NAV Erfaringer fra Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Erfaringer fra Norge"

Transkript

1 NAV Erfaringer fra Norge Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research

2 NAV = Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning = NAV Høsten 2001 foreslo Stortingets sosialkomité at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for den kommunale sosialtjenesten, og de statlige arbeidsmarkeds- og trygdeetatene. Bakgrunnen for forslaget var at en del brukere ble kasteballer mellom ulike etater eller at de falt mellom alle stoler. Etter 4 år med utredninger vedtok Stortinget våren 2005 å slå sammen de to statlige etatene og samtidig etablere felles statlige og kommunale NAV-kontorer i hver kommune.

3 De kommunale NAV-kontorene: Én dør til to (tidligere tre) etater! Samlokalisering av den nye statlige arbeids- og velferdsetaten og den kommunale sosialtjenesten i hver kommune. Partnerskapsmodellen: Ingen sammenslåing men en ny form for kommune-stat-samarbeid i en felles førstelinje statsansatte kommuneansatte Åpning for ulike samarbeidsvarianter, både med hensyn til Ledelsesform Oppgaver

4 Trinnvis iverksetting Det første NAV-kontoret ble etablert i oktober 2006 det siste i april I alt 457 NAV-kontorer

5 Målene: 1. Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 2. Enklere for brukerne og tjenester bedre tilpasset brukernes behov 3. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

6 Turbulens og spetakkel En ekstremt omfattende reform med store konsekvenser for både ansatte og brukere. Stort behov for opplæring og omorganisering i selve gjennomføringsfasen. Alminnelig oppfatning: NAV er en katastrofe Uflaks at finanskrisen kom samtidig med gjennomføringen av reformen vinteren 2008/2009 greide ikke NAV å utbetale arbeidsledighetstrygd til alle som skulle ha det. NAV har i dag et dårlig omdømme i befolkningen som helhet.

7 Evalueringen Det norske Forskningsrådet fikk i oppgave å organisere en evaluering av NAV-reformen. Følgeevaluering Resultatevaluering Evalueringen gjennomføres av et stort konsortium, bestående av mange forskningsinstitusjoner med ulike faglige ståsteder statsvitere, sosiologer, sosionomer, sosialantropologer, økonomer, filosofer.

8 Modulene i evalueringen: 1: Kvalitative studier av prosessen ved etablering sentralt og lokalt 2: Det lokale NAV-kontor database over organisasjonsutforming 3: Lokal iverksetting case-studier ved 18 NAV-kontor 4: Nye yrkesroller i NAV case-studier 5: Arbeidsretting registerbaserte data 6: Brukerretting registerbaserte data, men også casestudier 7: Effektivitet registerdata og annen tilgjengelig statistikk

9 Etableringsprosessen Sammensmeltning av ulike kulturer og yrkesgrupper Relativt harmonisk prosess mer harmonisk jo lengre opp i hierarkiet man kommer. Generalistidealet kom til kort Tanken om én saksbehandler med full oversikt over alt relevant regelverk ble til dels forlatt.

10 Ikke bare én dør likevel En omfattende andrelinje ble bygget ut Pensjonsenheter (beregning av alderspensjon) Forvaltningsenheter (vurdering av andre rettighetsbaserte ytelser) Sviktende kommunikasjon mellom første- og andrelinjen har i perioder skapt store problemer Mangelen på et enhetlig databasert saksbehandlingssystem har vært akutt I noen kommuner ble førstelinjen ribbet for spisskompetanse.

11 Det lokale partnerskapet Et lovpålagt samarbeid mellom likeverdige parter Betydelig rom for lokale tilpasninger med hensyn til ledelsesform og oppgaver regulert gjennom lokale avtaler. Enhetlig eller delt ledelse 93% valgte enhetlig ledelse, men store kommuner todelt, dvs. at de har én leder for statsdelen og én for kommunedelen De fleste lederne er ansatt i staten Inkludering av kommunale oppgaver Sosialhjelp lovpålagt ellers opp til kommunene selv om de ville legge flere oppgaver til det lokale NAV-kontoret

12 Kommunale oppgaver plassert i NAV Kun 6 % av avtalene har bare lovens minimum (sosialhjelp) innlagt fra kommunens side Viktigste tilleggsytelser: Rusomsorg (78%) Boligtiltak (76%) Gjeldsrådgivning (60%) Flyktningtjeneste (51%) Barnevern (5%) Små og fattige kommuner legger flest oppgaver inn under NAVkontoret. Klar omsorgsorientering, ingen nærings- eller utdanningstjenester lagt inn noen steder

13 Hvordan fungerer det? En spørreundersøkelse til alle kommunenes administrative og politiske ledelse (rådmenn og ordførere) ble gjennomført i juni 2011 (svarprosent: 44,4) 59 % av ordførerne og 72 % av administrasjonssjefene sier at partnerskapet fungerer godt ved deres lokale NAV-kontor. Men samtidig sier 75 % av ordførerne og 76 % av administrasjonssjefene at samarbeidet er preget av statlig dominans. Bred enighet om at NAV er en administrativ sak. Kommunestyrene er i liten grad involvert, og det er lite politisk konflikt rundt valg av løsninger.

14 Tre karikaturer : Nye yrkesroller? Trygdeetaten: jurister og etatsutdannede semi-jurister Arbeidsmarkedsetaten: generelle samfunnsvitere Sosialetaten: sosionomer Generalistidealet forutsatte stor overføring av kunnskap mellom disse gruppene. Men subkulturer basert på de gamle etatene har i noen grad bestått. Krever ny problemløsningsmetodikk en ny type utdanning?

15 Brukertilfredshet Nedadgående brukertilfredshet fra 2007 til 2010 både før og etter opprettelse av lokale NAV-kontorer. Vanskelig å skille en reform-effekt fra andre mulige årsaker. NAV-reformen har vært gjennomført i en periode med stor økonomisk turbulens og parallelt med svært omfattende innholdsreformer. Pensjonsreform Attførings- og rehabiliteringsreform (innføring av arbeidsavklaringspenger ) Innføring av kvalifiseringsprogram

16 Kvalitative studier av brukererfaringer Dybdeintervjuer med brukere: Ukoordinert saksbehandling i NAV, bl.a. mange saksbehandlere, skifte av saksbehandlere. Vanskelig tilgjengelige saksbehandlere ( hemmelig telefon ) Mye opplevd tilfeldighet, både i fastsettelse av mål (arbeid eller trygd) og virkemidler/tiltak.

17 Effekter på målet om å få folk over i arbeid? Denne delen av evalueringen har akkurat startet opp. Evalueringen vil bygge på administrative registerdata for hele befolkningen, med overgang til arbeid som det sentrale utfallsmålet. Evalueringsstrategien går ut på å utnytte den trinnvise opprettelsen av NAV-kontorer til å undersøke om det går bedre eller dårligere med brukere i en kommune etter at NAV-kontoret ble opprettet enn det gjorde før (relativt til brukere i andre lignende kommuner som ennå ikke har gjennomført reformen).

18 Metodiske utfordringer Effektene av NAV-reformen ble ikke en gang for alle skrudd på ved oppstart av NAV-kontoret Før iverksetting: Mulige effekter knyttet til planlegging og opplæring Rett etter oppstart: Store oppstartskostnader Kaos. En stund etter oppstart: Støvet har lagt seg? De reelle system-effektene kommer til syne? Ved evaluering nå er det fare for at kaoseffektene vil dominere.

19 Foreløpige resultater Noen analyser er gjennomført med basis i den første gruppen av reformkommuner. Resultatene så langt tyder på at virkningen på varighet av stønadsforløp og overgang til arbeid er små. For arbeidsledige (med og uten nedsatt arbeidsevne) heller resultatene i negativ retning Lengre tid til arbeid Lengre men også mer uavbrutte stønadsforløp For langtids sykmeldte heller resultatene i positiv retning. Høyere sannsynlighet for jobb og lavere sannsynlighet for trygd etterpå.

20 Noe uforløst i den norske NAV-reformen? Det er neppe noen vei tilbake. Og følgeevalueringen tyder på at ting går bedre etter hvert På tross av en del startvansker kan det ikke utelukkes at det hele til syvende og sist blir oppsummert som en suksess! Men mange tror nok at partnerskapsmodellen vil ha begrenset levetid, og at det etter hvert vil utkrystallisere seg en mer enhetlig modell.

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud AFI-notat 2/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

- en effektevaluering av NAV- reformen

- en effektevaluering av NAV- reformen Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV- reformen av Nicolai Løvvik Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

På vei mot en integrert velferdsforvaltning?

På vei mot en integrert velferdsforvaltning? På vei mot en integrert velferdsforvaltning? Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen av Tone Alm Andreassen, Ida Drange, Taran Thune, Arbeidsforskningsinstituttet Lars

Detaljer

Etterevaluering av NAV IKT Basis

Etterevaluering av NAV IKT Basis Steinar Johansen Sigrid Skålnes Etterevaluering av NAV IKT Basis Etterevaluering av NAV IKT Basis Andre publikasjoner fra NIBR: 2013:26 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2013 2013:24 Veier til god

Detaljer

Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag

Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag Sett i lys av intensjonen i NAV reformen med å få flere I arbeid og aktivitet og færre på sosialhjelp Venke Anny Nes Masteroppgave

Detaljer

Organisering for helhetlig tjenesteyting

Organisering for helhetlig tjenesteyting Organisering for helhetlig tjenesteyting Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen AFI-notat 10/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV

Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV Situasjonsrapport fra Flesberg og Rollag 2008 Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 39 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ 1 Telemarksforsking-Bø 2009

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Partnerskapet i NAV «Offentlig tvangsekteskap?»

Partnerskapet i NAV «Offentlig tvangsekteskap?» Illustrasjon: www.regjeringen.no Kristin Nilsen Sven Ivar Skodjevåg Partnerskapet i NAV «Offentlig tvangsekteskap?» Innhold Innledning...4 1. Sammendrag...6 2. NTL NAVs spørreundersøkelse...6 2.1 Oppsummering

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Tom Christensen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 2-2011 Uni

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

NAV mål, visjoner og resultater;

NAV mål, visjoner og resultater; NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management. Heidi Michelsen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Ingrid Gonsholt Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Juni

Detaljer

Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune en forstudie

Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune en forstudie Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune en forstudie Åsmund langsether & Lars Gulbrandsen notat nr 4/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Boligsosiale utfordringer

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Rapport 2005-108. Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005

Rapport 2005-108. Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 Rapport 2005-108 Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 ECON-rapport nr. 2005-108, Prosjekt nr. 41770 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-831-9 KAL/OYE/pil, GLU, 31. desember 2005 Offentlig

Detaljer

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider - en kartlegging av policy og praksis i fem statlige etater ideas2evidence rapport 7/2013 Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Inger Nordhagen Jostein

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer