PKO-nytt Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO-nytt 1-2012. Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge)"

Transkript

1 Tema: Pasientsikkerhet PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: Trygve Kongshavn og Johan Höljer E-post: og PKO-nytt Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender ble lansert av Helse- og omsorgsministeren i januar Det er et treårig prosjekt med tre hovedmål og blant annet følgende innsatsområder: Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge) Kampanjens hovedmål: Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Innsatsområder: Samstemming av legemiddellister Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Behandling av hjerneslag oppstart høst 2012 Psykisk helse oppstart 2013 Kampanjen er et felles ansvar, et felles løft for å sikre at pasientene er i trygge hender. Kampanjen startet med å måle omfanget av pasientskader. Målingene danner baseline i kampanjen for å se om tiltakene har hatt effekt. Organisering av kampanjen i Vestre Viken Lokal kampanjeleder er Hanne Juritzen, rådgiver i kvalitetsavdelingen. Kampanjen organiseres med ansvarlige for de ulike innsatsområdene som skal sikre involvering og implementering på avdelings- og seksjonsnivå på hvert sykehus. Måling av pasientskade I kampanjen kartlegges omfanget av pasientskader ved norske helseforetak. Pasientskader måles gjennom retrospektivt strukturerte journalundersøkelser ved bruk av Global Trigger Tool (GTT). GTT er en prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg journaler ved hjelp av faste triggere. Metoden er utviklet for å følge utvikling av omfanget av pasientskader over tid. Innsatsområdet samstemming av legemiddellister Samstemming av legemidler handler om at sykehuset, fastlegen, hjemmetjenesten, sykehjemmet, pårørende og pasienten selv skal ha samme informasjon om faste medisiner. Kampanjen tar utgangspunkt i fastlegen som sentrum i pasientens helsetjenesteforløp. Kampanjetiltakene vil sikre samstemming mellom pasientens legemiddelliste før og etter sykehusopphold. Alle har ansvar for at legemiddellistene er riktige og samstemte. Pasientene må be sin fastlege om oppdatert medisinliste. Fastlegene må sørge for at pasientene får medisinliste. Sykehuslegene må sørge for at medisinliste ved innskrivning samstemmer med medisinliste ved utskrivning og at endringer i listen begrunnes og journalføres Det gjøres endringer i alle brevmaler på innkallelsesbrev og innleggelsesskriv på sykehusene der det ikke allerede finnes med en tilleggsetning: Husk å ta med deg en oppdatert liste over medisinene dine. Fastlegen kan skrive ut en slik liste til deg. Plakater hos fastlegene, på sykehusene og apotekene (vedlagt plakat i dette nr av PKO-nytt som kan henges opp hos fastlegen). Bærum sykehus har vært pilot i prosjekt samstemming legemiddellister. Vi har kommet godt i gang med prosjektet i Drammen og på Ringerike og skal nå i gang også på Kongsberg. Rent praktisk gjøres det følgende: 1) Undersøker andel øhj innleggelser med medisinliste fra fastlegen 2) Spørreundersøkelse fastlegene 3) Kvalitet på legemiddeldel i epikriser vurderes av fastleger av 25 journaler hver 3. måned. 4) Sykehusets endringer i legemiddellisten vurderes av klinisk farmasøyt Leder for innsatsområdet i Vestre Viken er: Trygve Kongshavn, PKO Drammen Sykehus/leder av PKO ordningen i Vestre Viken.

2 P K O - n y t t A p r i l Innsatsområdet Trygg Kirurgi Et annet innsatsområde er Trygg kirurgi som består av fire tiltak hvor målsetningen er at dette skal bidra til å sikre rett praksis gjennom hele pasientforløpet i forbindelse med kirurgiske inngrep, og dermed redusere risikoen for komplikasjoner. Bruk av alle tre deler av sjekklisten for Trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner. Sikre at hårfjerning blir gjort korrekt før operasjon. Sikre at pasient har ikke blir nedkjølt (temperatur >36 ). Sikre forsvarlig valg av og administrering av antibiotika som profylakse. Sjekklisten er tatt i bruk ved flere operasjonsstuer, men ikke systematisk og i sin helhet. Hele tiltakspakken er i ferd med å bli implementer på Bærum og Drammen sykehus. Kongsberg og Ringerike starter opp i løpet av Les mer om kampanjen her: Kjære leser Tema dette nummer av PKO-nytt er pasientsikkerhet. Unødige pasientskader kan unngås ved fokus på nettopp denne kampanjen. Pasientsikkerhet er en viktig og prioritert oppgave i PKO-arbeidet. En av innsatsområdene er Samstemming av legemiddellister. Vi gjennomførte i desember 2011 en spørreundersøkelse hos fastleger i Drammen og Ringerike om medisinjournalhåndtering i eget journalsystem. 88 svarte på undersøkelsen (51% - ser da bort fra de ugyldige adressene). Det er små forskjeller i svarene mellom Drammen/Ringerike 50% av fastlegene bruker Winmed journalsystem. Resten stort sett Infodoc, SystemX og Winmed 3. De fleste fastlegene anga at de kjenner og mestrer i stor/svært stor grad modulen i journalsystemet hvor man håndterer fast medisiner. Vi spurte også om hvor ofte legen ga pasienten utskrift av en oppdatert medisinliste. 34 % ofte. Resten i noen eller liten grad. Det er altså absolutt rom for forbedring. Etter jeg kom med i dette arbeide på sykehuset har jeg blitt mer fokusert på og opptatt av å oppdatere og skrive ut medisinlister i egen praksis. Vedheftet dette nr som midtside: Plakat: Har du liste over medisinene dine. HENG DENNE OPP PÅ VENTEROMMET! Ha en super vår! Trygve Kongshavn Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen, Drammen sykehus, Vestre Viken PKO-nytt Utgitt: April 2012 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Opplag: 700 Nettside: Felles informasjon fra Vestre Viken: Rutiner for cytologiprøve av cervix av kvinner fra år IKKE ANBEFALT AT DET TAS CELLE- PRØVE PÅ KVINNER UNDER 25 ÅR I Norge anbefales at kvinner får tatt celleprøve hvert 3. år til 70-årsalderen. Humant papilloma virus (HPV) årsaken til livmorhalskreft. Livmorhalskreft vil ikke utvikles uten en HPV-infeksjon. Det er flere enn 100 typer HPV, og 15 av disse regnes som høyrisikovirus med tanke på eventuell utvikling av livmorhalskreft. HPV overføres seksuelt. Viruset kan finnes overalt i underlivet og overføres ved hudkontakt, derfor beskytter ikke kondomer fullstendig mot denne infeksjonen. Majoriteten av seksuelt aktive voksne vil ha en HPV-infeksjon en gang i løpet av livet. HPV-infeksjon er mest vanlig hos unge voksne, hvor HPV-typene assosiert med livmorhalskreft kan påvises hos opptil 20 prosent av kvinnene. HPV-infeksjoner er så vanlig at den kan anses som en normal konsekvens av å være seksuelt aktiv. HPV-infeksjoner som oppdages nå, kan være overført for flere år siden. De fleste HPV-infeksjoner hos yngre kvinner er forbigående og gir ikke symptomer. Majoriteten av infeksjonene vil bli bekjempet av kroppens eget immunforsvar i løpet av måneder. Derfor er det slik at rutinemessig taking av celleprøve på kvinner under 25 år ikke er anbefalt. Etter innføringen av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med %. Det beste tidspunktet for å ta celleprøve er den siste uken før menstruasjonen. Under menstruasjonen og i 2. og 3. trimester av svangerskapet er det uegnet å ta prøve. Etter fødselen kan celleprøve tidligst tas 8-12 uker etter fødselen, fordi slim- hinnen inntil da er forandret, særlig hos ammende kvinner. Ved kontroll for celleforandringer, kan celleprøve likevel tas under graviditeten. Behandlingen av forstadiene til livmorhalskreft fører også til at de fleste HPV-infeksjonene går tilbake. For tiden er det ingen tilgjengelig behandling av selve HPV-infeksjonen. Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. HPV-vaksinen beskytter mot de typene av HPV som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Det er dokumentert effekt av vaksinen opp til 45 års alder. Det er også sannsynlig at HPV-vaksinen vil redusere risiko for annen HPV-relatert kreft hos kvinner og menn som kreft i ytre kjønnsorganer, endetarmkreft og noen typer øre/nese/hals-kreft.

3 P K O - n y t t A p r i l P K O - n y t t A p r i l Bærum sykehus Praksiskonsulenter: Morten Engzelius 40 % stilling Avdelingssjef for PKO i VVHF Erik Shetelig 20 % stilling Medisinsk avdeling Hilde Beate Gudim 20 % stilling Kvinneklinikken Astrid Marie Dolva 20 % stilling Psykiatrisk senter Asker (DPS) Axel Einar Mathisen 20 % stilling Kirurgisk og Ortopedisk avdeling Morten Finckenhagen 20 % stilling Avd. for geriatri, slag og rehab. (GSR) Bente Vendsbo Bjørnstad 20 % stilling Psykiatrisk senter Bærum (DPS) + IKT Einar Moltu 20 % stilling BUP Innhold i tidlig svangerskapskontroll Ifølge stortingsmeldingen En gledelig begivenhet og den nylig vedtatte Områdeplanen for svangerskaps-, fødselsog barselomsorgen i Vestre Viken skal fokus i svangerskapsomsorgen flyttes fra kontroll til informasjon, råd og veiledning. Det skal være system og faglige kriterier for seleksjon og differensiering av omsorgen. Denne tankegangen avspeiler seg også i forslaget til ny svangerskapsjournal som vektlegger risikofaktorer/disposisjoner. Fastlegen er gitt et særskilt ansvar for gravide med tilleggsrisiko, både i forhold til jordmor og spesialisthelsetjenesten. Første svangerskapskontroll bør foregå hos fastlegen. Vi anbefaler at avtalen legges til uke 6-8. Svangerskapsjournalen fylles ut samtidig som man kan gi individuelt tilpasset råd og veiledning, planlegge evt screeningundersøkelser og videre oppfølging av den gravide. Neste avtale i uke hvor det foretas gynekologisk undersøkelse og tas lovpålagte blodprøver. Deretter kan resten av svangerskapskontrollene være et valgfritt samarbeid mellom fastlege og jordmor. Kvinner med rus-, psykiske -, og psykososiale problemer og belastninger er en gruppe gravide som trenger særlig oppfølgning i svangerskapet. Gravide misbrukere trenger tettere oppfølging utover det som er anbefalt i basisprogrammet i retningslinjene. Disse gravide trenger også oppfølging av tverrfaglige team med spesialkompetanse, (RUG/Forebyggende familieteam). Første kontroll uke 6-8: Fokus er informasjon og utfylling av anamnestiske opplysninger i henhold til svangerskapsjournalen inklusive tobakk/alkohol/rusmidler og ev bruk av det anbefalte verktøyet TWEAK. (se vedlegg). Samtidig kartlegges mulige risikofaktorer som krever spesiell oppfølging. Det minnes om at glukosebelastning skal utføres så tidlig som mulig i svangerskapet hos risikopersoner (se under + vedlegg). Høyde/vekt for beregning av KMI BT Kostveiledning/folattilskudd første 12 uker av svangerskapet. Medisinbruk Riskogrupper for svangerskapsdiabetes og indikasjoner for glukosebelastning. Gruppe A 1. Tidligere svangerskapsdiabetes. 2. Arvelig disposisjon, dvs. type 1 og type 2 diabetes hos 1. grads slektninger. 3. Innvandrer fra indisk subkontinent (India og Pakistan) og Nord-Afrika, andre etter vurdering. 4. Alder (> 35 år). 5. Betydelig overvekt: BMI > 27 kg/m² før svangerskapet. Glukosebelastning så tidlig som mulig i svangerskapet. Testen gjentas som hovedregel ved svangerskapsuke hvis negativ første gang. Gruppe B Påvist glukosuri. Glukosebelastning utføres når glukosuri oppstår. Ved ny glukosuri gjentas testen etter 4-6 uker dersom første test var negativ. Gruppe C 1. Utvikling av polyhydramnion eller/og rask fostervekst i aktuelle svangerskap. 2. Tidligere stort barn (> 4500 gram). 3. Tilfeldig påvist blodsukker mellom 6,1 og 7,0 mmol/l. 4. Tidligere intrauterin fosterdød eller barn/fostre med misdannelser. Glukosebelastning etter vurdering. Tolking av svar på 2-timers prøven: < 7,8 mmol/l: Ikke glukoseintoleranse. Ingen tiltak, men generelle kost og mosjonsråd. Prøven gjentas etter 4-6 uker ved gjentatt glukosuri. 7,8 til 9 mmol/l: Henvises til fødepoliklinikken, Bærum sykehus. Grundig kost- og mosjonsråd. Følges med postprandialt blodsukker og HbA1c. Evt. ny belastning etter 4-6 uker. > 9 mmol/l: Henvises til fødepoliklinikken, Bærum sykehus. Hvis fastende blodsukker er >7 mmol/l og/eller 2-timersverdi >11,0 mmol/l, er insulinbehandling som regel nødvendig.

4 P K O - n y t t A p r i l Drammen sykehus Praksiskonsulenter: Trygve Kongshavn 30 % stilling Praksiskoordinator Torgeir Hauge Iversen 20 % stilling Barneavdelingen Manjit Kaur Sirpal 10 % stilling Psykiatrisk avdeling Hans-Gunnar Wear-Hansen 20 % stilling Nevromuskulær/kirurgisk avd. Anne Grete Skaret 20 % stilling Fastlønnet sykepl, Barneavd. Johan Höljer 20 % stilling Medisinsk avdeling + IKT Anne Hilde Crowo 20 % stilling Avd. for gynekologi og fødselshjelp DIA-HELSE - (beregnet på innbyggere i Drammen kommune) Har du kvinnelige pasienter som har eller står i fare for å få diabetes type 2? Trenger hun hjelp til å komme i gang med endring av levevaner? Trenings- og læringstilbudet DiaHelse tar fort-løpende i mot nye deltakere på Fysioteket; Frisklivssentralen i Drammen. Som deltaker på DiaHelse får man trening og undervisning om sunne levevaner tirsdager og fredager klokken i inntil fire måneder. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige ved at tolk deltar i undervisningen. Tilbudet er åpent for alle nasjonaliteter inkludert etnisk norske. Nye deltakere kan henvises på vanlig frisklivsresept eller de kan ta kontakt direkte med Fysioteket på telefon eller ved personlig oppmøte. Til helsepersonell: Mulighet for hospitering. Ta kontakt! Kontaktadresse: Fysioteket Schwartzgate 6, 3043 Drammen, Tlf /

5 Følgende to sider inneholder plakaten Har du liste over medisinene dine? fra Pasientsikkerhetskampanjen. Bøy stiftene tilbake og napp plakaten forsiktig ut av bladet.

6 du henter medisiner på apoteket Oppbevar listen i lommeboken eller vesken Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du bruker og husk å oppdatere den Be fastlegen din skrive ut en liste over medisiner En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Har du liste over medisinene dine?

7

8

9 P K O - n y t t A p r i l Kongsberg sykehus Praksiskonsulenter: Leif Erik Tobiasson 20 % stilling Praksiskoordinator knyttet til somatiske avdelinger Terje Sandvik 20 % stilling Praksiskonsulent somatiske avdelinger og IKT samhandlingsstilling Pt også knyttet til psykiatri Marianne Aas Mathiesen 10 % stilling Praksiskonsulent kirurgi og ortopedi Nytt fra Kongsberg sykehus Økt kapasitet på ortopediske inngrep Den nye operasjonsstua på Kongsberg er nå tatt i bruk og kapasiteten på kirurgiske inngrep har økt. Ortopedbemanning er stabil og god og ventetiden på ortopediske inngrep er nå meget god med korte ventetider på de fleste ortopediske operasjoner. Inngrep som utføres er totalprotese hofte og kne, artroskopi ankel/kne/albue/skulder, ACleddsreseksjon og akromionreseksjon samt diverse mindre inngrep som hallux valgus, CMC-artrose, canalis carpi, operasjon av eksostose, triggerfinger mm. Telefonliste på intranett Telefonliste med hemmelig nummer samt mobilnummer til alle fastlegene har vært tilgjengelig på intranett i hele VVHF i noen uker. Tilgang til intranett krever pålogging og er kun tilgjengelig for sykehusansatte. Vi håper dette letter kommunikasjonen i de tilfellene det trengs rask og direkte kontakt med fastlegen. Dersom man opplever at listen misbrukes til unødvendig kontakt kan tilbakemelding gis til PKO. Elektroniske henvisninger De fleste legekontorene skal ha mulighet for å sende elektroniske henvisninger. Mange sender fortsatt henvisninger på papir. Dette fører til mye unødvendig ekstra-arbeid for post- og dokumentsenteret. Alle oppfordres derfor til å sende henvisninger elektronisk. Hvis man er usikker på hvordan dette gjøres kan man kontakte journalleverandør. Medikamentlister Det arbeides for tiden med ny prosedyre for samstemming av medikamenterlister ved innleggelse. Sannsynligvis videreføres ordningen med at fastlegen kontaktes pr telefax når pasienten innlegges og det er uklarheter rundt faste medisiner. Fastlegen gir så tilbakemelding pr fax så snart som mulig. Drosjebestilling Det planlegges at Servicetorget kan bestille pasienttransport til pasienter som henvises til polikliniske vurderinger der det står eksplisitt i henvisningen at pasienten trenger transport og evt spesielle forhold som ledsager, alene-drosje, rullestol etc. Prosedyren er ikke endelig klar og nærmere beskjed følger. Foreløpig må fastlegen selv sørge for å rekvirere transport der det er behov for det. Tilsyn ved slagenhetene i VVHF Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved alle slagenhetene i VVHF. Som eneste sykehus i VVHF fikk Slagenheten ved Kongsberg Sykehus ingen merknader eller avvik. Hvis man rammes av hjerneslag er det viktig å komme raskt til sykehus. FAST-regelen: Fjes: Ansiktslammelse Arm: Lammelse i armen Språkforstyrrelser: Finner ikke ord. Taleforstyrrelser: Utydelig tale. Pasienter bør oppfordres til å ringe 113 ved mistanke om hjerneslag og ikke kontakte fastlege.

10 P K O - n y t t A p r i l Ringerike sykehus Praksiskonsulenter: Pål Steiran 20 % stilling Koordinator og praksiskonsulent, Kvinne/Barn Knut Hjortaas 10 % stilling Praksiskonsulent, Indremedisin og lab. Mette Lerfaldet 20 % stilling Kirurgi, Akuttmottak og psykiatri Inger Lyngstad 20 % stilling Praksiskonsulent, Ortopedi, rtg og IT-arbeid Keisersnittprosjektet Ringerike sykehus 2012 Keisersnittfrekvensen har vært økende. På landsbasis utføres > 9000 / år, og keisersnitt er en av de vanligste operasjoner ved norske sykehus. Ved Ringerike sykehus var frekvensen i % og i 2011 nesten 20 %. Til sammenlikning var keisersnitt-frekvensen i Bergen mellom 10 og 11%. WHO anbefaler en øvre grense på 15 % (1985). Målsettingen ved prosjektet er i utgangspunktet å redusere keisersnittfrekvensen, og dermed komplikasjoner for mor/barn i forbindelse med fødsel. Fødeavdelingen ved Ringerike sykehus ønsker å redusere fødselsangst hos mor og hennes opplevelse av traumatisk fødsel, gjennom økt trygghet og tro på egen evne til mestring. Sterilisering av menn opphører ved Ringerike sykehus Kir.avd. opplyser at sterilisering av menn ikke lenger vil være et tilbud ved RS. Dette må skje hovedsakelig i privat regi. Aktuelle klinikker, i alfabetisk rekkefølge: Registrerte årsaker til keisersnitt i -03 var: fosterstress 22 %, langsom fremgang 21 %, tidligere keisersnitt 9%, seteleie etter 34 u 8%, mors ønske 8 %, preeklampsi 6 %, mislykket induksjon 4 %, andre 22 % (studie fra Lillehammer v/ovl. Kolås). Det ses komplikasjoner hos 20 % (ved hastesectio 24 %, ved elektivt 16%): uterusskader, anestesiproblemer, blodtap, hematom, sårinfeksjon, UVI, endometritt, trombose/emboli, adheranser/smerter. Er økningen vi ser begrunnet i økende angst eller bekvemmelighet? Overstyrer den fødendes ønske, forventning og krav de faglige retningslinjer? Holdningen til keisersnitt må være at man har en klar medisinsk indikasjon. Eget ønske / selvbestemt keisersnitt er ingen opsjon! Ringerike sykehus har som mål å nå en keisersnittfrekvens på 15 % i Det er utarbeidet nye prosedyrer. Uklare indikasjoner for keisersnitt vil bli diskutert med kolleger på morgenmøte, og faglige retningslinjer vil bli fulgt. Enkelte tilfeller vil også bli diskutert med barnelege før man tar stilling til forløsningsmetode. For å oppnå målsetningen er det behov for en holdningsendring hos leger og jordmødre, og en holdningsendring i befolkningen. Det er derfor i samhandlingens ånd viktig at også allmennlegene er kjent med dette, og forholder seg profesjonelt til at det er fødselslegenes faglige vurdering og informative samråd med den fødende som blir bestemmende for valg av fødselsmetode. Aleris Fredrik Stangsgt Oslo, tlf , Oslofjordklinikken Sandvika Storsenter, 1337 Sandvika, tlf , Overnklinikken Stasjonsgata 53, 3300 Hokksund, tlf , Rosenklinikken Harestua Senter, 2716 Harestua, tlf , Steriliseringsklinikken, c/o Hole medisinske Senter, Vik Torg, 3530 Røyse, tlf , Volvat Borgenveien 2A, 0303 Oslo, tlf , RINGERIKE SYKEHUS Praksiskonsulenter: PKO-leder Pål Steiran 20 % - Koordinator og praksiskonsulent Kvinne/Barn Knut Hjortaas 20 % - praksiskonsulent indremedisin og lab. Mette Lerfaldet 20 % kirurgi, akuttmottak og psykiatri Inger Lyngstad 20 % - praksiskonsulent Ortopedi, rtg og IT arbeid anestesiproblemer, blodtap, hematom, sårinfeksjon, UVI, endometritt, trombose/emboli, adheranser/smerter. Er økningen vi ser begrunnet i økende angst eller bekvemmelighet? Overstyrer den fødendes ønske, forventning og krav de faglige retningslinjer? Holdningen til keisersnitt må være at man har en klar medisinsk indikasjon. Eget ønske / selvbestemt keisersnitt er ingen opsjon! Målsettingen ved prosjektet er i utgangspunktet å redusere keisersnittfrekvensen, og dermed komplikasjoner for mor/barn i forbindelse med fødsel. Fødeavdelingen ved Ringerike sykehus ønsker å blir bestemmende for valg av fødselsmetode. STERILISERING AV MENN OPPHØRER VED RINGERIKE SYKEHUS

11 P K O - n y t t A p r i l Felles informasjon fra Vestre Viken Informasjon fra osteoporoseenheten, Revmatologisk avdeling, Drammen sykehus Vi har begrenset kapasitet slik at vi ikke lenger kan tilby å gi alle pasienter iv behandling aclasta. Dette kan noen steder gjøres hos fastleger som har tilrettelagt for slik behandling. Hvis fastlegen ikke kan, har revmatologisk poliklinikk informasjon om de kontorene som kan utføre slik behandling, og dine pasienter kan da søkes dit. Hva kan vi tilby? Osteoporoseenheten ved revmatologisk avdeling tilbyr bentetthetsmåling, informasjon om resultatet av sykepleier, veiledning om livsstilfaktorer, evt. tverrfaglig rådgivning med ergoterapeut/ fysioterapeut. Lege involveres ved behov for medikamentell behandling. Siden vi tilbyr full konsultasjon og ikke bare måling, er vår kapasitet begrenset til 8 pasienter pr. arbeidsdag. Dette er dessverre ikke nok til å dekke behovet, og vi må prioritere dem med høy risiko for osteoporose. Vanlig ønsket screening kan vi dessverrre ikke ta. Det fins flere private institutt som har tilbud om måling, men resultatet må da vurderes av henvisende lege. Pt. foreligger det ingen mulighet for å øke vår kapasitet, det går både på areal og tilgjengelig kvalifisert personell. Derfor får mange pasienter ikke innkalling til kontroll innen den tid som er forespeilet i epikrisen. Anbefalinger: er adekvat tilførsel av calsium og vit D (Calsigran forte *1000mg dagl) hjørnesten. Man bør måle nivå av vit D hos de med osteoporose, minst 100 er ønsket nivå. Førstevalg av medikamenter er uendret bisfosfonat peroralt, vanligvis Alendronate* ukestablett. Ved. GI intoleranse for dette, har vi til nå tilbudt iv bisfosfonat, Aclasta* årlig infusjon. Ca 225 pasienter fikk dette hos oss i fjor. Nå er det kommet et enklere alternativ som er minst like bra, og vi forsøker å redusere antallet intravenøse behandlinger. Kvinner over 75 med etablert osteoporose, kan få denusomab (Prolia*) på blå resept ved intoleranse/kontraindikasjoner for po. bisfosfonat. Dette gis som en sc. injeksjon x 2 pr. år, som kan settes hos fastlege. Man kan også skifte fra po. bisfosfonat til sc. denusomab hvis man tror pasienten ikke kan ta tablettene forskriftsmessig. Dette antar jeg gjelder mange hjemmboende eldre. Ved 2 subcutane injeksjoner pr. år, er comliance mye sikrere. Denusomab tolerers også bedre ved nedsatt nyrefunksjon enn bisfosfonater, som er kontraindisert både po. og iv. ved GFR < 35. Kvinner over 75 som skulle innkalles til iv. bisfosfonatbehandling hos oss, vil i stedet få et brev der vi anbefaler overgang til Prolia, tilsendt resept (kan også foreskrives av fastlege) og de bes ta kontakt med fastlege for å få injeksjonen satt. Noen pasienter som ikke har rett til Prolia på blå resept, velger å få det på hvit og benytte Vi kommer fortsatt til å gi iv. bisfosfonat til noen pasienter, menn og kvinner under 75. Hvis mulig ønsker vi at dette også settes av fastlegene, men ser at de færreste har ressurser til det. Aclasta kan foreskrives på blå resept ved etablert osteoporose. Ved behandling i sykehus må imidlertid sykehuset dekke hele medikamentkostnaden. Aclasta er derfor en stor nettoutgift for osteoporoseenheten, som vi ikke har budsjett til. Vi håper på fortsatt godt samarbeid rundt denne pasientgruppen som er stor og økende med økende levealder. Vi har snart på plass et samarbeidsprosjekt med ortopedisk avdeling, der alle pasienter med lårhalsbrudd får en evaluering/anbefaling vedr. osteoporose og videre sekundærprofylakse. Pasienter som allerede har hatt lavenegibrudd, er nok viktigste gruppe å fange opp, både sykehusleger og allmennleger bør ha fokus på det. Avdelingsoverlege Cecilie Kaufmann Kurs i elektronisk samhandling Sett av datoen! Tid: Onsdag 23 mai kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Det planlegges et kurs i elektronisk samhandling i samarbeid med journalleverandørene. Det har vært arrangert lignende kurs andre steder i landet med gode tilbakemeldinger fra fastlegene. Temaer: status for nasjonalt og regionalt meldingsløft NHN adresseregister Kommunesamarbeidet i Vestregionen Deltakerne vil bli delt inn i grupper etter hvilket EPJ-system man bruker og gå gjennom applikasjonskvitteringer og overvåking av elektroniske meldinger o.l. Målgruppe: Fastleger og medarbeidere. Hold av dagen, endelig program og info om påmelding vil bli sendt ut senere.

12 Fagseminar Behandling av døende pasienter - og felles retningslinjer for bruk av Medikamentskrin ved livets slutt Sundvolden Hotel, Onsdag 30. mai 2012 kl Påmelding: Oppgi: Navn, stilling, arbeidssted, e-postadresse og telefonnummer Påmeldingsfrist: fredag 20. april. Bindende påmelding Det søkes om kursgodkjenning for 6 timer som tellende kurspoeng i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurs for personer med bipolar lidelse Tid og sted Det holdes kurs en gang pr halvår. Drammen DPS arrangerer kurs med oppstart i september 2012 på LMS Drammen sykehus. Forstår familien deg? Psykoedukativ flerfamiliegruppe - et undervisnings- og gruppetilbud til personer med psykisk sykdom og deres familier Erfaringer Studier viser at deltakelse i psykoedukativ flerfamiliegruppe kan gi færre tilbakefall og sykehusinnleggelser, samt føre til økt funksjonsnivå og bedre sosial fungering. Lære av hverandre I psykoedukativ flerfamiliegruppe deltar vanligvis fem personer som hver har med seg to til tre familiemedlemmer. Gruppa ledes av to gruppeledere. Målgruppe Personer med psykose eller stemningslidelser. Kontakt Spesialkonsulent Irene Norheim Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus, FoU-avdelingen Mobil: Henvisning Kurset krever henvisning fra fastlege / behandler. Det betales egenandel per kursdag. Frikort gjelder. Kontaktinformasjon DPS Drammen, Gro Kristiansen Reiersen, Tlf Post: Vestre Viken HF, Post- og dokumentsenteret, 3004 Drammen Auditoriet på Bærum sykehus Onsdag 2. mai 2012, kl Søkes godkjent som løpende kurspoeng i spesialistutdannelsen til Allmennmedisin ( Møteserie ) Tapas serveres kl Tema: Organisering av avd. for bildediagnostikk i VVHF Den gode og dårlige røntgenhenvisningen Bildediagnostisk utredning ved makro-/mikrohematuri MR muskelskjelett Nasjonale retningslinjer ved oppfølging av pasienter med colorectalcancer Kursavgift: Kr 200 for de som skal ha kursbevis

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar?

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen.

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. «Fornavn» «Slektsnavn» «Fodt» «Adresse» Lnr: «Lopenummer» «Postnr» «Poststed» 19. des. 2014 Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. Legen din tar prøven timen bestilles av deg. Dette er en påminnelse

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer!

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! HPV og Informasjon om HPV-infeksjon vaksine Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! Det er nå det skjer! Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV-vaksine

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Ved Vibeke Bostrøm Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 2 Sykehjemsleger i Østfold varsler fylkeslegen

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: erik.shetelig@vestreviken.no PKO-nytt 4-2012 Barn som har alvorlig syke foreldre.

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

I trygge hender. www.npsk.no. postboks 7004 (+47) 46 41 95 75

I trygge hender. www.npsk.no. postboks 7004 (+47) 46 41 95 75 Evaluering av pilot Praksiskonsulent i Vestre Viken HF, Bærum sykehus og fastlege Bekkestua legekontor Morten Finckenhagen Bærum sykehus 27. juli 2011 I trygge hender Nasjonal pasientsikkerhetskampanje

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Innsatsområder www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Målsettinger for kampanjen 1. Redusere antall pasientskader

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin?

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Praktisk forbedringsarbeid Nidaroskongressen, Frie foredrag 22.oktober 2015 Inger Lyngstad, fastlege Trigger tool metoden kan synliggjøre pasientskader

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

2-2012. Retningslinjene er drøftet og kvalitetssikret innad i Vestre Viken HF, med praksiskonsulenter, og med kommuneoverlege

2-2012. Retningslinjene er drøftet og kvalitetssikret innad i Vestre Viken HF, med praksiskonsulenter, og med kommuneoverlege Tema: Døden og døende/ medikamentskrin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: Trygve Kongshavn og Johan Höljer E-post: trkong@vestreviken.no og joholj@vestreviken.no PKO-nytt 2-2012 Medikamentskrin

Detaljer

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Oppdrag og mandat Fagråd tjenesteavtale 8 Tjenesteavtale 8; avtale mellom helseforetaket og kommunene Samarbeid om svangerskaps,-

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Til alle RHF/HF Oslo, 21.06.13 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk ERFARINGER OG MULIGHETER TSB-NLSH avdeling Bodø Psykiatrisk Sykepleier 1 Vibeke Imøy Oslo 14.10.15 Historikk Forts. Historikk Nordlandsprosjektet 1986-90 1987 Planlagt

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming Sara Volstad Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal Klinisk farmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund NSF 28/11/17 Status Foto: Morten Finckenhagen Foto: Kristin Støylen 29.11.2017

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Nasjonal konferanse om psykisk helse Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo Kongressenter 11-12 okt 2017 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Avd sjef PKO Vestre Viken Trygg utskrivning Hvorfor? PasOpp- undersøkelsene 2016, nasjonal

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL 5-ÅRIG PROGRAM Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder Pasientsikkerhetskampanjen til 5-årig program MÅL: redusere pasientskader bygge varige systemer og kompetanse bedre

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Agder legekonferanse 2013 Totalt 69613 66153 61050

Detaljer

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Pilotprosjekt: Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Stig Harthug, leder av fagrådet og kvalitetssjef i Helse Bergen Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes i BT 7.9.2011 Det er trygt å føde

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG)

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner.

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte

humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte Dette bør du vite om humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte Denne informasjonen om HPV og livmorhalskreft er utarbeidet av gynekolog Kari Anne Trosterud, Kvinnelegen i Hedmark/Elverum.

Detaljer

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus medisinsk

Detaljer

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem?

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? mette.walberg@vestreviken.no 14. oktober 2015 Find failures Find failures Vurdering av risiko

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Samstemming av legemiddellister Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Legemiddelsamstemming Ved innleggelse er målet å finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk brukte

Detaljer

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken?

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken? Innledning Øystein Anne Kjersti Presentasjon av teamet. Hjemmesykepleien i Trøgstad var Østfold sin representant i det nasjonale læringsnettverket. Trøgstad kommune. Organisering av PO i Trøgstad. Viktig

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 I trygge hender - - men ikke uten medansvar Samstemming av medikamentlister Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor Universitetslektor

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Hallingtinget

Hallingtinget Hallingtinget 30.10.17 Velkommen til Hallingdal sjukestugu Desentralisert spesialisthelsetjeneste Hallingdal sjukestugu -nærsjukehuset i Hallingdal -i samhandling med kommunene Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Agenda Presentasjon av prosjekt og resultater Anbefaling til ASU Drøfte implementering og fagrådets rolle Fagrådets

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Fagrådgiver Line Hurup Thomsen, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester Rogaland I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet Komplikasjoner svangerskapet Oppfølging av overvektige i svangerskapet Liv Ellingsen, Kvinneklinikken OUS Sammenlignet med kvinner med normal pregravid vekt, har overvektige kvinner i svangerskapet økt

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Definisjon

Samstemming av legemiddellister. Definisjon Samstemming av legemiddellister Definisjon Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft 704104_01M.indd 1 21.01.13 14:22 Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse

Detaljer

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus - en pilot i Pasientsikkerhetskampanjen NSH konferanse: Helhetlig pasientforløp 181111 Morten Finckenhagen Fastlege/Pilotleder Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor 1 Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag oppgitt totalforbruk HUNT2 (1995-97) HUNT3

Detaljer