Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13"

Transkript

1 Rapporter Reports 2014/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

2

3 Rapporter 2014/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

4 Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Rettet: Figur 6 side 17 Statistisk sentralbyrå Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Publisert april 2014 Rettet 09. april 2014 ISBN (trykt) ISBN (elektronisk) ISSN Emne: Nasjonalregnskap og konjunkturer/arbeid og lønn Trykk: Statistisk sentralbyrå Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Desimaltegn,

5 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Forord Denne rapporten analyserer og tallfester konsekvensene av at veksten i norsk økonomi frem til 2060 blir mindre materialistisk, i den forstand at noe av produktivitetsveksten i økonomien tas ut i form av kortere arbeidstid i stedet for materielt forbruk. Konkret studeres konsekvensene for bl.a. forbruk og offentlige finanser av en jevn nedgang i den gjennomsnittlige arbeidstiden for alle sysselsatte med 0,5 prosent hvert år fra og med 2015 til og med Da har antall timer i en fulltidsarbeidsdag falt fra 7,5 timer til 6 timer. Det er først og fremst to konsekvenser av denne sterkere prioriteringen av fritid som analyseres: 1. Hva vil dette koste i form av lavere privat forbruk per innbygger? 2. Hvor mye må den gjennomsnittlige skattebyrden øke hvis dagens velferdsordninger skal videreføres uten å bryte handlingsregelen for bruk av petroleumsinntektene? Disse spørsmålene besvares ved hjelp av en generell likevektsmodell for norsk økonomi som tar hensyn til en rekke sammenhenger. Virkningene beregnes ved å sammenligne realistiske vekstbaner for norsk økonomi som bygger på felles forutsetninger med unntak av arbeidstid. Rapporten har vært finansiert av Norsk rikskringkasting (NRK). Seniorforsker Erling Holmøy har ledet prosjektet og arbeidet med rapporten. Rapporten er tilgjengelig i pdf-format på Statistisk sentralbyrås internettsider Prosjektstøtte: Norsk rikskringkasting (NRK). Statistisk sentralbyrå, 21.mars Hans Henrik Scheel Statistisk sentralbyrå 3

6 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Sammendrag Denne rapporten analyserer og tallfester konsekvensene av at veksten i norsk økonomi frem til 2060 blir mindre materialistisk, i den forstand at noe av produktivitetsveksten i økonomien tas ut i form av kortere arbeidstid i stedet for materielt forbruk. Konkret studeres konsekvensene for bl.a. forbruk og offentlige finanser av en jevn nedgang i den gjennomsnittlige arbeidstiden for alle sysselsatte med 0,5 prosent hvert år fra og med 2015 til og med Da har antall timer i en fulltidsarbeidsdag falt fra 7,5 timer til 6 timer. Det er først og fremst to konsekvenser av denne sterkere prioriteringen av fritid som analyseres: 1. Hva vil dette koste i form av lavere privat forbruk per innbygger? 2. Hvor mye må den gjennomsnittlige skattebyrden øke hvis dagens velferdsordninger skal videreføres uten å bryte handlingsregelen for bruk av petroleumsinntektene? Disse spørsmålene besvares ved en generell likevektsmodell for norsk økonomi som tar hensyn til en rekke sammenhenger. Virkningene beregnes ved å sammenligne realistiske vekstbaner for norsk økonomi som bygger på felles forutsetninger med unntak av arbeidstid. Hovedvekten er lagt på en sammenligning av vekstbaner som tar hensyn til pensjonsreformen av 2011, som isolert sett vil øke arbeidstilbudet fremover i forhold til dagens nivå. I vekstbanen med mindre materialistisk vekst kombineres pensjonsreformens insentiver til å jobbe mer med at preferansene for fritid styrkes. Denne banen sammenlignes med en vekstbane hvor preferansene for fritid ikke endres i forhold til i dag. I 2060 vil sysselsettingen og privat forbruk per innbygger være henholdsvis 21 prosent og 32 prosent lavere enn i en vekstbane uten arbeidstidsforkortelse. Selv med en så sterk arbeidstidsforkortelse vil det reelle private forbruket per innbygger i 2060 likevel være nær det dobbelte av dagens nivå. Dette skyldes i all hovedsak at arbeidsproduktiviteten er forutsatt å vokse med 2 prosent per år i privat sektor og 0,5 prosent per år i offentlig sektor. Rapporten presenterer også anslag fra andre analyser på hvordan pensjonsreformen alene vil bidra til å øke sysselsettingen og forbruket fra dagens nivå. Selv om disse effektene isolert sett er relativt sterke på lang sikt, er bidraget til veksten i forbruksmuligheter lite sammenlignet med den akkumulerte effekten av nær 50 års produktivitetsvekst. Selv uten arbeidstidsforkortelse må skattesatsene i 2060 være høyere enn i dag for å kunne videreføre dagens offentlige velferdsordninger, herunder det nye pensjonssystemet, innenfor handlingsregelens ramme. Lavere arbeidsinnsats reduserer nesten alle skattegrunnlagene utenom statens petroleumsinntekter. Når mindre materialistisk vekst skal kombineres med videreføring av dagens velferdsstat, må derfor den nødvendige økningen i skattesatser bli betydelig sterkere. Vi har ikke tatt stilling til hvilke skattesatser som øker. Men vi har illustrert størrelsesordenen på den nødvendige økningen ved åberegne hvordan den påvirker summen av arbeidsgiveravgiften og personskattene på inntekt og formue. I 2010 utgjorde disse skattene vel 37 prosent av summen av husholdningenes inntekter og arbeidsgiveravgiften. Uten arbeidstidsforkortelse er det rom for å senke denne andelen til ca. 30 prosent i årene før suksessive skatteskjerpelser øker den til nær 40 prosent i Når arbeidstiden reduseres, øker denne andelen til 50 prosent samme år. 4 Statistisk sentralbyrå

7 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Abstract This report analyses and estimates how a less materialistic behaviour affects the macroeconomic long run performance of the Norwegian economy. Less materialistic behaviour means that the average number of hours worked per employee is reduced by 0.5 per cent every year from 2015 until By then the number of working hours per day for full time employees has been reduced from 7.5 to 6. The report focuses on two effects of this increase in leisure time: 1. What will be the cost in terms of reduced average consumption? 2. How much must the average tax burden rise when the tax bases shrink, provided that the present welfare schemes and the present use of these schemes are maintained and financed without violating the fiscal rule for the spending of the government petroleum wealth? These questions are answered by simulating realistic growth paths on a computable general equilibrium model of the Norwegian economy. The effects are calculated by comparing growth paths which rest on identical assumptions, except from the labour supply. Specifically, the report compares growth paths that incorporate the effects of the pension reform of 2011, which will gradually raise labour supply compared to the present level. In the path denoted less materialistic growth, the labour supply incentives in the new pension system are combined with stronger preference for leisure relative to consumption. This path is compared with another path in which the preference for leisure relative to consumption is the same as today. In 2060 the reduction in hours worked has reduced total employment and private consumption per capital by, respectively, 21 and 32 percent compared to the growth path where preferences are constant. However, real private consumption per capita is nearly twice as high as the present level. This is basically due to productivity growth. The annual labour productivity growth is assumed to stay at 2 per cent in private industries and 0.5 per cent in government sectors. The report also presents assessments made in other studies on how the pension reform will affect employment and private consumption. The long run reform effects are relatively strong. However, the contribution from the pension reform to the growth in private consumption over the period is small compared to the contribution from 50 years of productivity growth. Even without the decline in hours worked per employee, the tax rates must on average be higher in 2060 than today, in order to finance the present welfare schemes, within the constraint implied by the fiscal rule. Almost all tax bases, except the government petroleum revenues, are proportional to employment. Thus, the reduction in hours worked caused by the change in preferences, makes a significantly stronger increase in the tax burden necessary. The report is not specific with respect to the tax changes. However, the orders of magnitude can be illustrated by comparing the necessary increase in tax revenues with the taxes on income and wealth paid by households and the payroll tax. In 2010 these taxes amounted to 37 percent of the sum of households income and the payroll tax revenue. When hours worked do not decline, there is room for cutting this average tax rate to 30 percent in the period Thereafter, it must be increased every year, reaching about 40 percent in With less materialistic growth, this tax rate must increase to 50 percent in Statistisk sentralbyrå 5

8 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Abstract Problemstilling Historisk utvikling i arbeidstid Forutsetninger og beregningsopplegg Utvikling med nytt pensjonssystem Sammenligning av vekstbaner med og uten redusert arbeidstid Hva med offentlig velferd når arbeidstiden reduseres? Oppsummering og avsluttende merknader Referanser VedleggA: Makroøkonomiske hovedstørrelser i de tre vekstbanene Figurregister Tabellregister Statistisk sentralbyrå

9 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst 1. Problemstilling Langsiktige analyser av norsk økonomi legger som regel stor vekt på betydningen av arbeidsinnsats. Endringer i arbeidsinnsats, realkapital og produktivitet betraktes i såkalte vekstregnskap som de viktigste kildene til økt produksjon, inntekt og forbruk i de fleste land. Produktivitetsvekst har spilt klart størst rolle for at Norges disponible inntekt (som er svært nær nasjonalinntekten) per innbygger i 2013 var 190 prosent, dvs. 2,9 ganger høyere enn i 1970, se avsnitt 3.1 og figur 3.4 i Statistisk sentralbyrå (2014). Den samlede arbeidsinnsatsen, målt i timeverk, har endret seg lite siden Men desto høyere produktiviteten er, desto mer betyr en gitt endring i arbeidsinnsatsen for produksjon og forbruk. Arbeidsinnsatsen er også avgjørende for finansieringen av offentlige velferdsordninger i et langsiktig perspektiv, se for eksempel Perspektivmeldingen 2013 (Finansdepartementet, 2013), heretter forkortet til PM-13, den danske Velferdskomisjonen (2004) og Holmøy og Strøm (2012). Over tid må offentlige utgifter skattefinansieres. Skatteinntektene avhenger av både skattesatser og skattegrunnlagene. Finansiering av et gitt offentlig utgiftsnivå krever lavere skattesatser desto høyere den samlede arbeidsinnsatsen er. Med unntak av petroleumsinntektene, øker de aller fleste av disse skattegrunnlagene med økt sysselsetting, se for eksempel Holmøy og Strøm (2012). I tillegg blir voksne som ikke deltar i yrkeslivet i stor grad forsørget av offentlige overføringer. De relativt rause skandinaviske velferdsstatene kjennetegnes blant annet av relativt høye skattesatser på arbeid og av at trygdene til yrkespassive voksne er relativt høye i forhold til gjennomsnittlig lønnsinntekt. Begge deler bidrar til en relativt sterk svekkelse av offentlige finanser av at voksne går fra arbeid til trygd. Den statsfinansielle begrunnelsen for å ønske høyere arbeidsinnsats er nær knyttet til en begrunnelse som bruker samfunnsøkonomisk lønnsomhet som kriterium, se kapittel 1.2 i Holmøy og Thoresen (2013). Denne begrunnelsen respekterer den verdien som den enkelte tillegger fritid, slik atferden beskrives i standardmodellen i økonomisk arbeidstilbudsteori. Her jobber den enkelte yrkesaktive inntil den siste arbeidstimen gir en nytteøkning via økt inntekt og forbruk som akkurat kompenserer for nyttetapet av at det blir en time mindre fritid. Imidlertid innebærer skatter på både arbeidsinntekt og forbruk at arbeidstilbyderen selv sitter igjen med bare en del av de verdiene som skapes av hver arbeidstime. Resten av produksjonen tilfaller i all hovedsak andre enn den yrkesaktive selv. For det første som skattefinansiert offentlig forbruk, som blant annet utdanning, helse, omsorg og administrasjon. For det andre forbrukes denne produksjonen av dem som lever av ymse trygder fremfor eget arbeid. Når den enkelte arbeidstilbyder kun tar hensyn til eget forbruk i vurderingen av arbeidstilbudet, vil verdien av arbeid være større for samfunnet enn for arbeidstilbyderen selv, og dermed større enn nyttetapet som følger av mindre fritid. Skattesatsene innebærer dermed at overføring av tid fra fritid til skattepliktig arbeid gir samfunnet en verdi som er større enn verdien av den tapte fritiden. Gevinsten for samfunnet av økt arbeidsinnsats øker med størrelsen på skattesatsene. Den samlede effektive skattesatsen på arbeid omfatter både personskatten på arbeidsinntekt, arbeidsgiveravgiften og de indirekte skattene på det forbruket man kjøper for arbeidsinntekten. I tillegg vil offentlige overføringer som avkortes mot arbeidsinntekt, bidra til å øke den effektive skattesatsen på arbeid. Økt marginalskatt på arbeidsinntekt vil isolert sett redusere arbeidstilbudet, gitt visse forutsetninger om hva skatteprovenyet brukes til. Dette påfører altså samfunnet et tap, som er et eksempel på det som i faglitteraturen kalles dødvektstap eller skattefinansieringskostnad. Empiriske studier tyder på at effekten på arbeidstilbudet er relativt svak; en reduksjon på 1 prosent i marginal lønn etter skatt, reduserer det samlede arbeidstilbudet med rundt 0,1 prosent, se kapittel 5 i Holmøy og Thoresen (2013). Imidlertid kan responsen blir sterkere dersom den effektive skattesatsen på arbeid øker vesentlig fra dagens nivåer. Og det samfunns- Statistisk sentralbyrå 7

10 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 økonomiske tapet som følger av å overføre en time fra arbeid til fritid øker progressivt med nivået på skattesatsene. Vi viser i avsnitt 3 og 4at skattefinansiering av dagens velferdsordninger vil kreve høyere skattesatser enn i dag når man ser noen tiår fremover. Samtidig som man kan begrunne et ønske om økt arbeidsinnsats, er det mange gode grunner til at den gjennomsnittlige arbeidstiden har falt for yrkesaktive i heltidsstilling. Den viktigste er at man får bedre råd til å ta fri når inntekten øker. I et langsiktig perspektiv bør reduksjonene i formell arbeidstid, herunder ferieutvidelser, tolkes som skrittvise gjennomslag for prioriteringene hos majoriteten av de yrkesaktive. Som sagt, bør begrunnelsen for at politikere ønsker at arbeidstakerne skal jobbe mer respektere den enkeltes verdsetting av fritid. Det ville være et brudd med historiske trender dersom velstandsøkningen i tiårene fremover ikke ble delt mellom økt forbruk og økt fritid. Et annet argument mot økt arbeidsinnsats er at svakere vekst i materiell levestandard er nødvendig av hensyn til miljøet, ikke minst for å unngå global oppvarming. I lys av at levestandarden for gjennomsnittsinnbyggeren ikke blir betraktet som problematisk lav med dagens nivåer, er det vanskelig å argumentere for at det er umulig å leve med tilnærmet nullvekst i levestandard fremover. Det kan i denne sammenheng også være relevant å minne om at realinntekten per innbygger i Norge i 2012 var nær det dobbelte av 1990-nivået, og ca. tre ganger så høy som i Denne rapporten undersøker nærmere hvor viktig arbeidsinnsatsen er for den langsiktige utviklingen i norsk makroøkonomi og offentlige finanser. Dette gjør vi ved å sammenligne tre vekstbaner for norsk økonomi som er basert på felles forutsetninger med unntak av forhold som påvirker sysselsettingen. Konkret bygger de tre vekstbanene i hovedsak på de samme forutsetninger som referansealternativet i PM-13 når det gjelder nøkkelstørrelser som befolkningsutvikling, petroleumsinntekter, avkastning av statens pensjonsfond utland (SPU), verdensmarkedspriser, opplåning i utlandet og offentlig sysselsetting. Produktivitetsveksten er helt avgjørende for mulighetene for velstandsforbedringer fremover. De tre banene skiller seg fra hverandre når det gjelder systemet for alderspensjon og arbeidstid. De tre banene er nærmere beskrevet i kapittel 3. Vi konsentrerer oss om virkningene på privat forbruk per innbygger og skattebyrde av å redusere arbeidstiden: Hvor mye koster den økte fritiden i form av lavere forbruksvekst? Hvor høyt blir forbruket i 2060 sammenlignet med dagens nivå i F- banen? Hvor mye av endringen fra i dag til 2060 kan tilskrives henholdsvis den generelle økonomiske veksten, pensjonsreformen og arbeidstidsforkortelsen? Gitt dagens velferdsordninger, inklusive den nye folketrygden, og bruk av velferdstjenester, hvor mye må skattebyrden øke for at dette skal finansieres uten å bryte handlingsregelen for bruk av oljeinntekter? I hvilken grad påvirker pensjonsreformen og arbeidstidsforkortelsen svaret på dette spørsmålet? Det finnes en betydelig faglitteratur som analyserer virkninger av endringer i arbeidstid. Bjørnstad, Hammersland og Holm (2008) gir en oversikt over denne i deres studie av virkningene på norsk økonomi av ulike reduksjoner i normalarbeidstiden. De finner vesentlig svakere effekter enn det vi finner, men premissene her avviker fra de som ligger til grunn for vår analyse. Vi går gjennom de viktigste forskjellene i kapittel 7. Rapporten er disponert som følger: Kapittel 2 viser at en fordeling av produktivitetsveksten på økt realinntekt og økt fritid har vært det normale i Norge etter Dette er nyttig bakgrunnsstoff for resten av rapporten. Kapittel 3 gjør rede for de viktigste forutsetningene i våre beregninger. Det gjelder både hvordan økonomien virker i den modellen vi har brukt, og anslag på størrelser som bestemmes utenfor modellen. Vi viser også utviklingen frem til 2060 i privat 8 Statistisk sentralbyrå

11 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst forbruk per innbygger, samlet arbeidsinnsats og skattebyrde i det vi kaller en referansebane for norsk økonomi. Kapittel 4 viser hvordan pensjonsreformen av 2011 isolert sett påvirker den økonomiske utviklingen. I kapittel 5 viser vi hvordan en mindre materialistisk form for utnytting av produktivitetsveksten påvirker den makroøkonomiske utviklingen, spesielt privat forbruk per innbygger og skattebyrde. Kapittel 6 diskuterer hvordan resultatene i kapittel 5 kan bli påvirket av at deler av den ekstra fritiden brukes til uformell eldreomsorg. Vi oppsummerer i kapittel 7. Her gir vi også en kort omtale og forklaring av de viktigste forskjellene mellom den ovennevnte analysen av Bjørnstad, Hammersland og Holm (2008) og vår analyse. 2. Historisk utvikling i arbeidstid Tabell 1 viser at siden 1987 har den formelle arbeidstiden i Norge vært 37,5 timer per uke for fulltidsansatte, mot 48 timer fra 1930 frem til 1959, dvs. en akkumulert reduksjon på 22 prosent. Når man også tar hensyn til reduksjon i antall arbeidsuker per år og innføring av flere bevegelige helligdager, innebar formell arbeidstid i timer per år mot 2368 timer per år i 1930, en reduksjon på 28,7 prosent. Blant annet som følge av økt innslag av deltidsarbeid har antall utførte timeverk per sysselsatt falt enda sterkere, med 40 prosent fra 1930 til 2011 og med 23 prosent fra 1970 til Det meste av fallet i timeverk per sysselsatt kom mellom 1940 og Den gjennomsnittlige arbeidstiden stabiliserte seg fra midten av 2000-tallet. Tabell 1. Utviklingen i formell arbeidstid fra 1930 Arbeidstimer per år før fratrekk for helligdager Timefratrekk for bevegelige helligdager Arbeidstimer per uke Arbeidsuker per år Arbeidstimer per år , , , ,5 47, , , , , , , , ,5 Kilde: Finansdepartementet. Tabell 2. Nøkkeltall for sysselsetting og arbeidstid Personer Syssel- Syssel- Årsverk Årsverk a 1620 timer Årsverk a år, satte, satte Timeverk a 1620 per sysselsatt 1620 timer per person per person timer per person , ,47 0, , ,44 0, , ,34 0, , ,25 0, , ,13 0, , ,98 0, , ,93 0, , ,90 0, , ,88 0, , ,88 0,63 Kilde: Nasjonalregnskapet. Tabell 2, Figur 1 og Figur 2 viser videre at tendensen til kortere arbeidstid per sysselsatt har vært motvirket av vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder og i sysselsettingsandelen. I 2011 ble det utført 31 prosent flere timeverk enn i 1930 og 25 prosent flere timeverk enn i Til tross for økt kvinnelig yrkesdeltakelse, har reduksjonen i gjennomsnittlig arbeidstid vært sterk nok til å redusere den gjennomsnittlige timeverksinnsatsen per person i aldersgruppen år fra 1556 i 1930 til 1022 i 2011, dvs. med 34 prosent. Det meste av nedgangen fant fra slutten av 1950-tallet frem til Når sysselsatte og timeverk per person ikke har økt Statistisk sentralbyrå 9

12 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 mer siden 1930, har det sammenheng med følgende forhold: 1) Sammenlignet med dagens befolkning, var det i 1930 svært få eldre i aldersgruppen år, og også mange færre i gruppen 62 til 66 år, hvor yrkesaktiviteten er betydelig lavere enn i aldersgruppene med høyest yrkesaktivitet. 2) Yrkesdeltakelsen var langt høyere blant ungdom i 1930 enn i dag, fordi færre tok videregående og høyere utdanning. Figur 1. Demografi, samlet sysselsetting og arbeidstid Personer år, 1000 Sysselsatte (NR),1000 Heltidsårsverk a 1620 timer Timeverk per sysselsatt Kilde: Nasjonalregnskapet og Befolkningsstatistikk. Figur 2. Sysselsetting og arbeidsinnsats per person ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Sysselsatte, NR, per person Årsverk a 1620 timer per sysselsatt Årsverk a 1620 timer per person 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Kilde: Nasjonalregnskapet og Befolkningsstatistikk. 3. Forutsetninger og beregningsopplegg Analyser av utviklingen i offentlige finanser må se langt frem i tid for å gi en god belysning av de relevante trendene og endringer i disse. For Norge er dette spesielt viktig; alle fremskrivninger viser at dagens svært solide statsfinanser vil bli vesentlig mer anstrengte når vi går et par tiår frem i tid. Det skyldes i hovedsak aldring av befolkningen. I tillegg vil realavkastningen av oljefondet vokse svakere enn i dag, og svakere enn veksten i offentlige utgifter, etter at de lønnsomme olje- og gassressursene er uttømt. Disse endringene og virkningene av dem på offentlige finanser og makroøkonomi trenger lang tid for å spille seg ut. Disse langsiktige effektene er likevel sikrere enn mange kortsiktige endringer, som for eksempel 10 Statistisk sentralbyrå

13 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst utviklingen i valutakurs og oljepris. All erfaring viser at det er langt vanskeligere å få politisk oppslutning om kutt i offentlig velferd enn til økninger. Dette gjør det viktig at man har et godt bilde av hvilket statsfinansielt handlingsrom man har på lang sikt. Da kan man planlegge offentlig velferd slik at faren for krisepregede kutt blir mindre enn om kun har en kortsiktig beslutningshorisont. Beregningene i denne rapporten er gjort ved hjelp av modellen DEMEC, se Holmøy og Strøm (2012) for en fyldig beskrivelse. DEMEC er laget for å analysere den makroøkonomiske utviklingen i Norge i et langsiktig perspektiv. Spesielt bruker vi modellen til å analysere virkninger av endringer i såkalte eksogene størrelser (variable), dvs. størrelser som langt på vei er uavhengige av den langsiktige makroøkonomiske utviklingen i Norge. Med langsiktig perspektiv menes at vi ser bort fra effekter som normalt er forbigående, for eksempel konjunktursvingninger. Vi konsentrerer oss i stedet om å ta hensyn til de mekanismene som skaper de trendene som kommer frem når man glatter bort svingningene. Endringene i for eksempel sysselsetting og materiell levestandard fra i dag til 2060 vil i neglisjerbar grad være påvirket av svingningene i rente, valutakurs, oljepris og andre økonomiske størrelser. Det som vil bety noe er tilgangen på ressurser (spesielt arbeidskraft), hvordan disse utnyttes og produktivitetsveksten. I beregningene som presenteres nedenfor bygger vi stor grad på de samme forutsetningene som er lagt til grunn for den såkalte referansebanen i PM-13. Nedenfor forklarer vi i korte trekk hvordan DEMEC beskriver viktige sammenhenger i norsk økonomi. Vi mater modellen med en befolkningsfremskrivning med anslag på antall personer i gitte befolkningsgrupper definert ved kjønn, alder og landbakgrunn i alle år fremover innenfor en viss fremskrivningsperiode. Befolkningsutviklingen bestemmes av eksogene anslag på fødsler, død, innvandring og utvandring. Vi har lagt til grunn det såkalte middelalternativet i befolkningsfremskrivningen fra SSB fra Sysselsettingen bestemmes ved å multiplisere antall personer i hver befolkningsgruppe med en gruppespesifikk sysselsettingsandel og arbeidstid. Arbeidsledighetsraten forutsettes å være konstant på rundt 3 prosent, som i praksis betyr full sysselsetting. Arbeidsproduktiviteten, dvs. produksjon per timeverk, antas å være proporsjonal med timelønn. Denne produktiviteten forutsettes å øke med 2 prosent per år. I DEMEC spiller lønnet arbeidsinnsats en nøkkelrolle for offentlige finanser. For det første bestemmes nesten alle skattegrunnlagene, også indirekte skatter og skatter betalt av bedrifter og selskaper, av sysselsettingen. Med et krav om en balansert utvikling i handelen med utlandet, vil det være produksjonen av beskattede produkter som bestemmer det indirekte skattegrunnlaget ikke hvilke kjøpere som betaler de indirekte skattene. Skattene som betales av bedrifter og selskaper på bruk av innsatsfaktorer og overskudd, vil også være proporsjonale med arbeidsinnsatsen. Lønnet arbeidsinnsats betyr også mye for offentlige utgifter. På den ene siden vil økt arbeidsinntekt øke trygdene som kompenserer for bortfalt arbeidsinntekt, herunder alderspensjon, uførepensjon, dagpenger, sykepenger og foreldrepenger. På den annen side kommer uføretrygd og mange offentlige overføringer som en erstatning for yrkesinntekt, slik at disse utgiftene øker desto lavere yrkesdeltakelsen er. Fra SSB s inntektsstatistikk har vi innhentet tall for hvor mange personer innenfor en befolkningsgruppe som mottar ulike former for offentlige pensjoner og andre stønader, samt gjennomsnittlig stønadsbeløp. For alders- og uførepensjon baserer både vi og PM-13 oss på fremskrivninger gjort ved mikrosimuleringsmodellen MOSART, se Fredriksen, Holmøy, Strøm og Stølen (2014). Vi har fordelt offentlige individuelle utgifter etter kjønn og alder basert på statistikk som gir oss aldersprofiler for hvilke grupper som mottar tjenesten. Dette gjelder individuelle Statistisk sentralbyrå 11

14 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 tjenester som barnehager, utdanning, helsetjenester og omsorg. Vi har ikke forsøkt å differensiere utgiftene på ulike befolkningsgrupper annet enn etter kjønn og alder. Offentlige utgifter som ikke lar seg individfordele, er fordelt med samme beløp per hode for alle personer i befolkningen. Dette gjelder utgiftsposter som offentlig administrasjon, forskning, politi- og rettsvesen og forsvar. Modellen skiller mellom tre kilder til vekst i offentlig utgifter knyttet til tjenesteproduksjon: a) endringer i tjenestestandard definert ved timeverk per bruker for en definert ved alder og kjønn; b) endringer i brukerfrekvenser, definert forholdet mellom brukere og antall personer i en aldersgruppe; c) endringer i folkemengden etter kjønn og alder. I beregningene i denne rapporten forutsettes standarden og brukerfrekvensene å være konstante over tid etter kjønn og alder for alle tjenestekategorier. Dette tror vi er urealistisk som prognose. Vi gjør det likevel, fordi de samme forutsetningene er gjort i referansebanen i PM-13, og vi ønsker å reprodusere hovedtrekkene i denne banen. Valget av denne forutsetningen i PM- 13 s referansebane er gjort fordi man vil beregne hvor mye det vil koste å videreføre dagens velferdsordninger som et utgangspunkt for diskusjon av eventuelle påplusninger. PM-13 analyserer for eksempel virkningene av både standardforbedringer innenfor helse og omsorg og av at eldre i fremtiden blir friskere på hvert alderstrinn samtidig som levealderen øker. Veksten i timelønn bestemmes i tråd med den tradisjonelle teorien for små åpne økonomier. Det betyr at lønnsveksten er lik veksten i arbeidsproduktivitet pluss veksten i verdensmarkedsprisene på de produktene som produseres i de næringene som er mest utsatt for utenlandsk konkurranse, dvs. frontfagsnæringene. Disse bedriftene kan ikke over tid ha en annen prisvekst på sine produkter enn utenlandske konkurrenter. Vi har antatt at alle verdensmarkedspriser vokser med 2 prosent per år målt i norske kroner. Prisen på alle produkter som importeres eller eksporteres, vokser dermed med 2 prosent per år. Med en vekst i arbeidsproduktiviteten på 2 prosent per år, blir nominell lønnsvekst dermed 4 prosent per år i frontfagsmodellen. Produsenter av produkter som er skjermet mot internasjonal konkurranse setter prisene slik at enhetskostnadene dekkes. Enhetskostnadene er uavhengige av hvor mye som produseres i andre næringer. Under våre forutsetninger vil alle priser vokse med 2 prosent per år. Samtidig vil prisen på arbeidskraft per produsert enhet være lønnsveksten minus veksten i arbeidsproduktivitet, dvs. 4 2 = 2 prosent per år. Når alle priser, inklusive den effektive prisen på arbeidskraft, øker med 2 prosent per år, vil ikke bedriftene ønske å endre sammensetningen av sine innsatsfaktorer. De trenger heller ikke å øke prisen på sitt produkt for å få dekket kostnadene. Konsumentene vil heller ikke ønske å endre produktsammensetningen av sitt forbruk siden prisene på alle produkter vokser like mye. Bruken av kapital og andre innsatsfaktorer vil med disse forutsetningene være proporsjonal med sysselsettingen i hver næring. Det samme vil produksjonen. Produksjonen går til eksport, privat forbruk, bedriftenes kjøp av innsatsfaktorer og offentlige produktkjøp. For hver etterspørselskategori er importen proporsjonal med nivået på etterspørselen. Eksporten bestemmes slik at handelen med utlandet oppfyller et bestemt krav til utviklingen i Norges finansielle fordringer på utlandet. Vi har forutsatt at endringen i summen av disse fordringene fra dagens nivå etter hvert blir lik endringen i verdien av SPU. Det betyr at Norges finansielle sparing i utlandet kun består av statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten. I tillegg spares 2 prosent av den nominelle fondskapitalen per år, noe som spesielt medfører at realverdien av oljefondet er uendret på lang sikt når oljeressursene er uttømt. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for staten er i hvert år lik 4 prosent av kapitalen i SPU. Dette samsvarer med dagens tolkning av handlingsregelen for bruken av petroleumsinntekter. Kommunesektoren forutsettes å balansere løpende inntekter og utgifter, etter inntektsoverføringer fra staten. Disse forutsetningene om sparing er de samme som i PM-13. Alle skattesatser, både for direkte og indirekte skatter, forutsettes å være uendret fra Vi forutsetter at handlingsregelen 12 Statistisk sentralbyrå

15 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst oppfylles gjennom endringer i netto stønader til husholdningene. Vi vil i det følgende omtale endringene i disse netto kontantoverføringene som (nødvendige) skatteendringer. Det er viktig å få frem at denne nødvendige skatteendringen i et gitt år kommer i tillegg til de offentlige skatteprovenyer som følger fra skattesatsene som er holdt konstant. Modellen bestemmer hvor stor den nødvendige netto skatteendringen i et gitt år må være for at handlingsregelen skal oppfylles, men vi har ikke spesifisert hvilke konkrete skattesatser som endres. Den nominelle avkastningen på alle finansielle plasseringer, inklusive avkastningen av kapitalen i oljefondet, er satt til 5,5 prosent. Målt i internasjonal kjøpekraft, dvs. i enheter av importerte produkter, innebærer dette en realavkastning på 3,5 prosent. Produksjon av olje og gass følger den samme utviklingen som i referansebanen i PM-13. Det innebærer at produksjonen av olje i 2060 er falt til 14 prosent av nivået, mens gassproduksjonen i 2060 utgjør 22 prosent av 2011-nivået. Også prisene på olje og gass, målt i norske kroner, utvikler seg på eksakt samme måte som i referansebanen i PM-13. Her er den langsiktige olje- og gassprisen henholdsvis 525 kroner per fat og 1,93 kroner per Sm 3 fra og med 2014, målt i 2013-kroner. Investeringene i petroleumssektoren er også identiske med forutsetningene i PM-13. Det private forbruket blir lik det som blir til overs når bedriftene har kjøpt sin produktinnsats og foretatt sine investeringer, og det offentlige har lagt beslag på sin del av arbeidskraften og produkter. Desto høyere sysselsetting, produktivitetsvekst, SPU-avkastning og olje- og gassinntekter, desto høyere blir Norges disponible inntekt, som gir rom for høyere privat forbruk uten at man bryter med handlingsregelen eller balanserestriksjonen på utenriksøkonomien. Våre anslag på virkninger fremkommer ved å sammenligne følgende vekstbaner for norsk økonomi: Referansebanen (R) bygger på forutsetningene over. I tillegg forutsettes videreføring av a) det gamle pensjonssystemet, dvs. systemet før 2011; b) de aldersog kjønnsspesifikke sysselsettingsandeler og arbeidstider per sysselsatt som ble observert i Denne banen er ment å være et sammenligningsgrunnlag når man skal vurdere effekter av henholdsvis redusert arbeidstid og pensjonsreformen av Nytt pensjonssystem (P) bygger på de samme forutsetningene som R-banen over, med unntak av at det gamle pensjonssystemet er erstattet av det nye fra og med Pensjonsreformen øker sysselsettingen og reduserer antall alderspensjonister og statlige pensjonsutgifter. Mer fritid (F) bygger på de samme forutsetningene som P-banen, men her reduseres i tillegg den gjennomsnittlige arbeidstiden for alle sysselsatte med 0,5 prosent hvert år fra og med 2015 til og med I denne perioden er en fulltidsarbeidsdag da redusert med 1,5 time. Før vi tar hensyn til pensjonsreformens effekter på arbeidstilbudet, betyr dette at fulltidsarbeidsdagen reduseres fra 7,5 timer til 6 timer. Sammenlignet med dagens situasjon, inneholder F-banen to motstridende effekter på arbeidstilbudet: 1) Den tar hensyn til at pensjonsreformen stimulerer arbeidstilbudet, og 2) at personer i yrkesaktiv alder verdsetter fritid relativt høyere enn i R- og P- banen fra og med Merk at forutsetningen om at folketrygdens grunnbeløp reguleres med veksten i gjennomsnittlig årslønn, betyr at viljen til å gi avkall på inntekt og forbruk også gjelder pensjonistene. Vi mener dette er den tolkningen av lønnsregulering av grunnbeløpet som oppfyller intensjonen bak reguleringen: det ikke skal være en systematisk forskjell mellom inntektsveksten for lønnstakere og pensjonister. Motivasjonen for R-banen er at vi ønsker å se hvor mye makroøkonomien, spesielt gjennomsnittlig forbruk og offentlige finanser, påvirkes av pensjonsreformen og den tenkte arbeidstidsforkortelsen, i kombinasjon og hver for seg. Da trenger vi en Statistisk sentralbyrå 13

16 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 bane der dagens gjennomsnittlige arbeidsinnsats for gitt alder, kjønn og utdanning videreføres som sammenligningsgrunnlag. En tolkning av avvikene mellom F- banen og R-banen er at fritid delvis flyttes fra den tidligste pensjonistfasen til yngre alder. Ved å sammenligne en gitt variabel i et gitt år i disse tre banene, kan vi anslå de isolerte effektene av henholdsvis pensjonsreformen, arbeidstidsreduksjonen og kombinasjonen av disse to endringene. Figur 3 viser referansebanens utvikling i samlet sysselsetting (timeverk), privat konsum per innbygger og den skatteendringen som er nødvendig i hvert enkelt år for at handlingsregelen overholdes. I 2060 er det rom for at det private forbruket kan være 2,4 ganger nivået i Den samlede sysselsettingen målt i timeverk vokser noe over tid til 1,3 ganger 2010-nivået i 2060 til tross for at arbeidsinnsatsen for både kvinner og menn på alle alderstrinn er den samme som i Årsaken er sammensetningseffekter: andelen av befolkningen øker i de aldersgrupper som jobber mer enn gjennomsnittet i Dette skyldes i sin tur delvis innvandring. Den nødvendige skatteendringen er målt i prosent av løpende BNP for Fastlands- Norge i referansebanen. BNP for Fastlands-Norge kan i denne sammenheng tolkes som et mål på økonomiens samlede skattegrunnlag. Denne måten å vise den nødvendige skatteøkningen på er den samme som man har valgt i PM-13. Figur 3 bekrefter bildet av den langsiktige utviklingen i offentlige finanser slik det presenteres i PM-13 og i for eksempel Holmøy og Nielsen (2008). Etter 2020 vil offentlige finanser svekkes i forhold til dagens solide situasjon. Dette har to hovedårsaker: 1) befolkningen vokser og eldes, spesielt øker andelen som er over 80 år og tunge brukere av eldreomsorg sterkt etter ) Veksten i SPUkapitalen avtar etter hvert som lønnsomme felt tømmes. I referansebanen er det rom for å senke skattene og/eller øke offentlige utgifter frem til Deretter må denne utviklingen reverseres i alle år. I 2060 utgjør den nødvendige skatteøkningen 8,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Til sammenligning viser referansebanen i PM-13 at skattene må økes, gjennom satsøkninger, med vel 6 prosent av Fastlands-Norges BNP i Dette til tross for at Fastlands-Norges BNP er noe mindre enn total BNP også i Videre når kurven som måler den nødvendige skattendringen, bunnen først i 2025 i referansebanen i PM-13. Forskjellene i forhold til vår referansebane skyldes i hovedsak at referansebanen i PM-13 har innarbeidet noen av de gunstige statsfinansielle virkningene (men ikke sysselsettingseffektene) av pensjonsreformen. Figur 3. Referansebane (R-bane) hvor tidligere pensjonssystem og dagens arbeidstid og yrkesfrekvenser videreføres. Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP i Fastlands- Norge (BNP-FN), og indekser for timeverk totalt og privat konsum per innbygger, der 2010 = Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Timeverk, indeks Privat konsum per innbygger, faste priser, indeks Statistisk sentralbyrå

17 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst 4. Utvikling med nytt pensjonssystem Pensjonsreformen av 2011 omfatter ny alderspensjon i folketrygden og endringer i reglene for AFP og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. I offentlige sektor er det foreløpig små endringer i AFP og tjenestepensjonsordningene. Pensjonsreformen viderefører 1. Minste- og standardsikring, men Garantipensjon overtar for Minstepensjon 2. Pensjonsytelse som er på gammelt nivå, før levealdersjustering 3. Lønnsindeksering av opptjente rettigheter 4. Løpende skattefinansiering Pensjonsreformen innebærer følgende viktige endringer: 1. Opptjening akkumuleres til pensjonsformue a. All pensjonsgivende inntekt i alle år teller - ikke bare 20 beste år b. Årlig opptjening = 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G c. Gradvis innfasing av de nye opptjeningsreglene ( ) 2. Uttak av pensjon i privat sektor er fleksibelt for alderstrinnene år, og uavhengig av hvor mye en arbeider 3. Årlig ytelse = Pensjonsformuen/Delingstall a. Påvirkes av kohortlevealder og tidspunkt for uttak 4. Svakere ytelsesregulering: Lønnsvekst 0,75 prosent I privat sektor er AFP- og tjenestepensjonsordningene endret i tråd med prinsippene bak endringene i folketrygden. I offentlig sektor videreføres bruttoordningen slik at reformprinsippene brytes. Reformen gir dermed tilnærmet ingen incentiver til økt arbeidstilbud for offentlig ansatte: år: Man får AFP/tjenestepensjon kun hvis man går av 67 år: Ytelsen utgjør 66 prosent av sluttlønn, før levealdersjustering 67 år +: Kan motvirke levealdersjustering ved å jobbe, men kun til man når 66 prosent av sluttlønn De effektene av pensjonsreformen som presenteres nedenfor, bygger på Fredriksen, Holmøy, Strøm og Stølen (2014). Effektene på arbeidstilbudet tar hensyn til at en økende andel i yrkesaktiv alder er uføre eller utenfor arbeidsmarkedet av andre grunner når man nærmer seg 62 års alder. Det er ikke lagt inn noen effekt av pensjonsreformen på hvor mange som blir uføre. De nye reglene for opptjening av pensjonsrettigheter innebærer isolert sett økte offentlige pensjonsutgifter. Motsatte og betydelig sterkere effekter skapes på lang sikt av svakere indeksering av ytelsene, levealdersjustering og lavere ytelser ved tidlig avgang. Sysselsettingen vil øke gjennom følgende effekter på arbeidstilbudet: Arbeidstid for yrkesaktive før avgang øker, fordi sammenhengen mellom arbeid og pensjonsytelse styrkes. Reformen øker nåverdien av ytelser som følge av å jobbe mer med 5,1 prosent. Med en elastisitet på 0,5 øker dermed arbeidstilbudet med 2,5 prosent på den såkalte intensive marginen. Den gjennomsnittlige avgangsalderen øker på kort sikt, dvs. før levealdersjusteringen får betydning, fordi den enkelte yrkesaktive blir konfrontert med prisen på å ta fri. I alt har vi lagt til grunn at den kortsiktige effekten av dyrere fritid fører til at avgangen i gjennomsnitt utsettes med 0,24 år, etter utfasing av gammel AFP. Dette er et veid gjennomsnitt av følgende responser (prosentandelene er vekter), basert på grove forutsetninger: 30 prosent med gammel AFP i privat sektor: + 1,2 år fordi det blir dyrere å gå av tidlig. Responsen gir yrkesfrekvenser for åringer midt mellom nivået i dag og nivået på 80-tallet før man fikk tidligpensjonsordninger. 30 prosent med gammel AFP i offentlig sektor: 0 år. 40 prosent uten gammel AFP i privat sektor: - 0,3 år Avgangsalderen øker på lang sikt, pga. levealdersjustering, i gjennomsnitt med 0,5 år per år økt levealder, mens økt levealder ikke hadde effekt i det gamle systemet. Anslaget er et veid gjennomsnitt av følgende responser, basert på grove forutsetninger: Statistisk sentralbyrå 15

18 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Figur prosent jobber så lenge de kan etter 67: + 1 år per år økt levealder 50 prosent i privat sektor: + 2/3 år per år økt levealder. Denne responsen nøytraliserer levealdersjusteringen av årlig ytelse 30 prosent i offentlig sektor: 0 år Virkninger på offentlige finanser av å videreføre det gamle pensjonssystemet, målt som avvik fra vekstbane med det nye systemet. Milliarder 2012-lønnskroner Primære inntekter Direkte personskatter, trygde- og arbeidsgiveravgift Primære utgifter Alderspensjonsutgifter Primært budsjettunderskudd Pensjonsreformen styrker statsfinansene ved å redusere pensjonsutgiftene og ved å øke skatteinntektene. Begge effekter skyldes i hovedsak at det blir færre pensjonister og flere yrkesaktive som følge av utsatt avgang. Effektene øker over tid etter hvert som levealdersjusteringen og den svakere indekseringen av ytelsene får virke. Når man korrigerer løpende tall for lønnsveksten på 4 prosent per år, får man det bildet av endringer i offentlige finanser som vises i Figur 4. Offentlige primære inntekter (dvs. inntekter eksklusive renter og andre formuesinntekter) ville i 2060 vært 112 milliarder 2012-lønnskroner (8,4 prosent) lavere dersom man hadde videreført det gamle pensjonssystemet sammenlignet med det vi anslår med det nye systemet. Offentlige utgifter ville vært 60 milliarder 2012-lønnskroner (4,4 prosent) høyere, og det meste av denne forskjellen skyldes at utgiftene til alderspensjon ville vært 63 milliarder 2012-lønnskroner (21,8 prosent) høyere med det gamle i stedet for det nye systemet. Pensjonsreformen innebærer dermed en større økning i offentlige inntekter enn reduksjonen i pensjonsutgifter. Begge effektene bidrar til å bedre offentlige finanser. Figur 5. Bane med nytt pensjonssystem (P-bane). Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP, og indekser for timeverk totalt og privat konsum per innbygger med 2010 = Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Timeverk, indeks Privat konsum per innbygger, faste priser, indeks Statistisk sentralbyrå

19 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Figur 5 viser utviklingen i våre tre nøkkelstørrelser i banen med nytt pensjonssystem. Figur 6 viser forskjellene for disse variabelene mellom P-banen og R- banen. Pensjonsreformen gir rom for at privat konsum per innbygger kan være nær 15 prosent høyere i 2060 enn om man hadde videreført det gamle systemet. Man betaler for denne økningen ved å jobbe vesentlig mer. I 2060 ligger timeverkene nær 9 prosent over nivået i R-banen. Den nødvendige skatteøkningen, målt som andel av BNP for Fastlands-Norge, ligger i ,7 prosentpoeng lavere i P-banen enn i R-banen. Figur 6. Forskjeller mellom bane med nytt pensjonssystem og referansebanen. Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP (forskjell målt i prosentpoeng), timeverk totalt (prosent) og privat konsum per innbygger (prosent) Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Timeverk Privat konsum per innbygger, faste priser Rettet Sammenligning av vekstbaner med og uten redusert arbeidstid Figur 7 og Tabell 3 viser utviklingen i våre tre nøkkelvariable i F-banen der det nye pensjonssystemet kombineres med en jevn reduksjon av normalarbeidsdagen fra 7,5 til 6 timer (21,4 prosent) i perioden Figur 7. Bane med redusert arbeidstid og nytt pensjonssystem. Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP og indekser for timeverk totalt og privat konsum per innbygger, der 2010 = Timeverk, indeks Privat konsum per innbygger, faste priser, indeks Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Statistisk sentralbyrå 17

20 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Tabell 3. Timeverksutvikling, privat konsum per innbygger og nødvendig skatteøkning i de tre vekstbanene for norsk økonomi Nødvendig skatteøkning fra 2010, prosent av BNP-FN R-bane ,0 8,4 P-bane ,8 2,5 F-bane ,9 11,2 Timeverksindeks, 2010 = 1 R-bane ,18 1,26 P-bane ,24 1,38 F-bane ,14 1,09 Privat konsum per innbygger, kroner R-bane P-bane F-bane Figur 8. Utvikling i arbeidsinnsats (timeverk totalt) i tre vekstbaner. Indekser, 2010 =1 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Gammelt pensjonssystem og dagens arbeidsinnsats (R-bane) Nytt pensjonssystem (P-bane) Timeverk per innbygger i F-bane Nytt pensjonssystem og kortere arbeidstid (F-bane) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0, Tallene i Figur 8 innebærer at den samlede arbeidsinnsatsen i F-banen ligger 21 prosent lavere enn i P-banen i Arbeidsinnsatsen i F-banen ligger også lavere enn i R-banen etter I 2060 er forskjellen 14 prosent. PM-13 viser i avsnitt virkningene på offentlige finanser av en videreføring av den nedgangen i gjennomsnittlig arbeidstid man har hatt etter I 2060 innebærer det et negativt skift i utførte timeverk på 10,5 prosent fra nivået i referansebanen i PM-13. Vår F- bane innebærer med andre ord en noe sterkere nedgang i gjennomsnittlig arbeidstid enn det man studerer i PM-13. Imidlertid ligger det samlede antall timeverk i vår F- bane høyere enn dagens nivå i alle årene frem til Dette skyldes at vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder mer enn oppveier arbeidstidsnedgangen. Husk at befolkningsutviklingen er den samme i alle tre baner. Figur 9. Realvekst i privat konsum per innbygger i tre vekstbaner kroner Gammelt pensjonssystem, dagens arbeidsinnsats (R-bane) Nytt pensjonssystem (P-bane) Nytt pensjonssystem og kortere arbeidstid (F-bane) Statistisk sentralbyrå

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten?

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Erling Holmøy og Birger Strøm Brutale konsekvenser av skakkjørte offentlige finanser oppleves i dag av millioner av mennesker. Det skjer i relativt

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover Rapporter Reports 2014/14 Erling Holmøy, Julie Kjelvik og Birger Strøm Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover Rapporter 2014/14 Erling Holmøy, Julie Kjelvik og Birger Strøm Behovet

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser.

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

4. Finans- og pengepolitikken

4. Finans- og pengepolitikken Økonomiske analyser /9. Finans- og pengepolitikken.. Finanspolitikken Handlingsregelen Siden behandlingen av statsbudsjettet for har den såkalte handlingsregelen vært retningsgivende for budsjettpolitikken.

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Inntektsstatistikk for den eldre befolkning 2011

Inntektsstatistikk for den eldre befolkning 2011 Rapporter Reports 27/2013 Gunnar Claus, Carol Romay, Ingrid Melby og Frøydis Strøm Inntektsstatistikk for den eldre befolkning 2011 En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

Detaljer

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01 RAPPORT 2015/01 Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer

Detaljer

Hva hvis industrien ikke får billig kraft?

Hva hvis industrien ikke får billig kraft? Økonomiske analyser 4/2006 Torstein Bye og Erling Holmøy * Innen 2011 utløper de fleste kontraktene som har gitt kraftkrevende industri billig kraft. Forlengelse av denne formen for subsidiering bryter

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Lars Håkonsen, Tom Kornstad, Knut Løyland og Thor Olav Thoresen

Lars Håkonsen, Tom Kornstad, Knut Løyland og Thor Olav Thoresen 2001/5 Rapporter Reports Lars Håkonsen, Tom Kornstad, Knut Løyland og Thor Olav Thoresen Kontantstøtten effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 12.5.215 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 3 2 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG ARBEID I 214 5 3 MOTTAKERE AV PENSJON

Detaljer

Axel West Pedersen. Pensjonsreformen status og konsekvenser for insentivene til arbeid

Axel West Pedersen. Pensjonsreformen status og konsekvenser for insentivene til arbeid Axel West Pedersen Pensjonsreformen status og konsekvenser for insentivene til arbeid Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2010:15 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Ny pensjonsordning analysert ved hjelp av. generasjonsregnskapsanalyse

Ny pensjonsordning analysert ved hjelp av. generasjonsregnskapsanalyse Ny pensjonsordning analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse av Espen Rørvik Tjøstolvsen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium

Detaljer

Enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering. Av: Brynjar Indahl

Enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering. Av: Brynjar Indahl Enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering Av: Brynjar Indahl 19.03.2012 Innhold 1. Innledning... 4 2. Bakgrunn... 5 2.1 Pensjonsreformen... 5 2.2 Skattereglene

Detaljer

4. Den økonomiske politikken

4. Den økonomiske politikken Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /8. Den økonomiske politikken.. Finanspolitikken Handlingsrommet for finanspolitikken Siden behandlingen av statsbudsjettet for, har den såkalte handlingsregelen vært

Detaljer

ØKONOMISKE LEVEKÅR FOR BARNEFAMILIER OG ELDRE 1970-1986

ØKONOMISKE LEVEKÅR FOR BARNEFAMILIER OG ELDRE 1970-1986 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/11 ØKONOMISKE LEVEKÅR FOR BARNEFAMILIER OG ELDRE 1970-1986 AV JAN LYNGSTAD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3660-6 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE

Detaljer

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål Referat Møte: Saksnr.: 15/3000 Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål Tilstede: Forfall: Utvalgsmedlemmer: Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo (leder) Seniorforsker

Detaljer

Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter

Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter Økonomiske analyser 5/2004 Befolkningsutvikling, arbeid og pensjonsutgifter Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Kapitaltilgang og økonomisk utvikling 1 Innhold 1 Ekspertgruppens mandat og sammensetning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer