Å r s r a. p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a. p p o r t"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t

2 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning 15 Universitetssykehus Somatiske sykehus Sykehus og enheter innen psykisk helsevern Rusbehandling Desentraliserte deltjenester Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner m. avtale Private sykehus m. avtale Private røntgeninstitutter m. avtale Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang til spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Virksomheten er organisert gjennom helseforetak med egne styrer og ansvar for økonomi og drift, samt avtaler med private. Hovedoppgavene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vår visjon er «På lag med deg for din helse». Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal. Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-Norge IT inngår som egne prosjekt- og driftsenheter i Helse Midt-Norge RHF. St. Olavs Hospital HF er universitetssykehus med regionfunksjoner for de tre midtnorske fylkene. I tillegg til sykehus og enheter innen psykisk helsevern i Trondheim, er det avdelinger i Orkdal, på Røros og flere desentraliserte deltjenester i Sør-Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge HF i Stjørdal har ansvar for rusbehandlingen ved klinikker og sentre i Ålesund, Molde og Trondheim. Foretaket tar også hånd om avtaler med private institusjoner og behandlingstilbud. Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfag ligger i Ålesund og er ett av syv regionale sentre i et nasjonalt nettverk. Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger samt distriktspsykiatriske og distriktsmedisinske sentre. Ålesund Nevrohjemmet Sjøholt DPS Vegsund DPS Muritunet Mork Larsnes Volda DPS Kristiansund Eide Molde Veksthuset Hjelset Halsa Tingvoll Aure Helse Nordmøre og Romsdal HF består av Molde sjukehus og Kristiansund sykehus samt tilbud innen rehabilitering og distriktspsykiatriske sentre. Helse Sunnmøre HF består av Ålesund sjukehus og Volda sjukehus samt distriktspsykiatriske sentre og rehabiliteringssentre. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF består av Sykehusapoteket i Kristiansund, Sjukehusapoteket i Ålesund, Sjukehusapoteket i Molde og Sykehusapoteket i Trondheim. Trondheim Ørland Rissa Orkdal DPS Oppdal Steinkjer Kastvollen Levanger Bjørnang Stjørdal DPS Leistad DPS Selli Tiller DPS Haltdalen Namsos Røros Meråker Kolvereid DPS Høylandet

3 Riktig legemiddelbruk Sykehusapotekene i Midt-Norge HF sitt overordnede mål er «Riktig legemiddelbruk». For å nå dette målet er vi opptatt av at sykehusapotekets ansatte kommer ut i sykehusene og møter helsepersonell, pasienter og pårørende. I 2005 og 2006 har vi gjennomført mange samarbeidsprosjekter med sykehusene i regionen for å kvalitetssikre legemiddelbruken. Det er blant annet gjennomført prosjekter innen forbruk av antibiotika, kvalitetssikring av legemiddelanamnese, legemiddelinformasjon og pasientskoler. Det er også gjort et betydelig arbeid i utvikling av ulike dataverktøy for å dokumentere legemiddelbruk. I 2005 kom Stortingsmelding nr. 18 «Rett kurs mot riktig legemiddelbruk» (Legemiddelmeldingen). Data fra Legemiddelmeldingen viser at 20 prosent av legemidlene i Norge brukes feil og at dette anslagsvis koster samfunnet 5 milliarder kroner i året. Videre sier Legemiddelmeldingen at prosent av innleggelser i indremedisinske avdelinger i sykehus skyldes feilaktig legemiddelbruk og at dette medfører direkte kostnader på millioner kroner i året for helseforetakene. Legemiddelmeldingens overordnede målsetting er å sikre riktig og rasjonell legemiddelbruk, både faglig og økonomisk. Legemiddelmeldingen foreslår en rekke tiltak som skal føre til kvalitative forbedringer på legemiddelområdet. Som en oppfølging av Legemiddelmeldingen utlyste Sosial- og helsedirektoratet midler til prosjekter knyttet til legemiddelgjennomganger. Sykehusapotekene i Midt-Norge søkte og fikk tildelt kroner til Prosjekt legemiddelgjennomgang. Prosjektet innebærer at farmasøyt foretar legemiddelgjennomganger og gir opplæring til eldre pasienter på St. Olavs Hospital. Pasientene det gjelder er planlagt utskrevet til korttidsopphold i sykehjem, for deretter å bli overført til hjemmet. Farmasøyt følger opp pasientens legemiddelbehandling i sykehjem og hjemmebasert omsorg. I 2006 har alle Sykehusapotekene i Norge gjennomført et samarbeidsprosjekt; PIF Pasienten i Fokus for å forbedre sykehusapotekenes pasientrettede virksomhet. I samarbeid med sykehusene skal vi gi prioriterte pasientgrupper råd og service i form av legemiddelsamtaler, informasjon og oppfølging. Implementering av tiltakene skjer gradvis i 2007 og Gunn Fredriksen adm. direktør 3

4 Styrets årsberetning 2006 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet 13. desember 2001 som et ledd i den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten, og har hatt ordinær drift siden 1. januar Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har i 2006 omfattet sykehusapotekene i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund, samt avdelinger ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus og Volda sjukehus. Sykehusapotekene har legemiddelforsyning til sykehusene og publikumssalg som sin hovedvirksomhet. Apotekene har også omsetning til andre institusjoner og driver undervisning, kurs og tilsynsvirksomhet. Mål Sykehusapotekene i Midt-Norge sin overordnede målsetting er «Riktig legemiddelbruk». For helseforetakene og andre institusjonskunder betyr dette kvalitetssikring av legemiddelleveransene og legemiddelbruken på systemnivå. Gjennom dette oppnås økonomisk og rasjonell legemiddelhåndtering i institusjonene. Riktig legemiddelbruk på pasientnivå betyr at sykehusapotekene skal bidra til riktig og rasjonell legemiddelbruk for hver enkelt pasient, uavhengig av hvor pasienten befinner seg i behandlingskjeden. Sykehusapotekenes hovedoppgave er å bidra til at de helsepolitiske målsettingene som helsemyndighetene har uttrykt med sykehusapotekene, nås: Sikre sykehusene en legemiddelforsyning av høy kvalitet til lavest mulig pris Sikre regional farmasøytisk kompetanse og forsyningsberedskap, og derigjennom bli et farmasøytisk kompetansesenter både for helseinstitusjoner og private apotek, og gjennom dette bidra til å øke kvaliteten på tjenester som resten av helsevesenet yter befolkningen Sikre kompetanse ved å ivareta kompetanse på legemiddelproduksjon Sikre utdanning av farmasøyter og tilgang på spesialister. Sykehusapotekene i Midt-Norge sine kjerneoppgaver er: Leveranse av legemidler/apotekvarer til sykehusene og andre institusjoner Salg av legemidler til publikum Produksjon av legemidler Informasjon om legemidler Salg av farmasøytiske tjenester. Aktivitet og utviklingstrekk i foretakets virksomhet Foretaket har i 2006 hatt økning i omsetning både til sykehusene i helseregionen og til privatkunder, og har hatt en økning i total omsetning på 6,4 prosent fra Anbud på kommunale leveranser har medført at omsetningen til sykehjem er redusert i Omsetning pr. apotek Trondheim 208 mill. kr 198 mill. kr Kristiansund 42 mill. kr 39 mill. kr Molde 54 mill. kr 51 mill. kr Ålesund 113 mill. kr 104 mill. kr Sum 417 mill. kr 392 mill. kr Fordeling av omsetning på kundegrupper Varesalg sykehus 218 mill. kr 180 mill. kr Varesalg andre institusjoner 10 mill. kr 13 mill. kr Varesalg andre apotek 2 mill. kr 4 mill. kr Varesalg publikum 183 mill. kr 191 mill. kr Tjenester og andre inntekter 4 mill. kr 4 mill. kr Sum 417 mill. kr 392 mill. kr I 2006 er finansieringsordningen for TNF-hemmere endret og fra dekkes kostnadene av helseforetakene. Tidligere inngikk denne omsetningen i varesalg publikum (og ble dekket av Rikstrygdeverket/NAV). Dette har medført en forskyvning av omsetning fra publikum i 2005 til sykehus i

5 Eiers krav til fordeling av omsetning: Grunnlaget for organiseringen av sykehusapotekene har vært gjenstand for drøftinger mellom eier og de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge er i foretaksmøte 24. januar 2006 bedt om å påse at sykehusapotekenes salg av ikkereseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet sykehuset, utgjør under 20 prosent av sykehusapotekenes totalomsetning. For 2006 utgjør salg til kunder som ikke er tilknyttet helseforetakene 15,3 prosent av totalomsetningen. Antall kunder, ordrelinjer, resepter, produksjoner Antall kunder Antall ordrelinjer Antall ordinasjoner Antall produksjoner Forsknings- og utviklingsprosjekter og andre aktiviteter Foretaket har i gjennom sine aktiviteter og prosjekter fokus på det overordnede målet som er «Riktig legemiddelbruk». Vi har i 2006 gjennomført en rekke interne prosjekter og samarbeidsprosjekter med helseforetakene. Det alt vesentligste av aktivitetene er gjennomført av egne ansatte, og ressursbruken har vært 3,5 4 årsverk. I tillegg er det kjøpt eksterne tjenester for ca. 0,8 millioner kroner. Antibiotikaprosjekt Oppfølging av antibiotikaforbruk er viktig både på grunn av miljø og økonomi. I samarbeid med legemiddelkomiteen ved St. Olavs Hospital er det startet opp et prosjekt for å kartlegge forbruksmønsteret for antibiotika ved to sengeposter. I tillegg utarbeides en innkjøpsstatistikk som kan brukes ved alle sykehusene i regionen. Prosjektet er planlagt med tre registreringsperioder i løpet av halvannet år. Den første registreringsperioden er avsluttet. Prosjekt legemiddelanamnese Det er gjennomført et prosjekt hvor rutinene rundt opptak av legemiddelanamnese ved Ålesund sjukehus er vurdert. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Sjukehusapoteket og Medisinsk avdeling. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført ved Geriatrisk avdeling og Gastrokirurgisk seksjon på St. Olavs Hospital og resultatene her understøtter funnene i Ålesund. Resultatene fra prosjektene tilsier at det bør etableres bedre rutiner for opptak av legemiddelanamnese ved innleggelse for at pasientsikkerheten skal kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte. Prosjekt legemiddelgjennomgang Foretaket er tildelt kr i prosjektmidler fra Sosial- og Helsedirektoratet til evaluering av legemiddelgjennomganger. I prosjektet vil farmasøyt gjennomføre legemiddelgjennomgang og gi opplæring til eldre pasienter innlagt på St. Olavs Hospital med planlagt utskriving til korttidsopphold i sykehjem for deretter å bli overført til hjemmet. Farmasøyt vil følge opp pasientens legemiddelbehandling i sykehjem og hjemmebasert omsorg. Prosjektet vil gå over halvannet år frem til sommeren Legemiddelinformasjon til revmatologiske pasienter Sykehusapoteket i Trondheim og Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital har et prosjekt med mål å avdekke og unngå legemiddelrelaterte problemer gjennom «skreddersydd» informasjon til den enkelte pasienten. Prosjektet skal nå evalueres og videre samarbeid planlegges. Vi fikk i 2005 vår første doktorgradsstipendiat i samarbeid med NTNU. Prosjektet omhandler elektroniske medisinkort i Trondheim kommune. Øvrige aktiviteter: Det er lagt ned vesentlige ressurser i samarbeidsprosjekter med sykehusene i regionen, bl.a.: Forprosjekt for automatisert legemiddelforsyning ved St. Olavs Hospital Farmasiservice til pasienter i utskrivningsfasen Pasientskoler Farmasøytisk tilsyn Legemiddelhistorikk Apotekstyrt legemiddellager. Foretaket samarbeider også med de andre sykehusapotekforetakene i Norge om løsninger for statistikk- og analyseverktøy og dataverktøy som muliggjør kommunikasjon mellom sykehusets elektroniske journal og sykehusapotekets ordresystem. Videre er det etablert et samarbeidsprosjekt det målet er å utvikle et konsept for sykehusapotekenes pasientrettede virksomhet. 5

6 Redegjørelse for årsregnskapet / økonomiske resultater i 2006 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde i 2006 et årsoverskudd på 1,8 millioner kroner. Driftsresultatet var på 0,6 millioner kroner. Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF vedtok i styremøte at 50 prosent av foretakets årsresultat skal tilbakeføres til helseforetakene. Bonus for 2006 er beregnet til 1,8 millioner kroner og er hensyntatt i ovennevnte tall. Aktiviteter, driftsinntekter og bruttofortjeneste har i 2006 vært tilnærmet som budsjettert. Kontantstrømmen fra driften var på 1,5 millioner kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var 1,2 millioner kroner i Den likviditetsmessige situasjonen for Sykehusapotekene er for tiden god. Egenkapitalen er ved utgangen av 2006 på 47,8 millioner kroner og utgjør 45 prosent av totalkapitalen. Foretaket har ingen rentebærende langsiktig gjeld. Fortsatt drift I henhold til regnskapslovens 3-3, bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2006 viser at foretaket har områder som er aktuelle for forbedringer. Dette sammen med at sykefraværet har økt fra 7,6 prosent i 2005 til 9,2 prosent i 2006 gjør at det er igangsatt og planlegges flere tiltak i 2007, bl.a.: Individuelle ledelsesutviklingsprogram Fleksible arbeidstidsordninger Tilrettelegging for gravide medarbeidere Kurs i stressmestring og rygg/nakkeskole Videreføring av arbeidet med apotekvise og individuelle kompetanseplaner. Det er ved alle apotekene etablert lokale arbeidsmiljøutvalg i tillegg til overordnet arbeidsmiljøutvalg. Sykehusapotekene i Midt-Norge har inngått avtale med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-bedrift). I samarbeid med Høgskulen i Volda ble det i 2006 arrangert et kurs i helsepedagogikk for farmasøyter (15 studiepoeng) med 10 deltakere fra Sykehusapotekene i Midt-Norge. I 2006 ble det gitt et tilbud til alle ansatte om kurs i generell IKT-kompetanse. Opplæringen gjennomføres i 2007 med høy oppslutning blant de ansatte. I forbindelse med at det i 2006 var 150 år siden det første sykehusapoteket ble etablert i Norge, ble det arrangert en weekend-samling for alle ansatte med både faglig og sosialt innhold. Sykefravær Andel av totalt ant. dagsverk (%) 9,2 7,6 6,1 Det har ikke vært alvorlige hendelser eller skader i 2006 som har medført sykefravær. Det har ikke vært hendelser som har medført vesentlig skade på materiell eller lokaler. Likestilling I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF var det pr ansatt 136 personer fordelt på 124 årsverk. Tallene omfatter faste ansatte i aktiv tjeneste, vikarer og engasjement. Av disse var 12 ansatte (11,1 årsverk) i svangerskapspermisjon ved årsskiftet. Av de 136 ansatte var det 122 kvinner (90 prosent) og 14 menn (10 prosent). I lederstillinger er ni av ti ansatte kvinner, og fire av syv styremedlemmer er kvinner. Kvinner og menn fordelt på stillingskategorier Pr var fordelingen mellom kvinner og menn på stillingskategorier slik: Stillingskategori Sum Kvinner Menn (ansatte i permisjon er ikke med) Antall % Antall % Lederstillinger * ,0 1 10,0 Cand.pharm ,5 5 18,5 Reseptarer/fagstillinger ,0 0 0,0 Apotekteknikere ,5 5 7,5 Øvrige stillinger** ,6 3 21,4 Sum , ,3 * Lederstillinger = adm. direktør, sykehusapotekere og avdelingsledere ** Øvrige stillinger = kontoradministrasjon, personal, regnskap/økonomi, IKT, renhold, assistenter. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er det ingen betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innen samme stillingskategori. Kjønnsfordeling ved rekruttering Det har vært vanskelig å rekruttere menn til ledige farmasøytstillingene (reseptarer og cand. pharm.). Dette skyldes delvis kjønnsfordelingen ved opptak til studier for de aktuelle stillingsgruppene. Når det gjelder apotekteknikerne har dette tradisjonelt vært et kvinneyrke, og fortsatt er det flest kvinner som tas 6

7 opp som elever på denne studieretningen i den videregående skole (om lag 90 prosent). Arbeidstid Av totalt 119 fast ansatte hadde 48 reduserte stillinger pr Samtlige av disse var kvinner. Arbeidstidsordningene, turnus og vaktordninger, var like for kvinner og menn. Iverksatte og planlagte tiltak Det nye lønnsystemet som ble iverksatt i 2003 belønner kompetanseutvikling og individuelle prestasjoner. Det forventes at det nye lønnsystemet til en viss grad kan bidra til å utjevne den skjeve kjønnsfordelingen ved nyrekruttering. Lønnssystemet skal evalueres i Brukerutvalg Brukermedvirkning er lovfestet og det er etablert et brukerutvalg med representanter fra brukerorganisasjonene og foretaket. Brukerutvalget har møte- og talerett i foretakets styre. Brukerrepresentantene og helseforetakets representanter ser nytten av gjensidig informasjon og tilbakemeldinger i utviklingen av tjenestetilbudet både overfor den inneliggende pasienten og sykehuset og overfor den utskrevne pasienten som kunde i sykehusapoteket. Ytre miljø Virksomheten ved apotekene er ikke av en slik art at ytre miljø påvirkes. Spesialavfall håndteres i sykehusenes forbrenningsovner. Produksjonsvirksomheten er organisert innenfor de krav myndighetene stiller. Gjennom arbeidet med Kvalitetshåndboken vil foretaket ha fokus på helse, miljø og sikkerhet og avviksrapportering vil bli ytterligere systematisert og fulgt opp og benyttet aktivt til forbedring. Redegjørelse for foretakets framtidsutsikter Styret mener at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en solid økonomisk og faglig posisjon og er godt rustet til å utføre sin rolle som total forsyner av legemidler i regionen. Foretaket vil også i 2007 videreføre de samarbeidsprosjektene som er etablert mot sykehusene og ha fokus på kvalitet og kompetanse. Foretaket har som mål å løse disse oppgavene innenfor dagens bemanning. Prioriterte områder i 2007 vil være: Kvalitetsutvikling og legemiddelkomitearbeid i sykehusene Gjennomføring av antibiotikaprosjektet, prosjekt legemiddelgjennomgang og legemiddelinformasjon Implementering av prosjektet Pasienten i Fokus råd og service til prioriterte pasientgrupper ved utreise fra sykehusene Tiltak for å redusere sykefravær Nytt kurs i Helsepedagogikk Effektivisering av administrative prosesser. Disponering av årsresultat Styret forslår at årsoverskuddet på kr overføres til annen opptjent egenkapital. Trondheim, 19. mars 2007 Torild Bjørlykke Styrets leder Mads Einar Berg Jan Egil Korseberg Anne-Brit Skjetne Nestleder Åse Østrem Liv Reisch Hans Olav Myklebust Gunn Fredriksen Administerende direktør 7

8 Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) Note Salgsinntekter Sum driftsinnteker Varekostnad Lønn og annen personalkostnad 1, Ordinære avskrivninger 3, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Overføringer Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

9 Balanse (Beløp i hele 1 000) Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Sum varige driftsmidler Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Sum eiendeler

10 Balanse (Beløp i hele 1 000) Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkaptial Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital og gjeld Trondheim, 19. mars 2007 Torild Bjørlykke Styrets leder Mads Einar Berg Jan Egil Korseberg Anne-Brit Skjetne Nestleder Åse Østrem Liv Reisch Hans Olav Myklebust Gunn Fredriksen Administerende direktør 10

11 Kontantstrømoppstilling (Beløp i hele 1 000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp driftsmidler Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Noter til regnskapet 2006 (Beløp i hele 1 000) Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, jf. Lov om helseforetak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og retningslinjer gitt av eier. Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsippene om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset levetid skal avskrives planmessig. Dersom det finner sted en verdiforringelse som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet til virkelig verdi. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Prinsipper for inntektsføring Hovedregelen er at inntekt resultatføres når den er opptjent. Salg av varer og andre tjenester inntektsføres ved levering/gjennomføring. Salg av varer og tjenester mellom foretak i helseforetaksgruppen skjer i utgangspunktet til ordinær pris. Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varer Varebeholdning er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for ukurans. Pensjon Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i overensstemmelse med Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Foretakets pensjonsordninger, inkludert AFP behandles som ytelsesplan. Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og Statens Pensjonskasse. 11

12 Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidler, framtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser balanseføres som langsiktig gjeld, mens overfinansiert pensjonsordning er klassifisert som langsiktig eiendel i balansen. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot forutsetninger i beregningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 prosent av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse eller brutto pensjonsmidler (korridor). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er verdsatt til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Avsetninger til forventet tap gjøres etter en konkret vurdering av fordringene. Det er i tillegg gjort sjablonmessig avsetning for de fordringene det ikke er gjort konkret avsetning for. Den sjablonmessige avsetningen er gjort på grunnlag av aldersfordeling av fordringsmassen. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Utgifter til forskning og utvikling (FoU) er kostnadsført, ut fra det forhold at sammenhengen mellom utgifter til forskning og eventuelle framtidige inntekter er uklare. Utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt, det vil si at det forventes at de vil gi framtidige inntekter eller vesentlige reduksjoner i framtidige kostnader. Dette gjelder i hovedsak utgifter til edb-programvare. Immaterielle eiendeler som er balanseført avskrives lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunktet eiendelen blir tatt i bruk. Varige driftsmidler vurderes til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunktet driftsmidlet blir tatt i bruk. Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler behandles som ordinær driftsinntekt eller driftskostnad. Skatt Foretakets virksomhet er ikke skattepliktig. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Det innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. Likvide midler omfatter kontanter og bankinnskudd. Det er etablert konsernkontoordning med Fokus Bank. Innskudd / gjeld på konsernkonto er klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Midt-Norge RHF. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt. Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs regnskap inngår i konsernregnskapet for Helse Midt-Norge RHF. Konsernregnskapet kan fås utlevert hos Helse Midt-Norge RHF, Strandvn 1, Stjørdal. Note 1 Lønn og andre personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og andre pers.kostnader Styrehonorar herav honrar til styreleder Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Lønn og andre ytelser til adm dir.: Lønn 759 Pensjon 118 Andre ytelser 3 Sum 880 Adm. dir. er medlem av virksomhetens kollektive pensjonsordning med samme rettigheter som øvrige ansatte. Adm. dir. har tre måneders oppsigelse og har ikke avtale om spesielle vederlag ut over lønn i oppsigelsestiden. Note 2 Andre driftskostnader Konsulenthonorar og andre fremmedtjenster Kostnader bygninger og kontorlokaler Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv Reparasjoner, vedlikehold og service Reisekostnader Forsikringskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader

13 Note 3 Immaterielle eiendeler FoU - - EDB programvare Anlegg under utførelse - - Sum EDB programvare Anskaffelseskost Tilgang 792 Avgang - Anskaffelseskost Akk avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger 272 Note 5 Andre finansielle anleggsmidler Medlemsinnskudd KLP Sum øvrige finansielle anleggsmidler Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer. Note 6 Varebeholdning Levetid Avskrivningsplan 5 år lineær Ferdigvarer Råvarer Sum varebeholdning Note 4 Varige driftsmidler Transportmidler, annet inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang 305 Avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Levetider Avskrivningsplan Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har pr ikke finansiell leasing 3-15 år lineær Leieavtaler Transportmidler, annet inventar Bygninger og utstyr Leiebeløp Varighet 1 10 år 1 3 år Anskaffelseskost Nedskrivning for verdifall Bokført verdi Note 7 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Konsernkonto Konsernmellomværende Påløpne inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Sum kundefordringer og andre fordringer Note 8 Kontanter og bankinnskudd Innestående skattetrekksmidler Andre bundne konti - - Sum bundne konti

14 Note 9 Egenkapital Foretaks- Annen innskutt Annen Total kapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10 Eiers styringsmål Årsresultat Økte pensjonskostnader grunnet endrede økonomiske forutsetninger - - Resultat jf. økonomisk krav fra HOD Note 11 Pensjon Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik inkl. aga Netto balanseført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl. aga herav balanseført netto pensjonsmidler inkl. aga 0 0 Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,0 % 5,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 6,0 % 6,0 % Uttakstilbøyelighet AFP % % Årlig lønnsregulering 3,0 % 3,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,0 % Antall personer med i ordningen Pensjonskostnader for 2006 er basert på forutsetningene som ble lagt til grunn ved utgangen av 2005 og som er vurdert å være rimelige forutsetninger pr I slutten av 2006 har Norsk regnskapsstiftelse publisert et høringsutkast til veiledning om pensjonsforutsetninger. Høringsutkastet har høringsfrist ved utgangen av mars Helseforetaket har på grunn av den usikkerhet som råder rundt høringsutkastet, valgt å ikke legge dette til grunn ved måling av den utgående forpliktelsen for Helseforetaket mener at forutsetningene fra 2005 fortsatt er realistiske og innbyrdes konsistente. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene. Basert på avkastningen i KLP/SPK for 2006 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om Obligatorisk tjenestepensjon. Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptj. pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Note 12 Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Konsernmellomværende Påløpne feriepenger Påløpte lønnskostn. og avsatte feriedager Diverse kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

15 15

16 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF MTFS Vest 7489 Trondheim Besøksadresse: Edvard Griegsgt. 10 Telefon Telefaks e-post: Apotek i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Sykehusapoteket i Trondheim MTFS Vest 7489 Trondheim Besøksadresse: Edvard Griegsgt. 10 Telefon e-post: TRB kommunikasjon Foto: Saltstudio, Eivind Stuevold Sykehusapoteket i Kristiansund Herman Døhlens v Kristiansund N Telefon e-post: Sjukehusapoteket i Molde Parkv. 81, Molde sjukehus 6407 Molde Telefon e-post: Sjukehusapoteket i Ålesund Ålesund sjukehus, Postboks Ålesund Telefon e-post:

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Å r s r a. p p o r t

Å r s r a. p p o r t Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. ÅRSBERETNING FOR 2009 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av seks selvstendige helseforetak, eid av Helse Midt- Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport 2004. Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk!

Årsrapport 2004. Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk! Årsrapport 2004 Vårt hovedmål er Riktig legemiddelbruk! Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. De regionale helseforetakene eies av staten ved Helsedepartementet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer