BERGEN KOMMUNES ARKIVNØKKEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNES ARKIVNØKKEL 2008-2011"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNES ARKIVNØKKEL KLASSE 0 ORGANISASJON - ADMINISTRASJON Denne klassen skal brukes av alle administrasjoner til arkivering av alle saker om organisasjon, administrasjon, personalforvaltning og materiell, saker vedr. kommunen, valg og folkevalgte organer. Her arkiveres statistikk og årsmelding vedr. egen administrasjon. Annen statistikk arkiveres ikke i saksarkivet dersom ikke den inngår som ledd i saksbehandling og arkiveres sammen med sakens øvrige dokumenter på sakens emnekode. 00 ORGANISASJON - ADMINISTRASJON - GENERELT 000 Lover og retningslinjer For saker vedr. lovverk m.v. av generell karakter for offentlige forvaltningsorganer og spesiell lovgivning m.v. som angår forvaltningen. Lover m.v. for de enkelte forvaltningsoppgaver, se de øvrige klasser i arkivnøkkelen Konsesjoner for personregistre arkiveres under Generelt 0001 Kommunelov 0002 Forvaltningslov, offentlighetslov, arkivlov 0003 Personregisterlov 0004 Forskrifter, vedtekter o.l. gitt av staten 0005 Likestilling 0006 Ytringsfrihet Rundskriv fra Bergen kommune 0009 Andre lover av generell karakter 001 Offentlige myndigheter - oppgavefordeling Under denne hovedgruppen arkiveres saker som gjelder offentlige myndigheters oppbygning og myndighetsområde, og saker som gjelder kommunens kontakt med disse. Spesielle saker som medfører kontakt med andre offentlige organer arkiveres etter sakens innhold Generelt 0011 Konge, Storting, Regjering 0012 Departementer, direktorater, lokal statsforvaltning 0013 Fylkesmannsembeder, fylker 0014 Fylkeskommuner, kommuner 0015 Privatisering av forvaltningsområder 0016 Legalitetskontroll Andre saker, andre forvaltningsnivåer 02 Offentlige flagg- og høytidsdager Henvisning: Kulturarrangementer, se Generelt 0021 Flagging mai-arrangement mai-arrangement

2 Andre saker 003 Seminarer Konferanser Kongresser 0030 Generelt 0031 Kommunens deltakelse 0032 Ansattes deltakelse 0033 Studiereiser Andre saker 004 Representasjon 0040 Generelt, retningslinjer 0041 Møter og kurser 0042 Tilstelninger 0043 Jubileer 0044 Representasjon innenlands 0045 Representasjon utenlands Andre saker 005 Gaver, hederstegn, priser, stipend Gaver o.l. til arbeidstakere, se Kulturstipend, kunstnerpris, se Generelt 0051 Priser og utmerkelser fra kommunen 0052 Gaver fra kommunen 0053 Stipend fra kommunen Gaver og utmerkelser til kommunen Andre saker Internasjonale forhold Herunder arkiveres genereller saker om internasjonale forhold og forbindelser. Saker vedr. forhold til FN med underliggende enheter arkiveres under Lignende saker vedr. EU og EØS under 0073, osv. Vennskapskommuner arkiveres under 015, medlemsskap i internasjonale organisasjoner under Generelt 0071 Globale sammenslutninger 0072 Ikke-europeiske forhold 0073 Europeiske forhold 0074 Nordiske forhold Ambassader, konsulater o.l 0077 Traktater, standarder, regelharmonisering Andre saker Andre saker 0090 Generelt

3 Andre saker 01 KOMMUNEN Her arkiveres saker som vedrører kommunen som helhet, dens historie, befolkning, grenser og samarbeidsforbindelser. Henvisninger: Kommuneplan 1121, Kommunens budsjett 1212, Kommuneregnskap Generelt Kommuneloven arkiveres under Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0101 Avtaler, ansvarsforhold 0102 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0103 Systemer, rutiner, metoder, 0104 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Språkform 0107 Etikk, habilitet Andre saker 011 Byvåpen, historie, geografiske forhold 0110 Generelt 0111 Byvåpen og byflagg 0112 Historiske forhold 0113 Geografiske forhold 0114 Geografiske navn 0115 Institusjonsnavn 0116 Vei- og gatenavn Andre saker 012 Administrative grenser 0125 gjelder grenser som ikke faller sammen med bydelsinndelingen, f.eks. grenser for helsesøstre m.m. Under 0129 bl.a. Havnedistrikt, distriktsgrenser innenfor teknisk sektor og kultursektor m.m Generelt 0121 Kommunegrenser 0122 Bydeler 0123 Valgkretser 0124 Kirkelig inndeling 0125 Grenser vedr. helse- og sosialtjenester 0126 Skolekretser 0127 Grunnkretser Andre saker vedr. grenser 013 Befolkningsspørsmål 0130 Generelt 0131 Befolkningsutvikling, levekår 0132 Folkeregistrering 0133 Folketelling 0134 Flyttemeldning

4 0135 Oppgaver til folkeregisteret 0136 Fødsels- og dødsregistrering 0137 Sivilstandsregistrering Andre saker 014 Kommunens medlemskap i organisasjoner Herunder medlemsskap i Kommunenes Sentralforbund. Kommunens representasjon i ikke-kommunale organer, se Generelt 0141 Medlemsskap Andre saker 015 Vennskapskommuner o.l. Gjelder generelle vennskapsforbindelser o.l. Spesielle samarbeidsprosjekter arkiveres etter sakens innhold Generelt 0151 Vennskapssamband Vennskapsskoler Andre saker 016 Interkommunalt samarbeid Gjelder generelle saker. Spesielle samarbeidsprosjekter arkiveres etter sakens innhold Generelt 0161 Samarbeidsordning 0162 Samarbeidskommuner Andre saker Samarbeid Gjelder generelle saker. Spesielle samarbeidsprosjekter arkiveres etter sakens innhold. Samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, se under gruppe Generelt 0181 Kommunens samarbeid med organisasjoner og institusjoner 0182 Kommunen som vertskap for arrangementer

5 Andre saker 019 Andre saker 0190 Generelt Andre saker 02 VALG, FOLKEVALGTE ORGANER 020 Generelt Regler for innsyn, føring av møtebok o.l. under Habilitet og etikk, se Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0201 Avtaler, ansvarsforhold 0202 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0203 Systemer, rutiner, metoder, 0204 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Ankeadgang Andre saker 021 Valg, folkeavstemninger 0210 Generelt 0211 Stortingsvalg, sametingsvalg 0212 Kommune- og fylkestingsvalg 0213 Folkeavstemninger Kirkelige valg 0216 Stemmestyrer, valgfunksjonærer 0217 Valgmanntall Andre saker 022 Kommunestyre og formannskap Her arkiveres saker vedr. de enkelte organers oppnevning, sammensetning og mandat under de respektive organers emnekoder. Sakskart, referater og protokollutskrifter arkiveres ikke i saksarkiv. Disse arkiveres i egne serier (se innledningen). De enkelte saksdokumenter arkiveres på sakens arkivkode Gjelder delegering av politisk myndighet. Saker vedr. delegering av administrativ myndighet, se Generelt 0221 Kommunestyre 0222 Formannskap, klagenemnd 0223 Kommunalutvalg 0224 Kontrollutvalg Delegering av myndighet 0227 Godkjenning av kommunestyrevedtak Andre saker

6 023 Hovedutvalg 0230 Generelt 0231 Administrasjon 0232 Skole 0233 Helse og sosiale tjenester 0234 Fritid, kultur, kirke 0235 Teknisk utbygging 0236 Næring og samferdsel 0237 Byutvikling Andre saker 024 Organer direkte under formannskapet, kirkelige organer 0240 Generelt 0241 Frittstående kommunale organer 0242 Kirkelige organer Andre saker 025 Underordnede organer Rådsorganer i skolen arkiveres under Generelt 0251 Under hovedutvalg for administrasjon 0252 Under hovedutvalg for skole 0253 Under hovedutvalg for helse og sosiale tjenester 0254 Under hovedutvalg for fritid, kultur, kirke 0255 Under hovedutvalg for teknisk utbygging 0256 Under hovedutvalg for næring og samferdsel 0257 Under hovedutvalg for byutvikling 0258 Under organer direkte under formannskapet 0259 Andre saker 026 Kommunens representasjon i organer utenom kommunen 0260 Generelt 0261 Representasjon i interkommunale organer 0262 Representasjon i organisasjoner 0263 Representasjon i aksjeselskaper 0264 Valg til statlige organer 0265 Valg til fylkeskommunale organer 0266 Kommunens representasjon i stiftelser o.l Andre saker 027 Folkevalgte Parkering for folkevalgte, se Generelt 0271 Folkevalgtes arbeidsvilkår 0272 Lønnsspørsmål 0273 Godtgjørelse, kompensasjoner, tapt arbeidsfortjeneste 0274 Opplæring 0275 Taushetsplikt, disiplinære forhold Fritak, permisjoner og suppleringsvalg 0278 Biografier, nekrologer 0279 Andre saker 028 Politiske partier

7 0280 Generelt 0281 Partistøtte 0282 Sekretærhjelp 0283 Valglister Andre saker 029 Andre saker 0290 Generelt 0291 Midlertidige komiteer o.l Interkommunale styrer og råd 0293 Ungdommens bystyre Andre saker 03 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 030 Generelt 0300 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0301 Avtaler, ansvarsforhold 0302 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0303 Systemer, rutiner, metoder, 0304 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 0305 Internkontroll 0306 Kvalitetssikring 0307 Ledelsesutvikling Andre saker 031 Organisasjonsmessig oppbygning Her arkiveres saker vedr. den formelle oppbygningen av kommunen og kommunale administrasjoner, organisasjons- og administrasjonskart, o.l Generelt 0311 Kommunens sentraladministrasjon 0312 Skolesektor 0313 Helse- og sosialsektor 0314 Fritid- kultur- og kirkesektor 0315 Teknisk sektor 0316 Nærings- og samferdselssektor 0317 Byutviklingssektor 0318 Andre, frittstående, kommunale enheter 0319 Andre saker 032 Organisasjonsutvikling Her arkiveres saker vedr. prosjekter og tiltak for utvikling av tekniske, administrative og personellmessige forhold innen organisasjonsstrukturen i kommunen og kommunale administrasjoner Generelt 0321 Kommunens sentraladministrasjon 0322 Skolesektor 0323 Helse og sosialsektor 0324 Fritid- kultur- og kirkesektor 0325 Teknisk sektor

8 0326 Nærings- og samferdselssektor 0327 Byutviklingssektor 0328 Andre, frittstående, kommunale enheter 0329 Andre saker 033 Effektivisering 0330 Generelt 0331 Effektiviseringstiltak 0332 Styringsgrupper 0333 Prosjektgrupper /Arbeidsgrupper Forslagskasse Andre saker 034 Arbeidsordning 0341 Generelt 0342 Arbeidstid 0343 Vakt- og skiftordning 0344 Åpnings- og ekspedisjonstid 0345 Legitimasjon / tjenestebevis 0346 Personalmøter, kontormøter, ledermøter Andre saker 035 Myndighet, delegasjon Delegasjon av politisk myndighet, se Budsjettfullmakter, anvisningsmyndighet, se Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer, se Generelt 0351 Kommunal saksgang 0352 Delegasjon av myndighet Andre saker 036 Bud- og transporttjenester 0360 Generelt 0361 Intern post- og budtjeneste 0362 Skyssordninger Andre saker 037 Reprotjenester, hustrykkeri Gjelder administrasjonens bruk av trykkeritjenester Gjelder reproduksjon av f. eks. kunstverker Generelt 0371 Kopiering, mangfoldiggjøring 0372 Trykkerivirksomhet 0373 Layout, design 0374 Innbinding

9 0375 Fotografering 0376 Reproduksjonsfremstilling Andre saker Andre saker 0390 Generelt 0391 Parkering for ansatte og politikere Andre saker POST-, SAKS- OG ARKIVBEHANDLING Denne hovedgruppen skal brukes av alle administrasjoner til arkivering av saker om den indre administrasjon og kontortjeneste, saksbehandling, kommunens sambandsnett, arkivordning. 050 Generelt 0500 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0501 Avtaler, ansvarsforhold 0502 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0503 Systemer, rutiner, metoder, 0504 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Taushetsplikt Andre saker 051 Kontor- og postrutiner 0510 Generelt 0511 Postregistrering, postbehandling 0512 Ekspedisjonsrutiner 0513 Offentlig innsyn, partsinnsyn 0514 Personregistre, konsesjoner Andre saker 052 Saksbehandling 0526 Gjelder administrasjonens bruk av slike systemer. Saker vedr. det enkelte utstyr arkiveres under hovedgruppe Generelt 0521 Saksbehandlingsrutiner 0522 Klagebehandling 0523 Rettslig behandling Kontor- og datasystemer

10 Andre saker 053 Telefon og samband Under denne gruppen arkiveres saker vedr. administrasjonens bruk av ulike sambandstjenester, inkl. bruk av telenett til EDB-formål. Saker vedr. det enkelte utstyr arkiveres under hovedgruppe 17 etter sakens art. Saker vedr Internet, Uninett o.l. under Egne informasjonsdatabaser, se Abonnement på informasjonsdatabaser Generelt 0531 Telekommunikasjonsnett, datanett 0532 Sentralbord Internt telenett 0533 Kontortelefoner 0534 Mobiltelefoner Personsøkere 0535 Teletjenester: telefax, telex, teledata 0536 E-post Sikkerhet 0539 Andre saker 054 Arkivordning 0541 Gjelder saker vedr. administrasjonens arkivorganisasjon og arkivrutiner gjelder arkivering av foto, film, magnetiske og optiske media, kart, tegninger m.m Generelt 0541 Arkivordning, arkivorganisasjon, arkivplan 0542 Avlevering, inspeksjon 0543 Kassasjon 0544 Arkivnøkler Ordningssystemer 0545 Spesialmedia 0546 Restaurering, konservering Andre saker 055 Faglitteratur m.v. Gjelder etatens fagboksamling m.v. Kommunens bibliotekdrift arkiveres under Generelt 0551 Faglitteratur, bøker 0552 Abonnementer, tidsskrifter, aviser 0553 Abonnementer, informasjonsdatabaser 0554 Utlån 0555 Depot, kassasjon Andre saker Andre saker

11 0590 Generelt INFORMASJONSTJENESTE Denne hovedgruppen benyttes av alle administrasjoner til arkivering av saker om informasjonstjenester. 060 Generelt 0600 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0601 Avtaler, ansvarsforhold 0602 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0603 Systemer, rutiner, metoder, 0604 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 0605 Lokalisering av informasjonstjenester 0606 Offentlighet, unntak fra offentlighet, taushetsplikt 0607 Profilering, markedsføring Andre saker 061 Informasjonsvirksomhet Under denne gruppen arkiveres forespørsler og svar på disse etter sakens art Generelt 0611 Informasjon om administrasjonsspørsmål 0612 Informasjon om skolespørsmål 0613 Informasjon om helse og sosialspørsmål 0614 Informasjon om fritid-, kultur og kirkespørsmål 0615 Informasjon om tekniske utbyggingsspørsmål 0616 Informasjon om nærings- og samferdselsspørsmål 0617 Informasjon om byutviklingsspørsmål Informasjon om andre saker 062 Informasjonstjenester Informasjonsmedia Under denne gruppen arkiveres saker vedr. bruk av de ulike informasjonstjenester kommunen tilbyr, samt produksjon av informasjonsmedia 0622 Gjelder f.eks. kommunens saksindeks, mikrofilmtjeneste o.l Generelt 0621 Presserettet informasjon 0622 Elektroniske medier og kommunikasjon, databaser 0623 Brosjyrer, foldere o.l Periodiske utgivelser 0625 Forlagsvirksomhet 0626 Annonsering Avlevering til Nasjonalbiblioteket 0629 Andre saker 063 Informasjonsprosjekter 0630 Generelt 0631 Utstillinger 0632 Messer, stands 0633 Arrangementer 0634 Kampanjer

12 0635 Interne prosjekter Andre saker 064 Besøk og omvisning 0640 Generelt 0641 Besøk 0642 Omvisning Andre saker 065 Presentasjoner 0650 Generelt 0651 Foredrag 0652 Audiovisuelle presentasjoner Andre saker 066 Arrangementer, aksjoner 0660 Generelt 0661 Jubileer 0662 Større enkeltstående arrangementer 0663 Årlige arrangementer Andre saker Andre saker 0690 Generelt 0691 Turistinformasjon Andre saker 07 PERSONALFORVALTNING I denne hovedgruppen arkiveres alle saker om personalforvaltning, med unntak av ansattes personalmapper. Disse stilles opp alfabetisk i en egen arkivserie, fysisk skilt fra saksarkivet og forsvarlig sikret Se ellers de videre kommentarene under denne hovedgruppen. For saker om lønnsspørsmål og andre ytelser til ansette vises til 08.

13 070 Generelt Her arkiveres saker vedr. lovverk m.v. om personalforvaltning. Hovedavtalen under 0701, personalstatistikk under 0702, bemanningsspørsmål, stillingsstopp o.l. under Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0701 Avtaler, ansvarsforhold 0702 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0703 Systemer, rutiner, metoder, 0704 Personalpolitikk, Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 0705 Stillinger: opprettelse og omgjøring 0706 Likestilling og kjønnskvotering 0707 Stillingsinstrukser Andre saker 071 Ansettelse Under denne gruppen arkiveres generelle saker og prinsippsaker, samt samlelister over søkere og felles innstillingsdokumenter. Søknad med bilag fra søkere som ansettes arkiveres sammen med ansettelsesdokumentet i vedkommendes personalmappe, som opprettes ved ansettelse. Søknader med bilag fra søkere som ikke ansettes returneres. Dispensasjon fra utdanningskrav arkiveres under Generelt 0711 Ansettelsesmyndighet 0712 Ansettelsesvilkår 0713 Ledige stillinger 0714 Ansettelse 0715 Prøvetid 0716 Engasjementer 0717 Overføringer Andre saker 072 Opplæring og oppfølging 0720 Generelt 0721 Behovsanalyse, opplæringsplaner 0722 Intern opplæring 0723 Ekstern opplæring 0724 Studiereiser, stipend, støtte til opplæring 0725 Forelesere 0726 Utveksling, hospitanter Medarbeidersamtaler 0729 Andre saker 073 Arbeidsmiljø Saker vedr. den enkelte arbeidstaker arkiveres i vedkommendes personalmappe. Inneklima, se 427. Arbeidsmiljøutvalg, se Generelt 0731 Vernetjeneste 0732 Sosialtjeneste 0734 Bedriftshelsetjeneste 0735 AKAN-tiltak 0736 Attføring, omskolering Internkontroll (HMS), sikkerhetstiltak 0739 Andre saker 074 Arbeidsvilkår 0740 Generelt

14 0741 Arbeidstid 0742 Overtid 0743 Fleksitid, forskjøvet arbeidstid 0744 Skiftarbeid 0745 Søn- og helligdagsarbeid 0746 Nattarbeid 0747 Farlig arbeid, ulykker, yrkesskade Andre saker 075 Velferdstiltak 0756 Tjenestebolig, se Generelt 0751 Kantinevirksomhet 0752 Hytter og feriehjem 0753 Velferdslag 0754 Kulturtiltak 0755 Bedriftsidrett 0756 Boligspørsmål for ansatte Tiltak for pensjonister 0759 Andre saker 076 Permisjoner, ferie, fravær Gjelder generelle saker og prinsippsaker. Permisjonssaker vedr. den enkelte arbeidstaker arkiveres i vedkommendes personalmappe. Se også 085 for lønnsforhold under permisjoner o.l Generelt 0761 Svangerskap, amming, adopsjon, omsorg 0762 Velferd 0763 Utførelse av tillitsverv og offentlige verv 0764 Utdanning 0765 Sivilarbeid, militærtjeneste 0766 Sykefravær, sykepermisjon 0767 Ferie, avspasering Andre saker 077 Opphør av arbeidsforhold 0770 Generelt 0771 Oppsigelse, fratreden 0772 Avskjed 0773 Midl. fratredelse, suspensjon 0774 Attester 0775 Rettigheter ved tjenesteopphør Biografier, nekrologer 0779 Andre saker 078 Samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner 0785 brukes ikke vedr. lønnsforhandlinger, se Generelt 0781 Ansattes representasjon i kommunale organer 0782 Arbeidsmiljøutvalg 0783 Tillitsmannsutvalg 0784 Arbeidstakerorganisasjoner 0785 Forhandlinger 0786 Konflikt, streik Arbeidsgiverorganisasjoner 0789 Andre saker

15 079 Andre saker 0791 Gjelder saker om tjenestebolig knyttet til bestemte stillinger. Saker vedr. kjøp,salg og drift av tjenesteboliger arkiveres under hovedgruppe 16 etter sakens art Generelt 0791 Tjenestebolig, boplikt 0792 Tjenestetelefon 0793 Tjenestebil 0794 Arbeidstøy, uniform 0795 Ansettelsesforhold utenfor kommunen Andre saker 08 LØNN,GODTGJØRELSER, TRYGD OG PENSJON 080 Generelt Hovedavtalen, hovedoverenskomsten o.l. under Lønnsstatistikk under Lønnssystemer og metoder for lønnsutregning under Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0801 Avtaler, ansvarsforhold 0802 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0803 Systemer, rutiner, metoder, lønnsutbetaling, trekkordninger 0804 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 081 Forhandlinger 0810 Generelt 0811 Forhandlingsrett 0812 Tarifforhandlinger 0813 Sentrale justeringsforhandlinger 0814 Tilpasningsforhandlinger 0815 Lokale forhandlinger 0816 Forhandlinger etter Hovedavtalens tvistebestemmelser 0817 Forhandlinger om lokale særoverenskomster Andre saker 082 Lønn Gjelder generelle saker. Saker vedr. de enkelte ansattes lønnsansiennitet m.v. arkiveres på personalmappen Generelt 0821 Lønnsregulativer, tabeller 0822 Lønnsansiennitet 0823 Normering av stilling 0824 Lærlingelønn, unge arbeidstakere, praktikanter 0825 Akkordlønn 0826 Stedfortrederlønn 0827 Lønn til pensjonister 0828 Honorar 0829 Andre saker 083 Tillegg til regulativlønn Gjelder tillegg hjemlet i hovedavtalen.

16 0838 gjelder tillegg hjemlet i særoverenskomster, f.eks. samlingsstyrertillegg Generelt 0831 Overtidsgodtgjørelse 0832 Fast overtidsgodtgjørelse 0833 Godtgjøresle for særskilt arbeidstid 0834 Godtgjørelse under vakt og beredskap 0835 Uniform- og vareklærgodtgjørelse 0836 Smusstillegg Særlige tillegg 0839 Andre saker 084 Andre godtgjørelser 0840 Generelt 0841 Reise- og kostgodtgjørelse 0842 Telefongodtgjørelse 0843 Flyttegodtgjørelse 0844 Ledsagergodtgjørelse 0845 Møtegodtgjørelse 0846 Kjøregodtgjørelse, egen bil Andre saker 085 Lønn under fravær Denne gruppen gjelder kun lønnsforhold under permisjoner o.l. Se også Generelt 0851 Lønn under sykdom 0852 Lønn under svangerskap og omsorgspermisjon 0853 Lønn under verneplikt 0854 Lønn under utdannelse og opplæring 0855 Lønn under utøvelse av verv og oppdrag for andre 0856 Lønn under velferdspermisjon 0857 Lønn under ferie og fridager Andre saker 086 Forsikring for ansatte 0860 Generelt 0861 Yrkesskadeerstatning 0862 Gruppelivsforsikring 0863 Reiseforsikring Ytelser etter dødsfall Andre saker 087 Pensjonsordning 0870 Generelt 0871 Aldersgrensebestemmelser 0872 Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 0873 Uførepensjon, attføringstrygd 0874 Alderspensjon 0875 Etterlattepensjon Andre saker 088 Lån til ansatte

17 0880 Generelt 0881 Lønnsforskudd 0882 Lån Andre saker 089 Andre saker 0892 Gjelder ankesaker til til trygdekontor, Rikstrygdeverket om Trygderetten vedr. sykepenger, barns sykdom, fødselspenger, adopsjon, attføring om godkjent arbeidsskader Generelt 0891 Gaver og hederstegn til ansatte 0892 Ankesaker til trygdeetaten Andre saker 09 ANDRE SAKER 090 Generelt 0900 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 0901 Avtaler, ansvarsforhold 0902 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 0903 Systemer, rutiner, metoder, 0904 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker

18 KLASSE 1 PLAN ØKONOMI EIENDOMSFORVALTNING Denne klassen skal brukes av alle administrasjoner til arkivering av saker om økonomi- og eiendomsforvaltning, økonomisk planlegging og overordnet planlegging. 10 PLAN ØKONOMI EIENDOMSFORVALTNING - GENERELT 100 Generelt Gjelder rammebestemmelser for oppgavene i denne klassen Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1001 Avtaler, ansvarsforhold 1002 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1003 Systemer, rutiner, metoder, 1004 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 101 Planforutsetninger 1010 Generelt 1011 Utgiftsfordeling 1012 Inntektssystem 1013 Rentenivå 1014 Lønns- og prisnivå 1015 Skatte- og avgiftsnivå Andre saker 102 Overordnet samfunnsplan 1020 Generelt 1021 Regjeringens langtidsprogram 1022 Stats- og nasjonalbudsjett 1023 Statlige sektorplaner Andre saker Andre saker 1090 Generelt

19 Andre saker 11 OVERORDNET PLANLEGGING I denne hovedgruppen arkiveres saker om overordnet planlegging i kommunen, dvs. planlegging som dekker flere fagområder eller involverer flere fagadministrasjoner. Planlegging innen de enkelte fagområder arkiveres under de aktuelle fagklasser. Reguleringsplaner, disposisjonsplaner, se hovedgruppe 51. Se også Overordnet planlegging på statlig nivå, se Generelt 1100 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1101 Avtaler, ansvarsforhold 1102 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1103 Systemer, rutiner, metoder, 1104 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 111 Fylkesdelplaner Regionplaner 1110 Plansystemet / formelt grunnlag 1111 Flerkommunale planer / prosjekt 1112 Fylkeskommunale planer / prosjekt 1113 Statlige planer/prosjekt på regionalt / kommunalt nivå Andre saker 112 Kommuneplaner, generalplaner 1120 Generelt 1121 Kommuneplan 1122 Kommuneplanens arealdel Kommunens strategiske mål Andre saker 113 Kommunedelplaner Kommunedelplaner gjelder avgrensete planområder. Avgrensningene kan både være geografiske og faglige Generelt 1131 Bydeler, byområder 1132 Befolkning, befolkningsgrupper 1133 Boligbygging 1134 Næringsliv, tjenesteyting 1135 Miljø

20 1136 Grøntplaner Andre saker 114 Handlingsprogram 1140 Generelt 1141 Sektorprogrammer 1142 Sektorovergripende programmer Andre saker 115 Økonomisk planlegging 1150 Generelt 1151 Økonomisk planlegging 1152 Langtidsbudsjett 1153 Resultatvurdering / virksomhetsanalyse Andre saker 116 Fagdata, tverrfaglig 1160 Generelt 1161 Rapporter 1162 Data 1163 Faginformasjon Andre saker Andre saker 1190 Generelt Andre saker 12 BUDSJETT, REGNSKAP, REVISJON Denne hovedgruppen benyttes av samtlige administrasjoner for arkivering av saker vedr. budsjett, regnskap og revisjon. Langtidsbudsjett, se Økonomisystemer se Regnskapslovgivning og -forskrifter (f.eks. løsbladforskriftene) under Attestasjons- og anvisningsmyndighet under 1201.

21 120 Generelt 1200 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1201 Avtaler, ansvarsforhold, budsjettansvar 1202 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1203 Systemer, rutiner, metoder 1204 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering, budsjettkontroll 1205 Disponering av bevilgninger Andre saker 121 Budsjett 1210 Generelt 1211 Budsjettopplegg 1212 Årlig budsjett 1213 Budsjettoppfølging Overføring av bevilgninger 1216 Tilleggsbevilgninger Andre saker 122 Regnskapsordning 1220 Generelt 1221 Kontoplan 1222 Årsregnskap 1223 Materiellregnskap Skatteregnskap Andre saker 123 Innfordring og inkasso 1230 Generelt 1231 Innfordring 1232 Nedsettelse, ettergivelse, betalingsavtaler 1233 Inkasso 1234 Avskrivning av uerholdelige krav 1235 Konkurs Andre saker 124 Refusjoner og tilskudd til kommunen 1240 Generelt 1241 Rammetilskudd 1242 Spesielle tilskudd Refusjoner Andre saker 125 Refusjoner og tilskudd fra kommunen 1250 Generelt 1251 Refusjoner

22 1252 Tilskudd Andre saker 126 Revisjon 1260 Generelt 1261 Revisjonsoppdrag, tilgang/avgang 1262 Revisjonsrapporter, revisjonsmerknader 1263 Revisjonsberetning 1264 Attestasjoner 1265 Intern kontroll (revisjon) 1266 Kontrollsamarbeid Misligheter 1269 Andre saker Andre saker 1290 Generelt SKATTER, AVGIFTER, BETALING FOR OFFENTLIGE TJENESTER Denne hovedgruppen benyttes av alle administrasjoner til saker vedr. skatter, avgifter, betaling for offentlige tjenester og betalinger for de tjenester administrasjonen yter. 130 Generelt 1300 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1301 Avtaler, ansvarsforhold 1302 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1303 Systemer, rutiner, metoder 1304 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Faktureringsgrunnlag, skattegrunnlag Andre saker 131 Skattespørsmål 1310 Generelt 1311 Skatteavtaler 1312 Skatteanslag 1313 Skatteinngang

23 1316 Skatteutjevning 1317 Skattetvister Andre saker 132 Skatter 1320 Generelt 1321 Inntekts- og formueskatt 1322 Eiendomsskatt 1323 Sjømannsskatt, rederiskatt 1324 Hundeskatt Andre saker 133 Betaling for kommunale tjenester Her arkiveres alle saker som dreier seg om betaling for tjenester kommunale administrasjoner yter (f.eks. kloakkavgift, kinobiletter, osv.) Generelt 1331 Administrasjon, økonomi, eiendom 1332 Skole- og barnehagesektor 1333 Helse- og sosialsektor 1334 Fritid- kultur- og kirkesektor 1335 Teknisk sektor 1336 Nærings- og samferdselssektor 1337 Byutviklingssektor Andre saker 134 Statsavgifter 1340 Generelt 1341 Omsetnings- og merverdiavgift 1342 Investeringsavgift 1343 Folketrygdavgift, arbeidsgiverandel 1344 Toll Import- og eksportavgift 1345 Stempelavgift Andre saker Andre saker 1390 Generelt Andre saker

24 14 PENGER, VERDIPAPIRER, FOND Denne hovedgruppen brukes av alle administrasjoner til arkivering av saker vedr. kommunens økonomiske midler. 140 Generelt 1400 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1401 Avtaler, ansvarsforhold 1402 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1403 Systemer, rutiner, metoder 1404 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 141 Bankforbindelser Gjelder kommunens bankforbindelser (inkl. postgiro) Generelt Renteregulering Andre saker 142 Fond 1420 Generelt 1421 Lånefond 1422 Effektiviseringsfond Fond tilknyttet kommunens avdelinger 1429 Andre saker 143 Verdipapirer 1430 Generelt 1431 Depotordning 1432 Aksjer 1433 Obligasjoner 1434 Kontrakter, garantier 1435 Målebrev, skjøter og erklæringer Andre saker 144 Likviditetsspørsmål 1440 Generelt 1441 Kontantbeholdning 1442 Kassakreditt - konsernkonto Håndkasse

25 Andre saker 145 Kapital, aksjekapital 1450 Generelt Andre saker Andre saker 1490 Generelt LÅN OG GARANTIER I denne hovedgruppen arkiveres saker vedr. kommunens innlån og utlån (med unntak av lån etter lov om sosial omsorg, se 462). 150 Generelt 1500 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1501 Avtaler, ansvarsforhold 1502 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1503 Systemer, rutiner, metoder 1504 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 151 Innlån 1510 Generelt 1511 Innenlandske lån 1512 Utenlandske lån 1513 Kommunalbanken 1514 Husbanken Andre saker 152 Utlån og tilskudd til boligformål Gjelder kommunens utlån av egne midler og midler innlånt fra Husbanken og tilskudd av disse midlene.

26 Behandling av søknader om direkte lån i Husbanken, som behandles og videresendes av kommunen, bostøttesaker o.l., arkiveres under gruppe 811. Etableringslån/kommunale lån I og II under Generelt 1521 Rente- og avdragsfrie lån 1522 Etableringslån 1523 Utbedringslån 1524 Saneringslån 1525 Etableringstilskudd 1526 Utbedringstilskudd Andre saker 153 Utlån til andre formål 1530 Generelt Andre saker 154 Kommunale garantier 1540 Generelt 1541 Garantier for lån til boligformål 1542 Garantier for lån til næringsformål 1543 Garantier for lån til kraftutbygging 1544 Garantier for lån til foreninger, lag og organisasjoner Misligholdte garantier Andre saker 155 Pant 1550 Generelt 1551 Pant 1552 Pantefrafall, prioritetsvikelse Andre saker 156 Økonomiformidling 1560 Generelt 1561 Legater 1562 Fond 1563 Tilskuddsformidling Andre saker 157

27 158 Gjeldsrådgivning 1580 Generelt Andre saker 159 Andre saker 1590 Generelt Andre saker 16 EIENDOMMER OG BYGNINGER I denne hovedgruppen arkiveres alle saker vedr. kommunens eiendommer og bygninger. Som regel opprettes dossiermapper for hvert objekt, der alle saker vedr. eiendommen/bygninger arkiveres, inkl. drift og vedlikehold. Under de spesifisert utbygde emnekoder i hovedgruppen arkiveres derfor i regelen bare generelle saker og saker av prinsipiell betydning. For administrasjoner som forvalter store mengder eiendommer vil det være gunstig å skille eiendomsmappene ut til en egen arkivserie. Se ellers kommentarene til de enkelte emnekodene i hovedgruppen. 160 Generelt 1600 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1601 Avtaler, ansvarsforhold 1602 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1603 Systemer, rutiner, metoder 1604 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 1605 Prisbestemmelser og takster 1606 Naboforhold 1607 Tinglysing 1608 Skjønn 1609 Andre saker 161 Kjøp, ervervelse og feste I denne gruppen arkiveres saker vedr. kjøp av eiendommer. Når en eiendom er kjøpt, overføres dokumentene til en dossiermappe som arkiveres under gruppe 164 etter eiendommens art. Unntatt fra denne regelen er kjøp av gjennomgangsleiligheter i forbindelse med byfornying Generelt 1611 Kjøp av eiendommer, makeskifte 1612 Grunnervervelser, ekspropriasjoner 1613 Feste av grunn 1614 Gjennomgangsboliger Overføring av eiendommer til kommunen 1617

28 Andre saker 162 Salg og bortfeste 1620 Generelt 1621 Salg av eiendommer 1622 Bortfeste 1623 Forkjøpsrett til festetomter Overføring av eiendommer fra kommunen Andre saker 163 Kommunal byggevirksomhet, byggeplaner Under denne gruppen arkiveres saker vedr. kommunale byggeplaner. Når et bygg er ferdiggjort overføres saksdokumentene til gruppe Generelt 1631 Administrasjonsbygg 1632 Skoler, barnehager 1633 Helse- og sosialbygg 1634 Fritids- og idrettsanlegg 1635 Kirker, gravplasser og kulturbygg 1636 Verksted- og lagerbygg, garasjer, industribygg 1637 Boligbygg 1638 Andre bygg 1639 Andre saker 164 Eiendommer og bygninger Saker vedr. ferdige kommunale bygg samles i dossiermapper, dvs. at alle dokumenter om bygget samles i en mappe. Dette gjelder også dokumenter vedr. drift og vedlikehold Generelt 1641 Administrasjonsbygg 1642 Skoler, barnehager 1643 Helse- og sosialbygg 1644 Fritids- og idrettsanlegg 1645 Kirker, gravplasser og kulturbygg 1646 Verksted- og lagerbygg, garasjer industribygg 1647 Boligbygg 1648 Andre bygg 1649 Andre saker 165 Vedlikehold og drift av eiendommer Under denne gruppen arkiveres saker av generell og prinsipiell art. Saker vedr. det enkelte bygg arkiveres i byggets mappe under gruppe Generelt 1651 Vedlikehold 1652 Lys og varme, energiøkonomisering 1653 Renhold 1654 Vakthold og tilsyn 1655 Utendørsarbeid 1656 Hærverk og skader, innbrudd 1657 Riving Andre saker 166 Disponering av boliger og lokaler 1662 Gjelder utleie av kommunale leiligheter og boliger. Saker vedr. kommunal boligformidling, se Generelt 1661 Innleie av lokaler

29 1662 Utleie av boliger 1663 Utleie av lokaler 1664 Innleie av boliger Disponering av lokaler og rom Andre saker Andre saker 1690 Generelt 1691 Nøkler, låsing Andre saker 17 MATERIELL- OG UTSTYRSFORVALTNING I denne hovedgruppen arkiveres alle saker vedr. administrasjonens materiell, utstyr og maskiner etter sakens art. Som hovedregel bør det opprettes egne mapper for den enkelte gjenstand eller for de enkelte typer gjenstander, som stilles opp under de aktuelle emnekodene. I disse mappene arkiveres alle dokumenter vedr. den enkelte gjenstand(stype). For noen administrasjoner som disponerer store mengder utstyr vil det være gunstig å skille ut gjenstandsmappene som egen arkivserie. Denne hovedgruppen benyttes i slike tilfeller til arkivering av generelle og prinsipielle saker. 170 Generelt Innkjøps- og anbudsreglement under 1 700, innkjøps- og serviceavtaler under Inventarføring o.l. under Leverandørregister under Prekvalifisering av leverandører unde Se også 007 vedr. internasjonale avtaler og standarder Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1701 Avtaler, ansvarsforhold 1702 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1703 Systemer, rutiner, metoder 1704 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering 1705 Leie og leasing 1706 Innkjøp, felles 1707 Lager 1708 Verksted, reparasjon, kassasjon 1709 Andre saker 171 Inventar, kontorutstyr, kontormaskiner EDB-utstyr under 172. Kontorrekvisita under Generelt 1711 Inventar, møbler, kontorutstyr 1712 Arkivutstyr 1713 Mangfoldiggjøringsutstyr 1714 Kontormaskiner 1715 Mikrofilmutstyr

30 Andre saker 172 IT, utstyr mm Generelt 1721 Datamaskiner og utstyr 1722 Kravspesifikasjoner, implementering av programmer 1723 Programendringer 1724 Brukerhåndbøker 1725 IT-prosjekter 1726 Systemsaker som gjelder bestemte faglige områder 1727 Passord, datasikkerhet Andre saker 173 Inventar for forsamlingslokaler, audiovisuelt utstyr 1730 Generelt 1731 Inventar i forsamlingslokaler 1732 Visuelle hjelpemidler 1733 Film- og videoutstyr 1734 Lyd- og musikkanlegg 1735 Kinomaskiner og -utstyr 1736 Billettmaskiner 1737 Lys- og sceneutstyr Andre saker 174 Undervisningsutstyr 1740 Generelt 1741 Klasseromsinventar 1742 Utstyr for spesialklasserom 1743 Læremidler 1744 Lærebøker 1745 Skolemateriell Andre saker 175 Spesialutstyr for helse- og sosialvesen 1750 Generelt 1751 Inventar og utstyr for institusjoner 1752 Medisinsk materiell 1753 Medisinske apparater 1754 Medisiner 1755 Medisinske hjelpemidler Laboratorieutstyr Andre saker 176 Utstyr og materiell for tekniske oppgaver og tjenester 1760 Generelt 1761 Måleinstrumenter og -utstyr 1762 Materiell for elektrisitetsverk 1763 Renovasjonsmateriell 1764 Brann- og feiemateriell 1765 Havneutstyr og -materiell 1766 Veiutstyr og materiell 1767 Vann og avløpsutstyr og materiell 1768

31 1769 Andre saker 177 Rullende materiell, maskiner og utstyr for bygg og anlegg 1770 Generelt 1771 Motorkjøretøyer 1772 Anleggsmaskiner 1773 Redskaper og utstyr 1774 Verkstedsmaskiner og -utstyr 1775 Materialer Drivstoff Andre saker 178 Forbruksmateriell og tjenester 1780 Generelt 1781 Kontorrekvisita 1782 Renholdsrekvisita 1783 Energi, drivstoff, brensel 1784 Matvarer 1785 Planter, frø, gjødsel m.v Renholdstjenester 1788 Andre tjenester 1789 Andre saker vedr. rekvisita 179 Annet utstyr og materiell 1790 Generelt 1791 Vernemateriell, sikkerhetsutstyr 1792 Redningsutstyr Kjøkken- og serveringsutstyr 1795 Idrettsmateriell 1796 Sambandsutstyr 1797 Tekstiler m.m Andre saker 18 FORSIKRING M.M. 180 Generelt 1800 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 1801 Avtaler, ansvarsforhold 1802 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 1803 Systemer, rutiner, metoder 1804 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 181 Forsikring Brann- og vannskadefondet under Forsikring av kommunens arbeidstakere, se 086. Motorvognforsikring under Generelt 1811 Forsikring av eiendom og gjenstander 1812 Ansvarsforsikring 1813 Garantiforsikring 1814 Ulykkesforsikring 1815 Avbruddsforsikring

32 1816 Pasient-, klient-, elev- og pasientskadeforskikring 1817 EDB-forsikring Andre saker 182 Erstatning 1820 Generelt 1821 Erstatningskrav mot egen forvaltning 1822 Erstatningskrav fra egen forvaltning 1823 Billighetserstatning 1824 Ekspropriasjonserstatning Andre saker Andre saker 1890 Generelt Andre saker 19 ANDRE SAKER

33 KLASSE 2 BARNEHAGE, SKOLE OG UNDERVISNING Klassen dekker fagområdet undervisning, og skal benyttes av alle administrasjoner som behandler saker med tilknytning til fagfeltet. Bygninger, se 163 (byggeplaner) og 164 (ferdige bygg). Inventar, materiell osv., se under hovedgruppe 17. Skolekretser, se Skolehelsetjeneste, se Utleie av lokaler, se BARNEHAGE, SKOLE OG UNDERVISNING - GENERELT 200 Generelt 2000 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2001 Avtaler, ansvarsforhold 2002 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2003 Systemer, rutiner, metoder 2004 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 201 Tverretatlig samarbeid 2010 Generelt 2011 Samarbeid skole -kirke 2012 Samarbeid skole - kulturinstitusjoner Andre saker 202 Rådsorganer i skolen 2020 Generelt 2021 Foreldreutvalg for grunnskolen i Bergen 2022 Foreldrerådets arbeidsutvalg 2023 Samarbeidsutvalg 2024 Elevråd 2025 Lærerråd, personalmøter 2026 Rektormøter Andre saker Språkspørsmål Skolemålavstemninger, se Sidemålsklasser, se Generelt

34 2049 Andre saker Andre saker 21 SKOLEUTBYGGING Denne hovedgruppen dekker planlegging, utnyttelse og disponering av skoleressurser og tilbud. 210 Generelt 2100 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2101 Avtaler, ansvarsforhold 2102 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2103 Systemer, rutiner, metoder 2104 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 211 Skolebruksplan 2110 Generelt Andre saker 212 Planlegging av nye skoler og barnehager Planlegging av nye skolebygg, se Generelt 2121 Godkjenning av barnehager Andre saker 213 Omdisponering av bygg 2130 Generelt 2131 Sammenslåing av skoler Andre saker

35 Andre saker 2190 Generelt Andre saker 22 SKOLEORDNING I denne hovedgruppen arkiveres saker vedr. planlegging og tilrettelegging av undervisningen, skolens spesialtjenester og forhold om foreldre og elever. 220 Generelt 2200 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2201 Avtaler, ansvarsforhold 2202 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2203 Systemer, rutiner, metoder 2204 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 221 Planlegging, organisering 2210 Generelt 2211 Skoleordning 2212 Timeressurs 2213 Klasseordning 2214 Fag og timefordeling 2215 Skolerute 2216 Læreplan, rammeplan Andre saker 222 Rådgivning, veiledning 2220 Generelt 2221 Pedagogisk veiledningstjeneste 2222 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2223 Sosialpedagogiske tjenester 2224 Logopedtjeneste Andre saker 223 Undervisningsplanlegging 2230 Generelt 2231 Planleggingsdager 2232 Langtidsplanlegging 2233 Års- og halvårsplanlegging 2234 Timeplanlegging 2235 Forsøk 2236 Forskning

36 2237 Pedagogisk utviklingsarbeid Andre saker 224 Spesialtiltak skole og barnehage Saker som gjelder undervisningen ved spesialskoler arkiveres etter innhold i hovedgruppe 23 (som undervisning ellers) Generelt 2241 Innmelding 2242 Institusjoner for spesialundervisning 2243 Undervisning utenfor skolene 2244 Undervisning av førskolebarn 2245 Spesialavdelinger ved skolene 2246 Funksjonshemmede barn i barnehage Andre saker 225 Elev og hjem Elevkartotek / elevmapper arkiveres som egen serie, fysisk skilt fra saksarkivet og betryggende sikret, jfr. konsesjon for personregistre i grunnskolen fra Datatilsynet. For alle emnekoder i denne gruppen gjelder at bare generelle og prinsipielle saker arkiveres i saksarkiv. Saker vedr. enkeltelever arkivers i vedkommende mappe Generelt 2251 Innskrivning, utskrivning 2252 Overføring til annen skole 2253 Fritak for skoleplikt 2254 Kontakt med foreldre 2255 Disiplinære forhold 2256 Mobbing 2257 Opptak i barnehage Andre saker 226 Skoleskyss, innkvartering 2260 Generelt 2261 Skyssordning 2262 Privat skyss 2263 Midlertidig skyss Innkvartering Andre saker Andre saker 2291 og 2292 gjelder saker vedr. elever Generelt 2291 Skademelding 2292 Erstatningssaker 2293 Lodd- og merkesalg Andre saker 23 UNDERVISNING

37 Denne hovedgruppen benyttes til arkivering av saker vedr. selve undervisningen og dennes innhold, eksamener og fritidsvirksomhet ved skolen. 230 Generelt 2300 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2301 Avtaler, ansvarsforhold 2302 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2303 Systemer, rutiner, metoder 2304 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 231 Undervisningsfag Eventuell underoppdeling skjer ved alfabetisk oppstilling. Utplassering i arbeidslivet arkiveres under Generelt 2311 Obligatoriske fag og emner 2312 Valgfrie fag og emner 2313 Spesialundervisning 2314 Alternative undervisningstiltak 2315 Ekskursjoner 2316 Leirskoleundervisning 2317 Praktisk yrkesopplæring (arbeidsuke) Andre saker 232 Undervisning i private skoler 2320 Generelt Andre saker 233 Kommunal musikkopplæring 2330 Generelt 2331 Opplæringstiltak, opplæringsplaner 2332 Fagplaner 2333 Seminarer, konserter o.l Diplomer, attester Andre saker 234 Prøver, eksamen Benyttes av alle skoler i forbindelse med eksamener o.l. Eventuell underoppdeling skjer ved alfabetisk oppstilling Generelt 2341 Eksamensordning 2342 Karakterordning 2343 Eksamensoppmelding 2344 Prøver, avgangsprøver 2345 Vitnemål 2346 Sensorer

38 Andre saker 235 Undervisning av fremmedspråklige 2350 Generelt 2351 Norskopplæring 2352 Morsmålsundervisning 2353 Spesielle undervisningstiltak årsgruppe, fremmedspråklige 2356 Administrasjonsressurs - fremmedspråklige Andre saker 236 Fritidssysler ved skolen Skoleidrett, se 323. Skolebibliotek, lesestuer, se Skolekino, se 3384 Teaterforestillinger for elever, skolekonserter,osv, se Generelt 2361 Musikk, teater, forming 2362 Klubbvirksomhet, elevkvelder 2363 Skoleavis Kursvirksomhet i foreldrerådets regi Andre saker 237 Skolefritidsordning - SFO 2370 Generelt Andre saker Andre saker 2390 Generelt 2391 Førskoleundervisning, 6-årsklasser klasse 2393 Miljølæreundervisning 2394 Barneparker 2395 Idrettsdag, skidag Andre saker 24 VOKSENOPPLÆRING Denne hovedgruppen benyttes til saker vedr. kommunal og annen voksenopplæring og kursvirksomhet. Saker vedr. undervisningen på grunnskolenivå arkiveres tilsvarende som for grunnskolen i hovedgruppe 22 og Generelt

39 2400 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2401 Avtaler, ansvarsforhold 2402 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2403 Systemer, rutiner, metoder 2404 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 241 Kommunale voksenopplæringstiltak 2410 Generelt 2411 Skoleordning - voksenopplæring 2412 Timeressurs - voksenopplæring 2413 Klasseordning - voksenopplæring 2414 Fag - og timefordeling 2415 Skolerute 2416 Læreplan, rammeplan Andre saker 242 Opplæringstiltak for fremmedspråklige 2420 Generelt 2421 Skoleordning 2422 Timeressurs 2423 Klasseordning 2424 Fag- og timefordeling 2425 Skolerute 2426 Læreplan, rammeplan Andre saker Opplysningsorganisasjoner 2440 Generelt 2441 Organisasjoner 2442 Kurs- og opplæringsvirksomhet Støtte til utdanningstiltak Andre saker Andre saker 2490 Generelt

40 Andre saker VIDEREGÅENDE OG HØYERE UTDANNING 260 Generelt 2600 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2601 Avtaler, ansvarsforhold 2602 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2603 Systemer, rutiner, metoder 2604 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 261 Videregående utdanning 2610 Generelt 2611 Overgang til videregående skole 2612 Videregående skoler 2613 Allmennfaglig utdanning 2614 Yrkesrettet utdanning Andre saker Høgskoleutdanning 2630 Generelt 2631 Ingeniørhøgskoler 2632 Lærerhøgskoler 2633 Økonomiske høgskoler 2634 Maritime høgskoler 2635 Helse- og sosialhøgskoler 2636 Kunsthøgskoler Andre høgskoler 2639 Andre saker 264 Universitetsutdanning, forskning 2640 Generelt 2641 Universitet 2642 Forskningsinstitusjoner Andre saker Andre saker 2690 Generelt 2691 Folkehøyskoler

41 Andre saker ANDRE SAKER 290 Generelt 2900 Lover, forskrifter, vedtekter og reglementer 2901 Avtaler, ansvarsforhold 2902 Oversikter, beskrivelser, lister, statistikk, årsmeldinger 2903 Systemer, rutiner, metoder 2904 Prioritering, strategier, mål, resultat, evaluering Andre saker 291 Sommerleirer 2910 Generelt Andre saker

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

(Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift)

(Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift) Utkast regelverk (Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift) Kapittel IV Bevarings- og kassasjonsregler for fylkeskommunale og kommunale arkiv Første del. Generelle

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Innhold 1. Politisk organisering og arbeidsform... 5 1.1.

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2012 Nye presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN 2 FUNKSJONSKONTOPLANEN

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE Innledning Bakgrunn Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2013 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2013 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.6. 1 INNHOLD 1 Innledning... 6

Detaljer