Hvem er lederne i fotballen? En rapport fra Norges Fotballforbund 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er lederne i fotballen? En rapport fra Norges Fotballforbund 2014"

Transkript

1 Hvem er lederne i fotballen? En rapport fra 2014

2 2 Innholdsfortegnelse Norske fotballedere anno Undersøkelsens utvalg og gjennomføring... 4 Sammendrag... 5 Hvem er lederne?... 6 Klubbene... 6 Et mangfold av lederstillinger... 7 Kjønn og alder... 8 Medbragt kompetanse Hvor lenge sitter lederne i stillingene? Kursdeltakelse og nyttverdi Ledere som ikke har tatt kurs Leder som har gått på kurs Hvordan synes lederne det er å lede? Tre positive aspekter Tre negative aspekter... 22

3 3 Norske fotballedere anno 2014 «Mine beste venner har jeg møtt gjennom å lede klubben de siste to tiårene». Kvinne, 52 styreleder Klubbene er avgjørende for alle fotballspillere, og hundretusenvis av frivillige nedlegger et enormt arbeid hvert år for å skape gode klubber, et trygt miljø og mye fotballaktivitet. Norsk idrett er grunnlagt og avhengig av folk i lokalmiljøet som sammen skaper en klubb til glede for lokalmiljøet. Foreldre og andre ildsjeler bruker store deler av fritiden sin på klubben og alle dens aktiviteter. En av NFFs oppgaver er å gjøre denne hverdagen så enkel som mulig for de tillitsvalgte. En del av dette er å gi kompetanse til de mange som vil bruke tid og krefter på livet i sin lokale klubb. En godt organisert klubb med klare roller og kompetente tillitsvalgte er morsommere for alle å være med i. Klubb- og lederutvikling er følgelig helt vesentlige elementer i arbeidet for å få flere til å være med lengre og samtidig gjøre aktiviteten enda bedre. I NFFs handlingsplan for er lederutvikling ett av fire satsningsområder: «Klubbene som et fundament for aktivitet skal utvikles. NFF skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke klubbene. Rollen som leder i klubben er sentral. Målet er å rekruttere og sikre kompetanse og kontinuitet på ledersiden i alle våre klubber. Klubbens ledelse utvikler og legger til rette for strukturer som skal sikre god og riktig aktivitet i topp- og breddeklubber. Kompetente ledere blir en avgjørende faktor. NFF vil prioritere lederen gjennom nettverksbygging, lederutdanning og ulike samlinger.» Ansvaret for dette arbeidet er plassert hos NFFs Lederutvalg og Utviklingsavdelingen. Å utvikle en effektiv strategi fordrer et kunnskapsbasert grunnlag, og det ble i 2014 igangsatt en prosess for å fremskaffe dette. Denne rapporten er første skritt i å bygge en solid kunnskapsbase, og blir fulgt opp av andre undersøkelser bl.a. gjennom et samarbeid med Norges Idrettshøyskole som foretar en kvalitativ studie av klubber, ledere og utviklingsprosesser i forbindelse med kvalitetsklubbkonseptet. De første rapportene fra den studien legges fram våren Sammen vil dette utgjøre en viktig del av grunnlaget for å utvikle en god og relevant strategi for det videre lederutviklingsarbeidet i NFF-regi som på best mulig måte vil imøtekomme de behov som er i klubbene. Den kunnskapsstatus som NFF nå har vil utgjøre grunnlaget for videre studier og undersøkelser, både for utvide kunnskapen, men også for å kunne følge utviklingen over tid. Denne første undersøkelsens formål var å få kunnskap om tre momenter: hvem leder norske fotballklubber hvordan de opplever sin rolle hvilke erfaringer de har med NFFs lederutdanning.

4 4 Undersøkelsens utvalg og gjennomføring Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og november Datainnsamling og systematisering av materialet er utført av Comte Bureau. Undersøkelsesdesign, analyser og rapporten er utarbeidet av Henrik Lunde i NFFs Utviklingsavdeling. Det ble det sendt ut epost med forespørsel om å besvare et spørreskjema på nett til samtlige klubber og direkte til 3182 personer med en lederrolle registrert i FIKS. Ledere er her definert som personer som er ansatt eller er valgt til en lederfunksjon i klubb. Klubbene opererer med mange titler på lederstillinger, og i undersøkelsen er følgende stillinger/verv definert som lederstillinger: daglig leder/leder, nestleder, styreleder, økonomisjef, markedssjef, sportslig leder, leder fotballavdeling, leder kvinnefotball, leder barneavdeling, leder ungdomsavdeling og leder kompetanseutvikling. I utvalget var det personer som var registrert med flere roller og ikke alle epostadresser var korrekte. Det totale utvalget besto av ca unike personer personer svarte på undersøkelsen, men kun 975 personer hadde reelle lederstillinger og det er disse 975 svarene som analysen er basert på. Svarraten på undersøkelsen er høy, men det er vanskelig å si noe sikkert om representativiteten, da vi ikke hadde noen tidligere informasjon om hvem som leder norske fotballklubber og derfor ikke noe sammenligningsgrunnlag. Den kretsvise fordelingen av de 975 respondentene gjenspeiler imidlertid den reelle kretsvise fordelingen av klubber. Oslo fotballkrets er noe underrepresentert, mens Hordaland er noe overrepresentert. Den høye svarrate og den representative geografiske fordeling tilsier at resultatene gir et godt bilde av situasjonen på ledersiden i norsk fotball i 2014.

5 5 Sammendrag Respondentenes klubber samsvarte godt med det reelle bildet av NFFs klubber. 62 % av fleridrettsklubber og 38 % hadde bare fotball som aktivitet. Hovedtyngden var klubber med under 500 medlemmer. De tre vanligste lederroller var daglig leder, styreleder og sportssjef, og 50 % av lederne hadde annet verv i klubben samtidig som de var ledere. Den typiske leder er mann (81 %) jo større klubb jo mer sannsynlig at lederen er mann. Snittalderen er 45 år med svært høy utdannelse og mye lederkompetanse fra «sivilt» yrkesliv. Jo større klubb jo flere ledere med yrkesaktiv ledererfaring. De fleste lederne sa i utgangspunktet ja til å sitte i vervet i to år, men gjennomsnittet var fire år. 10 % av lederne hadde sittet i mer enn 15 år. 60 % av lederne hadde ikke deltatt på noe lederkurs; flest unge var uten kurs, men jo lengre tid man satt i vervet jo flere deltok på kurs. Blant de som hadde tatt kurs var det få som hadde gått hele kursstigen. Under halvparten av ledere med kurs oppga at de hadde nokså/svært mye nytt av kursene, og under halvparten opplevde at kursene hadde gitt dem økt engasjement i fotballen. Lederne samlet seg om de tre mest positive aspekter ved å være leder: Oppleve å lykkes med å skape idrettsglede, aktivitet og fellesskap i klubben Gi bedre lokale oppvekstsvilkår for unge Møte nye mennesker og mulighet for vennskap Det negative var ikke like klart, men tre momenter skilte seg ut: Foreldres dugnadsånd og prioriteringer Tidkrevende Økonomi

6 6 Hvem er lederne? Det har ikke tidligere vært foretatt en kartlegging av hvem som er ledere, og det var et vesentlig aspekt ved undersøkelsen. Kunnskap om målgruppen er avgjørende for å kunne utvikle en god lederstrategi. Klubbene Klubbene i Norge har stor variasjon i størrelse og aktivitet, noe som gjenspeiler seg i klubbenes organisasjonsform og antall og type verv. Det var følgelig interessant å ta utgangspunkt i hva slags klubber respondentene var ledere i. 62 % av klubbene var fleridrettslag, og 38 % var rene fotballklubber, noe som samsvarer godt med den totale fordelingen der 64 % er fotballavdelinger i et fleridrettslag, mens 36 % av klubbene har kun fotball som aktivitet 1. Figur 1: Størrelse på klubber antall medlemmer Hoveddelen av respondentene kom fra små og mellomstore klubber, noe som godt samsvarer med den faktiske medlemsmassen i NFFs klubber. Klubbtype og størrelse er relevant i forhold til ledernes situasjon på flere måter. Er man leder i fotballavdelingen i et veldrevet fleridrettslag vil man kunne få administrativ støtte, gode rutiner og faste rammer for driften og det daglige arbeidet. Er man alene som leder i en ren fotballklubb kan utfordringene bli av en helt annen art. 1 NIFs årsrapport. Idrettsregistreringen.

7 7 Et mangfold av lederstillinger Klubbenes organisasjonsform gir rom for mange ulike lederroller, noe materialet til fulle viste. Daglig leder var den klart hyppigste lederrollen, etterfulgt av styreleder og sportssjef. Figur 2: Respondentenes lederstillinger Antall lederroller i en klubb samvarierer med klubbens størrelse. Det er følgelig naturlig at når hovedtyngden av klubbene er små og mellomstore at hovedtyngden av respondentene innehar de tre mest vanlige rollene i en fotballklubb. Å være leder i en norsk fotballklubb er en omfattende oppgave, og mange av lederne hadde tatt på seg mer enn en oppgave: 11 % har mer enn én lederstilling i klubben. 3 % har tre lederstillinger eller flere. 50 % har et annet verv i klubben i tillegg til lederstilling. Den vanligste kombinasjonen av stillinger er styreleder og daglig leder/sportssjef. Det er en høy andel av lederne som har svært mange arbeidsoppgaver og dette kan ha innvirkning på lederen personlig, utførelsen av oppgaver og hvor lenge man blir værende som leder.

8 8 Kjønn og alder Den typiske fotball-leder er en middelaldrende mann, men bildet er mer nyansert enn som så. Mannsdominansen er stor (81 %), men 19 % er kvinner med andre ord - hver femte leder er kvinne. Figur 3: Ledernes kjønn Kvinne 19 % Mann 81 % Det er en klar sammenheng mellom klubbens størrelse og lederens kjønn. Menn dominerer lederstillingene i de største klubbene, desto større klubbene er (målt som antall medlemmer), desto lavere andel kvinnelige ledere finner vi. Tendensen er klar, men det er likevel 15 % kvinnelige ledere i de største klubbene. Figur 4: Andel kvinnelige ledere etter størrelse på klubb Det er ingen tidligere tilsvarende undersøkelser å sammenligne med, og det kan følgelig ikke fastslås hvordan utviklingen har vært de siste årene. Det er indikasjoner på at kvinneandelen er økende, og i skrivende stund har vi for første gang to kvinnelige ledere i Tippeligaklubber (Lillestrøm og Rosenborg).

9 9 Lederne har en bred aldersmessig sammensetning, med en gjennomsnittsalder på 45, 3 år. Figur 4 viser at utvalget er nesten normalfordelt rundt gjennomsnittet. Den eldste i utvalget er 74 år, mens den yngste er 20 år. Kvinnelige ledere er i sitt 2 år yngre enn mannlige ledere. Figur 5: Leders alder Medbragt kompetanse. Lederne har med seg høy utdanning og bredspektret yrkesbakgrunn inn klubben. Figur 6: Utdannelsesnivå Uoppgitt Høgskole/universitet (5 år) Høgskole/universitet (3 år) Videregående skole Grunnskole 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Norge i samme aldersgruppe NFF-leder Dette er ett av undersøkelsens mest interessante funn, og sammenlignet med befolkningens generelle utdanningsnivå i samme aldersgruppe har lederne betydelig høyere utdanning.

10 10 8 % av befolkningen i aldersgruppen har mer enn 5 års høyere utdanning, mens hele 31 % av lederne har så lang utdanning. «Sivilt» arbeid Det høye utdanningsnivået samsvarer med ledernes yrkesaktivitet utenfor fotballen. Hele 59 % av lederne hadde også en lederstilling i sitt yrkesaktive liv, og det var stor variasjon i yrkene. 14 % av lederne var fulltidsansatt i klubben. Figur 7: Yrkesbakgrunn Privat næringsliv Annet Omsorg og læreryrker Fulltid i klubb Industri Offentlig administrasjon Bygg og anlegg Andre serviceyrker Arbeidsledig/pensjonist Student 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Tendensen er klar: Jo større klubben er jo høyere andel av lederne har ledererfaring fra yrkeslivet. Dette kan tolkes som at ledererfaring fra yrkeslivet gir kompetanse og trygghet til å påta seg lederroller også i det frivillige livet. Figur 8: Andel ledere med «sivil» lederfaring og klubbstørrelse 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under Over 600

11 11 Kjønnsperspektivet er viktig på alle områder i fotballen, og analysen fant klare, om enn ikke veldig store, forskjeller mellom menn og kvinner i forhold til hvilken lederrolle de hadde i klubben. Den store majoriteten av lederne er som nevnt menn (81 prosent), og menn dominerer følgelig de fleste stillingene. 78 prosent av de daglige lederne er eksempelvis menn. Bildet er sammensatt, og det er interessant å se på kjønnsforskjeller i forhold til de tre hyppigste lederstillingene. Ved å separere menn og kvinner og ta bort faktumet at menn kvantitativt dominerer de fleste stillingene, kan vi se på sannsynligheten for at henholdsvis kvinner og menn har de ulike stillingene. Figur 9: Type lederrolle og kjønn 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Daglig leder Styreleder Leder fotball Kvinne Mann Kvinner har høyere sannsynlighet for å være daglig ledere/ledere, mens menn er overrepresentert som styreledere og ledere av fotballavdelingene. Vi finner kjønnsforskjeller med tanke på 3 stillinger. Kvinner har høyere sannsynlighet for å være daglig leder/leder sammenlignet med menn, 46 prosent av kvinnene er daglige ledere, mens 40 prosent av mennene er daglig leder. Mennene har imidlertid høyere sannsynlighet for å lede styrerommet og styre fotballgruppen.

12 12 Hvor lenge sitter lederne i stillingene? Jeg ble valgt for to år, men tror jeg har fått livstid Mann 54 år. Daglig leder og økonomiansvarlig Sitatet indikerer at ildsjelene i norsk fotball ikke gir seg med det første. I gjennomsnitt har lederne sittet i 4,06 år i stillingen sin, og halvparten sitter i 2,5 år. 11 % har sittet i stillingen i 10 år eller mer, og denne gruppen trekker følgelig opp snittet. Personen som har sittet lengst, rapporterer at han har innehatt lederstillingen sin i 45 år. Det er ikke store forskjeller etter hvilke stillinger lederne har med tanke på hvor lenge de sitter. Mannlige daglige ledere, har en noe høyer sannsynlighet for å sitte i 10 år eller lengre enn øvrige ledere. Figur 10: Leders periode i nåværende stilling 30% 25% 20% 24% 21% 15% 10% 5% 15% 11% 8% 4% 2% 4% 11% 0% 1 år eller m indre 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8-9 år 10 år eller m er Halvparten sier de har sittet like lenge, eller lengre enn personen de tok over for. Lederne oppga at deres forgjengere i stillingen satt i gjennomsnitt i 2,8 år, over ett år kortere enn det deres egen tid i vervet (4,06 år). Det er et interessant funn, men dette må følges opp over flere år før man kan si noe sikkert om det er en trend at ledere sitter lengre i stillingene enn tidligere.

13 13 Tidshorisont er en viktig del av avgjørelsen for å si ja til et verv i en klubb, og det var en markert forskjell på perioden man sa ja til og den tid man faktisk ble i rollen. Figur 11: Hvor lenge sa du ja til å sitte i vervet? De som ikke er ansatt, fikk spørsmål om hvor lenge de har takket ja til sitte i vervet de påtok seg. To år er den vanligste perioden i man sa ja til, men 54 % hadde sittet i mer enn to år sine verv. Det er noe overraskende at hele 8 % oppga at de hadde sagt ja til et verv med en tidshorisont på over fem år. Det er et klart misforhold mellom den tid man sier ja til, og den tid man faktisk har i stillingen. At man takker ja til en periode virker for mange som i realiteten at man takker ja til en lengre periode. Figur 12: Gjennomsnittlig tid i verv etter klubbstørrelse Over under 100 3,80% 3,90% 4,00% 4,10% 4,20% 4,30% 4,40% Figuren viser hvor mange år lederne i gjennomsnitt har sittet i stillingen etter klubbstørrelse. Merk at figuren lyver noe. De som er ledere i de største klubbene sitter i snitt litt lengre enn øvrige, men forskjellen er ikke stor. 0,3 år lengre i snitt tilsvarer ca. 110 dager lengre.

14 14 Utskiftning på ledersiden er en utfordring for både klubber og fotballen som helhet, og det var ønskelig å gå dypere inn i denne problemstillingen. Figur13 viser gjennomsnittlig «sittetid» etter klubbstørrelse og to ulike lederstillinger: daglig leder og styreleder. Figur 13: Tid i verv etter klubbstørrelse og stillingstype Tendensen er noe ulik den generelle trenden. Styrelederne sitter generelt kortere i stillingene sine (naturlig ettersom det vanligvis er gjenvalg hvert 2. eller 4. år), men vi ser også at de daglige lederne sitter lengst i de mellomstore og største klubbene, mens styrelederne sitter lengst i de minste klubbene, og kortest tid i de største klubbene. Det er verdt å merke seg at forskjellene her er marginale og ikke av en art som gjør man ikke kan trekke bastante konklusjoner om sammenhenger her. For å analysere kjønnsaspektet ytterligere valgte vi å gå dypere inn i de 10 % av lederne som har sittet lengst i sine stillinger (gjennomsnitt i 15 år), versus de øvrige 90 % av lederne. Figur 14: Hvem sitter lengst? (kjønn)

15 15 Konklusjonen er menn er enda mer overrepresentert på ledersiden i «veterandelen» enn i hele utvalget. Kvinneandelen er langt lavere blant de lengstsittende lederne enn for alle lederne 10 % mot 20 % av alle. Dette kan skyldes at kvinnelige ledere i fotballen er så vidt nytt at det er meget få som har rukket å sitte i mer enn 15 år, eller at det er andre faktorer som gjør at kvinner ikke blir sittende like lenge som menn. Dette vil være et viktig moment å følge opp i videre undersøkelser i årene framover. Det faktum at svært mange av lederne hadde ledererfaring fra yrkeslivet og det ble kjørt en analyse for å se hvorvidt dette påvirket perioden man satt i vervet. Figur 15: Tid i verv etter sivil ledererfaring 61,00% 60,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,00% 55,00% 54,00% 53,00% 10% lengstsittende ledere De øvrige 90% Det er en forskjell på 4,7 % som viser at de som sitter lengst i mindre grad har lederstillinger enn de øvrige. Denne forskjellen må tolkes på bakgrunn av to vesentlige faktorer blant de 10 % av lengstsittende ledere: 20 % av dem arbeidet fulltid i klubben og 9 % av dem er utenfor arbeidslivet (pensjonert/trygdede/arbeidsledige) - det tilsvarende tallet blant de øvrige er 2 prosent. 15 år i et lederverv er lenge, og forskjellen på 4,7 % er klar, men ikke så stor at man kan konkludere med at en yrkesaktiv lederkarriere har noen avgjørende innvirkning på tid i verv.

16 16 Kursdeltakelse og nyttverdi Den store variasjonen i ledernes utdanning, yrkeserfaring og klubbhverdag gjør det utfordrende for NFF å tilby utdanning som treffer ledernes varierte behov. Del 2 av undersøkelsen var knyttet til NFFs kurs og ledernes forhold til disse. Det mest sentrale funnet var at flertallet av lederne (60 %) ikke har deltatt på noen av NFFs lederkurs. Det var høyere enn forventet, og materialet ble analysert for å se nærmere på denne gruppen Ledere som ikke har tatt kurs Det var ingen forskjeller på kjønn, men alder viste en klar tendens: Figur 16: Aldersfordeling som ikke har tatt kurs. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20 åra 30 åra 40 åra 50 åra 60 år eller eldre 78 % av lederne i 20-åra har ikke tatt noe kurs, og andelen synker jevnt ned mot ledere over 60 år der kun - men tross alt 42 % ikke har tatt noe kurs. Tendensen er klar og utfordringen likeså det er de yngste som tar færrest kurs. Det er en tydelig, om enn ikke sterk eller jevn, tendens som viser at jo lengre man sitter i stillingen jo høyere er sannsynligheten for at man har deltatt på kurs. Figur 17: Andel ikke tatt kurs etter år i stilling.

17 17 Type stilling har lite å si for kursdeltakelse, med unntak for ledere av barneavdelinger som skiller seg klart ut i negativ retning. Figur 18: Andel uten kurs etter stilling Jo større klubb, jo fler på kurs. Det er ikke overraskende at det er ledere i de minste klubbene som i minst grad har tatt kurs, og en forklaring kan være at man ikke finner lederkurs relevant da klubben er så liten at den er håndterlig uten påfyll av kompetanse. Figur 19: Andel uten kurs etter klubbstørrelse

18 18 Leder som har gått på kurs 40 % av alle lederne har gått på kurs. NFFs lederutdanning har gjennomgått flere revisjoner, men strukturen er den samme. Tre (tidligere to) grunnkurs som har fokus på administrasjon og lederrollen, samt ett påbyggingskurs med begrenset deltakelse som fokuserer på utvikling av lederen som person. Fram til 2009/2010 I dag Grunnleggende administrasjon og ledelse Lederkurs 1-2 FLK 1-3 Personlighetsutvikling Lederkurs 3 FLK 4 Figur 20: Hvilke NFF-kurs har lederne tatt? FLK1 (ny fra 2010) Lederkurs 1 (frem til 2009) Lederkurs 2 (l frem til 2009) FLK2 (ny fra 2010) FLK3 (ny fra 2010) Lederkurs 3 (frem til 2009) FLK4 (ny fra 2010) 0% 5% 10% 15% 20% Figuren viser at hovedtyngden av lederne har tatt det grunnleggende kurset og færre har tatt FLK4 som også har et tak på årlige deltakere. Den fallende tendens fra FLK1 til FLK 3 er markant og viser at det er en utfordring å få lederne til å fullføre hele utdanningsstigen. Resultatene viser at det er en liten andel som har gått hele kursrekken. Det er viktig å vite hvor mange ledere som har deltatt på kurs, men vel så viktig er det å få kunnskap om kursene «hjalp» noe ble det lettere og bedre å være leder etter kurset? Dette ble kartlagt over flere steg, der det første var å se om kursene var nyttige.

19 19 Figur 21: Hvilken nytteverdi har du hatt av lederkursene som fotballeder? 45 % har svært eller mye nytte av kursene og det er både bra og mindre bra. Det er bra at halvparten av lederne har nytte av kursene, men samtidig viser det at 55 % kun har hatt noe eller lite nytte av kursene. Dette indikerer at det er et betydelig potensiale for forbedring i forhold til å gi lederne det de faktisk trenger og har nytte av i sin hverdag Figur 22: Nytte av kurs etter kjønn Kvinner har mer nytte av kursene enn menn og det kan tolkes som om at voksne kvinner i mindre grad enn menn har vært involvert i fotball og således finner mye av kunnskapen som formidles på kursene som ny og interessant.

20 20 En mer detaljert analyse av de kurs som lederne har fullført viser en klar tendens desto høyere nivå kurset er på, desto mer nyttig vurderes kurset som. Figur 23: Grad av nytteverdi etter kurs. «Nytte» er knyttet til den konkrete utførelsen av oppgaver, men det ble også spurt om kursdeltakelse påvirket lederens engasjement. Figur 24: Har kursene påvirket ditt engasjement i fotballen? Det er en jevn fordeling av svarene i forhold til kursenes positive påvirkning på ledernes engasjement. Spørsmålet fordrer en refleksjon som kan være utfordrende og det kan ha hatt innvirkning på at 75 % havner «midt på» skalaen. Det er et tankekors at 51 % mente at kursene hadde hatt mindre innvirkning på deres engasjement.

21 21 Hvordan synes lederne det er å lede? Lederne ble stilt spørsmål om både hva som var det beste og hva som var det vanskeligste med å være leder. Dette var et åpent spørsmål der respondenten stod fritt til å formulere sine svar. Mangfoldet i svar var stort både på den positive og den negative siden, men det var relativt tydelige «tre-på-topp» på begge sider. Tre positive aspekter. Det var mange ulike tilbakemeldinger, men ved å gruppere svarene i kategorier var det tre aspekter som skilte seg ut: Oppleve å lykkes med å skape idrettsglede, aktivitet og fellesskap i klubben Gi bedre lokale oppvekstsvilkår for unge Møte nye mennesker og mulighet for vennskap Disse aspektene henger sammen men utspiller seg på litt forskjellige nivå. Det første punktet er knyttet til klubbdrift, og relaterer seg til gleden av å skape noe i klubben sammen med andre. Historiene var mange og respondentenes ordbruk var sterk i beskrivelsene av hvordan det opplevdes å se glede og aktivitet blant medlemmene. Det andre punktet springer ut av det første, men går videre ved at man opplever at man gjennom klubbarbeidet klarer å skape et bedre lokalmiljø, hvor det er trygge rammer og forutsigbarhet for unge mennesker. Her trakk lederne tråden ut over banen og så klubbens virksomhet i et større lokalt og nasjonalt perspektiv. Stolthet preget beskrivelsene. Det siste punktet henger også sammen med at man lykkes med de to første, og er kanskje en forutsetning for at man lykkes med dem, men går mer på det personlige planet for lederen en egengevinst ved å engasjere seg i klubben. Den sosiale kapitalen man genererer gjennom å lede fotballklubber blir høyt verdsatt på det personlige plan. Man treffer mange ulike mennesker, lærer mye om hvordan mennesker fungerer alene og i grupper, og knytter personlige relasjoner og vennskap som etterhvert strekker seg utenfor fotballen.

22 22 Tre negative aspekter De negative aspektene viser et mer sammensatt bilde. Mange har en tendens til å være generelle på positive aspekter og mer spesifikke på det negative, og klubblederne er intet unntak. Tilbakemeldingene varierer fra konkrete beskrivelser av problemer med sin lokale fotballkrets til utfordringer med trådløs tilkobling på klubbhuset. Det var imidlertid tre kategorier svar som skilte seg ut: Foreldres dugnadsånd og prioriteringer Tidkrevende Økonomi Det oppleves som utfordrende å få foreldre til å bidra frivillig, og ikke minst til å forstå at det dreier seg om prioriteringer. «Mange foreldre stiller på dugnad når det passer, men kan si nei fordi de skal på trening selv. Det sier litt om prioriteringen hos oss noen ganger». Det oppleves tungt og ensomt å måtte «dra lasset» selv og det er stor frustrasjon over foreldrenes manglende forståelse for nødvendigheten av at alle bidrar. Lederne, både de som er ansatt og de som er valgt inn, trekker frem at tidspresset tidvis er enormt. «Døgnet er noen ganger for kort». Dette dreier seg om at arbeidsoppgavene har blitt flere og at forventinger og krav har blitt høyere. Det er mange som har forventninger og krav til lederen: NFF, krets, foreldre, spillere og lokale myndigheter, og det oppleves som at man må arbeide mer enn tidligere. Resultatene viste at over halvparten av lederne hadde flere verv i klubben og da blir tiden en enda større utfordring. Økonomi ble fremhevet som en utfordring av svært mange, og mange relaterte dette til utfordringen med foreldrenes innsats. Det er vanskelig å få endene til å møtes i klubbene, samt at det også er vanskelig å drive klubbene økonomisk (regnskap, likviditet), da dette både kan være utenfor lederens kompetanseområde og er tidkrevende.

Fotballledere En rapport fra. Norges Fotballforbund. Norges Fotballforbund

Fotballledere En rapport fra. Norges Fotballforbund. Norges Fotballforbund Fotballledere 2017 En rapport fra Norges Fotballforbund 2017 Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04420 www.fotball.no Besøksadresse: Sognsveien 75 J Innhold Innhold Sammendrag... 3

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Råskap i verdibasert ledelse

Råskap i verdibasert ledelse Råskap i verdibasert ledelse Rapport 02-2015 Alle klubber trenger gode ledere. En god styring av klubben fordrer et verdigrunnlag som er kommunisert og etterlevd. NFF gjennomførte i 2014 en lederundersøkelse

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Læringsmål: Solid innføring i den daglige driften Fotballederkurs 2 Modul 4: Ledelse

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

På rett vei? En rapport om mangfold i fotball-norge. Norges Fotballforbund November 2016 FOTBALLGLEDE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE

På rett vei? En rapport om mangfold i fotball-norge. Norges Fotballforbund November 2016 FOTBALLGLEDE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE 1 På rett vei? En rapport om mangfold i fotball-norge Norges Fotballforbund November 2016 2 Innhold På rett vei?... 3 NFF sentralt... 4 Forbundsstyret, komiteer og utvalg... 4 Administrasjon... 5 Endring...

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Menn fortsatt i førersetet

Menn fortsatt i førersetet fortsatt i førersetet innehar nå 4 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppnådd gjennom innføring av kjønnskvotering. Likevel er det fortsatt menn som dominerer på de fleste

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs

Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs Hordaland Fotballkrets Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14 Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs Da vil vi ønske velkommen til en ny kurssesong! Denne kurskatalogen er utformet i et tett og godt samspill mellom

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål...

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 1 Innhold... 3 Veien mot 2020... 4 Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 9 Forord er et konsept som beskriver utviklingstrender og gir føringer om retning,

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater 2009/42 Notater Marit Lorentzen og Trude Lappegård Notater Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn Forskningsavdelingen/Gruppe for demografi og levekårsforskning Innhold 1 Innledning... 2 2

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Kursplan vinter/vår 2016

Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller for klubbene. Vi ønsker sammen med klubbene

Detaljer

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Trener/Leder/Dommerkurs i kurssesongen 2014/15 Høstsesongen er i gang og Hordaland Fotballkrets er nå i ferd med å planlegge en ny kurssesong.

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator. Formelsamling blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består av

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Orienteringssaker: Tone orienterte om prosessen rundt rekruttering av nye veiledere, vi har 4 nye som er på vei inn. Ny klubbutvikler i OFK

Orienteringssaker: Tone orienterte om prosessen rundt rekruttering av nye veiledere, vi har 4 nye som er på vei inn. Ny klubbutvikler i OFK Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Kvalitetsklubbkomiteen Ekebergvn. 101, 1178 Oslo Protokoll fra komitémøte Dato: 8.6.2017 Nr. 03-2017 Sted: Ekeberg Innkalt: Til stede: Forfall Merknader:

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Akademikere logger ikke av

Akademikere logger ikke av Akademikere logger ikke av De er akademikere eller ledere, er midt i yrkeslivet, bor i større byer og logger ikke av selv om de går hjem. De blir oppringt, sjekker og svarer på e-post eller holder seg

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

http //www.norskbreddefotball.no

http //www.norskbreddefotball.no http //www.norskbreddefotball.no 2014 Breddefotballen skaper bolyst, trivsel, stolthet og samhold - for barn, ungdom og voksne. NBF NORSK BREDDEFOTBALLFORENING Norsk Breddefotballforening (NBF) ble etablert

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS Frivillighet Norge Contents 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hva er forskjellen mellom dem som gir penger til frivillighet, og

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8. Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen er web basert, og den foregikk i år i

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Verdiarbeid og Fair play som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Verdi- og Fair play... 6 Forutsetninger

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE?

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ET BIDRAG TIL REFLEKSJON RUNDT ROLLEN TIL DAGENS KOMMUNALE LEDERE KJETIL HOFF OG KRISTIAN DYRKORN AGENDA Presentasjon av funn fra FoU om

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer