FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL. Alexander Berg Erichsen Trysil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL. Alexander Berg Erichsen Trysil 22.09 2014"

Transkript

1 FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Alexander Berg Erichsen Trysil

2 Struktur på presentasjon og rapport Rapporten bestilt av Sør-Østerdal regionråd Forfattere: Bjarne Jensen, Rune Antonsen og Alexander Berg Erichsen Todelt presentasjon og rapport: Generelle aspekt ved kommunestrukturdebatten Spesielle aspekt ved Sør-Østerdalsregionen og Hedmark Hvorfor? 2

3 Generelle aspekt ved kommunestrukturdebatten Utviklingen av kommunestrukturen i Norge fra 1837 Kommunestørrelsen i Norge i forhold til Europa Påstander og fakta om interkommunalt samarbeid Rekruttering og kompetanse i kommunene Tilfredshet med kommunale tjenester Vurdering av kostnadsgevinster ved sammenslåing Hva er en god kommune? Vurdering av små og store kommuner Erfaringer i fra danske kommunereformen 3

4 UTVIKLING NORSK KOMMUNESTRUKTUR ANTALL KOMMUNER 1837 = 392 KOMMUNER 1931 = 747 KOMMUNER 1964 = 454 KOMMUNER 2014 = 428 KOMMUNER GJENNOMSNITTLIG ANTALL INNBYGGERE KOMMUNER NEDLAGT 11 NYE KOMMUNER 32 KOMMUNER MED VESENTLIGE GRENSEENDRINGER TILSAMMEN 80 KOMMUNER VESENTLIG ENDRET ETTER

5 UTVIKLING NORSK KOMMUNESTRUKTUR Det har vært kontinuerlig endring i kommunestrukturen i Norge i fra kommuner har blitt vesentlig endret/nedlagt siden 1964 Viser at endringer i kommunestrukturen har en vært en kontinuerlig prosess. 5

6 KOMMUNESTØRRELSE I EU LANDENE OG ISLAND, NORGE OG SVEITS Gjennomsnittlig antall innbyggere per kommune Danmark Litauen Irland Nederland Portugal Sverige Bulgaria Latvia Belgia Poland Finland Norge Hellas Slovenia Italia Romania Tyskland Malta Estland Spania Luxemburg Island Østerrike Ungarn Sveits Slovakia Frankrike Tsekkia Kypros

7 EU (GJENNOMSNITT) OG NORGE NØKKELTALL KOMMUNESTRUKTUR EU (2008) NORGE (2008) GJENNONSNITTLIG KOMMUNESTØRRELSE INNBYGGERE GJENNOMSNITTLIG STØRRELSE AREAL KM2 710 KM2 ANDEL KOMMUNER MED FÆRRE ENN 5000 INNB KOMMUNE OG MELLOMNIVÅETS UTGIFTER SOM PST.ANDEL BNP 82 PST 55 PST 15,9 PST BNP 12,8 PST BNP FRATRKKET EKSPORTOVERSKUDD 15,8 PST 7

8 KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL PST AV KOMMUNENE HAR LAVERE INNBYGGERTALL ENN , MENS 75 PST AV INNBYGGERNE BOR I KOMMUNER MED MER ENN INNBYGGERE UNDER 5000 INNBYGGERE 235 KOM. 11,4 PST AV INNB KOM 12,4 PST INNB KOM. 16,9 PST INNB OVER KOM. 59,3 PST INNB 8

9 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 9

10 PÅSTAND: DET ER TUSENVIS AV INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER I NORGE BEREGNING AV OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID I FORSKNINGSRAPPORT FRA S.I.VABO, L-E. BORGE OG R. SØRENSEN; I GJENNOMSNITT OPPGA DISSE KOMMUNENE (158 KOMMUNER MIN ANMERKING) 14 SAMARBEIDSTILTAK, NOE SOM SKULLE TILSI AT DET EKSISTERER OVER 6000 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER I NORGE FOR Å KOMME FRAM TIL TALLET 6000 ER ANTALL KOMMUNER 430 MULTIPLISERT MED 14. SER DERE HVA SOM ER GALT MED REGNESTYKKET? REGNESTYKKET STÅR I RAPPORTEN: OMSTILLING OG UTVIKLING I NORSKE KOMMUNER.. 10

11 ANTALL INTERKOMMUNALE SAMARBEID IRIS- RAPPORT REGISTRERTE IKS 239 AS-er SUM (Det store flertallet driver næringsvirksomhet)

12 ANTALL INTERKOMMUNALE SAMARBEID IRIS- RAPPORT ANSLAG IKKE REGISTRERTE 27/28 SAMARBEID: CA ANSLÅR PÅ USIKKERT GRUNNLAG AT DET I TILLEGG ER CA 425 AVTALEBASERTE SAMARBEID NOE AVHENGIG AV HVORDAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID DEFINERES ER ANTALLET: VID DEFINISJON 1200/1300 FORMELL DEFINISJON 700/800 12

13 KOMMUNALE UTGIFTER OG ANDRE FORHOLD I INTERKOMMUNALE SAMARBEID VANLIGVIS DISPONERER KOMMUNENE MELLOM 6-8 PST AV SINE UTGIFTER I INTERKOMMUNALE SAMARBEID. GJENNOMSNITTLIG DELTAR 6 KOMMUNER I HVERT SAMARBEID. VARIASJONEN STOR - FRA 2 KOMMUNER TIL SAMARBEID HVOR ALLE KOMMUNENE I ET FYLKE DELTAR (Eks. interkommunale arkiv). 13

14 KOMMUNALE UTGIFTER OG ANDRE FORHOLD I INTERKOMMUNALE SAMARBEID KOMMUNENE DELTAR GJENNOMSNITTLIG I 13 INTERKOMMUNALE SAMARBEID (Jacobsen, 2014) STORDRIFTSFORDELER GJENNOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE BIDRAR POSITIVT TIL EFFEKTIVITET OG UTVIKLING I KOMMUNALE TJENESTER INNOVASJON 82 PST. OG 45 PST. (FOYN, 2011) DETTE ER EN HOVEDÅRSAK TIL AT DET IKKE ER ØKONOMISKE OG KVALITETSMESSIGE GEVINSTER VED SAMMENSLÅING AV KOMMUNER 14

15 REKRUTTERING OG KOMPETANSE KOMPETANSENIVÅET I KOMMUNENE ER HØYT NÆRMERE 40 PST. HAR UTDANNING PÅ HØGSKOLE/UNIVERSITETSNIVÅ INGEN SYSTEMATISK FORSKJELL ETTER KOMMUNESTØRRELSE. ANDRE FORHOLD SPILLER INN KONKURRANSEN OM ARBEIDSKRAFTEN I REGIONEN KOMMUNEN LIGGER MEST AVGJØRENDE FOR REKRUTTTERINGSPROBLEMER OG KOMPETANSE 15

16 REKRUTTERING OG KOMPETANSE MANGEL PÅ INGENIØRKOMPETANSE (40 PST AV KOMMUNENE), SYKEPLEIERE (1/3 DEL AV KOMMUNENE), FAGLÆRTE I PLEIE OG OMSORG (1/4 DEL AV KOMMUNENE) STØRST MANGEL PÅ INGENIØRKOMPETANSE, BARNEHAGEPEDAGOGER OG PLEIE OG SYKEPLEIERE I DE SENTRALE KOMMUNER. STØRST MANGEL PÅ KOMPETANSE INNENFOR LEDELSE, STRATEGI OG ORGANISASJON I MINDRE KOMMUNER KILDE: Bakkeli, Steen Jensen og Moland. Kompetanse i kommunene. Fafo-rapport

17 INNBYGGERNES TILFREDSHET MED KOMMUNALE TJENESTER OG KOMMUNESTØRRELSE Innbyggerundersøkelsen 2010 og 2013 fra DIFI Innbyggerne spurt om å definere tilfredshet med kommunale tjenester svar Datagrunnlag tilgjengelig Metoder 17

18 KONKLUSJONER: HØYEST TILFREDSHET I DE MINSTE KOMMUNENE TILFREDSHET SYNKER MED ØKENDE KOMMUNESTØRRELSE GJELDER FOR 11 AV 18 TJENESTER I DATAGRUNNLAGET FRA DIFI DE 11 TJENENESTENE STO FOR OVER 80 PST AV NETTODRIFTSUTGIFTER I 2013 (SSB, 2014) 18

19 GJENNOMSNITTSSKÅR BARNEHAGE, SFO, GRUNNSKOLE, BARNEVERN OG SYKEHJEM Mindre enn fra 5000 til Barnehage SFO Grunnskole Barneverntjenesten Sykehjem Over

20 GJENNOMSNITTSSKÅR HELSESTASJON, OMSORGSBOLIG, HJEMMESYKEPLEIE, SOSIALTJENESTEN OG PLAN OG BYGNING Mindre enn fra 5000 til Helsestasjon Omsorgsbolig Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Sosialtjenesten Plan og bygningskontoret Over

21 GJENNOMSNITTSSKÅR FOLKEBIBLIOTEK, KOLLEKTIVTRANSPORT OG BRANNVESEN Mindre enn fra 5000 til Folkebibliotek Kollektivtransporten i kommunen Brannvesen Over

22 INNBYGGERNES DELTAGELSE OG MEDVIRKNING I STYRING AV KOMMUNEN 22

23 Konklusjoner: DET ER STØRRE DELTAKELSE I KOMMUNALE SAKER I DE MINSTE KOMMUNENE DELTAKELSEN SYNKER MED ØKENDE KOMMUNESTØRRELSE INNBYGGERNE OPPFATTER INFORMASJONEN SOM BEST I DE MINST KOMMUNENE TILLITEN OG MULIGHETEN TIL Å PÅVIRKE LOKALPOLITIKERE ER STØRST I DE MINSTE KOMMUNENE 23

24 Figur 5. Viser deltakelse i politiske kommunale saker blant innbyggerne Mindre enn 5' 20 fra 5' til 20' 15 20' -110' 10 5 Hatt kontakt med en politiker i kommunen om saker som har opptatt deg? Hatt kontakt med en ansatt i kommunen om saker som har opptatt deg? Prøvd å få tak i informasjon fra kommunen om saker som har opptatt deg? Gjort noe for å påvirke en avgjørelse i kommunens styringsorganer? Gjennomsnitt prosentvis svar JA. Over 110' innbyggere

25 GJENNOMSNITTSSKÅR INFORMASJON Mindre enn 5' fra 5' til 20' 35 20' -110' 30 Å få rett person i kommunen i tale Å få informasjon fra de ansatte i kommunen Å klage til kommunen, dersom du oppfatter deg urettferdig behandle Å forstå skriftlig informasjon fra kommunen Over 110' innbyggere

26 GJENNOMSNITTSSKÅR PÅVIRKNING OG TILLIT LOKALPOLITIKERE Mindre enn 5' fra 5' til 20' 20' -110' Over 110' innbyggere Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan kommunepolitikerne lytter til innbyggernes synspunkter i din kommune? Hvor stor eller liten tillit har du til at kommunepolitikerne arbeider for innbyggernes beste?

27 Tilfredshet med kommunale tjenester, lokaldemokrati og kommunestørrelse Tabell 3.1 Korrelasjonskoeffisienter mellom innbyggere og tilfredshet ved kommunale tjenester Tjeneste Log-innb. Tjeneste Log-innb. Tjeneste Log-innb. Barnehage * Barnevernstjeneste * Sosialtjenesten * Observasjoner 7534 Observasjoner 4362 Observasjoner 4254 P-verdi P-verdi P-verdi SFO * Sykehjem * Kemner Observasjoner 6717 Observasjoner 6744 Observasjoner 4732 P-verdi P-verdi P-verdi Grunnskole * Helsestasjon * Plan & bygg * Observasjoner 8250 Observasjoner 7004 Observasjoner 5925 P-verdi P-verdi P-verdi Fastlege Omsorgsbolig * Brannvesen * Observasjoner Observasjoner 5414 Observasjoner 7698 P-verdi P-verdi P-verdi Legevakt * Hjemmesykepleie * Kollektivtransport * Observasjoner 9317 Observasjoner 5897 Observasjoner P-verdi P-verdi P-verdi PPT * Hjemmehjelp * Folkebibliotek * Observasjoner 4842 Observasjoner 5160 Observasjoner 9199 P-verdi P-verdi P-verdi

28 INNBYGGERNES TILFREDSHET MED DE MEST KOSTNADSKREVENDE KOMMUNALE TJENESTER ER HØYEST I DE SMÅ KOMMUNENE OG SYNKER MED ØKENDE STØRRELSE DETTE GJELDER TJENESTENE PLEIE OG OMSORG, HELSE OG SOSIALTJENESTER OG OPPVEKST/GRUNNSKOLE. NÆRMERE 80 PROSENT AV KOMMUNENES UTGIFTER GÅR TIL DISSE TJENESTENE ROSE/PETTERSEN 2003 TNS GALLUP MONKERUD/SØRENSEN 2010 CHRISTENSEN/MIDTBØ 2011 ØSTRE 2011 BALDERSEN/PETTERSEN/ROSE 2011 ERICHSEN/JENSEN/NARUD 2014 SØRENSEN/MONKERUD HEVDER AT KOMMUNENES INNTEKTSNIVÅ ER VIKTIGERE ENN KOMMUNENES STØRRELSE VABO-UTVALGET ALENE OM Å HEVDE AT STØRRELSE IKKE BETYR NOE FOR INNBYGGERNES TILFREDSHET MED TJENESTENE 28

29 Kostnadsgevinster ved kommunesammenslåing? Langørgen et al. (2002) modellberegninger, basert på KOSTRA: Sammenslåing av alle kommuner < 5.000, gevinst: 2,4% Sammenslåing til 90 kommuner, gevinst: 3,6% = 4,1 mrd Brandtzæg (2009): Evaluering av gjennomførte sammenslåinger de siste årene I forhold til effektivisering og innsparing, er det innen administrasjon, ledelse og fellesutgifter vi finner de største reduksjonene etter sammenslutningene, og vi ser at dette gjenspeiler seg i en økning i utgiftene til tjenesteproduksjonen. Det er for de minste kommunene vi ser de klart største effektene, noe som også blir en illustrasjon på de smådriftsulempene som mange små kommuner har innenfor administrasjon.

30 Kostnadsgevinster ved kommunesammenslåing? Østre og Ranheim (2011): Innvending - KOSTRA-tall ikke sammenlignbare. Små kommuner fordeler ikke fellesutgifter. Kommunene klassifiserer og registrerer utgifter ulikt. KS (2013): «Besparelser, utover adm, betinger sentralisering av tjenestene» Den danske reformen: Usikker virkning. De fleste svak kostnadsøkning på kort sikt og lengre sikt litt lavere administrasjonskostnader 30

31 KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM LØFTER INNTEKTSNIVÅET FOR KOMMUNER MED LAVE SKATTEINNTEKTER OG HØYT UTGIFTSBEHOV 1. NÆR SAMENHENG MELLOM INNTEKTEUTVIKLING OG KOMMUNENS BEFOLNINGSUTVIKLING OG BEFOLKNINGEN FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 2. SKAL BIDRA TIL AT KOMMUNENES INNTEKTER STYRES AV UTGIFTSBEHOVET I KOMMUNENE 3. BASISTILSKUDDET OG SMÅKOMMUNESTILSKUDDET ER DET VIKTIGSTE BIDRAG TIL Å UTJEVNE KOSTNADSFORSKJELLER KNYTTET TIL SPREDTBYGDHET OG AREAL 31

32 KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM LØFTER INNTEKTSNIVÅET FOR KOMMUNER MED LAVE SKATTEINNTEKTER OG HØYT UTGIFTSBEHOV 4. ALLE KOMMUNER LØFTES OPP TIL ET MINIMUMS SKATTEINNTEKTSNIVÅ (CA 92 PST AV GJENNOMSNITTET). KOMMUNER MED SKATTEINNTEKTSNIVÅ OVER 9O PST AV LANDSGJENNOMSNITTET BEHOLDER 40 PST AV MERSKATTEINNTEKTENE 5. KOMMUNER MED SKATTEINNTEKTSNIVÅ UNDER 90 PST AV LANDSGJENNOMNSNITTET (CA ¾ DELER) ER INNTEKTSNIVÅET I HOVEDSAK BESTEMT AV BEFOLKNINGENS STØRRELSE OG FORDELING PÅ ALDERSKLASSER. 32

33 UTVIKLINGEN I PRIVAT OG KOMMUNALT KONSUM I FASTE PRISER Privat konsum Kommunalt konsum 33

34 SYSSELSATTE ÅRSVERK STAT OG KOMMUNER. PST.ANDEL AV TOTALE ÅRSVERK 34

35 HVA ER EN GOD KOMMUNE? YTER TJENESTER INNBYGGERNE ER TILFREDSE MED GIR INNBYGGERNE MULIGHET TIL Å PÅVIRKE/INFLUERE TJENESTENE GIR INNBYGGERNE MULIGHETER TIL Å MEDVIRKE I UTVIKLINGEN AV SIN KOMMUNE / SINE LOKALSAMFUNN GIR MULIGHETER TIL NASJONAL STYRING OG KONTROLL 35

36 HVA ER EN GOD KOMMUNE? BIDRAR TIL GODT SAMARBEID OG SAMSPILL MELLOM OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG TJENESTER FRA ULIKE FORRVALTNINGSNIVÅER GIR EFFEKTIV TJENESTEYTING (EKSEMPEL HELSETJENESTER LEON/BEON) STIMULERER TIL GOD NÆRINGSUTVIKLING SIKKERHET OG STABILITET KNYTTET TIL KOMMUNALE TJENESTER 36

37 VIRKNINGER STORE OG SMÅ KOMMUNER KOSTNADER INGEN VESENTLIG FORSKJELL KOSTNADSVARIASJONER SKYLDES FØRST OG FREMST BOSETTINGSSTRUKTUR OG BEFOLKNINGSSAMMENSETTING SAMARBEID MELLOM KOMMUNER ER VIKTIG FOR KOMMUNAL INOVASJON OG EFFEKTIVITET. INTERKOMMUNALT SAMARBEID ER IKKE ET DEMOKRATISK PROBLEM. BRUKES BÅDE AV SMÅ OG STORE KOMMUNER REKRUTTERING/KOMPETANSE KOMMUNESTØRRELSE BETYR LITE. KONKURRANSEN OM ARBEIDSKRAFTEN OG PERSONALPOLITIKK BETYR MEST

38 VIRKNINGER STORE OG SMÅ KOMMUNER INNBYGGERNES INNVIRKNING OG INNFLYTELSE PÅ KOMMUNALE TJENESTER ER STØRST I SMÅ KOMMUNER OG SYNKER MED ØKENDE KOMMUNESTØRRELSE INNBYGGERNES TILFREDSHET MED KOMMUNALE TJENESTER ER HØYEST I SMÅ KOMMUNER OG SYNKER MED ØKENDE KOMMUNESTØRRELS HELHETSTENKNING SMÅ KOMMUNER HAR LETTERE FOR Å SE PÅ TVERS AV SEKTORER 38

39 VIRKNINGER STORE OG SMÅ KOMMUNER DEMOKRATI OG TILLIT- SMÅ KOMMUNER SKÅRER BEDRE ENN STORE FAGMILJØER- STORE KOMMUNER HAR STØRRE FAGMILJØER. HVEM ER DET EN FORDEL FOR? SENTRALSTYRING- STORE OG MEST MULIG LIKE KOMMUNER ER LETTERE Å STYRE FRA DEPARTEMENT OG DIREKTORATER KONKURRANSEUTSETTING/MARKEDSLØSNINGER STORE KOMMUNER GIR STØRST MULIGHETER FOR MARKEDSLØSNINGER OG KONKURRANSEUTSETTING 39

40 ERFARINGER DANSK KOMMUNALREFORM 239 KOMMUNER BLE SAMMENSLÅTT TIL 66 KOMMUNER I 2007, MENS 32 KOMMUNER FORTSATTE UFORANDRET VIRKNINGER I FØLGE FORSKNING: 1. KVALITET KOMMUNALE TJENESTER - HAR IKKE MATERIALE TIL Å VURDERE DET 2. KOSTNADER SVAK ØKNING I KOSTNADSNIVÅ PÅ KORT SIKT LANG SIKT LITEN REDUKSJON I ADMINISTRASJONSUTGIFTER 3. DEMOKRATI: - ANTALL KOMMUNEPOLITIKERE REDUSERT FRA 4600 TIL STYRKET FOLKEVALGTE NØKKELPERSONER PÅ BEKOSTNING AV MENIGE - ADMINISTRASJONEN I KOMMUNEN STYRKET SIN POSISJON - STATLIGE MYNDIGHETER STYRKET SIN POISJON

41 ERFARINGER DANSK KOMMUNALREFORM 4. MINDRE FLINK TIL Å SE TJENESTER PÅ TVERS AV SEKTORGRENSER 5. MERE DIREKTIONSORGANISERING PÅ BEKOSTNING AV TRADISJONELL FORVALTNINGSORGANISERING 6. FLERE BORGERSERVICESENTRE OPPRETTHOLDT LOKALE SENTRA FOR TJENESTER MYE ER OGSÅ UENDRET VURDERINGENE BASERT PÅ INTERVJUER SYNSING? KILDE: Asmus Leth Olsen: Kommunalreformens konsekvenser. Tidsskriftet Politik (2011) 41

42 EN KONKLUSJON Muligheten til små kommuner er i større grad til stede i distriktene enn i befolkningstette områder. Derfor er fortrinnene knyttet til små kommuner en særlig kvalitet som er tilgjengelig som virkemiddel for å styrke distriktene. Det er et av distriktenes viktige konkurransefortrinn i forhold til større byområder. Satsing på større kommuner vil særlig slå negativt ut for befolkningen i distriktene.

43 SØR-ØSTERDAL REGIONEN HER VIL DET BLI GITT EN PRESENTASJON OVER: SAMMENDRAG AV REGIONAL UTVIKLING I SØR-ØSTERDAL TILFREDSHET VED KOMMUNALE TJENESTER I HEDMARK OG LANDET SAMLET OVERSIKT OVER OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID 43

44 REGIONAL UTVIKLING I SØR- ØSTERDAL Forskjellige defensjoner av begrepet I rapporten definert som utvikling/endring av: Befolkningen Sysselsetning og arbeidsmarked Næringsliv og næringsstruktur 44

45 Utvikling av befolkningen og bosetting Sør-Østerdal: Ca. 3.5 prosent Nest-høyest i fylket Lavere befolkningsvekst enn landet samlet Trysil= -5,75 prosent 45

46 Utvikling av befolkningen og bosetting SSB befolkningsprognose Tabell 2.2 Befolkningsprognoser for regionene, prosentvis endring fra 2014 til 2040 Region Middels Lav Høy Sør-Østerdal Hamarregionen Glåmdalsregionen Fjellregionen Landet samlet Nest-høyest beregnet prognose for Sør- Østerdal Flere faktorer kan endre utviklingen Trysil 0.08 prosent

47 Utvikling av befolkningen og bosetting Figur 2.2 Vektet prosentvis vekst i høyere utdanning Glåmdalen Hamarregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Landet samlet Utdanning Sør-Østerdal: Ca. 32 prosent Nest-høyest i fylke Høyere enn landet samlet Trysil 37.8 prosent

48 Sysselsetting og arbeidsmarked Figur 2.5 Vektet prosentvis endring i sysselsetting (15 74 år) Glåmdalsregionen Hamarregionen Sør-Østerdalregionen Fjellregionen Landet samlet Sysselsetting Finanskrise knekk Viser arbeidsplasser i regionen Sør-Østerdal: Marginal nedgang fra 2005 Nesten lik landet samlet Best i fylket, men lave differanser

49 Sysselsetting og arbeidsmarked Prosentvis endring i sysselsetting i kommunene ( ). Kommune Privat sektor og offentlige foretak Kommunal og fylkeskommunal forvaltning Statlig forvaltning 0427 Elverum Trysil Åmot Stor-Elvdal Engerdal

50 Næringsliv og næringsstruktur Figur 2.11 Prosentvis vekst av samlet antall nyetablerte foretak per år Glåmdalsregionen Hamarregionen Sør-Østerdalregionen Fjellregionen Næringsliv Sør-Østerdal: Hatt kraftig vekst ifra 2009 Størst i fylket og høyere enn landet 80 Landet samlet Foretak: Ansvarlige selskap, AS, ASA, DA og enkeltpersonforetak

51 Sammendrag av sterke og svake sider i regionen, vedrørende regional utvikling. Sterke sider ved regionen: Positiv befolkningsprognose for samlet regionen og utvikling av befolkningen (utdanning og inntekt) Endring i sysselsetting, lik landet samlet. Best i blant regionene i Hedmark Høyt antall nyetablerte foretak Svake sider i regionen: Lavere vekst enn landet samlet for privat, kommunal og fylkeskommunal sektor. Enkelte kommuner har hatt og forventer befolkningsnedgang. Differensiert vekst internt i regionen. 51

52 Tilfredshet med kommunale tjenester i Hedmark Datamaterialet fra Innbyggerundersøkelsen (2013) gir også grunnlag for å analysere resultatene i Hedmark særskilt. Brutto datagrunnlag for Hedmark er 439 svar, men som nevnt tidligere inkluderes ikke svarene «Vet ikke» inn i beregningen av gjennomsnittsskåren. 52

53 Tilfredshet med kommunale tjenester i Hedmark 53

54 Tilfredshet med kommunale tjenester i Hedmark Hedmark følger de nasjonale resultatene relativt likt Men hvor Hedmark har høyere tilfredshet ved 14 av 18 tjenester. Dette er tjenester som utgjør en stor andel av nettodriftsutgifter. Hedmark har derfor et høyere tilfredshetsnivå på flere viktige tjenester, enn landet samlet. 54

55 Tilfredshet med kommunale tjenester i Hedmark Figur 3.9 Differanse i tilfredshet mellom Hedmark og landet samlet 8 Differanse= Hedmark - Landet 6 4 Differanse= Hedmark - Landet

56 Tilfredshet med kommunale tjenester i Hedmark Konklusjon, Hedmark: Høyere tilfredshetsnivå ved kommunale tjenester enn landet samlet, på 14 av 18 tjenester. Disse tjenestene står for ca.80 prosent av nettodriftsutgifter I Hedmark er forholdet mellom antall innbyggere og tilfredshet ved kommunale tjenester ikke like sterkt som landet samlet. 56

57 OVERSIKT OVER OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID Omfanget av samarbeidet er relativt lavt. Som mål på omfanget brukes samlet driftsutgifter til interkommunalt samarbeid, i prosent av driftsutgifter i kommunen. Alle samarbeid 57

58 OVERSIKT OVER OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID IKS og AS

59 OVERSIKT OVER OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID 27 og Vertskommune

60 OVERSIKT OVER OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID 60

61 OVERSIKT OVER OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID Konklusjon: Prosentvis utgifter til interkommunalt samarbeid, i forhold til driftsutgifter til kommunen. Lavt i regionen 61

62 Rådmennenes vurdering av interkommunalt samarbeid, kommunestruktur og regional utvikling Rådmennene tilfredse med interkommunalt samarbeid. Interkommunalt samarbeid; lite omfattende og ikke kilde til demokratisk underskudd. Ingen av rådmennene så behov for å endre kommunestrukturen gitt dagens situasjon. 62

63 Samlet konklusjon Sør-Østerdal/Hedmark Flere positive regionale utviklingstrekk ifht. andre regioner og visse tilfeller til landet samlet Interne differanser Svakere utvikling enn landet samlet på flere områder Viktig med vekst og delt vekst for velferdsnivået i kommunene Høy tilfredshet ved kommunale tjenester i Hedmark I landet samlet; en negativt statistisk sammenheng mellom tilfredshet og antall innbyggere i flere tjenester Rådmennene tilfredse med interkommunalt samarbeid i regionen Ser ikke stort behov for endringer av kommunestrukturen Potensial for bedre regional utvikling

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 1. Utkast 02.09.2014

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 11.09.2014 1 INNHOLD:

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID INDRE ØSTFOLD. 09.04 2013 Bjarne Jensen og Ole Gustav Narud

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID INDRE ØSTFOLD. 09.04 2013 Bjarne Jensen og Ole Gustav Narud KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID INDRE ØSTFOLD 09.04 2013 Bjarne Jensen og Ole Gustav Narud DISPOSISJON DEL 1 GENERELT OM KOMMUNESTRUKTUR HVA ER STORE OG SMÅ KOMMUNER FORDELER OG ULEMPER STORE

Detaljer

Tjenestekvalitet og demokrati i ny kommunestruktur. Ole Gustav Narud Rena 28.01.15

Tjenestekvalitet og demokrati i ny kommunestruktur. Ole Gustav Narud Rena 28.01.15 Tjenestekvalitet og demokrati i ny kommunestruktur Ole Gustav Narud Rena 28.01.15 Om meg i denne sammenheng: Amanuensis i økonomi ved HH, Rena Leder i Lokalsamfunnsforeningen (2009) Tidligere ordfører

Detaljer

Hva betyr kommunestrukturen for bosettingsmønster, tjenestekvalitet og demokrati? Rena 28.02.2013

Hva betyr kommunestrukturen for bosettingsmønster, tjenestekvalitet og demokrati? Rena 28.02.2013 Hva betyr kommunestrukturen for bosettingsmønster, tjenestekvalitet og demokrati? Rena 28.02.2013 Oppfatninger om norske kommuner. Omtale og debatt om norske kommuner og fylkeskommuner gjenspeiler etter

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Mosvik og Inderøy. Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE

Mosvik og Inderøy. Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE Mosvik og Inderøy Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 264 2010 TF-rapport Tittel: Mosvik og Inderøy Utredning av kommunesammenslåing

Detaljer

Kommunestruktur i Hedmark

Kommunestruktur i Hedmark ØF-rapport nr. 01/2005 Kommunestruktur i Hedmark av Reidun Grefsrud, Gro Marit Grimsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kommunereform - faktautredning

Kommunereform - faktautredning Kommunereform - faktautredning - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Faktautredning kommunereform 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 OPPDRAGET/UTREDNINGSMANDATET... 3 KORT OM KOMMUNEREFORMEN... 3 MÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Hilde H. Zeiner Trond Tjerbo Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen NOTAT 2015:104 Tittel: Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Forfatter: Hilde H. Zeiner

Detaljer

NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser

NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser Jørund Nilsen, Einar Bowitz og Magne Langset Desember 2012 1 Innhold: SAMMENDRAG...4 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER...9

Detaljer

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0066-9

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 02/03 Forord Vekst og verdiskaping i næringslivet gir grunnlag for velstand og velferd. Stat og kommuner leverer sentrale tjenester og velferd til befolkningen.

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere RAPPORT 2004:9 Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp Arbeidsmarkedet for akademikere ISF 2004 Rapport 2004:9 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

Prop. 95 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2015

Prop. 95 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Sterke kommuner for framtiden.. 7 1.2 Utfordringer i kommunesektoren

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester Anja Hjelseth, Audun Thorstensen og Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 13/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunestruktur i Molde-regionen

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer