INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN"

Transkript

1 Høgskolen i Bergen INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2006 en arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med den administrative organiseringen ved Høgskolen i Bergen. Gruppen fikk følgende sammensetning: utdanningsdirektør Kari Lorentz (leder) dekan Ole Gunnar Søgnen, AI instituttleder Mildrid Haugland, AHS styremedlem Trine Kvernhusvik kontorsjef Tone Elise Børslid, AL tillitsvalgt Leif Erik Otterå, FF tillitsvalgt Thor M. Steenersen, Parat Johan Vibstad var oppnevnt som sekretær for gruppen. Høgskoledirektøren fastsatte følgende mandat for gruppen: Administrasjonsgruppen skal: kartlegge styrker og svakheter med dagens administrasjonsordning vurdere om organiseringen av de administrative tjenestene er optimal beskrive og vurdere hvilke administrative funksjoner og oppgaver det kan være hensiktsmessig å sentralisere beskrive og vurdere hensiktsmessige organisatoriske enheter i sentraladministrasjonen foreslå endringstiltak som støtter opp om primæraktivitetene og sikrer en best mulig utnytting av høgskolens samlede administrasjon Administrasjonsgruppen skal ha et nært samarbeid med alle driftsenheter. Administrasjonsgruppen skal opprette en interaktiv webside, som har som formål å fungere som et diskusjonsforum og informasjonskanal underveis i prosessarbeidet. Mellom møtene i administrasjonsgruppen skal det legges ut aktuelle problemstillinger som administrasjonsgruppen ønsker innspill i forhold til. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte mars avga gruppen en delinnstilling med forslag til hensiktsmessige organisatoriske enheter i sentraladministrasjonen. Gruppen valgte å avgi en delinnstilling av hensyn til tilsetting i ledige stillinger fra som utdanningsdirektør og personaldirektør, og eventuelt nye stillinger som forskningsdirektør og kommunikasjonsdirektør. Etter i alt åtte møter avga gruppen fullstendig innstilling 17. april. Delinnstillingen utgjør kapittel 4 i innstillingen. Medlemmene i arbeidsgruppen har vært i uformell dialog med ansatte i organisasjonen underveis i prosessen. De ansatte har hatt mulighet til å være medvirkende i prosessen gjennom innspill på en webside som arbeidsgruppen fikk etablert da arbeidet startet. 1

2 Svakheter ved arbeidet: tidsrammen var knapp arbeidsgruppen hadde ikke mandat til å foreta en funksjonsanalyse og en grundig evaluering av nåværende administrasjonsordning 2. Utgangspunkt for arbeidsgruppens innstilling Arbeidsgruppen understreker at høgskolen både sentralt og ved avdelingene har en velkvalifisert og godt fungerende administrasjon. Arbeidsgruppen har stor respekt for det arbeidet som utføres ved de enkelte administrative enhetene. Enhetene er både like og ulike, og det er utviklet lokale hensiktsmessige måter å organisere det administrative arbeidet på. Det er imidlertid viktig å styrke samhandlingen mellom enhetene for å sikre bl.a.: en best mulig utnyttelse av den samlede administrative kompetansen en helhetlig behandling av sammenfallende problemstillinger i ulike avdelinger innspill fra ulike deler av organisasjonen utvikling av personer og fagområder utviking av felles forståelse, verdier og holdninger i organisasjonen likeverdig behandling harmonisering at høgskolens administrasjon framstår som profesjonell og med høy kompetanse En god samhandling på tvers i administrasjonen kan sikres på flere måter, bl.a. gjennom: delegasjonsfullmakter ansvarliggjøring av medarbeidere kommunikasjon åpne prosesser som inviterer til dialog og medinnflytelse godt regelverk, gode rutinebeskrivelser og felles maler fagfora på tvers av enhetene Følgende mål er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og er grunnlag for utdanningsinstitusjonenes rapportering til departementet: universiteter og høgskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet høgskolen skal oppnå resultater i forskning og faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med evne til å møte behovene i samfunnet universiteter og høyskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressurser Høgskolens strategiske plan samsvarer godt med departementets målstruktur og har følgende hovedområder: utdanning og læringsmiljø forskning, utvikling, nyskaping og formidling samhandling med samfunns- og næringsliv internasjonalisering kompetanse og organisasjonsutvikling 2

3 Disse dokumentene har vært sentrale i gruppens arbeid med forslag til organisering av administrasjonen. 3. Helhetlig administrasjon Høgskoledirektøren er øverste leder for administrasjonen og har ansvar for den samlede administrative virksomheten ved HiB, jf i lov om universiteter og høyskoler. Høgskolen i Bergen skal ha en profesjonell administrasjon som støtter opp under høgskolens primæraktiviteter. Høgskoledirektøren leder den administrative virksomheten gjennom delegasjonsfullmakter og dialog med stabsdirektører og dekaner. Som leder for høgskolens samlede administrasjon er høgskoledirektøren pålagt av styret å sørge for en administrasjon som bidrar til en best mulig utnyttelse av den samlede administrative kompetansen ved Høgskolen i Bergen (styresak 05/2005). Oppgavene for høgskolens samlede administrasjon er følgende: sikre styret grundige og gode utredninger som grunnlag for beslutninger kvalitetssikre høgskolens administrative virksomhet yte service til høgskolens studenter og tilsatte sikre likeverdig og rettferdig behandling av høgskolens studenter og tilsatte være støttefunksjon for dekaner og faglige ledere sikre dublering av kompetanse ivareta forvaltningsoppgaver Den organisatoriske plasseringen av administrativt personale som er ansvarlig for utredningsarbeidet av strategiske og fagpolitiske saker og kvalitetssikring av forvaltningen, kan organiseres i sentraladministrasjonen. Avdelingene kan bidra med saksbehandlere i perioder til øremerkede oppgaver sentralt. Det legges vekt på: sentraladministrativt personale skal primært være organisert i sentrale seksjoner, men kan av hensyn til brukernærhet, ha arbeidsplass ved avdelingsadministrasjonene for organisering av operative funksjoner skal det foretas en avveining mellom brukernærhet og stordriftsfordeler det skal være samsvar mellom ansvar og oppgaver for et styringsnivå og det administrative støtteapparatet som er disponibelt dekanene skal ha et velkvalifisert administrativt støtteapparat og god drifts- og styringsstøtte, og det skal legges opp til delegering av administrative oppgaver der dette er hensiktsmessig. (jf. Kvalitetsrapporten, departementets delrapport om personalpolitikk) prinsippet om fullført saksbehandling bør gjennomføres i størst mulig grad Sentraladministrasjonen skal ha ansvar for gjennomgående systemer og rutiner og skal ha spesialkompetanse som det ikke er rasjonelt å spre på flere nivåer i organisasjonen. Avdelingene skal yte kontoradministrativ og teknisk støtte til den faglige virksomheten og ha solid saksbehandler- og utredningskompetanse. Matriseorganisering med nettverk på tvers av avdelinger og sentraladministrasjon skal sikre en helhetlig behandling av sammenfallende problemstillinger i ulike avdelinger, koordinere innspill fra ulike deler av organisasjonen, bidra til utvikling av personer og fagområder og 3

4 utvikle felles forståelse, verdier og holdninger i organisasjonen, slik det gjøres i dag gjennom lønnsforum, personalforum, studieforum, nettredaksjonen, EVU gruppen, utvalgsarbeid osv. 4. Arbeidsgruppens forslag til hensiktsmessig organisering av sentraladministrasjonen Arbeidsgruppen har vurdert forskjellige alternativer mht den fremtidige organiseringen av høgskolens sentraladministrasjon. For det enkelte område gis en anbefaling som bygger på vurderinger av dagens situasjon, målene for virksomheten og på de premisser og organisasjonstenkning som er presentert innledningsvis. Gruppen har kommet frem til et enstemmig forslag til organisering av følgende stabsenheter i sentraladministrasjonen: Seksjon for utdanning Seksjon for forskning og ekstern samhandling Seksjon for personal Seksjon for økonomi og fellestjenester I tillegg til de fire stabsseksjonene foreslår gruppens flertall et styresekretariat, som organisatorisk er plassert direkte under høgskoledirektøren, mens gruppens mindretall ønsker en egen seksjon for kommunikasjon der også styresekretariatet inngår. Forslaget fra gruppens flertall samsvarer i stor grad med høgskoledirektørens utkast til organisering av sentraladministrasjonen i sak 71/2006 Evaluering av organisering, styring og leiing, bortsett fra at flertallet kun foreslår fire seksjoner og et styresekretariat. Forslaget støtter også godt opp om høgskolens primærvirksomhet og er en forsiktig justering av nåværende administrasjonsordning. Forslaget betyr fire direktører (utdanningsdirektør, forskningsdirektør, personaldirektør og økonomidirektør) og et styresekretariat, som har sekretariatsfunksjon og sakskoordinering for styresaker. Flertallet ønsker også en kommunikasjonsrådgiver lagt til styresekretariatet. I tillegg foreslås kriseberedskap og valg lagt til styresekretariatet. Flertallet ser det ikke som tjenlig å dele opp nåværende informasjonskontor, men den ledige stillingen som informasjonsleder bør utlyses. Universitetene har stort sett egne enheter for formidling og kommunikasjon, men all studentinformasjon og studentrekruttering ligger normalt i utdannings-/studieenhetene, og bør etter flertallets mening fortsatt ligge der. Flertallet ser likevel behovet for en kommunikasjonsrådgiver som sitter høyt oppe i organisasjonen og som kan bistå rektor og høgskoledirektør når det gjelder intern og ekstern kommunikasjon og profilering. Kommunikasjonsrådgiveren bør, sammen med informasjonskontoret, ha ansvar for å utvikle høgskolens kommunikasjonsstrategi. Flertallet i gruppen går inn for å lyse ut stilling som kommunikasjonsrådgiver. Arbeidsgruppen har drøftet muligheten for å slå sammen personal- og økonomiseksjonen. Dette forslaget fikk ikke støtte i arbeidsgruppen bl.a. med den begrunnelse at personalfunksjonen er så viktig at den ikke bør overskygges av økonomi. Personalseksjonen videreføres som den er i dag, bortsett fra forskning som flyttes til en ny seksjon og lønn som overføres fra økonomi til personal. Lønn flyttes bl.a. pga innføringen av SAP, det nye lønnsog personalsystemet. Flertallet mener at fire stabsseksjoner, der høgskolens primæraktiviteter gjenspeiles, supplert med et avgrenset styresekretariat med målrettete funksjoner, vil være den beste løsningen. 4

5 Arbeidsgruppen har i forslagene antydet at det kan være aktuelt å dele opp seksjonene i underenheter eller fagteam, men har i liten grad tatt standpunkt til hvilke underenheter som kan være aktuelle. Det kan være naturlig at høgskoledirektøren sammen med direktørene foretar denne oppdelingen. Bibliotek og Mediesenter bør være egne enheter under seksjonen for forskning og ekstern samhandling. De er etablerte og sterke enheter som allerede har god faglig ledelse. Det er også naturlig at informasjonskontoret og internasjonalt kontor blir egne enheter i Seksjon for utdanning. Ansvaret for det helhetlige kvalitetssikringssystemet har hittil ligget på Seksjon for utdanning og kvalitet, men det er naturlig at ansvaret for helhetlig kvalitetssikring ligger der ansvaret for virksomhetsstyring og rapportering ligger. Arbeidsgruppen foreslår derfor at ansvaret for høgskolens helhetlige kvalitetssikringssystem legges til Seksjon for økonomi og fellestjenester sammen med ansvaret for virksomhetsstyring. Ansvaret for studiekvalitet vil fortsatt ligge på Seksjon for utdanning. Mindretallsforslag organisering av SA Arbeidsgruppens mindretall, Tone Elise Børslid, foreslår en femte stabsseksjon Seksjon for kommunikasjon der også styresekretariatet inngår. Begrunnelsen for denne seksjonen er institusjonens behov for å styrke profesjonaliseringen av dette fagområdet som skal støtte opp om både hovedmål og delmål i strategisk plan. Det vil også kunne hentes ut gevinster ved å koble spesialister innen kommunikasjonsfaget til markedsføring, profilering og alumnus. Stabsenheten skal bistå høgskolens ledelse med synliggjøring, legitimering og markedsføring av HiB overfor politiske miljøer, myndigheter, næringsliv, offentlig forvaltning og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Enheten kan også bistå i arbeidet med informasjon og markedsføring overfor potensielle studenter, stillingssøkere og andre brukere av høgskolen sine tjenester. Det er av stor betydning at HiB fremstår med en positiv profil utad. Enheten vil kunne være en sentral bidragsyter i forhold til dette. Internt er informasjonen rettet mot ansatte og studenter. I tillegg til å holde de ansatte orienterte om virksomheten, bidrar informasjon til et levende miljø gjennom debatt og meningsutveksling. Informasjonen skal formidle helheten og informasjon kan også stimulere til endringer, vekst og utvikling for organisasjonen. Kommunikasjonsenheten skal kunne gi ansatte, studenter, samfunns- og næringsliv enkel tilgang til relevant kvalitetssikret informasjon. Derfor kan det også være hensiktsmessig å legge sentralbordet til denne enheten. Mindretallet mener at det bør opprettes en liten gruppe med høyt kompetente rådgivere i et styresekretariat i seksjon for kommunikasjon, for å styrke rektoratet og styrets strategiske funksjoner. Forslag til organisasjonskart for sentraladministrasjonen Flertallets organisasjonskart for SA følger som vedlegg 1 Mindretallets organisasjonskart for SA med begrunnelser følger som vedlegg 2 5. Sentralisering av administrative funksjoner Arbeidsgruppen har vurdert hvordan en skal få til en sterkere samhandling mellom SA og avdelingene, jf. styresak 5/2005: Styret ber om at høgskoledirektøren, i samråd med dekanene, legger opp til en mer samordnet ledelse og styring av det administrative apparat fra sentralt hold ved høgskolen. 5

6 Det sentraladministrative personalet skal primært være organisert i stabsseksjoner, men kan av hensyn til brukernærhet, ha arbeidsplass ved avdelingsadministrasjonene. Høgskolen har gode erfaringer med sentralisering av IT og bibliotek, hvor medarbeidere har arbeidssted ved avdelingene. Organiseringen av det administrative arbeidet med internasjonalisering er et eksempel på at sentralisering også har betydd fysisk samling av personalet i SA. Arbeidsgruppen har hatt en gjennomgang av administrative funksjoner og oppgaver på avdelingene og i SA. Avdelingsadministrasjonene er ulikt organisert. Gruppen har også diskutert innspillene som har kommet underveis i prosessen bl.a. på weben.arbeidsgruppen har vurdert om organiseringen av de administrative tjenestene er optimal. Det var enighet i arbeidsgruppen at det kan være hensiktsmessig å sentralisere følgende administrative funksjoner og oppgaver: innkjøp bygningsdrift studieadministrative saker: skikkethet, klage på formelt grunnlag og utvisningssaker Innkjøp Regelverket som høgskolen er underlagt når det gjelder innkjøpsvirksomheten er blitt så komplisert at det krever spesialkompetanse. Det vil være uhensiktsmessig å utvikle denne spesialkompetansen på alle avdelingene, og arbeidsgruppen foreslår at denne virksomheten sentraliseres og legges til enhet for drift og fellestjenester i Seksjon for økonomi og fellestjenester. Avdelingene bør fortsatt ha ansvar for mindre innkjøp. Bygningsdrift Arbeidsgruppen mener at det vil gi en samlet gevinst dersom bygningsdrift sentraliseres og legges til enhet for drift og fellestjenester i Seksjon for økonomi og fellestjenester. Behovene er ulike på de forskjellige studiestedene, og det må være en forutsetning at avdelingene samlet sett får minst samme servicegrad som tidligere. Lokale ordninger som fungerer godt bør videreføres. AV-tjenestene bør ikke sentraliseres nå. Klage på formelt grunnlag, utvisningssaker og skikkethetssaker Dette er områder der saksbehandlerne bør ha juridisk kompetanse og der feil i saksbehandlingen kan få økonomiske konsekvenser. Sekretariatsfunksjonen for høgskolens klagenemnd ligger i SA (utdanningsseksjonen). Høgskolens klagenemnd ledes av en person med formell dommerkompetanse, og det kan ha betydning at sakene er juridisk korrekt forberedt fra administrasjonens side. Klagenemnden behandler klager på formelle feil, utvisningssaker og skikkethetssaker. Skikkethetssaker reguleres av egne forskrifter. Skikkethetssaker er avhengig av juridisk kompetanse. Saksbehandlingen er spesialisert, og det kan derfor være hensiktsmessig å legge ansvaret for saksbehandlingen til SA. Feil i saksbehandling kan medføre juridiske og økonomiske konsekvenser for høgskolen. 6

7 Det har vært vurdert å sentralisere mer av de studieadministrative funksjonene herunder eksamensadministrasjon, men arbeidsgruppen er enig om at det ikke er grunnlag for å sentralisere denne funksjonen nå, da vi vet for lite om hvilken effekt det vil ha. Det er imidlertid en forutsetning at avdelingene tar ansvar også for eksterne eksamenskandidater, og det vil være naturlig å innarbeide det i et delegasjonsvedtak. Innspill til arbeidsgruppen påpeker entydig at studieadministrasjonen ved avdelingene fungerer godt, og at det er viktig at denne del av administrasjonen har størst mulig nærhet til studentene. Controller Gruppen mener at det bør opprettes en stilling som controller for å styrke økonomistyringen ved høgskolen. Controlleren skal rapportere til økonomidirektøren og ha følgende oppgaver: utvikle/videreutvikle opplegg for bedre økonomistyring ved HiB/avdelinger/institutter analysere og vurdere de økonomiske konsekvensene av endringer utarbeide økonomiske prognoser koordinere og kvalitetssikre høgskolens budsjettforslag, målstyringsdokumenter, rapporter og økonomiske beregninger som skal danne grunnlag for styrevedtak utarbeide budsjetter for nye større satsinger som for eksempel studietilbud og større prosjekter regnskapsrapportering og avviksanalyse Andre funksjoner Gruppen har tatt utgangspunkt i at lønn og rapportering i Felles studentsystem (FS) allerede er sentralisert. Funksjonene styres sentralt selv om deler av arbeidet utføres lokalt. Når det gjelder personalforvaltning, er de fleste oppgaver allerede sentralisert, men det er enighet i gruppen at det er behov for å ha en tilsatt ved avdelingen som kan støtte avdelingen når det gjelder personalsaker og variabel lønn. Når det gjelder informasjon, kan det diskuteres om det vil være hensiktsmessig å sentralisere webredaktørfunksjonene som nå ligger til avdelingene. Denne funksjonen koordineres nå sentralt, og det fungerer godt. Arbeidsgruppen ser derfor ingen grunn til å endre på dette foreløpig. Eksternt finansiert virksomhet (EFV) - Flertalls- og mindretallsforslag Det var ikke enighet i gruppen om organiseringen av EFV. a) Sentralisering av EFV. (Flertall: Lorentz, Søgnen, Haugland og Kvernhusvik) Eksternt finansiert virksomhet har i dag en sentral koordinator som rapporterer til økonomidirektøren. Koordinatoren har jevnlige møter med avdelingenes EFV-personale. Høgskolen har allerede sett vellykkete resultater av denne sentraliseringen. Arbeidsgruppen har nå foreslått å legge EFV som en egen enhet under direktøren for Seksjon for forskning og ekstern samhandling (forskningsdirektøren). Hvis det skal få noen mening, bør administrative funksjoner som utarbeiding av kontrakter, økonomiske beregninger, prosjektoppfølging, administrasjon av kurs og konferanser og kvalitetssikring sentraliseres. Profesjonalitet er nødvendig når det gjelder denne virksomheten, og det er gruppens mening at det oppnås best ved å samle alle de gode kreftene som høgskolen rår over på dette området. Det er viktig at de som etterspør høgskolens tilbud vet hvor de skal henvende seg, dvs. at høgskolen har ett kontor for denne virksomheten, og arbeidsgruppen vil foreslå at EFV-administrasjonen blir samlet i et sentralt kontor etter mønster av internasjonalisering. Den faglige delen, initiering, 7

8 planlegging og markedsføring bør fortsatt ligge ved avdelingene, men EFV-enheten må ha et ansvar for koordinering og kvalitetssikring også av denne delen. Det vil også gjøre det lettere å utarbeide tilbud på tvers av avdelingene b) EFV organiseres som nå. (Mindretall: Børslid, Otterå og Steenersen) Organisering i dag: Den daglige administrative tilretteleggingen og oppfølgingen av eksternt finansiert virksomhet skjer som del av virksomheten ved avdelingene og administreres av medarbeidere som rapporterer lokalt og har arbeidssted lokalt. Det omfatter en mengde oppgaver, blant annet oppfølging av fagmiljøet, dialog med studenter og oppdragsgivere, markedsføring, tilbud og anbud, salg, budsjettering, kontraktsinngåelse, økonomistyring av prosjekter, praktisk tilrettelegging, kundebesøk, evaluering og rapportering av prosjekter, profilering med mer. Det faglige og økonomiske totalansvaret for de eksterne prosjektene ligger på avdelingen, hos dekanen. Administrative medarbeidere ivaretar virksomheten og ser til at høgskolens lokale retningslinjer blir fulgt. De holder seg orientert om ulike etaters satsingsområder for etter- og videreutdanning. Eksternt finansiert virksomhet må sees i sammenheng med den øvrige faglige virksomheten ved avdelingen og dekanens handlingsrom og ansvar. Det er etablert et forum for etter og videreutdanning som fungerer bra. Det samler de administrative medarbeiderne til dialog på tvers av avdelingene. Koordinator for EFV er møteleder og sekretær for de tversgående EVU-møtene. EVU-møtene sikrer en helhetlig behandling av sammenfallende problemstillinger i ulike avdelinger, koordinerer innspill fra ulike deler av organisasjonen, bidrar til utvikling av personer og fagområder og utvikler felles forståelse. Den sentrale enheten / koordinatoren for EFV har ansvar for en rekke administrative og praktiske oppgaver som utføres på vegne av avdelingene og stab. Koordinator ivaretar oppgaver som ensretting av rutiner, felles profilering/markedsføring, kvalitetssikring, forvaltnings- og kontrollfunksjoner (blant annet saksbehandling for styret), mottak og videreformidling av eksterne henvendelser, rådgivingsfunksjon for avdelingene, initierer og koordinerer tverrfaglige prosjekter og utdanninger på tvers av avdelingene med mer. Koordinatoren for EFV rapporterer i dag til økonomidirektør, men er foreslått lagt til ny seksjon for forskning og ekstern samhandling. Høgskolen har tydeliggjort satsingen på kurs og oppdragsvirksomheten med en sentral koordinator som er høgskolens dør til avdelingene og omverdenens dør til høgskolen. Den sentrale enheten bør vurderes styrket med en medarbeider til, som blant annet kan gi administrativ støtte ved arrangement av større konferanser. Konklusjon: Det bør ikke gjøres endringer i dagens organisering av EFV som medfører at de øvrige administrative kurs og oppdragsmedarbeiderne sentraliseres. Det vil være naturlig når høgskolen samlokaliseres. I dag oppleves nærheten til ledelsen/fagpersonalet/utdanningene og servicefunksjonen som meget viktig, og derfor bør avdelingene fortsatt ha egne administrative kurs og oppdragsmedarbeidere, som har dekanen som arbeidsgiver. Det er også viktig for at ikke avstanden mellom primærvirksomheten og kurs og oppdragsvirksomheten skal bli så stor at muligheten for positiv synergi blir borte. 8

9 Nærhet til fagmiljøet og styring av virksomheten via dekanen er nødvendig for ikke å miste innflytelse fra avdelingsledelsen og for å få igangsatt nye prosjekter. Virksomheten har i dag enhetlige regler og rutiner og felles forståelse og praktisering av disse. Det er ikke hensiktsmessig å sentralisere en enkelt komponent som prosjektstyring og kontrakter, fordi disse delene inngår i helheten. Dagens organisering av virksomheten gir gode muligheter for styring, kontroll og innsyn fra ledelsens side. Den muliggjør utnytting av spisskompetansen i sentraladministrasjonen i forhold til markedsføring, juss/kontrakter, økonomistyring og kvalitetssikring via koordinatorfunksjonen. Den administrative kompetansen som avdelingene systematisk har bygget opp over tid blir værende i avdelingene, hvor det oppleves å være kort vei til studenter og fagtilsatte. Begrunnelsen for å sentralisere EFV i forslaget til flertallet, blir allerede i dag godt ivaretatt via koordinatorfunksjonen. Høgskolen i Bergen har i dag fått til en god samordning og sentral koordinering av aktivitetene innen EFV. 6. Avslutning Arbeidsgruppen avgir sin innstilling til høgskoledirektøren. Gruppen ser at det må gjøres et videre arbeid bl.a. med definering av understrukturen i SA. Bergen, 17. april 2007 Kari Lorentz (leder) Ole Gunnar Søgnen Mildrid Haugland Trine Kvernhusvik Tone Elise Børslid Leif Erik Otterå Thor M. Steenersen Johan Vibstad (sekretær) 9

10 o Vedlegg 1 Flertallsforslag ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN Styret for Høgskolen i Bergen Rektor Styresekretariat Sekretariat Sakskoordinering Kommunikasjon (intern, ekstern og profilering) Valg Kriseberedskap Høgskoledirektør Stabsseksjoner (med hovedområder): Forskning og ekstern samhandling FoU/N Mediesenter Bibliotek Formidling Eksternt finansiert virksomhet Utdanning Studieadministrasjon Studentrekruttering Opptak Studiekvalitet Studiestøttesystem Informasjon Studieinformasjon Web Internasjonalisering Personal Organisasjonsutvikling Personalforvaltning HMS Kompetanseutvikling Medbestemmelse Lønn Økonomi og fellestjenester Økonomiforvaltning Regnskap Virksomhetsplanlegging Mål- og resultatstyring Budsjettering Helhetlig kvalitetssikring Drift og fellestjenester Innkjøp IKT Telefoni Drift Dokumentsenter

11 Mindretallets forslag Vedlegg 2 FREMTIDIG ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJONEN Anbefalingen bygger på vurderinger av dagens situasjon, strategisk plan, nåværende og fremtidige utfordringer for HiB og på premissene for en helhetlig administrasjon. Høgskoledirektør Kommunikasjon Kommunikasjon Mediesenter Sentralbord - Styresekretariat Forskning og ekstern samhandling Forskning og forskningsformidling Bibliotek EFV Utdanning Utdanning Internasjonalt kontor Økonomi og fellestjenester Regnskap Økonomi og planarbeid Innkjøp - Fellestjenester Personal Organisasjonsutvikling Personalforvaltning Lønn I denne modellen har høgskoledirektøren kun personalansvar for sine fem stabsdirektører. SEKSJON FOR KOMMUNIKASJON Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Kommunikasjon og informasjon Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjon Markedsanalyse og markedsovervåking Utredning og utarbeidelse av markeds- og rekrutteringsstrategier for studenter Merkevarebygging og samordning av markedsaktiviteter Administrasjon og utredningsarbeid Webredaksjon Mediesenteret Intern informasjon Alumnus Sentralbord Kriseberedskap/-håndtering 11

12 Begrunnelse: Det bør opprettes en stabsenhet for Kommunikasjon hvor leder rapporterer direkte til høgskoledirektøren slik det gjøres på norske universiteter og alle andre bedrifter med en profesjonell kommunikasjonsavdeling. Det er behov for å styrke profesjonaliseringen av dette fagområdet som skal støtte opp om både hovedmål og delmål i strategisk plan. Det vil også kunne hentes ut gevinster ved å koble spesialister innen kommunikasjonsfaget til markedsføring, profilering og alumnus. Stabsenheten skal bistå høgskolens ledelse med synliggjøring, legitimering og markedsføring av HiB overfor politiske miljøer, myndigheter, næringsliv, offentlig forvaltning og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Enheten kan også bistå i arbeidet med informasjon og markedsføring overfor potensielle studenter, stillingssøkere og andre brukere av høgskolen sine tjenester. Det er av stor betydning at HiB fremstår med en positiv og riktig profil utad. Enheten vil kunne være en sentral bidragsyter i forhold til dette. Arbeidet i denne enheten vil måtte skje i tett samarbeid med de faglige miljøene og med den øvrige administrasjonen. Internt er informasjonen rettet mot ansatte og studenter. I tillegg til å holde de ansatte orienterte om virksomheten, bidrar informasjon til et levende miljø gjennom debatt og meningsutveksling. Informasjonen skal formidle helheten og informasjon kan også stimulere til endringer, vekst og utvikling for organisasjonen. Kommunikasjonsenheten skal kunne gi ansatte, studenter, samfunns- og næringsliv enkel tilgang til relevant kvalitetssikret informasjon. Derfor kan det også være hensiktsmessig å legge sentralbordet til denne enheten. Styresekretariat Styresekretær / koordinering av styrepapirer/ rådgiving og saksforberedelse i enkelte saker Begrunnelse: Det bør opprettes en liten gruppe med høyt kompetente rådgivere i et styresekretariat i seksjon for kommunikasjon, for å styrke rektoratet og styrets strategiske funksjoner. Styresekretariatet skal ikke erstatte stabsenhetenes ansvar for utarbeiding av saker til styret, men det skal være en komplementær ressurs. Det er uryddig at et styresekretariat legges organisatorisk direkte under høgskoledirektøren, med denne som personalansvarlig, derfor er funksjonen lagt til stab. SEKSJON FOR FORSKNING OG EKSTERN SAMHANDLING Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Forskning og forskningsformidling Forsknings- og utviklingsarbeid Forskningsetikk Finansieringskilder og søknadsstøtte Forskningsadministrasjon og utredning Forskningsformidling Bibliotek Dokumentasjon og databaser Utdanningsbibliotek 12

13 Eksternt finansiert virksomhet Eksternt finansiert forskning Eksternt finansiert etter- og videreutdanning Konferanser administrasjon/drift/logistikk Koordinering og utredning Begrunnelse: Det er behov for å styrke satsingen på forskning og forskningsformidling, og dette tiltaket må sees i forhold til strategisk plan og målene for virksomhetsområdet. Det kan være gevinster å hente ved å legge biblioteket til denne enheten, fordi biblioteket er en viktig bidragsyter i forhold til dokumentasjon av forskning og forskningsformidling. Biblioteket vil like fullt være et utdanningsbibliotek og læringsarena for studentene. Det er et uttalt mål at forskningsoppdrag skal øke i omfang, og det kan av den grunn være et klokt grep å knytte forskning og eksternt finansiert virksomhet tettere sammen, ved å plassere dem i samme organisatoriske enhet. Forskning kan generere kurs og inntjeningsaktiviteter i form av utredningsarbeid, rådgivning, veiledning, formidlingsoppdrag og nye forskningsoppdrag. SEKSJON FOR UTDANNING Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Utdanning Utdanning Utdanning / studier Opptak FS Studiestøttesystem Studieinformasjon Eksamensforskrift Klagenemd Skikkethetssaker Læringsmiljø Utdanningskvalitet Kvalitetssystemet e-sherpa Internasjonalt kontor Begrunnelse: Videreføring av sentrale oppgaver som ligger til seksjonen i dag. Skikkethetssaker er et nytt saksområde som i dag ligger på avdeling. Studieinformasjon ligger til seksjonen som i dag, mens web, Mediesenter, informasjon og kommunikasjon samles i ny enhet for Kommunikasjon. 13

14 SEKSJON FOR ØKONOMI OG FELLESTJENESTER Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Regnskap Regnskap / regnskapsrapportering Drift av Agresso Økonomi og planarbeid Virksomhetsplanlegging Risikostyring Budsjettering Økonomiforvaltning og utredningsarbeid Innkjøp Innkjøp, rutiner og regelverk Drift og fellestjenester Drift IT telefoni Dokumentsenter Begrunnelse: Enhet for drifts- og fellestjenester foreslås lagt til økonomi som da blir seksjon for økonomi og fellestjenester. Det er mange grunner for å samle disse funksjonene i samme enhet. Innkjøpsfunksjonen er tett knyttet opp mot både drift og økonomi. Det kan dessuten være hensiktsmessig å holde fellestjenestene samlet. SEKSJON FOR PERSONAL Funksjonsinndeling, oppgaver og ansvar: Strategisk HR Personalutvikling Kompetanseutvikling Organisasjonsutvikling Utredningsarbeid Personalforvaltning Rekruttering / tilsettinger / permisjoner Arbeidsrett Lønnsforhandlinger / medbestemmelse Bedriftshelsetjeneste / HMS / Sykefravær Lønn SAP Begrunnelse: Seksjonen videreføres som den er i dag, bortsett fra forskning som flyttes til en ny seksjon og lønn flyttes fra økonomi til personal pga innføringen av SAP. 14

15 For at de strategiske utviklingsoppgavene skal få tilstrekkelig fokus i forhold til forvaltningsoppgavene, kan det være klokt å opprette et team av høyt kvalifisert personale i en underenhet for organisasjonsutvikling. Det kan også være hensiktsmessig med lønnskontoret som egen enhet i Personalseksjonen. 15

INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN

INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN Saksnr: 2006/728 INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Bakgrunn Organisering av eksternt finansiert virksomhet er behandlet i følgende

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen Høsten 2013 Ny#organisering# Lederstøtte Rektor Universitetsdirektør EIR HMS BHT Internadministrasjon Fagstøtte Administrativ støtte Eiendom USIT Fakulteter,

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering av administrative tjenester Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering? Prosessen begynner nå Vårt forslag er bl.a.basert innspillene fra Riga og rapport fra 2005 om samlokalisering på

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD Antall fagdirektører: Med bakgrunn i størrelsen, omfanget, antall studenter og antall ansatte, i den nye høgskolen HiBV vil PARAT

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

Status for AG2 sitt arbeid.

Status for AG2 sitt arbeid. Oppdatert pr 27.08.2012 Status for AG2 sitt arbeid. Arbeidsgruppe2 vil i møter i uke 35 presentere foreløpige statuser for arbeidet med å utrede administrativ og teknisk organisering i framtidens fakultet

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK Bemanningsplanen gjelder administrative stillinger ved følgende enheter: 1. Institutter: 1.1. Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

NTNU S-sak 74/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 74/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 74/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.11.2006 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs sentrale ledelse Tilråding: Styret slutter seg til framlagt

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen:

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen: Dato: 1.10.2013 Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN Vedtatt organisering: Internadministrasjon Økonomidrift Arkivdrift Personaldrift Kontordrift Målsetting med omorganiseringen: Økt

Detaljer

Administrativ organisering ved HVL

Administrativ organisering ved HVL Administrativ organisering ved HVL Administrative funksjoner på fakultet og i fellestjenester Dokumentet beskriver utvidet strategisk ledergruppe sitt forslag til plassering av administrative funksjoner

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT )

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT ) Arkivsak-dok. 17/01504-77 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 24.05.2017 31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT 23.05.17) Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Ansvaret for NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring (strukturer, prosesser og verktøy).

Ansvaret for NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring (strukturer, prosesser og verktøy). Avdeling for virksomhetsstyring Endelig bemanningsplan godkjent av rektor 18.10 BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Virksomhetsstyring Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HVILKE TILTAK ER VIKTIGE FOR DEG SOM LEDER? JARLE EID, DEKAN PSYKOLOGISK FAKULTET Medieoppfølging, kommunikasjon og samfunnskontakt Informasjonsmedarbeider

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger BEMANNINGSPLAN for Rektors stab Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Styret vedtok i Ssak 32/16 å opprette en egen felles stab lagt under rektor. I styresaken

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

ILS FORMER FRAMTIDAS SKOLE

ILS FORMER FRAMTIDAS SKOLE Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS FORMER FRAMTIDAS SKOLE 9/3/2013 ÅRSPLAN 2013-2015 Vedtatt i styret 3.9.2013 Endringer etter personalseminar 28.10

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport

Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport Til: Fusjonssekretariatet Fra: Arbeidsgruppa for utdanningsvirksomhet Gruppeleder/kontakt: Anne Mari Harper Dato: 18.03.13 Arbeidsgruppa for

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Stine Grønvold Utdanning - Hedmark Høgskolen i Innlandet Ca 1000 ansatte Ca 13500 studenter Over 100 studier 6 Campus Ca 8 500

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport om administrativ organisering

Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport om administrativ organisering Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helsevitenskap Deres dato 1 av 5 2016/3914 vkr Deres referanse NTNU Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen SIU Oppfølging av SIU-evalueringen Erasmus-seminaret 2011 Vidar Pedersen, seksjonssjef 2 Innhold Kort om SIU Hovedoppgaver Evalueringen Oppfølging og konsekvenser 3 Senter for internasjonalisering av høgre

Detaljer

Lederforum OU-prosjektet administrativ organisering HR sin rolle og bidrag

Lederforum OU-prosjektet administrativ organisering HR sin rolle og bidrag Universitetet i Stavanger uis.no Lederforum 21.11.2016 OU-prosjektet administrativ organisering HR sin rolle og bidrag Halfdan Hagen HR-direktør Utgangspunkt for ou-prosessen Overordnet mål: Bedre resultater

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

FoU-organisering ved HiB. Gro Anita Fonnes Flaten

FoU-organisering ved HiB. Gro Anita Fonnes Flaten FoU-organisering ved HiB Gro Anita Fonnes Flaten Agenda Min bakgrunn Sentrale arbeidsoppgåver for forskingskoordinatoren Organiseringa av FoU ved Høgskolen i Bergen Agenda Min bakgrunn Sentrale arbeidsoppgåver

Detaljer

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD FS Brukerforuk2013 Arne Lunde, KD Agenda Overordnet perspektiv (fra KDs side) Hovedelementer i utviklingen av en digital studieforvaltning Prosessorientering og standardisering Viktige prosesser og tiltak

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Notat: Organisering og styring av universitetets IT-virksomhet

Notat: Organisering og styring av universitetets IT-virksomhet Notat: Organisering og styring av universitetets IT-virksomhet Til: Fra: Kopi til: SAB-arbeidsgruppe for organisasjons- og beslutningsstruktur IT-direktøren USITs ledelse Dato: 5. september 2015 Referanse:

Detaljer

Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapssektoren sett utenfra Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren Trond Risa sekretariatet UHRs biblioteksutvalgs lederforum 14. mars 2016 1 Bakgrunn

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte 24 09 14 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet Bakgrunn Universitetsstyret vedtok mål og rammer

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 14/14 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPER FOR UTREDNING AV NYE FAKULTETER ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Lone Litlehamar Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer