PKO-nytt Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO-nytt 1-2012. Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge)"

Transkript

1 Tema: Pasientsikkerhet PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: Trygve Kongshavn og Johan Höljer E-post: og PKO-nytt Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender ble lansert av Helse- og omsorgsministeren i januar Det er et treårig prosjekt med tre hovedmål og blant annet følgende innsatsområder: Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge) Kampanjens hovedmål: Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Innsatsområder: Samstemming av legemiddellister Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Behandling av hjerneslag oppstart høst 2012 Psykisk helse oppstart 2013 Kampanjen er et felles ansvar, et felles løft for å sikre at pasientene er i trygge hender. Kampanjen startet med å måle omfanget av pasientskader. Målingene danner baseline i kampanjen for å se om tiltakene har hatt effekt. Organisering av kampanjen i Vestre Viken Lokal kampanjeleder er Hanne Juritzen, rådgiver i kvalitetsavdelingen. Kampanjen organiseres med ansvarlige for de ulike innsatsområdene som skal sikre involvering og implementering på avdelings- og seksjonsnivå på hvert sykehus. Måling av pasientskade I kampanjen kartlegges omfanget av pasientskader ved norske helseforetak. Pasientskader måles gjennom retrospektivt strukturerte journalundersøkelser ved bruk av Global Trigger Tool (GTT). GTT er en prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg journaler ved hjelp av faste triggere. Metoden er utviklet for å følge utvikling av omfanget av pasientskader over tid. Innsatsområdet samstemming av legemiddellister Samstemming av legemidler handler om at sykehuset, fastlegen, hjemmetjenesten, sykehjemmet, pårørende og pasienten selv skal ha samme informasjon om faste medisiner. Kampanjen tar utgangspunkt i fastlegen som sentrum i pasientens helsetjenesteforløp. Kampanjetiltakene vil sikre samstemming mellom pasientens legemiddelliste før og etter sykehusopphold. Alle har ansvar for at legemiddellistene er riktige og samstemte. Pasientene må be sin fastlege om oppdatert medisinliste. Fastlegene må sørge for at pasientene får medisinliste. Sykehuslegene må sørge for at medisinliste ved innskrivning samstemmer med medisinliste ved utskrivning og at endringer i listen begrunnes og journalføres Det gjøres endringer i alle brevmaler på innkallelsesbrev og innleggelsesskriv på sykehusene der det ikke allerede finnes med en tilleggsetning: Husk å ta med deg en oppdatert liste over medisinene dine. Fastlegen kan skrive ut en slik liste til deg. Plakater hos fastlegene, på sykehusene og apotekene (vedlagt plakat i dette nr av PKO-nytt som kan henges opp hos fastlegen). Bærum sykehus har vært pilot i prosjekt samstemming legemiddellister. Vi har kommet godt i gang med prosjektet i Drammen og på Ringerike og skal nå i gang også på Kongsberg. Rent praktisk gjøres det følgende: 1) Undersøker andel øhj innleggelser med medisinliste fra fastlegen 2) Spørreundersøkelse fastlegene 3) Kvalitet på legemiddeldel i epikriser vurderes av fastleger av 25 journaler hver 3. måned. 4) Sykehusets endringer i legemiddellisten vurderes av klinisk farmasøyt Leder for innsatsområdet i Vestre Viken er: Trygve Kongshavn, PKO Drammen Sykehus/leder av PKO ordningen i Vestre Viken.

2 P K O - n y t t A p r i l Innsatsområdet Trygg Kirurgi Et annet innsatsområde er Trygg kirurgi som består av fire tiltak hvor målsetningen er at dette skal bidra til å sikre rett praksis gjennom hele pasientforløpet i forbindelse med kirurgiske inngrep, og dermed redusere risikoen for komplikasjoner. Bruk av alle tre deler av sjekklisten for Trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner. Sikre at hårfjerning blir gjort korrekt før operasjon. Sikre at pasient har ikke blir nedkjølt (temperatur >36 ). Sikre forsvarlig valg av og administrering av antibiotika som profylakse. Sjekklisten er tatt i bruk ved flere operasjonsstuer, men ikke systematisk og i sin helhet. Hele tiltakspakken er i ferd med å bli implementer på Bærum og Drammen sykehus. Kongsberg og Ringerike starter opp i løpet av Les mer om kampanjen her: Kjære leser Tema dette nummer av PKO-nytt er pasientsikkerhet. Unødige pasientskader kan unngås ved fokus på nettopp denne kampanjen. Pasientsikkerhet er en viktig og prioritert oppgave i PKO-arbeidet. En av innsatsområdene er Samstemming av legemiddellister. Vi gjennomførte i desember 2011 en spørreundersøkelse hos fastleger i Drammen og Ringerike om medisinjournalhåndtering i eget journalsystem. 88 svarte på undersøkelsen (51% - ser da bort fra de ugyldige adressene). Det er små forskjeller i svarene mellom Drammen/Ringerike 50% av fastlegene bruker Winmed journalsystem. Resten stort sett Infodoc, SystemX og Winmed 3. De fleste fastlegene anga at de kjenner og mestrer i stor/svært stor grad modulen i journalsystemet hvor man håndterer fast medisiner. Vi spurte også om hvor ofte legen ga pasienten utskrift av en oppdatert medisinliste. 34 % ofte. Resten i noen eller liten grad. Det er altså absolutt rom for forbedring. Etter jeg kom med i dette arbeide på sykehuset har jeg blitt mer fokusert på og opptatt av å oppdatere og skrive ut medisinlister i egen praksis. Vedheftet dette nr som midtside: Plakat: Har du liste over medisinene dine. HENG DENNE OPP PÅ VENTEROMMET! Ha en super vår! Trygve Kongshavn Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen, Drammen sykehus, Vestre Viken PKO-nytt Utgitt: April 2012 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Opplag: 700 Nettside: Felles informasjon fra Vestre Viken: Rutiner for cytologiprøve av cervix av kvinner fra år IKKE ANBEFALT AT DET TAS CELLE- PRØVE PÅ KVINNER UNDER 25 ÅR I Norge anbefales at kvinner får tatt celleprøve hvert 3. år til 70-årsalderen. Humant papilloma virus (HPV) årsaken til livmorhalskreft. Livmorhalskreft vil ikke utvikles uten en HPV-infeksjon. Det er flere enn 100 typer HPV, og 15 av disse regnes som høyrisikovirus med tanke på eventuell utvikling av livmorhalskreft. HPV overføres seksuelt. Viruset kan finnes overalt i underlivet og overføres ved hudkontakt, derfor beskytter ikke kondomer fullstendig mot denne infeksjonen. Majoriteten av seksuelt aktive voksne vil ha en HPV-infeksjon en gang i løpet av livet. HPV-infeksjon er mest vanlig hos unge voksne, hvor HPV-typene assosiert med livmorhalskreft kan påvises hos opptil 20 prosent av kvinnene. HPV-infeksjoner er så vanlig at den kan anses som en normal konsekvens av å være seksuelt aktiv. HPV-infeksjoner som oppdages nå, kan være overført for flere år siden. De fleste HPV-infeksjoner hos yngre kvinner er forbigående og gir ikke symptomer. Majoriteten av infeksjonene vil bli bekjempet av kroppens eget immunforsvar i løpet av måneder. Derfor er det slik at rutinemessig taking av celleprøve på kvinner under 25 år ikke er anbefalt. Etter innføringen av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med %. Det beste tidspunktet for å ta celleprøve er den siste uken før menstruasjonen. Under menstruasjonen og i 2. og 3. trimester av svangerskapet er det uegnet å ta prøve. Etter fødselen kan celleprøve tidligst tas 8-12 uker etter fødselen, fordi slim- hinnen inntil da er forandret, særlig hos ammende kvinner. Ved kontroll for celleforandringer, kan celleprøve likevel tas under graviditeten. Behandlingen av forstadiene til livmorhalskreft fører også til at de fleste HPV-infeksjonene går tilbake. For tiden er det ingen tilgjengelig behandling av selve HPV-infeksjonen. Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. HPV-vaksinen beskytter mot de typene av HPV som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Det er dokumentert effekt av vaksinen opp til 45 års alder. Det er også sannsynlig at HPV-vaksinen vil redusere risiko for annen HPV-relatert kreft hos kvinner og menn som kreft i ytre kjønnsorganer, endetarmkreft og noen typer øre/nese/hals-kreft.

3 P K O - n y t t A p r i l P K O - n y t t A p r i l Bærum sykehus Praksiskonsulenter: Morten Engzelius 40 % stilling Avdelingssjef for PKO i VVHF Erik Shetelig 20 % stilling Medisinsk avdeling Hilde Beate Gudim 20 % stilling Kvinneklinikken Astrid Marie Dolva 20 % stilling Psykiatrisk senter Asker (DPS) Axel Einar Mathisen 20 % stilling Kirurgisk og Ortopedisk avdeling Morten Finckenhagen 20 % stilling Avd. for geriatri, slag og rehab. (GSR) Bente Vendsbo Bjørnstad 20 % stilling Psykiatrisk senter Bærum (DPS) + IKT Einar Moltu 20 % stilling BUP Innhold i tidlig svangerskapskontroll Ifølge stortingsmeldingen En gledelig begivenhet og den nylig vedtatte Områdeplanen for svangerskaps-, fødselsog barselomsorgen i Vestre Viken skal fokus i svangerskapsomsorgen flyttes fra kontroll til informasjon, råd og veiledning. Det skal være system og faglige kriterier for seleksjon og differensiering av omsorgen. Denne tankegangen avspeiler seg også i forslaget til ny svangerskapsjournal som vektlegger risikofaktorer/disposisjoner. Fastlegen er gitt et særskilt ansvar for gravide med tilleggsrisiko, både i forhold til jordmor og spesialisthelsetjenesten. Første svangerskapskontroll bør foregå hos fastlegen. Vi anbefaler at avtalen legges til uke 6-8. Svangerskapsjournalen fylles ut samtidig som man kan gi individuelt tilpasset råd og veiledning, planlegge evt screeningundersøkelser og videre oppfølging av den gravide. Neste avtale i uke hvor det foretas gynekologisk undersøkelse og tas lovpålagte blodprøver. Deretter kan resten av svangerskapskontrollene være et valgfritt samarbeid mellom fastlege og jordmor. Kvinner med rus-, psykiske -, og psykososiale problemer og belastninger er en gruppe gravide som trenger særlig oppfølgning i svangerskapet. Gravide misbrukere trenger tettere oppfølging utover det som er anbefalt i basisprogrammet i retningslinjene. Disse gravide trenger også oppfølging av tverrfaglige team med spesialkompetanse, (RUG/Forebyggende familieteam). Første kontroll uke 6-8: Fokus er informasjon og utfylling av anamnestiske opplysninger i henhold til svangerskapsjournalen inklusive tobakk/alkohol/rusmidler og ev bruk av det anbefalte verktøyet TWEAK. (se vedlegg). Samtidig kartlegges mulige risikofaktorer som krever spesiell oppfølging. Det minnes om at glukosebelastning skal utføres så tidlig som mulig i svangerskapet hos risikopersoner (se under + vedlegg). Høyde/vekt for beregning av KMI BT Kostveiledning/folattilskudd første 12 uker av svangerskapet. Medisinbruk Riskogrupper for svangerskapsdiabetes og indikasjoner for glukosebelastning. Gruppe A 1. Tidligere svangerskapsdiabetes. 2. Arvelig disposisjon, dvs. type 1 og type 2 diabetes hos 1. grads slektninger. 3. Innvandrer fra indisk subkontinent (India og Pakistan) og Nord-Afrika, andre etter vurdering. 4. Alder (> 35 år). 5. Betydelig overvekt: BMI > 27 kg/m² før svangerskapet. Glukosebelastning så tidlig som mulig i svangerskapet. Testen gjentas som hovedregel ved svangerskapsuke hvis negativ første gang. Gruppe B Påvist glukosuri. Glukosebelastning utføres når glukosuri oppstår. Ved ny glukosuri gjentas testen etter 4-6 uker dersom første test var negativ. Gruppe C 1. Utvikling av polyhydramnion eller/og rask fostervekst i aktuelle svangerskap. 2. Tidligere stort barn (> 4500 gram). 3. Tilfeldig påvist blodsukker mellom 6,1 og 7,0 mmol/l. 4. Tidligere intrauterin fosterdød eller barn/fostre med misdannelser. Glukosebelastning etter vurdering. Tolking av svar på 2-timers prøven: < 7,8 mmol/l: Ikke glukoseintoleranse. Ingen tiltak, men generelle kost og mosjonsråd. Prøven gjentas etter 4-6 uker ved gjentatt glukosuri. 7,8 til 9 mmol/l: Henvises til fødepoliklinikken, Bærum sykehus. Grundig kost- og mosjonsråd. Følges med postprandialt blodsukker og HbA1c. Evt. ny belastning etter 4-6 uker. > 9 mmol/l: Henvises til fødepoliklinikken, Bærum sykehus. Hvis fastende blodsukker er >7 mmol/l og/eller 2-timersverdi >11,0 mmol/l, er insulinbehandling som regel nødvendig.

4 P K O - n y t t A p r i l Drammen sykehus Praksiskonsulenter: Trygve Kongshavn 30 % stilling Praksiskoordinator Torgeir Hauge Iversen 20 % stilling Barneavdelingen Manjit Kaur Sirpal 10 % stilling Psykiatrisk avdeling Hans-Gunnar Wear-Hansen 20 % stilling Nevromuskulær/kirurgisk avd. Anne Grete Skaret 20 % stilling Fastlønnet sykepl, Barneavd. Johan Höljer 20 % stilling Medisinsk avdeling + IKT Anne Hilde Crowo 20 % stilling Avd. for gynekologi og fødselshjelp DIA-HELSE - (beregnet på innbyggere i Drammen kommune) Har du kvinnelige pasienter som har eller står i fare for å få diabetes type 2? Trenger hun hjelp til å komme i gang med endring av levevaner? Trenings- og læringstilbudet DiaHelse tar fort-løpende i mot nye deltakere på Fysioteket; Frisklivssentralen i Drammen. Som deltaker på DiaHelse får man trening og undervisning om sunne levevaner tirsdager og fredager klokken i inntil fire måneder. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige ved at tolk deltar i undervisningen. Tilbudet er åpent for alle nasjonaliteter inkludert etnisk norske. Nye deltakere kan henvises på vanlig frisklivsresept eller de kan ta kontakt direkte med Fysioteket på telefon eller ved personlig oppmøte. Til helsepersonell: Mulighet for hospitering. Ta kontakt! Kontaktadresse: Fysioteket Schwartzgate 6, 3043 Drammen, Tlf /

5 Følgende to sider inneholder plakaten Har du liste over medisinene dine? fra Pasientsikkerhetskampanjen. Bøy stiftene tilbake og napp plakaten forsiktig ut av bladet.

6 du henter medisiner på apoteket Oppbevar listen i lommeboken eller vesken Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du bruker og husk å oppdatere den Be fastlegen din skrive ut en liste over medisiner En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Har du liste over medisinene dine?

7

8

9 P K O - n y t t A p r i l Kongsberg sykehus Praksiskonsulenter: Leif Erik Tobiasson 20 % stilling Praksiskoordinator knyttet til somatiske avdelinger Terje Sandvik 20 % stilling Praksiskonsulent somatiske avdelinger og IKT samhandlingsstilling Pt også knyttet til psykiatri Marianne Aas Mathiesen 10 % stilling Praksiskonsulent kirurgi og ortopedi Nytt fra Kongsberg sykehus Økt kapasitet på ortopediske inngrep Den nye operasjonsstua på Kongsberg er nå tatt i bruk og kapasiteten på kirurgiske inngrep har økt. Ortopedbemanning er stabil og god og ventetiden på ortopediske inngrep er nå meget god med korte ventetider på de fleste ortopediske operasjoner. Inngrep som utføres er totalprotese hofte og kne, artroskopi ankel/kne/albue/skulder, ACleddsreseksjon og akromionreseksjon samt diverse mindre inngrep som hallux valgus, CMC-artrose, canalis carpi, operasjon av eksostose, triggerfinger mm. Telefonliste på intranett Telefonliste med hemmelig nummer samt mobilnummer til alle fastlegene har vært tilgjengelig på intranett i hele VVHF i noen uker. Tilgang til intranett krever pålogging og er kun tilgjengelig for sykehusansatte. Vi håper dette letter kommunikasjonen i de tilfellene det trengs rask og direkte kontakt med fastlegen. Dersom man opplever at listen misbrukes til unødvendig kontakt kan tilbakemelding gis til PKO. Elektroniske henvisninger De fleste legekontorene skal ha mulighet for å sende elektroniske henvisninger. Mange sender fortsatt henvisninger på papir. Dette fører til mye unødvendig ekstra-arbeid for post- og dokumentsenteret. Alle oppfordres derfor til å sende henvisninger elektronisk. Hvis man er usikker på hvordan dette gjøres kan man kontakte journalleverandør. Medikamentlister Det arbeides for tiden med ny prosedyre for samstemming av medikamenterlister ved innleggelse. Sannsynligvis videreføres ordningen med at fastlegen kontaktes pr telefax når pasienten innlegges og det er uklarheter rundt faste medisiner. Fastlegen gir så tilbakemelding pr fax så snart som mulig. Drosjebestilling Det planlegges at Servicetorget kan bestille pasienttransport til pasienter som henvises til polikliniske vurderinger der det står eksplisitt i henvisningen at pasienten trenger transport og evt spesielle forhold som ledsager, alene-drosje, rullestol etc. Prosedyren er ikke endelig klar og nærmere beskjed følger. Foreløpig må fastlegen selv sørge for å rekvirere transport der det er behov for det. Tilsyn ved slagenhetene i VVHF Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved alle slagenhetene i VVHF. Som eneste sykehus i VVHF fikk Slagenheten ved Kongsberg Sykehus ingen merknader eller avvik. Hvis man rammes av hjerneslag er det viktig å komme raskt til sykehus. FAST-regelen: Fjes: Ansiktslammelse Arm: Lammelse i armen Språkforstyrrelser: Finner ikke ord. Taleforstyrrelser: Utydelig tale. Pasienter bør oppfordres til å ringe 113 ved mistanke om hjerneslag og ikke kontakte fastlege.

10 P K O - n y t t A p r i l Ringerike sykehus Praksiskonsulenter: Pål Steiran 20 % stilling Koordinator og praksiskonsulent, Kvinne/Barn Knut Hjortaas 10 % stilling Praksiskonsulent, Indremedisin og lab. Mette Lerfaldet 20 % stilling Kirurgi, Akuttmottak og psykiatri Inger Lyngstad 20 % stilling Praksiskonsulent, Ortopedi, rtg og IT-arbeid Keisersnittprosjektet Ringerike sykehus 2012 Keisersnittfrekvensen har vært økende. På landsbasis utføres > 9000 / år, og keisersnitt er en av de vanligste operasjoner ved norske sykehus. Ved Ringerike sykehus var frekvensen i % og i 2011 nesten 20 %. Til sammenlikning var keisersnitt-frekvensen i Bergen mellom 10 og 11%. WHO anbefaler en øvre grense på 15 % (1985). Målsettingen ved prosjektet er i utgangspunktet å redusere keisersnittfrekvensen, og dermed komplikasjoner for mor/barn i forbindelse med fødsel. Fødeavdelingen ved Ringerike sykehus ønsker å redusere fødselsangst hos mor og hennes opplevelse av traumatisk fødsel, gjennom økt trygghet og tro på egen evne til mestring. Sterilisering av menn opphører ved Ringerike sykehus Kir.avd. opplyser at sterilisering av menn ikke lenger vil være et tilbud ved RS. Dette må skje hovedsakelig i privat regi. Aktuelle klinikker, i alfabetisk rekkefølge: Registrerte årsaker til keisersnitt i -03 var: fosterstress 22 %, langsom fremgang 21 %, tidligere keisersnitt 9%, seteleie etter 34 u 8%, mors ønske 8 %, preeklampsi 6 %, mislykket induksjon 4 %, andre 22 % (studie fra Lillehammer v/ovl. Kolås). Det ses komplikasjoner hos 20 % (ved hastesectio 24 %, ved elektivt 16%): uterusskader, anestesiproblemer, blodtap, hematom, sårinfeksjon, UVI, endometritt, trombose/emboli, adheranser/smerter. Er økningen vi ser begrunnet i økende angst eller bekvemmelighet? Overstyrer den fødendes ønske, forventning og krav de faglige retningslinjer? Holdningen til keisersnitt må være at man har en klar medisinsk indikasjon. Eget ønske / selvbestemt keisersnitt er ingen opsjon! Ringerike sykehus har som mål å nå en keisersnittfrekvens på 15 % i Det er utarbeidet nye prosedyrer. Uklare indikasjoner for keisersnitt vil bli diskutert med kolleger på morgenmøte, og faglige retningslinjer vil bli fulgt. Enkelte tilfeller vil også bli diskutert med barnelege før man tar stilling til forløsningsmetode. For å oppnå målsetningen er det behov for en holdningsendring hos leger og jordmødre, og en holdningsendring i befolkningen. Det er derfor i samhandlingens ånd viktig at også allmennlegene er kjent med dette, og forholder seg profesjonelt til at det er fødselslegenes faglige vurdering og informative samråd med den fødende som blir bestemmende for valg av fødselsmetode. Aleris Fredrik Stangsgt Oslo, tlf , Oslofjordklinikken Sandvika Storsenter, 1337 Sandvika, tlf , Overnklinikken Stasjonsgata 53, 3300 Hokksund, tlf , Rosenklinikken Harestua Senter, 2716 Harestua, tlf , Steriliseringsklinikken, c/o Hole medisinske Senter, Vik Torg, 3530 Røyse, tlf , Volvat Borgenveien 2A, 0303 Oslo, tlf , RINGERIKE SYKEHUS Praksiskonsulenter: PKO-leder Pål Steiran 20 % - Koordinator og praksiskonsulent Kvinne/Barn Knut Hjortaas 20 % - praksiskonsulent indremedisin og lab. Mette Lerfaldet 20 % kirurgi, akuttmottak og psykiatri Inger Lyngstad 20 % - praksiskonsulent Ortopedi, rtg og IT arbeid anestesiproblemer, blodtap, hematom, sårinfeksjon, UVI, endometritt, trombose/emboli, adheranser/smerter. Er økningen vi ser begrunnet i økende angst eller bekvemmelighet? Overstyrer den fødendes ønske, forventning og krav de faglige retningslinjer? Holdningen til keisersnitt må være at man har en klar medisinsk indikasjon. Eget ønske / selvbestemt keisersnitt er ingen opsjon! Målsettingen ved prosjektet er i utgangspunktet å redusere keisersnittfrekvensen, og dermed komplikasjoner for mor/barn i forbindelse med fødsel. Fødeavdelingen ved Ringerike sykehus ønsker å blir bestemmende for valg av fødselsmetode. STERILISERING AV MENN OPPHØRER VED RINGERIKE SYKEHUS

11 P K O - n y t t A p r i l Felles informasjon fra Vestre Viken Informasjon fra osteoporoseenheten, Revmatologisk avdeling, Drammen sykehus Vi har begrenset kapasitet slik at vi ikke lenger kan tilby å gi alle pasienter iv behandling aclasta. Dette kan noen steder gjøres hos fastleger som har tilrettelagt for slik behandling. Hvis fastlegen ikke kan, har revmatologisk poliklinikk informasjon om de kontorene som kan utføre slik behandling, og dine pasienter kan da søkes dit. Hva kan vi tilby? Osteoporoseenheten ved revmatologisk avdeling tilbyr bentetthetsmåling, informasjon om resultatet av sykepleier, veiledning om livsstilfaktorer, evt. tverrfaglig rådgivning med ergoterapeut/ fysioterapeut. Lege involveres ved behov for medikamentell behandling. Siden vi tilbyr full konsultasjon og ikke bare måling, er vår kapasitet begrenset til 8 pasienter pr. arbeidsdag. Dette er dessverre ikke nok til å dekke behovet, og vi må prioritere dem med høy risiko for osteoporose. Vanlig ønsket screening kan vi dessverrre ikke ta. Det fins flere private institutt som har tilbud om måling, men resultatet må da vurderes av henvisende lege. Pt. foreligger det ingen mulighet for å øke vår kapasitet, det går både på areal og tilgjengelig kvalifisert personell. Derfor får mange pasienter ikke innkalling til kontroll innen den tid som er forespeilet i epikrisen. Anbefalinger: er adekvat tilførsel av calsium og vit D (Calsigran forte *1000mg dagl) hjørnesten. Man bør måle nivå av vit D hos de med osteoporose, minst 100 er ønsket nivå. Førstevalg av medikamenter er uendret bisfosfonat peroralt, vanligvis Alendronate* ukestablett. Ved. GI intoleranse for dette, har vi til nå tilbudt iv bisfosfonat, Aclasta* årlig infusjon. Ca 225 pasienter fikk dette hos oss i fjor. Nå er det kommet et enklere alternativ som er minst like bra, og vi forsøker å redusere antallet intravenøse behandlinger. Kvinner over 75 med etablert osteoporose, kan få denusomab (Prolia*) på blå resept ved intoleranse/kontraindikasjoner for po. bisfosfonat. Dette gis som en sc. injeksjon x 2 pr. år, som kan settes hos fastlege. Man kan også skifte fra po. bisfosfonat til sc. denusomab hvis man tror pasienten ikke kan ta tablettene forskriftsmessig. Dette antar jeg gjelder mange hjemmboende eldre. Ved 2 subcutane injeksjoner pr. år, er comliance mye sikrere. Denusomab tolerers også bedre ved nedsatt nyrefunksjon enn bisfosfonater, som er kontraindisert både po. og iv. ved GFR < 35. Kvinner over 75 som skulle innkalles til iv. bisfosfonatbehandling hos oss, vil i stedet få et brev der vi anbefaler overgang til Prolia, tilsendt resept (kan også foreskrives av fastlege) og de bes ta kontakt med fastlege for å få injeksjonen satt. Noen pasienter som ikke har rett til Prolia på blå resept, velger å få det på hvit og benytte Vi kommer fortsatt til å gi iv. bisfosfonat til noen pasienter, menn og kvinner under 75. Hvis mulig ønsker vi at dette også settes av fastlegene, men ser at de færreste har ressurser til det. Aclasta kan foreskrives på blå resept ved etablert osteoporose. Ved behandling i sykehus må imidlertid sykehuset dekke hele medikamentkostnaden. Aclasta er derfor en stor nettoutgift for osteoporoseenheten, som vi ikke har budsjett til. Vi håper på fortsatt godt samarbeid rundt denne pasientgruppen som er stor og økende med økende levealder. Vi har snart på plass et samarbeidsprosjekt med ortopedisk avdeling, der alle pasienter med lårhalsbrudd får en evaluering/anbefaling vedr. osteoporose og videre sekundærprofylakse. Pasienter som allerede har hatt lavenegibrudd, er nok viktigste gruppe å fange opp, både sykehusleger og allmennleger bør ha fokus på det. Avdelingsoverlege Cecilie Kaufmann Kurs i elektronisk samhandling Sett av datoen! Tid: Onsdag 23 mai kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Det planlegges et kurs i elektronisk samhandling i samarbeid med journalleverandørene. Det har vært arrangert lignende kurs andre steder i landet med gode tilbakemeldinger fra fastlegene. Temaer: status for nasjonalt og regionalt meldingsløft NHN adresseregister Kommunesamarbeidet i Vestregionen Deltakerne vil bli delt inn i grupper etter hvilket EPJ-system man bruker og gå gjennom applikasjonskvitteringer og overvåking av elektroniske meldinger o.l. Målgruppe: Fastleger og medarbeidere. Hold av dagen, endelig program og info om påmelding vil bli sendt ut senere.

12 Fagseminar Behandling av døende pasienter - og felles retningslinjer for bruk av Medikamentskrin ved livets slutt Sundvolden Hotel, Onsdag 30. mai 2012 kl Påmelding: Oppgi: Navn, stilling, arbeidssted, e-postadresse og telefonnummer Påmeldingsfrist: fredag 20. april. Bindende påmelding Det søkes om kursgodkjenning for 6 timer som tellende kurspoeng i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurs for personer med bipolar lidelse Tid og sted Det holdes kurs en gang pr halvår. Drammen DPS arrangerer kurs med oppstart i september 2012 på LMS Drammen sykehus. Forstår familien deg? Psykoedukativ flerfamiliegruppe - et undervisnings- og gruppetilbud til personer med psykisk sykdom og deres familier Erfaringer Studier viser at deltakelse i psykoedukativ flerfamiliegruppe kan gi færre tilbakefall og sykehusinnleggelser, samt føre til økt funksjonsnivå og bedre sosial fungering. Lære av hverandre I psykoedukativ flerfamiliegruppe deltar vanligvis fem personer som hver har med seg to til tre familiemedlemmer. Gruppa ledes av to gruppeledere. Målgruppe Personer med psykose eller stemningslidelser. Kontakt Spesialkonsulent Irene Norheim Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus, FoU-avdelingen Mobil: Henvisning Kurset krever henvisning fra fastlege / behandler. Det betales egenandel per kursdag. Frikort gjelder. Kontaktinformasjon DPS Drammen, Gro Kristiansen Reiersen, Tlf Post: Vestre Viken HF, Post- og dokumentsenteret, 3004 Drammen Auditoriet på Bærum sykehus Onsdag 2. mai 2012, kl Søkes godkjent som løpende kurspoeng i spesialistutdannelsen til Allmennmedisin ( Møteserie ) Tapas serveres kl Tema: Organisering av avd. for bildediagnostikk i VVHF Den gode og dårlige røntgenhenvisningen Bildediagnostisk utredning ved makro-/mikrohematuri MR muskelskjelett Nasjonale retningslinjer ved oppfølging av pasienter med colorectalcancer Kursavgift: Kr 200 for de som skal ha kursbevis

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Utvikling / omfang av PKO korpset i 2009 I løpet av 2009 har man fått på plass et fulltallig PKO korps ved sykehuset. Dette

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis. Statiner - nye vilkår for refusjon

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis. Statiner - nye vilkår for refusjon Nr. 1 Årg. 9 16. jan. 2006 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis Statiner - nye vilkår for refusjon Fra 1.juni 2005 gjelder

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Retningslinje for hjemmefødsel

Retningslinje for hjemmefødsel IS-2012 Retningslinje for hjemmefødsel Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender 1 Heftets tittel: Retningslinje for hjemmefødsel svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender. IS-2012 Utgitt:

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DEN NASJONALE PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I TRYGGE HENDER TRYGG MEDISIN BRUK Hva er sikkert for deg og barnet? Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 Hans

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Nytt styre i Jordmorforbundet Nyutdannet på fødeavdeling Verv og vinn flotte premier Jordmora nr. 3-2013 årgang 11 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Jordmødre er best på ultralyd Jordmora

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer