Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet 10.03.2014 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Orientering om ny barnehage i Buvika v/avd. ing. Yoshi, og Steinar Aamo fra Prosjektutvikling Midt-Norge AS TIL BEHANDLING: 11/14: MELDINGER - FORMANNSKAPET /14: EIENDOMSSKATT NY SKATTESATS 13/14: NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR /14: ORIENTERING OM STATUS FOR PROSJEKTET NY SKOLE I BØRSA OG STATUS FOR MIDLERTIDIG SKOLE 15/14: BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA - GODKJENNING AV ENDELIG FORPROSJEKT Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 Sak 11/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 11/14 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 14/671 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

3 Sak PS 12/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 12/14 Arkivkode: 232 Arkivsaksnr: 13/2638 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: EIENDOMSSKATT NY SKATTESATS RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar å redusere vedtatt skattesats for 2014 fra 4,0 til 3,1 promille. SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014, vedtok kommunestyret i sitt møte den 17. desember, sak 88/13, å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune. Vedtatt skattesats var 4 promille av et eget eiendomsskattegrunnlag. I budsjettet var dette forutsatt å gi en inntekt på 10,0 mill. kr i Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt hadde møte den 26. februar hvor lister over alle eiendommene ble gjennomgått. Eiendomsskatten er nå lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars 25. mars. Med den vedtatte skattesatsen på 4 promille gir dette en inntekt på totalt 13,1 mill. kr i 2014, noe som er 3,1 mill. kr over det budsjetterte beløpet. For å nå budsjettmålet på 10,0 mill. kr vil det være tilstrekkelig med en skattesats på 3,1 promille for Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret reduserer den vedtatte skattesatsen for 2014 fra 4,0 til 3,1 promille. Alle andre forutsetninger som bunnfradrag og fritak for spesielle typer eiendommer holdes uendret. Tabellen under viser litt statistikk når det gjelder årets utskriving av eiendomsskatt: Antall eiendommer totalt herav: Boliger med formuesgrunnlag Boliger uten 214 herav 154 fritatt etter 7C (nye boliger fritatt 1 Side 3 av 9

4 Sak PS 12/14 formuesgrunnlag år) Næringseiendommer 50 Landbruk boliger 337 alle delvis fritatt etter 5H (landbruksboliger) Landbruk næring 280 alle fritatt etter 5H (landbrukseiendommer) Verk og bruk 18 Blanda bruk næring/boliger 11 Tomt veggrunn 160 alle fritatt etter 5A (stat) og 5D (kommune) Tomt bolig/næring/lnf 162 Fritidsboliger 492 Kommunale eiendommer 97 ØKONOMISK VURDERING: Den vedtatte skattesatsen på 4,0 promille gir en merinntekt, sammenlignet med budsjett, på 3,1 mill. kroner. For å nå budsjettmålet på 10,0 mill. kroner i 2014 er det tilstrekkelig med en skattesats på 3,1 promille. Rådmannens innstilling vil derfor ikke ha noen budsjettmessige konsekvenser. Side 4 av 9

5 Sak PS 13/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 13/14 Arkivkode: 084 Arkivsaksnr: 13/2946 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 13/14 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Folkevalgte i Skaun kommune innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP fra SAKSDOKUMENTER: 1. Skriv fra KLP av om ny pensjonsordning for folkevalgte fra , med vedlegg. -Vedlegg 1: Mer om regelverket for folkevalgte fra Vedlegg 2: Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra Vedlegg 3: Svarskjema SAKSFRAMLEGG: Folkevalgte var inntil tilsluttet pensjonsordningen for folkevalgte. I denne ordningen var kravet til full opptjeningstid 16 år, og med en pensjonsalder på 65 år. Dagens ordning opphører fra , og det må velges en ny ordning for de folkevalgte. Det er bare ordføreren som er tilsluttet pensjonsordning i dag, da nedre grense for tilslutning har vært ei stillingsstørrelse på 37%. De opptjente rettighetene etter den gamle ordningen blir stående her. Følgende vil gjelde for rettighetene i den gamle ordningen: 1. Pensjonsgrunnlaget vil være likt godtgjørelsen pr Pensjonsgrunnlaget lønnsvekstreguleres fram til uttak av pensjon. 3. Alderspensjon kan tas ut fra fylte 65 år, og med full alderspensjon etter 16 års opptjeningstid. 4. Levealdersjustering og individuell garanti. Det er to alternativer for en ny pensjonsløsning for de folkevalgte: Side 5 av 9

6 Sak PS 13/14 1. Innlemming i den ordinære pensjonsordningen for de folkevalgte. Løsningen innebærer en en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser er lik den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. Løsningen innebærer en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser i denne løsningen er lik den ordinære fellesordningen for de ansatte. Ved innlemming i den ordinære pensjonsordningen følges stort sett bestemmelsene her, dog med enkelte tilpasninger: 1. Hovedintensjonen i ordningen er 66% alderspensjon ettrt 30 års opptjeningstid. 2. Nedre grense for medlemskap er på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. 3. Pensjonsgrunnlaget er samlet, fast godtgjørelse. 4. Aldersgrensen er 70 år, med AFP fra 65 år. AFP fra år kan avtales. Ref. for øvrig vedlegg 1 fra KLP i saksdok 1. Hovedpunktene i den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte: 1. Det siktes mott 66% alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeneingstid. 2. Nedre grense for medlemskap er 1/3 av godtgjørelse for full stilling. 3. Pensjonsopptjening til alderspensjon utgjør 6,03 av opptjeneingsgrunnlaget opp til 7,1 grunnbeløp, og i tillegg 24,13 av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 grunnbeløp. (Grunnbeløp pr kr ,- pr. år). 4. Alderspensjon kan tas fra ut fra 62 år, senest ved 75 år. 5. Alderspensjonen skal levealdersjusteres. 6. Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten fram til uttak av alderspensjon. For ytterligere opplysninger ref. vedlegg 1 fra KLP i saksdok. 1. I innstillinga foreslås at den ordinære pensjonsordningen velges som pensjonsordning for folkevalgte fra Løsningen bygger på det som ellers er gjeldende, dog med noen tilpasninger. Økonomisk er de to alternativene relativt like, men det antas at den ordinære ordningen vil bli noe rimeligere. Samtidig med valg av pensjonsløsning, må det også framsettes ønske om å innga evt. avtale for AFP år. ØKONOMISK VURDERING: Premiesatsen 2014 for den ordinære ordningen er beskrevet i vedlegg 2 i saksdok 1. Premiesatsen er 8,43%, i tillegg kommer reguleringspremie og rentegarantipremie, anslått til 5,18%, som i sum gir en premie på 13,61%. Side 6 av 9

7 Sak PS 13/14 I tillegg vil arbeidsgiver bli belastet premie- og tilskudd på 6,3% i forbindelse med den opphørte ordningen, til bruttogaranti og ventepenger, og 4,28% som en prognose på premie til reguleringspremie og rentegarantipremie. Dette gir en samla premie på 24,19%. Satsene er delvis prognoser og er usikre. I forhold til budsjettert premie KLP gir dette ei merutgift på om lag kr ,-. Det er ikke oppgitt noen premiesatser for den særskilte ordningen. Den blir først etablert hvis tilstrekkelige mange ønsker ei slik løsning. Som det framgår av vedlegg 2 antar KLP at denne ordningen vil få en noe høyere premie. Side 7 av 9

8 Sak PS 14/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 14/14 Arkivkode: 614 A20 Arkivsaksnr: 12/2092 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 5/13 Formannskapet / Formannskapet /13 Formannskapet /14 Formannskapet /14 Formannskapet / Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: ORIENTERING OM STATUS FOR PROSJEKTET NY SKOLE I BØRSA OG STATUS FOR MIDLERTIDIG SKOLE RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Orientering om status for prosjektet ny Børsa skole og midlertidig Børsa skole. ØKONOMISK VURDERING: Side 8 av 9

9 Sak PS 15/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 15/14 Arkivkode: 614 A20 Arkivsaksnr: 13/3064 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 45/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget /14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA - GODKJENNING AV ENDELIG FORPROSJEKT RÅDMANNENS INNSTILLING: Det ferdige forprosjektet, innenfor tidligere vedtatt budsjett og tempoplan, godkjennes som grunnlag for inngåelse av endelig kontrakt om bygging av ny Børsa skole med totalentreprenør Skanska Norge as. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1: Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektet. Vedlegg 2: Forprosjektbeskrivelse nye Børsa skole Vedlegg 3: Tegninger revidert i forprosjektet Vedlegg 4: Orientering om forprosjektfasen SAKSFRAMLEGG: Forprosjektet i forbindelse med bygging av ny skole i Børsa er nå ferdig. Samspillperioden med brukerinvolvering og bearbeiding av prosjektet er avsluttet. Se vedlegg 4 for en beskrivelse av forprosjektfasen, se også tidligere behandlet sak nr. 10/14 den i formannskapet. Det ferdige forprosjektet legges til grunn for inngåelse av endelig kontrakt om bygging av ny Børsa skole med totalentreprenør Skanska Norge as. For å holde den planlagte fremdrift med byggestart rett etter påske i år må det skrives ny endelig kontrakt med Skanska Norge as innen Det fremlagte forprosjektet er innenfor tidligere vedtatte budsjett og tempoplan. I vedlegg 1 til denne saken fremgår hvilke endringer/prioriteringer som er gjort. Det vil på møtet bli en gjennomgang av endringer/prioriteringer gjort i forprosjektet. ØKONOMISK VURDERING: Prosjektet er innenfor det tidligere vedtatte budsjett. Side 9 av 9

10 SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sakliste 11/14: MELDINGER - FORMANNSKAPET /14: EIENDOMSSKATT NY SKATTESATS 13/14: NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR /14: ORIENTERING OM STATUS FOR PROSJEKTET NY SKOLE I BØRSA OG STATUS FOR MIDLERTIDIG SKOLE 15/14: BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA - GODKJENNING AV ENDELIG FORPROSJEKT

11 Arkivsaksnr.:14/671 SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

12 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 13/ PLAN/TK/GKV /14 ******** ********** INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK ********** 2. 13/ HE&OP/KULF/SHA 062 C /13 Formannskapet / HOKU EVALUERING FLØTTARDAG / PLAN/TK/GKV /14 ******** ********** INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK ********** 4. 13/ PLAN/TK/GKV /14 ******** ********** INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK ********** 5. 13/ STAB/SE/AKV 033 & /14 Bergmannskonferansen ORDFØRER, RÅDMANN OG NÆRINGSSJEF - INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDAT TIL BERGMANNSPRISEN 6. 13/ STAB/SE/AKV 033 & /14 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ORIENTERING OM FYLKESMANNENS BEHANDLING AV KLAGESAKER ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV 7. 14/ STAB/ØP/KMN /14 Grieg Investor AS SKAUN KOMMUNES LANGSIKTIGE KAPITALFORVALTNING - OPPSUMMERING AV / PLAN/TK/GKV /14 ******** ********** INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK **********

13 9. 14/ STAB/SE/GEV 223 G /14 Kreftforeningen MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STØTTE TIL KRAFTTAK MOT KREFT / PLAN/TK/GKV /14 ********** AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK ********** / PLAN/TK/GKV /14 ******** ********** AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK ********** / PLAN/TK/YOS 614 A10 & /14 Formannskapet PLANLEGGING OG UTBYGGING AV NY BARNEHAGE I BUVIKA. STATUSRAPPORT PR Utsendt

14 Skaun kommune Att.: Rådmann Trondheim, 31. januar 2014 Skaun kommunes langsiktige kapitalforvaltning oppsummering av 2013 Utfordringene i verdensøkonomien i kjølvannet av finanskrisen er ikke løst, og massive stimulanseprogram i form av lave renter og statlig kapitaltilførsel fra sentralbankene fortsetter. Forventninger om at de globale utfordringene er løsbare på sikt, gir optimisme og økt risikovilje. Dette medførte at 2013 ble et meget godt år i aksjemarkedene. Oslo Børs og de globale aksjemarkedene steg hhv rundt 24 % 38 % målt i NOK. De globale rentenivåene er fortsatt historisk lave. Stigende renter igjennom året medførte at spesielt de globale obligasjonsfondene hadde svak avkastning i Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 10 % (NOK 2,9 mill). Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet ca NOK 31,3 mill. Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 8,5- års periode. Opptjent avkastning utgjør ca NOK 11,7 mill i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens investeringsstrategi for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankrenten for året. Grunnkapital Innskutt Avkastning Porteføljeverdi Faktisk Avkastning ihht Bank MRK UB annen kapital UB avkastning strategi avkastning % 4.76 % 1.4 % Tilført juni % 5.13 % 2.8 % % 3.06 % 4.8 % 2008 ( ) % % 5.9 % % 8.67 % 2.2 % % 7.31 % 2.5 % 2011 (64 005) % 3.01 % 2.7 % % 4.26 % 2.2 % % 8.27 % 1.8 % % % % Avkastningen for hele perioden er ca 60 %. Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 2,1 % - poeng høyere enn en bankrente over tid. Oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten i perioden er 3,5 % - poeng pr år. Grieg Investor AS Kongens gate 8 N-7011 TRONDHEIM NORWAY P: org. nr: grieginvestor.no

15 1. Momenter ifm årsoppgjør 2013 Kommunen har en firedelt målsetting knyttet til plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål: Opprettholde realverdi av langsiktige finansielle aktiva (forventet 2,5 % pr år) Kunne foreta årlige uttak av langsiktige finansielle aktiva med bakgrunn i bufferfondets størrelse og samlet verdiøkning på kapitalen i foregående år Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko Bidrag fra den samlede finansforvaltningen skal i minst mulig grad være utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon for øvrig. Kommunens målsetning er å være driftsuavhengig av avkastningen fra langsiktige finansielle aktiva. Inflasjonsjustering av grunnkapitalen og bufferfond Ved beregning av konkret beløp for inflasjonsjustering av kommunens grunnkapital, må det tas hensyn til hvor lenge midlene har vært plassert sammenholdt med faktisk prisstigning pr måned oppgitt fra Statistisk Sentralbyrå. Inflasjonen i 2013 var 2 % og er eksempelvis 17,3 % siden oppstart. Kommunens målsetning er at bufferfondet skal utgjøre ca 12 % av kapitalen. Dette utgjør NOK 3,76 mill pr Langsiktig strategi finansreglement Følgende tabell viser investeringsstrategien vedtatt i kommunens finansreglement i 2010, samt reell fordeling av midlene pr : Aktivaklasse Markeds-verdi Allokering Strategi Max Min Referanseindekser Aksjefond % 25 % 40 % 10 % Norge % 35 % 55 % 15 % Oslo Børs Hovedindeks Utland % 65 % 85 % 45 % MSCI World NTR i NOK Rentebærende papirer % 75 % 90 % 60 % Norge % 100 % - - OBI Stat 3 år (ST4X) Bankinnskudd % Total % 100 % - - Ved forvaltning av den langsiktige porteføljen skal kommunen fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig jmf Kommuneloven 52. I forvaltningen søkes det etablert en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet. Sannsynlighet for negativ avkastning et enkeltår er 11 %. Avkastningen vil forventningsmessig i 2 av 3 år variere mellom +1,4 % og +12,9 %. Verdifall gitt Finanstilsynets definisjon av stresstest er -10,4 %. Porteføljen har i 2013 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen har vært noe høyere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av en overvekt i aksjer gjennom hele året. Fordelingen mellom Norge og utland i aksjer er nær strategiske vekter. Porteføljens fondssammensetting avviker også noe risikomessig fra referanseindeksene i normalposisjonen, men er innenfor tillatte rammer for avvik i finansreglementet. I de ulike delporteføljene er det lagt stor vekt på å benytte fondskombinasjoner som har gode egenskaper samlet. Skaun kommunes kapitalforvaltning

16 er bygget opp rundt strenge krav til valg av forvaltere og transparente produkter for alle investeringer. Forvaltningen har etiske kriterier tilsvarende den norske stat. Porteføljen skal minimum rebalanseres når porteføljevektene når min/maks grensene. 3. Porteføljeutvikling 2013 og siden oppstart Grafen under viser totalporteføljens utvikling siden Akkumulert avkastning er 60 %, noe som gir en årlig geometrisk avkastning på 5,6 %. Bidragsanalyse Kommunens vedtatte strategi vil forventningsmessig forklare det meste av oppnådd avkastning og svingninger i denne over tid. Frihetsgrader i strategien gir innenfor spesifiserte risikorammer anledning til aktive valg rundt seleksjon (valg av forvaltere) og allokering (avvik fra strategivekter). Grafen til venstre viser at oppnådd avkastning er ca 60 %. Porteføljen har siden oppstart oppnådd ca 10 % - poeng høyere avkastning enn kommunes referanseindeks/ finansreglement. Allokeringsbeslutninger (avvik fra strategiske vekter i strategien), har i sum bidratt med ca 2,8 % - poeng mindreavkastning. Seleksjonsbeslutninger, mao valg av forvaltere, har i sum bidratt med ca 12,8 % - poeng meravkastning. For 2013 er oppnådd meravkastning i forhold til kommunes referanseindeks/ finansreglement 1,8 %, hvorav mesteparten forklares av seleksjonseffekter.

17 Aksjer Grafen under viser aksjeporteføljens utvikling siden 2005, samt utviklingen for aksjeporteføljens referanseindeks i samme periode. Akkumulert avkastning for aksjeporteføljen er ca 100 % i perioden. Dette er 20 % - poeng mer enn porteføljens referanseindeks. Oslo Børs Hovedindeks steg ca 24 % i Gjennomsnittlig avkastning for børsen målt over siste 25- års periode er ca 12,5 %. Verdensindeksen (inkl fremvoksende økonomier) for aksjer steg ca 25,5 % i 2013, men en svekking av NOK gjennom året medførte at avkastning målt i NOK ble rundt 34 %. Gjennomsnittlig avkastning for denne indeksen over samme tidsperiode er ca 9 % i NOK. Kommunens aksjeportefølje steg 28,5 % i Dette er ca 4,7 % - poeng svakere enn porteføljens referanseindeks. Porteføljen har gjennom året hatt tilnærmet strategivekt rundt Norge/ globalt, og følgelig er allokeringseffektene minimale. Porteføljens mindreavkastning forklares ved at flere av fondene oppnådde svakere avkastning enn sine referanseindekser. Fremvoksende økonomier gjorde det betydelig svakere enn modne økonomier i Kommunen har en eksponering mot fremvoksende økonomier, og dette bidro også til at porteføljen oppnådde en mindreavkastning mot referanseindeksen. De viktigste bidragsyterne til den negative seleksjonseffekten kom igjennom plasseringene i Pareto Aktiv og Skagen Kon-Tiki. KLP Aksje Global Indeks II oppnådde en mindreavkastning målt mot globale aksjers referanseindeks på ca 9 % - poeng. Denne forklares i all hovedsak av valutaforhold gjennom at fondet er valutasikret, og referanseindeksen er det ikke. Tabellen under viser kommunens aksjeportefølje ved utgangen av året. Portefølje Referanseindeks Differanse Markedsverdi Allokering Strategi Norge % 35 % Pareto Aktiv % - Handelsbanken Norge % - Utland % 65 % KLP Aksje Global Indeks III % - Skagen Kon-Tiki % Delphi Global % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk % Sum aksjer % 100 % Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondindeks Oslo Børs Fondindeks MSCI World NTR i NOK KLP World Hedged to NOK MSCI Emerging Markets NTR i NOK MSCI World NTR i NOK MSCI World NTR i NOK

18 Rentebærende papirer/ pengemarked/ obligasjoner Grafen under viser utviklingen for den rentebærende porteføljen og porteføljens referanseindeks siden oppstart. Akkumulert avkastning for porteføljen er 44 % i perioden. Dette er rundt 7 % - poeng mer enn porteføljens referanseindeks. Referanseindeksen ST4X (norske statsobligasjoner 3 års løpetid) steg 0,9 % i Jevnt fallende renter siden tallet forklarer i stor grad at den gjennomsnittlige avkastning for denne indeksen de siste 25- årene er meget høye 8,2 %. Referanseindeksen for globale statsobligasjoner steg 1,5 % i Gjennomsnittlig avkastning for denne indeksen over samme tidsperiode er ca 7 % målt i NOK. Tabellen under viser kommunens rentebærende portefølje ved utgangen av året. Tegn. Dato Portefølje Referanseindeks Differanse Markedsverdi Allokering Strategi Rentebærende papirer Norge % 100 % Obligasjoner Norge DnB Obligasjon 20 (III) % - Danske Invest Norsk Obligasjon Inst % Pengemarked Norge Storebrand Likviditet % - Sum rentebærende % 100 % Referanseindeks OBI Stat 3 år (ST4X) OBI Stat 3 år (ST4X) OBI Stat 3 år (ST4X) OBI Stat 3 mnd (ST1X) OBI Stat 3 år (ST4X) Av tabellen over fremgår det at den rentebærende porteføljen oppnådde 3,9 % avkastning. I dagens lavrenteregime må dette anses som bra. Den rentebærende porteføljen har investeringer kun i Norge. Meravkastningen på 3 % - poeng forklares av seleksjonseffekter ved at obligasjonsfondene har mandat til å investere i rentepapir med noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksene. Disse plasseringene har oppnådd bedre avkastning enn rene statspapirer som referanseindeksene er sammensatt av. Bruk av flere, spesialiserte forvaltere gir muligheter for å utnytte spisskompetanse i markedet. Forvaltere og fond i kommunens delporteføljer er valgt på bakgrunn av både kvantitative og kvalitative kriterier. I tillegg foretas det beregninger omkring samvariasjon mellom fondene i kommunens totalportefølje. Et viktig virkemiddel for å oppnå forventet meravkastning i forvaltningen er å holde kostnadselementet i forvaltningen så lavt som mulig.

19 4. Kort markedskommentar 2013 og fremdrift ble et meget godt år i aksjemarkedene. Noe av årsaken til dette kan tilskrives økt optimisme rundt at de store utfordringene i kjølvannet av finanskrisen synes løsbare. I USA har markedene etter hvert «tatt inn over seg og innsett» at en normalisering av den svært ekspansive pengepolitikken er rundt hjørnet, noe som også indikerer forventninger om høyere og mer stabil vekst. Sommeren 2013 reagerte markedene negativt ved å sende renter opp og aksjer ned da sentralbanken bragte dette temaet på banen. Ved neste anledning mot slutten av året reagerte markedene positivt på disse meldingene. Mye av den globale oppgangen forklares ved de forbedrede amerikanske makroforholdene. De fremvoksende markedene opplevde motvind i 2013, og endte opp over 30 % - poeng bak verdensindeksen for aksjer. Det har vært kapitalflukt fra fremvoksende markeder i takt med bedre økonomiske forhold i de modne markedene. Dette har også hatt stor påvirkning på valutakursene i mange land, og sitasjonen har blitt ytterligere forverret med behov for politiske reformer og store budsjettunderskudd. Utfordringene i Europa er definitivt ikke løst, men en opplever jevnt over et forbedret sentiment. Gjennomførte innstramminger og nedskjæringer i mange land ser ut til å gi ønsket effekt, selv om den forbedrede økonomiske veksten synes skjør. Arbeidsledigheten i Europa er fortsatt meget høy. Markedene ser ut til å ha tillitt til at ECB mener alvor med 2012s berømte «whatever it takes». I Kina har det nye lederskapet gjennomført plenumsmøte med en imponerende reformliste. Partiets fokus er å opprettholde den høye økonomiske veksten, men samtidig forsøke å dreie veksten over fra investeringer til innenlandsk konsum. Markedene er meget skeptisk til Kinas «uformelle bankvesen», og mange hevder at dette kan være kilden til det neste krakket i de globale markedene. I Japan gjennomføres det også store stimulanseprogram. Dette medførte at det japanske aksjemarkedet gikk svært godt i 2013, men landet opplevde også stor endring i valutakursen. I Norge opplevde vi i 2013, tro det eller ei, at optimismen avtok noe etter mange år med euforiske tilstander. Mange ser ut til å ha tatt inn over seg at vårt kostnadsnivå begynner å bli høyt for konkurranseutsatte næringer, samtidig som at lønnsveksten gir oss store utfordringer. Diskusjonene hos oss fortsetter å være boligrelaterte, dog med en større grad av pessimisme føyer seg inn i rekken av år den senere tid hvor andelen fond som oppnår høyere avkastning enn sin referanseindeks er svært lav. For norske aksjefond var det kun 38 % som klarte dette. For globale fond er statistikken enda svakere, og eksempelvis er det kun 14 % av globale fond i våre databaser som har oppnådd høyere avkasting enn markedet over den siste 3 års perioden. Årsakene til dette er flere, men mye forklares av forvalteres overvekt mot små selskaper og verdiselskaper (begge kategorier har svakere resultater enn brede indekser). Forvaltningen av kommunens midler er bygget opp rundt noen sentrale målsetninger. Svak avkastning vil kunne påvirke kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. Et tilstrekkelig stort bufferfond vil dempe de kortsiktige svingningene. Formålet med forvaltningen av de langsiktige midlene er å gi Skaun kommune gode og stabile tilskudd over tid, samtidige som kommunen evner å håndtere negative verdiendringer som vil komme.

20 Kommunen bør revidere den langsiktige strategien med jevne mellomrom. Det er et krav at finansreglementet skal revideres minst én gang i hver valgperiode. Grieg Investor takker for et godt samarbeid i Med vennlig hilsen Grieg Investor AS Steinar Lille Partner

21 Teknisk kontor Til: Fra: Formannskapet (Referansegruppe til prosjektet) Rådmannen, Katrine Lereggen Ordføreren, Jon P. Husby Yoshi Tsujimoto Kopi: Leder Teknisk kontor, Elisabeth Høyem Sak: EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - SAMSPILLSFASE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/ /YOS 614 A10 & PLANLEGGING OG UTBYGGING AV NY BARNEHAGE I BUVIKA. STATUSRAPPORT PR På vegne av styringsgruppa til prosjektet ny barnehage i Buvika informerer vi om status på prosjektet pr til Formannskapet (referansegruppe til prosjektet). 1. Bakkeplanering og framføring av VA-anlegg: - Bakkeplanering: Bakkeplanering av Møllebakken er ferdig utført og godkjent av NGI. NGI krevde ikke 3. partskontroll og har gitt klarsignal for videre prosjektering av barnehagen. - Framføring av VA-anlegg: Ferdig utført med ferdigbefaring. Reklamasjonsarbeider og fakturakontroll gjenstår. 2. Samspillfasen: Samspillfasen før forprosjektering er ferdig. Prosjektet er nå i en ny fase med detaljprosjektering. - Styringsgruppa har godkjent følgende tilleggsarbeider: 1. Asfaltering av p-plass/trafikkareal/gangstier: kr ,- (eks. mva) 2. Støttemur langs kv. 205 mot barnehagetomta (Recon mur): kr ,- (eks. mva) Fradrag fra totalentreprisetilbudet: Vi kar ikke oppsummert fradragsposter pr. d.d. Kommer tilbake til dette på møtet den Konklusjon: Styringsgruppa krever ikke tilleggsbevilgning pr. d.d., siden summen av tilleggs- og fradragskostnader er under rimelig kontroll. 3. AMU-behandling: - Forprosjektet ble kontrollert og behandlet i AMU den AMU påpekte i sitt vedtak at varetransporten kan revurderes og flyttes nærmere varemottaket (hovedinngang). Styringsgruppa vurderte saken på nytt på møtet den og har konkludert med ikke å endre varetransportopplegget. Begrunnelse er at barnas sikkerhet og tap av lekeareal veier tyngre enn at varebil kan rygge fram til varemottaket. - Andre innspill/merknader fra AMU, som f.eks. flere p-plasser, kveldsbruk, overnattingsmuligheter og flere arbeidsplasser for personell har styringsgruppa vurdert tidligere. Disse merknadene imøtekommes ikke heller. S k a u n k o m m u n e T e k n i s k k o n t o r P o s t b o k s B ø r s a Telefon: Telefaks: Org.nr.: mva Internett/E-post: Bankgiro: skatt

22 2 4. Samspill- og endelig kontrakt mellom RUTA Entreprenør AS og Skaun kommune: - Samspillkontrakt: RUTA Entreprenør AS og Skaun kommune signerte samspillkontraken den Hovedkontrakt mellom RUTA Entreprenør AS og Skaun kommune er under arbeid. Begge parter kan signere innen mars Involvering av kontakt- og ressursgruppa: Kontakt- og ressursgruppa avsluttet sin hovedinvolvering i prosjektet i slutten av februar De kan fortsatt komme med innspill/forslag til den videre plan- og byggeprosess, men vi forventer ikke noen større innspill/forslag i den videre prosjektfase. 5. Rammesøknad og tillatelse: - Rammesøknaden er under behandling i Teknisk kontor nå. 6. Revidert utomhusplan: - Utomhusplanen ble revidert etter planlegging av p-plasser, hente- og bringeordning, støttemur m.m. Bygget er flyttet ca. 3,5 m mot nord. Støttemuren vil gi bedre stabilitet på lekeplassen og lekearealet blir større, vedlikeholdet enklere og området mellom vegen og barnehagetomta blir penere. - Statens vegvesen vil selge areal som kommunen trenger til p-plasser og snuplass ved vegkrysset mellom fv. 801 og kv STV godtar videre planlegging av barnehagetomta ved vegkrysset. 7. Etablering av utsmykkings- og inventarkomité: - Utsmykkingskomité: Vi har etablert en utsmykkingskomité og startet opp arbeidet med å organisere/engasjere kunstner. Vi ønsker å engasjere lokale kunstnere til utsmykking i både bygget og utomhusanlegget. Komiteen består av kulturkonsulent, arkitekt, barnehagestyrer, landskapsarkitekt og intern PL. Vi har et budsjett på kr ,- til dette formålet. Styringsgruppa skal godkjenne forslaget. - Inventar og utstyrkomité: - Vi har engasjert ark. Marthe Vårheim til å utarbeide tilbudsdokument over inventar og utstyr i samarbeid med styrer, 2 barnehageansatte og intern PL. Fylkets innkjøpsavtale må respekteres i det videre arbeid. Styringsgruppa blir orientert om framdrift og økonomi. Vi har ikke oppstartet arbeidet pr. d.d. 8. Framdrift: Framdriften er fortsatt under kontroll, selv om behandling av rammetillatelsen ble forsinket med ca. 1 måned. RUTA E. sier at de har bra kontroll på ferdigstillelse i månedsskiftet juni/juli Status over prosjektets økonomi: Foreløpig har vi liten bekymring mht. status på byggebudsjettet pr. d.d., selv om vi har tatt med noen tilleggsarbeider, men vi har flere fradragsposter som kan kompensere en del av tilleggskostnadene. Vi kan framlegge oversikt over tilleggs- og fradragsarbeider med kostnadsoversikt på F-møtet den Dette til statusrapport pr. d.d. Med hilsen Yoshi Tsujimoto Avd. ing. Prosjektleder

23 Arkivsaksnr.:13/2638 SAKEN GJELDER: EIENDOMSSKATT NY SKATTESATS RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar å redusere vedtatt skattesats for 2014 fra 4,0 til 3,1 promille. SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014, vedtok kommunestyret i sitt møte den 17. desember, sak 88/13, å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune. Vedtatt skattesats var 4 promille av et eget eiendomsskattegrunnlag. I budsjettet var dette forutsatt å gi en inntekt på 10,0 mill. kr i Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt hadde møte den 26. februar hvor lister over alle eiendommene ble gjennomgått. Eiendomsskatten er nå lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars 25. mars. Med den vedtatte skattesatsen på 4 promille gir dette en inntekt på totalt 13,1 mill. kr i 2014, noe som er 3,1 mill. kr over det budsjetterte beløpet. For å nå budsjettmålet på 10,0 mill. kr vil det være tilstrekkelig med en skattesats på 3,1 promille for Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret reduserer den vedtatte skattesatsen for 2014 fra 4,0 til 3,1 promille. Alle andre forutsetninger som bunnfradrag og fritak for spesielle typer eiendommer holdes uendret. Tabellen under viser litt statistikk når det gjelder årets utskriving av eiendomsskatt: Antall eiendommer totalt herav: Boliger med formuesgrunnlag Boliger uten formuesgrunnlag 214 herav 154 fritatt etter 7C (nye boliger fritatt 1 år) Næringseiendommer 50 Landbruk boliger 337 alle delvis fritatt etter 5H (landbruksboliger) Landbruk næring 280 alle fritatt etter 5H (landbrukseiendommer) Verk og bruk 18 Blanda bruk næring/boliger 11 Tomt veggrunn 160 alle fritatt etter 5A (stat) og 5D (kommune) Tomt bolig/næring/lnf 162 Fritidsboliger 492 Kommunale eiendommer 97 ØKONOMISK VURDERING:

24 Den vedtatte skattesatsen på 4,0 promille gir en merinntekt, sammenlignet med budsjett, på 3,1 mill. kroner. For å nå budsjettmålet på 10,0 mill. kroner i 2014 er det tilstrekkelig med en skattesats på 3,1 promille. Rådmannens innstilling vil derfor ikke ha noen budsjettmessige konsekvenser.

25 Arkivsaksnr.:13/2946 SAKEN GJELDER: NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Folkevalgte i Skaun kommune innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP fra SAKSDOKUMENTER: 1. Skriv fra KLP av om ny pensjonsordning for folkevalgte fra , med vedlegg. -Vedlegg 1: Mer om regelverket for folkevalgte fra Vedlegg 2: Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra Vedlegg 3: Svarskjema SAKSFRAMLEGG: Folkevalgte var inntil tilsluttet pensjonsordningen for folkevalgte. I denne ordningen var kravet til full opptjeningstid 16 år, og med en pensjonsalder på 65 år. Dagens ordning opphører fra , og det må velges en ny ordning for de folkevalgte. Det er bare ordføreren som er tilsluttet pensjonsordning i dag, da nedre grense for tilslutning har vært ei stillingsstørrelse på 37%. De opptjente rettighetene etter den gamle ordningen blir stående her. Følgende vil gjelde for rettighetene i den gamle ordningen: - Pensjonsgrunnlaget vil være likt godtgjørelsen pr Pensjonsgrunnlaget lønnsvekstreguleres fram til uttak av pensjon. - Alderspensjon kan tas ut fra fylte 65 år, og med full alderspensjon etter 16 års opptjeningstid. - Levealdersjustering og individuell garanti. Det er to alternativer for en ny pensjonsløsning for de folkevalgte: 1. Innlemming i den ordinære pensjonsordningen for de folkevalgte. Løsningen innebærer en en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser er lik den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. Løsningen innebærer en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser i denne løsningen er lik den ordinære fellesordningen for de ansatte. Ved innlemming i den ordinære pensjonsordningen følges stort sett bestemmelsene her, dog med enkelte tilpasninger:

26 - Hovedintensjonen i ordningen er 66% alderspensjon ettrt 30 års opptjeningstid. - Nedre grense for medlemskap er på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. - Pensjonsgrunnlaget er samlet, fast godtgjørelse. - Aldersgrensen er 70 år, med AFP fra 65 år. AFP fra år kan avtales. Ref. for øvrig vedlegg 1 fra KLP i saksdok 1. Hovedpunktene i den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte: - Det siktes mott 66% alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeneingstid. - Nedre grense for medlemskap er 1/3 av godtgjørelse for full stilling. - Pensjonsopptjening til alderspensjon utgjør 6,03 av opptjeneingsgrunnlaget opp til 7,1 grunnbeløp, og i tillegg 24,13 av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 grunnbeløp. (Grunnbeløp pr kr ,- pr. år). - Alderspensjon kan tas fra ut fra 62 år, senest ved 75 år. - Alderspensjonen skal levealdersjusteres. - Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten fram til uttak av alderspensjon. For ytterligere opplysninger ref. vedlegg 1 fra KLP i saksdok. 1. I innstillinga foreslås at den ordinære pensjonsordningen velges som pensjonsordning for folkevalgte fra Løsningen bygger på det som ellers er gjeldende, dog med noen tilpasninger. Økonomisk er de to alternativene relativt like, men det antas at den ordinære ordningen vil bli noe rimeligere. Samtidig med valg av pensjonsløsning, må det også framsettes ønske om å innga evt. avtale for AFP år. ØKONOMISK VURDERING: Premiesatsen 2014 for den ordinære ordningen er beskrevet i vedlegg 2 i saksdok 1. Premiesatsen er 8,43%, i tillegg kommer reguleringspremie og rentegarantipremie, anslått til 5,18%, som i sum gir en premie på 13,61%. I tillegg vil arbeidsgiver bli belastet premie- og tilskudd på 6,3% i forbindelse med den opphørte ordningen, til bruttogaranti og ventepenger, og 4,28% som en prognose på premie til reguleringspremie og rentegarantipremie. Dette gir en samla premie på 24,19%. Satsene er delvis prognoser og er usikre. I forhold til budsjettert premie KLP gir dette ei merutgift på om lag kr ,-. Det er ikke oppgitt noen premiesatser for den særskilte ordningen. Den blir først etablert hvis tilstrekkelige mange ønsker ei slik løsning. Som det framgår av vedlegg 2 antar KLP at denne ordningen vil få en noe høyere premie.

27

28

29

30

31

32

33

34 Arkivsaksnr.:12/2092 SAKEN GJELDER: ORIENTERING OM STATUS FOR PROSJEKTET NY SKOLE I BØRSA OG STATUS FOR MIDLERTIDIG SKOLE RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Orientering om status for prosjektet ny Børsa skole og midlertidig Børsa skole. ØKONOMISK VURDERING:

35 Arkivsaksnr.:13/3064 SAKEN GJELDER: BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA - GODKJENNING AV ENDELIG FORPROSJEKT RÅDMANNENS INNSTILLING: Det ferdige forprosjektet, innenfor tidligere vedtatt budsjett og tempoplan, godkjennes som grunnlag for inngåelse av endelig kontrakt om bygging av ny Børsa skole med totalentreprenør Skanska Norge as. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1: Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektet. Vedlegg 2: Forprosjektbeskrivelse nye Børsa skole Vedlegg 3: Tegninger revidert i forprosjektet Vedlegg 4: Orientering om forprosjektfasen SAKSFRAMLEGG: Forprosjektet i forbindelse med bygging av ny skole i Børsa er nå ferdig. Samspillperioden med brukerinvolvering og bearbeiding av prosjektet er avsluttet. Se vedlegg 4 for en beskrivelse av forprosjektfasen, se også tidligere behandlet sak nr. 10/14 den i formannskapet. Det ferdige forprosjektet legges til grunn for inngåelse av endelig kontrakt om bygging av ny Børsa skole med totalentreprenør Skanska Norge as. For å holde den planlagte fremdrift med byggestart rett etter påske i år må det skrives ny endelig kontrakt med Skanska Norge as innen Det fremlagte forprosjektet er innenfor tidligere vedtatte budsjett og tempoplan. I vedlegg 1 til denne saken fremgår hvilke endringer/prioriteringer som er gjort. Det vil på møtet bli en gjennomgang av endringer/prioriteringer gjort i forprosjektet. ØKONOMISK VURDERING: Prosjektet er innenfor det tidligere vedtatte budsjett.

36 Tom side

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.03.2014 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 12/14: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 12.03.2014 13/14: HENSTILLING TIL STORTINGET OM Å GRUNNLOVSFESTE

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Buvik skole kl. 13.00 Kl. 14.30: Orienteringer LP-modellen v/rådgiver Hege

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Finansrapporteringen Årsrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.01.2017 kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Oppmøte ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter kl. 09.00 ORIENTERINGER: Kl. 09.00 10.00 - Befaring/orientering

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/ PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/01-2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.: 2013/1560-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Folkevalgte i Askøy

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning 1 av 12 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR MIDTRE GAULDAL KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL OG MÅLSETNING MED KOMMUNENS

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014

Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014 Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 17.1/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2014 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014 Porteføljeavkastning hittil i år utgjør

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 1 kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL.......... Årsrapport 2007 Årsrapport for Investeringspoolen I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret.

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/06224-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 29.01.2014 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Folkevalgte

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/13: IFBM. NY BØRSA BARNESKOLE INVITERES TIL INFOMØTE OG STUDIETUR. Varamedlemmer møter

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital

Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital KR 9.1/18 Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital (Vedtatt xx.01 2018) Innhold 1 Formål med forvaltningen... 3 2 Målsetninger og forpliktelser med forvaltningen... 3 3 Investeringsunivers og

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun eldreråd 17.02.2017 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: - Orientering om arbeidet med ny helse- og mestringsplan ved enhetsleder Line Kirksæther - Boligsosialt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012, revidert 27. november 2014 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 16.03.2011 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 13.00 til kl. 16.45. Saksdokumenter utsendt 09.03.2011 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015.

Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015. Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015. I Bærum kommune er det vedtatt en egen pensjonsordning for kommunens folkevalgte. Dagens

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Konsernstyret 28. oktober 2015

Konsernstyret 28. oktober 2015 Styresak B 69 / 2015 Kapitalforvaltningsstrategi og rapportering I henhold til styreinstruksen skal SiTs kapitalforvaltningsstrategi legges fram for styret årlig. Det legges fram en status for porteføljeutviklingen,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen 1. tertial 2014Finansforvaltnin gen Finansrapporteringen Tertialrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Rapport om Finansforvaltningen 2016

Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondet v/bjarte Dybvik Stavanger, 3. februar 2017 Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondets finansielle eiendeler har i 2016 hatt en verdiøkning på 8,1 mill kr. Det betyr at det

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SAKSPAPIRER. Sakliste

SAKSPAPIRER. Sakliste SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.01.2014 Sakliste 1/14: HASTEMØTE VEDRØRENDE NY BEHANDLING AV LOKALISERING AV MIDLERTIDIG BARNESKOLE I BYGGEPERIODEN Sak 1/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr:

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 12.03.2014 Tid: 18:00-20:15 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Medlem Lars Arne Pedersen

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 29.01.2013 Oppmøte Viggja oppvekstsenter kl. 13.00 Tema v/ rådgiver Trude S. Wikdahl 1. Nasjonale mål og retningslinjer helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 08:00 09:00 og 10:30-13:40 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby FD Nestleder

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd Møtested: Herredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.11.2010 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Til drøfting: - Søknad fra Destinasjon Trøndelagskysten vs. vår satsing på reiselivsutvikling

Til drøfting: - Søknad fra Destinasjon Trøndelagskysten vs. vår satsing på reiselivsutvikling HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.11.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen -

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå Saksnr.: 2011/10237 Løpenr.: 118/2014 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.02.2014 Fylkestinget 13.02.2014

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer