Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader."

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 2014/2 Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader Bakgrunn: Det ble i styresak 107/13 Årsplan for styresaker 2013 og 2014 bedt om en ekstrasak i 2014 vedrørende foretakets arbeid for å nå målsetningen i pasientsikkerhetsprogrammet om å redusere antallet pasientskader og hendelser som kunne har ført til skade på pasient. «Program for pasienttryggleik» i Helse Vest RHF har som mål om 50 % reduksjon av skader som kan unngås i perioden Det samme følger av Helse Vest RHFs styringsdokument til foretaket for 2014, hvor det heter under punkt 3.3, Kvalitet og pasientsikkerhet, langsiktige mål: Prosentdel av pasientskadar som kan førebyggjast, er redusert med 50 prosent innan fem år, målt ut frå GTT-undersøkinga for Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger HF: Lovmessig forankring: Etter spesialisthelsetjenesteloven 2-2, skal helsetjenester som tilbys eller ytes av foretaket, være forsvarlige. I følge spesialisthelsetjenestelovens 3-4 a, skal foretaket i tillegg sørge for at det arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i virksomheten. Spesialisthelsetjenesteloven 3-4 pålegger også foretaket å ha et kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg som ledd i det systematiske arbeidet institusjonen skal utføre i henhold til lovens 3-4 a og 2-1 a, 3. ledd. Den siste paragrafen viser til at virksomheten plikter å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Organisering av kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet i foretaket Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i foretaket er i hovedsak et linjeansvar. Å sikre at pasientene får forsvarlig behandling og verne dem mot unødig skade er derfor et ansvar som hviler på den enkelte leder. Lederne på alle nivå i foretaket har således et ansvar for at rutiner, retningslinjer etc. blir fulgt i egen avdeling, og lederne har ansvar for avdelingens resultat, også behandlingsresultat. 1

2 Foretaket som sådan har ansvar for sikre at lederne har systemer og ressurser slik at de kan ivareta dette ansvaret på en forsvarlig måte. Det enkelte helsepersonell har på sin side et lovpålagt krav til å handle forsvarlig og gi omsorgsfull hjelp, jf. helsepersonellovens 4. Helse Stavanger HF har etablert kvalitets og pasientsikkerhetsutvalg. Dette ledes av administrerende direktør. Utvalgets mandat er å sikre foretakets systematiske internkontrollarbeid på området kvalitet og pasientsikkerhet i henhold til de ovennevnte reglene, blant annet gjennom å bidra i utviklingen av en strategi for kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger HF, holde seg orientert om foretakets arbeid i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og om pasientsikkerhetsarbeidet i foretaket generelt og om aktuelle resultater. I tillegg har divisjonene egne kvalitetsråd. Kvalitetsrådene ledes av aktuell divisjonsdirektør. Hovedoppgavene for kvalitetsrådene er blant annet å implementere foretakets kvalitetssystem som styringsog ledelsesverktøy på divisjonsnivå, samt gjennomgå alvorlige pasientrelaterte uønskede hendelser fra avvikssystemet Synergi, NPE eller tilsynssaker med tanke på læring og kvalitetsforbedring. Det er utarbeidet et eget mandat for kvalitetsrådene. Divisjonene har egne ansatte kvalitetsrådgivere og på foretaksnivå har FFU ved Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet et overordnet ansvar blant annet for driften av kvalitetssystemet i foretaket og for koordinering av ulike overordnede tiltak, blant annet for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Generelt om arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i foretaket Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er et kontinuerlig arbeid som vel har pågått så lenge helsetjenesten har eksistert. Helse Stavanger HF er ikke noe unntak, og dette er et arbeid som gjøres på bred front i helseforetaket. Kunnskap om sykdom og nye behandlingsmetoder og om forebygging av skader øker kontinuerlig og noe av utfordringen er å sette alt dette i system. Helse Stavanger har et mål om å ha et velfungerende kvalitetssystem. Dette er et kontinuerlig utviklingsarbeid og som skal bidra til å understøtte gode systemer og en trygg behandling. Som en del av kvalitetssystemet inngår arbeidet med meldinger om skader og oppfølging av uønskede pasientrelaterte hendelse samt vurderinger av hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå at slike hendelser skjer igjen. Dette er et arbeid som den enkelte avdeling og divisjon arbeider aktivt med. Det sammen gjelder å skriftliggjøre og kvalitetssikre prosedyrer for behandling etc. Det gjennomføres hvert år en rekke interne revisjoner for å sjekke ut hvorvidt lover og regler og retningslinjer for behandling følges og det gjøres en økende mengde risikovurderinger. De ulike divisjonene arbeider kontinuerlig med ulike opplærings-, undervisnings- og kompetansehevingstiltak for de ansatte. Det samme gjelder forskjellige kvalitetsforbedringsprosjekt hvor en går inn på og ser om den behandlingen som blir gitt, gir de ønskede resultat. I dette arbeidet inngår også arbeidet med ulike lokale og sentrale kvalitetsregister for behandling. Det iverksettes også en rekke lokale kvalitetsprosjekt i foretaket som for eksempel «Mobilt intensiv team (MIT)», «Hjemmesykehus for barn» osv. Mange avdelinger trener på kliniske situasjoner i et samarbeid med SAFER,. Smitteforekomst og infeksjoner overvåkes kontinuerlig og tiltak og kampanjer på områder foregår jevnlig. Det gjøres også et stort arbeid for å kvalitetssikre de medisinske servicetjenestene som laboratorieprøver, patologisvar og røntgentjenester. Også i forholdt til de pasientadministrative systemene gjøres det mye for å sikre at foretaket har oversikt, blant annet over pasientflyten, slik at pasientene får komme til undersøkelse og behandling til riktig tid og sted. Det skjer til tillegg omfattende forskning i foretaket. Denne vil ofte ha kvalitet og pasientsikkerhetsaspekter ved seg. Nærmere om hvordan foretaket arbeider med innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» og i «Program for pasientstryggleik i Helse Vest» 2

3 Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» er en videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som gikk fra Programmet varer ut Innsatsområdene i programmet er tatt inn i det regionale «Program for pasienttryggleik i Helse Vest» samtidig som det regionale programmet inneholder noen flere prosjekter, se fig. nedenfor. Program for pasienttryggleik i Helse Vest ledes av ledergruppen i RHFet og de administrerende direktørene i underliggende foretak, i tillegg til brukerrepresentant og tillitsvalgt. I Helse Stavanger HF er administrerende direktør programeier og programmet koordineres av FFU ved Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet. Innføringen av de ulike tiltakene i avdelingene er det den enkelte divisjon som selv har ansvar for etter en oppsatt spredningsplan, jf. nedenfor. Generelt om innsatsområdene i det nasjonale programmet Målet for programmet er å redusere antall pasientskader, bygge robuste og varige systemer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen blant ansatte. Alle innsatsområdene er valgt ut fra en vurdering av hvor i helsetjenesten skader oppstår hyppigst og hvor en vet at det er effektive tiltak for å forebygge disse. Det er utarbeidet egne tiltakspakker for de ulike områdene og på alle områdene handler det om å ta i bruk allerede kjent kunnskap og, med enkle midler, risikovurdere pasientene og iverksette tiltak som minsker risiko for skade. I Helse Stavanger HF har alle innsatsområdene blitt pilotert i en egnet avdeling. Erfaringene som en har gjort seg gjennom disse pilotene, tar en med seg når en i det videre arbeidet sprer tiltakene til de andre aktuelle avdelingene i foretaket. Det er ansatte i divisjonene selv som har stått som ledere for pilotene. Det har vært en bevisst holdning at avdelingene selv skal ha et eierforhold til tiltakene og ansvar for at disse blir innført og gjennomført. Det blir fra programmets side frikjøpt tid til at de som har vært med å pilotere innsatsområdene i foretaket, bistår i forhold til metode etc. i de øvrige avdelingene hvor tiltakene skal innføres. Pilotene har vist at det er mulig å forebygge pasientskader. Eksempelet under er hentet fra pilotavdelingen for forebygging av trykksår ved medisinsk nefrologisk avdeling. Grafen beskriver antall dager mellom hvert nyoppståtte trykksår i avdelingen og den grønne linjen på 20 dager var målet ved pilotoppstart. Medianen for våren 2014 viste en forbedring fra 3 dager ved oppstart til 11. I en periode med normalt pasientbelegg gikk det 70 dager mellom oppstått trykksår. Data fra sommeren er ikke tilgjengelig enda. 3

4 Resultatene viser at det nytter å jobbe systematisk og målrettet med forebygging, men samtidig viser den at dette er et langsiktig arbeid. Selv om tiltakene for de enkelte innsatsområdene er kjente for helsepersonellet er det likevel behov for økt generell kunnskap om forbedringsarbeid og metoder for dette, samt en felles forståelse av viktigheten av å foreta målinger for å kunne følge med på om tiltakene har effekt. Det har derfor blitt arrangert flere kurs og samlinger for sentrale ledere og ansatte om disse temaene. Det arbeides med å sikre robuste strukturer slik at de skadeforebyggende tiltakene blir gitt til alle pasientene, hver gang det er behov for dette. Nærmere om de enkelte innsatsområdene. Området trygg kirurgi har som mål å forebygge postoperative infeksjoner. Tiltakene handler om å ta i bruk sjekklisten for trygg kirurgi, riktig bruk av antibiotikaprofylakse, sikre normotemperatur og gjennomføre riktig hårfjerning. Sjekklisten er nå innført ved alle relevante avdelinger i Helse Stavanger HF og bruken av den ligger på ca. 70 % for alle operasjonene. Utfordringen her ligger for det meste i å øke bruken av sjekklisten da de andre tiltakene ligger som en del av denne. I tillegg til å redusere infeksjoner, vil bruk av sjekklisten også ha positive effekter på andre risikoforhold i forbindelse med kirurgisk virksomhet. Innsatsområdet hjerneslag er også implementert i foretaket. Hovedinnholdet her er å sikre at alle pasienter med hjerneslag blir lagt på egne slagavdelinger og at tiltak beskrevet i nasjonal veileder for området blir gitt til alle aktuelle pasienter. Helse Stavanger har i lengre tid jobbet aktivt med å forbedre behandlingsresultatene for denne pasientgruppen og ble i vår tildelt den regionale Kvalitetsprisen for dette arbeidet. Fremover vil resultatene bli fulgt via data i Norsk hjerneslagsregister. Våren 2014 ble det gjennomført en regional folkeopplysningskampanje om symptomer på hjerneslag og viktigheten av tidlig kontakt med helsetjenesten. Det arbeides nå med å evaluere og undersøke effekten av denne. Samstemming av legemidler skal sikre at sykehuset har oversikt over hvilke medisiner pasienten bruker når han kommer inn på sykehuset og at pasienten, fastlegen og andre som har bruk for dette har en oppdatert oversikt over medisinene pasienten står på når han blir utskrevet, samt at eventuelle endringer er begrunnet. Tiltaket er blitt pilotert ved en avdeling i foretaket. Innsatsområdet har blitt satt litt på vent på grunn av innføring av systemet med elektroniske resepter (e-resept) våren Det nye e-reseptsystemet vil gi mulighet for elektronisk støtte til legemiddelsamstemmingen og arbeidet på dette området skal videreføres i medisinsk divisjon nå i høst. Innsatsområdet SVK (sentralt venekateter) og UVI (urinveisinfeksjon) handler om å redusere kateterassosierte infeksjoner. I tillegg til riktig innleggelsesteknikk, er det viktigste tiltaket å fjerne alle kateter uten indikasjon. Pilotavdelingene kan vise til klar reduksjon av UVI samt at de ikke lenger lar katetre ligge 4

5 uten indikasjon. Pr i dag finnes det ikke en enkel metode for å definere SVK relatert infeksjon, men resultatene har følges indirekte ved prosessmålet indikasjon for SVK. Forebygging av fall er et svært komplekst og utfordrende innsatsområde med ulike tiltak som må «skreddersys» den enkelte pasient. Til tross for iherdig innsats er det vanskelig å oppnå gode forbedringer, både i Helse Stavanger HF og andre steder. Et av de grunnleggende tiltakene på dette området er gjennomføring av risikovurdering for fall ved innleggelse, samt oppfølging av tiltak i behandlingsplan for risikopasienter. Innsatsområdet forebygging av trykksår har tilsvarende risikovurdering som tiltak. Trykkavlastning er det enkelttiltaket som anses som det viktigste her da trykksår kan oppstå etter kun få timer. Bruk av trykkavlastende madrasser på risikopasienter er derfor et viktig tiltak. Utvikling og forverring av trykksår er mulig å forebygge, men det tar tid å få til robuste systemer for forebygging og temaet må være kontinuerlig på dagsordenen. Tiltakene for innsatsområdet forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske enheter handler blant annet om å gjennomføre en vurdering av selvmordsrisiko og sikre en kriseplan ved utskrivelse eller permisjon. Alle avdelinger ved Spesialavdeling for voksne har nå innført tiltakspakken og det jobbes nå med plan for videre spredning av innsatsområdet til andre relevante avdelinger i Psykiatrisk divisjon. Målinger viser en klar forbedring av gjennomføringsgrad for tiltakene. Andel pasienter som begår selvmord kan synes å ha gått ned, men årsakssammenhengen er usikker. Det siste innsatsområdet i programmet er forebygging av overdosedødsfall i forbindelse med utskrivelse fra behandlingsinstitusjon. Her ble piloteringen avsluttet i vår og nå planlegges det videre spredning. Informasjon til pasient om overdosefare og opplæring i førstehjelp er her aktuelle tiltak. Øvrige tiltak er sammenfallende med tiltakene for forebygging av selvmord, som spesialistvurdering og kriseplan. Pilotavdelingen, Veksthuset, kan vise til en klar forbedring av gjennomføringsgraden av tiltakene. Foretaket har pr i dag ingen sikre tall på andelen overdoser eller overdosedødsfall. Utfordringer i det nasjonale programmet Pasientsikkerhetsprogrammet er svært omfattende og det inkluderer de fleste avdelinger og ansatte i foretaket. Systematisk sikring av tiltak og oppfølging av målinger på prosesser og resultater, vil innebære endringer i rutiner og arbeidsflyt. Dette er krevende. Det er også en utfordring å opprettholde oppmerksomhet og ressursfordeling på innsatsområdene i en arbeidshverdag med mange parallelle og til dels overlappende krav til behandling og pleie. Å starte et systematisk arbeid med alle tiltaksområdene på alle avdelingene på en gang, ble sett på som lite hensiktsmessig og vanskelig gjennomførbart. Det er derfor laget en egen spredningsplan for disse som tar sikte på at innen utgangen av programperioden skal alle områdene være implementert med systematiske tiltak på alle relevante avdelinger. Gode og brukervennlige elektroniske løsninger for registrering, gjenbruk av data og rapportuttak er ikke tilgjengelig for alle innsatsområdene. Det samme gjelder gode kvalitetsindikatorer som kan gi et reelt bilde av situasjonen. Manuelle løsninger for dette er arbeidskrevende, ofte tilfeldig utfylt og dermed lite tilfredsstillende. Dette er et prioritert område som det nå jobbes mye med i Helse Vest. Innføring og oppfølging av innsatsområdene krever tverrfaglig involvering. Legedeltagelsen har så langt i programmet vært relativt lav og det er en stor utfordring å få avsatt legetid til dette arbeidet. Det er nå øremerket en 50 % legestilling til bruk på å etablere såkalte «tavlemøter» som er en systematisk innhenting av ulike risikofaktorer hos en enkelte pasient, samt legemiddelsamstemming. Involveringen av ansatte krever også kunnskap i den forbedringsmetodikken som er gjennomgående brukt i programmet. Det er også her en større utfordring å nå legegruppen enn andre grupper. Helse Vest har nå invitert til et dagsseminar om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid som er spesielt rettet mot leger. I strategidokumentet for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet beskrives reell brukermedvirkning som svært viktig for å kunne oppnå programmets målsetting. Det er nå startet et arbeid i foretaket for å se 5

6 nærmere på hvordan dette kan ivaretas på en god måte, ut over det etablerte brukerutvalget og brukererfaringsundersøkelser. Pasientsikkerhetskulturmåling blant ansatte 2014 Det ble i vår gjennomført en nasjonal pasientsikkerhetskulturmåling blant alle ansatte i kliniske avdelinger i alle landets helseforetak. Målingen er en videreføring av kulturmålingen som ble gjennomført i Undersøkelsen, som er en spørreundersøkelse pr. e-post, ber ansatte svare på 16 spørsmål om pasientsikkerhet innen tre kategorier; sikkerhetsklima, teamarbeidsklima og ledelsesfokus. Målet for undersøkelsen er å kartlegge pasientsikkehetskulturen i enhetene og om det har skjedd en forbedring siden 2012, samt at ansatte og ledelse får kunnskap om kulturen i egen avdeling og at denne drøftes med tanke på forbedring. Ønsket svarprosent på undersøkelsen var minimum 70 %. Svarprosenten i Helse Stavanger HF var 75,8. Undersøkelsen i 2014 viser generelt liten endring i forhold til 2012, men har likevel en liten positiv tendens da det for de fleste spørsmål er samme resultat eller noe bedring. Sammenliknet med de andre foretakene i Helse Vest ligger resultatene i Helse Stavanger HF omtrent likt med Helse Førde HF og Helse Fonna HF. Innenfor områdene sikkerhetsklima og ledelsesfokus, ligger alle disse foretakene likevel lavere enn Helse Bergen HF. Fordelingen av resultatene på de ulike spørsmålene er sammenfallende for alle foretakene i regionen og også svært lik mellom divisjonene i Helse Stavanger HF. Innenfor sikkerhetsklima skårer Helse Stavanger HF høyest på spørsmålet «Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her» og lavest på spørsmålet «Det er vanskelig å diskutere feil her». Innenfor teamarbeidsklima skårer Helse Stavanger høyest på spørsmålet «Her er det lett for ansatte å spørre når det er noe de ikke forstår» og lavest på «Her er det vanskelig å si fra om jeg oppdager et problem i pasientbehandlingen». Ledelsesfokus er det området der Helse Stavanger i likhet med de andre foretakene, har lavest resultat og generelt skårer toppledelsen gjennomgående lavere enn ledelse på lavere nivå i organisasjonen. Det samme sees i de andre HF ene og er i tråd med tilsvarende undersøkelser internasjonalt. Oppfølgingen av resultatene i undersøkelsen skjer ved at ledere i behandlingsenheter (divisjon, avdeling, post/poliklinikk) får presentert resultatrapporter for egen enhet og skal videre gjennomføre tverrfaglige drøftinger for å avklare om det finnes forbedringsområder. De skal også komme med eventuelle tiltak for å styrke pasientsikkerheten i egen enhet. Lederne har blitt presentert for ulike verktøy som kan brukes for å identifisere, kommunisere og redusere risiko. Det skal rapporters på oppfølging av resultatene innen frist for årlig melding. Øvrige områder i Program for pasienttryggleik i Helse Vest Data fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en stor kilde til informasjon om svikt i helsetjenesten. Helse Vest har innledet et samarbeid med NPE hvor en sammen med NPE, gå vitenskapelig gjennom materialet for erstatningssaker for å se om det finnes fellesnevnere for hvilke type skader som går igjen på områdene fødselshjelp, ortopedi, gastrokirurgi og onkologi. Deretter vil en basert på funnene, se om det er mulig å sette inn konkrete tiltak for å forebygge disse skadene. De to første områdene er nå i oppstartsfasen som regionale prosjekt, de to siste vil bli iverksatt fra I tillegg er det igangsatt et regionalt GTT-prosjekt som har til formål å identifisere faktorer som fører til at alvorlige skader skjer, ved å gjennomgå/analysere alle alvorlige skader avdekket gjennom GTT i perioden fra alle foretak i Helse Vest samt fra Haraldsplass diakonale sykehus. I neste omgang kan det bli aktuelt å gjøre et nytt prosjekt som ser nærmere på mulige tiltak som kan fremmes for å forhindre disse. Status i forhold til målet om halvere antallet skader som kan forebygges Figuren under viser at andel pasientopphold med skade målt etter GTT-metoden har vist en jevn nedgang i Helse Stavanger HF. Skadene målt etter denne metoden tar med alle pasientskader, det vil si hendelser som er utilsiktede konsekvenser av medisinsk behandling, uansett om de kan forhindres eller ikke. 6

7 Antall opphold med skader ble i 2013 målt til 13,3 %, og de aller fleste av disse er av mindre alvorlig karakter. (Skader som krever behandling eller som fører til lengre sykehusopphold, men som nødvendigvis ikke gir varig skade, for eksempel legemiddelbivirkninger, infeksjoner og trykksår). I følge Kunnskapssenteret er andelen pasientopphold med skader på nasjonalt nivå 13 % i norske sykehus for Dersom den samme trenden fortsetter vil foretaket nå målet om reduksjon av pasientskader, som for Helse Stavanger HF er at andelen pasientopphold med skade ikke skal overstige 11,7 % med utgangspunkt i målingen fra Oppsummering: Det gjøres et omfattende arbeid i Helse Stavanger HF for sikre god kvalitet og pasientsikkerhet i pasientbehandlingen. Dette gjelder både generelt og i forhold til de tiltakene som er initiert i regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og gjennom Program for pasienttrykkleik i Helse Vest. GTT-målingene for foretaket viser at foretaket er på vei til å nå målet om å halvere antallet pasientskader basert på 2012 tallene. Vedtak Styret tar saken til orientering. 7

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Bakgrunn: Viser til sak 56/14 hvor det ble orientert om hvordan foretaket

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Styresak Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen

Styresak Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen Direktøren Styresak 4-218 Pasientskader i Nordlandssykehuset 217 resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen Saksbehandler: Benedikte Dyrhaug Stoknes, Berit Enoksen, Ida Bakke Dato dok: 1.6.218 Møtedato:

Detaljer

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring?

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring? Helse- og omsorgsdepartementet Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør for å bidra til mer åpenhet og læring? Torunn Omland Granlund, seniorrådgiver Legeforeningens konferanse om pasientsikkerhet

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Intervjuer med pasientsikkerhetsansvarlige ved 28 helseforetak i Norge - høsten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF

Styresak Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 053-2018 Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Benedikte D. Stoknes, Hilde Normann Dato dok: 15.06.2018 Møtedato:

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i UNN. KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim

Pasientsikkerhetskultur i UNN. KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim Pasientsikkerhetskultur i UNN KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim Nasjonale mål -Redusere antall pasientskader -Etablere varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL 5-ÅRIG PROGRAM Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder Pasientsikkerhetskampanjen til 5-årig program MÅL: redusere pasientskader bygge varige systemer og kompetanse bedre

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Status pasientsikkerhetsprogrammet

Status pasientsikkerhetsprogrammet Status pasientsikkerhetsprogrammet Styret SSHF 25.06.2018 Per Engstrand Fagdirektør Status pasientsikkerhetsprogrammet SSHF Risikotavler & tavlemøter: Noe felles og noe lokalt Felles innsatsområder: -

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner.

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Selvfølgeligheter Pasienter og brukere skal være i trygge hender når de trenger hjelp i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Pasientsikkerhet må forankres i ledelsen for å lykkes. Anne-Grete Skjellanger Avdelingsdirektør og sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhet må forankres i ledelsen for å lykkes. Anne-Grete Skjellanger Avdelingsdirektør og sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet må forankres i ledelsen for å lykkes Anne-Grete Skjellanger Avdelingsdirektør og sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet må forankres i ledelsen for å lykkes Ledelsen

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Ved Vibeke Bostrøm Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 2 Sykehjemsleger i Østfold varsler fylkeslegen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Foto Morten Wanvik Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Tredje samling - 9.3.2017 Kjersti Valde Kvalitetsrådgiver EFAS Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring Det

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet til orientering. 2. Styret

Detaljer

Ledelse av pasientsikkerhet Styreinvolvering

Ledelse av pasientsikkerhet Styreinvolvering Ledelse av pasientsikkerhet Styreinvolvering Styreinvolvering Sett et mål Del fakta og pasienthistorier Sett i gang og følg opp tiltak på systemnivå Forbedre pasientsikkerhetskulturen Bygg kompetanse Tydeliggjør

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Til alle RHF/HF Oslo, 21.06.13 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Hvordan sikre at pasienten er i trygge hender i spesialisthelsetjenesten?

Hvordan sikre at pasienten er i trygge hender i spesialisthelsetjenesten? Helse- og omsorgsdepartementet Hvordan sikre at pasienten er i trygge hender i spesialisthelsetjenesten? Legenes forening for kvalitet og pasientsikkerhet, 15.november, Park Inn Gardermoen Foto: Stig Marlon

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 7 - SIV HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten s

Detaljer

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern motunødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg.

Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg. Fagrådsmøte I trygge hender Tid: Fredag 3. mai kl. 10.00 14.00 Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg. Ordstyrer: Stig Harthug, leder av fagrådet Orienteringssaker

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen Erfaring fra implementering av tiltakspakke og målinger Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Om prosessen Jeg mener prosessen var ryddig og meget nyttig. Kan brukes som mal for

Detaljer

ForBedring 2018 Standard rapport for SYKEHUSET INNLANDET HF

ForBedring 2018 Standard rapport for SYKEHUSET INNLANDET HF FORSIDE 1/14 ForBedring 2018 Standard rapport for Norsk helsetjeneste skal være pasientens helsetjeneste. Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko, og det hender at pasienter og brukere blir unødig

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Ingress:

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte

Detaljer

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017 Handlingsplan 2014 Mai 2014 Fokusområde: System for kvalitetsstyring, jf strategien punkt 4.1 Forvaltningen av det helhetlige kvalitetssystemet forankres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Agenda fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Onsdag 10. mai 2017 kl. 10.00-14.00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 0201 Ordstyrer: Geir Bukholm, leder av fagrådet Tid Sak Ansvar

Detaljer

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 1 Rapport for SunHF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Nanna Fredheim, kommunikasjonsansvarlig

Nanna Fredheim, kommunikasjonsansvarlig Nanna Fredheim, kommunikasjonsansvarlig 2 Pasientsikkerhet Forebygge pasientskader som kan unngås 4 For at noe ALDRI skal skje, må noe annet ALLTID gjøres James Orlikoff 5 Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Hva handler pasientsikkerhet om og hvorfor må den bedres?

Hva handler pasientsikkerhet om og hvorfor må den bedres? Hva handler pasientsikkerhet om og hvorfor må den bedres? Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder /avdelingsdirektør I trygge hender 24/7, Pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet: «Vern mot unødig

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kari Annette Os og Maren Schreiner Seniorrådgivere og prosjektledere

Pasientsikkerhetsprogrammet i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kari Annette Os og Maren Schreiner Seniorrådgivere og prosjektledere Pasientsikkerhetsprogrammet i kommunal helse- og omsorgstjeneste Kari Annette Os og Maren Schreiner Seniorrådgivere og prosjektledere Agenda Pasientsikkerhet Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE Av Line Hurup Thomsen, fagrådgiver USHT Rogaland HVA ER VEDVARENDE FORBEDRINGER? IKKE LA DET BLI SLIK! NØKKELERFARINGER I UK FORBEDRINGSPROSJEKTER I HELSEVESENET

Detaljer

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester,

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo, 2. oktober 2012 Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk

Detaljer

Læringsnettverk i Hordaland Forebygging av fall og trykksår

Læringsnettverk i Hordaland Forebygging av fall og trykksår Læringsnettverk i Hordaland Forebygging av fall og trykksår 28. september 2015 Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Hva er pasientsikkerhet? Å forhindre pasientskader som kan unngås Definisjon: Vern mot unødig

Detaljer

Kvalitetsutvalget behandler hver sak individuelt, men ser i tillegg på sammenhenger og trender på klinikknivå og på tvers i foretaket.

Kvalitetsutvalget behandler hver sak individuelt, men ser i tillegg på sammenhenger og trender på klinikknivå og på tvers i foretaket. Direktøren Styresak 86-14 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.14 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 29.9.14 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Presentasjon av innsatsområdet Ledelse av pasientsikkerhet. Hege Huseklepp, Prosjektleder for læringsnettverket

Presentasjon av innsatsområdet Ledelse av pasientsikkerhet. Hege Huseklepp, Prosjektleder for læringsnettverket Presentasjon av innsatsområdet Ledelse av pasientsikkerhet Hege Huseklepp, Prosjektleder for læringsnettverket Programmets 3 hovedmål: 1. Redusere pasientskader 2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no

Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no 1 Fyr løs! Hvilke føringer har jeg brukt? Hvilke føringer har jeg brukt? Forskrift

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Slik har vi gjort det hos oss. Stavanger Universitetssjukehus Mari Robberstad

Slik har vi gjort det hos oss. Stavanger Universitetssjukehus Mari Robberstad Slik har vi gjort det hos oss Stavanger Universitetssjukehus Mari Robberstad Utgangspunkt Nasjonal pilot på forebygging av trykksår i perioden nov. 2012 til mars 2013: Medisinsk sengepost, 3B Nefrologisk

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Styresak Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater

Styresak Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater Direktøren Styresak 085-2018 Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater Saksbehandler: Ida Bakke, Berit Enoksen m.fl. Dato dok: 02.11.2018 Møtedato:

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM STATUS FOR PASIENTSIKKERHETSARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR ORIENTERING OM STATUS FOR PASIENTSIKKERHETSARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 025 2012 ORIENTERING OM STATUS FOR PASIENTSIKKERHETSARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret er tilfreds med oppdateringen av Handlingsplan

Detaljer

Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord. Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF

Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord. Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF Starten.. for meg Knut Schrøder sa: Vår 1988 yngste ass lege i kirurgi opplæring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018

Styret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018 SAK NR 021-2018 ÅRLIG MELDING 2017 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2017 anser

Detaljer

Innsatsområde forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateter 15.05.13 Kamilla Solvang

Innsatsområde forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateter 15.05.13 Kamilla Solvang Innsatsområde forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateter 15.05.13 Kamilla Solvang Beskrivelse av avdelingen: 27 senger hvor 14 er hematologi og 13 er infeksjon. Akershus universitetssykehus

Detaljer

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Pilotprosjekt: Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Stig Harthug, leder av fagrådet og kvalitetssjef i Helse Bergen Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes i BT 7.9.2011 Det er trygt å føde

Detaljer

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Strategiplan Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Sunnaas sykehus HF, 17.11.2015 1 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet... 3 1.2 Kvalitet

Detaljer

Ledelse og kvalitetsforbedring. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren

Ledelse og kvalitetsforbedring. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren Ledelse og kvalitetsforbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren Hvorfor ny forskrift? Uklarhet knyttet til ansvar, ledelse og organisering For lite systematikk for

Detaljer

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013 Direktøren Styresak - Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) Saksbehandler: Tonje E Hansen, seksjon for Pasientsikkerhet Saksnr.: /7 Dato:.. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04 Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2. v 04 Målområde Delmål Beskrivelse Tiltak Ressursbehov Frist 1: Virkningsfulle - tjenester Sikre oppdatert kunnskapsgrunnlag og best

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.10.2014 Sak nr: 056/2014 Sakstype: Orienteringssak Pasientsikkerhetsarbeidet med særlig fokus på pasientsikkerhetskulturen Hensikt med saken I møtet 19.06.14 fattet

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Solrun Elvik, seniorrådgiver/prosjektleder, sekretariatet for Pasientsikkerhetsprogrammet. Omsorgskonferansen 2016 i Molde Primum non nocere Fremfor alt ikke skade»

Detaljer

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte

Detaljer

Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Bedre samhandling mellom NLSH HF og kommunene

Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Bedre samhandling mellom NLSH HF og kommunene Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke Bedre samhandling mellom NLSH HF og kommunene Bakgrunn Læringsnettverk i regi av KS og Folkehelseinstituttet Nasjonal satsing basert på

Detaljer

Fag- o g i n s p i r a s j o n s d a g f o r l e d e r e L i l l e h a m m e r

Fag- o g i n s p i r a s j o n s d a g f o r l e d e r e L i l l e h a m m e r Fag- o g i n s p i r a s j o n s d a g f o r l e d e r e L i l l e h a m m e r 2 4. 1. 1 8 Pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2018 DAG 1 09.30-10.00 Registrering med kaffe 10.00-10.15 Åpning Erlend T. Aasheim,

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer