Fellesnemndas medlemmer (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesnemndas medlemmer (3)"

Transkript

1

2 Fellesnemndas medlemmer (3) I Kommunen vår gir vi en kort presentasjon av fellesnemndas medlemmer. Våre spørsmål til representantene var: Navn; Yrke; Politisk parti; Politisk erfaring; Hvilke tre saker synes du er viktigst i forbindelse med vår kommunesammenslåing? Her er svarene: Steinar Berge Pensjonert overlege Høyre Bystyrerepresentant siden 1979, Formannskap siden 1987, Leder av Helseog sosialstyret i 8 år, gjennomgående leder av kommunens byggekomite. 1. Næringslivsutvikling 2. Skoler - ungdom 3. Eldreomsorg Steve Runar Kalvøy Skipsfører Fremskrittspartiet Formannskap og kommunestyrere i Frei. Fylkestingsrepresentant Møre og Romsdal 1. At vi blir en JA kommune. 2. At vi blir en Service kommune for innbyggerne. 3. At vi blir en fremtidsrettet kommune som kan bidra til utvikling og nyskapning for region og næringsliv. Per Kristian Øyen Rådgiver Arbeiderpartiet Bystyremedlem fra Formannskapsmedlem fra Gruppeleder i Arbeiderpartiet. Næringsutvikling, olje/gass Oppvekstvilkår for barn- og unge Vaktbikkje for Sykehuset i Kristiansund Fellesnemndas oppgaver Anette Thomsen Personlig assistent Fremskrittspartiet Folkevalgt Nes, Sørum og Kristiansund. Aktiv i Fremskrittspartiet siden Effektivisering og bedre service av de kommunale tjenestene. Dette gjelder spesielt innen VAR, skole og eldre omsorg. 2. En smertefri overgang for begge kommuner er noe man bør etterstrebe. 3. Bedre samferdsel uten bompenger Nora Korsnes Wårle Apotektekniker Arbeiderpartiet Kommunestyret og formannskap i Frei Varaordfører samme periode. Ordfører nov mars at innbyggerne føler seg trygge på at deres interesser blir ivaretatt og at politikere fra begge kommuner blir representert i de nye beslutningsdyktige fora. 2. at de ansattes arbeidsforhold blir ivaretatt på en god måte 3. at ressursene utnyttes slik at den nye kommunen blir et enda bedre sted å bo for oss alle Fellesnemnda er et lovpålagt politiske utvalg som skal samordne og forberede iverksetting av kommunesammenslåingen et slags forberedende kommunestyre. Fellesnemnda velges av og blant medlemmene i kommunestyrene. Antall representanter fra hver kommune skal i følge inndelingsloven, avspeile innbyggertallet. Kristiansund og Frei har i fellesskap søkt om unntak fra dette for å oppnå likeverdig representasjon. Søknaden ble imøtekommet og i følge den kongelige resolusjonen består nemnda av elleve medlemmer fra Frei og elleve medlemmer fra Kristiansund. Intensjonen med fellesnemnda er å få en smidig organisering av arbeidet med kommunesammenslutningen. Inndelingsloven åpner for å gi fellesnemnda store fullmakter og kommunestyrene i Frei og Kristiansund vedtok i møte 30. mars 2006 å overføre alle fullmakter knyttet til sammenslåingen til fellesnemnda.. I tiden fram til sammenslåingen i 2008 vil fellesnemnda i økende grad spille en sentral rolle. Her er de 22 faste medlemmene av fellesnemnda Dagfinn Ripnes, Steinar Berge, Anne Grete Holmen, Gerhard Sæther, Astrid-Iren Brevik, Maritta Ohrstrand, Klaus Dalseth, Bernhard Lillevik, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Anette Thomsen, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Nora K. Wårle, Per Kristian Øyen, Kirsten Skaret Gulla, Bjarne S. Elde, Per Kvalvik, Astrid Dyrnes, Olaf Torvik, Margareth Reitan, Per Erik Bentz.

3 Kommunen vår Kommunen vår er et informasjonsblad som gis ut i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av Frei kommune og Kristiansund kommune. Den formelle sammenslåingen finner sted 1. januar i Den nye kommunen skal hete Kristiansund. Kommunen vår har fem utgivelser pr. år, med informasjon om arbeidet med sammenslåingen og generell informasjon fra begge kommuner. Utgiver Kristiansund kommune og Frei kommune Ansvarlige redaktører Karl Kjetil Skuseth, utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen, kommunalsjef i Kristiansund Redaksjon Annette Gundersen Rigmor Holten Petter Ingeberg Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Anders A. Vik Sekretariat, layout og montasje Trykk Holm Grafiske AS Distribusjon Norpost, Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund og Frei Utgivelser i 2006 Nr. 1/2006 Februar Nr. 2/2006 April Nr. 3/2006 Juni Nr. 4/2006 September Nr. 5/2006 November Halvannet år igjen Sommeren står for tur og dette medfører naturlig nok at vi for en periode må sakke farten litt, slik at de medvirkende i sammenslåingsprosessen får avviklet ferie. De medvirkende utgjør etter hvert svært mange av de ansatte i Frei og Kristiansund kommuner. Kommunesammenslåingen angår alle og medvirkning fra de ansatte er et gjennomgående prinsipp i hele prosessen. De mange arbeidsgruppene har nå levert sine halvårsrapporter, og etter oppfordring fra fellesnemnda arbeider man nå for tidligere samlokalisering av flere av kommunenes funksjoner. Personalavdelingene er et eksempel på dette. De planlegger å flytte sammen i løpet av høsten og vil da bli et kontor som skal betjene personaltjenestene både i Frei og i Kristiansund. Kommunalsjefene i nye Kristiansund kommune er også valgt ut. Dette er Just Ingebrigtsen som skal ha spesiell oppfølging av skoler, barnehager og kultur. Helge Carlsen som skal ha spesiell oppfølging av helse- og sosialtjenestene. Kjell Sæther som skal ha spesiell oppfølging av tekniske tjenester samt kommunale foretak og kommunale eierselskap. Karl Kjetil Skuseth som skal ha spesiell oppfølging av økonomiseksjonen, personalseksjonen og utviklingsseksjonen samt andre indre tjenester I en overgangsperiode vil disse fire både måtte betjene dagens kommuner, samtidig som de skal være med å forme sentraladministrasjonen i nye Kristiansund. Dette vil være en stor ekstraoppgave for den enkelte og kommer i tillegg til en ellers så travel hverdag. Som nevnt i forrige utgivelse så har vi også startet prosessen med ansettelse av rådmann. Vi håper at den som ansettes kan tiltre fra januar 2007 slik at vedkommende kan være med å bygge opp administrasjonen i ny-kommunen. Det er også vedtatt retningslinjer for personalbehandling og det betyr at vi etter sommerferien starter den formelle prosessen med overføring av om lag 1550 ansatte fra eksisterende kommuner og over til ny arbeidsgiver som er den nye sammenslåtte kommunen. Vi kommer til å få en hektisk høst og står foran et veldig travelt år i Styrken er at både politikerne, administrasjonen og de ansatte samarbeider godt på tvers av kommunegrensene. Dette borger for et godt sluttprodukt. Men som tidligere nevnt, først skal vi avvikle ferie, og vi har fortjent en varm og god sommer, spesielt etter den dårlige sommeren vi hadde i fjor. Design av magasinhode Ramvikdesign.no Forside- og baksidefoto Petter Ingeberg og Hans Ohrstrand Se egen hjemmeside om kommunesammenslåingen Karl Kjetil Skuseth utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen kommunalsjef i Kristiansund Petter Ingeberg prosjektleder

4 Tilbakeblikk på 2005 Det vanket mange godord til administrasjonen under behandlingen av årsmelding og regnskap I Frei kommunestyre den 30. mai. Siden OU 2002 har det vært mange tøffe tak for å få både en ny organisasjon på plass og å kunne avlegge et regnskap uten røde tall Har vært et år med høy aktivitet på alle plan. Mange av kommunens innbyggere har hatt mange flotte opplevelser med arrangementene i prosjektet Frei 2005 hvor også både skoler, barnehager og andre enheter har deltatt aktivt sammen med de frivillige organisasjonene. Kultur skaper aktivitet og tilhørighet. Alle enheter har rapportert på sine Resultat-og utviklingsplaner, og når en leser årsmeldingene fra alle enhetene fortløpende så ser en at det har vært et svært høyt aktivitetsnivå. Av enkeltsaker en kan nevne fra gjennomgangen er at det er stor interesse for Kulturskolen. Vi ser at vi har utfordringer både innenfor hjemmetjenestene og innenfor barn og familietjenestene. Det er stadig flere som trenger hjelp. Det ble også påpekt at det er lang ventetid både hos lege og fysioterapeut. Om Frei Sjukeheim ble det sagt at de tar vare på folk, og det ble gitt ros til servicekontoret for punktlighet. Det er farlig å trekke fram enkelte enheter i dette korte innlegget. Det jeg kan gjøre er å gi ros til alle våre medarbeidere som står på i det de til daglig utfører pluss i alle de ekstra oppgavene som mange har fått i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen. En del virksomhet er også mer og mer samkjørt i de to kommunene, men en ser både en del kulturforskjeller og at det må finnes fram til ny praksis. Dette gjelder både i tjenestene og i det politiske arbeidet. Et overskudd i regnskapet på ca. 3 og en halv million kroner gjør at vi kan rette ryggen litt, men vi har også inneværende år fokus på økonomien. Kommunens informasjonsformidling ble berømmet, og innformasjon er viktig når vi skal bygge broer, og det er det vi gjør nå i kommunesammenslåingsprosessen. Til slutt et lite god-ord Vær som et frimerke bli på din post til du har nådd målet. (Josh Billings) Vennlig hilsen Maritta B. Ohrstrand Ordfører i Frei 2005 sett fra administrasjonen Det var betydelig fokus på økonomistyring i 2005, og kommunesregnskapet ble som følge av dette avsluttet med et overskudd på 3,4 mill. Av dette kommer ca 0,8 mill fra tjenesteproduksjonen, mens ca 2,6 mill kommer fra momskompensasjon fra investeringer, samt lavere rente og avdragskostnader enn budsjettert. Kommunens driftsnivå var i 2005 godt tilpasset tildelte driftsrammer i den forstand at tjenesteproduksjonen samlet sett bidro positivt til det regnskapsmessige overskuddet. Flertallet av kommunens driftsenheter gikk med overskudd i I samsvar med gjeldende økonomireglement og praksis vil enhetene etter konkret søknad ved budsjettjustering i 2006 kunne få tilført 20 % av sitt overskudd. Rådmannen finner å ville bemerke at både kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret under sine behandlinger av årsmelding og regnskap 2005 gav mange gode og positive kommentarer til administrasjonen. Rådmannen gav i møtene også ros til alle kommunens medarbeidere for arbeidet som har blitt utført i samtlige enheter når det gjelder tjenesteproduksjon og økonomistyring med m m. I løpet av 2005 ble bl a følgende investeringer gjennomført: Renovering/tilbygg Frei ungdomsskole, Nærmiljøanlegg, ballbinge og asfaltering Frei skole, Vann og vei til Vikaneset, Utskifting PCB-holdige armaturer, Kunstgressbane Omsundet, Vann, avløp, slam og renovasjon, Utvidelse Frei kirkegård Målsettinger og satsingsområder i 2005 har bl a vært: Sykefraværet skal ligge under 6 % Økt fokus på brukerstyring og brukermedvirkning Økonomistyring og regnskap i balanse Økt fokus på kommunesammenslåingsprosessen Kommunesammenslåingsprosessen tar stadig mer tid, med flere og større arbeidsoppgaver og ansvar i forbindelse med forberedelse, deltagelse, oppfølging og gjennomføring, gi god innformasjon og ivareta interesser/medvirkning for ansatte, politikere og innbyggere. Med vennlig hilsen Inge Martin Måløy Rådmann i Frei

5 Da optimismen kom tilbake Når jeg tenker tilbake på 2005 står det for meg som året da Kristiansunderne fikk tilbake troen på seg selv. Optimismen kom tilbake. Det var noe som var løsnet. Noe litt tungt og traurig som hadde vært der lenge var et jubelår, og vi må nok tilbake til den mest hektiske gjenreisningstiden før vi finner maken til aktivitet. I perioder var det byggekraner overalt og min ordførerkollega i Ålesund var en av flere som var mektig imponert. Atlanterhavsbadet åpnet slik som planlagt. Et anlegg vi har all grunn til å være stolte av og som trekker folk fra hele regionen. Vi hadde to åpninger. Den offisielle i juli og folkefesten i august med over tilskuere og med Sabeltann som hovedattraksjon. Ungdomsskolen i Folkeparken ble ferdig til skolestart og er en moderne skole i svært så vakre omgivelser. En skole for fremtiden. Litt uforskyldte barnesykdommer i oppstartsperioden, men disse er nok snart et tilbakelagt stadium. Aldri før er tre barnehager nyåpnet i løpet av tre dager og jeg tror det blir en stund til neste gang det skjer. Vi fikk etablert 60 nye plasser og vi nærmer oss målet om full behovsdekning. Det nye kjøpesenteret på Storkaia åpnet i november og er en perle i det som nylig var et slitent strøk av kaiområdet. Storkaia fikk sin form og ble for få dager siden åpnet av Kongen i nok en folkefest. Et hypermoderne kaianlegg i hjertet av byen. Det er en fryd å se at kaien igjen fylles opp av store båter. Det at vi nå har fyrt av første salven på Atlanterhavstunnelen er en ny viktig milepæl i lokalsamfunnet. Kristiansund har alltid vært regionsenteret på Nordmøre. I perioder litt nedtonet, men nå er vi igjen tydelige i førersetet. Den positive utviklingen kommer ikke av seg selv og jeg svinger hatten for de mange som har gjort en kjempeinnsats. Overskudd i regnskapet viser at vi også har en meget god økonomistyring. Kommunesammenslåingen går på skinner og vi jobber meget godt sammen på tvers av kommunegrensene. Jeg er overbevist om at nye Kristiansund blir en flott kommune å bo i, å virke i, og ikke minst - en opplevelse å besøke! Nå bretter vi opp armene for utvidelse av flyplassen og for å få etablert en god kulturhusløsning. Dagfinn Ripnes ordfører i Kristiansund Fjoråret og fremtidsutsiktene Året 2005 farges i likhet med 2004 av usedvanlig høy aktivitet på investeringssiden i kommunen. Det er riktig å si at byen har gjennomført et omfattende program for byfornyelse. Av de store prosjektene ble både Atlanterhavsbadet og Atlanten Ungdomsskole fullført. Storkaia var nærmest fullført i Kommunen s byfornyelsesprogram har gått hand i hand med en rekke store private investeringsprosjekter. Gjennomføringen av de mange store og mindre kommunale investeringsprosjektene, ivaretakelse av den løpende driften av kommunen og tilretteleggingen for ekspansjonen i næringslivet har vært en stor utfordring for både ansatte og de politiske representantene. Jeg må også nevne at arbeidsmessig har sammenslåingsprosessen av Kristiansund og Frei kommet som tilleggsoppgaver for de samme medarbeiderne. Innsatsen fra alle har vært stor med fokus på å finne gode løsninger. Kommunen kunne avslutte sitt regnskap med et overskudd på 17,9 mill kr. Dette er antagelig det største regnskapsoverskuddet vi har hatt i min tid som rådmann. En vesentlig del av overskuddet skyldes finansielle forhold. Likevel kan det sies at vi har balanse i driften selv om balansen er anstrengt og krever at vi har god budsjettdisiplin for å lykkes i styringen av kommunen. Investeringsprosjektene er i all hovedsak finansiert med lån. Dette har medført at kommunens lånegjeld har økt kraftig. Som en konsekvens av gjeldsøkningen har vi fått en kraftig økning av renter og avdrag som skal betales. For å dekke økningen i renter og avdrag har kommunen måtte effektivisere driften og øke eiendomsskatten vesentlig. Det spirer og gror i byens næringsliv og det vokser nå frem et nytt mangfold. Men, den vesentligste drivkraften i byens økonomi er uten tvil oljeaktiviteten i Norskehavet. Det er hittil investert i underkant av 200 milliarder kroner over en periode på 15 år. Vi kan forvente at oljenæringen vil ytterligere investere for ca. ca. 100 milliarder kroner i Norskehavet de neste 10 årene. Kristiansund er det viktigste operasjonelle senteret for oljevirksomheten i Norskehavet. Det er også viktig å merke seg at oljevirksomheten i stadig sterkere grad i årene fremover vil foregå på større havdyp. Dette forholdet innebærer at utbygningene kommer hovedsakelig på havbunnen. Kristiansund har vært forutseende og har allerede fått etableringer av de fremste servicebedriftene som leverer havbunnsteknologi- og løsninger. Jeg har derfor store forventninger til en fortsatt hyggelig vekst i byens næringsgrunnlag i svært mange år fremover og med det et godt grunnlag for en positiv samfunnsutvikling i vår region. Anton Monge rådmann i Kristiansund

6 UTPLASSERING AV SELVBETJENTE INFORMASJONSKIOSKER I FREI OG KRISTIANSUND I forbindelse med kommunesammenslåingen utplasser vi fem informasjonskiosker til publikum. Dette for å bedre tilgjengeligheten og servicen for innbyggere og turister i Kristiansund og Frei. Informasjonskioskene vil du finne på: Amfi Futura, Amfi Storkaia Brygge as, Trafikkterminalen, Atlanterhavsbadet og Autokrysset Frei. Et slikt tilbud tilfredsstiller innbyggernes informasjonsbehov, samtidig som det ivaretar de behov turister, tilreisende og andre har til informasjon. Informasjonskioskene er i praksis avanserte PCer som er brukervennlige med bl.a touch-skjerm. Informasjonskiosken vil ha offentlig informasjon, turistinformasjon, reiser og opplevelser som hovedfokus. Informasjonskiosken vil ha internett tilgang, men ikke fri nett tilgang. Konseptet inneholder en rekke ulik type informasjon: Kommunenes hjemmeside er startsiden, lokalt kartsøk, kulturaktiviter, kollektivtransport, jobbsøk, nyheter m.m. Vår Servicekommune ønsker å være tilgjengelig for innbyggerne. Tjenesten er uten kostnader for brukerne. Internasjonal festival skaper lokal folkefest! I perioden 26. august til 2. september skal det syde og koke av liv i hele Kristiansund. Da arrangeres det nemlig en internasjonal fotofestival, men tro nå ikke at dette bare gjelder profesjonelle fotografer. Tekst: EGIL SMITH-MEYER Under festivalen vil alle kunne finne noe av interesse. Enten du er profesjonell fotograf, bare glad i å ta bilder - eller bare glad i bilder, fotball, kunst og litteratur? Daglig leder i Nordic Light, Britt Valderhaug Tyrholm, har bakgrunn som amatørfotograf, og er veldig opptatt av å skape en festival gir noe til alle. Hun påpeker at Nordic Light også skal være en festival for de som ikke driver med foto til daglig. - Festivalen vil også ha innslag av forskjellige andre uttrykksformer som film, musikk, maleri og litteratur. «Ansikt til ansikt» med Morten Krogvold Morten Krogvold, Norges mest kjente og profilert fotograf, er kunstnerisk leder for festivalen. Han har stått ansvarlig for programmet. Gjennom sitt nettverk har han hentet inn internasjonalt anerkjente fotografer som blant andre James Nachtwey og Pedro Meyer til Nordic Light. I tillegg kommer blant andre forfatter Tove Nilsen, filmskaper Aslaug Holm fra Smøla og verdens mest kjent nordmann, Ole Gunnar Solskjær, bedre kjent som måljeger i Manchester United. Han er motivet for årets festivalbilde, og representerer slik temaet for årets festival øyeblikkets kraft. Hver kveld under festivalen kan du høre Morten Krogvold intervjue flere av disse under samme lest som det prisbelønte TV-programmet «Ansikt til ansikt». Internasjonal satsing Fotografering er verdens nest største hobby. Hvert år arrangeres store fotofestivaler rundt om i verden. De tiltrekker seg tusenvis av deltakere. Nå er målet å lokke fotointeresserte til Kristiansund. Her skal de få oppleve den nordmørske naturen og det nordiske lyset. Når de kommer hit, får de treffe flere av verdens beste fotografer. De får høre historien deres og se bildene. - Gjennom foredrag, utstillinger og møter med fotografene, får man en unik mulighet til å lære og til å oppleve foto på det absolutt øverste nivået, forteller festivalsjef Britt Valderhaug Tyrholm. Det å bygge opp en internasjonalt anerkjent fotofestival tar tid. - Inntrykket vårt er likevel at mange er nysgjerrige. Derfor gjelder det for oss å gi dem en god opplevelse, slik at ryktet sprer seg til kommende års festivaler. Vår visjon er at Nordic Light og Kristiansund skal være etablert som et av Nord-Europas ledende kraftsentre for fotokunst og fotokunnskap. Det skal vi greie innen 10 år, forteller Tyrholm.

7 Barnehagedagen 2006 Av folkehelsekoordinator Bente Elshaug (tekst og foto) En kjempeflott dag med sol og varme gjorde sitt til at årets barnehagedag i Atlanten idrettspark ble vellykket. Mellom 400 og 500 barnehagebarn fra Kristiansund og Frei var samlet til lek, moro og grilling. Fredag 5. mai på formiddagen ankom små og store idrettsparken. Lettkledd og full av iver sprang de små rundt på gressletten. Barna fikk anledning til å sparke fotball, sykle og sitte på traktoren Gråtass. Det ble servert både drikke, pølser og frukt til alle barna. Dagens høydepunkt var nok politibilene og brannbilen. De som ville fikk sitte i politibilen, og flere barn var med å fanget pølsetyven som for anledningen var Kalle Gundersen. Fire barn fra Røsslyngveien barnehage. Fra venstre Markus Nyland, Simen Sundet, Nina Ulseth og Karoline Viken Kallset. Stigebilen til Brann og redningsvesenet ble flittig brukt, og de barna som ikke hadde høydeskrekk fikk seg noen luftige turer. Barnehagedagen var et samarbeid mellom kulturavdelinga i kommunen, Atlanten idrettspark, folkehelsekoordinator og frivillige pensjonister. Gjennom nasjonal satsing har Møre og Romsdal fylke fått midler til forebyggende helsearbeid. Kristiansund og Frei har i et spleiselag med fylket opprettet egen stilling som folkehelsekoordinator. Prosjektet har fått navnet God Helse og har varighet fra 2005 til Ta gjerne kontakt! En fin og aktiv sommer ønskes fr folkehelsekoordinator MOT i ungdomsskolen Fra skolestart høsten 2006 vil alle elever i 8. klassetrinn ved Atlanten og Nordlandet ungdomsskole delta i programmet MOT. Nye MOT informatører er ferdig skolert og de gleder seg til å starte opp. Frei Ungdomsskole har vært med i MOT programmet i flere år. Et av tiltakene til Kristiansunds ruspolitiske arbeidsgruppe er holdningsskapende arbeid, og i den forbindelse ble Kristiansund en MOT kommune. Kjerneverdiene til MOT er: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Grunntanken til MOT er å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre. MOT er et støtteverktøy i arbeidet med barn og unge. Gjennom disse skoleprogrammene er målet at ungdommene skal bli mer bevisste og trygge til å stå for og ta egne valg, at valg og forskjeller mellom mennesker aksepteres, og at ungdommene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Ungdomsskolen i Frei har hatt disse skoleprogrammene i noen år, men i mai ble tre nye lærere fra skolene i Kristiansund godkjente MOT informatører. MOT informatørene i Kristiansund og Frei er lærere, familieveileder og politi. Sammen utgjør de det perfekte team for arbeidet med MOT i skolen. Skal vi kunne skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i den nye kommunen vår er det viktig at både foreldre, lærere, trenere og andre voksne bidrar. Ønsker du å vite mer om MOT eller kunne du tenkt deg å bli MOT informatør, så ta kontakt med MOT informatørene eller folkehelsekoordinator i Kristiansund og Frei. En glad MOT gjeng Elin Lillevik, Wenche Leithe, Bjørn Enaasen og May Hammerås.Lars Helge Høvik var ikke tilstede da bildet ble tatt. MOT er en nasjonal stiftelse som arbeider for å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Kjerneverdiene er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.

8 Majestetiske avtrykk Kongefamiliens formiddagsvisitt den 20. juni 2006 føyer seg inn i rekken av flere kongelige besøk som har satt varige spor etter seg i lokalsamfunnet Frei og Kristiansund. Bautasteiner etter slaget ved Rastarkalv i år 955 mellom Kong Håkon Adelstenfostre og Eiriksønnene. Den eldste begivenheten fant sted i år 955 da hæren til kong Håkon Adelstenfostre knuste hæren til Eiriksønnene i slaget ved Rastarkalv. Den lengste av bautasteinene på Freidarberg kan være den som kongen fikk satt opp over gravhaugen til den lokale høvdingen Egil Ullserk, som falt i dette slaget. Ullserk hadde tidligere vært høvding i hæren til Harald Hårfagre, og ble av kongen tildelt en gård på Frei som takk for høvisk tjeneste. Seglet til Christiansund ble fastsatt av kong Christian VI i 1742 og ble senere brukt som mal da byvåpenet ble laget. Kong Christian VI var på besøk her i 1733 og gikk da i land på Innlandet, spiste aftens og bodde hos Jacob Angell. Huset til Angell lå like ved Toldboden. En kopi av en veggtavle som ble laget for anledningen, står i dag utstilt i Kristiansund servicesenter. Den nye delen av sykehuset i Kristiansund ble åpnet av kronprinsesse Sonja i 1986 Byseglet til Kristiansund ble fastsatt av kong Christian VI i 1742 og ble senere brukt som mal da byvåpenet ble laget Minneplate over slaget på Rastarkalv avduket av kong Håkon VII i I 1955 avduket kong Håkon 7. minneplaten over slaget på Rastarkalv. Kongen stadfestet ved dette at slaget i 955 var av betydning for den videre utviklingen av Norge. Kronprins Olav var også med på avdukingen i Om lag tilskuere var møtt opp for å overvære begivenheten. I 1970 åpnet daværende Kronprins Harald flyplassen i Kristiansund. Den nye delen av sykehuset i Kristiansund ble åpnet av daværende kronprinsesse Sonja i I 1992 var kongehuset på besøk tre ganger. Først kom kong Harald alene på besøk for å se på skadene og gjenoppbyggingen etter nyttårsorkanen. Den 29. juni kom kongen og dronningen på offisielt besøk i forbindelse med byjubileet. Da ble Kong Olav V s gate avduket av kongen. Dronningen avduket klippfiskkjerringa og begge foretok offisiell åpning av klippfiskmuseet i Vågen. Samme dag var også kongen og dronningen på en markering av det nye administrasjonsbygget til Norske Shell på Nordlandet. Den 15. oktober samme år kom kongeparet igjen på besøk sammen med det danske kongeparet. I den anledning ble kongesteinen i Nerparken på Kirkelandet avduket av dronning Margrethe av Danmark. I tillegg til dette har kongehuset vært på flere besøk i Kristiansund og Frei uten at det i den anledning har vært foretatt avdukinger. Blant annet så var det kom Oscar II som for første gang skrudde på det kunstige gassfyrte scenelyset i Møllerop-salen Kong Håkon og dronning Maud var i 1906 på besøk i Kristiansund i forbindelse med signingsferden. Fra dette besøket finnes kun bilder, ingen minnesmerker. Det at kongen og dronningen var her i 1906 er årsaken til at de også kom på besøk 20. juni i Klippfiskkjerringa ble avduket av dronning Sonja i Kong Olav V s gate ble avduket av kong Harald V i 1992 Frei kommunes våpen viser to kongers tilknytning til Frei. Håkon den gode og Håkon VII. Kong Harald åpnet den nye Storkaia og Arnulf Øverlands gate 20. juni i Minneplaten felles ned i gangfeltet på Storkaia og blir det første av flere historiske avtrykk i kaiområdet. Kongesteinen ble avduket av dronning Margrethe av Danmark i 1992.

9 Et blikk over fjorden fra Gjemnes Av Odd Steinar Bjerkeset, ordfører i Gjemnes Kristiansund er storebror blant oss andre Nordmørskommuner, mens Frei er kanskje en mer gjennomsnittskommune på Nordmøre. Kristiansund kommune, med ordfører Dagfinn Ripnes i ledelsen, har vært svært raus mot sine nabokommuner. Her har han opptrådt på en fin måte for å få holde på Kristiansund som regionsenter og brobygger mot nabokommuner. Sammenslåingen mellom Kristiansund og Frei er en naturlig prosess for å utvikle byen og landdistriktet. Frei og Kristiansund er avhengig av hverandre for utviklingen til beste for innbyggerne i området. Utfordringane til oss alle er fortsatt å knytte båndene mellom kommunene sterkere sammen, Og for å stå serkere sammen i nordfylket, må vi samarbeide mere med Romsdal. Regionrådene kunne med fordel vært slått sammen i ett forum. Lykke til i Kristiansund og Frei med sammenslåingsprosessen og med samarbeidet fremover. For Gjemnes kommune så blir vi fra år 2008 geografisk liggende mellom byene Kristiansund og Molde. Vi har kontakter og interkommunalt samarbeid begge veier. Gjemnes er en Nordmørskommune. Likevel står vi med en fot i begge fogderiene. Jeg håper samarbeidet mellom byene og Nordmøre og Romsdal vil utvikle seg til en sterk region. En bør ikke se på hverandre som konkurrenter, men som samarbeidspartnere. Jeg synes Kristiansund og Frei er inne i en positiv og spennende utvikling på flere områder. Den satsingen som er gjort med bl.a. ny Storkai, nytt kjøpesenter, Badeland, og nå Atlanterhavstunnelen, beviser det. Kommunikasjon blir stadig mer viktig i dagens samfunn. Forbindelsen mot Averøya med Atlanterhavstunnelen blir avgjørende for byen og omlandet, slik som Krifastforbindelsen mot Gjemnes og Tingvoll ble i 90-åra. Kommunen inviterer distriktskommunene med til festivaler og andre arrangementer. Mye folk fra distriktet møter opp på operafestuken, Tahitifestivaler o.fl. Det setter vi stor pris på. Kristiansund kommune er en motor i interkommunalt samarbeid på Nordmøre, blant annet i innkjøpssamarbeidet, i havnesamarbeidet med mer, har Gjemnes stor nytte i å delta. Kristiansunderen er lett å komme i kontakt med. De har et godt lynne og har en god humor. Betjeningen i butikker og bedrifter elles er åpne og hjelpsomme. Odd Steinar Bjerkeset er ordfører i Gjemnes kommune. En kommune som har en fot på Nordmøre og den andre i Romsdalen. Skryt av Kommunen vår I den nasjonale statusrapporten 2005 til God helse, får Kristiansund og Frei skryt av at vi gir ut en egen innformasjonsavis til alle innbyggerne. Dette er presentert over en hel side i statusrapporten og særlig det er gode helsetema i hvert nummer. Redaksjonen har også fått flere tilbakemeldinger på at leserne setter pris på Kommunen vår og at dette er blitt et meget godt blad med informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen og med generell informasjon fra begge kommuner.

10 Kongefamilien stiger i land og tas imot av havnefogd, fylkesmann, ordfører og politimester Filip Eide Hoem (7) og Oline Marie Ripnes (snart 8) overrakte blomster Det var mange forventingsfulle tilskuere, blant annet Røsslyngveien barnehage Kongebesøket ble Takket være innsatsen fra Stolte krigsveteraner møtte kongefamilien og fortalte om erfaringene fra andre verdenskrig Allanengen skole sto æresvakt. Jentene kledd i hvitt med blomster og guttene i knebukser med flagg. Alt stemte da Kongen, Dronningen, Kronprinsen og Kronprinssen besøkte Kristiansund 20. juni. Besøket var en del av kroningsreisen i anledning 100 års jubileet i forbindelse med kroningen av kong Haakon VII og dronning Maud i Kongeskipet ankret opp i havnebassenget og presis klokken 10 steg kongen i land fra sjaluppen. Kongefamilien ble tatt vel imot av havnefogden og geleidet rundt av ordføreren, fylkesmannen og politimesteren. Kongen foretok offisiell åpning av den nye Storkaia og kongefamilien ble deretter presentert for byens historie i fire utstillingsboder der utstillingen ble presentert av skolebarn. Gjestene var imponerte over historiekunnskapen til elevene Deretter fikk kongefamilien presentert kulturelle smakebiter før de ble fulgt tilbake til sjalupppen etter et besøk på halvannen time. Gjestene var tydelig meget fornøyd med arrangementet rundt besøket. Kongen foretok offisiell åpning av den nye hypermoderne Storkaia, et av de store prosjektene i byen nyere tid. Innlandet skole presenterte den nyere tid og spesielt oljealderen. Kongefamilien var imponert over sangprestasjonene. Nordlandet skole presenterte sildtida og gjenreisningsbyen. Elevene hadde gode kunnskaper.

11 Et folkehav var møtt opp for å få et glimt av kongefamilien. Dale skole presenterte klippfisktiden. Gjestene slappet av på ærestribunen mens de bivånet kulturinnslagene fra scenen. en stor folkefest de mange medvirkende Årsaken til at besøket ble så vellykket skyldes den store innsatsen som var lagt ned i forkan av besøket. Alle detaljer var nøye planlagt med de involverte og en rekke personer gjorde en imponerende innsats. Dette gjelder en rekke ansatte i kommunen og ikke minst innsatsen fra de mange skolebarna som var involvert i arrangementet. Butikkene i området rundt rådhuset skal også ha stor takk for den fleksibiliteten de viste i forbindelse med dette besøket. Også en stor takk til de mange som var møtt opp for å bivåne besøket. Værgudene var også vennlige, og ordføreren hadde all grunn til å være fornøyd da han fulgte kongefamilien tilbake til sjaluppen som tok dem tilbake til kongeskipet. Kongefamilien var også veldiglig fornøyde etter besøket, noe de fortalte både til ordføreren og til pressekorpset. Hoffredaksjonen har bestått av: Karl Kjetil Skuset, Hans Ohrstrand, Annette Gundersen, Gunvor Rolland, Anders Vik og Petter Ingeberg Dale skole framførte sangen klippfiskbergan. Elever fra Atlanten ungdomsskole framførte dansinnslaget Mot en ny tid. Elever fra Frei skole presenterte Krigstid og kongebesøk. Kongefamilien tok seg god tid ved besøket i denne boden. Kongefamilien tok seg god tid til å hilse på de frammøtte. Spesielt barna fikk mye oppmerksomhet. En stolt ordfører kunne følge en tydelig fornøyd kongefamilie tilbake til sjaluppen. Alt hadde forløpt som planlagt.

12 Frei ungdomsskole - nå også med egen aula! Fornyelsesprosessen ved Frei ungdomsskole går sin gang. Utbyggingen er kommet mer enn halvveis. Det nyeste av det nye er skolens aula som ble høytidelig åpnet 10. mai av ordfører Maritta Ohrstrand. Dette skjedde i forbindelse med premieren på Musikkteaterfabrikkens storslåtte forestilling «Dansen rundt trønderfåret». Forestillingen er i sin helhet utviklet og produsert av elevene og personalet på 8. klassetrinn ved skolen. Aulaen har behagelige sitteplasser til 290 personer og har fått en innbydende og vakker utførelse. Det betyr at konserter, foredrag, teaterforestillinger og andre fellessamlinger for elever og personale får et godt sted å være. Salen er utstyrt med topp lysanlegg, videokanon og surroundanlegg med kinolyd. I tilknytning til scenen finner vi skolens musikkavdeling og kunstog håndverksavdeling og dessuten et sminkerom. Det er ikke bare skolen som har grunn til å være fornøyd og stolt over dette. Aulaen på ungdomsskolen er blitt Freis nye storstue, med mange anvendelses-muligheter som åpner for utleie for forskjellige formål. Booking av Viken Gard til aktiviteter i sommer og høst Servicekontoret i Frei tar imot bestillinger for arrangementer på Viken Gard på Frei. Her kan storbåtnaustet og klatrejungelen brukes til ulike typer arrangement for både bedrifter, foreninger og privatpersoner. Ring Servicekontoret på telefon: og spør etter vår bookingsjef, Ingrid Tranø. Mer informasjon om aktiviteter som er tilgjengelige på Viken Gard se Frei kommune sitt nettsted: Priser: Leie av storbåtnaustet pr dag til bedrifter, Kr 1.200,- pr dag til organisasjoner, Kr 600,- pr dag til skoler og barnehager Kr 300,- Eksempler på aktiviteter på Viken Gard: Ulike aktiviteter i klatrejungelen - Storbåtnaust - 25 og 50 manns lavvu - Sosiale arrangement med servering - Spesialitet: Helstekt lammelår tilberedt i kokogrop, på steinaldervis. Teambulding - Samhandlingsøvelser.

13 Felles vedtekter for de kommunale barnehagene i Frei og Kristiansund Etter bestemmelsene i barnehageloven ( 7) skal alle barnehager ha vedtekter med opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Som et ledd i sammenslåingsprosessen vedtok fellesnemnda den 4. mai felles vedtekter for de kommunale barnehagene i Frei og Kristiansund. På forhånd var forslaget til nye vedtekter sendt på høring til de kommunale barne-hagene og de ansattes organisasjoner i begge kommunene. Justering av vedtektene medfører blant annet at Rensvik barnehage fra neste barnehageår vil ha åpent virkedagene mellom jul og nyttår og mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken, på lik linje med de kommunale barnehagene i Kristiansund. Enkelte endringer i vedtektene skyltes ikke bare sammenslåingsprosessen men måtte gjøres for å tilpasse seg den nye barnehageloven som trådte i kraft 1. januar De nye vedtektene gjelder fra 1. august Barnehagene i «ny-kommunen» er dermed et om-råde som har kommet langt i sammenslåingsprosessen. For en fullstendig oversikt over de nye vedtektene kan dere gå inn på sidene: eller Spesialkonsulent på barnehageområdet Gunvor Rolland. Bjerkelund skole på Frei. Skolevurdering med et eksternt blikk Kommunene Averøy, Frei, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har et skolefaglig samarbeid. Skolesjefene/ de skolefaglig ansvarlige i regionen har opprettet en vurderingsgruppe på tvers av kommunegrensene. Denne gruppa skal være med å sikre kvalitetsutvikling i skolene og oppfylle kravet i Opplæringsloven om kommunenes sitt ansvar om å se til at skolene jevnlig vurderer sin virksomhet. Vurderingsgruppa består av 22 lærere/ skoleledere med pedagogisk bakgrunn som har fått skolering for å kunne reise rundt og vurdere grunnskoler på Nordmøre. I Frei og Kristiansund er det så langt 6 skoler som har fått besøk fra et eksternt vurdererpar som har vurdert skolen på et avtalt fokusområde. Vurdererparet har forberedt skolebesøket ved å se på skolens årsplaner, ukeplaner og satsingsområder. Etter 3 dager med besøk på skolen der vurderingsparet har intervjuet lærere, elever og foresatte, skriver vurdererne en rapport. I rapporten blir skolens sterke sider trukket frem, men det blir også pekt på utfordringsområder som skolen har. Vurderingsparet kommer også med forslag til tiltak. Den offentlige rapporten blir lagt ut på hjemmesidene til Nettverk Nordmøre: Med overlevering av rapporten er vurderingsparets oppdrag på skolen ferdig, og da er det skolen som må starte opp et arbeid med å igangsette tiltak som kan føre til bedre praksis innenfor skolens utviklingsområder. Rapporten blir en støtte for skolene i dette arbeidet da den tydeliggjør hvilke områder skolen bør se nærmere på samt at den kommer med forslag til tiltak for å bedre praksis. De 6 skolene som har fått ekstern vurdering så langt her i Frei og Kristiansund har opplevd dette som positivt og lærerikt. Den eksterne vurderingen gir et fint utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på den enkelte skole.

14 KRISTIANSUND OG FREI SATSER PÅ RUSFOREBYGGENDE UTVIKLINGSARBEID! Kristiansund og Frei kommuner har inngått en forpliktende intensjonsavtale med Midt- Norsk kompetansesenter for rusfaget som de første kommunene på Nordmøre. Hensikten med avtalen er blant annet et systematisk samarbeid om kvalitetssikring og utvikling av rus-fore-byggende oppgaver i kommunene og i Nordmørsregionen (KRUS). De andre Nordmørs-kommunene vil i løpet av høsten få tilbud om å slutte seg til arbeidet. Frei og Kristiansund kommuner skal blant annet forankre det rusforebyggende arbeidet i alkohol- og rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og koordinere arbeidet gjennom et samarbeid i egne kommuner med forbindelseslinjer også til frivillige lag og organisasjoner. Videre skal kommunene foreta en situasjonsanalyse og synliggjøre aktuelle behov og utfordringer i det rusforebyggende arbeidet og bli premissleverandør i utvikling og valg av prioriterte satsings-områder. Det vil bli utviklet en egen plan for opplæring og kompetansespredning i samarbeid med alle Nordmørskommunene, og det vil bli arrangert nettverkssamlinger for å bidra til utvikling av felles satsningsområder, tiltak og kompetansespredning kommunene i mellom. Det rusforebyggende arbeidet er en del av den fylkeskommunale satsingen på prosjektet «God helse», og Møre og Romsdal fylke vil bistå økonomisk ved utvikling og kvalitetssikring av felles satsingsområder. Sentrale satsingsområder i prosjektet vil være : Mobilisere foreldre i samarbeid med frivillige organisasjoner og skole til å utvikle tydelige grenser i barn og unges oppvekstmiljø som beskytter mot skadelige rusmiddel-vaner Et prioritert område vil være veiledning av foreldre og utvikling av rusmiddelfrie soner. Bidra med kompetanse og skape legitimitet for anvendelse av restriktige alkoholpolitiske virkemidler og kontrolltiltak for å beskytte mot skadelige rusmiddelvaner. Prioritert område vil være tiltak for å begrense omsetning, langing og forsyning av rusmidler til mindreårige. Utvikle tiltak for å se og oppdage barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon eller eksperimenterer med skadelige rusmiddelvaner og formidle nødvendig hjelp. Prioriterte områder vil være kompetanseprogram og utvikling av tiltak i barnehager og videregående skoler. Stein Kulø -sekretær ruspolitisk arbeidsgruppe i Kristiansund KULTURSKOLETILBUD Fristen er utgått, men søk likevel om plass der det er ledige plasser Kulturskolene i Frei og Kristiansund er under sammenslåing. Først til neste Kulturskoleår vil dert bli felles opptak av elever. Fristen for å melde seg på til høstens tilbud er nå utgått. Kulturskolerektorene sier at det har vært stor interesse og pågang for høstens tilbud. Kulturskolerektor i Frei, Stein Åge Sørlie, sier til Kommunen vår at det er fullt mulig å melde seg på tilbud som har igjen ledige plasser. Oversikt over dette finnes på kulturskolenes nettsider. www. kristiansund.no - Den minste dansegruppa til Frei Kulturskole under årets sommerkonsert. Rektor Stein Åge Sørlie ved Frei kulturskole ber alle om å sjekke ledige plasser på kommunenes nettsider.

15 NAV står for ny arbeids- og velferdsforvaltning. Trygdeetaten og Aetat slås sammen til én ny statlig etat og de gamle etatene legges ned fra 1. juli 2006 Den nye etaten skal samarbeide tettere med sosialtjenesten, som fortsatt skal være underlagt kommunene. NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren Aetat og trygdeetaten legges ned og en ny etat skal bygges fra Sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester. Det etableres et arbeids- og velferdskontor i hver kommune. Et NAV-kontor er et lokalt kontor som er etablert på grunnlag av en inngått partnerskapsavtale mellom staten og en kommune (eller samarbeidende kommuner), og som har samordnet tjenesteinnholdet, arbeidsmetodene, dataløsninger, organisering og fysisk utforming for NAV-kontor. NAV-reformen skal være gjennomført i alle kommuner innen utgangen av Formålet med reformen er å: få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Det skal : utvikles nye effektive og brukervennlige løsninger innarbeides nye verdier, holdninger og en ny felles kultur NAV Kristiansund For Kristiansund og Frei kommuner innebærer reformen at det nå arbeides mot et felles samordnet NAV-kontor for den nye Kristiansund kommune. Etableringen av et nytt kontor samordnes med kommunesammenslåing. Det nye NAV-kontoret vil benevnes som NAV Kristiansund. I påvente av samarbeid, utforming og etablering av et lokalt NAV-kontor, vil dagens statlige etater underlegges en felles NAV fylkesledelse med fylkesdirektøren i spissen. Fra vil de lokale statlige etatene få nye navn : Aetat Kristiansund blir Kristiansund Trygdekontor blir : : NAV Kristiansund Arbeid NAV Kristiansund Trygd Det er etablert en politisk NAV-arbeidsgruppe med representasjon fra Kristiansund og Frei som i tiden framover vil ha fokus på samarbeidet mellom kommunale og statlige NAV-tjenester, spesielt med fokus på å få til et godt tjenestetilbud for utsatte grupper i lokalsamfunnet. Kjell Fevåg er leder for denne arbeidsgruppen. Les mer om NAV-reformen :

16 Sammen lager vi visjonen I mai hadde vi en spørreundersøkelse der vi ba om innspill for å kartlegge muligheter og begrensninger i lokalsamfunnet. Dette som starten på prosessen med å lage visjon nye Kristiansund. Slik kan visjonen rotfestes og skape grobunn for konstruktiv Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet, som er grunnverdiene i nye Kristiansund (SNOR-verdiene). Dette var også utgangspunktet for fellesnemnda sitt seminar i Sunndal 31. mai til 1. juni i år. Oppsummeringen av undersøkelsen viser en stor overvekt av svar som handler om muligheter og tilsvarende færre som omhandler begrensninger. I august sender vi ut en ny henvendelse der vi ber om forslag til visjonsformuleringer. I september blir den endelige visjonsformuleringen fastsatt i et folkemøte. Resultatene fra undersøkelsen viser at man er mest opptatte av strukturelle muligheter og begrensninger. Med struktur menes oppbyggingen av samfunnet i vid forstand. Mange mener at kommunesammenslutningen vil gi økt folketall, lette arbeidet med å koordinere det kommunale tjenestetilbudet, legge grunnlaget for en bedre infrastruktur, gi bedre arealutnyttelse, ha et større tiltrekningspotensial på folk og næringsaktører, og således også stadfeste nye Kristiansund som regionsenteret på Nordmøre. Andre har lagt vekt på begrensningene innenfor mange av de samme områdene. Flere har for eksempel påpekt at mangel på universitet og høyskoletilbud fører til fraflytting blant den yngre delen av befolkningen. Kultur er også et viktig hovedområde. Med kultur menes både fellesskapsfølelsen, natur- og kulturlandskap samt kulturelle institusjoner og aktiviteter. Mange er mest opptatte av følelsen av fellesskap, eller mangelen på dette. Det er flere som mener at dette heller er en begrensning enn en mulighet, og det blir forklart med inngrodde holdninger mellom by og land. Flere er opptatte av de økonomiske vilkårene. Mange mener at nye Kristiansund vil ha bedre mulighet til å utvikle en helhetlig næringspolitikk, og at dette vil skape arbeidsplasser og inntekter til lokalsamfunnet. Andre hevder at det kan bli en for sterk fokusering på industri i forhold til andre næringer. Mange har bevisst unnlatt å kommentere begrensninger til de økonomiske vilkårene og har heller valgt å fokusere på mulighetene. Av de som har svart, er det få som har vært opptatte av de politiske forholdene for nye Kristiansund. Glimt fra seminaret i Sunndal. Her fra besøk ved Sunndal nasjonalparksenter, Sagtrøa. Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni hadde fellesnemnda og kommuneadministrasjonen seminar i Sunndal. Hensikten var blant annet at politikere og administrasjon skulle identifisere sentrale områder som kan danne grunnlag for et videre arbeid med mål og visjoner i kommuneplanen. Henning Sunde og Arthur Wøhni fra Asplan Viak var inviterte til å lede arbeidet. Ett av spørsmålene som skulle besvares var: Hva er de største styrkene og svakhetene ved Frei- og Kristiansund- samfunnene i dag? Analysen viser at det er en utbredd oppfatning hos deltakerne om at vilkårene for næringsutvikling innenfor olje- og marinenæring er en klar styrke ved Frei og Kristiansund i dag. Det samme er infrastrukturen, med fokus på flyplass og sykehus, og kulturlivet i regionen. Når det gjelder svakheter blir dette først og fremst koplet til manglende høyskoletilbud, men også samferdsel, sosiale forhold, fraflytting og en presset kommuneøkonomi er i følge deltakerne svakheter ved lokalsamfunnet i dag. I august vil vi som nevnt over sende ut en ny henvendelse der vi ber om forslag til visjonsformuleringer. Slik vil visjonen ta form i et samspill mellom innbyggerne, politikerne og administrasjonen. Sammen skal vi lage en by som det blir godt å bo, leve og virke i!

17 Seminar om mobbing Av kulturkonsulent Helen Haga I begynnelsen av mai måned ble det arrangert seminar om mobbing i BlackBox en i gamle Langveien ungdomsskole. Seminaret ble arrangert med bakgrunn i konkret etterspørsel etter tiltak mot mobbing, som en del av Utviklingsprogrammet - barn og unges oppvekstmiljø. Mobbing er et problem også i Kristiansund og Frei. For å imøtekomme så mange som mulig ble det arrangert to seminar. Ett på dagtid med lærere, elever og andre kommunalt ansatte som målgruppe, og ett på kveldstid for frivillige lag/- organisasjoner, foreldre, barn og ungdom. Jan Mossige fra Barneombudet og Rune Dahl fra fylkesmannen i Oslo og Akershus loset deltakerne gjennom dagen og kvelden. De satte bl.a. fokus på mobbing via nye medier (SMS/MSN)og at mobbing ikke lengre er stedsspesifikk, og hvilken virkning mobbing har på barn og ungdom. Kommunen vår har vært i kontakt med tre ungdommer som forteller om en del mobbing via nettet. De referer til spesielle nettsider hvor ungdom møtes og legger igjen meldinger. - Her blir det servert veldig mye dritt, sier de. - Faktisk så mye at det ikke lenger oppleves som mobbing av enkeltpersoner, selv om innholdet i meldingene kan være ganske grovt. Mediene gjør at terskelen for hva som blir sett på som mobbing blir høyere, sier de tre ungdommene. Dette var også Jan Mossige inne på under mobbeseminaret. Han trakk blant annet fram at den nye måtene å kommunisere på gjør noe med både språket og toleransegrensene, og hva ungdom selv opplever som mobbing. Elever fra musikklinja ved Atlanten videregående skole framførte to rollespill om mobbing, laget spesielt for dette seminaret. Å bli utsatt for mobbing er en stor psykisk påkjenning for den det rammer. Bjørn Jakobsen ved Atlanten ungdomsskole sier at også deres skole har opplevd mobbing via SMS/MSN. Skolen har imidlertid grepet fatt i problemet og har satt inn målrettede tiltak mot mobbing i løpet av dette skoleåret. Med god hjelp fra PPT til å løse opp i konfliktene opplever de nå en kjempeendring til det bedre! Det er en tydelig forskjell på jenter og gutters måte å mobbe på, sier Bjørn Jakobsen. Jentene tar i langt større grad enn guttene de nye mediene i bruk ved mobbing, samt at de jobber mer i det skjulte og benytter utfrysing som strategi. Guttene derimot tar det heller ut i form av åpen slåssing. Mobbingen blant jentene har ofte utspring i kjæresteri og følelser, og det er utrolig hvor ekle de kan være mot hverandre noen ganger. Mobbing blant guttene skjer oftest på bakgrunn av slengbemerkninger og uforsiktige måter å si ting på. Bli med på dykkecamp i sommer I forbindelse med Kul Kultur sine arrangement vil Kristiansund Dykkerklubb i samarbeid med "nye" Kristiansund arrangere dykkecamp på Viken Gard. Dette skjer i uke 28 fra mandag 10. juli til og med fredag 14. juli. Tilbudet gis til barn- og ungdom i alderen 10 til 15 år. Her blir det aktiviteter som snorkling, undervannsjakt, konkurranser, besøk i Atlanterhavsbadet, en overnatting i storbåtnaustet på Viken Gard og mye moro. Det er fortsatt ledige plasser og påmelding skjer til servicekontoret på Frei, telefon Mer informasjon om dykkecampen ligger også på Flere av de andre campene innen Kul Kultur måtte i år dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte deltakere. I fjor deltok over 50 barn- og unge på dykkercampen på Viken Gard, noe som resulterte i at dette var det mest populære tilbudet forrige sommer. Tonny Hansen i dykkerklubben lover både fart og spenning på årets dykkercamp.

18 Besøk til Endreset Besøksgård på Frei Støttegruppa til Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) bruker Endreset besøksgård for aktiviteter. Besøksgården besøkes med fokus i at dyrene skal stå i fokus. I tilegg til dyrene er det like viktig med spise å drikke. Vi var denne gangen 13 personer og forsynte oss godt at Ellen Inger s vafler og kaffe. Besøksgården benyttes av oss vårhøst og til juleavslutning. (om vi er riktig snille hele året kanske fjøsnissen dukker frem ved julebesøket) Populære tiltak for en gruppe mennesker som vi ønsker å gjøre noe for, Vi har også flere andre tiltak for mennesker med behov for litt bistand, ønsker dere å vite mer om dette? Gå inn på og se på fritidstilbud for brukere med bistandsbehov. Vi sees igjen til høsten, ha en god sommer fra alle oss som liker å dra på tur. Frei Fotballklubb kan «drifte» fritidsklubb på Rensvik? - om flere frivillige voksne melder seg! Frei Fotballklubb vil i samarbeid med Barn- og unges utviklingsprogram for Frei og Kristiansund forsøke å overta driften for fritidsklubben på Rensvik. Det er leder i Frei Fotballklubb, Arnt Magne Olsen, som opplyser dette til Kommunen vår. Frei Fotballklubb tar medansvar for barn og unges oppvekstmiljø og tar derfor utfordringen om å gi et tilbud til barn- og ungdom utenfor den tradisjonelle fotballaktiviteten. Fra før er klubben med og drifter Freikollheisen, klubben drifter idrettsskole for 5, 6,7 og 8 åringer. Det er ungdomskonsulent Helen Haga som har arbeidet frem avtalen med Frei Fotballklubb. Dtte etter modell fra bl.a. Nordlandet Idrettslag som driver fritidsklubb på Nordlandet. Klubben vil motta et årlig tilskudd for å drifte Kulturhuset Fritidsklubb åpen en kveld i uka, med mulighet for å utvide dette til to kvelder i uka. Her vil det bli tradisjonell fritidsklubbvirksomhet med bl.a. internettkafe med 7 stasjonære PCér med bredbånd. For at klubben kan påta seg denne oppgaven trenger klubben nye og flere voksne til å ta ansvar for en kveld i uka. Det er snakk om noen få timer i uka. Arnt Magne Olsen sin oppfordring er at foreldre blir med å ta et ansvar for å gi ungdommen på Frei et positivt fritidstilbud. Klubben har vært i kontakt med flere ungdommer som har sagt seg villig til å bli med å få til dette. Ungdommen er svært positiv til at det blir en ny oppstart av fritidsklubben på Rensvik. Arnt Magne Olsen etterlyser derfor nå flere voksne som vil være med å ta et ansvar for barn- og ungdom på Frei. Interesserte kan ta kontakt på mobiltelefon:

19 Dette er noe av det som skjer i «nye» Kristiansund i sommer! Tahitifestivalutstilling: Årets festivalkunstner Unni Dahl har maleriutstilling på Tollboden, Innlandet. Arrangør: Tahitifestivalen "BARNEFESTIVALEN 2006" - Dødeladen Café og Kultursted, Innlandet. Arrangør: Tahitifestivalen Statoil Fotballakademi - i regi av Statoil og CFK. Arrangør: Statoil og CFK i samarbeid «TAHITI-FESTIVALEN» - Dødeladen Café & Kultursted, Innlandet. Arrangør: Tahitifestivalen Kunstutstilling med Billedkunstner Anja Cecilie Solvik fra Kristiansund. Hun er nå bosatt i Asker. Grafikk, maleri og foto og Performance med Anja. Arrangør: Galleri LaVida (inngang Konsul Knudtzonsgate) Husflids-, mat- og håndverksmesse i Vågen. Dette er den 4. i rekken av slike messer i Midt-Norge i år. Denne gangen har nærmere 30 kvalitetsbevisste utstillere fra hele regionen og landet forøvrig meldt sin ankomst. Dette er et samarbeid med Kaffebrenneriet og Handelshuset Patrick Volkmar. Vi fyller opp skuret og et stort telt utenfor med keramikere, trearbeider, klesdesignere, glasskunstnere, lefser, sølvog glass-smykker, spekemat, Norges største grilltog, troll, malearbeider, brukskunst i allevarianter og mye mer. Det blir mannekengoppvisning, god musikk og annen underholdning. Åpningstider: Kl begge dager. Arrangør: 2M Market & Events Bautaens dag - i tradisjonen tro markeres også i år Bautaens dag, med byvandring i historiske omgivelser!kristiansund kommune står som arrangør, og programmet er som følger: Kl 12.00: Samling på Bautaen. Kåseri ved Per Arne Westavik med tittel "Slaget ved Kristiansunds Red", som fant sted 8. juli Etter kåseriet blir det vandring ned mot NOR-Finn, og videre derfra mot Hønebukta, under mottoet "400 år på 400 meter på 40 minutter". Tor Olsen er kunnskapsrik og informativ turleder. Arrangør: Kristiansund kommune m.fl Gudstjeneste i Grip kirke Arrangør: Kristiansund menighet "Kystfesten 2006" - 4 elleville dager i sentrum - lokal IDOLkonkurranse - konserter og mange mange andre aktiviteter. Arrangør: Kristiansund Sentrum Markedsdag i Vågen - utenfor Handelshuset Patrick Volckmar/ Kaffebrenneriet Arrangør: Nordmøre Museum - Handelshuset Patrick Volckmar Gudstjeneste i Grip kirke Arrangør: Kristiansund menighet Gudstjeneste i Grip kirke Arrangør:Kristiansund menighet "Kristiansundcup 2006" - internasjonal konkurranse i undervannsjakt. Konkurransen finner sted i farvannet rundt kristiansund med inveiing av fisk på Piren ca kl 1600 fredag og Lørdag Arrangør: Kristiansund Dykkerklubb Gudstjeneste i Grip kirke Arrangør: Kristiansund menighet "Marokkodagan 2006" - musikk, marked, revy Arrangør: Marokkodagan, IL Nordlandet, Nordlandet velforrening Bildet er fra teltet til Marokkodagan i "Nordic Light 2006" - "International Photo Festival". 8-dagers internasjonal fotofestival i Kristiansund. Arrangør: Nordic Light Photo Festival Denne siden er redigert av Tore Myrum. Kongeskipet Norge.

20

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2012 Hei Så har vi kommet til juni, og mai måned gå oss en fantastisk fin forsmak på sommeren Vi har hatt alt fra pøsende regn på 16. Mai feiring til flotte turer både

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Rådmennenes rolle i prosessen Ole Sverre Lund Telemarkforsking Forsker, Telemarkforsking Rådmann, Andebu kommune (12 år)

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Dagsorden 1. Velkommen v/ordfører Ståle Refstie 2. Informasjon om arbeidet med reformen og innhold i gjennomførte utredninger v/ass. rådmann Harriet Berntsen

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Det kommunale * Jeg som fyller ut dette skjemaet er Rådmann/adm.sjef Informasjonsansvarlig/kommunikasjonsdirektør e.l. Ordfører Annet 2 * Hvilken administrativ struktur har kommunen? Resultatenhetsmodell/tonivåmodell

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann

Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - intensjonsavtalen - noen fakta om Sunndal og Nesset 1 Kommunens 4 oppgaver

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Periodeplan for Valseverket

Periodeplan for Valseverket Periodeplan for Valseverket «Innledning» «Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds» Hva er vel det sikreste vårtegnet? Jo! -at barna kan få gå i jakke og joggesko!!! Men selvsagt så setter vi

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bystyresalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mari Hansø Rogne Leder ATLANT VGS Magnus Kleivenes

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Nasjonal foresight og hva kommunene mener om byene som regional motor

Nasjonal foresight og hva kommunene mener om byene som regional motor Nasjonal foresight og hva kommunene mener om byene som regional motor Samlingens hovedtema er mellomstore byers rolle som drivkraft for regional utvikling Bakgrunn På oppdrag fra Møre og Romsdal Fylkeskommune

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Kommunesammenslåing som utvikling

Kommunesammenslåing som utvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesammenslåing som utvikling Statssekretær Paul Chaffey Lillestrøm, 24. april 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Flere eldre

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte

Kjære foreldre/foresatte Kjære foreldre/foresatte Da er vi i gang med leseloggen, et spennende prosjekt som varer helt fram til jul. I løpet av denne perioden håper vi at elevene skal utvikle sine leseferdigheter, øke ordforrådet

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 VELKOMMEN TIL ET NYTT OG SPENNENDE BARNEHAGEÅR. Nå er august måneden snart over og det er på tide å evaluere måneden. Denne måneden har vi hatt fokus på oppstarten til mange

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014 Når mai er forbi, så tar vi en tur i steinrøysa nedi bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa nedi bakken. Og blåklokka står i ringler og kratt, når

Detaljer

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Øykommune 4 lokalsamfunn - Havøysund størst 1241 innbyggere/ 240 < 20 år 4 skoler 1 med fastlandsforbindelse 1 barnehage (41 barn) Fiskeriindustrien er

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015.

Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015. Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 5 6 Vi feirer Tuva som blir 2 år Fiskepinner m/ potetstappe og grønnsaker 9 10 11 12 13 16 Ingen kulturskole grunnet vinterferie.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer