Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Handelshøyskolen Masteroppgave stp Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger Performance or Deposit Based Pension - an Analysis of Consequences and Peoples' Attitudes Marte Dombu

2 Sammendrag) Alderspensjonenfraoffentligsektorhartidligereblittkalt gullpensjoner,oghar inntilnyligværtfredetforendringer.etteratdennyepensjonsreformenkom,har mansettatpensjonenioffentligsektorikkeklareråholdeengarantipå66pst., menatdenblirmindreverdtpåpensjoneringstidspunktet.pensjonharfåttøkt oppmerksomhetimedieneetteratpensjonsreformenblepresentertogpresset økerforatpensjonsordningenioffentligsektorblirgjennomgått. Arbeidstakerorganisasjoneneforventerdessutenattjenestepensjonioffentlig sektorskalopptilevalueringi2017. OppgaventarforsegpensjonssystemetiNorge,ogforklarerhvordandetteerlagt opp.viderefokusereroppgavenpåkapitalforvaltningavpensjonsbeholdningen ogfaktorersomspillerinnivalgetavinvesteringsporteføljer.inestedelforklares metodenoghvordanberegningsmodellenerbygdopp.oppgavenbaserespå beregningavalderspensjonforengjennomsnittspersonfødti1990,ogsomgåruti arbeidi2015.deteritilleggblittgjennomførtenspørreundersøkelseforåfåøkt innsiktomhvordanfolktenkerompensjon.hovedinntrykketfra spørreundersøkelseneratfolkflestharlitekunnskapompensjongenereltogatde erskeptisketilenovergangfraytelsesmtilinnskuddsbasertpensjon. Basertpåresultatenefraberegningenesermanentendenstilaten innskuddsordningikkegirsammepensjonsdekningsomdengarantertepensjonen på66pst.vedlaveinnskuddssatser.detkandermedværeaktueltågien kompensasjon,hvisarbeidsgivervelgerlavesatser.vedvalgavhøyesatserkandet væreengodnokkompensasjonisegselv,ettersomarbeidstakerkanfåenbedre pensjonbasertpåvalgetavrisiko. ) i

3 Executive)summary) PublicsectorpensionsinNorwayhavefrequentlybeencalledthegoldenpension, andthepensionsystemhasbeenprotectedforchanges.afterthepensionreform, itbecameevidentthatpensionsinpublicsectorwereunabletomeetthe guaranteeat66percent,andthatactualpensionpaymentsactuallyarelowerat thetimeofretirement.withanincreasingfocusonpensioninmedia,thepressure onachangeforthepensionschemeinpublicsectorishigherthanbefore.the employeeorganizationsexpectthatthepensionplanforpublicsectorwillbeup forreviewin2017. ThisthesispresentsanoverviewofthepensionsysteminNorway,andexplains howitworks.furtheronthefocusisontheinvestmentmanagementofthe pensionstock,anddifferentfactorsthatplayaroleinthechoiceofinvestment portfolios.next,thethesisexplainstheevaluationmethod,andhowthecalculation modelisworks.thisthesisisgroundedonthecalculationofthepensionforan averagepersonbornin1990,andwillstartworkingin2015.inadditioni conductedasurveytogainfurtherinsightsonhowpeopleperceivepensions.the mainfindingfromthissurveyisthatpeopleingeneralhavelimitedknowledge aboutpensions,andthattheyarereluctanttochangefromaperformancetoa depositbasedpensionsystem. Basedontheresultsfromthecalculations,thereisatendencythatadepositbased pensionsystemcomparesunfavorablytoaguaranteedpensionof66percentwhen depositratesarelow.itmaythereforebeappropriatetoprovidecompensation,if theemployerchoosesalowdepositrate.selectingahighdepositratemaybea goodenoughcompensationitself,sincetheemployeecangetabetterpension basedonthechoiceofrisk. ) ii

4 Forord) DenneutredningenmarkerersluttenpåfemårsmasterstudieiØkonomiog AdministrasjonvedHandelshøyskolenvedNMBU.Bakgrunnenforoppgavenhar værtetstadigøkendefokuspåpensjonimedia.pensjonernoesomberøreross alle,ogdeterderforetveldigaktuelttema.medendringerinnendefleste pensjonsordningene,utenomoffentligsektor,tyderdetpåatdetsnartvilskje endringeridennesektorenogså. Determangeåtakkeforsinebidragtildennemasteroppgaven.Jegvilgjernetakke veiledereirikromstadforgodediskusjoneroginnspilltiloppgaven.jegvilogså takkeminandreveilederrogerloenforåhakommetmedforslagtiltemafor oppgaven,ogikkeminstforalldinkunnskapompensjonogforsikringer.tilslutt viljegtakkeallesomharbidratttilågjøredettesistesemesterherpååstilen uforglemmeligreise Ås,Mai2015 MarteDombu iii

5 iv Innholdsfortegnelse) Sammendrag)...)i Executive)summary)...)ii Forord)...)iii 1.0)Innledning)...)1 1.1 Hovedproblemstillinger)...)2 1.2)Avgrensning)av)oppgaven)...)2 1.3)Organisering)av)oppgaven)...)3 2.0)Pensjonssystemet)...)5 2.1)Bakgrunn)...)5 2.2)Pensjonssystemet)i)Norge)...)5 2.3)Folketrygden)...)7 2.4)Tjenestepensjon)...) Ytelsesbasertpensjonsordning Innskuddsbasertpensjonsordning Hybridpensjon AFP )Individuell)sparing)...)15 2.6)Fripoliser)...)16 3.0)Kapitalforvaltning)...)17 3.1)Forvaltning)av)pensjonsbeholdningen)...)18 3.2)Risiko)...)21 3.3)Porteføljeteori)...)24 3.4)Opsjonsteori)...)26 4.0)Metode)...)28 4.1)Modelloppbygning)...)28 4.2)Inflasjon)...)28 4.3)Lønnsvekst)...)29 4.4)Grunnbeløpet)i)folketrygden)...)31 4.5)Beregningsrente)...)31 4.6)Avkastning)...)31 4.7)Forventet)levealder)...) Levealdersjustering )Opsjonsprising)...)34 4.9)Spørreskjema)...)35 5.0)Resultater)og)analyse)...)39 5.1)Folketrygd)...)39 5.2)Tjenestepensjon)...) Rentefrittsamfunn Beregningermedlønnsvekst,avkastningogandremomenter )Kompensasjon)...)49 5.4)Spørreundersøkelse)...)50 6.0)Diskusjon)...)57 6.1)Folketrygd)...)57 6.2)Tjenestepensjon)...)58 6.3)Pensjonskasser)...)62 6.4)Spørreundersøkelse)...)64 7.0)Konklusjon)...)66 Litteraturliste)...)68 Vedlegg)...)72

6 Figurliste) Figur1:Pensjonssystemetstrepilarer...7 Figur2:Maksimalesparesatserinnskuddsordning.Kilde:Storebrand...13 Figur3:Antallpensjonskasser...19 Figur4:Systematiskogusystematiskrisiko...23 Figur5:Forventetlevealdervedfødselen...33 Figur6:Alderspensjonfrafolketrygden...40 Figur7:Hvormyerespondentenehartenktoverspørsmålrundtsinegenpensjon...51 Figur8:Hvorgodoversiktharrespondenteneoverpensjon...51 Figur9:Viktigsteårsakentilingenellerlitenoversiktoverpensjon...52 Figur10:Hvilkenpensjonsordningerforetrukket...52 Figur11:Hvordansynesrespondentenedeteråskaffeinformasjonom pensjonsordningene...53 Figur12:Errespondentenevilligetilågodtaenkompensasjonvedetevnt.bytte avpensjonsordning...53 Figur13:Andelavrespondenteneiulikealderskategorier...54 Figur14:Hvormyeharmantenktoversinpensjonfordeltoverårskull...55 Tabelliste) Tabell1:Satserforminstepensjon(ArbeidsMogsosialdepartementet,2014)...8 Tabell2:Estimertfremtidiglønnsvekst...30 Tabell3:Alderspensjonfrafolketrygden...41 Tabell4:Beregningavalderspensjonfrafolketrygden...42 Tabell5:Variablerbruktiberegning...43 Tabell6:Alderspensjonfrafolketrygden...43 Tabell7:Beregningavalderspensjonfraenytelsesordning...44 Tabell8:Beregningavalderspensjonutenrenter...45 Tabell9:Variablerbruktiberegningavalderspensjon...46 Tabell10:Sammenligningavalderspensjonfradetopensjonsordningene...46 Tabell11:Sammenligningavalderspensjonfradetopensjonsordningene,med nedjusteringavrisikoklasse...47 Tabell12:Kompensasjonvedbytteavpensjonsordning...49 v

7 1.0)Innledning) Pensjoneraktueltforossalle,entendunettoppharbegyntiarbeidslivetellerom dunærmerdegpensjonsalderen.pensjonsinntektenavhengeravforskjellige faktorer,ogvilværeforskjelligfrapersontilperson.denenefaktorener folketrygdensomeretnasjonaltogsosialtforsikringssystem,ogskalgien økonomisktrygghettilallesomerbosattinorge(folketrygdloven,1997). Folketrygdenomfattermerennbarepensjon,ogskalværeetviktigsupplement dersomenskullemisteheleellerdeleravinntektenpågrunnavuforutsette hendelser.hvamanfaktiskfårialderspensjonfrafolketrygdenavhengeravflere forhold,mendensikrerenminstepensjonuansettommanharhattarbeideller ikke. Denandrefaktorenertjenestepensjon.I2006komlovenomobligatorisk tjenestepensjon,sominnebæreratdeflestearbeidsgiveremåhaen tjenestepensjonforsineansatte.enhverpensjonsordningmåtilfredsstillelovens minstekrav(otpmloven,2006).ansatteistatogkommuneerikkeomfattetav denneloven,dadeharenpensjonsordningetterlovenomstatenspensjonskasse ellertariffavtaler. Densistefaktorenerindividuellsparing.Detteeropptilhverenkelt,ogmanmå selvopprettesparingsavtalermedforsikringsselskaperellerbanker. Ioffentligsektorerdetytelsesbasertepensjonsordninger.Dettebetyrat arbeidstakerneharretttiletsettmedavtalteytelser,mensstatogkommunehar ansvaretforatpensjonskapitalenertilstrekkeligstorforatdisseytelsenekan tilbys.denårligepremienkanderforvarierefraårtilår,dadenpåvirkesavflere faktorer,sliksomlønnsnivå,alder,tjenestetidogavkastninger.fra2002m2013 haddepensjonspremieneikommunalsektordobletseg.deterflereårsakertil dette:blantanneterdetflereansatteikommunalsektor,lønnsveksteninorsk økonomiharværthøy,avkastningenpåpensjonsmidleneharværtlavgrunnetlave 1

8 rentersomførtetilatberegningsrentenblenedjustert,gjennomsnittsalderentilde ansatteharøktogenstørreandelavdeansatteharopptjentfullerettigheter(ks, 2013). Fordeansatteharenytelsespensjonværtdenbesteløsningen.Enslikordning innebæreratdeergarantertenvissprosentavsluttlønnen,somregelliggerdenne prosentandelenmellom65m67pst.ioffentligsektorerdeansattegarantert66pst. avsluttlønnenipensjon.forbådekommuneneogbedrifteneharen ytelsespensjonværtfrykteligdyr,ogkostnadeneharværtusikre.mangebedrifteri denprivatesektorenharderforgåttfraenytelsespensjonogtilen innskuddspensjon.flerearbeidstakerorganisasjonerforventeratdetbliren endringioffentligtjenestepensjoner,ogatdetvilbliendelavforhandlingenei tidenfremover.åskullegåoverfraenytelsesbasertpensjonsordningtilen innskuddsbasertordningførertilatavkastningsrisikoenoverføresfra arbeidsgivertilarbeidstakerne. 1.1 Hovedproblemstillinger) Medbakgrunnidetteharjegvalgtåfokuserepåeneventuellovergangfor kommunalsektorfraytelsesbasertpensjontileninnskuddsbasertpensjon. Problemstillingenerderforsomfølger: "Vil"det"være"mulig"å"oppnå"en"pensjon"som"er"lik"den"garanterte"ytelsespensjonen" på"66"pst."av"sluttlønn"i"offentlig"sektor,"med"en"innskuddsbasert"pensjon?" M Hvor"stor"må"en"eventuell"kompensasjon"være"dersom"de"ansatte"ser"på" innskuddsordningen"som"dårligere"enn"ytelsesordningen?" M Er"informasjonen"som"gis"om"pensjon"god"nok?" 1.2)Avgrensning)av)oppgaven) Pensjoneretomfattendeområde,medmangeloverogregleråforholdesegtil.For atdenneoppgavenikkeskalbliforomfattendeharjegværtnødttilåsette begrensninger.beregningavalderspensjoneretkomplekstsystemsammensattav forskjelligeloverogregler.idenoffentligesektorenbrukeskunenytelsesbasert pensjonsordning,ogdenneblirsamordnetmedfolketrygdenforatarbeidstakerne 2

9 skalværesikrepåatdevilfå66pstavsluttlønnenutbetaltved pensjoneringstidspunktet. 1.3)Organisering)av)oppgaven) Ikapittel2viljegtaformegpensjonssystemetiNorge,oghvordandetteerbygd opp.pensjonssystemeterbygdoppavtrepilarer,hvordenførstepilarener alderspensjonfrafolketrygden.denandrepilarenertjenestepensjon.med pensjonsreformeni2006bledetobligatoriskforallebedrifterinorgeåopprette entjenestepensjonforsineansatte.bedrifteriprivatsektorkanvelgemellomen innskuddsmellerenytelsesbasertordning,mensoffentligsektorharlovmeller tariffestetenytelsesordning.densistepilarenerindividuellepensjonsordninger. Ikapittel3viljegbeskrivekapitalforvaltningenavpensjonskapitalen.Deterregler forhvordanlivselskapeneogpensjonskasseneskalforholdesegtilforvaltningen avpensjonskapitalen.forvaltningenavinnskuddsbaserteordningerskjergjerne gjennominvesteringsporteføljer,mensforvaltningenavytelsesordningerskjer medtankepåatdetergittenavkastningsgaranti.jegvilogsåkommeinnpå hvordanporteføljerbyggesoppforåminimererisikoen,mensamtidigoppnåen godavkastning. Kapittel4fokusererpåmetodeogmodelloppbygning.Medmodelloppbygningvil detkommeforklaringerpåhvilkevariablersomerbrukt,oghvorfordeersatttil denverdiensombrukesioppgaven.detvilogsåværeetfokuspåoppbygningav enspørreundersøkelseogverdienavdenne. Kapittel5vilinneholderesultateroganalyseavdataenesomerberegnet.Detvil startemedenforklaringavhvordanfolketrygdenblirberegnet,oghvordandetvil slåutpåforskjelligeårskull.deretterviserjegdethvordanpensjonfra tjenesteordningeneberegnes,settfraetrentefrittsamfunn.såpresentererjegde virkeligetallenemedlønnsvekst,avkastningogandremomentersombidrartil verdiøkning.jegvilogsåberegneenkompensasjondersomdetvisersegat innskuddsordningenikkegirenlikegodalderspensjonsomytelsesordningen.til 3

10 sluttidettekapitteletvilresultatenefraenspørreundersøkelseblipresentertog analysert. Ikapittel6vildetværeendiskusjonrundtdeforskjelligepilarenei pensjonssystemet,medfokuspådeberegningersomergjort.viderediskutererjeg overgangenfraenytelsesordningtileninnskuddsordningforbedrifteriprivat sektor,ettersomdeharhattmangeavdesammeproblemstillingenesomoffentlig sektorstårovenfor. ) ) 4

11 2.0)Pensjonssystemet) 2.1)Bakgrunn) Pensjonerenperiodiskytelsesomenpersonharkravpåetteråhanåddenviss alder,vedbetydeligogvarignedsattarbeidsevne,ellervedtapavforsørger.kravet omdenneytelsenerentenfastsattvedlov,arbeidsavtaleellerkontrakt(snl, 2009).Norgeharetpensjonssystemsomerbygdoppihovedsakavtredeler.I dettekapitteletviljeggågjennompensjonssystemetinorge,oghvordandetteer bygdopp.oppgavenbaserersegpåberegningavalderspensjonfrafolketrygden ogtjenestepensjonsordningen,ogfokusetliggerdermedpådissedeleneav systemet.tiltrossfordettevildetogsåværeenforklaringavdeandredeleneav systemetettersomdekanværeenviktigdelavdettotalepensjonsregnestykketfor hverenkeltarbeidstaker. 2.2)Pensjonssystemet)i)Norge) Detgrunnleggendeformåletmedetpensjonssystemerågiøkonomiskogsosial trygghet.denenkeltesikreseninntektvedarbeidslivetsslutt,vedvarignedsatt funksjonsevneellervedtapavforsørger,dersomdetikkeforventesatenkan forsørgesegselvvedarbeid.måletomtrygghetomfattertobegreper; grunntrygghetogstandardtrygghet.grunntrygghetinnebærerengarantert minsteinntektsompensjonist,uavhengigavhvahverenkeltharhattavtidligere inntektellerbetaltinntilpensjonssystemet.etviktigformåleråhindrefattigdom vedatallepensjonistersikreseninntektsomdetgåranåleveavinorge. Standardtrygghetinnebærerathverenkeltikkeskalgåformyenedimateriell levestandardtiltrossforpensjonisttilværelsen.pensjonenskalståiforholdtil tidligerearbeidsinntektoginnbetalinger.detskalleggestilretteforsparingog forsikringoverlivsløpettilhverenkelt(nou2004:1). Pensjonssystemetomfatterallepensjonisternåogifremtiden.Deterviktigatde samledeytelseneogbyrdeneblirjevntfordeltmellomgenerasjoner.foråkunne opprettholdeenstabiloglangsiktigfinansieringsomikkeskaperbyrderfor fremtidensyrkesaktiveogforetak,erdetviktigatpensjonssystemettarhensyntil 5

12 denutviklingensamfunnettar.finansieringenmåværetilpassetdensamlede produksjonenisamfunnet.detvilalltidværerisikotilknyttetpensjonssystemet. Hvaslagsrisikoavhengeravsituasjonen,mensystemeternødttilåhagode mekanismerforåhåndtereogfordeledennerisikoenpåenbestmuligmåte. Ettersompensjonssystemetinngårløfterogforpliktelsersomskalinnfrisopptil 60M70årinnifremtiden,erdetviktigåkunnehåndtererisikoenpåengodmåte (NOU2004:1). Pensjonskommisjonensomblenedsatti2001skulleavklarehovedmålog prinsipperforetsamletpensjonssystem,medutgangspunktideproblemeneog utfordringenepensjonssystemetstodovenfordengangen(nou2004:1). Resultatetavkommisjonensrapportvarenpensjonsreformsomtrådteikraft 1.januar2011.Noenavhovedpunkteneinnenpensjonsreformenernyereglerfor alderspensjonfrafolketrygden,avtalefestetpensjon(afp)ogdagensprivate tjenestepensjoner.hovedmålsettingeneråoppfordrehverenkelttilåstålengeri arbeid.dettekanseesvedatpensjonsutbetalingeneblirhøyerejolengerman ventermedåtautpensjon,ogvedatmankankombinerearbeidogalderspensjon frafolketrygden(st.meld.nr.12(2004m2005)). Pensjonssystemetbestårihovedsakavtredeler,ogdeterindividueltomdufår pensjonfraalletredeleneellerikke.grunnpilarenisystemeterfolketrygden. Folketrygdeneretobligatorisksosialforsikringssystem.Nestepilarer tjenestepensjon,somfra1.januar2006bleobligatoriskforallearbeidsgivereå oppretteforsinearbeidstakere.densistedelenerindividuellepensjonsordninger somerenfrivilligspareordning. 6

13 Figur)1:)Pensjonssystemets)tre)pilarer) 2.3)Folketrygden) Folketrygdeneretnasjonalt,sosialtforsikringssystemsombleetablerti1967.Ved denneetableringenfikknorgeenfelleslovfordeflestetrygdeytelsene,og samtidigblepensjonssystemetutbyggetmedtilleggspensjoner,somførtetilat pensjonennåstodiforholdtilinnbetaltpremie.lovensformålerågien økonomisktrygghetvedåsikreinntektogkompensereforekstraordinæreutgifter vedarbeidsløshet,svangerskapogfødsel,aleneomsorgforbarn,sykdomogskade, uførhet,alderdomogdødsfall.denneøkonomisketrygghetensikresvedå omfordeleinntektfradesomharinntekttildesomikkehar.ettersom folketrygdenbaserespået payasyougo system,ellerutligningssystem,vilde premiersombetalesinngåmedtilåbetaleløpendeytelser.trygdeavgiftenkan regnessomendelavskattleggingen(nav,2002).allesomerbosattinorgeer pliktigemedlemmeravfolketrygden(folketrygdloven,1997). I2004komrapportentilPensjonskommisjonenomutfordringeneinnenpensjon somnorgestårovenforogforslagtilendringeravpensjonssystemet. Kommisjonenpåpekteatpensjonsutgifteneifolketrygden,aldersM,uføreMog etterlattepensjoner,villeøkefra7pstavverdiskapningenifastlandsøkonomieni 7

14 2001tilnær19psti2050.Bareutbetalingenetilalderspensjonvilleøkefra4,5pst i2001tilnesten15psti2050(nou2004:1).ietterkantavdennerapportenhar detkommetflereendringerinnenpensjonssystemet.fraogmed1.januar2011 trådtedenyeregleneomalderspensjonfrafolketrygdenikraft.denyereglene gjelderforpersonerfødtfraogmed1954,mensforpersonerfødtiårene1954m 1962vilalderspensjonenbliberegnetmedenforholdsmessigandelavdenyeog degamleregleneifolketrygden(ot.prp.nr.37(2008m2009)). Idennyealderspensjonenfrafolketrygdenvilhverenkelttjeneopp inntektspensjonfraførstekroneogopptiletnærmereangitttak.alleeruansett sikretenminsteytelsegjennomengarantipensjon.garantipensjonenerpånivå meddentidligereminstepensjonenogvilblidifferensiertettersivilstand.desom haropptjentinntektspensjonvilfåenavkortningavgarantipensjonenpå80pstav denopptjenteinntektspensjonen,slikatdevilfåenpensjonsomoverstiger garantipensjonsnivået.framskrivningerogberegningersomergjortiforbindelse medarbeidetavpensjonsreformen,viseratflertalletavfolketrygdens alderspensjonisterkunvilfåinntektspensjon.alderspensjonfrafolketrygdenblir meddetteenmerindividbasertytelseenndenvartidligere.detteservivedat inntektspensjonenerdenprimæreytelsen,mensgarantipensjonenførstkommer tilutbetalingdersommanharenlavinntektspensjon,ellermanikkeharopptjent inntektspensjon(ot.prp.nr.37(2008m2009)). Satser)for)minstepensjon) Satstype) Beløp) Gjelder)for) Lavsats Ektefellenharpensjon Ordinærsats Ektefellen/samboerharikkepensjon,menårlig inntektover2g Høysats Ensligpensjonistellerfordensomhar ektefelle/samboermedinntektunder2g,ogheller ikkeharpensjon. Særskiltsats Densomforsørgerektefelleover60år,ogharretttil ektefelletillegg. Tabell)1:)Satser)for)minstepensjon)(ArbeidsY)og)sosialdepartementet,)2014).) 8

15 Underdenneordningenblirinntektspensjonenberegnetutfrahverenkelts pensjonsbeholdningvedpensjoneringstidspunktet.pensjonsbeholdningenblir byggetoppårliggjennompensjonsopptjening.denneopptjeningenskjerpå grunnlagavpensjonsgivendeinntekt,førstegangstjeneste,mottakavdagpenger, forventetinntektvedmottakavuføretrygdog/elleromsorgsarbeid.summenav denårligeopptjeningenersatttil18,1pstavetbeløpsomikkekanoverstige7,1 gangergrunnbeløpet 1.Determuligåtjeneopppensjonsrettigheterfrafylte16år ogtilogmeddetåretenfyller75år.fullpensjonfrafolketrygdenytestildensom minsthar40årstrygdetid(folketrygdloven,1997).pensjonsbeholdningenvilbli regulertårligisamsvarmedlønnsveksten,medetfratrekkpå0,75pst. Pågrunnavstoreindividuelleforskjellerpånårdenenkelteønskerellerharbehov foråtrappenedarbeidsinnsatsenellerpensjonereseg,gjennomførtestortingetet vedtakomfleksibelalderspensjonfra62år.grunnlagetforenfleksibel pensjonsordningeratdetskallønnesegåarbeidefordeover62år.desomvelger åventemedåtautpensjonenvilblikompensertfordetteiformavhøyereytelser. Deterogsåmuligheterforåtautgradertalderspensjonfrafolketrygden,samtidig sommanfortsetteråarbeideentenheltellerdelvis(ot.prp.nr.37(2008m2009)). Veduttakavalderspensjonvildetbliforetattenlevealdersjustering. Levealdersjusteringenerenmekanismesomknytterpensjonsalderen/pensjonsM nivåettilutviklingenibefolkningensalder.foratdenforventedenåverdienavden enkeltessamledepensjonsutbetalingerskalværeuavhengigavuttaksalder,skal alderspensjonengjennomføresmednøytraltuttak.levealdersjusteringenog nøytraltuttakgjennomføresvedhjelpavetdelingstall.levealdersjusteringener tydeligvedatdelingstalletendresfraårskulltilårskullforengittuttaksalder.et nøytraltuttakseesvedforskjelleridelingstalletvedulikeuttaksaldreinnenhvert årskull.delingstalleterfastsattforuttakavalderspensjonmellom62og75år.ved uttakavalderspensjonvilpensjonsbeholdningenblidividertmeddelingstalletfor åfinneårligpensjon(nav,2014b). 1 Grunnbeløpeterenberegningsfaktorsomreguleresårligisamsvarmed lønnsveksten,jf.ftrl. 1M4. 9

16 Istatsbudsjettetfor2015erfolketrygdensutgifterberegnettil418,6mrd.kroner, hvorutbetalingertilalderspensjonersatttil190,1mrd.kroner.detteerenøkning på14,2mrd.kronerfra2014,noesombegrunnesmedenøkningiantall alderspensjonister,ogatdenyepensjonisteneharenhøyereopptjentpensjonenn gjennomsnittetavdealleredeeksisterendepensjonistene.utgiftenetilaldersm pensjonøktebetydeligfra2011ogdepåfølgendeårenepågrunnavmulighetentil åutalderspensjonfrafylte62år,mot67årtidligere.veksteniantallaldersm pensjonisterunder67årharværtavtakendedesisteårene,ogdetforventesat denvilflateutetterhvert.likevelvilutgiftenetilalderspensjonøkebetydeligi årenefremoverdadetforventesåbliflerealderspensjonister(prop.1s(2014m 2015)). 2.4)Tjenestepensjon) IutarbeidelsenavpensjonsreformengikketflertallfraPensjonskommisjoneninn foråetablereenobligatorisktjenestepensjon.kommisjonenansåatarbeidslivsm basertepensjonsordningervillefåenstørrerolleifremtiden,ogønsketderforå gjøredetteobligatoriskforåomfatteendaflerearbeidstakere(st.meld.nr.12 (2004M2005)).I2006bledetobligatoriskforallearbeidstakereåoppretteen pensjonsordningforsinearbeidstakere.detteinnebæreratarbeidstakerneskalfå lønnetterpensjoneringsaldersomtilsvarerenandelavsluttlønnen.hvorstor denneandelenblir,avhengeravflerefaktorer,sliksominnbetaltpremie, avkastningogantallårssparing.tjenestepensjonerkandelesinnitreordninger; ytelsesbasertpensjon,innskuddsbasertpensjonoghybridpensjon.offentlig ansatteomfattesavsammetjenestepensjonsordning,hvortjenestepensjonfor statligansatterregulertistatenspensjonskasseloven,mensansatteikommunal sektorogihelseforetakerregulertitariffavtaler.foransatteiprivatsektorvar ytelsespensjonerenerådendefremtillovenominnskuddspensjonkomi2001. Mendetvaringenstorresponspådennenyepensjonsordningenførlovenom obligatorisktjenestepensjonkomi2006(velandoghippe,2013). 10

17 2.4.1)Ytelsesbasert)pensjonsordning) Enytelsesbasertpensjonsordningerenordningderpensjonsutbetalingentilde ansatteerfastsatt.tjenestepensjonenfrabedriftenogberegnetfolketrygdskaltil sammenutgjøreenvissprosentavsluttlønna.enytelsesbaserttjenestepensjon kanopprettesioffentligsektorogprivatsektor.ordningeninnenoffentligsektor bliroftekaltforenbruttoordningettersommanergarantertetframtidig ytelsesnivå,uavhengigaveventuelleendringerifolketrygden.detteeriforskjell fraytelsesbaserteordningeriprivatsektorsomfastsetterytelsenuavhengigav andreytelser,ogdetvildermedikkeværenoenautomatiskkompensasjondersom detskjerendringeriutbetalingenefrafolketrygden(regjeringen,2014) %Bruttoordning% Somnevntovenforerbruttoordningenedepensjonsordningeneinnenoffentlig sektor.pensjonsytelsenisegselverenselvstendigpensjon,ognårpensjonisten harretttilalderspensjonfrafolketrygden,vilheletjenestepensjonensamordnes medløpendeytelserfrafolketrygden.gjennomdettesystemetvilpensjonistene væregarantertetvisstpensjonsnivå.detgarantertenivåetenpensjonistmedfull opptjeningfårkallesforbruttogarantien.ideallerflestekommunale pensjonsordningeneogistatenspensjonskasseerbruttogarantienpå66pstav sluttlønnen(nou2004:1).dekommunalepensjonsordningeneertariffestet,mens restenavdenoffentligesektoreneromfattetavlovenomstatenspensjonskasse. Pensjonsordningeneforkommuneneerfastslåttihovedtariffavtalentil kommunesektorensorganisasjon(ks).pensjonenefastsettesihovedsaketterlov omstatenspensjonskasse. Opptjeningentilpensjonskapitalenskalskjelineært,dvs.atmanskalopptjenelike storedeleravfullpensjonforhvertårmanermedlem.minstekravettilfull opptjeningersatttil30år,dvs.atmanmåhatjentopptilpensjonskapitaleni30år foråfåfullpensjon.grunnlagetforopptjeningtilpensjonfastsettesutfralønnog pensjonsgivendetillegg.detvilikkeblitatthensyntillønninkl.tilleggsom overstiger12g.premiensomskalbetalesinnomfatterarbeidsgiversandelog medlemsinnskudd.arbeidstakernebetalerinnetinnskuddpå2pstavpensjonsm 11

18 grunnlaget(ks,2014).dersomdetteinnskuddeternoktilådekkedetresterende beløpetavdenavtaltepensjonsutbetalingenvedpensjonsalder,vildetikkevære nødvendigforarbeidsgiveråbetaleinnenandel. Veduttakavalderspensjonvedfylte67år,vilpensjonenblilevealdersjustert. Dettevilsiathverenkeltspensjonblirjustertforendringeribefolkningens levealder(ks,2014).pålinjemedalderspensjonfrafolketrygdenvil tjenestepensjonenjusteresettertallfastsattavnav.personerfødtmellom1943m 1953vilfåpensjonendeltpåetforholdstall,menspersonerfødti1954M1962vilfå enlevealdersjusteringsomerenkombinasjonmellomforholdstallogdelingstall. Allefødti1963ellersenerevilfåenlevealdersjusteringgjennomdelingstall. Delingstalletuttrykkerdetgitteårskulletsforventedegjenståendelevealderpå uttakstidspunktet(nav,2014b) %Nettoordning% Pensjonsordningeneinnenprivatsektorkallessomnevntfornettoordninger. Denneordningengiretbestemtsupplementtilalderspensjonenfrafolketrygden. Hvorstortdettesupplementetskalværeerfastsattpåforhåndmedutgangspunkti beregningeromdenforventede,framtidigealderspensjonfrafolketrygden.i motsetningtilbruttoordningenevilikkenettoordningeneautomatiskkompensere foreventuelleendringerifolketrygden(nou2004:1). Opptjeningenavpensjonskapitalenerfastsattipensjonsplanen.Denårlige premienviltilsvareenandelavdenfastsattepensjonskapitalenfordeltpåantallår tilpensjoneringstidspunktet.altsåvilenpersonmed30årigjeniarbeidslivetfå innbetaltenårligpremiesomtilsvarer1/30delavpensjonskapitalensomer bestemt(nou2013:3) )Innskuddsbasert)pensjonsordning) ImotsetningtilenytelsesbasertpensjonsordningerikkeytelsenvedpensjonsM alderfastsattieninnskuddsbasertpensjonsordning.medeninnskuddsordninger deårligeinnskuddenefastsatt,vanligvissomenprosentandelavlønn.veden 12

19 lønnsforhøyelsevilårsinnskuddetogsåøke.arbeidsgivererikkeforpliktettilå betaleinntilleggsinnskuddsomfølgeavatinnskuddetfortidligereårharvært lavere.dettebetyratinnskuddspensjonsordningenbyggerpåen alleårsm opptjening forarbeidstakerne(nou2010:6). Deterfastsattenøvreognedreprosentsatspåhvorstoredeårligeinnskuddene skalvære.nedregrenseerpå2pstavinntektmellom1gog12g(otpmloven, 2006).Denmaksimaleinnskuddsgrensenforhvertenkeltmedlemersatttil7pst avlønnmellom1gog12g.arbeidsgiverkanomønskeligbetaleinnetttilleggsm innskuddforsinearbeidstakere.dettetilleggsinnskuddetkanikkesetteshøyere enn18,1pstogkankunberegnesavlønnmellom7,1gog12g.detskalikke betalesinnskuddforlønnsomerover12g(forskrifttilinnskuddspensjonsloven, 2001). Hvorstoralderspensjonhverenkeltarbeidstakervilfåavhengeravhvorstortde årligeinnskuddeneharvært,antallårdeterblittbetaltinninnskuddfor arbeidstakeren(tjenestetid)oghvilkenavkastningsomeroppnåddtilenhvertid påinnskuddspensjonskapitalen.dettebetyratdeterarbeidstakerne,ogikke arbeidsgiver,sombæreravkastningsrisikoen.forvaltningenavpensjonsm beholdningenknyttettilinnskuddsordningerkanskjepåulikemåter(nou 2010:6). Figur)2:)Maksimale)sparesatser)innskuddsordning.)Kilde:)Storebrand) 13

20 2.4.3)Hybrid)pensjon) TidligerehardetværtentenytelsesMellerinnskuddspensjonsomarbeidsgiverne kanvelgemellom.fra2014komlovenomtjenestepensjon,somettredje alternativ.denneblirkaltforenhybridtjenestepensjon,ogvilimotsetningtilde toandreordningene,hvorrisikoenerfordeltpåentenarbeidstakereller arbeidsgiver,fordelerisikoenmellomalletreparter(tjenestepensjonsloven, 2013). Forsikringsselskapetskalgarantereatpensjonsordningensmidlerikkereduseres somenfølgeavnegativavkastning,dersomdetikkespesifiseresnærmereom avkastningsgarantienipensjonsavtalen.risikoenforenlavavkastningfordeles mellomarbeidstakerogarbeidsgiver,medbakgrunnihvilkeinvesteringsvalgde velger.vedindividuelleinvesteringsporteføljervilrisikoenværepåarbeidstaker, mensarbeidsgivertarrisikoendersomdetvelgesenkollektiv investeringsportefølje(tjenestepensjonsloven,2013) )AFP) Avtalefestetpensjon(AFP)erenordningsomgirarbeidstakeremulighettil førtidspensjondersomdeønskeråtrappenedførdenåraldersgrensenforsin stilling.ioffentligsektorharmanmulighettilåtautafpdersomarbeidsplassen harentariffavtalederafpinngår.rettentilafpopparbeidesgjennompensjonsm ordningenhosarbeidsgiverne. IprivatsektorerAFPentariffbasertpensjonsordning.DetbetyratdenneordM ningenkunomfatterarbeidstakereibedriftermedtariffavtalerderafpinngår. Ordningenerettrepartsamarbeidmellomarbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjonerogstaten.detteerenlivsvarigpensjonsomkantasut frafylte62år.denerbygdoppannerledesennvanligtjenestepensjonvedatden erbasertpåkollektivprinsippet.mantjenerikkeoppindividuellerettigheter,og fårdermedytelsenfulltut,elleringenting.(afp,udatert). 14

21 OffentligAFPertilgjengeligfordesomarbeiderioffentligsektor,ogsomer medlemavstatenspensjonskasse,klp,kommunalepensjonskasserellerandre kommunalepensjonsordningersomstyresavforsikringsselskaper.afper tilgjengeligforansatteideinstansenesomhartariffavtalederafpinngår.i motsetningtiliprivatsektorerdetikkemuligåkombinerealderspensjonfra folketrygdenogafp.dettefordiafperenfolketrygdberegnettidligpensjon,og denpensjonenarbeidstagernefårmellomfylte62årogfylte65årtilsvarerdetde villefåttialderspensjonfrafolketrygdendersomdehaddefortsattiarbeidfremtil 67år.HarmanarbeidsinntektsamtidigsommanfårAFPMpensjon,vildennebli redusert.deterhellerikkemuligåkombinereenafpmpensjonmeduføretrygd, etterlattepensjonellerarbeidsavklaringspenger,samtalderspensjonsomnevnt tidligere(nav,2014a). 2.5)Individuell)sparing) Detsisteelementetipensjonssystemeterindividuellepensjonsordninger.Detteer noedenenkelteselvetablererforåsikreenhøyereinntektnårvedkommendegår avvedpensjonsalderellertaperarbeidsinntektsomfølgeavuførhet.altsåerdet ensparinguavhengigavarbeidstilknytningoginnebærerenekstrastandardm sikringavinntektenutoverfolketrygdenogtjenestepensjoner(nou2010:6). Enindividuellpensjonsavtalekaninngåsmedeninstitusjonsomhartillatelsefra norskemyndigheterådrivevirksomhetsombankherinorge,sliksomlivsform sikringsselskap,pensjonsforetakellerforvaltningsselskapforverdipapirfond. Avtalenskalgikundenretttilalderspensjon,ogkanogsåomfatteandreforM sikringersliksomrettentiluførepensjon.innbetalingsplanenfastsettesved oppstartavavtalenogkundenkanfortsetteinnbetalinginntilfylte75år.uttaket avalderspensjonenkanskjeuavhengigavuttakavalderspensjonfrafolketrygden. Determuligåtautpensjonfrafylte62år,ogdetviluansettkommetilutbetaling vedfylte75år(lovomindividuellpensjonsordning,2010). 15

22 2.6)Fripoliser) Nårenarbeidstakerslutterfraforetaketvilmedlemskapetipensjonsordningen ogsåopphøre.menselvommedlemskapetopphørerfraenytelsesbasertpenm sjonsordningen,vilpensjonsinnretningenutstedeenfripolisesomsikrerrettentil opptjentpensjonogtilhørendepremiereserve,ogenforholdsmessigandelav tilleggsavsetninger.harmanværtansattkortereenn12månedervilmanikkeha denneretten.dettegjelderogsåfordesomhareninnskuddsbasertpensjonsm ordning,enesteforskjelliutstedelseneratmanfåretpensjonskapitalbevis. ForvaltningenavenfripoliseavtalesmellompensjonsinnretningenogfripoliseM innehaveren.enavtaleomforvaltningmedenegeninvesteringsporteføljetilm ordnetfripolisengjelderkunformidlertilsvarendepremiereservenknyttettil alderspensjonmedtilhørendetilleggsavsetningerogadministrasjonsreserve. Avtalenangirhvordanporteføljenskalsettessammenogomfripoliseinnehaveren haradgangtilåendresammensetningen.densomeierfripolisenerselvansvarlig forrisikoenknyttettilominvesteringsporteføljenblirredusert (Foretakspensjonsloven,2014). Vedutstedelsenavpensjonskapitalbevisskaldenopptjentepensjonsbeholdningen overførestilenegenalderspensjonskontosomforvaltesslikdeterfastsatti regelverketforforetaket,medunntakavannetavtaltmellomkontohaverenog foretaket.kostnadeneknyttettiladministrasjonogforvaltningdekkesav innehaverenavpensjonskapitalbeviset.flyttingogsammenslåingavpensjonsm kapitalbevisermuligdersominnehaverenønskerdette(innskuddspensjonsloven, 2000). 16

23 3.0)Kapitalforvaltning) Idettekapiteletviljeggånærmereinnpåforvaltningenavpensjonskapitalenide toforskjelligepensjonsordningene.detteersåpassviktigettersomviikkeleveriet rentefrittsamfunn.forvaltningenoverlatesgjernetiletlivselskapelleren pensjonskasse.sidendeterusikkerhetrundtavkastningenpåinvesteringenav pensjonsbeholdningenvilrisikoværeettemasomeraktueltforoppgaven.ien innskuddsbasertpensjonsordningbrukesdetinvesteringsporteføljermed forskjelligrisikoslikathverenkeltkankunnevelgedetrisikonivåetmanønsker. Deterdermedavinteresseåsepåteorienbakporteføljerforåkunneforstå hvorforporteføljeneikkeharlikrisiko,oghvordandennerisikoenminimeres.slik pensjonssystemeteridag,erdesomstarteriarbeidnånødttilåjobbelengerom deønskeråfålikestorpensjonsomgenerasjoneneførdem.detteseesisammenm hengmeddenøkendelevealderentilfolk.jolengermanlever,joflereårvil pensjonsbeholdningenblideltutover,ogmanernødttilåhaopparbeidetsegen høyerepensjonsbeholdningenforåfålikestorpensjonsomtidligeregenerasjoner. Ettersomdeterblittobligatoriskforarbeidsgivereåoppretteenpensjonsordning forsinearbeidsgivere,vildetsiathverenkeltvilfåxantallkroneripensjoni tilleggtilalderspensjonfrafolketrygden.hvahverenkeltvilfåipensjonfra arbeidsgivererenavtalemellomarbeidstakerogarbeidsgiver.denneavtalen bekrefteratarbeidsgivererpliktigtilåbetaleinnetårligbeløptilpensjonssparing forhverenkeltarbeidstaker.vedeneventuellovergangfraenytelsesmtilen innskuddsordningvilsomnevntavkastningsrisikoengåoverpåarbeidstakerne. Deterogsåforbundetenrisikopåatårligpensjonfraeninnskuddsordningblir lavereenndengarantertepensjonenfraenytelsesordning.denneavtalenmellom arbeidsgiverogarbeidstakergirarbeidstakerenenrettighetpåutbetaltpensjon vedpensjonsalder.dettekansammenlignesmedenopsjon,hvorarbeidsgiver selgerenpensjonsopsjontilarbeidstakersombetalermedarbeidskraft.forå beregnehvorstoreneventuellkompensasjonbørvære,kanendaargumenterefor atmodellerforprissettingavopsjonerkanbrukestilåberegneenkompensasjon. 17

24 3.1)Forvaltning)av)pensjonsbeholdningen) Forvaltningenavpensjonsbeholdningeneroverlatttilegnelivselskapereller pensjonskasser.disseselskapenemåforholdesegtilforsikringsvirksomhetsloven. Denneleggergrunnlagetforhvordanforvaltningenavpensjonsbeholdningenskal foregå.slikeforetakmåhakonsesjonforådrivevirksomhetsompensjonsforetak ellerlivselskap.enpensjonskasseerdannetforåforvalteenellerflerekollektive pensjonsordningersomeretablertavetforetakellerkommune(finanstilsynet, 2008).I2010forvaltetsamtligeavpensjonskasseneenytelsesbasertpensjonsM ordning,selvomdeteråpnetoppforinnskuddspensjonskasser(holter,2010).det ermuligforforetak,kommunerellerandrearbeidsgiveremednærtilknytningtil hverandreåhaenfellespensjonsordningienkonsernpensjonskasse.kommuner kanetablereinterkommunalepensjonskasser,mensflereforetakkanetablereen fellespensjonskasse.etinnskuddspensjonsforetakeretaksjeselskapsomer opprettetforåforvaltekollektivinnskuddspensjonutenforsikringselement.et sliktselskapkanogsåomfattevirksomhetsomnaturlighengersammenmed forvaltningavinnskuddspensjon(finanstilsynet,2008). Enpensjonskasseskalholdesrettsligatskiltfravirksomhetentilarbeidsgiver, foretakellerandreinstitusjonersomharpensjonsordningipensjonskassen.den blirbasertpåenellerflerekollektivepensjonsordninger.somenkollektivpenm sjonsordningregneskommunalepensjonsordningerogdepensjonsordningersom eropprettetisamsvarmedforetakspensjonslovenoginnskuddspensjonsloven. Somvikanseavfigur3harantallpensjonskasserminketmedårene.HovedM årsakentildetteerdenstorenedgangeniprivatepensjonskasser,mensantall offentligepensjonskasserharøktsåvidt. 18

25 160# 140# 120# 144# 120# 100# 80# 60# 40# 20# 75# 51# 28# 29# 31# 34# Private#pensjonskasser# Offentlige#pensjonskasser# 0# 1998# 2003# 2010# 2014# Figur)3:)Antall)pensjonskasser)Kilde:)(Døving,)2014;)Holter,)2010;)Skomsvold,)2003)) Enviktiggrunnforåskilleutpensjonskassenesomenegenjuridiskenhet,erforå beskyttedeopparbeidedepensjonsrettighetenefrabedriftensøvrigevirksomhet. Dettebetyratpensjonskassensmidlerikkekanhefteforbedriftensforpliktelser. Midlenekanhellerikkebenyttestilåsikreellerdekkeforetaketskreditorerved pantsettelseellerandremåter.detsammegjeldervedeneventuellkonkursi foretaket,hvordeoppspartepensjonsmidleneikkekanoverførestilkonkursboet. Valgetmellomenpensjonskasseellerlivforsikringsselskapbaserespåflere momenter,medvektpådeviktigsteforhvertenkeltforetak.kostnadsperspektiver erensentraldelavvalget,ogdetervanskeligåsammenlignekostnadene. Kostnadeneforpensjonskasseneoglivselskapenevarierermedstørrelsenpå pensjonsordningen.deterallikevelingengrunntilåtroatpensjonskassenegjør endårligereellerbedrejobbmedforvaltningenavpensjonsbeholdningen,dade sammeforvaltningsmoganalysemiljøerblirbruktsomfinansiellerådgivere.en fordelmedpensjonskasseneeratforetaketfårenstørremulighetfordirekte styringavkapitalforvaltningenpågrunnavforetaketsflertallipensjonskassens styre(skomsvold,2003). Forvaltningenavpensjonsbeholdningenieninnskuddsbasertpensjonsordning kanetterlovenominnskuddspensjon(2000)skjesomenkollektivordningetterde reglerforfelleskapitalforvaltningsomgjelderfordeninstitusjonenderordningen 19

26 eropprettet,somenordningmedkollektivtinvesteringsvalgellersomenordning derdetopprettesenalderspensjonskontoforhveransattsomselvtarinvem steringsvalget.forskjellenmellomdissetrealternativeneerombedriftenskal velgeinvesteringsporteføljenforhelepensjonsbeholdningen,elleromhverenkelt arbeidstakerskalhamulighettilåvelgeinvesteringsporteføljen.pensjonsm ordningenbeståravpensjonsbeholdningenoginnskuddsfond.innskuddsfondet opprettestildekningavåretsinnskuddihenholdtilinnskuddsplanen,premiefor forsikringavinnskuddsfritakveduførhetoguførepensjonogvedandrekostnader etterloven.midleneifondetkommerfratilskuddtilfondet,avkastningpåmidlene ifondet,avkastningpåpensjonsbeholdningenoginnskuddsomerbetaltinnfor arbeidstakeremedarbeidstidkortereenn12måneder,samtformyeforskuddsm betaltinnskuddformedlemmersomslutteriløpetavåret.vedforvaltningav pensjonsbeholdningensomenhelhet,vilheleavkastningenblitilførtpensjonsm kapitalen,medmindrepensjonsreglene(loverogforskrifter)inneholderklausuler ometmaksimalbeløp.denoverskytendeavkastningenvildablitilførtinnskuddsm fondet.vedkollektivinvesteringsvalgvilavkastningellertapblitilordnet pensjonsbeholdningenogfordeltmellommedlemmeneetteropptjent pensjonskapital.fordensisteinvesteringsmulighetenmedindividuelle investeringskontoformedlemmenevilavkastningenellertapblitilført pensjonskontoen,ogarbeidstakerenbærerselvrisikoenforavkastningenomikke anneterfastsattipensjonsavtalen(innskuddspensjonsloven,2000). EtforetakmedenytelsesbasertpensjonsordningkanavtalemedforvaltningsM selskapetatkapitalenskalforvaltessomeninvesteringsportefølje.pensjonsm ordningensmidleromfatterpremiereserven,ellerdenoppspartepensjonsm kapitalen,premiefondogpensjonistenesoverskuddsfond.premiereservenskaltil enhvertidværesåstoratdenetterberegningsgrunnlagetforordningenerstor noktilådekkerettentilpensjonsommedlemmeneharopptjent.premien beregnesetterretningslinjenemeddeltavfinanstilsynet.beregningsrentenersatt til2%fra1.januar2015(finanstilsynet,2014). Premiefondeteretfondsombedriftenoppretterforåkunbruketildekningav åretspremie,overføringtilpensjonistenesoverskuddsfond,overføringog 20

27 kostnaderihenholdtilloven.midleripremiefondettilføresavinnskudd,avm kastningpåpremiefondet,overskuddsometterloventilordnesforetaket,midler knyttettilpensjonersomikkekommertilutbetaling,ogdetsomerbetaltformyei forskuddspremieformedlemmersomslutteriforetaketiløpetavåret.itilleggvil avkastningenpåpremiereservensomoverstigerdenberegningsrentenlagttil grunn,overførestilpremiefondet.dersomavkastningenpådendelavpremiem reservenknyttettilutbetaling,erhøyereennberegningsgrunnlagetviloverm skytendeavkastningtilførespensjonistenesoverskuddsfond.omdetmotsatte skulleskje,dvs.atavkastningenerlavereennberegningsgrunnlaget,vil differansenblikrevddekketvedoverføringfrapremiefondetellervedtilskuddfra foretaket.erdetlagtinnenavtaleomavkastningsgarantifraforsikringsselskapet sinside,erdenødttilådekkedifferansen(foretakspensjonsloven,2014). IdagerdetkunStatensPensjonskasseogKLPsomtilbyroffentligtjenestepensjon, etteratdnblivsforsikringogstorebrandhartrukketsegframarkedetfor offentligtjenestepensjon(klp,udatert).klphar418av446kommunersom kundeinnenforoffentligtjenestepensjon(klp,2015).forvaltningenavmidlenei pensjonsordningeniklpernedskrevetiforsikringsvilkåreneomoffentlig tjenestepensjon.kollektivporteføljenkandelesoppiunderporteføljermedulik forvaltningsrisiko,ogforetasforbeståkunnetilpassesforvaltningenavdeenkelte pensjonsordningeneogtildenrisikodisseutgjørforklpsavkastningsresultat. KLPvurderermarkedettilenhvertidogkanendreaksjeandelenikollektivM porteføljenog/ellerdensunderporteføljerdersomdeanserdetsomdetbestefor densamledekollektivporteføljen(klp,2014). 3.2)Risiko) Vimenneskerforetarbeslutningerhverdag,iforskjelligeformer,bådebevisstog ubevisst.mangeavvalgenegjørespågrunnlagavrisikoogforventetavkastning.i mangelivssituasjonerermannødttilåtabeslutningersomerbasertpårisikoog forventetavkastningpåvalgetmanstårovenfor.risikoeretannetordfor usikkerhetenrundtetutfall,ogietpensjonsperspektivvildennerisikoenvære knyttettilhvorstorpensjonsbeholdningenvilværevedpensjonsalder.deter 21

28 knyttetforskjelligerisikoertilpensjonsbeholdningen,ognoenavdissekanvære risikoknyttettilinnbetaltårligpremieellerrisikoknyttettilavkastningenpå forvaltningenavpensjonsbeholdningen. Hvordanvitarbeslutningervariererfrapersontilperson,ogmangebeslutninger errisikofylte.entenomdetervalgetomåtamedparaplyitilfelledetblirregn, elleromvalgetstårmellomhvormanskalplasseresparepengenesineforåfåbest muligavkastningforpengene.mangebeslutningerpåvirkesistorgradavfølelsene manharmedhensyntildeforskjelligevalgene.detervanligåbrukeanalyserien beslutningssituasjonforåkunnetadenmerinformertebeslutninger,menfølelser ogpåvirkningkanværemedpåågjørestore,komplekseogusikrebeslutninger lettereograskere(slovicmfl.,2005). Beslutningerbaseresikkebarepåhvordanvitenkeratutfalletblir,menogsåpå følelsenerundtvalget.dersommanharenfølelsepåatvalgeterbra,vilman gjernesetterisikoenlavoggevinstenavvalgethøyt.detmotsattekanskjedersom enføleratvalgetmantarerdårlig,dasettermanrisikoenhøytoggevinstenlav (Slovicmfl.,2005). RisikouttrykkesgjernesomvolatilitetogmålesgjennomvariansellerstandardM avvik.volatiliteteretannetordforavkastningsvariasjon,ogviserhvormyede månedligeavkastningeneharsvingtrundtetgjennomsnittavdisseienbestemt tidsperiode,foreksempeldesistefemårene.ethøytvolatilitetstallviseratdethar værtstoresvingningeridemånedligeavkastningene. Vedåforvaltepensjonsbeholdningengjennominvesteringsporteføljervilman væreutsattforfleretyperrisiko.denenetyperisikoerdetvikallersystematisk risiko.dennerisikoenpåvirkesavsamfunnsmessigeforhold,ogblirgjernekalt markedsrisiko.enannentyperisikoerdetvikallerusystematiskrisiko.detteer gjerneenrisikosomgårpåenindividuellaksjeelleretindividueltselskap,ogblir derforkaltselskapsspesifikkrisiko. 22

29 Figur)4:)Systematisk)og)usystematisk)risiko) Figur4viseratnoeavrisikoenassosiertmedenenkeltaksjevilminskenårman investereriflereaksjersamtidig,vedådanneeninvesteringsportefølje.åspre investeringenoverflereaksjerkallesfordiversifisering,ogfjernernoeavrisikoen. Samtidigserviatdeterrisikosomikkeermuligåeliminere.Denrisikoensomer diversifiserbarerdenusystematiskerisikoen.vedåkuninvestereienaksjevil verdienavinvesteringensvingeavhengigavrisikoknyttettilselskapet.dersom manharinvestertiflereaksjervilnoenkanskjeøkesinverdipågrunnaven positivhendelseforselskapene,mensandreaksjervilfåredusertsinverdipå grunnavennegativhendelseforselskapene.dentotaleeffektenpåporteføljenvil værelitenettersomdissehendelsenenetteruthverandre(jordanmfl.,2011). Denrisikoensomerigjenetterdiversifiseringenerdetmankallermarkedsrisiko, ellersystematiskrisiko.dennerisikoenpåvirkeralleaksjerpåenellerannenmåte. Detergjernesamfunnsmessigeforholdsomgårundermarkedsrisiko.Detteer faktorersompåvirkerallefirmaer,ogdetvilderforikkeværemuligåfjernedenne typenrisikogjennomådiversifisereaksjeporteføljen(jordanmfl.,2011). Forutenselskapsspesifikkogmarkedsrisiko,vildetværeflereforskjellige risikotyperogandrefaktorerbedrifterogmedlemmerbørværeoppmerksompå. Kredittrisikohandleromutstederellerenmotpartssviktendebetalingsevne. Prisvolatilitetsrisikoerrisikoenforatstoresvingningerikursenpådefinansielle instrumentenekanpåvirkeinvesteringennegativt.kursrisikoernestendetsamme somprisvolatilitetsrisiko,mengårdirektepårisikoenforatkursenpådefinanm sielleinstrumentenegårned.valutarisikoerrisikoenforatsvingningerien utenlandskvalutakanpåvirkeinvesteringennegativt,entendirekteellerindirekte. 23

30 Skatterisikoogjuridiskrisikoerrisikoenforatlover,reglerog/ellerskattesatser kanendresellereruklare(paretoforvaltning,udatert). 3.3)Porteføljeteori) Hvordanmanskalsparepengerforåfåenbestmuligavkastningerenbeslutning hverenkeltmåta.ietrentefrittsamfunnkunnemanspartpengenedermanselv ønskeruavhengigavrisiko,daverdienavpengenevilleværtdetsammefraårtil årommanikkebruktenoeavkapitalen.mensliksamfunneteridag,ønsker mangeåoppnåenstørstmuligavkastningtilenakseptabelrisiko.åsparepengeri bankengirensikkeravkastning,menmangeønskeråfåstørreavkastningog velgerderforåplasserepengeneiinvesteringsporteføljerhvordethandlesmed finansielleinstrumenter. Vedåinvestereifinansielleinstrumentervilmanfåenavkastningiformav utbytteellerrenter.itilleggvildetværemuligheterforentengevinstellertapsom følgeavatprisenpåinstrumentetøkerellerreduseres.deflestesøkerentotal avkastningsomerpositiv,altsåatdengirgevinst,mendeterogsårisikoforatden totaleavkastningenblirnegativ,somvilgiettap.foråsprerisikoenfortap,velger mangeåinvestereiflereforskjelligefinansielleinstrumenter (Verdipapirforetakenesforbund,2014).Detteførertilendiversifiseringav risikoen,somernevntikapitteletovenfor. Selskapenesomtilbyrpensjonssparingforbedriftertilbyrgjerneflereforskjellige porteføljermedulikrisikoprofil.detvilderforværenødvendigforbedrifteneog medlemmeneåværeklaroverhvilkeulikerisikofaktorerdestårovenfor.åvite hvilkeinvesteringsfondsomgirlavrisikoellerhøyrisikokanhjelpebedriftene ellermedlemmeneåbestemmehvilkefonddevelgeråplasserepensjonsm beholdningeni.risikoogavkastninghengersammen,ogdefondenesomnormalt settharlavrisikogirenlavavkastningiforholdtildefondenesomharhøyrisiko oggirenhøyavkastning. 24

31 Innbetalingenetilpensjonsbeholdningenblirståendepåkontoentildendagen arbeidstakerengåravmedpensjon.denvanligsteformenforsparingeribanken (Finansportalen,Udatert).Innskuddenemangjørersikretidetnorske Banksikringsfondet.Bankenessikringsfondbleoppretteti2004,ogharsom formålåsikreinnskuddeneimedlemsbedrifteneslikatinnskuddpåinntilto millionerkronerpr.innskyterpr.bankergarantertdersometmedlemikkeklarer ågjøreoppforseg(bankenessikringsfond,udatert). EnannensparemulighetennåhapengeneibankeråinvestereipengemarkedsM fond.detteerrentefondsominvestererikortsiktigerentepapirer,sliksom sertifikaterogobligasjoner.vedåkjøpeandelerietpengemarkedsfondtarman litthøyererisikoennommanhaddesattpengeneibanken,selvomrisikoener lavereennåinvestereiobligasjonsfond,kombinasjonsfondelleraksjefond.en obligasjoneretbevispåatenharlåntbortpenger,ogbeskriverhvilkenrentesom skalbetalespålånet,ognårlånetforfaller.etobligasjonsfondplassererpengenei flereulikeobligasjoner,entendeternorskeellerutenlandske(finansportalen, Udatert). Etkombinasjonsfondinvestererirentemarkedetogiaksjer,menharenmaksimal investeringiaksjerpå80pst.vedåfordeleinvesteringeneoverdissetomuligm hetenevilavkastningenværestørreennåkuninvestereirentebærendefond,men samtidigvilrisikoenværelavereennetrentaksjefond.åinvestereietkombinam sjonsfondbørgjøresavdesomervilligetilåtaenmoderatrisikoogtåleverdim svingninger.verdisvingningenevilværestørstderfondeneharenstorandel investertiaksjer.ettersomdetkanværestoreverdisvingningerietkombinasjonsm fond,børsparetidenværepåminst3m5år(finansportalen,udatert). Etaksjefondplassererinvesteringene,somnavnettilsier,iulikeaksjer.Desom forvalteretaksjefondharlovpålagtereglerforhvordanfondetskalforvaltes.for eksempelkanikkemerenn10pstavfondetskapitalplasseresiettselskap,ogdet måinvesteresiminst16forskjelligeaksjeselskaper.påkortsikterrisikoenveldig høy,deterdermedikkeanbefaltåinvestereheromsparehorisontenerkortere ennfemår.grunnentilatrisikoenersåhøyerataksjemarkedetkansvingemyei 25

32 løpetavkortsikt,ogdetkantalangtidførmanerpåtilbakepåstartkapitalenom svingningenharværtnegativ.samtidigeretaksjefondetgodteksempelpååspre risiko,dadetblirinvestertiflereselskaper.risikoenkanogsåspresoverflere land,regionerogbransjer.deterfirehovedkategorieravaksjefond;bransjefond, nasjonalefond,regionalefondogglobalefond(finansportalen,udatert). 3.4)Opsjonsteori) Derivatererverdipapirsomutledesavfinansielleinstrumenterogkursutviklingen bestemmesavutviklingenietellerflereunderliggendeinstrumenter.aksjerer blantdevanligsteunderliggendeinstrumentene,mendetkanogsåværealtfra råvarerogjordbruksproduktertilrenterogvaluta(oslobørs,2013).åhandlemed opsjonergirinvestoreneenmulighetforrisikostyring,åspekulereimarkedetuten atfryktenforåtapeformyeertilstede,åreduseretransaksjonskostnadeneogå regulerearbitrasjemulighetene(mcdonald,2006). Opsjonererenformforderivater,ogkankortbeskrivessomenretttilåselgeeller kjøpedennoetilenfastsattprisfremtilellerpåetgitttidspunktifremtiden.det ermuligåkjøpeogutstede(selge)opsjoner.kjøperenavenopsjonbetalerfor rettentilåbenyttesegavdenneopsjonen,mensutstederenavopsjonenmottar kompensasjonforåforpliktesegtilåinnfriopsjonendersomkjøperenbestemmer segforåbenyttesegavdenne(oslobørs,2013). Somnevntharvitoforskjelligeopsjonstyper,enkjøpsopsjonogensalgsopsjon.En kjøpsopsjongirkjøperenavopsjonenenretttilåkjøpeenaksje,råvareetc.tilen gittprisinnenellerpåetbestemttidspunktifremtiden.eierenavenkjøpsopsjon bestemmerselvomvedkommendevilbenyttesegavdennekjøpsrettenellerikke. Imotsatttilfelleharviensalgsopsjon.Dennegirkjøperenavopsjonenenretttilå selgeenaksje,råvareetc.tilengittprisinnenellerpåetbestemttidspunktifremm tiden.eierenavsalgsopsjonenerikkepliktettilåbenyttesegavsalgsretten,men bestemmerselv(oslobørs,2013). 26

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Banklovkommisjonens leder Erling Selvig og hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen Formiddagsseminar Bi, 10. september 2012 1 Formiddagsseminar

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Ny tjenestepensjon. Er hybridens grunnmodell bedre enn dagens innskuddspensjon? Daniel Rørvik og Martin Leikvoll Laukvik. Veileder: Helge Nordahl

Ny tjenestepensjon. Er hybridens grunnmodell bedre enn dagens innskuddspensjon? Daniel Rørvik og Martin Leikvoll Laukvik. Veileder: Helge Nordahl NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2014 Ny tjenestepensjon Er hybridens grunnmodell bedre enn dagens innskuddspensjon? Daniel Rørvik og Martin Leikvoll Laukvik Veileder: Helge Nordahl Masterutredning

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Den norske pensjonsreformen

Den norske pensjonsreformen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2010 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Finansiell økonomi Veileder: Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen Den norske pensjonsreformen - En analyse av alderspensjon

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Den Norske Forsikringsforening Øistein Medlien 23. april 2014 2 Avsatte pensjonsmidler, 2013 Tall i mrd NOK 2013 Individuell kapital 39.0 Individuell pensjon 74.1 Privat

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE. Anvendt finans

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE. Anvendt finans DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Anvendt finans TITTEL: Pensjon

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner 1 Fremtidens private tjenestepensjoner Pensjonsforventninger When a man retires, his wife gets twice the husband but only half the income. - Chi Chi Rodriguez The challenge of retirement is how to spend

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012

Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012 Truls Tollefsen Finansdirektør DNB Livsforsikring ASA/DNB Skade Styreformann DNB Næringseiendom AS Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012 DNB Livsforsikring ASA

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING

PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING Vedlegg 1 PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Einar Madsen brukte i sin innledning. Når 68-erne blir 67 De er krevende vil bestemme selv De har tid vil ha aktivitet De er rike og vil

Detaljer

Pensjonssystem og privatsparing i Norge

Pensjonssystem og privatsparing i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 06.06.2011 Pensjonssystem og privatsparing i Norge Danny Andersen Veileder: Rolf Brunstad Masterutredning: Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne utredningen er

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Masteroppgave i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI Masteroppgave i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI Lønn og pensjonsopptjening i mindre norske AS -En studie om det faktiske lønnsnivået og kjennetegn ved de selskapene hvor leder tar ut lønn

Detaljer

AKTUELT OM PENSJON TORSDAG 28. NOVEMBER 2013 FELIX KONFERANSESENTER, O SLO

AKTUELT OM PENSJON TORSDAG 28. NOVEMBER 2013 FELIX KONFERANSESENTER, O SLO AKTUELT OM PENSJON TORSDAG 28. NOVEMBER 2013 FELIX KONFERANSESENTER, O SLO 15:45 16:30 Motivasjonsforedrag og idemyldring for å skrive vitenskapelige publikasjoner 2 Christian Fotland (1956) er direktør

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Privat pensjon er konkurransedyktig. Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP)

Privat pensjon er konkurransedyktig. Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP) Privat pensjon er konkurransedyktig Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP) Kort om analysen Utført av pensjonsekspert i Norwegian Insurance Partner (NIP) på oppdrag fra NHO Service.

Detaljer

Christer Hyggen og Geir Veland. Tjenestepensjon, utdanning og lønn

Christer Hyggen og Geir Veland. Tjenestepensjon, utdanning og lønn Christer Hyggen og Geir Veland Tjenestepensjon, utdanning og lønn Christer Hyggen og Geir Veland Tjenestepensjon, utdanning og lønn Fafo-rapport 2008:46 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-656-2 ISSN 0801-6143

Detaljer