YM-plan. Ytre miljøplan. Fosskolltunnelen Entreprise: Trafikkstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YM-plan. Ytre miljøplan. Fosskolltunnelen Entreprise: Trafikkstyring"

Transkript

1 YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen Entreprise: Trafikkstyring

2 Versjon UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Signatur: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen Entreprise: Trafikkstyring Christiane M. Brandvoll Jan Helge Egeland DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV YM-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av YM-plan. Alle parter involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Distribusjonsliste Navn Anette Aanesland Jan Helge Egeland Helge Thorsby Odd Johansen Firma/kontor/seksjon mv SVV, Prosjektavdelingen SVV, Prosjektavdelingen SVV, Prosjektavdelingen SVV, Prosjektavdelingen Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 2 av 26

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan... 2 Distribusjon og ajourføring av YM-plan... 2 Innholdsfortegnelse Prosjektet/kontrakten Beskrivelse av prosjektet/kontrakten Prosjektets/kontraktens miljømål Forankring av YM-plan Andre systemer for ivaretagelse av miljø Organisering Byggherre Prosjekterende Entrepriser Samarbeidspartnere Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen Miljøfaglige kvalitetskrav Risikovurdering Tabell over vurderingskriteriene: Tabell Risikomatrise: Risiko=Konsekvens x Sannsynlighet Luftforurensing Forurensing til jord og vann Naturmiljø Kulturmiljø Materialvalg og avfall Tiltak Mangler ved inngående prosjektgrunnlag Permanente løsninger og tiltak Midlertidige løsninger og tiltak for entreprisen Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes prosedyrer Overlevering Tids- og framdriftsplan Forhold på anleggsområdet/kontraktsområdet Hendelsesberedskap Varslingsplan YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 3 av 26

4 8 Avviksbehandling Dokumentasjon Begreper/definisjoner Vedlegg: Vedlegg 1: Kulturminne gravhaug Gravdal Informasjon Vedlegg 2: Kulturminne arkeologisk bosetning Høvik Vedlegg 4: Forurensede masser Vedlegg 5: Kart over Gjellebekkmyrene NR og Tranby landskapsvernområde YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 4 av 26

5 1 PROSJEKTET/KONTRAKTEN 1.1 Beskrivelse av prosjektet/kontrakten Fosskolltunnelen på E18 i Lier kommune er en av tunnelene som skal oppgraderes etter Tunnelsikkerhetsforskriften. I den forbindelse skal det etableres trafikkstyring i Tranby- og Kjellstadkrysset samt ved Brakerøya i Drammen kommune. Trafikkstyringen gjelder oppsetting av skilt, bommer, kamera og styreskap for å kunne stenge og omdirigere trafikk når Fosskolltunnelen må stenges. Denne YM-planen gjelder kun for arbeidet med nevnte trafikkstyring og ikke rehabiliteringen av selve tunnelen som det utarbeides egen YM-plan for. 1.2 Prosjektets/kontraktens miljømål Hindre ukontrollert spredning av miljøgifter ut i naturen, og minimalisere ulempene for nærmiljøet under vedlikeholdsarbeidet. Alt avfall skal samles opp og fjernes fra arbeidsstedet og deponeres på lovlig sted. 1.3 Forankring av YM-plan YM-planen er forankret i håndbok R760, Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter med tilhørende veileder for utarbeidelse av slike planer. I henhold til håndboka skal YM-planen legge føringer i prosjekteringsfasen, anleggsperioden, driftsfasen og for vedlikeholdsarbeid. 1. Prosjektering: YM-planen skal stedfeste områder og angi aktiviteter der det skal utøves særlige hensyn for å ivareta ytre miljø. 2. Utbygging: YM-planen skal danne grunnlag for entreprisen. 3. Drift og vedlikehold: YM-planen skal påpeke områder og aktiviteter hvor det skal tas hensyn til ytre miljø i forbindelse med drifting og vedlikehold av veganlegget. Hjemmel for YM-planen finnes i internkontroll-forskriften Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Opplegget for utarbeidelse og oppfølging av ytre miljø og YM-planens plassering i systemet er skissert i figuren nedenfor. YM-planen er også utarbeidet på en måte som tilfredsstiller kravene som NS 3466:2009 setter til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, og på en måte som ikke er i strid med EN ISO og 9000-seriene. Dette gjelder særlig i forhold til rutinene for avvikshåndtering i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 5 av 26

6 En rekke lover gir også føringer for arbeidet med ytre miljø i prosjektet, særlig relevante er: Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall, 1981) med tilhørende forskrifter og retningslinjer gir krav og føringer for prosjektet i forhold til støy, luftforurensning og bruk og håndtering av miljøskadelige produkter. Produktkontrolloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976) gir også krav og føringer i forhold til bruk og håndtering av miljøskadelige produkter. 1.4 Andre systemer for ivaretagelse av miljø YM-planen og SHA-planen inngår begge i kvalitetsplanen, hvor et av de overordnede målene er sikker ivaretakelse av miljøet. Disse planene utarbeides av byggherre. I tillegg skal ansvarlige entreprenører ha egne systemer for å sikre at det ikke skjer negative påvirkninger av miljøet i anleggsfasen, og at krav i YM-planen ivaretas. 2 ORGANISERING 2.1 Byggherre Prosjekteier: Prosjektleder: Byggeleder: Kontrollingeniør YM-koordinator: Anette Aanesland Jan Helge Egeland Helge Thorsby Espen Vestskogen og Walter E. Hjelvik Christiane M. Brandvoll YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 6 av 26

7 2.2 Prosjekterende Interne ressurser Enhet Oppdrag Kontaktperson TOG (Tunneloppgradering) Prosjekteringsleder Odd Johansen Eksterne ressurser Firma Oppdrag Kontaktperson Rasmussen og Strand Elektro Terje Adolfsen Multiconsult Skilt og fundamenter Espen Frodal Larsen 2.3 Entrepriser Firma Entreprise Kontaktperson 2.4 Samarbeidspartnere Samarbeidspartner Samarbeidsforhold Kontaktperson 2.5 Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen Ikke relevant for dette prosjektet. 3 MILJØFAGLIGE KVALITETSKRAV Plan for ytre miljø bygger på relevante, gjeldende lover og forskrifter, samt på krav og forutsetninger som er nedfelt i reguleringsplan for prosjektet. Den bygger også på egne krav stilt av Statens vegvesen. De miljøfaglige kvalitetskravene som framgår nedenfor, presiserer og YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 7 av 26

8 utdyper disse kravene. Hvilke forhold som må risikovurderes framgår også nedenfor. Tiltak for å oppfylle kravene og redusere risikoen for uønskede hendelser framgår av kapittel 4 og 5. Gjennomgangen av kvalitetskravene for aktuelle fagtemaer bygger på «Veileder for utarbeidelse av YM-plan» (Vegdirektoratet datert ). Definisjoner: Støy omfatter lokal støyforurensning innenfor prosjektets influensområde. Vibrasjon omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde. Luftforurensning omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg, inkludert ferjedrift. Global luftforurensning defineres som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional luftforu-rensning defineres som hovedsakelig stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig nitrogen-oksider, NOx) mens lokal luftforurensning defineres som stoffer som påvirker menneskers helse og trivsel (hovedsakelig Svevestøv (PM10) og NO2). Forurensing av jord og vann omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver, våtmarker, myr etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer (flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig bruk. Landskapsbilde omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette bylandskapet til det åpne naturlandskapet. Tema landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturmiljø, friluftsliv og støytiltak. Resten inngår i de ulike temaene. Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler, idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes av denne gruppen. Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til organismene. Temaet omfatter mangfoldet av gener, arter og økosystem. Kulturmiljø omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte kulturminner som er gitt en verdi. Energiforbruk omfatter bruk av energi både fra fossile og fornybare kilder. Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte energibruk gjennom produkter som brukes i utbygging, vedlikehold og drift. Negative effekter fra bruk av fossil energi omtales i energibruk (dette temaet) og i tema luftforurensing (klimagassutslipp). Materialvalg og avfallshåndtering omfatter alle typer materialer som skal brukes i prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer, tunneler, vegetasjon langs veg. Det gjelder også ekskludering av bruk av visse materialer som f.eks tropisk tømmer, kvikksølv, PCB, asbest, osv. YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 8 av 26

9 3.1 Støy Miljømål: Arbeidet skal gjennomføres uten å påføre uakseptabel sjenanse for naboer og berørte partier, og tilfredsstille retningslinjene i T Det er ikke sannsynlig av støy fra anlegget vil overdøve den eksisterende vegtrafikkstøyen på stedet. Tiltakene er ikke nærheten av boligområder som vil bli påvirket. 3.2 Vibrasjoner Det er ikke anslått at arbeidet vil medføre noen vibrasjonsskader eller -plager. 3.3 Luftforurensing Miljømål: Utslipp av støv, klimagasser og forurensende stoffer i luft skal begrenses mest mulig, og skal ikke overskride grenseverdier for luftforurensning satt i Forurensningsforskriftens kapittel Forurensing av jord og vann Miljømål: Arbeidet skal ikke medføre skadelig forurensning i berørt resipient eller boligområder. Utfordringer: Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor tiltaksområdet i grunnforurensingsbasen til Miljødirektoratet, men forholdsregler bør følges: Dersom det oppdages forurensing i grunnen etter at terrenginngrepet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare stanses. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset plikter tiltakshaver å utarbeide en plan for håndtering av massene. Spredningsfaren er svært liten i dette tilfellet siden massene skal brukes på stedet. Forurensede masser som ligger nært bekk bør ikke legges tilbake, men erstattes med rene masser. 3.5 Landskapsbilde Det er ikke anslått at vedlikeholdet vil medføre noen utfordringer eller krav som angår dette temaet. 3.6 Nærmiljø og friluftsliv Det er ikke anslått at vedlikeholdet vil medføre noen utfordringer eller krav som angår dette temaet. 3.7 Naturmiljø Miljømål: Arbeidet skal ikke medføre skadelig forurensning i berørt resipient eller boligområder. Utfordringer: Inngrep/tiltak vil kun skje på etablert veggrunn og i vegskulder. Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde ligger tett inntil tiltaksområdet, men skal ikke berøres av anleggsarbeidet. Se vedlegg for kart. All anleggstrafikk til og fra tiltaksstedet skjer på etablert veg. Det vil bli gravd noe i vegskråning i nærheten av Sandakerelva der den krysser under vegen ved Kjelstadkrysset. Avbøtende tiltak beskrives i tabellen. 3.8 Kulturmiljø Miljømål: Arbeidet skal gjennomføres etter planene slik de er godkjent av Riksantikvaren. Utfordringer: Lierbakkene er underlagt forvaltningsplan R074 og er fredet, og en spesiell tillatelse har derfor vært nødvendig før vedlikeholdsarbeidet kan gå i gang. Andre registrerte kulturminner i nærheten av anlegget må også tas hensyn til. Se vedlegg for kart. YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 9 av 26

10 3.9 Energibruk Det er ikke anslått at vedlikeholdet vil medføre noen utfordringer eller krav som angår dette temaet Materialvalg og avfallshåndtering Miljømål: Avfallsmengden skal reduseres, og gjenbruk og gjenvinning skal prioriteres. Slutthåndtering av avfall skal ikke være til skade for miljø og omgivelser. Utfordringer: Fokus på reduksjon av avfallsmengder, gjenbruk og riktig avfallshåndtering. Forurensede jordmasser skal fraktes til godkjent deponi. 4 RISIKOVURDERING 4.1 Tabell over vurderingskriteriene: som er brukt i risikovurderingene i tabellene Støy Vibrasjoner Kulturmiljø Luftforurensing Landskapsbilde/ bybilde Nærmiljø/ Friluftsliv K5 Meget stor negativ (katastrofal) Uakseptabel varig* sterk ødeleggelse Bryter lover og forskrifter Uakseptabel varig* sterk ødeleggelse K4 Stor negativ (kritisk) Betydelig varig* forringelse Betydelig varig* forringelse K3 Middels negativ (alvorlig) Merkbar varig* forringelse Merkbar varig* forringelse K2 Liten negativ (moderat) Forringelse merkes nesten ikke/ikke varig* Forringelse merkes nesten ikke/ikke varig* K1 Nesten ubetydelig (minimal) Forringelse merkes lite/ikke varig* Forringelse merkes lite/ikke varig* Naturmiljø Forurensing av jord og vann Energiforbruk Materialvalg og avfallshåndtering Uakseptabel varig* sterk ødeleggelse Bryter lover og forskrifter Restaureringstid >10 år Bryter lover og forskrifter Betydelig varig* forringelse Restaureringstid 3-10 år Prosjektets mål m.h.p. CO2-utslipp Bryter bransjestandarder Merkbar varig* forringelse Restaureringstid 1-3 år Forringelse merkes nesten ikke/ikke varig* Potensial for mer miljøvennlig valg Forringelse merkes nesten ikke/ikke varig* S5 Svært sannsynlig S4 Meget sannsynlig S3 Sannsynlig S2 Mindre sannsynlig S1 Lite sannsynlig Forventet å kunne skje Vil kunne skje Har vært registrert i sammenlignbare prosjekter Har vært registrert i lignende hendelser Aldri vært registrert lignende hendelser >85 % % % 5-15 % <5 % * Med varig forringelse menes enten en varig reduksjon av miljøverdiene på grunn av en enkelt påvirkning eller en varig reduksjon av miljøverdiene som konsekvens av gjentatte påvirkninger 4.2 Tabell Risikomatrise: Risiko=Konsekvens x Sannsynlighet S1 S2 S3 S4 S5 Katastrofal miljøskade K Kritisk miljøskade K Alvorlig miljøskade K Moderat miljøskade K Minimal miljøskade K YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 10 av 26

11 YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 11 av 26

12 Konsekvens Sannsynlighet Risiko 4.3 Luftforurensing Vegelement Lokalitet, sone, strekning Miljøfaglige kvalitetskrav for prosjektet Forhold som må risikovurderes Tiltak prosjekteringsfase Ansvar Sanns. etter tiltak Risiko etter tiltak Anleggsarbeid, rigg- og anleggsområder. Aneggsveger Generelt Krav i retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, skal oppfylles innenfor planområdet Mangelfull oppfylling av kravene i T Avklare behov for tiltak mot luftforurensing i anleggsfasen iht til T- 1520/2012 PK 2 20

13 Konsekvens Sannsynlighet Risiko 4.4 Forurensing til jord og vann Tema, Vegelement/sted Lokalitet, strekning, sone Miljøfaglig kvalitetskrav/kommentarer Forhold som må risikovurderes Tiltak Ansvar Sanns. etter tiltak Risiko etter tiltak Veganlegget generelt Rigg-, anleggsområde og anleggsveger Generelt Generelt, men særlig ved Gjellebekkmyrene naturreservat. Dersom det først oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at terrenginngrepet er igangsatt (jf i Forurensingsforskriften), skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Tiltakshaver plikter da å gjennomføre undersøkelser i henhold til 2-4. Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, inntrer pliktene etter 2-5 og 2-6. Regelen om nabovarsel i 2-8 gjelder tilsvarende. Anleggsområdet, inkludert riggområder og anleggsveger, skal planlegges slik at faren for forurensingsutslipp til resipient reduseres mest mulig. Forurensingsutslipp fra forurensede masser Akutte utslipp. Feil plassering av riggområder og anleggsveger Kartlegging og risikovurdering av forurenset grunn i anleggsområdet før anleggsarbeidene igangsettes (dette har blitt gjort, se vedlegg 4). Dersom forurenset grunn påvises under anlegg, må det utarbeides tiltaksplan for håndtering av massene (jfr. Forurensingsforskriften 2-6). Se vedlegg Krav i anbudsgrunnlaget om at organisering/ disponering av rigg- og anleggsområder slik at faren for forurensingsutslipp reduseres mest mulig. BH 1 10 PK BH/EN 2 20

14 Konsekvens Sannsynlighet Risiko Ansvar Sanns. etter tiltak Risiko etter tiltak Sandakerelva Kjelstadkrysset/ Vestre Linnes Tiltak ved bekken inkludert riggområder og anleggsveger, skal planlegges slik at forurensingsutslipp til bekken unngås. Graving som kan føre til at masser kommer i bekk, akutte oljeutslipp, ødeleggelse av kantsonen til bekken Absorbent skal være tilgjengelig i alle maskiner og kjøretøy til enhver tid. Dieseltank skal ikke lagres i nærheten av vassdraget. Forsiktig graving. Det skal ikke graves i kantsonen til bekken. EN Naturmiljø Vegelement/sted Lokalitet/ sone/strekning Miljøfaglige kvalitetskrav for prosjektet Forhold som må risikovurderes Tiltak Rigg- og anleggsområde Rigg- og anleggsområde Generelt Gjellebekkmyrene NR og Tranby landskapsvernområde Sandakerelva Prosjektet skal ikke bidra til å spre fremmede, skadelige arter, jfr regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter (SVV Region sør 2011). Viktige enkeltlokaliteter for biologisk mangfold skal skjermes, jfr vernekart (se vedlegg). Ifølge Lov om vassdrag og grunnvann 5 (forvalteransvar og aktsomhetsplikt) skal enhver opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser. Spredning av fremmede, uønskede arter som følge av feil jordbehandling eller plantevalg Ødeleggelse av viktige naturtypelokaliteter. Ødeleggelse av vassdrag Anleggsområdet regnes som infisert av fremmede arter. Dersom masser skal flyttes fra stedet må de leveres til godkjent deponi Gjennomgang av kart før byggestart, eventuelt oppmerking av grensene mot verneområdene for å forhindre utilsiktet ferdsel på områdene Gjennomgang av kart før byggestart, eventuelt oppmerking av grensene mot verneområdene for å forhindre utilsiktet ferdsel på områdene. Forsiktig graving i nærheten av elv. Se punkt under Forurensing til jord og vann for EN 2 20 BH 0 EN 0 YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 14 av 26

15 Risiko Konsekvens Sannsynlighet Ansvar Sanns. etter tiltak Risiko etter tiltak ytterligere tiltak. 4.6 Kulturmiljø Vegelement Lokalitet, sone, strekning Miljøfaglige kvalitetskrav for prosjektet Kvaliteter som må risikovurderes Tiltak Rigg- og anleggsområde Generelt Gravhaug Gravdal Lierbakkene - 74 SVV NVP Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndigheter varsles, jfr lov om kulturminner 8. Gravhaugen skal ikke berøres av anleggsarbeidet. Veganlegget skal ta hensyn til Lierbakkene som nyere tids kulturminne. Ødeleggelse av kulturminner pga anleggsarbeid Inngrep i gravhaugen eller i sikringssone rundt Unødvendig inngrep i kulturminnet Stille krav i anbudsgrunnlaget om at entreprenør skal melde fra om funn av kulturminner PK Fysisk BH 1 10 avmerking gravhaugen og sikringssone i terrenget. Bøter for inngrep i avmerket område Sende søknad for BH 2 10 tiltak i verneområdet, se forvaltningsplan R074. YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 15 av 26

16 Konsekvens Sannsynlighet Ansvar Risiko Sanns. etter tiltak Risiko etter tiltak 4.7 Materialvalg og avfall Vegelement Lokalitet/so ne/ strekning Miljøfaglige kvalitetskrav for prosjektet Forhold som må risikovurderes Tiltak Broer, riggog anleggsområd er Generelt Håndtering av avfall og helse- og miljøskadelige stoffer iht Internkontrollforskriften og Prioritetslista ( kalielister/prioritetslisten/). Belysning Generelt Forbud mot PCB-holdige kondensatorer, tennere, lyspærer Unødig og feil bruk av helse- og miljøskadelige stoffer Bruk av PCB-holdige produkter Legge prioritetslista til grunn for prosjekteringsarbeidet. Stille krav til entreprenør om dokumentasjon på oppbevaring og bruk av miljøskadelige stoffer iht internkontrollforskriften Unngå bruk av PCBholdige komponenter og produkter. PK 2 20 PK 1 10 Veganlegget generelt Generelt Kildesortering og gjenbruk av avfall skal foregå i henhold til aktuelle lover og forskrifter, samt til kommunale retningslinjer, jfr SVV Håndbok R765. Avfallshåndtering i strid med gjeldende lover og forskrifter og kommunale retningslinjer Avfallsplan skal utarbeides av entreprenøren dersom prosjektet ikke innebærer rive- eller rehabiliteringsarbeider som kan inneholde farlig avfall eller miljøgifter (jf. SVV håndbok R765). BH/ EN 2 20 YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 16 av 26

17 5 TILTAK 5.0 Mangler ved inngående prosjektgrunnlag Ingen spesielle. 5.1 Permanente løsninger og tiltak Aktuelle løsninger og tiltak som skal følges opp i entreprisen er angitt i kapittel 3 og 4. Nedenfor beskrives viktige suksessfaktorer som bidrar til at de mål og tiltak som er beskrevet i YM-planen vil bli fulgt opp på en best mulig måte 5.2 Midlertidige løsninger og tiltak for entreprisen Aktuelle miljøtiltak i YM-planen skal synliggjøres i entreprenørens kvalitetsplan. - Ytre miljø som tema på prosjekteringsmøter og vernerunder. - Alt avfall skal samles opp av entreprenøren og deponeres på godkjent avfallsplass. 5.3 Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet - Ingen utslipp av miljøfarlige stoffer. - Arbeidet skal skje i henhold til retningslinjer gitt av Riksantikvaren. 5.4 Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav YM-planen vil bli brukt som en sjekkliste for å kontrollere at de ulike tiltakspunktene blir fulgt opp både hos byggherre og prosjekterende konsulent. 5.5 Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes prosedyrer - Utførendes prosedyrer 5.6 Overlevering Forhold knyttet til ytre miljø som er relevant å følge opp driftsfasen skal beskrives i overleveringsdokumentet. 6 TIDS- OG FRAMDRIFTSPLAN Prosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av Mer detaljert framdriftsplan vil bli utarbeidet når kontrakt med entreprenør er underskrevet. 7 FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET/KONTRAKTSOMRÅDET 7.1 Hendelsesberedskap Se SHA-plan 7.2 Varslingsplan Se SHA-plan

18 8 AVVIKSBEHANDLING Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt uønskede ytre miljøhendelser skal rapporteres skriftlig til byggeleder og behandles på byggemøter. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommer fram til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. Strakstiltak: Midlertidig tiltak: Endelige tiltak: Tiltak som gjennomføres umiddelbart etter hendelse for å fjerne et avdekket avvik (hjelpe, sikre skadested, begrense skadeomfang, mm) Tiltak som gjennomføres i nær tid etter hendelse, men før full analyse av hendelse er foretatt, for å muliggjøre videre arbeid på stedet og hindre tilsvarende hendelser (opprydding, reparasjoner, informasjon, mm) Endelige tiltak som gjennomføres på grunnlag av analyse av hendelsen (analyse av data) for å fjerne avvik (eventuelt sikre kontroll med produkt med avvik), samt bidra til kontinuerlig forbedring (korrigerende tiltak og forebyggende tiltak, dvs. endre prosess og metode, endre system for å ivareta ytre miljø, informasjon, mm) YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 18 av 26

19 9 DOKUMENTASJON YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 19 av 26

20 10 BEGREPER/DEFINISJONER Begrep Definisjon Referanse Miljø Omgivelsene for en organisasjons NS-EN ISO 14001:2004 virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker og deres innbyrdes forbindelse Miljøaspekt Den av en organisasjons aktiviteter eller NS-EN ISO 14001:2004 produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet Miljøegenskap Målbart resultat av et prosjekts miljøpåvirkning NS 3644:2009 Miljømål Overordnet mål i samsvar med miljøpolitikken som en organisasjon har pålagt seg selv å oppnå MERKNAD: Miljømålet kan gjelde egen virksomhet eller et prosjekt. NS-EN ISO 14001:2004 Miljøoppfølgingsplan Miljøpolitikk Miljøprogram Miljøpåvirkning Plan som fastsetter hvordan prosjekter skal følge opp miljøprogrammets miljømål i prosjektets ulike faser MERKNAD: Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som organiseringen av miljøoppfølgingen hos prosjekteier og hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som til sammen skal gi måloppnåelse. Overordnede intensjoner og retningslinjer for en organisasjon i forhold til miljøprestasjon som på forhånd er uttrykt av toppledelsen MERKNAD: Miljøpolitikk danner rammen for handling og fastsettelse av miljømål og miljødelmål. Program som er utformet på et strategisk, overordnet nivå og som fastsetter miljømål for et bygg-, anleggs- eller eiendomsprosjekt Enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig eller fordelaktig, som helt eller delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter NS 3644:2009 NS-EN ISO 14001:2004 NS 3644:2009 NS-EN ISO 14001:2004 Miljøtema Tema som underinndeler begrepet miljø NS 3644:2009 Prosjekt Alt som er et resultat av bygge- og anleggsvirksomhet MERKNAD: Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til hele byggverket, innbefattet bærende og ikke-bærende deler samt geotekniske arbeider mm. NS 3644:2009 Risiko Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den. MERKNAD: Risiko kan uttrykkes med ord (kvalitativt) eller være tallfestet (kvantitativt). NS 5815 YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 20 av 26

21 Risikoanalyse Risikoevaluering Risikoreduserende tiltak Risikovurdering Tiltak Uønsket hendelse Ytre miljøplan (YM-plan) Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser av og årsaker til disse. MERKNAD: Risikoanalyse er første del av risikovurdering. Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens betydning. MERKNAD: Risikoevaluering kan brukes som en hjelp til å foreta en beslutning om å akseptere eller hvordan man håndterer en risiko. Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av og/eller sannsynligheten for en uønsket hendelse. Samlet prosess som består av risikoanalyse og risikoevaluering. Utførelsesmetode, utforming eller design med formål å innfri miljømål nedfelt i et prosjekts miljøprogram Hendelse som kan føre til eller kunne ha ført til personskade, arbeidsbetinget sykdom, skade på/tap av eiendom eller skade på miljøet. MERKNAD: Omfatter også skade på og ulempe for tredjepart. Inkluderer ulykke, farlig forhold, farlig handling og tilløpshendelser (nestenulykker). Del av prosjektets kvalitetsplan. Plan utarbeidet for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt under gjennomføringen av prosjektet. NS 5814 NS 5815 NS 5815 NS 5815 NS 3644:2009 NS 5815 Svv håndbok 151 YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 21 av 26

22

23 VEDLEGG: Vedlegg 1: Kulturminne gravhaug Gravdal INFORMASJON Art: Gravminne Vernestatus: Automatisk fredet Datering: Bronsealder - jernalder Registrerte funn: Gravhaug Fylke: Buskerud Kommune: Lier Synlig over bakken: Ja Lokalitets ID: Vedlegg 2: Kulturminne arkeologisk bosetning Høvik Vernetype: Automatisk fredet

24 Kategori: Arkeologisk minne Art: Bosetning-aktivitetsområde Vedlegg 3: Gjellebekkmyrene naturreservat Id: VV Kommuner: Lier Offisielt navn: Gjellebekkmyrene naturreservat Verneform: naturreservat Verneplan: Verneplan for myr Verneforskrift: Vernedato: Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Buskerud Totalareal (fra kartobjekt): 458 daa Forvaltningsplanstatus: Godkjent Trusselnivå: Truet Overvåkingsbehov: Etablere overvåking Generelt: Gjellebekkmyrene ligger nord for E 18 på Liertoppen, i Lierskogen. Reservatet består av rikmyrer, sumpskog og fastmarkskog som barskog og edelløvskog. Innenfor reservatet finnes også et gammelt kalkbrudd. Verneformål: Bevare kalkmyrene og deres vegetasjon, som er av stor vitenskapelig og pedagogisk verdi. Vedlegg 3: Tranby landskapsvernområde YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 24 av 26

25 Id: VV Kommuner: Lier Offisielt navn: Tranby landskapsvernområde Verneform: landskapsvernområde Verneplan: Annet vern eller verneplan Verneforskrift: Vernedato: Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Buskerud Totalareal (fra kartobjekt): 443 daa Forvaltningsplanstatus: Godkjent Verneformål: Bevare et egenartet kulturlandskap som inneholder flere for distriktet karakteristiske vegetasjonstyper, har en interessant fauna og flere kulturminner. YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 25 av 26

26 Vedlegg 4: Forurensede masser Kartlegging av forurenset grunn: Etter søk i grunn.miljodirektoratet.no og kommunikasjon med forurensningsmyndighet (Lier kommune) er det ikke grunn til å tro at grunnen i tiltaksområdet er forurenset. Dersom forurensing oppdages under graving skal følgende iverksettes: - Utførende er ansvarlig for å stanse arbeidet dersom forurensing eller fare for sådan oppdages under graving - Tiltakshaver skal gjennomføre undersøkelser, utarbeide tiltaksplan og få denne godkjent av kommunen - Avfallsplan skal oppdateres mhp funn av nye masser - Opprydningsarbeid skal utføres uten fare for de ansattes helse og sikkerhet - All forurenset masse som graves opp skal lagres uten fare for spredning av forurensing og håndteres forskriftsmessig - Masser skal leveres til godkjent deponi Vedlegg 5: Kart over Gjellebekkmyrene NR og Tranby landskapsvernområde YM-plan: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Entreprise trafikkstyring Side 26 av 26

27 Haugerudmyrene Liertoppen pukkverk Hallingstadtunet Tranby landskapsvernområde 236, ,22 Høgda Griserud Gjellebekkmyrene naturreservat Gjellebekkhagen Tranby landskapsvernområde Liertoppen kjøpesenter 226,49 216,22 225,85 225,77 221, ,54 214,92 215,97212,95 232,45 231,14 232, Gjellebekkmyrene naturreservat 231,81 og Tranby landskapsvernområde 227,54 Lier kommune, Buskerud fylke 224,34 Grense for landskapsvernområde 237,71 Grense for naturreservat 224, ,86 Direktoratet for naturforvaltning, mars 2012 Kartgrunnlag FKB, Norge digitalt UTM rutenett Euref 89, sone 32 Ekvidistanse 5 m Målestokk 1: m 225 ±

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet Versjon 2012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 808 X E6 Hemnesberget.

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Sveis nr. 2012 / 071701 Strømsund bru vedlikeholdsarbeider Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Strømsund

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2013-2014 Saksnr: 2013028949 Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Samlekontrakt bruvedlikehold

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt Fv 049 Lingaparsellen Versjon 2013-12-12 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv 049 Lingaparsellen Dato: Godkjent av: Signatur: Rolf

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier Statens vegvesen Region nord

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier Statens vegvesen Region nord Foreløpig revideres etter inngåelse av kontrakt YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Inngåelse av kontrakt Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier 2013 2016 Statens vegvesen Region nord

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: 2015/ RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: 2015/ RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31 YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: 2015/038731 RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31 Versjon 27.03.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Høytverrelv bru

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Høytverrelv bru YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Høytverrelv bru - 503838 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: 503838 Høytverrelv bru Lars Greger Bakken

Detaljer

Ytre miljøplan for entreprisen Prosjekt/kontrakt nr: BYGGEPLAN E18 Biologisk mangfold, vanntiltak Sævelibekken, Holtebek kken og Son ngebekken

Ytre miljøplan for entreprisen Prosjekt/kontrakt nr: BYGGEPLAN E18 Biologisk mangfold, vanntiltak Sævelibekken, Holtebek kken og Son ngebekken YM-plan Ytre miljøplan for entreprisen Prosjekt/kontrakt nr: BYGGEPLAN E18 Biologisk mangfold,, vanntiltak Sævelibekken, Holtebekken og Songebekken UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan

YM-plan. Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 460 Svennevik - Opshus UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Signatur: Fv 460 Svennevik - Opshus Prosjektnr.

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 655 Fortau og G/S-veg Mo / Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 655 Fortau og G/S-veg Mo / Versjon YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 655 Fortau og G/S-veg Mo / 403584 Versjon 2010-04-16 INNHOLDSFORTEGNELSE Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan...2 Distribusjon og ajourføring av YM-plan...2

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan for byggefasen Marisberg rundkjøring. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 409 Marisberg rundkjøring

YM-plan. Ytre miljøplan for byggefasen Marisberg rundkjøring. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 409 Marisberg rundkjøring YM-plan Ytre miljøplan for byggefasen Marisberg rundkjøring Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 409 Marisberg rundkjøring P:\09F0409B_001\Prosj_adm\Dokumenter\YM-plan Versjon: mars 2014 YM-plan: FV. 409 Marisberg

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Sykkeltiltak E18 Mosseveien Parsell: Ljabruveien-Fiskvollbukta Prosjektnummer: 106867 Kontrakts nr: 2012017109 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt : Svarthøl bru, E18 Kontrakt nr: 2013/130479 Versjon 20102012-12-17 YM-plan: Svarthøl bru, E18 Side 1 av 14 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt: Trepleiekontrakt Østfold 2016-2018 Versjon 2013-11-13 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 Utarbeidet

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Støyskjerm Sundenga 107345-2013/016292 Versjon 2010-04-16 februar 2013 Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan Prosjekt/kontrakt: Støyskjerm Sundenga 107345-2013/016292

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan

YM-plan. Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: E16 Rehabilitering av Nestunnelen Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: E16 Rehabilitering av Nestunnelen

Detaljer

Vestfold fylkeskommune v/ HOF KOMMUNE Bygging av G/S-veg Fv 35 Eidsfoss. Plan for Ytre Miljø. Utførelsesfasen Dato:

Vestfold fylkeskommune v/ HOF KOMMUNE Bygging av G/S-veg Fv 35 Eidsfoss. Plan for Ytre Miljø. Utførelsesfasen Dato: Bygging av G/S-veg Fv 35 Eidsfoss Plan for Ytre Miljø Utførelsesfasen Dato: 2017-01-03 Plan for Ytre Miljø 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Fag:

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Svandalsflonatunnelen. Brøytesnunisje Sveisnr Prosjekt E134 Svandalsflonatunnelen Side 1

YM-plan. Ytre miljøplan. Svandalsflonatunnelen. Brøytesnunisje Sveisnr Prosjekt E134 Svandalsflonatunnelen Side 1 YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: 303406 E134 Svandalsflonatunnelen. Brøytesnunisje Sveisnr. 2012098204 Prosjekt 303406 E134 Svandalsflonatunnelen Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Utarbeidelse og

Detaljer

Kap D2-3 YM-plan. E8 Lavangsdalen Midtdeler

Kap D2-3 YM-plan. E8 Lavangsdalen Midtdeler Kap D2-3 YM-plan E8 Lavangsdalen midtdeler Ytre miljøplan Kontrakt nr:t01 E8 Lavangsdalen Midtdeler Byggeplan Dato 24.05.2012 Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: 105958 E6 Kløfta - Granskrysset Kontrakt nr.: 15/226397 Versjon 2009-07-28 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: 105958 Rehabilitering av overvannsledninger

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Parsell: Rv. 83 Kanebogen kryssområde, delprosjekt S1. Prosjekt/kontrakt nr.:

YM-plan. Ytre miljøplan. Parsell: Rv. 83 Kanebogen kryssområde, delprosjekt S1. Prosjekt/kontrakt nr.: YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr.: Parsell: Rv. 83 Kanebogen kryssområde, delprosjekt S1 Versjon 2014-11-20 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1. versjon utarbeidet av:

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: RV19 GANG OG SYKKELVEG TIGERPLASSEN NORELØKKA DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt/kontrakt nr: Rv19 Gang og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Radiumhospitalet for optimal fiskevandring i Mærradalsbekken/

YM-plan. Ytre miljøplan. Radiumhospitalet for optimal fiskevandring i Mærradalsbekken/ YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Utbedring av kulvert ved Radiumhospitalet for optimal fiskevandring i Mærradalsbekken/ 2012023983 Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: E6 Numedalen bruer, Parsell: Hp 18 Km:14, Kåfjord kommune

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: E6 Numedalen bruer, Parsell: Hp 18 Km:14, Kåfjord kommune YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: E6 Numedalen bruer, Parsell: Hp 18 Km:14,5 1940 Kåfjord kommune Versjon 10.04.2014 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: EV6 Numedalen bruer,

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Opprusting

Detaljer

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R.

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R. YTRE MILJØPLAN Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Håkon 1 Asbjørn Dehlin Arctander Godkjent av Frøydis R. Stensvik

Detaljer

PLAN, YTRE MILJØ. Færøyfluene-

PLAN, YTRE MILJØ. Færøyfluene- PLAN, YTRE MILJØ Færøyfluene- Utdyping BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Ukast Anbudskonkurranse Gjennomføring Godkjent av Senter for utbygging- Kystverket Side 1 Innhold

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 503885 Fv 17 Mindland Utdyping seilingsled Arkivreferanse 16/83631 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Ytre miljøplan (Ym-plan)

Ytre miljøplan (Ym-plan) Ytre miljøplan (Ym-plan) Prosjekt/kontrakt nr: 061460 Geithus bru UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: 061460 Geithus bru Bo Sten (For Modum kommune) Dato: 2013-02-06

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 32 Holtesletta-Heivannet. GS veg. 15/221927 Versjon 24.11.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Småpudden bro Versjon 2010-05-02 UTARBIDLS OG GODKJNNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Småpudden bro Rambøll Norge AS Dato: 2.5.2014 Godkjent av: Signatur:

Detaljer

Miljøoppfølgingsskjema

Miljøoppfølgingsskjema Miljøoppfølgingsskjema Oppdragsgiver og : Enebakk kommune Prosjekt: Overføringsanlegg fra Ytre Enebakk RA til Kirkebygda SRA og utslippsledning til Øyeren i Enebakk kommune. Vedlegg 5 til miljøprogrammet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 546 Fanavegen Fotgjengerkryssing ved Kirkevoll skole. Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan for reguleringsplan

YM-plan Ytre miljøplan for reguleringsplan YM-plan Ytre miljøplan for reguleringsplan Prosjekt/kontrakt nr: 108669 Fv 503 Finstadvegen Versjon 2016-08-10 Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Statens vegvesen,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen. Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag. Statens vegvesen Region sør COWI dok.

Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen. Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag. Statens vegvesen Region sør COWI dok. Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 23 Dagslett-Linnes Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag Statens vegvesen Region sør 17.12.2015

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: SHA-plan: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Side 1

Detaljer

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ IVAR Utvidelse administrasjonsbygg SNJ Risikovurdering av ytre miljø Utarbeidet 27042015 Utvidelse av adm bygg på SNJ - Risikovurdering ytre miljø 2 / 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse

Detaljer

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Miljøkartlegging på Ørlandet Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Innhold Illustrasjon av utbyggingen Miljøstyringssystemet Miljøoppfølgingsplan og delmop Byggavfall og miljøgifter

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: E6 Kirkenes - Rundkjøring ved førstevann 501473 Versjon 20102012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: E6 Kirkenes

Detaljer

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Ullensaker kommune Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Miljøoppfølgingsplan Oppdragsnr.: 5152998 Dokumentnr.: 03 Versjon: F03 2016-05-02 Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP

MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP HERSTUA GRUS AS MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP DRIFTSFASEN JUNI 2013 1 (18) S w e co Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no S we c o No r

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten MILJØOPPFØLGINGSPLAN. Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV)

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten MILJØOPPFØLGINGSPLAN. Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV) Håndbok: PRS delprosesser og maler Side: 1 av 8 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten MILJØOPPFØLGINGSPLAN Prosjekt 11400487 THORLEIF HAUGS VEI 6 Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV) Utgave Dato Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 304529 Tunneloppgradering Region vest Bygging av ny vannledning til 3 boliger på Aksnes i Karmøy kommune Versjon 2015-12-18 UTARBEIDELSE

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: E6 Ulsberg - Melhus Parsell: Reguleringsplan E6 Korporalsbrua - Prestteigen Kommune: Midtre Gauldal kommune Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 28.11.2017 Deres ref.: 2017/4404 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/7211 Saksbehandler: Pål Foss Digre Miljødirektoratet endrer verneforskriften

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Forarbeider for asfaltering fylkesveger Aust agder 2016 Prosjektnr.: 207368 Sveisnr.: 16/59476 Versjon 2016-04-20 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen Statens vegvesen Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Anne-Grethe Nordahl / 15/209265-21 Sverre Wittrup

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning /

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / 15205292 Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Miljøveileder. I det etterfølgende er hvert enkelt miljøaspekt beskrevet etter samme mal:

Miljøveileder. I det etterfølgende er hvert enkelt miljøaspekt beskrevet etter samme mal: Miljøveileder Innledning Denne veilederen er ment som en bakgrunnsinformasjon til det enkelte selskap og prosjekt i arbeidet med ytre miljø. Her finnes hjelp til å vurdere aktuelle miljøaspekter, etablere

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider Versjon 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Fv31 Nordbyveien og Fv319 Svelvikveien. Prosjektfase: Entreprise. Mal-Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Fv31 Nordbyveien og Fv319 Svelvikveien. Prosjektfase: Entreprise. Mal-Versjon YM-plan Ytre miljøplan Fv31 Nordbyveien og Fv319 Svelvikveien Prosjektfase: Entreprise Mal-Versjon 2014-12-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Fv31 Nordbyvegen og Fv319 Svelvikveien

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport:

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport: Beskrivelse Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering Tilbud Flekkefjord kommune Dato: 13.06.2012 Oppdrag / Rapport nr. 312479 1 13.06.2012 TILBUDSUTSENDELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Hvordan sikre at vannmiljøet blir bedre ivaretatt i kontrakter. Bjørn Wang, Byggherreseksjonen, Statens vegvesen 20 minutter

Hvordan sikre at vannmiljøet blir bedre ivaretatt i kontrakter. Bjørn Wang, Byggherreseksjonen, Statens vegvesen 20 minutter Hvordan sikre at vannmiljøet blir bedre ivaretatt i kontrakter Bjørn Wang, Byggherreseksjonen, Statens vegvesen 20 minutter 23.09.2015 Statens vegvesen forvalter Norges lengste hage Foto: Ove Bergersen

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng /

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng / Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng / 106055 Versjon 2012-02-14 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng / 106055

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker?

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Nina Syversen, Asplan Viak Vannforeningsmøte 7.4.14 foredrag N. Syversen, Asplan

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Miljøoppfølgingsskjema

Miljøoppfølgingsskjema Miljøoppfølgingsskjema Oppdragsgiver og byggherre: Enebakk kommune Prosjekt: Overføringsanlegg fra Ytre Enebakk RA til Kirkebygda SRA og utslippsledning til Øyeren i Enebakk kommune. Vedlegg 3 til miljøprogrammet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER PLANID: 0125-XXXX DETALJREGULERING ETTER PBL. 12-3 FOR RAMSTADKRYSSET, GNR./BNR. 525/2, 525/21 M. FL. Planens dato: 30.05.2013, sist rev. 28.06.2013 Kommunestyrets vedtak: xx.xx.2013

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer