike informasjonstjenester kommunen tilbyr, samt produksjon av informasjonsmedia 0622 Gjelder f.eks. kommunens saksindeks, mikrofilmtjeneste o.l Generelt 0621 Presserettet informasjon 0622 Elektroniske medier og kommunikasjon, databaser 0623 Brosjyrer, foldere o.l Periodiske utgivelser 0625 Forlagsvirksomhet 0626 Annonsering Avlevering til Nasjonalbiblioteket 0629 Andre saker 063 Informasjonsprosjekter 0630 Generelt 0631 Utstillinger 0632 Messer, stands 0633 Arrangementer 0634 Kampanjer

12 0635 Interne prosjekter Andre saker 064 Besøk og omvisning 0640 Generelt 0641 Besøk 0642 Omvisning Andre saker 065 Presentasjoner 0650 Generelt 0651 Foredrag 0652 Audiovisuelle presentasjoner Andre saker 066 Arrangementer, aksjoner 0660 Generelt 0661 Jubileer 0662 Større enkeltstående arrangementer 0663 Årlige arrangementer Andre saker Andre saker 0690 Generelt 0691 Turistinformasjon Andre saker 07 PERSONALFORVALTNING I denne hovedgruppen arkiveres alle saker om personalforvaltning, med unntak av ansattes personalmapper. Disse stilles opp alfabetisk i en egen arkivserie, fysisk skilt fra saksarkivet og forsvarlig sikret Se ellers de videre kommentarene under denne hovedgruppen. For saker om lønnsspørsmål og andre ytelser til ansette vises til 08.

13 070 Generelt Her arkiveres saker vedr. lovverk m.v. om personalforvaltning. Hovedavtalen under 0701, personalstatistikk under 0702, bemanningsspørsmål, stillingsstopp o.l. under Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0701 Avtaler, ansvarsforhold 0702 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0703 Systemer, rutiner, metoder, 0704 Personalpolitikk, Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 0705 Stillinger: opprettelse og omgjøring 0706 Likestilling og kjønnskvotering 0707 Stillingsinstrukser Andre saker 071 Ansettelse Under denne gruppen arkiveres generelle saker og prinsippsaker, samt samlelister over søkere og felles innstillingsdokumenter. Søknad med bilag fra søkere som ansettes arkiveres sammen med ansettelsesdokumentet i vedkommendes personalmappe, som opprettes ved ansettelse. Søknader med bilag fra søkere som ikke ansettes returneres. Dispensasjon fra utdanningskrav arkiveres under Generelt 0711 Ansettelsesmyndighet 0712 Ansettelsesvilkår 0713 Ledige stillinger 0714 Ansettelse 0715 Prøvetid 0716 Engasjementer 0717 Overføringer Andre saker 072 Opplæring og oppfølging 0720 Generelt 0721 Behovsanalyse, opplæringsplaner 0722 Intern opplæring 0723 Ekstern opplæring 0724 Studiereiser, stipend, støtte til opplæring 0725 Forelesere 0726 Utveksling, hospitanter Medarbeidersamtaler 0729 Andre saker 073 Arbeidsmiljø Saker vedr. den enkelte arbeidstaker arkiveres i vedkommendes personalmappe. Inneklima, se 427. Arbeidsmiljøutvalg, se Generelt 0731 Vernetjeneste 0732 Sosialtjeneste 0734 Bedriftshelsetjeneste 0735 AKAN-tiltak 0736 Attføring, omskolering Internkontroll (HMS), sikkerhetstiltak 0739 Andre saker 074 Arbeidsvilkår 0740 Generelt

14 0741 Arbeidstid 0742 Overtid 0743 Fleksitid, forskjøvet arbeidstid 0744 Skiftarbeid 0745 Søn- og helligdagsarbeid 0746 Nattarbeid 0747 Farlig arbeid, ulykker, yrkesskade Andre saker 075 Velferdstiltak 0756 Tjenestebolig, se Generelt 0751 Kantinevirksomhet 0752 Hytter og feriehjem 0753 Velferdslag 0754 Kulturtiltak 0755 Bedriftsidrett 0756 Boligspørsmål for ansatte Tiltak for pensjonister 0759 Andre saker 076 Permisjoner, ferie, fravær Gjelder generelle saker og prinsippsaker. Permisjonssaker vedr. den enkelte arbeidstaker arkiveres i vedkommendes personalmappe. Se også 085 for lønnsforhold under permisjoner o.l Generelt 0761 Svangerskap, amming, adopsjon, omsorg 0762 Velferd 0763 Utførelse av tillitsverv og offentlige verv 0764 Utdanning 0765 Sivilarbeid, militærtjeneste 0766 Sykefravær, sykepermisjon 0767 Ferie, avspasering Andre saker 077 Opphør av arbeidsforhold 0770 Generelt 0771 Oppsigelse, fratreden 0772 Avskjed 0773 Midl. fratredelse, suspensjon 0774 Attester 0775 Rettigheter ved tjenesteopphør Biografier, nekrologer 0779 Andre saker 078 Samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner 0785 brukes ikke vedr. lønnsforhandlinger, se Generelt 0781 Ansattes representasjon i kommunale organer 0782 Arbeidsmiljøutvalg 0783 Tillitsmannsutvalg 0784 Arbeidstakerorganisasjoner 0785 Forhandlinger 0786 Konflikt, streik Arbeidsgiverorganisasjoner 0789 Andre saker

15 079 Andre saker 0791 Gjelder saker om tjenestebolig knyttet til bestemte stillinger. Saker vedr. kjøp,salg og drift av tjenesteboliger arkiveres under hovedgruppe 16 etter sakens art Generelt 0791 Tjenestebolig, boplikt 0792 Tjenestetelefon 0793 Tjenestebil 0794 Arbeidstøy, uniform 0795 Ansettelsesforhold utenfor kommunen Andre saker 08 LØNN,GODTGJØRELSER, TRYGD OG PENSJON 080 Generelt Hovedavtalen, hovedoverenskomsten o.l. under Lønnsstatistikk under Lønnssystemer og metoder for lønnsutregning under Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0801 Avtaler, ansvarsforhold 0802 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0803 Systemer, rutiner, metoder, lønnsutbetaling, trekkordninger 0804 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 081 Forhandlinger 0810 Generelt 0811 Forhandlingsrett 0812 Tarifforhandlinger 0813 Sentrale justeringsforhandlinger 0814 Tilpasningsforhandlinger 0815 Lokale forhandlinger 0816 Forhandlinger etter Hovedavtalens tvistebestemmelser 0817 Forhandlinger om lokale særoverenskomster Andre saker 082 Lønn Gjelder generelle saker. Saker vedr. de enkelte ansattes lønnsansiennitet m.v. arkiveres på personalmappen Generelt 0821 Lønnsregulativer, tabeller 0822 Lønnsansiennitet 0823 Normering av stilling 0824 Lærlingelønn, unge arbeidstakere, praktikanter 0825 Akkordlønn 0826 Stedfortrederlønn 0827 Lønn til pensjonister 0828 Honorar 0829 Andre saker 083 Tillegg til regulativlønn Gjelder tillegg hjemlet i hovedavtalen.

16 0838 gjelder tillegg hjemlet i særoverenskomster, f.eks. samlingsstyrertillegg Generelt 0831 Overtidsgodtgjørelse 0832 Fast overtidsgodtgjørelse 0833 Godtgjøresle for særskilt arbeidstid 0834 Godtgjørelse under vakt og beredskap 0835 Uniform- og vareklærgodtgjørelse 0836 Smusstillegg Særlige tillegg 0839 Andre saker 084 Andre godtgjørelser 0840 Generelt 0841 Reise- og kostgodtgjørelse 0842 Telefongodtgjørelse 0843 Flyttegodtgjørelse 0844 Ledsagergodtgjørelse 0845 Møtegodtgjørelse 0846 Kjøregodtgjørelse, egen bil Andre saker 085 Lønn under fravær Denne gruppen gjelder kun lønnsforhold under permisjoner o.l. Se også Generelt 0851 Lønn under sykdom 0852 Lønn under svangerskap og omsorgspermisjon 0853 Lønn under verneplikt 0854 Lønn under utdannelse og opplæring 0855 Lønn under utøvelse av verv og oppdrag for andre 0856 Lønn under velferdspermisjon 0857 Lønn under ferie og fridager Andre saker 086 Forsikring for ansatte 0860 Generelt 0861 Yrkesskadeerstatning 0862 Gruppelivsforsikring 0863 Reiseforsikring Ytelser etter dødsfall Andre saker 087 Pensjonsordning 0870 Generelt 0871 Aldersgrensebestemmelser 0872 Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 0873 Uførepensjon, attføringstrygd 0874 Alderspensjon 0875 Etterlattepensjon Andre saker 088 Lån til ansatte

17 0880 Generelt 0881 Lønnsforskudd 0882 Lån Andre saker 089 Andre saker 0892 Gjelder ankesaker til til trygdekontor, Rikstrygdeverket om Trygderetten vedr. sykepenger, barns sykdom, fødselspenger, adopsjon, attføring om godkjent arbeidsskader Generelt 0891 Gaver og hederstegn til ansatte 0892 Ankesaker til trygdeetaten Andre saker 09 ANDRE SAKER 090 Generelt 0900 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0901 Avtaler, ansvarsforhold 0902 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0903 Systemer, rutiner, metoder, 0904 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker

18 KLASSE 1 PLAN ØKONOMI EIENDOMSFORVALTNING Denne klassen skal brukes av alle administrasjoner til arkivering av saker om økonomi- og eiendomsforvaltning, økonomisk planlegging og overordnet planlegging. 10 PLAN ØKONOMI EIENDOMSFORVALTNING - GENERELT 100 Generelt Gjelder rammebestemmelser for oppgavene i denne klassen Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1001 Avtaler, ansvarsforhold 1002 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1003 Systemer, rutiner, metoder, 1004 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 101 Planforutsetninger 1010 Generelt 1011 Utgiftsfordeling 1012 Inntektssystem 1013 Rentenivå 1014 Lønns- og prisnivå 1015 Skatte- og avgiftsnivå Andre saker 102 Overordnet samfunnsplan 1020 Generelt 1021 Regjeringens langtidsprogram 1022 Stats- og nasjonalbudsjett 1023 Statlige sektorplaner Andre saker Andre saker 1090 Generelt

19 Andre saker 11 OVERORDNET PLANLEGGING I denne hovedgruppen arkiveres saker om overordnet planlegging i kommunen, dvs. planlegging som dekker flere fagområder eller involverer flere fagadministrasjoner. Planlegging innen de enkelte fagområder arkiveres under de aktuelle fagklasser. Reguleringsplaner, disposisjonsplaner, se hovedgruppe 51. Se også Overordnet planlegging på statlig nivå, se Generelt 1100 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1101 Avtaler, ansvarsforhold 1102 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1103 Systemer, rutiner, metoder, 1104 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 111 Fylkesdelplaner Regionplaner 1110 Plansystemet / formelt grunnlag 1111 Flerkommunale planer / prosjekt 1112 Fylkeskommunale planer / prosjekt 1113 Statlige planer/prosjekt på regionalt / kommunalt nivå Andre saker 112 Kommuneplaner, generalplaner 1120 Generelt 1121 Kommuneplan 1122 Kommuneplanens arealdel Kommunens strategiske mål Andre saker 113 Kommunedelplaner Kommunedelplaner gjelder avgrensete planområder. Avgrensningene kan både være geografiske og faglige Generelt 1131 Bydeler, byområder 1132 Befolkning, befolkningsgrupper 1133 Boligbygging 1134 Næringsliv, tjenesteyting 1135 Miljø

20 1136 Grøntplaner Andre saker 114 Handlingsprogram 1140 Generelt 1141 Sektorprogrammer 1142 Sektorovergripende programmer Andre saker 115 Økonomisk planlegging 1150 Generelt 1151 Økonomisk planlegging 1152 Langtidsbudsjett 1153 Resultatvurdering / virksomhetsanalyse Andre saker 116 Fagdata, tverrfaglig 1160 Generelt 1161 Rapporter 1162 Data 1163 Faginformasjon Andre saker Andre saker 1190 Generelt Andre saker 12 BUDSJETT, REGNSKAP, REVISJON Denne hovedgruppen benyttes av samtlige administrasjoner for arkivering av saker vedr. budsjett, regnskap og revisjon. Langtidsbudsjett, se Økonomisystemer se Regnskapslovgivning og -forskrifter (f.eks. løsbladforskriftene) under Attestasjons- og anvisningsmyndighet under 1201.

21 120 Generelt 1200 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1201 Avtaler, ansvarsforhold, budsjettansvar 1202 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1203 Systemer, rutiner, metoder 1204 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering, budsjettkontroll 1205 Disponering av bevilgninger Andre saker 121 Budsjett 1210 Generelt 1211 Budsjettopplegg 1212 Årlig budsjett 1213 Budsjettoppfølging Overføring av bevilgninger 1216 Tilleggsbevilgninger Andre saker 122 Regnskapsordning 1220 Generelt 1221 Kontoplan 1222 Årsregnskap 1223 Materiellregnskap Skatteregnskap Andre saker 123 Innfordring og inkasso 1230 Generelt 1231 Innfordring 1232 Nedsettelse, ettergivelse, betalingsavtaler 1233 Inkasso 1234 Avskrivning av uerholdelige krav 1235 Konkurs Andre saker 124 Refusjoner og tilskudd til kommunen 1240 Generelt 1241 Rammetilskudd 1242 Spesielle tilskudd Refusjoner Andre saker 125 Refusjoner og tilskudd fra kommunen 1250 Generelt 1251 Refusjoner

22 1252 Tilskudd Andre saker 126 Revisjon 1260 Generelt 1261 Revisjonsoppdrag, tilgang/avgang 1262 Revisjonsrapporter, revisjonsmerknader 1263 Revisjonsberetning 1264 Attestasjoner 1265 Intern kontroll (revisjon) 1266 Kontrollsamarbeid Misligheter 1269 Andre saker Andre saker 1290 Generelt SKATTER, AVGIFTER, BETALING FOR OFFENTLIGE TJENESTER Denne hovedgruppen benyttes av alle administrasjoner til saker vedr. skatter, avgifter, betaling for offentlige tjenester og betalinger for de tjenester administrasjonen yter. 130 Generelt 1300 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1301 Avtaler, ansvarsforhold 1302 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1303 Systemer, rutiner, metoder 1304 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Faktureringsgrunnlag, skattegrunnlag Andre saker 131 Skattespørsmål 1310 Generelt 1311 Skatteavtaler 1312 Skatteanslag 1313 Skatteinngang

23 1316 Skatteutjevning 1317 Skattetvister Andre saker 132 Skatter 1320 Generelt 1321 Inntekts- og formueskatt 1322 Eiendomsskatt 1323 Sjømannsskatt, rederiskatt 1324 Hundeskatt Andre saker 133 Betaling for kommunale tjenester Her arkiveres alle saker som dreier seg om betaling for tjenester kommunale administrasjoner yter (f.eks. kloakkavgift, kinobiletter, osv.) Generelt 1331 Administrasjon, økonomi, eiendom 1332 Skole- og barnehagesektor 1333 Helse- og sosialsektor 1334 Fritid- kultur- og kirkesektor 1335 Teknisk sektor 1336 Nærings- og samferdselssektor 1337 Byutviklingssektor Andre saker 134 Statsavgifter 1340 Generelt 1341 Omsetnings- og merverdiavgift 1342 Investeringsavgift 1343 Folketrygdavgift, arbeidsgiverandel 1344 Toll Import- og eksportavgift 1345 Stempelavgift Andre saker Andre saker 1390 Generelt Andre saker

24 14 PENGER, VERDIPAPIRER, FOND Denne hovedgruppen brukes av alle administrasjoner til arkivering av saker vedr. kommunens økonomiske midler. 140 Generelt 1400 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1401 Avtaler, ansvarsforhold 1402 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1403 Systemer, rutiner, metoder 1404 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 141 Bankforbindelser Gjelder kommunens bankforbindelser (inkl. postgiro) Generelt Renteregulering Andre saker 142 Fond 1420 Generelt 1421 Lånefond 1422 Effektiviseringsfond Fond tilknyttet kommunens avdelinger 1429 Andre saker 143 Verdipapirer 1430 Generelt 1431 Depotordning 1432 Aksjer 1433 Obligasjoner 1434 Kontrakter, garantier 1435 Målebrev, skjøter og erklæringer Andre saker 144 Likviditetsspørsmål 1440 Generelt 1441 Kontantbeholdning 1442 Kassakreditt - konsernkonto Håndkasse

25 Andre saker 145 Kapital, aksjekapital 1450 Generelt Andre saker Andre saker 1490 Generelt LÅN OG GARANTIER I denne hovedgruppen arkiveres saker vedr. kommunens innlån og utlån (med unntak av lån etter lov om sosial omsorg, se 462). 150 Generelt 1500 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1501 Avtaler, ansvarsforhold 1502 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1503 Systemer, rutiner, metoder 1504 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 151 Innlån 1510 Generelt 1511 Innenlandske lån 1512 Utenlandske lån 1513 Kommunalbanken 1514 Husbanken Andre saker 152 Utlån og tilskudd til boligformål Gjelder kommunens utlån av egne midler og midler innlånt fra Husbanken og tilskudd av disse midlene.

26 Behandling av søknader om direkte lån i Husbanken, som behandles og videresendes av kommunen, bostøttesaker o.l., arkiveres under gruppe 811. Etableringslån/kommunale lån I og II under Generelt 1521 Rente- og avdragsfrie lån 1522 Etableringslån 1523 Utbedringslån 1524 Saneringslån 1525 Etableringstilskudd 1526 Utbedringstilskudd Andre saker 153 Utlån til andre formål 1530 Generelt Andre saker 154 Kommunale garantier 1540 Generelt 1541 Garantier for lån til boligformål 1542 Garantier for lån til næringsformål 1543 Garantier for lån til kraftutbygging 1544 Garantier for lån til foreninger, lag og organisasjoner Misligholdte garantier Andre saker 155 Pant 1550 Generelt 1551 Pant 1552 Pantefrafall, prioritetsvikelse Andre saker 156 Økonomiformidling 1560 Generelt 1561 Legater 1562 Fond 1563 Tilskuddsformidling Andre saker 157

27 158 Gjeldsrådgivning 1580 Generelt Andre saker 159 Andre saker 1590 Generelt Andre saker 16 EIENDOMMER OG BYGNINGER I denne hovedgruppen arkiveres alle saker vedr. kommunens eiendommer og bygninger. Som regel opprettes dossiermapper for hvert objekt, der alle saker vedr. eiendommen/bygninger arkiveres, inkl. drift og vedlikehold. Under de spesifisert utbygde emnekoder i hovedgruppen arkiveres derfor i regelen bare generelle saker og saker av prinsipiell betydning. For administrasjoner som forvalter store mengder eiendommer vil det være gunstig å skille eiendomsmappene ut til en egen arkivserie. Se ellers kommentarene til de enkelte emnekodene i hovedgruppen. 160 Generelt 1600 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1601 Avtaler, ansvarsforhold 1602 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1603 Systemer, rutiner, metoder 1604 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 1605 Prisbestemmelser og takster 1606 Naboforhold 1607 Tinglysing 1608 Skjønn 1609 Andre saker 161 Kjøp, ervervelse og feste I denne gruppen arkiveres saker vedr. kjøp av eiendommer. Når en eiendom er kjøpt, overføres dokumentene til en dossiermappe som arkiveres under gruppe 164 etter eiendommens art. Unntatt fra denne regelen er kjøp av gjennomgangsleiligheter i forbindelse med byfornying Generelt 1611 Kjøp av eiendommer, makeskifte 1612 Grunnervervelser, ekspropriasjoner 1613 Feste av grunn 1614 Gjennomgangsboliger Overføring av eiendommer til kommunen 1617

28 Andre saker 162 Salg og bortfeste 1620 Generelt 1621 Salg av eiendommer 1622 Bortfeste 1623 Forkjøpsrett til festetomter Overføring av eiendommer fra kommunen Andre saker 163 Kommunal byggevirksomhet, byggeplaner Under denne gruppen arkiveres saker vedr. kommunale byggeplaner. Når et bygg er ferdiggjort overføres saksdokumentene til gruppe Generelt 1631 Administrasjonsbygg 1632 Skoler, barnehager 1633 Helse- og sosialbygg 1634 Fritids- og idrettsanlegg 1635 Kirker, gravplasser og kulturbygg 1636 Verksted- og lagerbygg, garasjer, industribygg 1637 Boligbygg 1638 Andre bygg 1639 Andre saker 164 Eiendommer og bygninger Saker vedr. ferdige kommunale bygg samles i dossiermapper, dvs. at alle dokumenter om bygget samles i en mappe. Dette gjelder også dokumenter vedr. drift og vedlikehold Generelt 1641 Administrasjonsbygg 1642 Skoler, barnehager 1643 Helse- og sosialbygg 1644 Fritids- og idrettsanlegg 1645 Kirker, gravplasser og kulturbygg 1646 Verksted- og lagerbygg, garasjer industribygg 1647 Boligbygg 1648 Andre bygg 1649 Andre saker 165 Vedlikehold og drift av eiendommer Under denne gruppen arkiveres saker av generell og prinsipiell art. Saker vedr. det enkelte bygg arkiveres i byggets mappe under gruppe Generelt 1651 Vedlikehold 1652 Lys og varme, energiøkonomisering 1653 Renhold 1654 Vakthold og tilsyn 1655 Utendørsarbeid 1656 Hærverk og skader, innbrudd 1657 Riving Andre saker 166 Disponering av boliger og lokaler 1662 Gjelder utleie av kommunale leiligheter og boliger. Saker vedr. kommunal boligformidling, se Generelt 1661 Innleie av lokaler

29 1662 Utleie av boliger 1663 Utleie av lokaler 1664 Innleie av boliger Disponering av lokaler og rom Andre saker Andre saker 1690 Generelt 1691 Nøkler, låsing Andre saker 17 MATERIELL- OG UTSTYRSFORVALTNING I denne hovedgruppen arkiveres alle saker vedr. administrasjonens materiell, utstyr og maskiner etter sakens art. Som hovedregel bør det opprettes egne mapper for den enkelte gjenstand eller for de enkelte typer gjenstander, som stilles opp under de aktuelle emnekodene. I disse mappene arkiveres alle dokumenter vedr. den enkelte gjenstand(stype). For noen administrasjoner som disponerer store mengder utstyr vil det være gunstig å skille ut gjenstandsmappene som egen arkivserie. Denne hovedgruppen benyttes i slike tilfeller til arkivering av generelle og prinsipielle saker. 170 Generelt Innkjøps- og anbudsreglement under 1 700, innkjøps- og serviceavtaler under Inventarføring o.l. under Leverandørregister under Prekvalifisering av leverandører unde Se også 007 vedr. internasjonale avtaler og standarder Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1701 Avtaler, ansvarsforhold 1702 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1703 Systemer, rutiner, metoder 1704 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 1705 Leie og leasing 1706 Innkjøp, felles 1707 Lager 1708 Verksted, reparasjon, kassasjon 1709 Andre saker 171 Inventar, kontorutstyr, kontormaskiner EDB-utstyr under 172. Kontorrekvisita under Generelt 1711 Inventar, møbler, kontorutstyr 1712 Arkivutstyr 1713 Mangfoldiggjøringsutstyr 1714 Kontormaskiner 1715 Mikrofilmutstyr

30 Andre saker 172 IT, utstyr mm Generelt 1721 Datamaskiner og utstyr 1722 Kravspesifikasjoner, implementering av programmer 1723 Programendringer 1724 Brukerhåndbøker 1725 IT-prosjekter 1726 Systemsaker som gjelder bestemte faglige områder 1727 Passord, datasikkerhet Andre saker 173 Inventar for forsamlingslokaler, audiovisuelt utstyr 1730 Generelt 1731 Inventar i forsamlingslokaler 1732 Visuelle hjelpemidler 1733 Film- og videoutstyr 1734 Lyd- og musikkanlegg 1735 Kinomaskiner og -utstyr 1736 Billettmaskiner 1737 Lys- og sceneutstyr Andre saker 174 Undervisningsutstyr 1740 Generelt 1741 Klasseromsinventar 1742 Utstyr for spesialklasserom 1743 Læremidler 1744 Lærebøker 1745 Skolemateriell Andre saker 175 Spesialutstyr for helse- og sosialvesen 1750 Generelt 1751 Inventar og utstyr for institusjoner 1752 Medisinsk materiell 1753 Medisinske apparater 1754 Medisiner 1755 Medisinske hjelpemidler Laboratorieutstyr Andre saker 176 Utstyr og materiell for tekniske oppgaver og tjenester 1760 Generelt 1761 Måleinstrumenter og -utstyr 1762 Materiell for elektrisitetsverk 1763 Renovasjonsmateriell 1764 Brann- og feiemateriell 1765 Havneutstyr og -materiell 1766 Veiutstyr og materiell 1767 Vann og avløpsutstyr og materiell 1768

31 1769 Andre saker 177 Rullende materiell, maskiner og utstyr for bygg og anlegg 1770 Generelt 1771 Motorkjøretøyer 1772 Anleggsmaskiner 1773 Redskaper og utstyr 1774 Verkstedsmaskiner og -utstyr 1775 Materialer Drivstoff Andre saker 178 Forbruksmateriell og tjenester 1780 Generelt 1781 Kontorrekvisita 1782 Renholdsrekvisita 1783 Energi, drivstoff, brensel 1784 Matvarer 1785 Planter, frø, gjødsel m.v Renholdstjenester 1788 Andre tjenester 1789 Andre saker vedr. rekvisita 179 Annet utstyr og materiell 1790 Generelt 1791 Vernemateriell, sikkerhetsutstyr 1792 Redningsutstyr Kjøkken- og serveringsutstyr 1795 Idrettsmateriell 1796 Sambandsutstyr 1797 Tekstiler m.m Andre saker 18 FORSIKRING M.M. 180 Generelt 1800 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1801 Avtaler, ansvarsforhold 1802 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1803 Systemer, rutiner, metoder 1804 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 181 Forsikring Brann- og vannskadefondet under Forsikring av kommunens arbeidstakere, se 086. Motorvognforsikring under Generelt 1811 Forsikring av eiendom og gjenstander 1812 Ansvarsforsikring 1813 Garantiforsikring 1814 Ulykkesforsikring 1815 Avbruddsforsikring

32 1816 Pasient-, klient-, elev- og pasientskadeforskikring 1817 EDB-forsikring Andre saker 182 Erstatning 1820 Generelt 1821 Erstatningskrav mot egen forvaltning 1822 Erstatningskrav fra egen forvaltning 1823 Billighetserstatning 1824 Ekspropriasjonserstatning Andre saker Andre saker 1890 Generelt Andre saker 19 ANDRE SAKER

33 KLASSE 2 BARNEHAGE, SKOLE OG UNDERVISNING Klassen dekker fagområdet undervisning, og skal benyttes av alle administrasjoner som behandler saker med tilknytning til fagfeltet. Bygninger, se 163 (byggeplaner) og 164 (ferdige bygg). Inventar, materiell osv., se under hovedgruppe 17. Skolekretser, se Skolehelsetjeneste, se Utleie av lokaler, se BARNEHAGE, SKOLE OG UNDERVISNING - GENERELT 200 Generelt 2000 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2001 Avtaler, ansvarsforhold 2002 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2003 Systemer, rutiner, metoder 2004 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 201 Tverretatlig samarbeid 2010 Generelt 2011 Samarbeid skole -kirke 2012 Samarbeid skole - kulturinstitusjoner Andre saker 202 Rådsorganer i skolen 2020 Generelt 2021 Foreldreutvalg for grunnskolen i Bergen 2022 Foreldrerådets arbeidsutvalg 2023 Samarbeidsutvalg 2024 Elevråd 2025 Lærerråd, personalmøter 2026 Rektormøter Andre saker Språkspørsmål Skolemålavstemninger, se Sidemålsklasser, se Generelt

34 2049 Andre saker Andre saker 21 SKOLEUTBYGGING Denne hovedgruppen dekker planlegging, utnyttelse og disponering av skoleressurser og tilbud. 210 Generelt 2100 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2101 Avtaler, ansvarsforhold 2102 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2103 Systemer, rutiner, metoder 2104 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 211 Skolebruksplan 2110 Generelt Andre saker 212 Planlegging av nye skoler og barnehager Planlegging av nye skolebygg, se Generelt 2121 Godkjenning av barnehager Andre saker 213 Omdisponering av bygg 2130 Generelt 2131 Sammenslåing av skoler Andre saker

35 Andre saker 2190 Generelt Andre saker 22 SKOLEORDNING I denne hovedgruppen arkiveres saker vedr. planlegging og tilrettelegging av undervisningen, skolens spesialtjenester og forhold om foreldre og elever. 220 Generelt 2200 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2201 Avtaler, ansvarsforhold 2202 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2203 Systemer, rutiner, metoder 2204 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 221 Planlegging, organisering 2210 Generelt 2211 Skoleordning 2212 Timeressurs 2213 Klasseordning 2214 Fag og timefordeling 2215 Skolerute 2216 Læreplan, rammeplan Andre saker 222 Rådgivning, veiledning 2220 Generelt 2221 Pedagogisk veiledningstjeneste 2222 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2223 Sosialpedagogiske tjenester 2224 Logopedtjeneste Andre saker 223 Undervisningsplanlegging 2230 Generelt 2231 Planleggingsdager 2232 Langtidsplanlegging 2233 Års- og halvårsplanlegging 2234 Timeplanlegging 2235 Forsøk 2236 Forskning

36 2237 Pedagogisk utviklingsarbeid Andre saker 224 Spesialtiltak skole og barnehage Saker som gjelder undervisningen ved spesialskoler arkiveres etter innhold i hovedgruppe 23 (som undervisning ellers) Generelt 2241 Innmelding 2242 Institusjoner for spesialundervisning 2243 Undervisning utenfor skolene 2244 Undervisning av førskolebarn 2245 Spesialavdelinger ved skolene 2246 Funksjonshemmede barn i barnehage Andre saker 225 Elev og hjem Elevkartotek / elevmapper arkiveres som egen serie, fysisk skilt fra saksarkivet og betryggende sikret, jfr. konsesjon for personregistre i grunnskolen fra Datatilsynet. For alle emnekoder i denne gruppen gjelder at bare generelle og prinsipielle saker arkiveres i saksarkiv. Saker vedr. enkeltelever arkivers i vedkommende mappe Generelt 2251 Innskrivning, utskrivning 2252 Overføring til annen skole 2253 Fritak for skoleplikt 2254 Kontakt med foreldre 2255 Disiplinære forhold 2256 Mobbing 2257 Opptak i barnehage Andre saker 226 Skoleskyss, innkvartering 2260 Generelt 2261 Skyssordning 2262 Privat skyss 2263 Midlertidig skyss Innkvartering Andre saker Andre saker 2291 og 2292 gjelder saker vedr. elever Generelt 2291 Skademelding 2292 Erstatningssaker 2293 Lodd- og merkesalg Andre saker 23 UNDERVISNING

37 Denne hovedgruppen benyttes til arkivering av saker vedr. selve undervisningen og dennes innhold, eksamener og fritidsvirksomhet ved skolen. 230 Generelt 2300 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2301 Avtaler, ansvarsforhold 2302 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2303 Systemer, rutiner, metoder 2304 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 231 Undervisningsfag Eventuell underoppdeling skjer ved alfabetisk oppstilling. Utplassering i arbeidslivet arkiveres under Generelt 2311 Obligatoriske fag og emner 2312 Valgfrie fag og emner 2313 Spesialundervisning 2314 Alternative undervisningstiltak 2315 Ekskursjoner 2316 Leirskoleundervisning 2317 Praktisk yrkesopplæring (arbeidsuke) Andre saker 232 Undervisning i private skoler 2320 Generelt Andre saker 233 Kommunal musikkopplæring 2330 Generelt 2331 Opplæringstiltak, opplæringsplaner 2332 Fagplaner 2333 Seminarer, konserter o.l Diplomer, attester Andre saker 234 Prøver, eksamen Benyttes av alle skoler i forbindelse med eksamener o.l. Eventuell underoppdeling skjer ved alfabetisk oppstilling Generelt 2341 Eksamensordning 2342 Karakterordning 2343 Eksamensoppmelding 2344 Prøver, avgangsprøver 2345 Vitnemål 2346 Sensorer

38 Andre saker 235 Undervisning av fremmedspråklige 2350 Generelt 2351 Norskopplæring 2352 Morsmålsundervisning 2353 Spesielle undervisningstiltak årsgruppe, fremmedspråklige 2356 Administrasjonsressurs - fremmedspråklige Andre saker 236 Fritidssysler ved skolen Skoleidrett, se 323. Skolebibliotek, lesestuer, se Skolekino, se 3384 Teaterforestillinger for elever, skolekonserter,osv, se Generelt 2361 Musikk, teater, forming 2362 Klubbvirksomhet, elevkvelder 2363 Skoleavis Kursvirksomhet i foreldrerådets regi Andre saker 237 Skolefritidsordning - SFO 2370 Generelt Andre saker Andre saker 2390 Generelt 2391 Førskoleundervisning, 6-årsklasser klasse 2393 Miljølæreundervisning 2394 Barneparker 2395 Idrettsdag, skidag Andre saker 24 VOKSENOPPLÆRING Denne hovedgruppen benyttes til saker vedr. kommunal og annen voksenopplæring og kursvirksomhet. Saker vedr. undervisningen på grunnskolenivå arkiveres tilsvarende som for grunnskolen i hovedgruppe 22 og Generelt

39 2400 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2401 Avtaler, ansvarsforhold 2402 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2403 Systemer, rutiner, metoder 2404 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 241 Kommunale voksenopplæringstiltak 2410 Generelt 2411 Skoleordning - voksenopplæring 2412 Timeressurs - voksenopplæring 2413 Klasseordning - voksenopplæring 2414 Fag - og timefordeling 2415 Skolerute 2416 Læreplan, rammeplan Andre saker 242 Opplæringstiltak for fremmedspråklige 2420 Generelt 2421 Skoleordning 2422 Timeressurs 2423 Klasseordning 2424 Fag- og timefordeling 2425 Skolerute 2426 Læreplan, rammeplan Andre saker Opplysningsorganisasjoner 2440 Generelt 2441 Organisasjoner 2442 Kurs- og opplæringsvirksomhet Støtte til utdanningstiltak Andre saker Andre saker 2490 Generelt

40 Andre saker VIDEREGÅENDE OG HØYERE UTDANNING 260 Generelt 2600 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2601 Avtaler, ansvarsforhold 2602 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2603 Systemer, rutiner, metoder 2604 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 261 Videregående utdanning 2610 Generelt 2611 Overgang til videregående skole 2612 Videregående skoler 2613 Allmennfaglig utdanning 2614 Yrkesrettet utdanning Andre saker Høgskoleutdanning 2630 Generelt 2631 Ingeniørhøgskoler 2632 Lærerhøgskoler 2633 Økonomiske høgskoler 2634 Maritime høgskoler 2635 Helse- og sosialhøgskoler 2636 Kunsthøgskoler Andre høgskoler 2639 Andre saker 264 Universitetsutdanning, forskning 2640 Generelt 2641 Universitet 2642 Forskningsinstitusjoner Andre saker Andre saker 2690 Generelt 2691 Folkehøyskoler

41 Andre saker ANDRE SAKER 290 Generelt 2900 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2901 Avtaler, ansvarsforhold 2902 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2903 Systemer, rutiner, metoder 2904 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 291 Sommerleirer 2910 Generelt Andre saker

KLASSE 0 ORGANISASJON - ADMINISTRASJON

KLASSE 0 ORGANISASJON - ADMINISTRASJON KLASSE 0 ORGANISASJON - ADMINISTRASJON Denne klassen skal brukes av alle administrasjoner til arkivering av alle saker om organisasjon, administrasjon, personalforvaltning og materiell, saker vedr. kommunen,

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal kommune som etter kommuneloven har krav

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN 2015-2019 1. Fredrikstad kommune engasjerer ordfører på heltid Ordførerens godtgjøring pr. 30.04.2015

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015 Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Kommunalavdeling stab 11.08.2015 Sak nr. 2014/2410-8 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Vedtatt i K 18.06.15, sak 77/15 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 323, 5323

Detaljer

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet NESSET KOMMUNE Ark: 082 Saksmappe: 2008/13 Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet Arbeidsvilkår for folkevalgte Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering

Detaljer

Oppbygging. Emnebasert arkivnøkkel Hierarkisk oppbygd. Fellesklasser Fagklasser Tilleggskoder

Oppbygging. Emnebasert arkivnøkkel Hierarkisk oppbygd. Fellesklasser Fagklasser Tilleggskoder K-Koder Oppbygging Emnebasert arkivnøkkel Hierarkisk oppbygd Over- til underordnete grupper Fra det generelle til det spesielle Fellesklasser Fagklasser Tilleggskoder Emne Innholdet «hva handler saken

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Hovedtariffavtalen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Parter Tariffavtaler

Detaljer

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd.

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Vedtatt av Bærum kommunestyre 17.11.99, 12.10.11. Sist endret av kommunestyret 18.11.15. Enkelte presiseringer

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til ombud/ folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 i sak PS 16/16 og 28.04.2016 i sak PS 25/16 (tas i bruk med virkning fra 01.04.2016) Gjeldende

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 09.12.2015 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2016 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer