Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 13/151 Møtedato/tid: , kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit J.Bårdsgård Stokke Oddvar Olsen Ane Bondahl Forfall: Ingen. Andre møtende: Rådmannen og eventuelt representanter for rådmannen Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS Kopi: 1.varamedlemmer, postmottak Selbu kommune, postmottak RMN, Wenche Holt RMN, Hanne Bakken Tangen RMN, Frode Singstad RMN og ordfører Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Ole Halvard Bondahl(sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, KonSek 1

2 Sakliste 023/13 024/13 025/13 026/13 027/13 028/13 029/13 030/13 Forvaltningsrevisjon - KOSTRA-rapportering i Selbu kommune. Status for Handlingsplan for oppfølging av tilsyn fra fylkesmannen. Referatsaker til kontrollutvalgets møte Barnevernstjenesten i Værnesregionen - orientering fra møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune. Retningslinjer for gjennomføring av høring i kontrollutvalget innledende diskusjon. Gaveregnskap 2012 Selbu kommune. Forslag til økonomiplan med budsjett 2014 for kontrollutvalget. Eventuelt

3 Forvaltningsrevisjon - KOSTRA-rapportering i Selbu kommune. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 23/13 Arvid Hanssen 216, &58 12/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen bruke rapporten i arbeidet med ytterligere kvalitetssikring av arbeidet med KOSTRA-rapportering. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding på oppfølging og bruk av rapporten innen 1.juni Vedlegg Rapport KOSTRA Selbu.pdf (Eget dokument/fil) Saksutredning Kontrollutvalget bestilte den i sak 5/2013 en forvaltningsrevisjon om rutiner og praksis for rapportering av KOSTRA-data i Selbu kommune. Innretningen og koordineringen i forhold til rådmannens eget arbeid for å sikre trygge rutiner ble diskutert grundig i kontrollutvalget. Etter oppstartsmøte med rådmannen den , utarbeidet Revisjon Midt-Norge IKS en prosjektplan som ble fremlagt i kontrollutvalget og tatt til orientering i sak 11/2013, den Prosjektplanen var omfattende og relativt detaljert, da det i den interne prosessen i kontrollutvalget ble diskutert flere ulike vinklinger på prosjektet. Revisjon Midt-Norge har, slik sekretariatet ser det, levert forvaltningsrevisjonsrapporten KOSTRA-rapportering i tråd med prosjektplanen. Rapporten er oversendt KonSek , 20 dager før fristen som kontrollutvalget vedtok. Rapporten legges derfor frem for kontrollutvalget nå i oktober, i stedet for i desember 2013 som planlagt. Om KOSTRA Kommuneloven 49 pålegger kommunene å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er statens felles system for innsamling av data fra norske kommuner og fylkeskommuner som har som overordnet mål å bringe frem relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Samtidig skal KOSTRA bidra til forenkling av innrapporteringen fra kommunesektoren til staten. Fra og med 2001 har rapportering etter KOSTRA-modellen vært obligatorisk for alle kommuner og fylkeskommuner. Korrekte KOSTRA-tall er et viktig virkemiddel for kommuner og fylkeskommuner fordi det gjør det mulig å sammenligne seg med andre med en viss sikkerhet for at tallene måler det samme. Dette kan gi ny og viktig innsikt i egen virksomhet. 3

4 Det forutsetter imidlertid at det er høy kvalitet på innrapporteringen både i egen og andre organisasjoner. Revisors konklusjon Rapporten besvarer følgende 2 problemstillinger: 1. Har kommunen lagt til rette for tilfredsstillende rapportering til KOSTRA og er praksis i samsvar med rutiner og prosedyrer? 2. Brukes KOSTRA-data til analyseformål? Revisor viser til at det det oppnevnt KOSTRA-ansvarlig og at det stort sett er klart for de som arbeider med rapportering hvem dette er. I Selbu er arbeidet med tjenesterapporteringen delegert til sektorledere, mens KOSTRA-ansvarlig kvalitetssikrer data. Det fremgår også at revisor er gjort kjent med at kommunen har et manglende system for håndtering av abonnement innen vann og avløp. Revisors hovedkonklusjon er at Selbu kommune i all hovedsak har lagt til rette for å sikre god kvalitet på rapporteringen av KOSTRA-data, men at det er noen utfordringer på enkelte områder som tydliggjøring av årshjul og skriftlige prosedyrer. Fokus på gode grunnlagsdata og bruk av KOSTRA-data i sentrale dokument og i det strategiskte arbeide viser at kommunen har et aktivt forhold til KOSTRA-data. Dette bidrar til kvalitet på KOSTRA-dataene. En evaluering av rapporteringene vil kunne gi et grunnlag for å vurdere eventuelle endringer i rutinene til neste rapportering. Dette for å avdekke feil og svakheter i rapporteringen og forbedre rapporteringen til neste år. Evalueringen kunne fungert som arena for å ta opp å avdekke mulige problemområder. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Rapporten gir en god tilbakemelding om status for rutiner og bruk av KOSTRA i Selbu kommune. At rådmannen i høringsmøtet slutter seg til innholdet i rapporten, bør gi et godt grunnlag for at rapporten kan brukes aktivt som grunnlag for diskusjoner i virksomheter i kommunen. KOSTRA-data brukes av staten og internt i de enkelte kommuner. Det er derfor viktig med en gjennomgående forståelse i alle ledd for at rapporteringen blir mest mulig korrekt. Selv om revisors hovedkonklusjon er positiv kommer det frem at ansatte ser et forbedringspotensiale på flere enkeltområder. Dette bør være viktige innspill å drøfte og ta tak i ifm den pågående prosess i kommunen. Opplysninger i rapporten om at kommunen ikke har full oversikt over at innbyggerne blir belastet riktig avgift innenfor vann og avløp må følges opp raskt og systemene/rutinene må kvalitetssikres. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å legge rapporten frem for kommunestyret med innstilling om å be rådmannen bruke rapporten i det videre arbeide i kommunen. I dette inngår også å sikre at kommunen har et system som ivaretar at abonnenter innenfor vann og avløp sikres at de blir belastet for riktig avgiftsbeløp. 4

5 Status for Handlingsplan for oppfølging av tilsyn fra fylkesmannen. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 24/13 Arvid Hanssen 12/169-5 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 2. Kontrollutvalget forutsetter at arbeidet med å få på plass system som dokumenterer at elever får spesialopplæring i tråd med vedtak, gjennomføres. Vedlegg Tilbakemelding til kontrollutvalget.pdf Handlingsplan for oppfølging av tilsyn - tilbakemelding til kontrollutvalget pdf Handlingsplan tilsyn, kvalitetsvurderingssystem.pdf Tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan tiltak i handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra Fylkesmannen i SørTrøndelag om spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole er fulgt opp.pdf Saksutredning Oppfølging av tidligere vedtak er en viktig del av kontrollutvalgets tilsynsansvar. I sak 29/12 Henvendelse fra ordfører vedrørende spesialundervisning, som ble behandlet i kontrollutvalget den vedtok kontrollutvalget følgende: 1. Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å sette i gang undersøkelser når det gjelder de forhold Utdanningsforbundet har pekt på, men viser til Selbu kommunes handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning. 2 Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en skriftlig tilbakemelding om hvordan tiltak i Handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole , er fulgt opp så langt. Tilbakemeldingen gis våren Kontrollutvalgets møte i juni ble avlyst og saken ble ikke satt opp på sakskartet til møtet i august. Som det fremgår av vedlegg har rådmannen gitt tilbakemelding til kontrollutvalget i brev av med vedlegg. 5

6 Iflg statusrapporteringen har administrasjonen planlagt og satt i verk flere tiltak. Området er omfattende og det er nødvendig med et løpende fokus for å sikre at de nødvendige systemer er på plass og ikke minst følges opp i praktisk arbeid. Tilbakemeldingen tyder på at det jobbes systematisk med utfordringene og at bedre system for rapportering til skoleeier står sentralt. For kontrollutvalget er det viktig å påse at kommunen har den nødvendige oversikt og kontroll på at opplæringen som elever får er i tråd med vedtak som er fattet. Rådmannen vil delta i møtet for å svare på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget ta stilling til om det er nødvendig å følge opp denne saken ytterligere gjennom å vedta frist for ny orientering fra rådmannen. Handlingsplanen går ut Sekretariatet mener det er naturlig at spesialundervisningen vurderes, på lik linje med andre viktige områder, og at det derfor ikke er nødvendig å tidfeste ny oppfølging nå. 6

7 Selbu kommune Sektor oppvekst KonSek Midt-Norge IKS Kongensgt Trondheim Deres ref: Vår ref: (må oppgis ved svar) 2012/ /A24/ANNGEV Dok:15056/2013 Dato: Tilbakemelding til kontrollutvalget Vedlagt oversendes dokumenter i henhold til avtale. Med hilsen Ann Kristin Geving oppvekstsjef Tlf: Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur. Vedlegg: Tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan tiltak i handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole er fulgt opp Handlingsplan tilsyn, kvalitetsvurderingssystem Handlingsplan for oppfølging av tilsyn - tilbakemelding til kontrollutvalget Postadresse Gjelbakken 15, 7580 Selbu E-post Besøksadresse Gjelbakken Telefon Telefaks Bank Org.nr

8 Selbu kommune Sak 2012/ / ANNGEV Dok:15049/2013 Handlingsplan for oppfølging av tilsyn - tilbakemelding til kontrollutvalget Plan for perioden TILTAK Enkeltvedtak i tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven PROSESS Utarbeide nye maler for enkeltvedtak, individuelle opplæringsplaner og rapporter Kurs/kompetanseheving i å fatte og skrive enkeltvedtak Tema på skoleledermøter den og Råd og veiledning fra Fylkesmannen i SørTrøndelag Tema på spesialpedagogisk forum Etablere kontroll- og kvalitetssystem ihht opplæringsloven og forskrifter Kvalitets- og kontrollsystem som skal sikre at elevenes rettigheter blir oppfylt Etablere rutiner for arbeidet med kvalitetssikring System for vurdering Delegeringsreglement Kompetanseheving for ansatte i skolen når det gjelder tilpasset opplæring og spesialundervisning som en del av det ordinære opplæringstilbudet Revidere spesialpedagogisk veileder ANSVARLIG Ped. kons. og inspektør Selbu ungd.sk. Sektorsjef oppvekst og ped. kons. FRIST KOMMENTAR Malene er ferdig, og i bruk Vår 2013 Spesialpedagogisk veileder fra Utdanningsdirektoratet, 2009 er brukt i arbeidet Skoleåret Dagens kvalitetssystem følger vedlagt, og er kommentert i notatet Arbeidet er i gang Etableres som en del av det elektroniske kvalitetssystemet på INNSIDA Utvikle skolenes system for vurdering i samarbeid med spesialpedagogisk forum og PPT Revidering av delegeringsreglementet Sektorsjef oppvekst og ped.kons. Sektorsjef oppvekst Ped.kons. og leder PPT Rådmann Bestille kurs Ped.kons. Revidere kommunal veileder i tråd med veilederen fra Udir Ped.kons. og Høsten spes.ped.forum Skoleåret Skoleåret Høst 2013 Skoleåret Nytt delegeringsreglement er vedtatt

9 KVALITETSVURDERINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I SELBU KOMMUNE (pr ) Virksomhetsplanene til hver enkelt enhet beskriver tjenesteområdets oppgaver og satsningsområer Årsmelding er en formell samhandling mellom skole og skoleeier i løpet av et kalenderår og er en del av kvalitetsvurderingssystemet Virksomhetsplan Årsmelding Tilstandsrapport Styringsdialog Tilstandsrapporten legges fram for kommunestyret en gang hvert år og er en del av kvalitetssystemet hjemlet i Opplæringsloven Styringsdialogen er en formell dialog som gjennomføres en gang i løpet av et kalenderår og er en del av kvaliatetsvurderingssystemet Formelle plikter og rettigheter Oversikt og prosedyrer for pålagt vurderingsarbeid, f.eks. nasjonale prøver, kartleggingsprøver, elevundersøkelsen m.m. Ekstern vurdering Formelle plikter og rettigheter etter Opplæringsloven 5 Selbu kommunes veileder med presiseringer, maler og årshjul Skole- og skoleeierbasert vurdering Tilpasset opplæring og spesialundervisning Andre lovpålagte oppgaver Elevenes skolemiljø kap. 9a Synliggjøring av de forvaltningsmessige plikter for skoler og skoleeier Elevenes "arbeidsmiljølov" Utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrer 9

10 Selbu kommune Sak 2012/ / ANNGEV Dok:15041/2013 Tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan tiltak i handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole er fulgt opp Det ble i tilsynet som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte ved Selbu ungdomsskole når det gjelder spesialundervisning påpekt to avvik: Lovstridig praksis nr. 1 Selbu kommune fatter ikke vedtak i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven Lovstridig praksis nr. 2 Selbu kommune har ikke et forsvarlig system for å avdekke, vurdere og følge opp kravene i opplæringsloven og forskrifter knyttet til enkeltelevens samlede opplæring blir oppfylt Oppstarten av arbeidet med å lukke avvik ble startet den hvor sektorsjef, rektor og inspektør ved Selbu ungdomsskole og leder PPT deltok. Det ble i dette møtet valgt å prioritere arbeidet i følgende rekkefølge: 1. Lukke avvik 2. Se etter forbedringspunkt og prioritere områder for videre arbeid 3. Vurdere behov for kompetanseheving Det er etter tilsynet blitt utarbeidet nye maler for enkeltvedtak, individuelle opplæringsplaner og rapporter som skal skrives som en vurdering av om opplæringen er i tråd med tilråding og enkeltvedtak. For å sikre at vedtak blir fattet i tråd med bestemmelsenes opplæringsloven og forvaltningsloven har vi mottatt veiledning fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dette har vært tema på et møte med skolelederne, den og Det har også blitt gjennomgått i spesialpedagogisk forum, som er et forum for de lærerne som er spesialpedagogiske kontakter på skolene, representanter fra PPT og pedagogisk konsulent, den Med utgangspunkt i Forskriften om vurdering i skolen (vurderingsforskriften), jobber skolene med å etablere systemer for å sikre elevenes rettigheter. PPT samarbeider tett med skolene i oppfølgingen av elever med vedtak om spesialundervisning, for å sikre at opplæringen er i tråd med tilråding og enkeltvedtak. PPT har fast kontortid på skolene og er tilgjengelig med råd og veiledning, og PPT deltar i faste møter med skolens ledelse, spes.ped.kontaktene og de aktuelle lærerne som jobber med elevene som har enkeltvedtak. Det jobbes også med å etablere bedre systemer for rapportering til skoleeier, for å sikre at vi til enhver tid har oversikt og kontroll på at elevenes opplæring er i tråd med vedtak. Dagens kvalitetsvurderingssystem følger vedlagt. Handlingsplan for oppfølging av tilsynet, følger vedlagt. Det ble gitt en skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den

11 Referatsaker til kontrollutvalgets møte Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 25/13 Arvid Hanssen 13/151-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg E-post fra Selbu kommune til Trond Setsaas E-post fra KonSek til Selbu kommune pdf Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Kommunestyrets behandling av Byggeregnskap Tømra barnehage totalkostnader, oversendt fra kontrollutvalget. (Sak 18/13 i kontrollutvalget) 2. Tilbakemelding fra deltakelse på samling for kontrollutvalg i Trondheim Tre medllemmer av kontrollutvalget deltok. 3. Orientering om korresponanse mellom Selbu kommune og hytteeier vedrørende klage på renovasjonsavgift. 4. Betraktninger rundt lovverket knyttet til kommunal støtte EØS-regler. Vedrørende pkt 3: Sekretariatatet har innhentet alle dokumenter tilknyttet arkivsaken fra Selbu kommune. Disse er ikke vedlagt, men for å få et lite innblikk i saken følger 2 vedlegg. E-post fra Selbu kommune av og e-post fra KonSek , hvor det fremgår at klager i e-post til postmottaket i Selbu kommune også har stilet henvendelsen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker å se nærmere på henvendelsen. 11

12 Arvid Hanssen Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: 16. oktober :11 Arvid Hanssen Søknad om fritak/redusert hytterenovasjonsavgift Det vises til din henvendelse nå av hvor det påstås at det ikke er mottatt svar på din henvendelse av verken fra Selbu kommune eller kontrollkomiteen. Når det gjelder svar fra kontrollkomiteen registreres det ikke at det tidligere er gjort noen henvendelse til kontrollkomiteen. Når det gjelder henvendelsen av til selbu kommune ble det registrert at denne skjedde etter at forholdet hadde vært oppe i tingretten og avgjørelse derfra forelå. Dette etter at avslag på søknad om fritak for renovasjonsavgift var behandlet den uten at klageadgangen var benyttet. En registrerte også at utsendt krav ikke var betalt og at forholdet da var gått til inkasso og videre til tingretten. Henvendelsen av inneholdt en mail til Selbu kommune vedlagt en mail til tingretten med en opplisting av ubesvarte spørsmål. Selbu kommune oversendte denne henvendelsen til IR den med ønske om at spørsmålene til lagmannsretten ble besvart på best mulig måte og De ble underrettet om dette ved mail av Svar fra Innherred renovasjon på denne henvendelsen ble oversendt Dem den Selbu kommune kan således ikke se at De har gjort henvendelser som ikke er besvart. I Deres siste henvendelse nå den , vedlagt mail av fra Innherred renovasjon redegjør Innherred renovasjon for saken i sitt svar. Selbu kommune kan på nåværende tidspunkt ikke gjøre annet enn å vise til denne redegjørelsen. Siden Deres siste henvendelse nå også er stilet til Kontrollkomiteen kan det opplyses at komiteens sekretær har fått oversendt alle dokumenter av saken som finnes i kommunens arkiv. Ved samtale med komiteens sekretær ble det opplyst at saken ville bli referert i kontrollutvalget på første møte. Dette til orientering. Med hilsen Annar Bjørnbeth driftsleder

13 Side 1 av 3 Fra: Arvid Dato: :53:16 Til: Postmottak Selbu kommune Kopi: Reitan Karsten; 'Bondahl Ole' Tittel: SV: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERT HYTTERENOVASJONSAVGIFT. Takker for oversendelsen jeg nettopp mottok. I siste e-post fra Setsaas er det bemerket at han ikke har mottatt svarbrev fra verken Selbu kommune eller kontrollutvalget. Jeg kan ikke erindre å ha mottatt brev rundt denne saken tidligere. Jeg ber derfor om å få tilsendt alle en oversikt over alle dokumenter som foreligger i arkivsaken. Ha en fin ettermiddag. Med vennlig hilsen Arvid Hanssen Daglig leder KonSek Midt-Norge IKS Mobil: E-post: Hjemmeside: Fra: Saur Heidi Geving På vegne av Postmottak Selbu kommune Sendt: 3. oktober :37 Til: Arvid Hanssen Emne: VS: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERT HYTTERENOVASJONSAVGIFT. Hei, Saken er lagt til Rådmannen i ephorte, men avsender ønsker også at dette går til Kontrollkomiteen i Selbu kommune. Oversendes herved. Mvh Heidi Saur arkivleder Selbu kommune 7580 Selbu E-post: tlf.: Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet! Fra: TROND CHRISTEN SETSAAS Sendt: 2. oktober :16 Til: Postmottak Selbu kommune; tingretten, laugaland Emne: FW: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERT HYTTERENOVASJONSAVGIFT. Rådmann Karsten Reitan Selbu Kommune Kontrollkomiteen 13 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortesel/136334_fix.html

14 Side 2 av 3 Selbu Kommune Jeg viser til mitt brev av 26.februar 2013 til Selbu Kommune og til vedlagte mail av 9.september fra Innherred Renovasjon. Jeg har ikke mottatt noe svarbrev fra Selbu kommune eller fra Kontrollkomiteen i Selbu Kommune. Jeg sa i Tingretten at jeg angrer at jeg i det hele tatt søkte om fritak eller reduksjon av den årlige hytterenovasjonsavgiften i Selbu kommune. Likeledes angrer jeg på at jeg stilte spørsmål ved saksbehandlingen i Innherred Renovasjon. Jeg trodde ikke at IR selv kunne være sin egen ankeinstans ved avslag på søknader. I tillegg bruker IR inkassobyrået Lindorff som igjen bruker et "3djemanns" legalpant til å presse meg til å betale et skyhøyt inkassosalær og avholdt utleggsforretning, en med utleggspant og varsel om tvangssalg! Summen er nå blitt så høy at inkassosalæret ikke oppgis verken i brevs form eller i retten, sikkert av psykologiske grunner. Som hytteeier føler jeg meg fullstendig overkjørt og viser til vedlagte brev i saken. Derfor forholder jeg meg fremdeles til Selbu Kommune med sin administrasjon og politikere, og jeg spør om det er slik man ønsker å behandle hytteeiere i kommunen? Hele saken dreier seg om en årlig avgift under tusenlappen og denne saken skulle ha vært avsluttet for lenge siden hadde det ikke vært for Innherred Renovasjons pågang og unnlatelser av svar. Mitt alternativ dersom vi ikke finner en løsning er Lagmannsretten og som vil koste meg rundt femtusen kroner!!!. Kanskje skulle saken heller ha blitt behandlet i Forbrukerrådet. Hadde Selbu Kommune selv stått for drift og innkreving av avgift hadde denne saken funnet sin løsning for lenge siden! Jeg har nå betalt inneværende års avgift og kan som forslag betale de to siste utestående avgiftene for å bli ferdig med saken. Med hilsen TCS From: To: Date: Mon, 9 Sep :59: Subject: SØKNAD OM FRITAK Viser til telefonsamtale torsdag hvor du ba om at vi måtte vurdere vårt krav sett i lys av de juridiske spørsmål du har stilt og som ble framsatt i Sør-Trøndelag Tingrett Etter en grundig gjennomgang av den dokumentasjon vi har i saken har vi kommet til følgende konklusjon: Innherred Renovasjon IKS (IR) har svart på de skriftlige henvendelser vi har fått. Opprinnelig søknad om fritak datert ble avslått med henvisning til klageadgang. Trond Christen Setsaas har ikke sendt inn klage og har dermed etter vår mening avskåret seg selv for videre behandling av fritakssøknaden. De juridiske spørsmål han har stilt var ikke en del av opprinnelig søknad og dermed heller ikke besvart før IR den fikk en epost fra Selbu Kommune med kopi av eposter sendt fra Setsaas til Tingretten ( og ) og epost til Selbu Kommune ( ). Slik IR ser det burde Setsaas ha betalt gebyret og eventuelt fremmet de juridiske 14 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortesel/136334_fix.html

15 Side 3 av 3 problemstillingene uavhengig av gebyrkravet. På bakgrunn av dette ser IR ingen grunn til å ettergi noen av de krav som er fremmet. IR tilbyr om nødvendig å avtale en betalingsordning begrenset opp til 1 år. Med vennlig hilsen Innherred Renovasjon IKS Stig Arild Myhre Økonomisjef / file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortesel/136334_fix.html

16 Barnevernstjenesten i Værnesregionen - orientering fra møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 26/13 Arvid Hanssen /223-8 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken tas til orientering. Vedlegg Sak Orientering fra rådmannen vedr barnevernstjenesten Saksutredning Værnesregionen barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene. Stjørdal kommune er vertskommune for barnevernssamarbeidet og medarbeiderne er ansatt i Stjørdal kommune. Det er derfor primært kontrollutvalget i vertskommunen som har tilsynsrollen på vegne av kommunestyret i Stjørdal når det gjelder driften av barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten gav imidlertid en orientering i kontrollutvalget i Selbu kommune , sak 2/12. Det ble skrevet en relativt fyldig protokoll fra gjennomgangen. Viser til kontrollutvalgene/selbu møteprotokoll den Slik det ble gjort den gang, kan de samarbeidende kommuner anmode om egne orienteringer dersom de finner dette nødvendig. Selv om det er verkskommunesamarbeid har Selbu kommune ansvaret for at barn tilknyttet Selbu kommune får en tilfredsstillende oppfølging. Stjørdal kommunes kontrollkomite hadde en orientering vedrørende barnevern i sitt møte den , se vedlagte saksfremlegg. Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune invitere kontrollutvalgslederne i de samarbeidende kommuner (mht. barnevern) til å overvære behandlingen av saken. Kontrollutvalgets leder Ole Halvard Bondahl deltok sammen med lederne for kontrollutvalgene i Tydal - og Frosta kommune. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Bondahl vil gi kontrollutvalget en orientering fra møtet på Stjørdal. 16

17 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAK 030/13 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE BARNEVERNSTJENESTEN Saksgang Kontrollkomiteen Møtedato Saksbehandler Paul Stenstuen Saksnr. 030/13 Arkiv Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Orientering fra rådmannen vedrørende barnevernstjenesten den Saksopplysninger Kontrollkomiteen ønsker å holde seg orientert om viktige sider ved kommunens virksomhet. Etter avtale med kontrollkomiteens leder har en derfor anmodet barnevernstjenesten om en orientering i møte. Det vil bli gitt en orientering om status for tjenesten, herunder om fastsatte mål, måloppnåelse, samt om planlagte og iverksatte tiltak. Det vil også bli gitt en orientering om oppfølgingen og tilsynet med fosterhjem. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær 17

18 Retningslinjer for gjennomføring av høring i kontrollutvalget innledende diskusjon. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 027/13 Arvid Hanssen 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta Retningslinjer for høring i kontrollutvalget. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte Sak legges frem på kontrollutvalgets møte Vedlegg Utkast til retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget Saksutredning Selv om det er sjelden, hender det at kontrollutvalg gjennomfører høringer når det er behov for å innhente muntlige opplysninger knyttet til konkrete saker eller henvendelser kontrollutvalg har fått. Blant kommunene som er eiere av KonSek Midt-Norge IKS, er det kun kontrollutvalget i Meldal som har gjennomført et kontrollutvalgsmøte som høring. Dette skjedde i Ordfører i Meldal og KonSek orienterte om denne høringen på samling for kontrollutvalg i Trondheim den medlemmer fra kontrollutvalget i Selbu deltok. KonSek opplyste at retningslinjer nå diskuteres i flere kontrollutvalg i kontrollsamarbeidet og at saker blir satt på dagsorden i de øvrige utvalg, hvis det er ønskelig. Hvis det i fremtiden skulle bli behov for å gjennomføre høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune, er det viktig å tenke gjennom hvilke prosedyrer som skal gjelde. Retningslinjene må angi hvordan slike møter skal forberedes og gjennomføres. Det er også viktig å bidra til at de innkaltes rettsikkerhet sikres. Sekretariatet har, i samråd med utvalgets leder, i denne omgang kun lagt frem saken til drøfting. Et utkast til retningslinjer legges likevel med, slik at kontrollutvalget kan få innspill til diskusjonen. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet anbefaler utvalget å jobbe videre med utkast til retningslinjer i neste møte. Sekretariatet mener det er riktig å få utabeidet retningslinjer og gjerne også forankre disse gjennom vedtak i kommunestyret. 18

19 Utkast til Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune 1.Generelt Kontrollutvalget kan som et ledd i tilsynsarbeidet avholde høringer innenfor det ansvarsområde som er gitt utvalget i medhold av kommuneloven: Kontroll og tilsyn med forvaltningen. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst komplekse saker eller saksområder. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen kan være lukket. Eksempelvis som følge av at de som skal høres kun ønsker å uttale seg i lukket møte. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkete dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. 2.Formål Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov for å kunne skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag. Retningslinjene skal også bidra til en god fremdrift i høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet. 3.Forberedelse Før møtet gjennomføres skal det være et saksforberedende møte. På dette møtet skal utvalget gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan for møtet som bl.a kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål. På det saksforberedende møtet skal kontrollutvalget velge ett av sine medlemmer som hovedutspørrer for høringen. 4.Den innkaltes stilling Innkallingen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilke sak eller saksområde som er tema for høringen, informeres om mulighet for eksterne aktører til å reservere seg fra å møte, og mulighet for alle til å kreve å uttale seg i lukket møte. Den innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter, dersom disse ikke er underlagt taushetsplikt. Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e) før svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen. De innkalte avgjør selv om de vil besvare kontrollutvalgets spørsmål, og kan anmode om å få avgi forklaring for lukkete dører. Dersom slik anmodning fremsettes, skal høringen avbrytes og avgjørelsen tas i lukket møte. 5.Gjennomføring av høringen Kontrollutvalgets leder innleder møtet ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en fremstilling av saken. Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig. 19

20 Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Det skal ikke voteres eller treffes konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte hvordan opplysningene som fremkom under høringen skal følges opp. Det skal føres protokoll fra høringen. (Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte ) 20

21 Gaveregnskap 2012 Selbu kommune. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 28/13 Arvid Hanssen 12/92-14 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget tar hovedtuvalgets behandling av gaveregnskaper for 2012 til orientering. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding når praksis knyttet til gaver i ansettelsesforhold, samt spørsmål om registrering av gavemidler i kommuneregnskapet, er vurdert. Vedlegg Særutskrift - Gaveregnskap 2012 sektor Helse og sosial Revisjonsrapport Gaveregnskap 2012.pdf Gaveregnskap 2012 Helse og sosial Saksutredning Kontrollutvalget har de senere år fått seg forelagt gaveregnskapene etter at de har vært behandlet i hovedutvalget Helse og sosial hvor gaveregnskapene godkjennes. Følgende ble protokollert da kontrollutvalget diskuterte gaveregnskapene for før regnskapene ble lagt frem til formell behandling i hovedutvalget: Protokoll: Kontrollutvalget drøftet fremlagte dokumenter og generell problematikk knyttet til gaver i ansettelsesforhold. Rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og understreket at kommunen har fokus på dette i tilknytning til diskusjoner og arbeid med etiske spørsmål i Selbu kommune. Ole Halvard Bondahl fremmet følgende forslag til nytt punkt i tillegg til innstillingen: Kontrollutvalget ber rådmannen vurdere om ikke gavemidler til sektor helse og sosial bør inn i kommuneregnskapet. Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalget ber om at sektor helse og sosial årlig oversender sak vedrørende godkjenning av gavemidler til kontrollutvalgets sekretariat, så snart saken er behandlet i hovedutvalget. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen vurdere om ikke gavemidler til sektor helse og sosial bør inn i kommuneregnskapet. Hovedutvalgets behandling av gaveregnskapene for 2012, samt regnskapene og revisors rapport er oversendt KonSek den

22 Sekretariatet har gjennom e-post fra rådmannen datert og i samtaler den fått opplyst at rådmannen i et tidlig ledermøte i Helse og sosial drøftet de etiske aspekter i det å ha gode rutiner for å motta gaver. Senest i sektorens ledermøte medio november 2012 har rådmannen delegert oppgaven med å se nærmere på kommunens rutiner. Rådmannen satte ingen tidsfrist for dette arbeidet. Rådmannen opplyste i november 2012 at utfordringer og arbeidspress innen sektor Helse og sosial ville føre til at rådmannen sannsynligvis ikke prioritere oppfølging av saken vedrørende gaveregnskap før etter sommerferien I dette inngår også å vurdere om gaveregnskapene skal tas inn i kommuneregnskapet. Sekretariatet har i e-post til rådmannen forespurt om rådmannen har vurdert spørsmålene som kontrollutvalget har reist i tidligere saker, referet ovenfor. Det har ikke kommet skriftlig tilbakemelding. Rådmannen er bedt om å møte i kontrollutvalget for å gi ytterligere opplysninger om status. Kommentarer knyttet til gaveregnskap 2012: Sekretariatet har merket seg revisors kommentar/bemerkning i forhold til 6 av 9 gaveregnskap. Dette gjelder manglende attestering av bilag og manglende dokumentasjon på at fullmakter er i orden. Det er viktig at rådmannen følger opp de formelle mangler og at revisor gir tilbakemeldinger til kontrollutvalget senest ved behandlingen av regnskapene for 2013, dersom dette ikke skjer. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalget skal ikke behandle og godkjenne gaveregnskapene. Det er viktig at utvalget gjennom sin tilsynsoppgave stiller spørsmål som kan bidra til gode og sikre rutiner for behandling av gavemidler. Kontrollutvalget må derfor følge opp tidligere vedtak og spørsmål og få tilbakemelding fra rådmannen. Kontrollutvalget bør om nødvendig sette tidsfrist ut fra signalene rådmannen gir i møtet. 22

23 Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler:Bjørg Astrid Larsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 17/13 Møtedato Gaveregnskap 2012 sektor Helse og sosial Vedlegg: Revisjonsrapport Gaveregnskap 2012 Gaveregnskap 2012 BRA-avd Gaveregnskap etg Gaveregnskap 2012 EFD Gaveregnskap etg ansatte Gaveregnskap 2012 BRA-avd ansatte Gaveregnskap 2012 EFD Ansatte Gaveregnskap 2012 Arbeidssamvirke Gaveregnskap 2012 hjemmesykepleien Gaveregnskap 2012 PLObrukerrettede midler Rådmannens innstilling Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg godkjenner regnskapet av gavekontoene i Sektor Helse og sosial for 2012 Saken oversendes Kontrollutvalget som referatsak. Behandling i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Rådmannens innstilling vedtas. Enst. Vedtak i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg godkjenner regnskapet av gavekontoene i Sektor Helse og sosial for 2012 Saken oversendes Kontrollutvalget som referatsak. 23

24 Saksopplysninger Det er totalt 9 gavekontoer innen sektor helse og sosial. Dette er gaver fra pårørende og brukere som gis til brukernes og/eller ansattes velferd. Sektor helse og sosial v/tjenesteledere er ansvarlig for å føre regnskap for disse gavekontoene. Gavemidler skal ikke nyttes til tiltak som kommunen skal dekke over sitt budsjett. I tvilstilfeller kan dette tas opp med revisjon. Gaveregnskapet revideres av Revisjon Midt-Norge IKS, og deres rapport ligger ved saken. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg er den instans som behandler og godkjenner regnskapet. Saken sendes så over til Kontrollutvalget som en referatsak. Vurdering 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Forslag til økonomiplan med budsjett 2014 for kontrollutvalget. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 29/13 Arvid Hanssen 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Saksutredning Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. I henhold til bestemmelsene i Forskrift om kontrollutvalg og Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune 4 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Herved fremmes sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2014 i Selbu kommune. Budsjettet for 2014 med økonomiplan Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalgets egen virksomhet Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og kan delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunal og Regionaldepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunene pekt på opplæring av kontrollutvalg som et viktig område. Erfaringer fra de siste år har vist at budsjettposten er tilstrekkelig. Det er i tråd med praksis de senere år lagt opp til 6 møter i På bakgrunn av signaler fra kontrollutvalget i tilknytning til sak 20/13 i møtet , foreslår sekretariatet at budsjettet til kontrollutvalgets egen virksomhet totalt sett øker med kr som utgjør 3,5% fra Økningen gjenspeiler generell pris og kostnadsvekst. Kjøp av sekretariatstjenester Selbu kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos KonSek Midt-Norge IKS. Dette er i henhold til den inngåtte avtalen om interkommunalt samarbeid. Da representantskapet i KonSek behandlet budsjettrammene for 2014 i sitt møte den , ble det lagt til grunn en økning på 3,5 % fra 2013 til Økningen fra 2012 til 2013 var på 2 %. Avrundet blir økningen fra 2013 til 2014 på kr

39 Kjøp av revisjonstjenester Selbu kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS. Dette er også i henhold til inngått avtale om interkommunalt samarbeid. Representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS behandlet budsjettet for 2014 på møte den Det ble vedtatt en økning på 4,7 % fra 2013 til 2014, som avrundet betyr en økning på kr for Selbu kommune. Budsjettet kan spesifiseres som følger: Konto Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Hele Godtgjørelse utvalgsleder Godtgjørelse folkevalgte kr 500/700 per møt Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Abonnement tidsskrift Bevertning Kurs, konferansen inkl overnatting Skyss, kostgodtgj. reise (oppg.pl.) Reiseutgifter (ikke oppg.pl.) Kontingenter Sum kontrollutvalgets egen virksomhet Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS Kjøp tjenester KonSek Midt-Norge IKS SUM KONTROLLUTVALG, SEKRETARIAT OG REVISJON Økonomiplanen for perioden : Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden legges frem: (alle tall i 2014-kroner). Budsjett Anslag for Anslag for Anslag for Budsjett Forslag * 2016* 2017* 2014 Kontrollutvalget Utgifter til sekretariatstjenester for kontrollutvalget Utgifter til revisjon Sum driftsutgifter *) I økonomiplanen er budsjettallene for 2014 videreført i planperioden. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for Budsjettet som sekretariatet har satt opp for 2014 har en netto ramme på kr 39

40 , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Dette er en økning på kr eller 4,3% i forhold til

41 Eventuelt. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Selbu kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Arvid Hanssen 13/151-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. 41 Saksnr 30/13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 22.10.2013 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.09.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møtedato/tid: 20.09.2016 kl 17:30-20:00 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Arild Øien, leder Torbjørn Olsen, nestleder Trine Brændmo Harald

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 15.01.2013 kl. 18:00 20:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen rådhuset Ole Halvard Bondahl,leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20 Møtested: Herredshuset Møtende medlemmer: Johan G. Foss Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32. Johan Eldar Wingan

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 20.11.2014 kl. 09:00 11:45 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kari Slungård, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Arkivsak : 294-2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15. september 2009, kl. 18.00 21.30 Møtested/lokaler :

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

Vedlagt følger møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte den I tillegg følger saksprotokoll med vedlegg for sakene:

Vedlagt følger møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte den I tillegg følger saksprotokoll med vedlegg for sakene: Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 12/007 417-1719-5.6 01.03.12 Paul Stenstuen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. september 2008 kl 09.30 11.20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom

Detaljer

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Møtedato/tid : 13. september 2007 kl 10.30 14.10 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer : Odd Vårvik,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064 Møteinnkalling Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 27.10.2011 kl. 09:30 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 20.01.2014 kl. 17:00 19:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Walseth, leder (Sak 1 og

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 24. mars 2015 Tid: Kl. 10:00-11:00 Behandling av saker etter saksliste Kl. 11:00-12:00 Besøk/omvisning ved helsetunet Kl. 12:00-12:30 Lunsj

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Møtedato/tid : Onsdag 12. mars 2008, kl. 18.00 21.10 Møtested/lokaler : Selbu rådhus, Formannskapssalen Saksnr : 10/2008 15/2008 Møtende medlemmer : Ole Halvard

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 24.11.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 9. september 2008 TID: Kl 13.00 STED: Møterom Kolvereidvågen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.09.2013 kl. 13:00 17:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Tormod S. Slupphaug, leder Nils

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Songdalen kontrollutvalg Dato: 29.09.2015 kl. 18:00 Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Arkivsak: 15/10173 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.09.2010 kl. 10:00 Møtested: Gauldal Videregående skole SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Andre opplysninger: Kontrollutvalgets møte innledes med informasjon og omvisning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 14/467-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014 Vegårshei kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.09.2014 Tid: 08:30 10:30 Sted: Kommunehuset Dersom du ikke

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 28. september 2009 kl 09:00-10:15 Møtested/lokaler

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 02.12.2013 kl. 10:00 14:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 10. september 2008 Tid: Kl Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 10. september 2008 Tid: Kl Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 10. september 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer