INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN"

Transkript

1 Høgskolen i Bergen INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2006 en arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med den administrative organiseringen ved Høgskolen i Bergen. Gruppen fikk følgende sammensetning: utdanningsdirektør Kari Lorentz (leder) dekan Ole Gunnar Søgnen, AI instituttleder Mildrid Haugland, AHS styremedlem Trine Kvernhusvik kontorsjef Tone Elise Børslid, AL tillitsvalgt Leif Erik Otterå, FF tillitsvalgt Thor M. Steenersen, Parat Johan Vibstad var oppnevnt som sekretær for gruppen. Høgskoledirektøren fastsatte følgende mandat for gruppen: Administrasjonsgruppen skal: kartlegge styrker og svakheter med dagens administrasjonsordning vurdere om organiseringen av de administrative tjenestene er optimal beskrive og vurdere hvilke administrative funksjoner og oppgaver det kan være hensiktsmessig å sentralisere beskrive og vurdere hensiktsmessige organisatoriske enheter i sentraladministrasjonen foreslå endringstiltak som støtter opp om primæraktivitetene og sikrer en best mulig utnytting av høgskolens samlede administrasjon Administrasjonsgruppen skal ha et nært samarbeid med alle driftsenheter. Administrasjonsgruppen skal opprette en interaktiv webside, som har som formål å fungere som et diskusjonsforum og informasjonskanal underveis i prosessarbeidet. Mellom møtene i administrasjonsgruppen skal det legges ut aktuelle problemstillinger som administrasjonsgruppen ønsker innspill i forhold til. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte mars avga gruppen en delinnstilling med forslag til hensiktsmessige organisatoriske enheter i sentraladministrasjonen. Gruppen valgte å avgi en delinnstilling av hensyn til tilsetting i ledige stillinger fra som utdanningsdirektør og personaldirektør, og eventuelt nye stillinger som forskningsdirektør og kommunikasjonsdirektør. Etter i alt åtte møter avga gruppen fullstendig innstilling 17. april. Delinnstillingen utgjør kapittel 4 i innstillingen. Medlemmene i arbeidsgruppen har vært i uformell dialog med ansatte i organisasjonen underveis i prosessen. De ansatte har hatt mulighet til å være medvirkende i prosessen gjennom innspill på en webside som arbeidsgruppen fikk etablert da arbeidet startet. 1

2 Svakheter ved arbeidet: tidsrammen var knapp arbeidsgruppen hadde ikke mandat til å foreta en funksjonsanalyse og en grundig evaluering av nåværende administrasjonsordning 2. Utgangspunkt for arbeidsgruppens innstilling Arbeidsgruppen understreker at høgskolen både sentralt og ved avdelingene har en velkvalifisert og godt fungerende administrasjon. Arbeidsgruppen har stor respekt for det arbeidet som utføres ved de enkelte administrative enhetene. Enhetene er både like og ulike, og det er utviklet lokale hensiktsmessige måter å organisere det administrative arbeidet på. Det er imidlertid viktig å styrke samhandlingen mellom enhetene for å sikre bl.a.: en best mulig utnyttelse av den samlede administrative kompetansen en helhetlig behandling av sammenfallende problemstillinger i ulike avdelinger innspill fra ulike deler av organisasjonen utvikling av personer og fagområder utviking av felles forståelse, verdier og holdninger i organisasjonen likeverdig behandling harmonisering at høgskolens administrasjon framstår som profesjonell og med høy kompetanse En god samhandling på tvers i administrasjonen kan sikres på flere måter, bl.a. gjennom: delegasjonsfullmakter ansvarliggjøring av medarbeidere kommunikasjon åpne prosesser som inviterer til dialog og medinnflytelse godt regelverk, gode rutinebeskrivelser og felles maler fagfora på tvers av enhetene Følgende mål er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og er grunnlag for utdanningsinstitusjonenes rapportering til departementet: universiteter og høgskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet høgskolen skal oppnå resultater i forskning og faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med evne til å møte behovene i samfunnet universiteter og høyskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressurser Høgskolens strategiske plan samsvarer godt med departementets målstruktur og har følgende hovedområder: utdanning og læringsmiljø forskning, utvikling, nyskaping og formidling samhandling med samfunns- og næringsliv internasjonalisering kompetanse og organisasjonsutvikling 2

3 Disse dokumentene har vært sentrale i gruppens arbeid med forslag til organisering av administrasjonen. 3. Helhetlig administrasjon Høgskoledirektøren er øverste leder for administrasjonen og har ansvar for den samlede administrative virksomheten ved HiB, jf i lov om universiteter og høyskoler. Høgskolen i Bergen skal ha en profesjonell administrasjon som støtter opp under høgskolens primæraktiviteter. Høgskoledirektøren leder den administrative virksomheten gjennom delegasjonsfullmakter og dialog med stabsdirektører og dekaner. Som leder for høgskolens samlede administrasjon er høgskoledirektøren pålagt av styret å sørge for en administrasjon som bidrar til en best mulig utnyttelse av den samlede administrative kompetansen ved Høgskolen i Bergen (styresak 05/2005). Oppgavene for høgskolens samlede administrasjon er følgende: sikre styret grundige og gode utredninger som grunnlag for beslutninger kvalitetssikre høgskolens administrative virksomhet yte service til høgskolens studenter og tilsatte sikre likeverdig og rettferdig behandling av høgskolens studenter og tilsatte være støttefunksjon for dekaner og faglige ledere sikre dublering av kompetanse ivareta forvaltningsoppgaver Den organisatoriske plasseringen av administrativt personale som er ansvarlig for utredningsarbeidet av strategiske og fagpolitiske saker og kvalitetssikring av forvaltningen, kan organiseres i sentraladministrasjonen. Avdelingene kan bidra med saksbehandlere i perioder til øremerkede oppgaver sentralt. Det legges vekt på: sentraladministrativt personale skal primært være organisert i sentrale seksjoner, men kan av hensyn til brukernærhet, ha arbeidsplass ved avdelingsadministrasjonene for organisering av operative funksjoner skal det foretas en avveining mellom brukernærhet og stordriftsfordeler det skal være samsvar mellom ansvar og oppgaver for et styringsnivå og det administrative støtteapparatet som er disponibelt dekanene skal ha et velkvalifisert administrativt støtteapparat og god drifts- og styringsstøtte, og det skal legges opp til delegering av administrative oppgaver der dette er hensiktsmessig. (jf. Kvalitetsrapporten, departementets delrapport om personalpolitikk) prinsippet om fullført saksbehandling bør gjennomføres i størst mulig grad Sentraladministrasjonen skal ha ansvar for gjennomgående systemer og rutiner og skal ha spesialkompetanse som det ikke er rasjonelt å spre på flere nivåer i organisasjonen. Avdelingene skal yte kontoradministrativ og teknisk støtte til den faglige virksomheten og ha solid saksbehandler- og utredningskompetanse. Matriseorganisering med nettverk på tvers av avdelinger og sentraladministrasjon skal sikre en helhetlig behandling av sammenfallende problemstillinger i ulike avdelinger, koordinere innspill fra ulike deler av organisasjonen, bidra til utvikling av personer og fagområder og 3

4 utvikle felles forståelse, verdier og holdninger i organisasjonen, slik det gjøres i dag gjennom lønnsforum, personalforum, studieforum, nettredaksjonen, EVU gruppen, utvalgsarbeid osv. 4. Arbeidsgruppens forslag til hensiktsmessig organisering av sentraladministrasjonen Arbeidsgruppen har vurdert forskjellige alternativer mht den fremtidige organiseringen av høgskolens sentraladministrasjon. For det enkelte område gis en anbefaling som bygger på vurderinger av dagens situasjon, målene for virksomheten og på de premisser og organisasjonstenkning som er presentert innledningsvis. Gruppen har kommet frem til et enstemmig forslag til organisering av følgende stabsenheter i sentraladministrasjonen: Seksjon for utdanning Seksjon for forskning og ekstern samhandling Seksjon for personal Seksjon for økonomi og fellestjenester I tillegg til de fire stabsseksjonene foreslår gruppens flertall et styresekretariat, som organisatorisk er plassert direkte under høgskoledirektøren, mens gruppens mindretall ønsker en egen seksjon for kommunikasjon der også styresekretariatet inngår. Forslaget fra gruppens flertall samsvarer i stor grad med høgskoledirektørens utkast til organisering av sentraladministrasjonen i sak 71/2006 Evaluering av organisering, styring og leiing, bortsett fra at flertallet kun foreslår fire seksjoner og et styresekretariat. Forslaget støtter også godt opp om høgskolens primærvirksomhet og er en forsiktig justering av nåværende administrasjonsordning. Forslaget betyr fire direktører (utdanningsdirektør, forskningsdirektør, personaldirektør og økonomidirektør) og et styresekretariat, som har sekretariatsfunksjon og sakskoordinering for styresaker. Flertallet ønsker også en kommunikasjonsrådgiver lagt til styresekretariatet. I tillegg foreslås kriseberedskap og valg lagt til styresekretariatet. Flertallet ser det ikke som tjenlig å dele opp nåværende informasjonskontor, men den ledige stillingen som informasjonsleder bør utlyses. Universitetene har stort sett egne enheter for formidling og kommunikasjon, men all studentinformasjon og studentrekruttering ligger normalt i utdannings-/studieenhetene, og bør etter flertallets mening fortsatt ligge der. Flertallet ser likevel behovet for en kommunikasjonsrådgiver som sitter høyt oppe i organisasjonen og som kan bistå rektor og høgskoledirektør når det gjelder intern og ekstern kommunikasjon og profilering. Kommunikasjonsrådgiveren bør, sammen med informasjonskontoret, ha ansvar for å utvikle høgskolens kommunikasjonsstrategi. Flertallet i gruppen går inn for å lyse ut stilling som kommunikasjonsrådgiver. Arbeidsgruppen har drøftet muligheten for å slå sammen personal- og økonomiseksjonen. Dette forslaget fikk ikke støtte i arbeidsgruppen bl.a. med den begrunnelse at personalfunksjonen er så viktig at den ikke bør overskygges av økonomi. Personalseksjonen videreføres som den er i dag, bortsett fra forskning som flyttes til en ny seksjon og lønn som overføres fra økonomi til personal. Lønn flyttes bl.a. pga innføringen av SAP, det nye lønnsog personalsystemet. Flertallet mener at fire stabsseksjoner, der høgskolens primæraktiviteter gjenspeiles, supplert med et avgrenset styresekretariat med målrettete funksjoner, vil være den beste løsningen. 4

5 Arbeidsgruppen har i forslagene antydet at det kan være aktuelt å dele opp seksjonene i underenheter eller fagteam, men har i liten grad tatt standpunkt til hvilke underenheter som kan være aktuelle. Det kan være naturlig at høgskoledirektøren sammen med direktørene foretar denne oppdelingen. Bibliotek og Mediesenter bør være egne enheter under seksjonen for forskning og ekstern samhandling. De er etablerte og sterke enheter som allerede har god faglig ledelse. Det er også naturlig at informasjonskontoret og internasjonalt kontor blir egne enheter i Seksjon for utdanning. Ansvaret for det helhetlige kvalitetssikringssystemet har hittil ligget på Seksjon for utdanning og kvalitet, men det er naturlig at ansvaret for helhetlig kvalitetssikring ligger der ansvaret for virksomhetsstyring og rapportering ligger. Arbeidsgruppen foreslår derfor at ansvaret for høgskolens helhetlige kvalitetssikringssystem legges til Seksjon for økonomi og fellestjenester sammen med ansvaret for virksomhetsstyring. Ansvaret for studiekvalitet vil fortsatt ligge på Seksjon for utdanning. Mindretallsforslag organisering av SA Arbeidsgruppens mindretall, Tone Elise Børslid, foreslår en femte stabsseksjon Seksjon for kommunikasjon der også styresekretariatet inngår. Begrunnelsen for denne seksjonen er institusjonens behov for å styrke profesjonaliseringen av dette fagområdet som skal støtte opp om både hovedmål og delmål i strategisk plan. Det vil også kunne hentes ut gevinster ved å koble spesialister innen kommunikasjonsfaget til markedsføring, profilering og alumnus. Stabsenheten skal bistå høgskolens ledelse med synliggjøring, legitimering og markedsføring av HiB overfor politiske miljøer, myndigheter, næringsliv, offentlig forvaltning og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Enheten kan også bistå i arbeidet med informasjon og markedsføring overfor potensielle studenter, stillingssøkere og andre brukere av høgskolen sine tjenester. Det er av stor betydning at HiB fremstår med en positiv profil utad. Enheten vil kunne være en sentral bidragsyter i forhold til dette. Internt er informasjonen rettet mot ansatte og studenter. I tillegg til å holde de ansatte orienterte om virksomheten, bidrar informasjon til et levende miljø gjennom debatt og meningsutveksling. Informasjonen skal formidle helheten og informasjon kan også stimulere til endringer, vekst og utvikling for organisasjonen. Kommunikasjonsenheten skal kunne gi ansatte, studenter, samfunns- og næringsliv enkel tilgang til relevant kvalitetssikret informasjon. Derfor kan det også være hensiktsmessig å legge sentralbordet til denne enheten. Mindretallet mener at det bør opprettes en liten gruppe med høyt kompetente rådgivere i et styresekretariat i seksjon for kommunikasjon, for å styrke rektoratet og styrets strategiske funksjoner. Forslag til organisasjonskart for sentraladministrasjonen Flertallets organisasjonskart for SA følger som vedlegg 1 Mindretallets organisasjonskart for SA med begrunnelser følger som vedlegg 2 5. Sentralisering av administrative funksjoner Arbeidsgruppen har vurdert hvordan en skal få til en sterkere samhandling mellom SA og avdelingene, jf. styresak 5/2005: Styret ber om at høgskoledirektøren, i samråd med dekanene, legger opp til en mer samordnet ledelse og styring av det administrative apparat fra sentralt hold ved høgskolen. 5

6 Det sentraladministrative personalet skal primært være organisert i stabsseksjoner, men kan av hensyn til brukernærhet, ha arbeidsplass ved avdelingsadministrasjonene. Høgskolen har gode erfaringer med sentralisering av IT og bibliotek, hvor medarbeidere har arbeidssted ved avdelingene. Organiseringen av det administrative arbeidet med internasjonalisering er et eksempel på at sentralisering også har betydd fysisk samling av personalet i SA. Arbeidsgruppen har hatt en gjennomgang av administrative funksjoner og oppgaver på avdelingene og i SA. Avdelingsadministrasjonene er ulikt organisert. Gruppen har også diskutert innspillene som har kommet underveis i prosessen bl.a. på weben.arbeidsgruppen har vurdert om organiseringen av de administrative tjenestene er optimal. Det var enighet i arbeidsgruppen at det kan være hensiktsmessig å sentralisere følgende administrative funksjoner og oppgaver: innkjøp bygningsdrift studieadministrative saker: skikkethet, klage på formelt grunnlag og utvisningssaker Innkjøp Regelverket som høgskolen er underlagt når det gjelder innkjøpsvirksomheten er blitt så komplisert at det krever spesialkompetanse. Det vil være uhensiktsmessig å utvikle denne spesialkompetansen på alle avdelingene, og arbeidsgruppen foreslår at denne virksomheten sentraliseres og legges til enhet for drift og fellestjenester i Seksjon for økonomi og fellestjenester. Avdelingene bør fortsatt ha ansvar for mindre innkjøp. Bygningsdrift Arbeidsgruppen mener at det vil gi en samlet gevinst dersom bygningsdrift sentraliseres og legges til enhet for drift og fellestjenester i Seksjon for økonomi og fellestjenester. Behovene er ulike på de forskjellige studiestedene, og det må være en forutsetning at avdelingene samlet sett får minst samme servicegrad som tidligere. Lokale ordninger som fungerer godt bør videreføres. AV-tjenestene bør ikke sentraliseres nå. Klage på formelt grunnlag, utvisningssaker og skikkethetssaker Dette er områder der saksbehandlerne bør ha juridisk kompetanse og der feil i saksbehandlingen kan få økonomiske konsekvenser. Sekretariatsfunksjonen for høgskolens klagenemnd ligger i SA (utdanningsseksjonen). Høgskolens klagenemnd ledes av en person med formell dommerkompetanse, og det kan ha betydning at sakene er juridisk korrekt forberedt fra administrasjonens side. Klagenemnden behandler klager på formelle feil, utvisningssaker og skikkethetssaker. Skikkethetssaker reguleres av egne forskrifter. Skikkethetssaker er avhengig av juridisk kompetanse. Saksbehandlingen er spesialisert, og det kan derfor være hensiktsmessig å legge ansvaret for saksbehandlingen til SA. Feil i saksbehandling kan medføre juridiske og økonomiske konsekvenser for høgskolen. 6

7 Det har vært vurdert å sentralisere mer av de studieadministrative funksjonene herunder eksamensadministrasjon, men arbeidsgruppen er enig om at det ikke er grunnlag for å sentralisere denne funksjonen nå, da vi vet for lite om hvilken effekt det vil ha. Det er imidlertid en forutsetning at avdelingene tar ansvar også for eksterne eksamenskandidater, og det vil være naturlig å innarbeide det i et delegasjonsvedtak. Innspill til arbeidsgruppen påpeker entydig at studieadministrasjonen ved avdelingene fungerer godt, og at det er viktig at denne del av administrasjonen har størst mulig nærhet til studentene. Controller Gruppen mener at det bør opprettes en stilling som controller for å styrke økonomistyringen ved høgskolen. Controlleren skal rapportere til økonomidirektøren og ha følgende oppgaver: utvikle/videreutvikle opplegg for bedre økonomistyring ved HiB/avdelinger/institutter analysere og vurdere de økonomiske konsekvensene av endringer utarbeide økonomiske prognoser koordinere og kvalitetssikre høgskolens budsjettforslag, målstyringsdokumenter, rapporter og økonomiske beregninger som skal danne grunnlag for styrevedtak utarbeide budsjetter for nye større satsinger som for eksempel studietilbud og større prosjekter regnskapsrapportering og avviksanalyse Andre funksjoner Gruppen har tatt utgangspunkt i at lønn og rapportering i Felles studentsystem (FS) allerede er sentralisert. Funksjonene styres sentralt selv om deler av arbeidet utføres lokalt. Når det gjelder personalforvaltning, er de fleste oppgaver allerede sentralisert, men det er enighet i gruppen at det er behov for å ha en tilsatt ved avdelingen som kan støtte avdelingen når det gjelder personalsaker og variabel lønn. Når det gjelder informasjon, kan det diskuteres om det vil være hensiktsmessig å sentralisere webredaktørfunksjonene som nå ligger til avdelingene. Denne funksjonen koordineres nå sentralt, og det fungerer godt. Arbeidsgruppen ser derfor ingen grunn til å endre på dette foreløpig. Eksternt finansiert virksomhet (EFV) - Flertalls- og mindretallsforslag Det var ikke enighet i gruppen om organiseringen av EFV. a) Sentralisering av EFV. (Flertall: Lorentz, Søgnen, Haugland og Kvernhusvik) Eksternt finansiert virksomhet har i dag en sentral koordinator som rapporterer til økonomidirektøren. Koordinatoren har jevnlige møter med avdelingenes EFV-personale. Høgskolen har allerede sett vellykkete resultater av denne sentraliseringen. Arbeidsgruppen har nå foreslått å legge EFV som en egen enhet under direktøren for Seksjon for forskning og ekstern samhandling (forskningsdirektøren). Hvis det skal få noen mening, bør administrative funksjoner som utarbeiding av kontrakter, økonomiske beregninger, prosjektoppfølging, administrasjon av kurs og konferanser og kvalitetssikring sentraliseres. Profesjonalitet er nødvendig når det gjelder denne virksomheten, og det er gruppens mening at det oppnås best ved å samle alle de gode kreftene som høgskolen rår over på dette området. Det er viktig at de som etterspør høgskolens tilbud vet hvor de skal henvende seg, dvs. at høgskolen har ett kontor for denne virksomheten, og arbeidsgruppen vil foreslå at EFV-administrasjonen blir samlet i et sentralt kontor etter mønster av internasjonalisering. Den faglige delen, initiering, 7

8 planlegging og markedsføring bør fortsatt ligge ved avdelingene, men EFV-enheten må ha et ansvar for koordinering og kvalitetssikring også av denne delen. Det vil også gjøre det lettere å utarbeide tilbud på tvers av avdelingene b) EFV organiseres som nå. (Mindretall: Børslid, Otterå og Steenersen) Organisering i dag: Den daglige administrative tilretteleggingen og oppfølgingen av eksternt finansiert virksomhet skjer som del av virksomheten ved avdelingene og administreres av medarbeidere som rapporterer lokalt og har arbeidssted lokalt. Det omfatter en mengde oppgaver, blant annet oppfølging av fagmiljøet, dialog med studenter og oppdragsgivere, markedsføring, tilbud og anbud, salg, budsjettering, kontraktsinngåelse, økonomistyring av prosjekter, praktisk tilrettelegging, kundebesøk, evaluering og rapportering av prosjekter, profilering med mer. Det faglige og økonomiske totalansvaret for de eksterne prosjektene ligger på avdelingen, hos dekanen. Administrative medarbeidere ivaretar virksomheten og ser til at høgskolens lokale retningslinjer blir fulgt. De holder seg orientert om ulike etaters satsingsområder for etter- og videreutdanning. Eksternt finansiert virksomhet må sees i sammenheng med den øvrige faglige virksomheten ved avdelingen og dekanens handlingsrom og ansvar. Det er etablert et forum for etter og videreutdanning som fungerer bra. Det samler de administrative medarbeiderne til dialog på tvers av avdelingene. Koordinator for EFV er møteleder og sekretær for de tversgående EVU-møtene. EVU-møtene sikrer en helhetlig behandling av sammenfallende problemstillinger i ulike avdelinger, koordinerer innspill fra ulike deler av organisasjonen, bidrar til utvikling av personer og fagområder og utvikler felles forståelse. Den sentrale enheten / koordinatoren for EFV har ansvar for en rekke administrative og praktiske oppgaver som utføres på vegne av avdelingene og stab. Koordinator ivaretar oppgaver som ensretting av rutiner, felles profilering/markedsføring, kvalitetssikring, forvaltnings- og kontrollfunksjoner (blant annet saksbehandling for styret), mottak og videreformidling av eksterne henvendelser, rådgivingsfunksjon for avdelingene, initierer og koordinerer tverrfaglige prosjekter og utdanninger på tvers av avdelingene med mer. Koordinatoren for EFV rapporterer i dag til økonomidirektør, men er foreslått lagt til ny seksjon for forskning og ekstern samhandling. Høgskolen har tydeliggjort satsingen på kurs og oppdragsvirksomheten med en sentral koordinator som er høgskolens dør til avdelingene og omverdenens dør til høgskolen. Den sentrale enheten bør vurderes styrket med en medarbeider til, som blant annet kan gi administrativ støtte ved arrangement av større konferanser. Konklusjon: Det bør ikke gjøres endringer i dagens organisering av EFV som medfører at de øvrige administrative kurs og oppdragsmedarbeiderne sentraliseres. Det vil være naturlig når høgskolen samlokaliseres. I dag oppleves nærheten til ledelsen/fagpersonalet/utdanningene og servicefunksjonen som meget viktig, og derfor bør avdelingene fortsatt ha egne administrative kurs og oppdragsmedarbeidere, som har dekanen som arbeidsgiver. Det er også viktig for at ikke avstanden mellom primærvirksomheten og kurs og oppdragsvirksomheten skal bli så stor at muligheten for positiv synergi blir borte. 8

9 Nærhet til fagmiljøet og styring av virksomheten via dekanen er nødvendig for ikke å miste innflytelse fra avdelingsledelsen og for å få igangsatt nye prosjekter. Virksomheten har i dag enhetlige regler og rutiner og felles forståelse og praktisering av disse. Det er ikke hensiktsmessig å sentralisere en enkelt komponent som prosjektstyring og kontrakter, fordi disse delene inngår i helheten. Dagens organisering av virksomheten gir gode muligheter for styring, kontroll og innsyn fra ledelsens side. Den muliggjør utnytting av spisskompetansen i sentraladministrasjonen i forhold til markedsføring, juss/kontrakter, økonomistyring og kvalitetssikring via koordinatorfunksjonen. Den administrative kompetansen som avdelingene systematisk har bygget opp over tid blir værende i avdelingene, hvor det oppleves å være kort vei til studenter og fagtilsatte. Begrunnelsen for å sentralisere EFV i forslaget til flertallet, blir allerede i dag godt ivaretatt via koordinatorfunksjonen. Høgskolen i Bergen har i dag fått til en god samordning og sentral koordinering av aktivitetene innen EFV. 6. Avslutning Arbeidsgruppen avgir sin innstilling til høgskoledirektøren. Gruppen ser at det må gjøres et videre arbeid bl.a. med definering av understrukturen i SA. Bergen, 17. april 2007 Kari Lorentz (leder) Ole Gunnar Søgnen Mildrid Haugland Trine Kvernhusvik Tone Elise Børslid Leif Erik Otterå Thor M. Steenersen Johan Vibstad (sekretær) 9

10 o Vedlegg 1 Flertallsforslag ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN Styret for Høgskolen i Bergen Rektor Styresekretariat Sekretariat Sakskoordinering Kommunikasjon (intern, ekstern og profilering) Valg Kriseberedskap Høgskoledirektør Stabsseksjoner (med hovedområder): Forskning og ekstern samhandling FoU/N Mediesenter Bibliotek Formidling Eksternt finansiert virksomhet Utdanning Studieadministrasjon Studentrekruttering Opptak Studiekvalitet Studiestøttesystem Informasjon Studieinformasjon Web Internasjonalisering Personal Organisasjonsutvikling Personalforvaltning HMS Kompetanseutvikling Medbestemmelse Lønn Økonomi og fellestjenester Økonomiforvaltning Regnskap Virksomhetsplanlegging Mål- og resultatstyring Budsjettering Helhetlig kvalitetssikring Drift og fellestjenester Innkjøp IKT Telefoni Drift Dokumentsenter

11 Mindretallets forslag Vedlegg 2 FREMTIDIG ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJONEN Anbefalingen bygger på vurderinger av dagens situasjon, strategisk plan, nåværende og fremtidige utfordringer for HiB og på premissene for en helhetlig administrasjon. Høgskoledirektør Kommunikasjon Kommunikasjon Mediesenter Sentralbord - Styresekretariat Forskning og ekstern samhandling Forskning og forskningsformidling Bibliotek EFV Utdanning Utdanning Internasjonalt kontor Økonomi og fellestjenester Regnskap Økonomi og planarbeid Innkjøp - Fellestjenester Personal Organisasjonsutvikling Personalforvaltning Lønn I denne modellen har høgskoledirektøren kun personalansvar for sine fem stabsdirektører. SEKSJON FOR KOMMUNIKASJON Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Kommunikasjon og informasjon Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjon Markedsanalyse og markedsovervåking Utredning og utarbeidelse av markeds- og rekrutteringsstrategier for studenter Merkevarebygging og samordning av markedsaktiviteter Administrasjon og utredningsarbeid Webredaksjon Mediesenteret Intern informasjon Alumnus Sentralbord Kriseberedskap/-håndtering 11

12 Begrunnelse: Det bør opprettes en stabsenhet for Kommunikasjon hvor leder rapporterer direkte til høgskoledirektøren slik det gjøres på norske universiteter og alle andre bedrifter med en profesjonell kommunikasjonsavdeling. Det er behov for å styrke profesjonaliseringen av dette fagområdet som skal støtte opp om både hovedmål og delmål i strategisk plan. Det vil også kunne hentes ut gevinster ved å koble spesialister innen kommunikasjonsfaget til markedsføring, profilering og alumnus. Stabsenheten skal bistå høgskolens ledelse med synliggjøring, legitimering og markedsføring av HiB overfor politiske miljøer, myndigheter, næringsliv, offentlig forvaltning og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Enheten kan også bistå i arbeidet med informasjon og markedsføring overfor potensielle studenter, stillingssøkere og andre brukere av høgskolen sine tjenester. Det er av stor betydning at HiB fremstår med en positiv og riktig profil utad. Enheten vil kunne være en sentral bidragsyter i forhold til dette. Arbeidet i denne enheten vil måtte skje i tett samarbeid med de faglige miljøene og med den øvrige administrasjonen. Internt er informasjonen rettet mot ansatte og studenter. I tillegg til å holde de ansatte orienterte om virksomheten, bidrar informasjon til et levende miljø gjennom debatt og meningsutveksling. Informasjonen skal formidle helheten og informasjon kan også stimulere til endringer, vekst og utvikling for organisasjonen. Kommunikasjonsenheten skal kunne gi ansatte, studenter, samfunns- og næringsliv enkel tilgang til relevant kvalitetssikret informasjon. Derfor kan det også være hensiktsmessig å legge sentralbordet til denne enheten. Styresekretariat Styresekretær / koordinering av styrepapirer/ rådgiving og saksforberedelse i enkelte saker Begrunnelse: Det bør opprettes en liten gruppe med høyt kompetente rådgivere i et styresekretariat i seksjon for kommunikasjon, for å styrke rektoratet og styrets strategiske funksjoner. Styresekretariatet skal ikke erstatte stabsenhetenes ansvar for utarbeiding av saker til styret, men det skal være en komplementær ressurs. Det er uryddig at et styresekretariat legges organisatorisk direkte under høgskoledirektøren, med denne som personalansvarlig, derfor er funksjonen lagt til stab. SEKSJON FOR FORSKNING OG EKSTERN SAMHANDLING Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Forskning og forskningsformidling Forsknings- og utviklingsarbeid Forskningsetikk Finansieringskilder og søknadsstøtte Forskningsadministrasjon og utredning Forskningsformidling Bibliotek Dokumentasjon og databaser Utdanningsbibliotek 12

13 Eksternt finansiert virksomhet Eksternt finansiert forskning Eksternt finansiert etter- og videreutdanning Konferanser administrasjon/drift/logistikk Koordinering og utredning Begrunnelse: Det er behov for å styrke satsingen på forskning og forskningsformidling, og dette tiltaket må sees i forhold til strategisk plan og målene for virksomhetsområdet. Det kan være gevinster å hente ved å legge biblioteket til denne enheten, fordi biblioteket er en viktig bidragsyter i forhold til dokumentasjon av forskning og forskningsformidling. Biblioteket vil like fullt være et utdanningsbibliotek og læringsarena for studentene. Det er et uttalt mål at forskningsoppdrag skal øke i omfang, og det kan av den grunn være et klokt grep å knytte forskning og eksternt finansiert virksomhet tettere sammen, ved å plassere dem i samme organisatoriske enhet. Forskning kan generere kurs og inntjeningsaktiviteter i form av utredningsarbeid, rådgivning, veiledning, formidlingsoppdrag og nye forskningsoppdrag. SEKSJON FOR UTDANNING Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Utdanning Utdanning Utdanning / studier Opptak FS Studiestøttesystem Studieinformasjon Eksamensforskrift Klagenemd Skikkethetssaker Læringsmiljø Utdanningskvalitet Kvalitetssystemet e-sherpa Internasjonalt kontor Begrunnelse: Videreføring av sentrale oppgaver som ligger til seksjonen i dag. Skikkethetssaker er et nytt saksområde som i dag ligger på avdeling. Studieinformasjon ligger til seksjonen som i dag, mens web, Mediesenter, informasjon og kommunikasjon samles i ny enhet for Kommunikasjon. 13

14 SEKSJON FOR ØKONOMI OG FELLESTJENESTER Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Regnskap Regnskap / regnskapsrapportering Drift av Agresso Økonomi og planarbeid Virksomhetsplanlegging Risikostyring Budsjettering Økonomiforvaltning og utredningsarbeid Innkjøp Innkjøp, rutiner og regelverk Drift og fellestjenester Drift IT telefoni Dokumentsenter Begrunnelse: Enhet for drifts- og fellestjenester foreslås lagt til økonomi som da blir seksjon for økonomi og fellestjenester. Det er mange grunner for å samle disse funksjonene i samme enhet. Innkjøpsfunksjonen er tett knyttet opp mot både drift og økonomi. Det kan dessuten være hensiktsmessig å holde fellestjenestene samlet. SEKSJON FOR PERSONAL Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Strategisk HR Personalutvikling Kompetanseutvikling Organisasjonsutvikling Utredningsarbeid Personalforvaltning Rekruttering / tilsettinger / permisjoner Arbeidsrett Lønnsforhandlinger / medbestemmelse Bedriftshelsetjeneste / HMS / Sykefravær Lønn SAP Begrunnelse: Seksjonen videreføres som den er i dag, bortsett fra forskning som flyttes til en ny seksjon og lønn flyttes fra økonomi til personal pga innføringen av SAP. 14

15 For at de strategiske utviklingsoppgavene skal få tilstrekkelig fokus i forhold til forvaltningsoppgavene, kan det være klokt å opprette et team av høyt kvalifisert personale i en underenhet for organisasjonsutvikling. Det kan også være hensiktsmessig med lønnskontoret som egen enhet i Personalseksjonen. 15

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD Antall fagdirektører: Med bakgrunn i størrelsen, omfanget, antall studenter og antall ansatte, i den nye høgskolen HiBV vil PARAT

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Status for AG2 sitt arbeid.

Status for AG2 sitt arbeid. Oppdatert pr 27.08.2012 Status for AG2 sitt arbeid. Arbeidsgruppe2 vil i møter i uke 35 presentere foreløpige statuser for arbeidet med å utrede administrativ og teknisk organisering i framtidens fakultet

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T

NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisasjonsendring på Økonomi og eiendomsområdet Tilrådning:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD FS Brukerforuk2013 Arne Lunde, KD Agenda Overordnet perspektiv (fra KDs side) Hovedelementer i utviklingen av en digital studieforvaltning Prosessorientering og standardisering Viktige prosesser og tiltak

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte Til Prosjektledelsen Administrativ Etablering HiBV Fra Arbeidsgruppe Økonomi ved økonomiseksjonene ved HiBU og HiVe (fork. AG Ø) Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Journalpost:16/36860 Saksnummer Utvalg/komite Dato 092/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Sammendrag Kultur, Miljø og Folkehelse ble etablert som en etat

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen SIU Oppfølging av SIU-evalueringen Erasmus-seminaret 2011 Vidar Pedersen, seksjonssjef 2 Innhold Kort om SIU Hovedoppgaver Evalueringen Oppfølging og konsekvenser 3 Senter for internasjonalisering av høgre

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Ekstern virksomhet - organisering

Ekstern virksomhet - organisering Ekstern virksomhet - organisering 1. Konklusjon Arbeidsgruppen for ekstern virksomhet (heretter kalt Arbeidsgruppen) har tatt utgangspunkt i forslaget til organisering sendt ut fra det administrative prosjektet

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Avdeling for informatikk og e-læring 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Avdeling for informatikk og e-læring 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Avdeling for informatikk og e-læring 7004 TRONDHEIM Høringsnotat Til: HiST v/rektor Dato: 20.5.2009 Kopi: Chr. Brødreskift Fra: AFT v/dekan Saksbehandler:

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 Styrearbeid i SiT Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 1 Evaluering av 2014 Hva har vi lykkes med i 2014? Godt driftsresultat Moholt 50/50 Campus Christiania SHoT Salg av Akademika Trondheimsmodellen KTI

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING 2009 2014 HiT 2008 UTKAST 03.12.08 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING... 1 2009 2014... 1 Handlingsplan for funksjonshemming... 3 Del 1. Generelt

Detaljer

Organisasjonskart med beskrivelser av ansvar og oppgaver i skolens ledelse. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Organisasjonskart med beskrivelser av ansvar og oppgaver i skolens ledelse. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Organisasjonskart med beskrivelser av ansvar og oppgaver i skolens ledelse Nordkapp maritime fagskole og videregående skole 2 REKTOR VGS/FAGSKOLE ADM. LEDER ASSISTERENDE REKTOR RÅD- GIVER SERVICE DRIFT

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2018 Omfatter generelle behov på tvers av avdelinger og sentraladministrasjonen spesielt i Hattfjelldal Avdelingens formål: Sentraladministrasjonen

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON Følgende har vært medlemmer i arbeidsgruppen: Førsteamanuensis Andrew Kristiansen, Forskerforbundet Prodekan Tove Leming, AFL Prodekan Marie-Theres Federhofer,

Detaljer