Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13"

Transkript

1 Rapporter Reports 2014/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

2

3 Rapporter 2014/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

4 Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Rettet: Figur 6 side 17 Statistisk sentralbyrå Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Publisert april 2014 Rettet 09. april 2014 ISBN (trykt) ISBN (elektronisk) ISSN Emne: Nasjonalregnskap og konjunkturer/arbeid og lønn Trykk: Statistisk sentralbyrå Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Desimaltegn,

5 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Forord Denne rapporten analyserer og tallfester konsekvensene av at veksten i norsk økonomi frem til 2060 blir mindre materialistisk, i den forstand at noe av produktivitetsveksten i økonomien tas ut i form av kortere arbeidstid i stedet for materielt forbruk. Konkret studeres konsekvensene for bl.a. forbruk og offentlige finanser av en jevn nedgang i den gjennomsnittlige arbeidstiden for alle sysselsatte med 0,5 prosent hvert år fra og med 2015 til og med Da har antall timer i en fulltidsarbeidsdag falt fra 7,5 timer til 6 timer. Det er først og fremst to konsekvenser av denne sterkere prioriteringen av fritid som analyseres: 1. Hva vil dette koste i form av lavere privat forbruk per innbygger? 2. Hvor mye må den gjennomsnittlige skattebyrden øke hvis dagens velferdsordninger skal videreføres uten å bryte handlingsregelen for bruk av petroleumsinntektene? Disse spørsmålene besvares ved hjelp av en generell likevektsmodell for norsk økonomi som tar hensyn til en rekke sammenhenger. Virkningene beregnes ved å sammenligne realistiske vekstbaner for norsk økonomi som bygger på felles forutsetninger med unntak av arbeidstid. Rapporten har vært finansiert av Norsk rikskringkasting (NRK). Seniorforsker Erling Holmøy har ledet prosjektet og arbeidet med rapporten. Rapporten er tilgjengelig i pdf-format på Statistisk sentralbyrås internettsider Prosjektstøtte: Norsk rikskringkasting (NRK). Statistisk sentralbyrå, 21.mars Hans Henrik Scheel Statistisk sentralbyrå 3

6 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Sammendrag Denne rapporten analyserer og tallfester konsekvensene av at veksten i norsk økonomi frem til 2060 blir mindre materialistisk, i den forstand at noe av produktivitetsveksten i økonomien tas ut i form av kortere arbeidstid i stedet for materielt forbruk. Konkret studeres konsekvensene for bl.a. forbruk og offentlige finanser av en jevn nedgang i den gjennomsnittlige arbeidstiden for alle sysselsatte med 0,5 prosent hvert år fra og med 2015 til og med Da har antall timer i en fulltidsarbeidsdag falt fra 7,5 timer til 6 timer. Det er først og fremst to konsekvenser av denne sterkere prioriteringen av fritid som analyseres: 1. Hva vil dette koste i form av lavere privat forbruk per innbygger? 2. Hvor mye må den gjennomsnittlige skattebyrden øke hvis dagens velferdsordninger skal videreføres uten å bryte handlingsregelen for bruk av petroleumsinntektene? Disse spørsmålene besvares ved en generell likevektsmodell for norsk økonomi som tar hensyn til en rekke sammenhenger. Virkningene beregnes ved å sammenligne realistiske vekstbaner for norsk økonomi som bygger på felles forutsetninger med unntak av arbeidstid. Hovedvekten er lagt på en sammenligning av vekstbaner som tar hensyn til pensjonsreformen av 2011, som isolert sett vil øke arbeidstilbudet fremover i forhold til dagens nivå. I vekstbanen med mindre materialistisk vekst kombineres pensjonsreformens insentiver til å jobbe mer med at preferansene for fritid styrkes. Denne banen sammenlignes med en vekstbane hvor preferansene for fritid ikke endres i forhold til i dag. I 2060 vil sysselsettingen og privat forbruk per innbygger være henholdsvis 21 prosent og 32 prosent lavere enn i en vekstbane uten arbeidstidsforkortelse. Selv med en så sterk arbeidstidsforkortelse vil det reelle private forbruket per innbygger i 2060 likevel være nær det dobbelte av dagens nivå. Dette skyldes i all hovedsak at arbeidsproduktiviteten er forutsatt å vokse med 2 prosent per år i privat sektor og 0,5 prosent per år i offentlig sektor. Rapporten presenterer også anslag fra andre analyser på hvordan pensjonsreformen alene vil bidra til å øke sysselsettingen og forbruket fra dagens nivå. Selv om disse effektene isolert sett er relativt sterke på lang sikt, er bidraget til veksten i forbruksmuligheter lite sammenlignet med den akkumulerte effekten av nær 50 års produktivitetsvekst. Selv uten arbeidstidsforkortelse må skattesatsene i 2060 være høyere enn i dag for å kunne videreføre dagens offentlige velferdsordninger, herunder det nye pensjonssystemet, innenfor handlingsregelens ramme. Lavere arbeidsinnsats reduserer nesten alle skattegrunnlagene utenom statens petroleumsinntekter. Når mindre materialistisk vekst skal kombineres med videreføring av dagens velferdsstat, må derfor den nødvendige økningen i skattesatser bli betydelig sterkere. Vi har ikke tatt stilling til hvilke skattesatser som øker. Men vi har illustrert størrelsesordenen på den nødvendige økningen ved åberegne hvordan den påvirker summen av arbeidsgiveravgiften og personskattene på inntekt og formue. I 2010 utgjorde disse skattene vel 37 prosent av summen av husholdningenes inntekter og arbeidsgiveravgiften. Uten arbeidstidsforkortelse er det rom for å senke denne andelen til ca. 30 prosent i årene før suksessive skatteskjerpelser øker den til nær 40 prosent i Når arbeidstiden reduseres, øker denne andelen til 50 prosent samme år. 4 Statistisk sentralbyrå

7 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Abstract This report analyses and estimates how a less materialistic behaviour affects the macroeconomic long run performance of the Norwegian economy. Less materialistic behaviour means that the average number of hours worked per employee is reduced by 0.5 per cent every year from 2015 until By then the number of working hours per day for full time employees has been reduced from 7.5 to 6. The report focuses on two effects of this increase in leisure time: 1. What will be the cost in terms of reduced average consumption? 2. How much must the average tax burden rise when the tax bases shrink, provided that the present welfare schemes and the present use of these schemes are maintained and financed without violating the fiscal rule for the spending of the government petroleum wealth? These questions are answered by simulating realistic growth paths on a computable general equilibrium model of the Norwegian economy. The effects are calculated by comparing growth paths which rest on identical assumptions, except from the labour supply. Specifically, the report compares growth paths that incorporate the effects of the pension reform of 2011, which will gradually raise labour supply compared to the present level. In the path denoted less materialistic growth, the labour supply incentives in the new pension system are combined with stronger preference for leisure relative to consumption. This path is compared with another path in which the preference for leisure relative to consumption is the same as today. In 2060 the reduction in hours worked has reduced total employment and private consumption per capital by, respectively, 21 and 32 percent compared to the growth path where preferences are constant. However, real private consumption per capita is nearly twice as high as the present level. This is basically due to productivity growth. The annual labour productivity growth is assumed to stay at 2 per cent in private industries and 0.5 per cent in government sectors. The report also presents assessments made in other studies on how the pension reform will affect employment and private consumption. The long run reform effects are relatively strong. However, the contribution from the pension reform to the growth in private consumption over the period is small compared to the contribution from 50 years of productivity growth. Even without the decline in hours worked per employee, the tax rates must on average be higher in 2060 than today, in order to finance the present welfare schemes, within the constraint implied by the fiscal rule. Almost all tax bases, except the government petroleum revenues, are proportional to employment. Thus, the reduction in hours worked caused by the change in preferences, makes a significantly stronger increase in the tax burden necessary. The report is not specific with respect to the tax changes. However, the orders of magnitude can be illustrated by comparing the necessary increase in tax revenues with the taxes on income and wealth paid by households and the payroll tax. In 2010 these taxes amounted to 37 percent of the sum of households income and the payroll tax revenue. When hours worked do not decline, there is room for cutting this average tax rate to 30 percent in the period Thereafter, it must be increased every year, reaching about 40 percent in With less materialistic growth, this tax rate must increase to 50 percent in Statistisk sentralbyrå 5

8 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Abstract Problemstilling Historisk utvikling i arbeidstid Forutsetninger og beregningsopplegg Utvikling med nytt pensjonssystem Sammenligning av vekstbaner med og uten redusert arbeidstid Hva med offentlig velferd når arbeidstiden reduseres? Oppsummering og avsluttende merknader Referanser VedleggA: Makroøkonomiske hovedstørrelser i de tre vekstbanene Figurregister Tabellregister Statistisk sentralbyrå

9 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst 1. Problemstilling Langsiktige analyser av norsk økonomi legger som regel stor vekt på betydningen av arbeidsinnsats. Endringer i arbeidsinnsats, realkapital og produktivitet betraktes i såkalte vekstregnskap som de viktigste kildene til økt produksjon, inntekt og forbruk i de fleste land. Produktivitetsvekst har spilt klart størst rolle for at Norges disponible inntekt (som er svært nær nasjonalinntekten) per innbygger i 2013 var 190 prosent, dvs. 2,9 ganger høyere enn i 1970, se avsnitt 3.1 og figur 3.4 i Statistisk sentralbyrå (2014). Den samlede arbeidsinnsatsen, målt i timeverk, har endret seg lite siden Men desto høyere produktiviteten er, desto mer betyr en gitt endring i arbeidsinnsatsen for produksjon og forbruk. Arbeidsinnsatsen er også avgjørende for finansieringen av offentlige velferdsordninger i et langsiktig perspektiv, se for eksempel Perspektivmeldingen 2013 (Finansdepartementet, 2013), heretter forkortet til PM-13, den danske Velferdskomisjonen (2004) og Holmøy og Strøm (2012). Over tid må offentlige utgifter skattefinansieres. Skatteinntektene avhenger av både skattesatser og skattegrunnlagene. Finansiering av et gitt offentlig utgiftsnivå krever lavere skattesatser desto høyere den samlede arbeidsinnsatsen er. Med unntak av petroleumsinntektene, øker de aller fleste av disse skattegrunnlagene med økt sysselsetting, se for eksempel Holmøy og Strøm (2012). I tillegg blir voksne som ikke deltar i yrkeslivet i stor grad forsørget av offentlige overføringer. De relativt rause skandinaviske velferdsstatene kjennetegnes blant annet av relativt høye skattesatser på arbeid og av at trygdene til yrkespassive voksne er relativt høye i forhold til gjennomsnittlig lønnsinntekt. Begge deler bidrar til en relativt sterk svekkelse av offentlige finanser av at voksne går fra arbeid til trygd. Den statsfinansielle begrunnelsen for å ønske høyere arbeidsinnsats er nær knyttet til en begrunnelse som bruker samfunnsøkonomisk lønnsomhet som kriterium, se kapittel 1.2 i Holmøy og Thoresen (2013). Denne begrunnelsen respekterer den verdien som den enkelte tillegger fritid, slik atferden beskrives i standardmodellen i økonomisk arbeidstilbudsteori. Her jobber den enkelte yrkesaktive inntil den siste arbeidstimen gir en nytteøkning via økt inntekt og forbruk som akkurat kompenserer for nyttetapet av at det blir en time mindre fritid. Imidlertid innebærer skatter på både arbeidsinntekt og forbruk at arbeidstilbyderen selv sitter igjen med bare en del av de verdiene som skapes av hver arbeidstime. Resten av produksjonen tilfaller i all hovedsak andre enn den yrkesaktive selv. For det første som skattefinansiert offentlig forbruk, som blant annet utdanning, helse, omsorg og administrasjon. For det andre forbrukes denne produksjonen av dem som lever av ymse trygder fremfor eget arbeid. Når den enkelte arbeidstilbyder kun tar hensyn til eget forbruk i vurderingen av arbeidstilbudet, vil verdien av arbeid være større for samfunnet enn for arbeidstilbyderen selv, og dermed større enn nyttetapet som følger av mindre fritid. Skattesatsene innebærer dermed at overføring av tid fra fritid til skattepliktig arbeid gir samfunnet en verdi som er større enn verdien av den tapte fritiden. Gevinsten for samfunnet av økt arbeidsinnsats øker med størrelsen på skattesatsene. Den samlede effektive skattesatsen på arbeid omfatter både personskatten på arbeidsinntekt, arbeidsgiveravgiften og de indirekte skattene på det forbruket man kjøper for arbeidsinntekten. I tillegg vil offentlige overføringer som avkortes mot arbeidsinntekt, bidra til å øke den effektive skattesatsen på arbeid. Økt marginalskatt på arbeidsinntekt vil isolert sett redusere arbeidstilbudet, gitt visse forutsetninger om hva skatteprovenyet brukes til. Dette påfører altså samfunnet et tap, som er et eksempel på det som i faglitteraturen kalles dødvektstap eller skattefinansieringskostnad. Empiriske studier tyder på at effekten på arbeidstilbudet er relativt svak; en reduksjon på 1 prosent i marginal lønn etter skatt, reduserer det samlede arbeidstilbudet med rundt 0,1 prosent, se kapittel 5 i Holmøy og Thoresen (2013). Imidlertid kan responsen blir sterkere dersom den effektive skattesatsen på arbeid øker vesentlig fra dagens nivåer. Og det samfunns- Statistisk sentralbyrå 7

10 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 økonomiske tapet som følger av å overføre en time fra arbeid til fritid øker progressivt med nivået på skattesatsene. Vi viser i avsnitt 3 og 4at skattefinansiering av dagens velferdsordninger vil kreve høyere skattesatser enn i dag når man ser noen tiår fremover. Samtidig som man kan begrunne et ønske om økt arbeidsinnsats, er det mange gode grunner til at den gjennomsnittlige arbeidstiden har falt for yrkesaktive i heltidsstilling. Den viktigste er at man får bedre råd til å ta fri når inntekten øker. I et langsiktig perspektiv bør reduksjonene i formell arbeidstid, herunder ferieutvidelser, tolkes som skrittvise gjennomslag for prioriteringene hos majoriteten av de yrkesaktive. Som sagt, bør begrunnelsen for at politikere ønsker at arbeidstakerne skal jobbe mer respektere den enkeltes verdsetting av fritid. Det ville være et brudd med historiske trender dersom velstandsøkningen i tiårene fremover ikke ble delt mellom økt forbruk og økt fritid. Et annet argument mot økt arbeidsinnsats er at svakere vekst i materiell levestandard er nødvendig av hensyn til miljøet, ikke minst for å unngå global oppvarming. I lys av at levestandarden for gjennomsnittsinnbyggeren ikke blir betraktet som problematisk lav med dagens nivåer, er det vanskelig å argumentere for at det er umulig å leve med tilnærmet nullvekst i levestandard fremover. Det kan i denne sammenheng også være relevant å minne om at realinntekten per innbygger i Norge i 2012 var nær det dobbelte av 1990-nivået, og ca. tre ganger så høy som i Denne rapporten undersøker nærmere hvor viktig arbeidsinnsatsen er for den langsiktige utviklingen i norsk makroøkonomi og offentlige finanser. Dette gjør vi ved å sammenligne tre vekstbaner for norsk økonomi som er basert på felles forutsetninger med unntak av forhold som påvirker sysselsettingen. Konkret bygger de tre vekstbanene i hovedsak på de samme forutsetninger som referansealternativet i PM-13 når det gjelder nøkkelstørrelser som befolkningsutvikling, petroleumsinntekter, avkastning av statens pensjonsfond utland (SPU), verdensmarkedspriser, opplåning i utlandet og offentlig sysselsetting. Produktivitetsveksten er helt avgjørende for mulighetene for velstandsforbedringer fremover. De tre banene skiller seg fra hverandre når det gjelder systemet for alderspensjon og arbeidstid. De tre banene er nærmere beskrevet i kapittel 3. Vi konsentrerer oss om virkningene på privat forbruk per innbygger og skattebyrde av å redusere arbeidstiden: Hvor mye koster den økte fritiden i form av lavere forbruksvekst? Hvor høyt blir forbruket i 2060 sammenlignet med dagens nivå i F- banen? Hvor mye av endringen fra i dag til 2060 kan tilskrives henholdsvis den generelle økonomiske veksten, pensjonsreformen og arbeidstidsforkortelsen? Gitt dagens velferdsordninger, inklusive den nye folketrygden, og bruk av velferdstjenester, hvor mye må skattebyrden øke for at dette skal finansieres uten å bryte handlingsregelen for bruk av oljeinntekter? I hvilken grad påvirker pensjonsreformen og arbeidstidsforkortelsen svaret på dette spørsmålet? Det finnes en betydelig faglitteratur som analyserer virkninger av endringer i arbeidstid. Bjørnstad, Hammersland og Holm (2008) gir en oversikt over denne i deres studie av virkningene på norsk økonomi av ulike reduksjoner i normalarbeidstiden. De finner vesentlig svakere effekter enn det vi finner, men premissene her avviker fra de som ligger til grunn for vår analyse. Vi går gjennom de viktigste forskjellene i kapittel 7. Rapporten er disponert som følger: Kapittel 2 viser at en fordeling av produktivitetsveksten på økt realinntekt og økt fritid har vært det normale i Norge etter Dette er nyttig bakgrunnsstoff for resten av rapporten. Kapittel 3 gjør rede for de viktigste forutsetningene i våre beregninger. Det gjelder både hvordan økonomien virker i den modellen vi har brukt, og anslag på størrelser som bestemmes utenfor modellen. Vi viser også utviklingen frem til 2060 i privat 8 Statistisk sentralbyrå

11 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst forbruk per innbygger, samlet arbeidsinnsats og skattebyrde i det vi kaller en referansebane for norsk økonomi. Kapittel 4 viser hvordan pensjonsreformen av 2011 isolert sett påvirker den økonomiske utviklingen. I kapittel 5 viser vi hvordan en mindre materialistisk form for utnytting av produktivitetsveksten påvirker den makroøkonomiske utviklingen, spesielt privat forbruk per innbygger og skattebyrde. Kapittel 6 diskuterer hvordan resultatene i kapittel 5 kan bli påvirket av at deler av den ekstra fritiden brukes til uformell eldreomsorg. Vi oppsummerer i kapittel 7. Her gir vi også en kort omtale og forklaring av de viktigste forskjellene mellom den ovennevnte analysen av Bjørnstad, Hammersland og Holm (2008) og vår analyse. 2. Historisk utvikling i arbeidstid Tabell 1 viser at siden 1987 har den formelle arbeidstiden i Norge vært 37,5 timer per uke for fulltidsansatte, mot 48 timer fra 1930 frem til 1959, dvs. en akkumulert reduksjon på 22 prosent. Når man også tar hensyn til reduksjon i antall arbeidsuker per år og innføring av flere bevegelige helligdager, innebar formell arbeidstid i timer per år mot 2368 timer per år i 1930, en reduksjon på 28,7 prosent. Blant annet som følge av økt innslag av deltidsarbeid har antall utførte timeverk per sysselsatt falt enda sterkere, med 40 prosent fra 1930 til 2011 og med 23 prosent fra 1970 til Det meste av fallet i timeverk per sysselsatt kom mellom 1940 og Den gjennomsnittlige arbeidstiden stabiliserte seg fra midten av 2000-tallet. Tabell 1. Utviklingen i formell arbeidstid fra 1930 Arbeidstimer per år før fratrekk for helligdager Timefratrekk for bevegelige helligdager Arbeidstimer per uke Arbeidsuker per år Arbeidstimer per år , , , ,5 47, , , , , , , , ,5 Kilde: Finansdepartementet. Tabell 2. Nøkkeltall for sysselsetting og arbeidstid Personer Syssel- Syssel- Årsverk Årsverk a 1620 timer Årsverk a år, satte, satte Timeverk a 1620 per sysselsatt 1620 timer per person per person timer per person , ,47 0, , ,44 0, , ,34 0, , ,25 0, , ,13 0, , ,98 0, , ,93 0, , ,90 0, , ,88 0, , ,88 0,63 Kilde: Nasjonalregnskapet. Tabell 2, Figur 1 og Figur 2 viser videre at tendensen til kortere arbeidstid per sysselsatt har vært motvirket av vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder og i sysselsettingsandelen. I 2011 ble det utført 31 prosent flere timeverk enn i 1930 og 25 prosent flere timeverk enn i Til tross for økt kvinnelig yrkesdeltakelse, har reduksjonen i gjennomsnittlig arbeidstid vært sterk nok til å redusere den gjennomsnittlige timeverksinnsatsen per person i aldersgruppen år fra 1556 i 1930 til 1022 i 2011, dvs. med 34 prosent. Det meste av nedgangen fant fra slutten av 1950-tallet frem til Når sysselsatte og timeverk per person ikke har økt Statistisk sentralbyrå 9

12 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 mer siden 1930, har det sammenheng med følgende forhold: 1) Sammenlignet med dagens befolkning, var det i 1930 svært få eldre i aldersgruppen år, og også mange færre i gruppen 62 til 66 år, hvor yrkesaktiviteten er betydelig lavere enn i aldersgruppene med høyest yrkesaktivitet. 2) Yrkesdeltakelsen var langt høyere blant ungdom i 1930 enn i dag, fordi færre tok videregående og høyere utdanning. Figur 1. Demografi, samlet sysselsetting og arbeidstid Personer år, 1000 Sysselsatte (NR),1000 Heltidsårsverk a 1620 timer Timeverk per sysselsatt Kilde: Nasjonalregnskapet og Befolkningsstatistikk. Figur 2. Sysselsetting og arbeidsinnsats per person ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Sysselsatte, NR, per person Årsverk a 1620 timer per sysselsatt Årsverk a 1620 timer per person 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Kilde: Nasjonalregnskapet og Befolkningsstatistikk. 3. Forutsetninger og beregningsopplegg Analyser av utviklingen i offentlige finanser må se langt frem i tid for å gi en god belysning av de relevante trendene og endringer i disse. For Norge er dette spesielt viktig; alle fremskrivninger viser at dagens svært solide statsfinanser vil bli vesentlig mer anstrengte når vi går et par tiår frem i tid. Det skyldes i hovedsak aldring av befolkningen. I tillegg vil realavkastningen av oljefondet vokse svakere enn i dag, og svakere enn veksten i offentlige utgifter, etter at de lønnsomme olje- og gassressursene er uttømt. Disse endringene og virkningene av dem på offentlige finanser og makroøkonomi trenger lang tid for å spille seg ut. Disse langsiktige effektene er likevel sikrere enn mange kortsiktige endringer, som for eksempel 10 Statistisk sentralbyrå

13 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst utviklingen i valutakurs og oljepris. All erfaring viser at det er langt vanskeligere å få politisk oppslutning om kutt i offentlig velferd enn til økninger. Dette gjør det viktig at man har et godt bilde av hvilket statsfinansielt handlingsrom man har på lang sikt. Da kan man planlegge offentlig velferd slik at faren for krisepregede kutt blir mindre enn om kun har en kortsiktig beslutningshorisont. Beregningene i denne rapporten er gjort ved hjelp av modellen DEMEC, se Holmøy og Strøm (2012) for en fyldig beskrivelse. DEMEC er laget for å analysere den makroøkonomiske utviklingen i Norge i et langsiktig perspektiv. Spesielt bruker vi modellen til å analysere virkninger av endringer i såkalte eksogene størrelser (variable), dvs. størrelser som langt på vei er uavhengige av den langsiktige makroøkonomiske utviklingen i Norge. Med langsiktig perspektiv menes at vi ser bort fra effekter som normalt er forbigående, for eksempel konjunktursvingninger. Vi konsentrerer oss i stedet om å ta hensyn til de mekanismene som skaper de trendene som kommer frem når man glatter bort svingningene. Endringene i for eksempel sysselsetting og materiell levestandard fra i dag til 2060 vil i neglisjerbar grad være påvirket av svingningene i rente, valutakurs, oljepris og andre økonomiske størrelser. Det som vil bety noe er tilgangen på ressurser (spesielt arbeidskraft), hvordan disse utnyttes og produktivitetsveksten. I beregningene som presenteres nedenfor bygger vi stor grad på de samme forutsetningene som er lagt til grunn for den såkalte referansebanen i PM-13. Nedenfor forklarer vi i korte trekk hvordan DEMEC beskriver viktige sammenhenger i norsk økonomi. Vi mater modellen med en befolkningsfremskrivning med anslag på antall personer i gitte befolkningsgrupper definert ved kjønn, alder og landbakgrunn i alle år fremover innenfor en viss fremskrivningsperiode. Befolkningsutviklingen bestemmes av eksogene anslag på fødsler, død, innvandring og utvandring. Vi har lagt til grunn det såkalte middelalternativet i befolkningsfremskrivningen fra SSB fra Sysselsettingen bestemmes ved å multiplisere antall personer i hver befolkningsgruppe med en gruppespesifikk sysselsettingsandel og arbeidstid. Arbeidsledighetsraten forutsettes å være konstant på rundt 3 prosent, som i praksis betyr full sysselsetting. Arbeidsproduktiviteten, dvs. produksjon per timeverk, antas å være proporsjonal med timelønn. Denne produktiviteten forutsettes å øke med 2 prosent per år. I DEMEC spiller lønnet arbeidsinnsats en nøkkelrolle for offentlige finanser. For det første bestemmes nesten alle skattegrunnlagene, også indirekte skatter og skatter betalt av bedrifter og selskaper, av sysselsettingen. Med et krav om en balansert utvikling i handelen med utlandet, vil det være produksjonen av beskattede produkter som bestemmer det indirekte skattegrunnlaget ikke hvilke kjøpere som betaler de indirekte skattene. Skattene som betales av bedrifter og selskaper på bruk av innsatsfaktorer og overskudd, vil også være proporsjonale med arbeidsinnsatsen. Lønnet arbeidsinnsats betyr også mye for offentlige utgifter. På den ene siden vil økt arbeidsinntekt øke trygdene som kompenserer for bortfalt arbeidsinntekt, herunder alderspensjon, uførepensjon, dagpenger, sykepenger og foreldrepenger. På den annen side kommer uføretrygd og mange offentlige overføringer som en erstatning for yrkesinntekt, slik at disse utgiftene øker desto lavere yrkesdeltakelsen er. Fra SSB s inntektsstatistikk har vi innhentet tall for hvor mange personer innenfor en befolkningsgruppe som mottar ulike former for offentlige pensjoner og andre stønader, samt gjennomsnittlig stønadsbeløp. For alders- og uførepensjon baserer både vi og PM-13 oss på fremskrivninger gjort ved mikrosimuleringsmodellen MOSART, se Fredriksen, Holmøy, Strøm og Stølen (2014). Vi har fordelt offentlige individuelle utgifter etter kjønn og alder basert på statistikk som gir oss aldersprofiler for hvilke grupper som mottar tjenesten. Dette gjelder individuelle Statistisk sentralbyrå 11

14 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 tjenester som barnehager, utdanning, helsetjenester og omsorg. Vi har ikke forsøkt å differensiere utgiftene på ulike befolkningsgrupper annet enn etter kjønn og alder. Offentlige utgifter som ikke lar seg individfordele, er fordelt med samme beløp per hode for alle personer i befolkningen. Dette gjelder utgiftsposter som offentlig administrasjon, forskning, politi- og rettsvesen og forsvar. Modellen skiller mellom tre kilder til vekst i offentlig utgifter knyttet til tjenesteproduksjon: a) endringer i tjenestestandard definert ved timeverk per bruker for en definert ved alder og kjønn; b) endringer i brukerfrekvenser, definert forholdet mellom brukere og antall personer i en aldersgruppe; c) endringer i folkemengden etter kjønn og alder. I beregningene i denne rapporten forutsettes standarden og brukerfrekvensene å være konstante over tid etter kjønn og alder for alle tjenestekategorier. Dette tror vi er urealistisk som prognose. Vi gjør det likevel, fordi de samme forutsetningene er gjort i referansebanen i PM-13, og vi ønsker å reprodusere hovedtrekkene i denne banen. Valget av denne forutsetningen i PM- 13 s referansebane er gjort fordi man vil beregne hvor mye det vil koste å videreføre dagens velferdsordninger som et utgangspunkt for diskusjon av eventuelle påplusninger. PM-13 analyserer for eksempel virkningene av både standardforbedringer innenfor helse og omsorg og av at eldre i fremtiden blir friskere på hvert alderstrinn samtidig som levealderen øker. Veksten i timelønn bestemmes i tråd med den tradisjonelle teorien for små åpne økonomier. Det betyr at lønnsveksten er lik veksten i arbeidsproduktivitet pluss veksten i verdensmarkedsprisene på de produktene som produseres i de næringene som er mest utsatt for utenlandsk konkurranse, dvs. frontfagsnæringene. Disse bedriftene kan ikke over tid ha en annen prisvekst på sine produkter enn utenlandske konkurrenter. Vi har antatt at alle verdensmarkedspriser vokser med 2 prosent per år målt i norske kroner. Prisen på alle produkter som importeres eller eksporteres, vokser dermed med 2 prosent per år. Med en vekst i arbeidsproduktiviteten på 2 prosent per år, blir nominell lønnsvekst dermed 4 prosent per år i frontfagsmodellen. Produsenter av produkter som er skjermet mot internasjonal konkurranse setter prisene slik at enhetskostnadene dekkes. Enhetskostnadene er uavhengige av hvor mye som produseres i andre næringer. Under våre forutsetninger vil alle priser vokse med 2 prosent per år. Samtidig vil prisen på arbeidskraft per produsert enhet være lønnsveksten minus veksten i arbeidsproduktivitet, dvs. 4 2 = 2 prosent per år. Når alle priser, inklusive den effektive prisen på arbeidskraft, øker med 2 prosent per år, vil ikke bedriftene ønske å endre sammensetningen av sine innsatsfaktorer. De trenger heller ikke å øke prisen på sitt produkt for å få dekket kostnadene. Konsumentene vil heller ikke ønske å endre produktsammensetningen av sitt forbruk siden prisene på alle produkter vokser like mye. Bruken av kapital og andre innsatsfaktorer vil med disse forutsetningene være proporsjonal med sysselsettingen i hver næring. Det samme vil produksjonen. Produksjonen går til eksport, privat forbruk, bedriftenes kjøp av innsatsfaktorer og offentlige produktkjøp. For hver etterspørselskategori er importen proporsjonal med nivået på etterspørselen. Eksporten bestemmes slik at handelen med utlandet oppfyller et bestemt krav til utviklingen i Norges finansielle fordringer på utlandet. Vi har forutsatt at endringen i summen av disse fordringene fra dagens nivå etter hvert blir lik endringen i verdien av SPU. Det betyr at Norges finansielle sparing i utlandet kun består av statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten. I tillegg spares 2 prosent av den nominelle fondskapitalen per år, noe som spesielt medfører at realverdien av oljefondet er uendret på lang sikt når oljeressursene er uttømt. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for staten er i hvert år lik 4 prosent av kapitalen i SPU. Dette samsvarer med dagens tolkning av handlingsregelen for bruken av petroleumsinntekter. Kommunesektoren forutsettes å balansere løpende inntekter og utgifter, etter inntektsoverføringer fra staten. Disse forutsetningene om sparing er de samme som i PM-13. Alle skattesatser, både for direkte og indirekte skatter, forutsettes å være uendret fra Vi forutsetter at handlingsregelen 12 Statistisk sentralbyrå

15 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst oppfylles gjennom endringer i netto stønader til husholdningene. Vi vil i det følgende omtale endringene i disse netto kontantoverføringene som (nødvendige) skatteendringer. Det er viktig å få frem at denne nødvendige skatteendringen i et gitt år kommer i tillegg til de offentlige skatteprovenyer som følger fra skattesatsene som er holdt konstant. Modellen bestemmer hvor stor den nødvendige netto skatteendringen i et gitt år må være for at handlingsregelen skal oppfylles, men vi har ikke spesifisert hvilke konkrete skattesatser som endres. Den nominelle avkastningen på alle finansielle plasseringer, inklusive avkastningen av kapitalen i oljefondet, er satt til 5,5 prosent. Målt i internasjonal kjøpekraft, dvs. i enheter av importerte produkter, innebærer dette en realavkastning på 3,5 prosent. Produksjon av olje og gass følger den samme utviklingen som i referansebanen i PM-13. Det innebærer at produksjonen av olje i 2060 er falt til 14 prosent av nivået, mens gassproduksjonen i 2060 utgjør 22 prosent av 2011-nivået. Også prisene på olje og gass, målt i norske kroner, utvikler seg på eksakt samme måte som i referansebanen i PM-13. Her er den langsiktige olje- og gassprisen henholdsvis 525 kroner per fat og 1,93 kroner per Sm 3 fra og med 2014, målt i 2013-kroner. Investeringene i petroleumssektoren er også identiske med forutsetningene i PM-13. Det private forbruket blir lik det som blir til overs når bedriftene har kjøpt sin produktinnsats og foretatt sine investeringer, og det offentlige har lagt beslag på sin del av arbeidskraften og produkter. Desto høyere sysselsetting, produktivitetsvekst, SPU-avkastning og olje- og gassinntekter, desto høyere blir Norges disponible inntekt, som gir rom for høyere privat forbruk uten at man bryter med handlingsregelen eller balanserestriksjonen på utenriksøkonomien. Våre anslag på virkninger fremkommer ved å sammenligne følgende vekstbaner for norsk økonomi: Referansebanen (R) bygger på forutsetningene over. I tillegg forutsettes videreføring av a) det gamle pensjonssystemet, dvs. systemet før 2011; b) de aldersog kjønnsspesifikke sysselsettingsandeler og arbeidstider per sysselsatt som ble observert i Denne banen er ment å være et sammenligningsgrunnlag når man skal vurdere effekter av henholdsvis redusert arbeidstid og pensjonsreformen av Nytt pensjonssystem (P) bygger på de samme forutsetningene som R-banen over, med unntak av at det gamle pensjonssystemet er erstattet av det nye fra og med Pensjonsreformen øker sysselsettingen og reduserer antall alderspensjonister og statlige pensjonsutgifter. Mer fritid (F) bygger på de samme forutsetningene som P-banen, men her reduseres i tillegg den gjennomsnittlige arbeidstiden for alle sysselsatte med 0,5 prosent hvert år fra og med 2015 til og med I denne perioden er en fulltidsarbeidsdag da redusert med 1,5 time. Før vi tar hensyn til pensjonsreformens effekter på arbeidstilbudet, betyr dette at fulltidsarbeidsdagen reduseres fra 7,5 timer til 6 timer. Sammenlignet med dagens situasjon, inneholder F-banen to motstridende effekter på arbeidstilbudet: 1) Den tar hensyn til at pensjonsreformen stimulerer arbeidstilbudet, og 2) at personer i yrkesaktiv alder verdsetter fritid relativt høyere enn i R- og P- banen fra og med Merk at forutsetningen om at folketrygdens grunnbeløp reguleres med veksten i gjennomsnittlig årslønn, betyr at viljen til å gi avkall på inntekt og forbruk også gjelder pensjonistene. Vi mener dette er den tolkningen av lønnsregulering av grunnbeløpet som oppfyller intensjonen bak reguleringen: det ikke skal være en systematisk forskjell mellom inntektsveksten for lønnstakere og pensjonister. Motivasjonen for R-banen er at vi ønsker å se hvor mye makroøkonomien, spesielt gjennomsnittlig forbruk og offentlige finanser, påvirkes av pensjonsreformen og den tenkte arbeidstidsforkortelsen, i kombinasjon og hver for seg. Da trenger vi en Statistisk sentralbyrå 13

16 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 bane der dagens gjennomsnittlige arbeidsinnsats for gitt alder, kjønn og utdanning videreføres som sammenligningsgrunnlag. En tolkning av avvikene mellom F- banen og R-banen er at fritid delvis flyttes fra den tidligste pensjonistfasen til yngre alder. Ved å sammenligne en gitt variabel i et gitt år i disse tre banene, kan vi anslå de isolerte effektene av henholdsvis pensjonsreformen, arbeidstidsreduksjonen og kombinasjonen av disse to endringene. Figur 3 viser referansebanens utvikling i samlet sysselsetting (timeverk), privat konsum per innbygger og den skatteendringen som er nødvendig i hvert enkelt år for at handlingsregelen overholdes. I 2060 er det rom for at det private forbruket kan være 2,4 ganger nivået i Den samlede sysselsettingen målt i timeverk vokser noe over tid til 1,3 ganger 2010-nivået i 2060 til tross for at arbeidsinnsatsen for både kvinner og menn på alle alderstrinn er den samme som i Årsaken er sammensetningseffekter: andelen av befolkningen øker i de aldersgrupper som jobber mer enn gjennomsnittet i Dette skyldes i sin tur delvis innvandring. Den nødvendige skatteendringen er målt i prosent av løpende BNP for Fastlands- Norge i referansebanen. BNP for Fastlands-Norge kan i denne sammenheng tolkes som et mål på økonomiens samlede skattegrunnlag. Denne måten å vise den nødvendige skatteøkningen på er den samme som man har valgt i PM-13. Figur 3 bekrefter bildet av den langsiktige utviklingen i offentlige finanser slik det presenteres i PM-13 og i for eksempel Holmøy og Nielsen (2008). Etter 2020 vil offentlige finanser svekkes i forhold til dagens solide situasjon. Dette har to hovedårsaker: 1) befolkningen vokser og eldes, spesielt øker andelen som er over 80 år og tunge brukere av eldreomsorg sterkt etter ) Veksten i SPUkapitalen avtar etter hvert som lønnsomme felt tømmes. I referansebanen er det rom for å senke skattene og/eller øke offentlige utgifter frem til Deretter må denne utviklingen reverseres i alle år. I 2060 utgjør den nødvendige skatteøkningen 8,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Til sammenligning viser referansebanen i PM-13 at skattene må økes, gjennom satsøkninger, med vel 6 prosent av Fastlands-Norges BNP i Dette til tross for at Fastlands-Norges BNP er noe mindre enn total BNP også i Videre når kurven som måler den nødvendige skattendringen, bunnen først i 2025 i referansebanen i PM-13. Forskjellene i forhold til vår referansebane skyldes i hovedsak at referansebanen i PM-13 har innarbeidet noen av de gunstige statsfinansielle virkningene (men ikke sysselsettingseffektene) av pensjonsreformen. Figur 3. Referansebane (R-bane) hvor tidligere pensjonssystem og dagens arbeidstid og yrkesfrekvenser videreføres. Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP i Fastlands- Norge (BNP-FN), og indekser for timeverk totalt og privat konsum per innbygger, der 2010 = Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Timeverk, indeks Privat konsum per innbygger, faste priser, indeks Statistisk sentralbyrå

17 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst 4. Utvikling med nytt pensjonssystem Pensjonsreformen av 2011 omfatter ny alderspensjon i folketrygden og endringer i reglene for AFP og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. I offentlige sektor er det foreløpig små endringer i AFP og tjenestepensjonsordningene. Pensjonsreformen viderefører 1. Minste- og standardsikring, men Garantipensjon overtar for Minstepensjon 2. Pensjonsytelse som er på gammelt nivå, før levealdersjustering 3. Lønnsindeksering av opptjente rettigheter 4. Løpende skattefinansiering Pensjonsreformen innebærer følgende viktige endringer: 1. Opptjening akkumuleres til pensjonsformue a. All pensjonsgivende inntekt i alle år teller - ikke bare 20 beste år b. Årlig opptjening = 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G c. Gradvis innfasing av de nye opptjeningsreglene ( ) 2. Uttak av pensjon i privat sektor er fleksibelt for alderstrinnene år, og uavhengig av hvor mye en arbeider 3. Årlig ytelse = Pensjonsformuen/Delingstall a. Påvirkes av kohortlevealder og tidspunkt for uttak 4. Svakere ytelsesregulering: Lønnsvekst 0,75 prosent I privat sektor er AFP- og tjenestepensjonsordningene endret i tråd med prinsippene bak endringene i folketrygden. I offentlig sektor videreføres bruttoordningen slik at reformprinsippene brytes. Reformen gir dermed tilnærmet ingen incentiver til økt arbeidstilbud for offentlig ansatte: år: Man får AFP/tjenestepensjon kun hvis man går av 67 år: Ytelsen utgjør 66 prosent av sluttlønn, før levealdersjustering 67 år +: Kan motvirke levealdersjustering ved å jobbe, men kun til man når 66 prosent av sluttlønn De effektene av pensjonsreformen som presenteres nedenfor, bygger på Fredriksen, Holmøy, Strøm og Stølen (2014). Effektene på arbeidstilbudet tar hensyn til at en økende andel i yrkesaktiv alder er uføre eller utenfor arbeidsmarkedet av andre grunner når man nærmer seg 62 års alder. Det er ikke lagt inn noen effekt av pensjonsreformen på hvor mange som blir uføre. De nye reglene for opptjening av pensjonsrettigheter innebærer isolert sett økte offentlige pensjonsutgifter. Motsatte og betydelig sterkere effekter skapes på lang sikt av svakere indeksering av ytelsene, levealdersjustering og lavere ytelser ved tidlig avgang. Sysselsettingen vil øke gjennom følgende effekter på arbeidstilbudet: Arbeidstid for yrkesaktive før avgang øker, fordi sammenhengen mellom arbeid og pensjonsytelse styrkes. Reformen øker nåverdien av ytelser som følge av å jobbe mer med 5,1 prosent. Med en elastisitet på 0,5 øker dermed arbeidstilbudet med 2,5 prosent på den såkalte intensive marginen. Den gjennomsnittlige avgangsalderen øker på kort sikt, dvs. før levealdersjusteringen får betydning, fordi den enkelte yrkesaktive blir konfrontert med prisen på å ta fri. I alt har vi lagt til grunn at den kortsiktige effekten av dyrere fritid fører til at avgangen i gjennomsnitt utsettes med 0,24 år, etter utfasing av gammel AFP. Dette er et veid gjennomsnitt av følgende responser (prosentandelene er vekter), basert på grove forutsetninger: 30 prosent med gammel AFP i privat sektor: + 1,2 år fordi det blir dyrere å gå av tidlig. Responsen gir yrkesfrekvenser for åringer midt mellom nivået i dag og nivået på 80-tallet før man fikk tidligpensjonsordninger. 30 prosent med gammel AFP i offentlig sektor: 0 år. 40 prosent uten gammel AFP i privat sektor: - 0,3 år Avgangsalderen øker på lang sikt, pga. levealdersjustering, i gjennomsnitt med 0,5 år per år økt levealder, mens økt levealder ikke hadde effekt i det gamle systemet. Anslaget er et veid gjennomsnitt av følgende responser, basert på grove forutsetninger: Statistisk sentralbyrå 15

18 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Figur prosent jobber så lenge de kan etter 67: + 1 år per år økt levealder 50 prosent i privat sektor: + 2/3 år per år økt levealder. Denne responsen nøytraliserer levealdersjusteringen av årlig ytelse 30 prosent i offentlig sektor: 0 år Virkninger på offentlige finanser av å videreføre det gamle pensjonssystemet, målt som avvik fra vekstbane med det nye systemet. Milliarder 2012-lønnskroner Primære inntekter Direkte personskatter, trygde- og arbeidsgiveravgift Primære utgifter Alderspensjonsutgifter Primært budsjettunderskudd Pensjonsreformen styrker statsfinansene ved å redusere pensjonsutgiftene og ved å øke skatteinntektene. Begge effekter skyldes i hovedsak at det blir færre pensjonister og flere yrkesaktive som følge av utsatt avgang. Effektene øker over tid etter hvert som levealdersjusteringen og den svakere indekseringen av ytelsene får virke. Når man korrigerer løpende tall for lønnsveksten på 4 prosent per år, får man det bildet av endringer i offentlige finanser som vises i Figur 4. Offentlige primære inntekter (dvs. inntekter eksklusive renter og andre formuesinntekter) ville i 2060 vært 112 milliarder 2012-lønnskroner (8,4 prosent) lavere dersom man hadde videreført det gamle pensjonssystemet sammenlignet med det vi anslår med det nye systemet. Offentlige utgifter ville vært 60 milliarder 2012-lønnskroner (4,4 prosent) høyere, og det meste av denne forskjellen skyldes at utgiftene til alderspensjon ville vært 63 milliarder 2012-lønnskroner (21,8 prosent) høyere med det gamle i stedet for det nye systemet. Pensjonsreformen innebærer dermed en større økning i offentlige inntekter enn reduksjonen i pensjonsutgifter. Begge effektene bidrar til å bedre offentlige finanser. Figur 5. Bane med nytt pensjonssystem (P-bane). Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP, og indekser for timeverk totalt og privat konsum per innbygger med 2010 = Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Timeverk, indeks Privat konsum per innbygger, faste priser, indeks Statistisk sentralbyrå

19 Rapporter 2014/13 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Figur 5 viser utviklingen i våre tre nøkkelstørrelser i banen med nytt pensjonssystem. Figur 6 viser forskjellene for disse variabelene mellom P-banen og R- banen. Pensjonsreformen gir rom for at privat konsum per innbygger kan være nær 15 prosent høyere i 2060 enn om man hadde videreført det gamle systemet. Man betaler for denne økningen ved å jobbe vesentlig mer. I 2060 ligger timeverkene nær 9 prosent over nivået i R-banen. Den nødvendige skatteøkningen, målt som andel av BNP for Fastlands-Norge, ligger i ,7 prosentpoeng lavere i P-banen enn i R-banen. Figur 6. Forskjeller mellom bane med nytt pensjonssystem og referansebanen. Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP (forskjell målt i prosentpoeng), timeverk totalt (prosent) og privat konsum per innbygger (prosent) Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Timeverk Privat konsum per innbygger, faste priser Rettet Sammenligning av vekstbaner med og uten redusert arbeidstid Figur 7 og Tabell 3 viser utviklingen i våre tre nøkkelvariable i F-banen der det nye pensjonssystemet kombineres med en jevn reduksjon av normalarbeidsdagen fra 7,5 til 6 timer (21,4 prosent) i perioden Figur 7. Bane med redusert arbeidstid og nytt pensjonssystem. Nødvendig skatteøkning i prosent av BNP og indekser for timeverk totalt og privat konsum per innbygger, der 2010 = Timeverk, indeks Privat konsum per innbygger, faste priser, indeks Nødvendig skatteøkning, prosent av BNP-FN Statistisk sentralbyrå 17

20 Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 2014/13 Tabell 3. Timeverksutvikling, privat konsum per innbygger og nødvendig skatteøkning i de tre vekstbanene for norsk økonomi Nødvendig skatteøkning fra 2010, prosent av BNP-FN R-bane ,0 8,4 P-bane ,8 2,5 F-bane ,9 11,2 Timeverksindeks, 2010 = 1 R-bane ,18 1,26 P-bane ,24 1,38 F-bane ,14 1,09 Privat konsum per innbygger, kroner R-bane P-bane F-bane Figur 8. Utvikling i arbeidsinnsats (timeverk totalt) i tre vekstbaner. Indekser, 2010 =1 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Gammelt pensjonssystem og dagens arbeidsinnsats (R-bane) Nytt pensjonssystem (P-bane) Timeverk per innbygger i F-bane Nytt pensjonssystem og kortere arbeidstid (F-bane) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0, Tallene i Figur 8 innebærer at den samlede arbeidsinnsatsen i F-banen ligger 21 prosent lavere enn i P-banen i Arbeidsinnsatsen i F-banen ligger også lavere enn i R-banen etter I 2060 er forskjellen 14 prosent. PM-13 viser i avsnitt virkningene på offentlige finanser av en videreføring av den nedgangen i gjennomsnittlig arbeidstid man har hatt etter I 2060 innebærer det et negativt skift i utførte timeverk på 10,5 prosent fra nivået i referansebanen i PM-13. Vår F- bane innebærer med andre ord en noe sterkere nedgang i gjennomsnittlig arbeidstid enn det man studerer i PM-13. Imidlertid ligger det samlede antall timeverk i vår F- bane høyere enn dagens nivå i alle årene frem til Dette skyldes at vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder mer enn oppveier arbeidstidsnedgangen. Husk at befolkningsutviklingen er den samme i alle tre baner. Figur 9. Realvekst i privat konsum per innbygger i tre vekstbaner kroner Gammelt pensjonssystem, dagens arbeidsinnsats (R-bane) Nytt pensjonssystem (P-bane) Nytt pensjonssystem og kortere arbeidstid (F-bane) Statistisk sentralbyrå

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Hvor viktig er produktivitet for økonomisk vekst og offentlige finanser?

Hvor viktig er produktivitet for økonomisk vekst og offentlige finanser? 1 Hvor viktig er produktivitet for økonomisk vekst og offentlige finanser? Produktivitetskommisjonen 21.09.2015 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB Innhold Langsiktige virkninger av gitte endringer

Detaljer

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre?

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? 1 Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? NTL-konferanse 17. februar 2017 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB 8 7 6 5 4 3 2 1 Antall 20-66 år per person 67+ år 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Detaljer

Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover. Samfunnsøkonomene, Erling Holmøy

Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover. Samfunnsøkonomene, Erling Holmøy Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover Samfunnsøkonomene, 14.6.217 Erling Holmøy 1 Isolert virkning av migrasjon fremover Sammenligner to scenarier med like forutsetninger,

Detaljer

Temaer innen langsiktig makro

Temaer innen langsiktig makro DEMEC en modell for noen langsiktige makroøkonomiske analyser Erling Holmøy og Birger Strøm, Forskningsavdelingen, SSB Metodeutvalget 23 mars 215 Temaer innen langsiktig makro 1. Offentlige finanser på

Detaljer

Aldringen vil etter hvert legge et økende press på offentlige finanser

Aldringen vil etter hvert legge et økende press på offentlige finanser .5.17 Perspektivmeldingen 17 Aldringen vil etter hvert legge et økende press på offentlige finanser A. Netto overføringer per person etter alder i 1. 1 kroner B. Antall eldre (7 år og over) i forhold til

Detaljer

Vil den norske pensjonsreformen nå sine hovedmål?

Vil den norske pensjonsreformen nå sine hovedmål? 1 Vil den norske pensjonsreformen nå sine hovedmål? Dennis Fredriksen, Erling Holmøy, Nils Martin Stølen og Birger Strøm Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Pensjonsseminar, Stockholm 23 januar

Detaljer

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten?

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse 8.1.213 Erling Holmøy og Birger Strøm, Forskningsavdelingen, SSB Lett å motivere Innvandring rekordhøy: Må analyseres!

Detaljer

Virkninger av innvandring på offentlige finanser

Virkninger av innvandring på offentlige finanser 1 Virkninger av innvandring på offentlige finanser Seminar arrangert av TBU for kommuneøkonomi 10.des. 2015 Erling Holmøy Forskningsavdelingen, SSB 1 Bidrag til befolkningsvekst 70 000 60 000 50 000 40

Detaljer

Pensjonsreformen Effekter på offentlige finanser og arbeidsstyrken

Pensjonsreformen Effekter på offentlige finanser og arbeidsstyrken 1 Pensjonsreformen Effekter på offentlige finanser og arbeidsstyrken Ved Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Artikkel i Økonomiske analyser 4. desember 2014 og mer detaljert

Detaljer

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Perspektivmeldingen 2013 - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon Finansdepartementet

Detaljer

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Erling Holmøy og Birger Strøm, Forskningsavdelingen, SSB

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Erling Holmøy og Birger Strøm, Forskningsavdelingen, SSB Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Erling Holmøy og Birger Strøm, Forskningsavdelingen, SSB Motivasjon Innvandring rekordhøy: Må analyseres! Det meste i makroøkonomien påvirkes av

Detaljer

Velferdsstatens langsiktige finansieringsproblem: Konsekvenser av aldring på velferdstjenester og skattenivå

Velferdsstatens langsiktige finansieringsproblem: Konsekvenser av aldring på velferdstjenester og skattenivå Velferdsstatens langsiktige finansieringsproblem: Konsekvenser av aldring på velferdstjenester og skattenivå Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Hotell Triaden, 27.01.2011 Erling Holmøy,

Detaljer

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving Framtidig velferd - Ny folketrygd Statssekretær Ole Morten Geving Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 27: 2,6 25: 1,8 Etter et år med store utfordringer i penge- og kredittmarkedene, ser det nå

Detaljer

Pensjonsreformen stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

Pensjonsreformen stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt Pensjonsreformen Økonomiske analyser 6/2014 Pensjonsreformen stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar

Detaljer

Perspektiver på velferdsstaten

Perspektiver på velferdsstaten Perspektiver på velferdsstaten Finansminister Kristin Halvorsen Valutaseminaret 4. februar 29 Finansdepartementet Den norske samfunnsmodellen har gitt gode resultater Norge og andre nordiske land har en

Detaljer

Bruk av oljeinntekter gitt vedvarende høy oljepris

Bruk av oljeinntekter gitt vedvarende høy oljepris Bruk av oljeinntekter gitt vedvarende høy oljepris Finansminister Kristin Halvorsen Valutaseminaret,. januar 1 Anslag på oljeprisen er svært usikre 8 Prisen på råolje og anslag for prisutviklingen på ulike

Detaljer

Den høye innvandringen til Norge: Fordeler og ulemper i et makroøkonomisk perspektiv NORDREGIO 14.10.2013

Den høye innvandringen til Norge: Fordeler og ulemper i et makroøkonomisk perspektiv NORDREGIO 14.10.2013 Den høye innvandringen til Norge: Fordeler og ulemper i et makroøkonomisk perspektiv NORDREGIO 14.10.2013 Erling Holmøy Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Rekordhøy innvandring Etter EU-utvidelsen

Detaljer

Offentlige utgifter generelt

Offentlige utgifter generelt Offentlige utgifter generelt Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2016 Pensum 1. Perspektivmeldingen 2013 (PM 2013). Kap. 1.1 (s. 5-6), kap. 1.3 (s. 12-14), kap. 2.2.2 (s. 19-20), kap. 3.3

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Virkninger av innvandring på offentlige finanser

Virkninger av innvandring på offentlige finanser 1 Virkninger av innvandring på offentlige finanser Oppstartseminar, Utvalget om innvandringens konsekvenser 17. mars 2016 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB 1 Hva har vi gjort? Generelt prosjekt:

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 1 Statsbudsjettet 211 Norge har en spesiell næringsstruktur BNP fordelt etter næring 8 % USA (27) Norge (28) 1 % 14 % 42 % 69 % 13 % 8 % Industri Andre vareproduserende næringer Offetlig administrasjon

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Arbeidstilbud og helsevesen om 40 år: Russisk rulett med fremtidens velferdsstat? Professor Kjetil Storesletten, Universitetet i Oslo

Arbeidstilbud og helsevesen om 40 år: Russisk rulett med fremtidens velferdsstat? Professor Kjetil Storesletten, Universitetet i Oslo Arbeidstilbud og helsevesen om 40 år: Russisk rulett med fremtidens velferdsstat? Professor Kjetil Storesletten, Universitetet i Oslo Sammendrag Fremskrivninger som ligger til grunn for pensjonsreformen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utfordringer for norsk økonomi

Utfordringer for norsk økonomi Utfordringer for norsk økonomi Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo,..15 Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. =1 Arbeidsledighet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Vår 2010

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Vår 2010 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Vår 2 Ved sensuren tillegges oppgave vekt,2, oppgave 2 vekt,5, og oppgave 3 vekt,3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall vise svare riktig på 2-3 spørsmål

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

Helse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Helse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Helse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum Holmøy & Oestreich Nielsen (2008). Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov, Økonomiske analyser, 4/2008, s.44-52 Langset (2006).

Detaljer

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren.

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. ECON 30 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven. Oppgave:

Detaljer

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet 1. Innledning Forslagene som presenteres i spørsmål 36-46, innebærer et ytterligere betydelig provenytap sammenlignet kissen, på i størrelsesorden 30-60 mrd.. Det tilsvarer en reduksjon i de samlede skatteinntektene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 131, H13 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt,, oppgave vekt,5, og oppgave 3 vekt,3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: Ha nesten

Detaljer

Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter

Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter Økonomiske analyser 5/2004 Befolkningsutvikling, arbeid og pensjonsutgifter Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen

Detaljer

Helse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2013

Helse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2013 Helse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2013 Pensum Holmøy & Oestreich Nielsen (2008). Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov, Økonomiske analyser, 4/2008, s.44-52 Langset (2006).

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises:

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises: Oppgave uke 46 Nasjonalregnskap Innledning Nasjonalregnskapet er en oversikt over hovedstørrelsene i norsk økonomi som legges fram av regjeringen hver vår. Det tallfester blant annet privat og offentlig

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060 Beregninger av pensjonsutgifter fram mot Økonomiske analyser 5/2016 Beregninger av pensjonsutgifter fram mot Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Pensjonsreformen fra 2011 er gjennomført for å dempe

Detaljer

Har den norske velferdsstaten et finansieringsproblem på lang sikt? Innledning på KRD seminar Lysebu Erling Holmøy, Statistisk sentralbyrå

Har den norske velferdsstaten et finansieringsproblem på lang sikt? Innledning på KRD seminar Lysebu Erling Holmøy, Statistisk sentralbyrå Har den norske velferdsstaten et finansieringsproblem på lang sikt? Innledning på KRD seminar Lysebu 12.03.2013 Erling Holmøy, Statistisk sentralbyrå Offentlige finanser i dag Hovedtemaer Premisser Gamle

Detaljer

Perspektivmeldingen Finansminister Kristin Halvorsen

Perspektivmeldingen Finansminister Kristin Halvorsen Perspektivmeldingen 29 Finansminister Kristin Halvorsen Høgskolen i Oslo 9. januar 29 Den norske samfunnsmodellen har gitt gode resultater Norge og andre nordiske land har en modell med: Omfattende fellesfinansierte

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2017

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2017 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2017 Pensum H. Brunborg, D. Fredriksen, N.M. Stølen og I. Texmon: Levealdersutvikling og delingstall D. Fredriksen og N.M. Stølen:

Detaljer

1310 høsten 2010 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave

1310 høsten 2010 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave 3 høsten 2 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave For å bestå oppgaven, må besvarelsen i hvert fall vise svare riktig på 2-3 spørsmål på oppgave, kunne sette opp virkningen på BNP ved reduserte investeringer

Detaljer

Finansdepartementets tallfesting av Norges nasjonalformue

Finansdepartementets tallfesting av Norges nasjonalformue s tallfesting av Norges nasjonalformue Underdirektør Kyrre Stensnes Oslo, 31. mars 2014 1 Netto nasjonalformue per innbygger Fra Perspektivmeldingen 2013 Finanskapital Realkapital 11 % Petroleumsformue

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Utviklingen i behovet for omsorgstjenester. Erling Holmøy, Julie Kjelvik, Birger Strøm SSB

Utviklingen i behovet for omsorgstjenester. Erling Holmøy, Julie Kjelvik, Birger Strøm SSB Utviklingen i behovet for omsorgstjenester Erling Holmøy, Julie Kjelvik, Birger Strøm SSB Omfang av (eldre)omsorg fremover 1. Vekst totalt. Hva bidrar mye til veksten? a. Ferske befolkningsfremskrivninger

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2016

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2016 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2016 Pensum H. Brunborg, D. Fredriksen, N.M. Stølen og I. Texmon: Levealdersutvikling og delingstall D. Fredriksen og N.M. Stølen:

Detaljer

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Forelesning 15, ECON 1310 9. november 2015 Litt fakta: sysselsetting, verdiskaping (bruttoprodukt), 2014 2 30 25 20 15 10 5 0 Sysselsetting, årsverk Produksjon Bruttoprodukt

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling

Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling Bjørn Halvorsen Trygdeforskningsseminaret 2014 Bergen 1 2. desember, Folketrygdens

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Lavere oljepris og petroleumsproduksjon

Lavere oljepris og petroleumsproduksjon 1 Lavere oljepris og petroleumsproduksjon Tilpasninger i norsk økonomi Basert på bidrag til NOU 2013:13 (Holden III-utvalget) Cappelen, Eika og Prestmo, Økonomiske analyser 3/2014 og Rapporter 59/2013

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. NR. 6 2014 128. årgang. Hamarsland: Holmøy og Strøm: Fritid, forbruk og skatt Lindhjem mfl.: Solberg og Kringstad:

SAMFUNNSØKONOMEN. NR. 6 2014 128. årgang. Hamarsland: Holmøy og Strøm: Fritid, forbruk og skatt Lindhjem mfl.: Solberg og Kringstad: NR. 6 2014 128. årgang SAMFUNNSØKONOMEN Hamarsland: Samfunnsøkonomiske analyser Holmøy og Strøm: Fritid, forbruk og skatt Lindhjem mfl.: Oljeutslipp fra skip Solberg og Kringstad: Europeisk klubbfotball

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

Effekt av endret petroleumsproduksjon for statsfinansene Innspill til Perspektivmeldingen. OE-rapport Utredning for Norsk olje og gass

Effekt av endret petroleumsproduksjon for statsfinansene Innspill til Perspektivmeldingen. OE-rapport Utredning for Norsk olje og gass Effekt av endret petroleumsproduksjon for statsfinansene Innspill til Perspektivmeldingen OE-rapport 2017-17 Utredning for Norsk olje og gass Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998 AV TORMOD REIERSEN SAMMENDRAG Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som deltar i yrkeslivet, yrkesdeltakelsen, er et av de viktigste kriteriene for å vurdere om man lykkes med arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi PETRO I og lønnsdannelse. Utvikling i norsk økonomi framskrives til 2040 ved hjelp av MODAG-modellen

Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi PETRO I og lønnsdannelse. Utvikling i norsk økonomi framskrives til 2040 ved hjelp av MODAG-modellen Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi PETRO I og lønnsdannelse Framtidig Oljevirksomheten nedbygging og av petroleumsvirksomheten norsk økonomi på 2000- og følsomhet tallet for oljeprissjokk

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Økonomisk vekst, konjunkturer, arbeidsledighet, inflasjon, renter, utenriksøkonomi

Detaljer

Pensjonsreformen økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken

Pensjonsreformen økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken Pensjonsreformen Økonomiske analyser 6/211 Pensjonsreformen økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen De siste års konkretisering

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

Tidlig uttak av folketrygd over forventning?

Tidlig uttak av folketrygd over forventning? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/12 Tidlig uttak av folketrygd over forventning? 1. Høydepunkter 2. Nærmere om utviklingen i antall mottakere av alderspensjon 3.

Detaljer

Analyser av bærekraften i offentlige finanser i Norge

Analyser av bærekraften i offentlige finanser i Norge Analyser av bærekraften i offentlige finanser i Norge Seminar organisert av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB Disposisjon Offentlige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, h5 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 20%. For å få godkjent besvarelsen,

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010 Meld. St. 1 (2009 2010) Melding til Stortinget Nasjonalbudsjettet 2010 Tilråding fra Finansdepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) for husholdninger,

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Arbeidsincentiver og yrkesaktivitet etter pensjonsreformen

Arbeidsincentiver og yrkesaktivitet etter pensjonsreformen Foreløpige resultater vennligst ikke siter! Arbeidsincentiver og yrkesaktivitet etter pensjonsreformen Presentasjon for Pensjonsforum 2. november 204 Erik Hernæs Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Knut Moum, Økonomiavdelingen

Nasjonalbudsjettet Knut Moum, Økonomiavdelingen Nasjonalbudsjettet 212 Knut Moum, Økonomiavdelingen 1 Hva er vi opptatt av i finanspolitikken? Hovedhensyn: Stabilitet i den økonomiske utviklingen utjevning av konjunkturene hensynet til konkurranseutsatt

Detaljer

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten?

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Erling Holmøy og Birger Strøm Brutale konsekvenser av skakkjørte offentlige finanser oppleves i dag av millioner av mennesker. Det skjer i relativt

Detaljer

Helse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Helse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Helse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum Holmøy & Oestreich Nielsen (2008). Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov, Økonomiske analyser, 4/2008, s.44-52 Langset (2006).

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2011 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er de

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Våren 2011 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er de

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Vekst og fordeling i norsk økonomi 24. mars 2015 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap 1. HVA STÅR VI OVERFOR? 1 Svak utvikling hos våre viktigste handelspartnere Europa et nytt Japan? 2 Demografiske

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke?

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? H I L D E C. B J Ø R N L A N D H A N D E L S H Ø Y S K O L E N B I Lerchendalkonferansen, Trondheim, 11.-12. Januar 2011 Oljelandet Norge.

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Våren 2009 Hvis ikke annet avtales med seminarleder, er det ikke seminar i uke 8, 10 og 13. 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard

Detaljer

Makroøkonomiske virkninger av Modernisert folketrygd Dennis Fredriksen, Kim Massey Heide, Erling Holmøy og Ingeborg Foldøy Solli *

Makroøkonomiske virkninger av Modernisert folketrygd Dennis Fredriksen, Kim Massey Heide, Erling Holmøy og Ingeborg Foldøy Solli * Makroøkonomiske virkninger av Modernisert folketrygd Dennis Fredriksen, Kim Massey Heide, Erling Holmøy og Ingeborg Foldøy Solli * Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve

Detaljer

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014 Fasit til øvelsesoppgave EON 30 høsten 204 Keynes-modell i en åpen økonomi (i) Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi () Y = + + G + X - Q (2) = z + c( Y T) cr 2, der 0 < c < og c 2 > 0,

Detaljer

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Notat 2010-020 Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Econ-notat nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5ZH20141.10.12 EBO /mja, HHA 7. januar 2010 Offentlig Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer