Fellesnemndas medlemmer (3)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesnemndas medlemmer (3)"

Transkript

1

2 Fellesnemndas medlemmer (3) I Kommunen vår gir vi en kort presentasjon av fellesnemndas medlemmer. Våre spørsmål til representantene var: Navn; Yrke; Politisk parti; Politisk erfaring; Hvilke tre saker synes du er viktigst i forbindelse med vår kommunesammenslåing? Her er svarene: Steinar Berge Pensjonert overlege Høyre Bystyrerepresentant siden 1979, Formannskap siden 1987, Leder av Helseog sosialstyret i 8 år, gjennomgående leder av kommunens byggekomite. 1. Næringslivsutvikling 2. Skoler - ungdom 3. Eldreomsorg Steve Runar Kalvøy Skipsfører Fremskrittspartiet Formannskap og kommunestyrere i Frei. Fylkestingsrepresentant Møre og Romsdal 1. At vi blir en JA kommune. 2. At vi blir en Service kommune for innbyggerne. 3. At vi blir en fremtidsrettet kommune som kan bidra til utvikling og nyskapning for region og næringsliv. Per Kristian Øyen Rådgiver Arbeiderpartiet Bystyremedlem fra Formannskapsmedlem fra Gruppeleder i Arbeiderpartiet. Næringsutvikling, olje/gass Oppvekstvilkår for barn- og unge Vaktbikkje for Sykehuset i Kristiansund Fellesnemndas oppgaver Anette Thomsen Personlig assistent Fremskrittspartiet Folkevalgt Nes, Sørum og Kristiansund. Aktiv i Fremskrittspartiet siden Effektivisering og bedre service av de kommunale tjenestene. Dette gjelder spesielt innen VAR, skole og eldre omsorg. 2. En smertefri overgang for begge kommuner er noe man bør etterstrebe. 3. Bedre samferdsel uten bompenger Nora Korsnes Wårle Apotektekniker Arbeiderpartiet Kommunestyret og formannskap i Frei Varaordfører samme periode. Ordfører nov mars at innbyggerne føler seg trygge på at deres interesser blir ivaretatt og at politikere fra begge kommuner blir representert i de nye beslutningsdyktige fora. 2. at de ansattes arbeidsforhold blir ivaretatt på en god måte 3. at ressursene utnyttes slik at den nye kommunen blir et enda bedre sted å bo for oss alle Fellesnemnda er et lovpålagt politiske utvalg som skal samordne og forberede iverksetting av kommunesammenslåingen et slags forberedende kommunestyre. Fellesnemnda velges av og blant medlemmene i kommunestyrene. Antall representanter fra hver kommune skal i følge inndelingsloven, avspeile innbyggertallet. Kristiansund og Frei har i fellesskap søkt om unntak fra dette for å oppnå likeverdig representasjon. Søknaden ble imøtekommet og i følge den kongelige resolusjonen består nemnda av elleve medlemmer fra Frei og elleve medlemmer fra Kristiansund. Intensjonen med fellesnemnda er å få en smidig organisering av arbeidet med kommunesammenslutningen. Inndelingsloven åpner for å gi fellesnemnda store fullmakter og kommunestyrene i Frei og Kristiansund vedtok i møte 30. mars 2006 å overføre alle fullmakter knyttet til sammenslåingen til fellesnemnda.. I tiden fram til sammenslåingen i 2008 vil fellesnemnda i økende grad spille en sentral rolle. Her er de 22 faste medlemmene av fellesnemnda Dagfinn Ripnes, Steinar Berge, Anne Grete Holmen, Gerhard Sæther, Astrid-Iren Brevik, Maritta Ohrstrand, Klaus Dalseth, Bernhard Lillevik, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Anette Thomsen, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Nora K. Wårle, Per Kristian Øyen, Kirsten Skaret Gulla, Bjarne S. Elde, Per Kvalvik, Astrid Dyrnes, Olaf Torvik, Margareth Reitan, Per Erik Bentz.

3 Kommunen vår Kommunen vår er et informasjonsblad som gis ut i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av Frei kommune og Kristiansund kommune. Den formelle sammenslåingen finner sted 1. januar i Den nye kommunen skal hete Kristiansund. Kommunen vår har fem utgivelser pr. år, med informasjon om arbeidet med sammenslåingen og generell informasjon fra begge kommuner. Utgiver Kristiansund kommune og Frei kommune Ansvarlige redaktører Karl Kjetil Skuseth, utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen, kommunalsjef i Kristiansund Redaksjon Annette Gundersen Rigmor Holten Petter Ingeberg Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Anders A. Vik Sekretariat, layout og montasje Trykk Holm Grafiske AS Distribusjon Norpost, Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund og Frei Utgivelser i 2006 Nr. 1/2006 Februar Nr. 2/2006 April Nr. 3/2006 Juni Nr. 4/2006 September Nr. 5/2006 November Halvannet år igjen Sommeren står for tur og dette medfører naturlig nok at vi for en periode må sakke farten litt, slik at de medvirkende i sammenslåingsprosessen får avviklet ferie. De medvirkende utgjør etter hvert svært mange av de ansatte i Frei og Kristiansund kommuner. Kommunesammenslåingen angår alle og medvirkning fra de ansatte er et gjennomgående prinsipp i hele prosessen. De mange arbeidsgruppene har nå levert sine halvårsrapporter, og etter oppfordring fra fellesnemnda arbeider man nå for tidligere samlokalisering av flere av kommunenes funksjoner. Personalavdelingene er et eksempel på dette. De planlegger å flytte sammen i løpet av høsten og vil da bli et kontor som skal betjene personaltjenestene både i Frei og i Kristiansund. Kommunalsjefene i nye Kristiansund kommune er også valgt ut. Dette er Just Ingebrigtsen som skal ha spesiell oppfølging av skoler, barnehager og kultur. Helge Carlsen som skal ha spesiell oppfølging av helse- og sosialtjenestene. Kjell Sæther som skal ha spesiell oppfølging av tekniske tjenester samt kommunale foretak og kommunale eierselskap. Karl Kjetil Skuseth som skal ha spesiell oppfølging av økonomiseksjonen, personalseksjonen og utviklingsseksjonen samt andre indre tjenester I en overgangsperiode vil disse fire både måtte betjene dagens kommuner, samtidig som de skal være med å forme sentraladministrasjonen i nye Kristiansund. Dette vil være en stor ekstraoppgave for den enkelte og kommer i tillegg til en ellers så travel hverdag. Som nevnt i forrige utgivelse så har vi også startet prosessen med ansettelse av rådmann. Vi håper at den som ansettes kan tiltre fra januar 2007 slik at vedkommende kan være med å bygge opp administrasjonen i ny-kommunen. Det er også vedtatt retningslinjer for personalbehandling og det betyr at vi etter sommerferien starter den formelle prosessen med overføring av om lag 1550 ansatte fra eksisterende kommuner og over til ny arbeidsgiver som er den nye sammenslåtte kommunen. Vi kommer til å få en hektisk høst og står foran et veldig travelt år i Styrken er at både politikerne, administrasjonen og de ansatte samarbeider godt på tvers av kommunegrensene. Dette borger for et godt sluttprodukt. Men som tidligere nevnt, først skal vi avvikle ferie, og vi har fortjent en varm og god sommer, spesielt etter den dårlige sommeren vi hadde i fjor. Design av magasinhode Ramvikdesign.no Forside- og baksidefoto Petter Ingeberg og Hans Ohrstrand Se egen hjemmeside om kommunesammenslåingen Karl Kjetil Skuseth utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen kommunalsjef i Kristiansund Petter Ingeberg prosjektleder

4 Tilbakeblikk på 2005 Det vanket mange godord til administrasjonen under behandlingen av årsmelding og regnskap I Frei kommunestyre den 30. mai. Siden OU 2002 har det vært mange tøffe tak for å få både en ny organisasjon på plass og å kunne avlegge et regnskap uten røde tall Har vært et år med høy aktivitet på alle plan. Mange av kommunens innbyggere har hatt mange flotte opplevelser med arrangementene i prosjektet Frei 2005 hvor også både skoler, barnehager og andre enheter har deltatt aktivt sammen med de frivillige organisasjonene. Kultur skaper aktivitet og tilhørighet. Alle enheter har rapportert på sine Resultat-og utviklingsplaner, og når en leser årsmeldingene fra alle enhetene fortløpende så ser en at det har vært et svært høyt aktivitetsnivå. Av enkeltsaker en kan nevne fra gjennomgangen er at det er stor interesse for Kulturskolen. Vi ser at vi har utfordringer både innenfor hjemmetjenestene og innenfor barn og familietjenestene. Det er stadig flere som trenger hjelp. Det ble også påpekt at det er lang ventetid både hos lege og fysioterapeut. Om Frei Sjukeheim ble det sagt at de tar vare på folk, og det ble gitt ros til servicekontoret for punktlighet. Det er farlig å trekke fram enkelte enheter i dette korte innlegget. Det jeg kan gjøre er å gi ros til alle våre medarbeidere som står på i det de til daglig utfører pluss i alle de ekstra oppgavene som mange har fått i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen. En del virksomhet er også mer og mer samkjørt i de to kommunene, men en ser både en del kulturforskjeller og at det må finnes fram til ny praksis. Dette gjelder både i tjenestene og i det politiske arbeidet. Et overskudd i regnskapet på ca. 3 og en halv million kroner gjør at vi kan rette ryggen litt, men vi har også inneværende år fokus på økonomien. Kommunens informasjonsformidling ble berømmet, og innformasjon er viktig når vi skal bygge broer, og det er det vi gjør nå i kommunesammenslåingsprosessen. Til slutt et lite god-ord Vær som et frimerke bli på din post til du har nådd målet. (Josh Billings) Vennlig hilsen Maritta B. Ohrstrand Ordfører i Frei 2005 sett fra administrasjonen Det var betydelig fokus på økonomistyring i 2005, og kommunesregnskapet ble som følge av dette avsluttet med et overskudd på 3,4 mill. Av dette kommer ca 0,8 mill fra tjenesteproduksjonen, mens ca 2,6 mill kommer fra momskompensasjon fra investeringer, samt lavere rente og avdragskostnader enn budsjettert. Kommunens driftsnivå var i 2005 godt tilpasset tildelte driftsrammer i den forstand at tjenesteproduksjonen samlet sett bidro positivt til det regnskapsmessige overskuddet. Flertallet av kommunens driftsenheter gikk med overskudd i I samsvar med gjeldende økonomireglement og praksis vil enhetene etter konkret søknad ved budsjettjustering i 2006 kunne få tilført 20 % av sitt overskudd. Rådmannen finner å ville bemerke at både kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret under sine behandlinger av årsmelding og regnskap 2005 gav mange gode og positive kommentarer til administrasjonen. Rådmannen gav i møtene også ros til alle kommunens medarbeidere for arbeidet som har blitt utført i samtlige enheter når det gjelder tjenesteproduksjon og økonomistyring med m m. I løpet av 2005 ble bl a følgende investeringer gjennomført: Renovering/tilbygg Frei ungdomsskole, Nærmiljøanlegg, ballbinge og asfaltering Frei skole, Vann og vei til Vikaneset, Utskifting PCB-holdige armaturer, Kunstgressbane Omsundet, Vann, avløp, slam og renovasjon, Utvidelse Frei kirkegård Målsettinger og satsingsområder i 2005 har bl a vært: Sykefraværet skal ligge under 6 % Økt fokus på brukerstyring og brukermedvirkning Økonomistyring og regnskap i balanse Økt fokus på kommunesammenslåingsprosessen Kommunesammenslåingsprosessen tar stadig mer tid, med flere og større arbeidsoppgaver og ansvar i forbindelse med forberedelse, deltagelse, oppfølging og gjennomføring, gi god innformasjon og ivareta interesser/medvirkning for ansatte, politikere og innbyggere. Med vennlig hilsen Inge Martin Måløy Rådmann i Frei

5 Da optimismen kom tilbake Når jeg tenker tilbake på 2005 står det for meg som året da Kristiansunderne fikk tilbake troen på seg selv. Optimismen kom tilbake. Det var noe som var løsnet. Noe litt tungt og traurig som hadde vært der lenge var et jubelår, og vi må nok tilbake til den mest hektiske gjenreisningstiden før vi finner maken til aktivitet. I perioder var det byggekraner overalt og min ordførerkollega i Ålesund var en av flere som var mektig imponert. Atlanterhavsbadet åpnet slik som planlagt. Et anlegg vi har all grunn til å være stolte av og som trekker folk fra hele regionen. Vi hadde to åpninger. Den offisielle i juli og folkefesten i august med over tilskuere og med Sabeltann som hovedattraksjon. Ungdomsskolen i Folkeparken ble ferdig til skolestart og er en moderne skole i svært så vakre omgivelser. En skole for fremtiden. Litt uforskyldte barnesykdommer i oppstartsperioden, men disse er nok snart et tilbakelagt stadium. Aldri før er tre barnehager nyåpnet i løpet av tre dager og jeg tror det blir en stund til neste gang det skjer. Vi fikk etablert 60 nye plasser og vi nærmer oss målet om full behovsdekning. Det nye kjøpesenteret på Storkaia åpnet i november og er en perle i det som nylig var et slitent strøk av kaiområdet. Storkaia fikk sin form og ble for få dager siden åpnet av Kongen i nok en folkefest. Et hypermoderne kaianlegg i hjertet av byen. Det er en fryd å se at kaien igjen fylles opp av store båter. Det at vi nå har fyrt av første salven på Atlanterhavstunnelen er en ny viktig milepæl i lokalsamfunnet. Kristiansund har alltid vært regionsenteret på Nordmøre. I perioder litt nedtonet, men nå er vi igjen tydelige i førersetet. Den positive utviklingen kommer ikke av seg selv og jeg svinger hatten for de mange som har gjort en kjempeinnsats. Overskudd i regnskapet viser at vi også har en meget god økonomistyring. Kommunesammenslåingen går på skinner og vi jobber meget godt sammen på tvers av kommunegrensene. Jeg er overbevist om at nye Kristiansund blir en flott kommune å bo i, å virke i, og ikke minst - en opplevelse å besøke! Nå bretter vi opp armene for utvidelse av flyplassen og for å få etablert en god kulturhusløsning. Dagfinn Ripnes ordfører i Kristiansund Fjoråret og fremtidsutsiktene Året 2005 farges i likhet med 2004 av usedvanlig høy aktivitet på investeringssiden i kommunen. Det er riktig å si at byen har gjennomført et omfattende program for byfornyelse. Av de store prosjektene ble både Atlanterhavsbadet og Atlanten Ungdomsskole fullført. Storkaia var nærmest fullført i Kommunen s byfornyelsesprogram har gått hand i hand med en rekke store private investeringsprosjekter. Gjennomføringen av de mange store og mindre kommunale investeringsprosjektene, ivaretakelse av den løpende driften av kommunen og tilretteleggingen for ekspansjonen i næringslivet har vært en stor utfordring for både ansatte og de politiske representantene. Jeg må også nevne at arbeidsmessig har sammenslåingsprosessen av Kristiansund og Frei kommet som tilleggsoppgaver for de samme medarbeiderne. Innsatsen fra alle har vært stor med fokus på å finne gode løsninger. Kommunen kunne avslutte sitt regnskap med et overskudd på 17,9 mill kr. Dette er antagelig det største regnskapsoverskuddet vi har hatt i min tid som rådmann. En vesentlig del av overskuddet skyldes finansielle forhold. Likevel kan det sies at vi har balanse i driften selv om balansen er anstrengt og krever at vi har god budsjettdisiplin for å lykkes i styringen av kommunen. Investeringsprosjektene er i all hovedsak finansiert med lån. Dette har medført at kommunens lånegjeld har økt kraftig. Som en konsekvens av gjeldsøkningen har vi fått en kraftig økning av renter og avdrag som skal betales. For å dekke økningen i renter og avdrag har kommunen måtte effektivisere driften og øke eiendomsskatten vesentlig. Det spirer og gror i byens næringsliv og det vokser nå frem et nytt mangfold. Men, den vesentligste drivkraften i byens økonomi er uten tvil oljeaktiviteten i Norskehavet. Det er hittil investert i underkant av 200 milliarder kroner over en periode på 15 år. Vi kan forvente at oljenæringen vil ytterligere investere for ca. ca. 100 milliarder kroner i Norskehavet de neste 10 årene. Kristiansund er det viktigste operasjonelle senteret for oljevirksomheten i Norskehavet. Det er også viktig å merke seg at oljevirksomheten i stadig sterkere grad i årene fremover vil foregå på større havdyp. Dette forholdet innebærer at utbygningene kommer hovedsakelig på havbunnen. Kristiansund har vært forutseende og har allerede fått etableringer av de fremste servicebedriftene som leverer havbunnsteknologi- og løsninger. Jeg har derfor store forventninger til en fortsatt hyggelig vekst i byens næringsgrunnlag i svært mange år fremover og med det et godt grunnlag for en positiv samfunnsutvikling i vår region. Anton Monge rådmann i Kristiansund

6 UTPLASSERING AV SELVBETJENTE INFORMASJONSKIOSKER I FREI OG KRISTIANSUND I forbindelse med kommunesammenslåingen utplasser vi fem informasjonskiosker til publikum. Dette for å bedre tilgjengeligheten og servicen for innbyggere og turister i Kristiansund og Frei. Informasjonskioskene vil du finne på: Amfi Futura, Amfi Storkaia Brygge as, Trafikkterminalen, Atlanterhavsbadet og Autokrysset Frei. Et slikt tilbud tilfredsstiller innbyggernes informasjonsbehov, samtidig som det ivaretar de behov turister, tilreisende og andre har til informasjon. Informasjonskioskene er i praksis avanserte PCer som er brukervennlige med bl.a touch-skjerm. Informasjonskiosken vil ha offentlig informasjon, turistinformasjon, reiser og opplevelser som hovedfokus. Informasjonskiosken vil ha internett tilgang, men ikke fri nett tilgang. Konseptet inneholder en rekke ulik type informasjon: Kommunenes hjemmeside er startsiden, lokalt kartsøk, kulturaktiviter, kollektivtransport, jobbsøk, nyheter m.m. Vår Servicekommune ønsker å være tilgjengelig for innbyggerne. Tjenesten er uten kostnader for brukerne. Internasjonal festival skaper lokal folkefest! I perioden 26. august til 2. september skal det syde og koke av liv i hele Kristiansund. Da arrangeres det nemlig en internasjonal fotofestival, men tro nå ikke at dette bare gjelder profesjonelle fotografer. Tekst: EGIL SMITH-MEYER Under festivalen vil alle kunne finne noe av interesse. Enten du er profesjonell fotograf, bare glad i å ta bilder - eller bare glad i bilder, fotball, kunst og litteratur? Daglig leder i Nordic Light, Britt Valderhaug Tyrholm, har bakgrunn som amatørfotograf, og er veldig opptatt av å skape en festival gir noe til alle. Hun påpeker at Nordic Light også skal være en festival for de som ikke driver med foto til daglig. - Festivalen vil også ha innslag av forskjellige andre uttrykksformer som film, musikk, maleri og litteratur. «Ansikt til ansikt» med Morten Krogvold Morten Krogvold, Norges mest kjente og profilert fotograf, er kunstnerisk leder for festivalen. Han har stått ansvarlig for programmet. Gjennom sitt nettverk har han hentet inn internasjonalt anerkjente fotografer som blant andre James Nachtwey og Pedro Meyer til Nordic Light. I tillegg kommer blant andre forfatter Tove Nilsen, filmskaper Aslaug Holm fra Smøla og verdens mest kjent nordmann, Ole Gunnar Solskjær, bedre kjent som måljeger i Manchester United. Han er motivet for årets festivalbilde, og representerer slik temaet for årets festival øyeblikkets kraft. Hver kveld under festivalen kan du høre Morten Krogvold intervjue flere av disse under samme lest som det prisbelønte TV-programmet «Ansikt til ansikt». Internasjonal satsing Fotografering er verdens nest største hobby. Hvert år arrangeres store fotofestivaler rundt om i verden. De tiltrekker seg tusenvis av deltakere. Nå er målet å lokke fotointeresserte til Kristiansund. Her skal de få oppleve den nordmørske naturen og det nordiske lyset. Når de kommer hit, får de treffe flere av verdens beste fotografer. De får høre historien deres og se bildene. - Gjennom foredrag, utstillinger og møter med fotografene, får man en unik mulighet til å lære og til å oppleve foto på det absolutt øverste nivået, forteller festivalsjef Britt Valderhaug Tyrholm. Det å bygge opp en internasjonalt anerkjent fotofestival tar tid. - Inntrykket vårt er likevel at mange er nysgjerrige. Derfor gjelder det for oss å gi dem en god opplevelse, slik at ryktet sprer seg til kommende års festivaler. Vår visjon er at Nordic Light og Kristiansund skal være etablert som et av Nord-Europas ledende kraftsentre for fotokunst og fotokunnskap. Det skal vi greie innen 10 år, forteller Tyrholm.

7 Barnehagedagen 2006 Av folkehelsekoordinator Bente Elshaug (tekst og foto) En kjempeflott dag med sol og varme gjorde sitt til at årets barnehagedag i Atlanten idrettspark ble vellykket. Mellom 400 og 500 barnehagebarn fra Kristiansund og Frei var samlet til lek, moro og grilling. Fredag 5. mai på formiddagen ankom små og store idrettsparken. Lettkledd og full av iver sprang de små rundt på gressletten. Barna fikk anledning til å sparke fotball, sykle og sitte på traktoren Gråtass. Det ble servert både drikke, pølser og frukt til alle barna. Dagens høydepunkt var nok politibilene og brannbilen. De som ville fikk sitte i politibilen, og flere barn var med å fanget pølsetyven som for anledningen var Kalle Gundersen. Fire barn fra Røsslyngveien barnehage. Fra venstre Markus Nyland, Simen Sundet, Nina Ulseth og Karoline Viken Kallset. Stigebilen til Brann og redningsvesenet ble flittig brukt, og de barna som ikke hadde høydeskrekk fikk seg noen luftige turer. Barnehagedagen var et samarbeid mellom kulturavdelinga i kommunen, Atlanten idrettspark, folkehelsekoordinator og frivillige pensjonister. Gjennom nasjonal satsing har Møre og Romsdal fylke fått midler til forebyggende helsearbeid. Kristiansund og Frei har i et spleiselag med fylket opprettet egen stilling som folkehelsekoordinator. Prosjektet har fått navnet God Helse og har varighet fra 2005 til Ta gjerne kontakt! En fin og aktiv sommer ønskes fr folkehelsekoordinator MOT i ungdomsskolen Fra skolestart høsten 2006 vil alle elever i 8. klassetrinn ved Atlanten og Nordlandet ungdomsskole delta i programmet MOT. Nye MOT informatører er ferdig skolert og de gleder seg til å starte opp. Frei Ungdomsskole har vært med i MOT programmet i flere år. Et av tiltakene til Kristiansunds ruspolitiske arbeidsgruppe er holdningsskapende arbeid, og i den forbindelse ble Kristiansund en MOT kommune. Kjerneverdiene til MOT er: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Grunntanken til MOT er å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre. MOT er et støtteverktøy i arbeidet med barn og unge. Gjennom disse skoleprogrammene er målet at ungdommene skal bli mer bevisste og trygge til å stå for og ta egne valg, at valg og forskjeller mellom mennesker aksepteres, og at ungdommene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Ungdomsskolen i Frei har hatt disse skoleprogrammene i noen år, men i mai ble tre nye lærere fra skolene i Kristiansund godkjente MOT informatører. MOT informatørene i Kristiansund og Frei er lærere, familieveileder og politi. Sammen utgjør de det perfekte team for arbeidet med MOT i skolen. Skal vi kunne skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i den nye kommunen vår er det viktig at både foreldre, lærere, trenere og andre voksne bidrar. Ønsker du å vite mer om MOT eller kunne du tenkt deg å bli MOT informatør, så ta kontakt med MOT informatørene eller folkehelsekoordinator i Kristiansund og Frei. En glad MOT gjeng Elin Lillevik, Wenche Leithe, Bjørn Enaasen og May Hammerås.Lars Helge Høvik var ikke tilstede da bildet ble tatt. MOT er en nasjonal stiftelse som arbeider for å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Kjerneverdiene er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.

8 Majestetiske avtrykk Kongefamiliens formiddagsvisitt den 20. juni 2006 føyer seg inn i rekken av flere kongelige besøk som har satt varige spor etter seg i lokalsamfunnet Frei og Kristiansund. Bautasteiner etter slaget ved Rastarkalv i år 955 mellom Kong Håkon Adelstenfostre og Eiriksønnene. Den eldste begivenheten fant sted i år 955 da hæren til kong Håkon Adelstenfostre knuste hæren til Eiriksønnene i slaget ved Rastarkalv. Den lengste av bautasteinene på Freidarberg kan være den som kongen fikk satt opp over gravhaugen til den lokale høvdingen Egil Ullserk, som falt i dette slaget. Ullserk hadde tidligere vært høvding i hæren til Harald Hårfagre, og ble av kongen tildelt en gård på Frei som takk for høvisk tjeneste. Seglet til Christiansund ble fastsatt av kong Christian VI i 1742 og ble senere brukt som mal da byvåpenet ble laget. Kong Christian VI var på besøk her i 1733 og gikk da i land på Innlandet, spiste aftens og bodde hos Jacob Angell. Huset til Angell lå like ved Toldboden. En kopi av en veggtavle som ble laget for anledningen, står i dag utstilt i Kristiansund servicesenter. Den nye delen av sykehuset i Kristiansund ble åpnet av kronprinsesse Sonja i 1986 Byseglet til Kristiansund ble fastsatt av kong Christian VI i 1742 og ble senere brukt som mal da byvåpenet ble laget Minneplate over slaget på Rastarkalv avduket av kong Håkon VII i I 1955 avduket kong Håkon 7. minneplaten over slaget på Rastarkalv. Kongen stadfestet ved dette at slaget i 955 var av betydning for den videre utviklingen av Norge. Kronprins Olav var også med på avdukingen i Om lag tilskuere var møtt opp for å overvære begivenheten. I 1970 åpnet daværende Kronprins Harald flyplassen i Kristiansund. Den nye delen av sykehuset i Kristiansund ble åpnet av daværende kronprinsesse Sonja i I 1992 var kongehuset på besøk tre ganger. Først kom kong Harald alene på besøk for å se på skadene og gjenoppbyggingen etter nyttårsorkanen. Den 29. juni kom kongen og dronningen på offisielt besøk i forbindelse med byjubileet. Da ble Kong Olav V s gate avduket av kongen. Dronningen avduket klippfiskkjerringa og begge foretok offisiell åpning av klippfiskmuseet i Vågen. Samme dag var også kongen og dronningen på en markering av det nye administrasjonsbygget til Norske Shell på Nordlandet. Den 15. oktober samme år kom kongeparet igjen på besøk sammen med det danske kongeparet. I den anledning ble kongesteinen i Nerparken på Kirkelandet avduket av dronning Margrethe av Danmark. I tillegg til dette har kongehuset vært på flere besøk i Kristiansund og Frei uten at det i den anledning har vært foretatt avdukinger. Blant annet så var det kom Oscar II som for første gang skrudde på det kunstige gassfyrte scenelyset i Møllerop-salen Kong Håkon og dronning Maud var i 1906 på besøk i Kristiansund i forbindelse med signingsferden. Fra dette besøket finnes kun bilder, ingen minnesmerker. Det at kongen og dronningen var her i 1906 er årsaken til at de også kom på besøk 20. juni i Klippfiskkjerringa ble avduket av dronning Sonja i Kong Olav V s gate ble avduket av kong Harald V i 1992 Frei kommunes våpen viser to kongers tilknytning til Frei. Håkon den gode og Håkon VII. Kong Harald åpnet den nye Storkaia og Arnulf Øverlands gate 20. juni i Minneplaten felles ned i gangfeltet på Storkaia og blir det første av flere historiske avtrykk i kaiområdet. Kongesteinen ble avduket av dronning Margrethe av Danmark i 1992.

9 Et blikk over fjorden fra Gjemnes Av Odd Steinar Bjerkeset, ordfører i Gjemnes Kristiansund er storebror blant oss andre Nordmørskommuner, mens Frei er kanskje en mer gjennomsnittskommune på Nordmøre. Kristiansund kommune, med ordfører Dagfinn Ripnes i ledelsen, har vært svært raus mot sine nabokommuner. Her har han opptrådt på en fin måte for å få holde på Kristiansund som regionsenter og brobygger mot nabokommuner. Sammenslåingen mellom Kristiansund og Frei er en naturlig prosess for å utvikle byen og landdistriktet. Frei og Kristiansund er avhengig av hverandre for utviklingen til beste for innbyggerne i området. Utfordringane til oss alle er fortsatt å knytte båndene mellom kommunene sterkere sammen, Og for å stå serkere sammen i nordfylket, må vi samarbeide mere med Romsdal. Regionrådene kunne med fordel vært slått sammen i ett forum. Lykke til i Kristiansund og Frei med sammenslåingsprosessen og med samarbeidet fremover. For Gjemnes kommune så blir vi fra år 2008 geografisk liggende mellom byene Kristiansund og Molde. Vi har kontakter og interkommunalt samarbeid begge veier. Gjemnes er en Nordmørskommune. Likevel står vi med en fot i begge fogderiene. Jeg håper samarbeidet mellom byene og Nordmøre og Romsdal vil utvikle seg til en sterk region. En bør ikke se på hverandre som konkurrenter, men som samarbeidspartnere. Jeg synes Kristiansund og Frei er inne i en positiv og spennende utvikling på flere områder. Den satsingen som er gjort med bl.a. ny Storkai, nytt kjøpesenter, Badeland, og nå Atlanterhavstunnelen, beviser det. Kommunikasjon blir stadig mer viktig i dagens samfunn. Forbindelsen mot Averøya med Atlanterhavstunnelen blir avgjørende for byen og omlandet, slik som Krifastforbindelsen mot Gjemnes og Tingvoll ble i 90-åra. Kommunen inviterer distriktskommunene med til festivaler og andre arrangementer. Mye folk fra distriktet møter opp på operafestuken, Tahitifestivaler o.fl. Det setter vi stor pris på. Kristiansund kommune er en motor i interkommunalt samarbeid på Nordmøre, blant annet i innkjøpssamarbeidet, i havnesamarbeidet med mer, har Gjemnes stor nytte i å delta. Kristiansunderen er lett å komme i kontakt med. De har et godt lynne og har en god humor. Betjeningen i butikker og bedrifter elles er åpne og hjelpsomme. Odd Steinar Bjerkeset er ordfører i Gjemnes kommune. En kommune som har en fot på Nordmøre og den andre i Romsdalen. Skryt av Kommunen vår I den nasjonale statusrapporten 2005 til God helse, får Kristiansund og Frei skryt av at vi gir ut en egen innformasjonsavis til alle innbyggerne. Dette er presentert over en hel side i statusrapporten og særlig det er gode helsetema i hvert nummer. Redaksjonen har også fått flere tilbakemeldinger på at leserne setter pris på Kommunen vår og at dette er blitt et meget godt blad med informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen og med generell informasjon fra begge kommuner.

10 Kongefamilien stiger i land og tas imot av havnefogd, fylkesmann, ordfører og politimester Filip Eide Hoem (7) og Oline Marie Ripnes (snart 8) overrakte blomster Det var mange forventingsfulle tilskuere, blant annet Røsslyngveien barnehage Kongebesøket ble Takket være innsatsen fra Stolte krigsveteraner møtte kongefamilien og fortalte om erfaringene fra andre verdenskrig Allanengen skole sto æresvakt. Jentene kledd i hvitt med blomster og guttene i knebukser med flagg. Alt stemte da Kongen, Dronningen, Kronprinsen og Kronprinssen besøkte Kristiansund 20. juni. Besøket var en del av kroningsreisen i anledning 100 års jubileet i forbindelse med kroningen av kong Haakon VII og dronning Maud i Kongeskipet ankret opp i havnebassenget og presis klokken 10 steg kongen i land fra sjaluppen. Kongefamilien ble tatt vel imot av havnefogden og geleidet rundt av ordføreren, fylkesmannen og politimesteren. Kongen foretok offisiell åpning av den nye Storkaia og kongefamilien ble deretter presentert for byens historie i fire utstillingsboder der utstillingen ble presentert av skolebarn. Gjestene var imponerte over historiekunnskapen til elevene Deretter fikk kongefamilien presentert kulturelle smakebiter før de ble fulgt tilbake til sjalupppen etter et besøk på halvannen time. Gjestene var tydelig meget fornøyd med arrangementet rundt besøket. Kongen foretok offisiell åpning av den nye hypermoderne Storkaia, et av de store prosjektene i byen nyere tid. Innlandet skole presenterte den nyere tid og spesielt oljealderen. Kongefamilien var imponert over sangprestasjonene. Nordlandet skole presenterte sildtida og gjenreisningsbyen. Elevene hadde gode kunnskaper.

11 Et folkehav var møtt opp for å få et glimt av kongefamilien. Dale skole presenterte klippfisktiden. Gjestene slappet av på ærestribunen mens de bivånet kulturinnslagene fra scenen. en stor folkefest de mange medvirkende Årsaken til at besøket ble så vellykket skyldes den store innsatsen som var lagt ned i forkan av besøket. Alle detaljer var nøye planlagt med de involverte og en rekke personer gjorde en imponerende innsats. Dette gjelder en rekke ansatte i kommunen og ikke minst innsatsen fra de mange skolebarna som var involvert i arrangementet. Butikkene i området rundt rådhuset skal også ha stor takk for den fleksibiliteten de viste i forbindelse med dette besøket. Også en stor takk til de mange som var møtt opp for å bivåne besøket. Værgudene var også vennlige, og ordføreren hadde all grunn til å være fornøyd da han fulgte kongefamilien tilbake til sjaluppen som tok dem tilbake til kongeskipet. Kongefamilien var også veldiglig fornøyde etter besøket, noe de fortalte både til ordføreren og til pressekorpset. Hoffredaksjonen har bestått av: Karl Kjetil Skuset, Hans Ohrstrand, Annette Gundersen, Gunvor Rolland, Anders Vik og Petter Ingeberg Dale skole framførte sangen klippfiskbergan. Elever fra Atlanten ungdomsskole framførte dansinnslaget Mot en ny tid. Elever fra Frei skole presenterte Krigstid og kongebesøk. Kongefamilien tok seg god tid ved besøket i denne boden. Kongefamilien tok seg god tid til å hilse på de frammøtte. Spesielt barna fikk mye oppmerksomhet. En stolt ordfører kunne følge en tydelig fornøyd kongefamilie tilbake til sjaluppen. Alt hadde forløpt som planlagt.

12 Frei ungdomsskole - nå også med egen aula! Fornyelsesprosessen ved Frei ungdomsskole går sin gang. Utbyggingen er kommet mer enn halvveis. Det nyeste av det nye er skolens aula som ble høytidelig åpnet 10. mai av ordfører Maritta Ohrstrand. Dette skjedde i forbindelse med premieren på Musikkteaterfabrikkens storslåtte forestilling «Dansen rundt trønderfåret». Forestillingen er i sin helhet utviklet og produsert av elevene og personalet på 8. klassetrinn ved skolen. Aulaen har behagelige sitteplasser til 290 personer og har fått en innbydende og vakker utførelse. Det betyr at konserter, foredrag, teaterforestillinger og andre fellessamlinger for elever og personale får et godt sted å være. Salen er utstyrt med topp lysanlegg, videokanon og surroundanlegg med kinolyd. I tilknytning til scenen finner vi skolens musikkavdeling og kunstog håndverksavdeling og dessuten et sminkerom. Det er ikke bare skolen som har grunn til å være fornøyd og stolt over dette. Aulaen på ungdomsskolen er blitt Freis nye storstue, med mange anvendelses-muligheter som åpner for utleie for forskjellige formål. Booking av Viken Gard til aktiviteter i sommer og høst Servicekontoret i Frei tar imot bestillinger for arrangementer på Viken Gard på Frei. Her kan storbåtnaustet og klatrejungelen brukes til ulike typer arrangement for både bedrifter, foreninger og privatpersoner. Ring Servicekontoret på telefon: og spør etter vår bookingsjef, Ingrid Tranø. Mer informasjon om aktiviteter som er tilgjengelige på Viken Gard se Frei kommune sitt nettsted: Priser: Leie av storbåtnaustet pr dag til bedrifter, Kr 1.200,- pr dag til organisasjoner, Kr 600,- pr dag til skoler og barnehager Kr 300,- Eksempler på aktiviteter på Viken Gard: Ulike aktiviteter i klatrejungelen - Storbåtnaust - 25 og 50 manns lavvu - Sosiale arrangement med servering - Spesialitet: Helstekt lammelår tilberedt i kokogrop, på steinaldervis. Teambulding - Samhandlingsøvelser.

13 Felles vedtekter for de kommunale barnehagene i Frei og Kristiansund Etter bestemmelsene i barnehageloven ( 7) skal alle barnehager ha vedtekter med opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Som et ledd i sammenslåingsprosessen vedtok fellesnemnda den 4. mai felles vedtekter for de kommunale barnehagene i Frei og Kristiansund. På forhånd var forslaget til nye vedtekter sendt på høring til de kommunale barne-hagene og de ansattes organisasjoner i begge kommunene. Justering av vedtektene medfører blant annet at Rensvik barnehage fra neste barnehageår vil ha åpent virkedagene mellom jul og nyttår og mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken, på lik linje med de kommunale barnehagene i Kristiansund. Enkelte endringer i vedtektene skyltes ikke bare sammenslåingsprosessen men måtte gjøres for å tilpasse seg den nye barnehageloven som trådte i kraft 1. januar De nye vedtektene gjelder fra 1. august Barnehagene i «ny-kommunen» er dermed et om-råde som har kommet langt i sammenslåingsprosessen. For en fullstendig oversikt over de nye vedtektene kan dere gå inn på sidene: eller Spesialkonsulent på barnehageområdet Gunvor Rolland. Bjerkelund skole på Frei. Skolevurdering med et eksternt blikk Kommunene Averøy, Frei, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har et skolefaglig samarbeid. Skolesjefene/ de skolefaglig ansvarlige i regionen har opprettet en vurderingsgruppe på tvers av kommunegrensene. Denne gruppa skal være med å sikre kvalitetsutvikling i skolene og oppfylle kravet i Opplæringsloven om kommunenes sitt ansvar om å se til at skolene jevnlig vurderer sin virksomhet. Vurderingsgruppa består av 22 lærere/ skoleledere med pedagogisk bakgrunn som har fått skolering for å kunne reise rundt og vurdere grunnskoler på Nordmøre. I Frei og Kristiansund er det så langt 6 skoler som har fått besøk fra et eksternt vurdererpar som har vurdert skolen på et avtalt fokusområde. Vurdererparet har forberedt skolebesøket ved å se på skolens årsplaner, ukeplaner og satsingsområder. Etter 3 dager med besøk på skolen der vurderingsparet har intervjuet lærere, elever og foresatte, skriver vurdererne en rapport. I rapporten blir skolens sterke sider trukket frem, men det blir også pekt på utfordringsområder som skolen har. Vurderingsparet kommer også med forslag til tiltak. Den offentlige rapporten blir lagt ut på hjemmesidene til Nettverk Nordmøre: Med overlevering av rapporten er vurderingsparets oppdrag på skolen ferdig, og da er det skolen som må starte opp et arbeid med å igangsette tiltak som kan føre til bedre praksis innenfor skolens utviklingsområder. Rapporten blir en støtte for skolene i dette arbeidet da den tydeliggjør hvilke områder skolen bør se nærmere på samt at den kommer med forslag til tiltak for å bedre praksis. De 6 skolene som har fått ekstern vurdering så langt her i Frei og Kristiansund har opplevd dette som positivt og lærerikt. Den eksterne vurderingen gir et fint utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på den enkelte skole.

14 KRISTIANSUND OG FREI SATSER PÅ RUSFOREBYGGENDE UTVIKLINGSARBEID! Kristiansund og Frei kommuner har inngått en forpliktende intensjonsavtale med Midt- Norsk kompetansesenter for rusfaget som de første kommunene på Nordmøre. Hensikten med avtalen er blant annet et systematisk samarbeid om kvalitetssikring og utvikling av rus-fore-byggende oppgaver i kommunene og i Nordmørsregionen (KRUS). De andre Nordmørs-kommunene vil i løpet av høsten få tilbud om å slutte seg til arbeidet. Frei og Kristiansund kommuner skal blant annet forankre det rusforebyggende arbeidet i alkohol- og rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og koordinere arbeidet gjennom et samarbeid i egne kommuner med forbindelseslinjer også til frivillige lag og organisasjoner. Videre skal kommunene foreta en situasjonsanalyse og synliggjøre aktuelle behov og utfordringer i det rusforebyggende arbeidet og bli premissleverandør i utvikling og valg av prioriterte satsings-områder. Det vil bli utviklet en egen plan for opplæring og kompetansespredning i samarbeid med alle Nordmørskommunene, og det vil bli arrangert nettverkssamlinger for å bidra til utvikling av felles satsningsområder, tiltak og kompetansespredning kommunene i mellom. Det rusforebyggende arbeidet er en del av den fylkeskommunale satsingen på prosjektet «God helse», og Møre og Romsdal fylke vil bistå økonomisk ved utvikling og kvalitetssikring av felles satsingsområder. Sentrale satsingsområder i prosjektet vil være : Mobilisere foreldre i samarbeid med frivillige organisasjoner og skole til å utvikle tydelige grenser i barn og unges oppvekstmiljø som beskytter mot skadelige rusmiddel-vaner Et prioritert område vil være veiledning av foreldre og utvikling av rusmiddelfrie soner. Bidra med kompetanse og skape legitimitet for anvendelse av restriktige alkoholpolitiske virkemidler og kontrolltiltak for å beskytte mot skadelige rusmiddelvaner. Prioritert område vil være tiltak for å begrense omsetning, langing og forsyning av rusmidler til mindreårige. Utvikle tiltak for å se og oppdage barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon eller eksperimenterer med skadelige rusmiddelvaner og formidle nødvendig hjelp. Prioriterte områder vil være kompetanseprogram og utvikling av tiltak i barnehager og videregående skoler. Stein Kulø -sekretær ruspolitisk arbeidsgruppe i Kristiansund KULTURSKOLETILBUD Fristen er utgått, men søk likevel om plass der det er ledige plasser Kulturskolene i Frei og Kristiansund er under sammenslåing. Først til neste Kulturskoleår vil dert bli felles opptak av elever. Fristen for å melde seg på til høstens tilbud er nå utgått. Kulturskolerektorene sier at det har vært stor interesse og pågang for høstens tilbud. Kulturskolerektor i Frei, Stein Åge Sørlie, sier til Kommunen vår at det er fullt mulig å melde seg på tilbud som har igjen ledige plasser. Oversikt over dette finnes på kulturskolenes nettsider. www. kristiansund.no - Den minste dansegruppa til Frei Kulturskole under årets sommerkonsert. Rektor Stein Åge Sørlie ved Frei kulturskole ber alle om å sjekke ledige plasser på kommunenes nettsider.

15 NAV står for ny arbeids- og velferdsforvaltning. Trygdeetaten og Aetat slås sammen til én ny statlig etat og de gamle etatene legges ned fra 1. juli 2006 Den nye etaten skal samarbeide tettere med sosialtjenesten, som fortsatt skal være underlagt kommunene. NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren Aetat og trygdeetaten legges ned og en ny etat skal bygges fra Sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester. Det etableres et arbeids- og velferdskontor i hver kommune. Et NAV-kontor er et lokalt kontor som er etablert på grunnlag av en inngått partnerskapsavtale mellom staten og en kommune (eller samarbeidende kommuner), og som har samordnet tjenesteinnholdet, arbeidsmetodene, dataløsninger, organisering og fysisk utforming for NAV-kontor. NAV-reformen skal være gjennomført i alle kommuner innen utgangen av Formålet med reformen er å: få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Det skal : utvikles nye effektive og brukervennlige løsninger innarbeides nye verdier, holdninger og en ny felles kultur NAV Kristiansund For Kristiansund og Frei kommuner innebærer reformen at det nå arbeides mot et felles samordnet NAV-kontor for den nye Kristiansund kommune. Etableringen av et nytt kontor samordnes med kommunesammenslåing. Det nye NAV-kontoret vil benevnes som NAV Kristiansund. I påvente av samarbeid, utforming og etablering av et lokalt NAV-kontor, vil dagens statlige etater underlegges en felles NAV fylkesledelse med fylkesdirektøren i spissen. Fra vil de lokale statlige etatene få nye navn : Aetat Kristiansund blir Kristiansund Trygdekontor blir : : NAV Kristiansund Arbeid NAV Kristiansund Trygd Det er etablert en politisk NAV-arbeidsgruppe med representasjon fra Kristiansund og Frei som i tiden framover vil ha fokus på samarbeidet mellom kommunale og statlige NAV-tjenester, spesielt med fokus på å få til et godt tjenestetilbud for utsatte grupper i lokalsamfunnet. Kjell Fevåg er leder for denne arbeidsgruppen. Les mer om NAV-reformen :

16 Sammen lager vi visjonen I mai hadde vi en spørreundersøkelse der vi ba om innspill for å kartlegge muligheter og begrensninger i lokalsamfunnet. Dette som starten på prosessen med å lage visjon nye Kristiansund. Slik kan visjonen rotfestes og skape grobunn for konstruktiv Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet, som er grunnverdiene i nye Kristiansund (SNOR-verdiene). Dette var også utgangspunktet for fellesnemnda sitt seminar i Sunndal 31. mai til 1. juni i år. Oppsummeringen av undersøkelsen viser en stor overvekt av svar som handler om muligheter og tilsvarende færre som omhandler begrensninger. I august sender vi ut en ny henvendelse der vi ber om forslag til visjonsformuleringer. I september blir den endelige visjonsformuleringen fastsatt i et folkemøte. Resultatene fra undersøkelsen viser at man er mest opptatte av strukturelle muligheter og begrensninger. Med struktur menes oppbyggingen av samfunnet i vid forstand. Mange mener at kommunesammenslutningen vil gi økt folketall, lette arbeidet med å koordinere det kommunale tjenestetilbudet, legge grunnlaget for en bedre infrastruktur, gi bedre arealutnyttelse, ha et større tiltrekningspotensial på folk og næringsaktører, og således også stadfeste nye Kristiansund som regionsenteret på Nordmøre. Andre har lagt vekt på begrensningene innenfor mange av de samme områdene. Flere har for eksempel påpekt at mangel på universitet og høyskoletilbud fører til fraflytting blant den yngre delen av befolkningen. Kultur er også et viktig hovedområde. Med kultur menes både fellesskapsfølelsen, natur- og kulturlandskap samt kulturelle institusjoner og aktiviteter. Mange er mest opptatte av følelsen av fellesskap, eller mangelen på dette. Det er flere som mener at dette heller er en begrensning enn en mulighet, og det blir forklart med inngrodde holdninger mellom by og land. Flere er opptatte av de økonomiske vilkårene. Mange mener at nye Kristiansund vil ha bedre mulighet til å utvikle en helhetlig næringspolitikk, og at dette vil skape arbeidsplasser og inntekter til lokalsamfunnet. Andre hevder at det kan bli en for sterk fokusering på industri i forhold til andre næringer. Mange har bevisst unnlatt å kommentere begrensninger til de økonomiske vilkårene og har heller valgt å fokusere på mulighetene. Av de som har svart, er det få som har vært opptatte av de politiske forholdene for nye Kristiansund. Glimt fra seminaret i Sunndal. Her fra besøk ved Sunndal nasjonalparksenter, Sagtrøa. Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni hadde fellesnemnda og kommuneadministrasjonen seminar i Sunndal. Hensikten var blant annet at politikere og administrasjon skulle identifisere sentrale områder som kan danne grunnlag for et videre arbeid med mål og visjoner i kommuneplanen. Henning Sunde og Arthur Wøhni fra Asplan Viak var inviterte til å lede arbeidet. Ett av spørsmålene som skulle besvares var: Hva er de største styrkene og svakhetene ved Frei- og Kristiansund- samfunnene i dag? Analysen viser at det er en utbredd oppfatning hos deltakerne om at vilkårene for næringsutvikling innenfor olje- og marinenæring er en klar styrke ved Frei og Kristiansund i dag. Det samme er infrastrukturen, med fokus på flyplass og sykehus, og kulturlivet i regionen. Når det gjelder svakheter blir dette først og fremst koplet til manglende høyskoletilbud, men også samferdsel, sosiale forhold, fraflytting og en presset kommuneøkonomi er i følge deltakerne svakheter ved lokalsamfunnet i dag. I august vil vi som nevnt over sende ut en ny henvendelse der vi ber om forslag til visjonsformuleringer. Slik vil visjonen ta form i et samspill mellom innbyggerne, politikerne og administrasjonen. Sammen skal vi lage en by som det blir godt å bo, leve og virke i!

17 Seminar om mobbing Av kulturkonsulent Helen Haga I begynnelsen av mai måned ble det arrangert seminar om mobbing i BlackBox en i gamle Langveien ungdomsskole. Seminaret ble arrangert med bakgrunn i konkret etterspørsel etter tiltak mot mobbing, som en del av Utviklingsprogrammet - barn og unges oppvekstmiljø. Mobbing er et problem også i Kristiansund og Frei. For å imøtekomme så mange som mulig ble det arrangert to seminar. Ett på dagtid med lærere, elever og andre kommunalt ansatte som målgruppe, og ett på kveldstid for frivillige lag/- organisasjoner, foreldre, barn og ungdom. Jan Mossige fra Barneombudet og Rune Dahl fra fylkesmannen i Oslo og Akershus loset deltakerne gjennom dagen og kvelden. De satte bl.a. fokus på mobbing via nye medier (SMS/MSN)og at mobbing ikke lengre er stedsspesifikk, og hvilken virkning mobbing har på barn og ungdom. Kommunen vår har vært i kontakt med tre ungdommer som forteller om en del mobbing via nettet. De referer til spesielle nettsider hvor ungdom møtes og legger igjen meldinger. - Her blir det servert veldig mye dritt, sier de. - Faktisk så mye at det ikke lenger oppleves som mobbing av enkeltpersoner, selv om innholdet i meldingene kan være ganske grovt. Mediene gjør at terskelen for hva som blir sett på som mobbing blir høyere, sier de tre ungdommene. Dette var også Jan Mossige inne på under mobbeseminaret. Han trakk blant annet fram at den nye måtene å kommunisere på gjør noe med både språket og toleransegrensene, og hva ungdom selv opplever som mobbing. Elever fra musikklinja ved Atlanten videregående skole framførte to rollespill om mobbing, laget spesielt for dette seminaret. Å bli utsatt for mobbing er en stor psykisk påkjenning for den det rammer. Bjørn Jakobsen ved Atlanten ungdomsskole sier at også deres skole har opplevd mobbing via SMS/MSN. Skolen har imidlertid grepet fatt i problemet og har satt inn målrettede tiltak mot mobbing i løpet av dette skoleåret. Med god hjelp fra PPT til å løse opp i konfliktene opplever de nå en kjempeendring til det bedre! Det er en tydelig forskjell på jenter og gutters måte å mobbe på, sier Bjørn Jakobsen. Jentene tar i langt større grad enn guttene de nye mediene i bruk ved mobbing, samt at de jobber mer i det skjulte og benytter utfrysing som strategi. Guttene derimot tar det heller ut i form av åpen slåssing. Mobbingen blant jentene har ofte utspring i kjæresteri og følelser, og det er utrolig hvor ekle de kan være mot hverandre noen ganger. Mobbing blant guttene skjer oftest på bakgrunn av slengbemerkninger og uforsiktige måter å si ting på. Bli med på dykkecamp i sommer I forbindelse med Kul Kultur sine arrangement vil Kristiansund Dykkerklubb i samarbeid med "nye" Kristiansund arrangere dykkecamp på Viken Gard. Dette skjer i uke 28 fra mandag 10. juli til og med fredag 14. juli. Tilbudet gis til barn- og ungdom i alderen 10 til 15 år. Her blir det aktiviteter som snorkling, undervannsjakt, konkurranser, besøk i Atlanterhavsbadet, en overnatting i storbåtnaustet på Viken Gard og mye moro. Det er fortsatt ledige plasser og påmelding skjer til servicekontoret på Frei, telefon Mer informasjon om dykkecampen ligger også på Flere av de andre campene innen Kul Kultur måtte i år dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte deltakere. I fjor deltok over 50 barn- og unge på dykkercampen på Viken Gard, noe som resulterte i at dette var det mest populære tilbudet forrige sommer. Tonny Hansen i dykkerklubben lover både fart og spenning på årets dykkercamp.

Fellesnemndas medlemmer (5)

Fellesnemndas medlemmer (5) Fellesnemndas medlemmer (5) I Kommunen vår har vi gjennom hele 2006 gitt en kort presentasjon av fellesnemndas medlemmer. Våre spørsmål til representantene var: Navn; Yrke; Politisk parti; Politisk erfaring;

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang 7. trinn presenterer Frei skole. Fellesnemndas medlemmer I Kommunen vår i 2006 vil vi gi en kort presentasjon

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Endringer i administrasjonen

Endringer i administrasjonen Endringer i administrasjonen Arbeidet med kommunesammenslutningen har nå kommet så langt at det er kunstig å opprettholde to separate kommuneadministrasjoner. Som følge av dette er det nå innført ukentlige

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Nr. 1 - Februar 2005-2. Årgang !!"#$%"&'(#%)'*%+,'--%( ."/(.-.'#-0#1"2*"3(%.

Nr. 1 - Februar 2005-2. Årgang !!#$%&'(#%)'*%+,'--%( ./(.-.'#-0#12*3(%. Nr. 1 - Februar 2005-2. Årgang!!"#$%"&'(#%)'*%+,'--%(."/(.-.'#-0#1"2*"3(%. Stall Bjerkås, gårds- og friluftsbarnehage blir et av de nye og spennende barnehagetilbudene i Kristiansund og Frei. Foto: Stall

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13.

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Nr. 3-2011 hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Stian Berger Røsland: - Jeg vil gi honnør til ansatte og frivillige i tiden

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Skal bli bedre. Langsiktig læring

Skal bli bedre. Langsiktig læring UNN matforsyning har kapasitet til å ta hele kommunens matproduksjon uten særlig store utvidelser. Internavis for Tromsø kommune Nr 5, 2010 Les mer om felles storkjøkken i Breivika på side 10 Skal bli

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Bystyrets medlemmer i perioden 2007 2011

Bystyrets medlemmer i perioden 2007 2011 2007 ÅRSMELDING Nøkkeltall 2007 Innhold Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Antall elever

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Klart for Vi sprenger grenser s. 6 Kautokeino kommune på ville veier s. 10 På valgkurs med Hagebakken s. 16 De vanskelige sakene s. 24 Punktdemonstrasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2008... 7 DRIFTSRESULTAT 2007 2008 I HELE TUSEN... 7 INVESTERINGER

Detaljer