Pasientsikkerhet og organisatorisk læring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientsikkerhet og organisatorisk læring:"

Transkript

1 Pasientsikkerhet og organisatorisk læring: Hvilken rolle har helseutdanningene? Simuleringskonferansen 2013 Høgskolen i Gjøvik, 10. april

2 Et blikk på pasientsikkerhet

3 Pasientsikkerhet = fravær av uønskede hendelser (Norge) Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Det omfatter: tiltak som reduserer risiko for skade påført personer av helsetjenesten prosesser for å overvåke og analysere helsetjenestens resultater tiltak for å identifisere nye risikoområder (Kunnskapssenteret Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, 2010)

4 Er det noe problem? Hva er omfanget? Internasjonale studier viser at uønskede hendelser (feil) for sykehusinnleggelser varierer fra % (Brennan m.fl. 1991, Thomas m.fl. 2000, Sexton m.fl. 2000) Omtrent 10 % av sykehuspasienter i vestlige land pådrar seg en pasientskade (Donaldson 2005) Individuelle faktorer, organisatoriske faktorer og kulturelle faktorer påvirker forekomst og håndtering av uønskede hendelser i en helseorganisasjon (Sexton m.fl. 2000, Kohn m.fl. 2000)

5 Omfang? Nasjonal kartlegging 2010 Utvalg: 7819 tilfeldig utvalgte pasientopphold Ved 16 % av pasientoppholdene oppstod det minst en skade (min 3,5 %- maks 38 %) Ved 7 % av pasientoppholdene oppstod det minst en skade som førte til forlenget sykehusopphold (min 2 %-maks 18 %) Ved 1 % av pasientoppholdene oppstod det skade som gav pasienten varig men (min 0 %- maks 3 %) Ved 0,66 % pasientopphold døde pasienten av pasientskade (min 0% - maks 2 %) (Deilkås, 2010)

6 VG,

7

8 Risikonivå i ulike sektorer (Amalberti et al 2005) Fatal legepåført uønsket hendelse Blodtransfusjon Fjellklatring i Himalaya Hjertekirurgi på pasient i ASA 3-5 Medisinsk risiko (totalt) Anestesi på pasient i ASA 1 Charterfly Kommersiell luftfart Mikrofly eller helikopter Veisikkerhet Kjemisk industri (totalt) Jernbane Petroleum Kjernefysisk industri Usikkert Risiko Sikkert

9 Holdninger til risiko? Risiko ligger i medisinens natur fordi vi skjærer i folks kropper. Mennesker ankommer sykehuset med dramatiske ting, alvorlige sykdommer som det forusettes at vi skal behandle med kirurgi. Det er en risiko i seg selv. Det er en gråsone hvor du må vurdere om kirurgi er fordelaktig eller skadelig for pasienten. Du er i fokus, og resultatene av dine profesjonelle vurderinger oppstår alltid i etterkant av dine handlinger. Hvis du velger å ikke foreta inngrep og pasienten dør, kan du klandres, og hvis du velger å foreta inngrep og pasienten dør, kan det også være klanderverdig. Det er sannsynlig at vi mottar klager fordi forventningene til resultatene våre er urealistiske Sikkerhet kan ikke styres Risiko kan ikke forutses (Wiig & Aase 2010)

10 Rettslige krav Virksomhetsnivå: Internkontroll og systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Helsepersonell: Faglig forsvarlighet (Braut 2011) Profesjonene har sentrale roller for å tilby en forsvarlig og sikker tjeneste Helseinstitusjoner har ansvar for å legge til rette for at ansatte kan yte sin helsehjelp på en forsvarlig måte Forsvarlighets begrepet er kontekst avhengig og i stadig endring.

11 Virksomhetsnivå Den som har ansvaret kjenner best (kompetanse) hvor skoen trykker (fare for svikt) og skal ha rom til å definere løsningene (tiltak). 4 internkontrollforskriften a)beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b)sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d)sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e)gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f)skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g)utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

12 Meld.St.10 ( ) Regjeringen har som mål at kvalitetsarbeidet i større grad enn i dag skal være integrert i ordinær virksomhet. Det handler om å utvikle kultur for kvalitetsforbedring og læring ved å styrke kompetanse hos ledere og ansatte, forbedre og iverksette rutiner for å forebygge og lære av feil, og systematisk ta i bruk ny kunnskap, faglige retningslinjer, og annen kompetansestøtte. Resultater på kvalitet skal måles og etterspørres av ledere på alle nivåer (s. 79)

13 Pasientsikkerhet kultur læring? Hovedmål pasientsikkerhetskampanjen: Redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten (www.pasientsikkerhetskampanjen.no) 1. Nærmeste leders sikkerhetsarbeid 2. Organisatorisk læring og kontinuerlig forbedring 3. Teamarbeid innen avdelinger 4. Kommunikasjon og åpenhet 5. Tilbakemelding og kommunikasjon om uønskede hendelser 6. Ikke straffe uønskede hendelser 7. Bemanning 8. Stanse arbeid om nødvendig 9. Virksomhetsledelsens støtte til pasientsikkerhet 10. Samarbeid på tvers av avdelinger 11. Avleveringer og erfaringsoverføring på tvers av virksomheten

14 Et blikk på organisatorisk læring

15 Definisjoner av OL (Rosness et al 2013) 1. En prosess hvor organisasjoner og deres underenheter endrer seg som resultat av erfaring (f.eks Argote & Ophir 2002) 2. En endring i organisatorisk kunnskap (f.eks Schultz 2002)

16 Nivåer og prosesser i OL (Crossan m.fl. 1999) Individ Gruppe Organisasjon Feed forward Intuisjon Individ Fortolkning Gruppe Feedback Integrasjon Organisasjon Institusjonalisering

17 Sentrale temaer i teorier om OL (Rosness et al 2013) Forholdet mellom taus og eksplisitt kunnskap (f.eks Nonaka & Takeuchi) Hvilke ferdigheter som kreves for å skape en lærende organisasjon (f.eks Senge) Ulike typer eller nivåer av læring enkelkrets- versus dobbelkretslæring (f.eks Argyris & Schon) Utnytting versus utforskning (f.eks Levitt & March) Praksisfellesskap som arenaer for læring (f.eks Wenger)

18 Sosial læringsteori (praksisfellesskap) Læring er mest effektiv når den skjer i et sosialt fellesskap (Wenger 1998) når dette fellesskapet gir mening for studenten Tverrprofesjonell samarbeidslæring Simulering som metode (Rall et al, 2010; Reese et al. 2010; Robertson & Bandali, 2008) Lærer legger til rette (Wenger,1998) Ingunn Aase, SAFER 18

19 Sentrale hemmere/fremmere for OL (Rosness et al 2013) Kultur og identitet Byråkrati, kontroll og regulering Makt og konflikt Relasjon til omgivelsene Toppledelsens rolle DIALOG

20 Strategier for læring I Kodifiseringsstrategien Kunnskap kan gjøres uavhengig av mennesker og lagres i databaser Kunnskap gjøres lett tilgjengelig og kan brukes til ulike formål People-to-document tilnærming: formelle dokumenter, rapportering, standarder, krav, prosedyrer, evaluering (Hansen m.fl. 1999, Aase & Tjensvoll 2003, Pedersen m.fl. 2004)

21 Strategier for læring II Personaliseringsstrategien Kunnskap er tett koblet til sitt opphav Kunnskap deles gjennom menneskelig kontakt People-to-people tilnærming: dialog, dypere problemforståelse, kollektiv problemløsning arenaer, nettverk, møteplasser for deling av kunnskap (f.eks øvelser) (Hansen m.fl. 1999, Aase & Tjensvoll 2003, Pedersen m.fl. 2004)

22 Helseutdanningenes rolle?

23 I form av tverrprofesjonell samarbeidslæring? IPTW/IPE Interprofessional teamwork (IPTW) en prosess som inkluderer kommunikasjon og beslutningstaking slik at en oppnår en påvirkning av felles kunnskap og ferdigheter (Way m.fl. 2000) Mangel på teamarbeid kan ha negativ innvirkning på pasientsikkerhet (Salas m.fl. 2007, 2008, Sutcliffe m.fl. 2004) Interprofessional education (IPE) samarbeidslæring skjer når to eller flere profesjoner lærer med, fra og om hverandre for å forbedre samarbeidet og pasient-omsorgen (Barr m.fl. 2005) Studenter utdannet ved hjelp av IPE blir mer sannsynlig effektive, tverrfaglige team medlemmer (Barr m.fl. 2005)

24 Viktige føringer!

25 Viktige virkemidler!

26 Viktige virkemidler!

27 Patient Safety Curriculum Guide Topics

28 En studie av IPTW og læringsarenaer i praksis (PhD-prosjekt Ingunn Aase, UiS) Hva er de aktuelle komponentene av IPTW som beskrives og vektlegges i sykepleie- og legeutdanningene i Norge? Hva er fellestrekk og forskjeller mellom studieplaner med hensyn til IPTW? Hvordan oppfatter studentene tverrprofesjonelt samarbeid og profesjonell rolle slik dette fremstilles i teori og klinisk praksis?

29 Metoder (Aase m.fl. 2012, 2013) Analyse av helseutdanningenes websider (StudData) 32 helseutdanninger (28 sykepleie, 4 lege) Spørsmål til studiekoordinatorer/programansvarlige Underviser dere i tema tverrfaglig samarbeid? Har dere kliniske øvelser/simulering i forhold til tema tverrfaglig samarbeid? Hvilke andre studentgrupper inngår og hvordan er det organisert? Fokusgruppeintervju med studenter to blanda grupper (lege + sykepleier) to like grupper (en sykepleiere, en leger)

30 Studieprogrammene (Aase m.fl. 2012) Innhold av IPTW i sykepleie- og legeutdanninger Generell beskrivelse i introduksjon til studieprogram: 23 BS, 3 MP Emnebeskrivelser - læringsutbytte: 28 BS, 4 MP Praksis- læringsutbytte: 28 BS, 4 MP

31 Eksempel studieprogram Organisering Studiet består av 4 hovedemner fordelt slik: Sykepleiens faglige og vitenskapelig grunnlag 33 sp/ects Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 72 sp/ects Medisinske og naturvitenskapelige emner 45 sp/ects Samfunnsvitenskapelig emner 30 sp/ects Ved Institutt for sykepleie er studiet inndelt i 9 sykepleieemner, 3 medisinske og naturvitenskapelige emner og 3 samfunnsvitenskapelige emner. Rammeplanene for alle 3-årige bachelorgradstudier innen helse- og sosialfag, består av en utdanningsspesifikk del og en felles innholdsdel med like emner og delemner. Fellesdelen er på 30 studiepoeng og skal utgjøre en felles referanseramme for alle yrkesutøverne innen helse- og sosialfag. Denne skal danne basis for utvikling av en del felles holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Den skal bidra til økt forståelse for de ulike profesjonenes egenart og for å legge forholdene til rette for et godt tverrfaglig samarbeid i fremtidig yrkesutøvelse. Noe av innholdet i disse delemnene er organisert som fellesundervisning og noe er organisert inn i det enkelte bachelorgradstudiet. Fellesundervisning foregår 2 uker i 1. studieår og en uke i 2. og 3. studieår. Hver av ukene avsluttes med en forprøve. Som en integrert del av 30 felles studiepoeng skal studentene få informasjonskompetanse gjennom opplæring i informasjonssøking og kritisk bruk av kilder. Denne opplæringen skal være timeplanfestet. Alle emner henter tema fra ett eller flere av rammeplanens hovedemner. Praksisstudier og ferdighetstrening knyttes til alle hovedemner. Det er utarbeidet egne emnebeskrivelser for det enkelte emne.

32 Eksempel emnebeskrivelse Innledning Dette emnet er hentet fra fellesdel i rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger, delemne 2B: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Mål Studentene skal: Ha kunnskap om lederskap og gruppeledelse Ha kunnskap om og ferdigheter i forhandlingsstrategier Ha kunnskaper om konflikthåndtering og konfliktløsning Ha bevissthet om personlig utvikling og forandringsarbeid Få styrket evnen til tverrfaglig samarbeid. Ha kunnskap om rammer for egen faggruppe og oppgavefordeling mellom helseog sosialfaggruppene Innhold Tverrkulturell kommunikasjon. Profesjonsteori - de ulike yrkesgruppene. Samarbeid og kommunikasjon i forhold til ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsstrategier. Organisering og arbeidsformer Felles undervisning som foregår i uke 37 i 3. studieår. Undervisningsformen veksler mellom ulike former for felles forelesninger, gruppearbeid og framlegg fra studentene. Forelesningene kan være generelle oversikter over fagfeltet eller belyse mer spesielle tema. Gruppeoppgavene utformes slik at det er tema som er aktuelle for alle innen helse- og sosialsektoren som skal drøftes, selv om det ofte må tas utgangspunkt i en eller to av utdanningenes fagfelt. Gruppene består av 6-9 studenter og settes sammen slik at studentene fra alle utdanningene er tilnærmet likt representert. Gruppene som møtes i 1. og 2. studieår, fortsetter i 3. studieår.

33 Respons fra studiekoordinatorer (Aase m.fl. 2012) Teoriundervisning i IPTW 26 av 28 BS (21 alene og 5 med andre utdanninger), 4 MP (alene) Trening i IPTW 2 MP og 2 BS trente sammen 1 MP trente sammen med andre masterstudenter og videreutdanningsstudenter 2 BS trente med andre profesjonsutdanninger

34 Pasientsikkerhet i studieprogrammene (Aase m.fl. 2012) Pasientsikkerhet Eksplisitt synlig i program: 2 MP og 4 BS Simulering 4MP og 7 BS ( hvorav 2 MP og 2 BS trente sammen)

35 IPTW i helseutdanningene oppsummert (Aase m.fl. 2012) IPTW synlig i teoriundervisning Hvordan lære IPTW i praksis mangler: Et KNOW -DO gap Utfordringer Organisasjonsmessig (f.eks mangel på institusjonelt samarbeid) Praktisk (f.eks mangel på tid/mulighet til å bringe ulike studentprofesjoner sammen) Ledelsesmessig (f.eks mangel på strategiske perspektiver og endringsvilje)

36 Studentenes opplevelser (Aase m.fl. 2013) Tema Bruk av tverrprofesjonelle arenaer Sub-tema Læring Status quo Frustrasjon Kategori Legevisittprevisitt Silotenking i utdanning og klinisk praksis Usikre rollemodeller Kategori Felles arbeidsrom Hierarki- makt Konfronterende kommunikasjon Kategori Respektfull kommunikasjon (fokusgruppa) Tradisjonell arbeidsfordeling

37 Kategori 1: Læring Møterom «Infrastruktur og bygningene må være tilrettelagt for samarbeid» (medisinstudent) «Vi sitter hver for oss, den uformelle samtalen er ikke til stede, vi har ingen definerte møterom» (sykepleierstudent) «I psykiatrien ble stemmen min hørt» (sykepleierstudent) Legevisitt «Det ville være fint å få lære tverrprofesjonelt samarbeid i en legevisitt og bli veiledet av en lege» (legestudent) Respektfull kommunikasjon «Disse fokusgruppene er en topp plass for å bli bedre kjent med hverandres arbeidsoppgaver og roller»

38 Kategori 2: Status quo Silotenking i utdanning og klinisk praksis legen ordinerer behandling og medisinering (sykepleierstudent) «Hvis jeg vet hva sykepleierne gjør og kan gjøre, så jeg vet hva jeg kan forvente, og stole på dem» (legestudent) Hierarki og makt De hørte ikke på hverandre, og ikke på ledelsen Tradisjonell arbeidsfordeling Tok ikke til motmæle

39 Kategori 3: Frustrasjon Usikre rollemodeller Min kontaktsykepleier tar ikke direkte konfrontasjon med legen på previsitten når de er uenige. Hun tar det heller på kammerset, da er det mer uformelt og maktbalansen består? (sykepleierstudent) Du må være trygg på deg selv. Når du går inn i en legevisitt og vet du er komfortabel med deg selv, trenger du ikke å bli presset ned. Når du føler deg trygg og fornøyd med deg selv, tar du ansvar og føler deg bra (legestudent) Konfronterende kommunikasjon Leger kan gjøre narr av andre og gjøre det ubehagelig for den det gjelder og de andre som sitter rundt

40 Møteplasser? Betydningen av felles arenaer for klinisk praksis og læring: «Disse fokusgruppene er en god plass å bli bedre kjent med hverandre, vi har lært mye om hverandres yrker som vi aldri har lært og hørt om før. Det ville være fint å få trent på dagligdagse ting som en legevisitt der tverrfagligheten møtes og vi som studenter kunne få veiledning av våre lærere» Fokusgruppene var i seg selv den eneste arenaen for utøvelse av tverrfaglig teamarbeid studentene hadde opplevd!

41 Pasientsikkerhet og organisatorisk læring: Hvilken rolle har helseutdanningene? Er det mulig å konkludere?

42 To hovedtrekk 1) Helseutdanningene har vesentlige og tydelige krav på seg knyttet til pasientsikkerhet og læring! 2) Helseutdanningene i Norge tilfredsstiller i praksis ikke disse kravene fullt ut Intensjoner/ambisjoner JA Praksis - NEI Med noen få hederlige unntak

43 Noen velmente ta-med-hjem råd Gi studentene et begrepsapparat knyttet til pasientsikkerhet (f.eks WHO Curriculum) Etabler tverrprofesjonelle læringsarenaer (f.eks legevisitt) Gi opplæring i håndfaste verktøy for pasientsikkerhet (f.eks risikokartlegging) og læring (f.eks IPTW) Knytt forståelsen av pasientsikkerhet og læring til de lovpålagte kravene (f.eks Internkontroll) Bidra som bygger av kultur for pasientsikkerhet og læring blant studentene (f.eks Det er menneskelig å feile, Man kan lære av feil, Rapportering = læring )

44 Takk for oppmerksomheten!

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Ellen Pettersen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet- fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Juni 2015 Antall

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Pasientsikkerhet i operasjonsrom - En kvalitativ studie av sikkerhetskultur og pasientsikkerhet i operasjonsrom

Pasientsikkerhet i operasjonsrom - En kvalitativ studie av sikkerhetskultur og pasientsikkerhet i operasjonsrom Ida Leirheim Fagerli Pasientsikkerhet i operasjonsrom - En kvalitativ studie av sikkerhetskultur og pasientsikkerhet i operasjonsrom Masteroppgave i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi.

Detaljer

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Stykkevis og delt En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer med bruk av sjekklisten «Trygg kirurgi» Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Institutt for Sosialt arbeid

Detaljer

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester.

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. ...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, innsatsområdet STYRKE FORBEDRINGSKUNNSKAPENS PLASS

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Pasientsikkerhet i sykehjem sikkerhet og organisasjonskultur

Pasientsikkerhet i sykehjem sikkerhet og organisasjonskultur Pasientsikkerhet i sykehjem sikkerhet og organisasjonskultur Kathrine Cappelen Institutt for helsefag Senter for omsorgsforskning Sør 02.06.2014 Disposisjon: Pasientsikkerhet Den nye Stortingsmeldingen

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Forord. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere

Forord. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere personer jeg gjerne vil takke for at de har bidratt i denne prosessen. Først og fremst vil jeg takke Veronika

Detaljer

Godt rustet til sykepleieryrket?

Godt rustet til sykepleieryrket? Godt rustet til sykepleieryrket? Ved Ingrid Femdal, Eva Bjørg Antonsen, Kirsti Lauvli Andersen og Inger Tjøstolvsen Introduksjon Hvor godt rustet opplever nyutdannede sykepleiere at de er til å møte hverdagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Får te eller nøttern te?

Får te eller nøttern te? Får te eller nøttern te? - Hva hemmer og fremmer læring i folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommunes administrasjon? - En avgrenset situasjonsanalyse. Knut-Johan Rognlien Prosjektoppgave ved Masterstudiet

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019-9. KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger

RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019-9. KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019-9 KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer