Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder"

Transkript

1 Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder Hvilke erfaringer har rektorer, og hvilke muligheter ligger i samarbeid mellom skole og PPT? Av Mari Homme Rektorer mener at samarbeidet med PPT har bidratt til å fremme elevenes læringsutbytte innenfor et ordinært opplæringstilbud. De mener også at samarbeidet har styrket relasjonen mellom skole og PPT for videre samarbeid om skoleutvikling. Rektorer som har samarbeidet gjennom deltakelse i læringsprosesser opplever å ha ledet utviklingsarbeidet. Med grunnlag i en helhetlig forståelse av pedagogisk ledelse, kan samarbeidet mellom skole og PPT kjennetegnes av læringsprosesser som gir synergi mellom oppgaver på individ og systemnivå. Denne muligheten er spesiell for samarbeidet mellom skole og PPT, som kan brukes i kvalitetsvurdering som organisasjonslæring innefor skoleeiers egen organisering. Innledning Tema i artikkelen er samarbeid om skoleutvikling mellom skole og PPT. Den bygger på min masteroppgave innenfor studie utdanningsledelse (Homme, 2014). Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med rektorer drøftes muligheter for skoleutvikling som ligger i et samarbeid mellom skole og PPT. Bakgrunn for valgte tema er Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap, hvor samordning og samarbeid bedre gjennomføring er en av tre strategier for å fremme elevers læringsutbytte i større grad innenfor et ordinært opplæringstilbud. I meldingen påpekes at dette er kan gjøres innenfor nåværende organisering. Dette til tross for at ønsket utvikling av samarbeidet mellom skole og PPT i stor grad har uteblitt (Fylling & Handegård, 2009; Kunnskapsdepartementet, 2009). Utdanningsdepartementet initierer tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og skole slik at skolen skal nyttegjøre seg og utvikle den kunnskapen forskningsmiljøene besitter. Videre satses det på et nasjonalt veilederkorps, uten at PPT involveres i arbeidet. Verken nå eller tidligere er det gitt klare føringer for samarbeidet mellom skole og PPT ut over et uttalt ønske, 1

2 og forventninger til et tettere systemrettet samarbeid (Kunnskapsdepartementet, 2011; Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004). Det er lite forskning som er relatert til samarbeid mellom skole og PPT i et ledelsesperspektiv. Det er forsket på kvalitetsvurdering i skolen, som utviklingsarbeid som organisasjonslæring, mellom skole og skoleeier. I arbeidet er det tatt med erfaringer skolen har knyttet til bruk av eksterne veiledere, men ikke samarbeidet med PPT (Roald, 2010). Dette til tross for at PPT er en lokal instans som har et lovpålagt oppdrag å bistå skolen i utviklingsarbeid gjennom organisasjon og kompetanseutvikling (Stette, 2013). Skolen skal ledes og utvikles som en lærende organisasjon (Kunnskapsdepartementet, 2010; Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004). Dette stiller også krav til de som skal være veiledere i skolens utviklingsarbeid. Hensikt med studien har vært å få større innsikt i rektorers erfaringer fra skoleutvikling hvor PPT samarbeider med skolen som eksterne veiledere. Videre var hensikten å utdype forståelse for muligheter som ligger i et samarbeid mellom skole og PPT. Hovedproblemstillingen i studien var: Hvilke muligheter ligger i et samarbeid om skoleutvikling mellom skole og PPT? For å drøfte hovedproblemstillingen fra et skoleledelsesperspektiv ble det stilt to forskningsspørsmål knyttet til rektorers erfaringer fra samarbeid med PPT: 1) Hva mener rektorene PPT har bidratt til i rollen som veileder? 2) Hvordan mener rektorene ledelse er utøvet i et prosjekt med PPT som veileder? Metode og resultater Studien ble gjennomført med en fenomenologisk tilnærming innen for kvalitativ metode. Datainnsamlingen bestod av halvstrukturerte kvalitative intervju med fire rektorer (Creswell, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Utvalget av rektorer var kriteriebasert. Kriteriene for utvalget var rektorer som samarbeidet med PPT om implementering av LP-modellen (Jahnsen & Nordahl, 2011). Videre at skolenes arbeid med utvikling og endring kunne kjennetegnes som Nye handlingsrom skolen (Sunnevåg & Andersen, 2012). Valg av kriterier skulle ivareta mulighet for å finne flere skoler som hadde samarbeidet med PPT om tilsvarende 2

3 utviklingsprosjekt. Videre at samarbeidet i stor grad var relatert til utviklingsarbeidet og ikke motstand. Analysen av intervjuene er gjennomført med ulike tilnærminger til de tre problemstillingene. Dette beskrives videre i tilknytning til funn innefor hver av dem. Hva mener rektorene PPT har bidratt til i rollen som veileder? I analysen ble det først satt fokus på utsagn der rektorene uttrykket at PPT hadde vært til hjelp og støtte for dem i arbeidet med LP-modellen. Dette kalles en meningsfortetting, der en reduserer datamengden ut fra et bestemt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Deretter ble de gjennomført en begrepsstyrt koding etter begrepene strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003). Etter å ha sortert dataene innenfor disse tre områdene, ble det gjennomført en datastyrt koding for å finne områder eller kategorier som var felles for alle rektorene. Utgangspunktet for meningsfortolkning og utvidelse av funnene var teori om skoleledelse og organisasjon og ledelse. PAIE-modellen (Strand, 2007), sammen med Ledelse i skolen -krav og forventninger til en rektor (Utdanningsdirektoratet, 2013), konkretiserer ledelsesperspektiver, funksjoner og oppgaver en rektor må ivareta. Videre er det lagt til grunn en helhetlig forståelse av pedagogisk ledelse der administrasjon, personalledelse og pedagogisk ledelse ses i sammenheng som pedagogisk ledelse. Rektorene er direkte ansvarlig for elevenes læringsutbytte gjennom å utvikle lærernes praksis (Lillejord, 2011; Roald, 2012). Integrator: Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning til lærere En rektor er ansvarlig for at skolen fungerer godt som organisasjon. Dette innebærer å bygge fellesskap, arbeidsmiljø, samarbeid og organisasjonskultur, slik at lærerne og andre tilsatte kan hjelpe hverandre og være stolte og motiverte. De skal oppleve at de får støtte, hjelp og veiledning av lederen. Administrator: Styring og administrasjon En rektor er ansvarlig for at skolens samfunnsoppdrag blir utført. Dette innebærer at rektor handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter. Det forutsetter at rektor kjenner og følger lov og forskrift, medregnet læreplanverket. Rektor skal også sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll. Entreprenør: Utvikling og endring En rektor har det overordnede ansvaret for utvikling og endring i skolen og hos lærerne. Både samfunnet, elevgrunnlaget, foreldrene, teknologien og politikken endrer seg, og fagene utviklinger seg. Ledelse og styring av utviklings- og endringsprosesser blir en av de viktigste, men vanskeligste oppgavene. Produsent: Elevenes læringsresultater og læringsmiljø En rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater og læringsmiljø, og rektors evne til å lede læringsprosesser og veilede lærere i denne prosessen er avgjørende. En skole er en kunnskapsorganisasjon med strenge krav til faglighet. Rektor må derfor ha tilstrekkelig god fagkompetanse og legitimitet til å kunne gjøre gode faglige vurderinger og spille på faglig kompetanse internt og eksternt. Figur: PAIE-modellen og Krav og forventninger til en rektor (Strand, 2007; Utdanningsdirektoratet, 2013, s.8) 3

4 Funnene innfor hvert av de tre kvalitetsområdene presenteres i tabellen under: Kvalitetsområde Rektorene mener PPT har bidratt til Strukturkvalitet Tilrettelegging av arbeidet i lærergruppene Gjennomføring av arbeidet i lærergruppene Prosesskvalitet Framdrift i læringsprosessene Støtte til gruppelederne Kompetansedeling Resultatkvalitet Skole og PPT er bedre kjent Ny praksis i tilrettelegging av elevenes læringstilbud Strukturkvalitet. Rektorene forteller de har fått hjelp i praksis til ledelsesfunksjoner innenfor administrative funksjoner som organisering av tidsplan, følge rutiner og prosedyrer og styre og kontrollere arbeidet. Direkte hjelp til disse funksjonene betyr hjelp til forutsetninger for å utvikle samarbeid og fellesskap. Gjennom struktur for samarbeid og felleskap er det også en sammenheng til ledelsesfunksjoner handler om ledelse av utviklings og endringsprosesser. Oppsummert er det grunnlag for å si at gjennom samarbeidet med PPT har rektorene fått hjelp i praksis til å utføre ledelsesfunksjoner for å fremme strukturkvalitet innen for perspektivene, Administrator, Integrator og Entreprenør, i figur PAIE-modellen og Krav og forventninger til en rektor (Strand, 2007; Utdanningsdirektoratet, 2013, s.8). Prosesskvalitet. Rektorene uttrykker at PPT innenfor området prosesskvalitet har bidratt til å utøve funksjoner innenfor flere av perspektivene i figur PAIE-modellen og Krav og forventninger til en rektor (Strand, 2007; Utdanningsdirektoratet, 2013, s.8). Innenfor perspektiv Integrator, som handler om funksjoner for samarbeid og organisasjonsbygging, har PPT vært med å fremme motivasjon. Videre har lærere opplevd å få støtte. Innenfor perspektivet Produsent, som handler om elevenes læringsresultater og læringsmiljø, har PPT bidratt gjennom deltakelse i læringsprosesser med ekstern faglig kompetanse. Overordnet handler dette om ledelse i perspektivet Entreprenør, ledelse for utvikling og endring. PPT har i samarbeid med skolen vært med i læringsprosesser i utviklingsarbeidet. Det er grunnlag for å si at dette gjelder på alle nivå fra enkeltlæreres læring til kommuneovergripende kunnskapsutvikling. 4

5 Resultatkvalitet. Samarbeidet mellom skole og PPT har bidratt til en endring i praksis som i stor grad oppfyller det som er ønsket resultat i skoleutvikling, at flere elever kan få sitt utbytte innenfor et ordinært opplæringstilbud. Innenfor ledelsesperspektivene i figur PAIE-modellen og Krav og forventninger til en rektor (Strand, 2007; Utdanningsdirektoratet, 2013, s.8), handler dette om ledelsesfunksjoner i perspektiv P, elevenes læringsresultater og læringsmiljø. PPT kan utfylle veilederrollen i skoleutvikling på en god måte. Sett i ledelsesperspektivet Administrator, handler dette om å utføre skolens samfunnsoppdrag, og handle på vegne av sentrale myndigheter. Veiledning som samarbeid er en av de mulighetene som ligger innenfor nåværende organisering (Gjems, 2012). Hvordan mener rektorene ledelse er utøvet i et prosjekt med PPT som veileder? Intervjuene ble lest med fokus på å finne mønstre i hva rektorene svarte om egen ledelse i prosjektet. Videre valgte jeg tre perspektiver for nærlesing, også kaldt teoretisk lesing (Kvale & Brinkmann, 2009). Perspektivene var samarbeid(moen, 2012), lederroller og ledelsesperspektiver (Strand, 2007). Funnene viser at rektorene har ulike meninger om hvordan de har ledet prosjektet. To av rektorene mener klart at de er ledere for prosjektet, og at det er de som leder implementeringen av LP-modellen. Videre mener også disse rektorene at de gjennom LPmodellen utøver ledelse for utviklingsarbeid. Til forskjell fra rektorene som ikke mente å lede prosjektet, eller å utøve ledelse gjennom LP-modellen, viste de en helhetlig forståelse av pedagogisk ledelse. De utøvet i samarbeidet med lærere og veiledere alle ledelsesfunksjonene i figur PAIE-modellen og Krav og forventninger til en rektor (Strand, 2007; Utdanningsdirektoratet, 2013, s.8). Som deltakere i samarbeidet med lærere og veiledere utøvet de ledelse gjennom LP-modellen. De har utviklet en læringskultur hvor rektor leder utviklingsarbeidet gjennom å påvirke læringsprosesser. Rektorene som har fått dette til initierte i begynnelsen av arbeidet rolleavklaringer internt på skolen og i forhold til eksterne veiledere. Forskjeller i hvordan ledelse er utøvet i prosjektet kan forklares med disse rektornes forståelse av egen rolle som samsvarer med helhetlig forståelse av pedagogisk ledelse. Videre har disse rektorene tatt ansvar for avklaring av roller og oppgaver og vært aktive ledere 5

6 uavhengig av hvem som var eksterne veiledere, og at det forelå en utarbeidet struktur for arbeidet i forkant. De to andre rektorenes ledelse viste en mer fragmentert forståelse av pedagogisk ledelse og lederrollen. Ledelsen de har utøvet var relatert til administrative funskjoner og kontroll. Selv hadde de i liten grad samarbeidet med eksterne veiledere og påvirket læringsprosessene gjennom egen deltakelse. De hadde ikke jobbet med avklaring av roller og oppgaver i forkant av prosjektet. Hvilke muligheter ligger i et samarbeid om skoleutvikling mellom skole og PPT? For å utvide forståelsen av hvilke muligheter for skoleutvikling som ligger i samarbeidet mellom skole og PPT, er det tatt utgangspunkt i fem aspekter ved endringsarbeid som ledere bør ha fokus på. De fem aspektene er: 1) Moralsk intensjon, 2) Forståelse for endringsprosesser, 3) Relasjoner styrkes, 4) Kunnskapsbygging og kunnskapsdeling og 5) Sammenheng i skolens utviklingsarbeid (Fullan, 2001; Jahnsen & Nordahl, 2011). Gjennom drøftingen framkommer at ledelse som fremmer interaksjon og samarbeid mellom skole og PPT i tråd med disse aspektene kan bidra til skoleutvikling i ønsket retning. Videre vil et slikt samarbeid oppfylle de forventningene som ligger til samarbeid mellom skole og PPT. Det er grunnlag for å si at et slikt samarbeid kan påvirke endring og retning i større grad, enn uten et slikt samarbeid. Dette fordi PPT har kompetanse å bidra med inn i samarbeidet. Videre har PPT gjennom sine andre oppgaver sett i en helhetlig forståelse av pedagogisk ledelse, mulighet til å påvirke til sammenheng i skolens utviklingsarbeid. Avsluttende kommentar Flere faktorer er av betydning for ønsket utvikling gjennom samarbeidet mellom skole og PPT. For det første ser jeg behov for tydeligere nasjonale føringer for samarbeidet mellom skole og PPT. Videre må samarbeidet mellom skole og PPT ha en klar ledelsesforankring hos 6

7 skoleeier, med felles visjon og mål. Rektorene må være tydelige ledere i skolens utviklingsarbeid. Skole og PPT må dele kompetanse om ledelse, utvikling og samarbeid som læringsprosesser. Kompetansen som deles bør bygge på en helhetlig forståelse av pedagogisk ledelse (Lillejord, 2011; Roald, 2012). I samarbeidet må oppgaver, roller og ansvar være tydelig avklart. Ut fra forskningen om kvalitetsarbeid som organisasjonslæring, mener jeg videre det ville være interessant å rette forskning mot bruk av sakkyndig vurderinger fra PPT, som kvalitative vurderinger inn i grunnlaget for arbeidet med kvalitetsutvikling. Videre ville det være interessant å rette et forskerblikk på samarbeid om kvalitetsutvikling i kommunen, med PPT som en deltakende part i dialogene for å fremme læring på og mellom nivåene i kommunen. Litteratur Creswell, J. W. (2007). Quality inquiry & Reaserch design: Choosing Among Five Approaches (2. ed.). Thousans Oaks, California: Saga Publications, Inc. Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey-Bass. Fylling, I., & Handegård, T. L. (2009). Kompetanse i krysspress?: kartlegging og evaluering av PPtjenesten NF-rapport (Vol. nr. 5/2009). Bodø: Nordlandsforskning. Gjems, L. (2012). Kontekstuell veiledning: Snakke sammen, tenke sammen - lære sammen. In A. K. Ulvestad & F. U. Kärki (Eds.), Flerstemt veiledning (pp ). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Homme, M. (2014). Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder: Hvilke erfaringer har rektorer og hvilke muligheter ligger i samarbeidet mellom skole og PPT? Masteroppgave.Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Jahnsen, H., & Nordahl, T. (2011). Innovasjonsheftet: Hvordan drive utviklingsarbeid med LPmodellen. Porsgrunn: Lillegården Kompetansesenter. Kunnskapsdepartementet. (2009). Rett til læring. (NOU 2009:18). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. Kunnskapsdepartementet. (2010). Tid til læring: - oppfølging av Tidsbruksutvalgets rapport. (Meld.St. nr.19, ). Oslo: Kunnskapsdepartementet. 7

8 Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap: tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. (Meld.St. nr.18, ). Oslo: Kunnskapsdepartementet. Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju (2. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk. Lillejord, S. (2011). Kunsten å være rektor. In J. Møller & E. Ottesen (Eds.), Rektor som leder og sjef: Om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen (pp ). Oslo: Universitetsforlaget. Moen, T. (2012). Faglig samarbeid: Teoretisk forankring, forskning og implikasjoner. In T. Moen & A. Tveit (Eds.), Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere (pp ). Trondheim: Akademika forlag. Roald, K. (2010). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring mellom skole og skoleeigar. Doktorgradavhandling, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. Retrieved from Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring - Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Stette, Ø. (2013). Opplæringslova og forskrifter: Med forarbeider og kommentrarer Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon. Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget. Sunnevåg, A.-K., & Andersen, P. G. (2012). Utviklingsarbeid og endringsprosesser. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Utdannings- og forskningsdepartementet. (2003). I første rekke: Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. (NOU 2003:16). Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. Utdannings- og forskningsdepartementet. (2004). Kultur for læring. (St. meld. nr. 30, ). Oslo Utdannings- og forskningsdepartementet Utdanningsdirektoratet. (2013). Ledelse i skolen - krav og forventninger til en rektor Retrieved 1.desember, 2013, from 20BOKMAL_web.pdf 8

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor Ledelse i skolen Krav og forventninger til en rektor Innledning Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Kompetanse for en rektor - forventninger og krav Grunnlagsdokument og utgangspunkt for anbudsutlysning

Kompetanse for en rektor - forventninger og krav Grunnlagsdokument og utgangspunkt for anbudsutlysning Endelig versjon 18.12.08 Vedlegg 2 Kompetanse for en rektor - forventninger og krav Grunnlagsdokument og utgangspunkt for anbudsutlysning Kompetansemodellen (fig. 1) beskriver fire hovedområder for kompetanse.

Detaljer

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU Ledelse på alle nivå i Kultur for læring Hilde Forfang, SePU Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i skolen, fra skoleeiere ut til den enkelte lærer. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT 5 dilemmaer knyttet til vurderingen av likeverdsprinsippet 1) Definisjonsdilemmaet 2) Identifikasjonsdilemmaet 3) Innholdsdilemmaet 5) Ressursfordelingsdilemmaet

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

I OPPMERKSOMHETEN LIGGER KUREN

I OPPMERKSOMHETEN LIGGER KUREN I OPPMERKSOMHETEN LIGGER KUREN Kurt Henriksen Stjørdal 11.02.2011 14.02.2011 1 En evaluering av målretta utviklingstiltak i den videregående skole i Nordland. Hvordan forankrer, iverksetter og evaluerer

Detaljer

Ansvarliggjøring av skolen

Ansvarliggjøring av skolen Ansvarliggjøring av skolen Ledelsesutfordringer og krav til kompetanse Konferanse om ledelse og kvalitet i skolen 12.- 13. februar 2009 Jorunn Møller Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Sluttrapporten

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Professor Thomas Nordahl, Hamar

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Professor Thomas Nordahl, Hamar Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen Professor Thomas Nordahl, Hamar 30.10.08 Forståelse av kvalitet i praksis Kvalitativ god opplæring realiserer elevenes potensial for både faglig og sosial

Detaljer

* Roller, forventninger og felles utfordringer

* Roller, forventninger og felles utfordringer PP-konferansen 15.10. 2004 Læringsmiljø og problematferd i et systemperspektiv * Skolen og PP-tjenesten - to aktører, - ett perspektiv * Roller, forventninger og felles utfordringer * PP-tjenesten som

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

Praksisfortelling -PPT. Gardermoen, 3. april 2014

Praksisfortelling -PPT. Gardermoen, 3. april 2014 Praksisfortelling -PPT Gardermoen, 3. april 2014 Porsgrunn kommune 35.000 innbyggere i kommunen 4.100 barn i grunnskolealder 2.300 barn i førskolealder 15 skoler (3 private) 34 barnehager Snitt grunnskolepoeng

Detaljer

Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune

Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune 1 Hva skal vi si noe om: Fremgangsrike skoler Hva legger

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren 1 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kompetanseheving i barnehagesektoren Hvordan sørge for at alle ledd i sektoren jobber for kompetanseutvikling for kvalitetsutvikling i barnehagene? 2 Innledning Det er etablert

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Krav til skoleeier Opplæringsloven 13-10: skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i lov

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE Strategisk plan FORORD Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har i opplæringsloven fått et todelt mandat som innebærer at de i tillegg til å være sakkyndig instans i forhold

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Quality Airport Hotel, Gardermoen 10.-11. februar 2015 Svein Nergaard Læringsmiljøsenteret Betydningen av læringsmiljøet En film-snutt om skolens mål Et godt læringsmiljø

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 Helen L. Bargel, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fmsthlb@fylkesmannen.no Nasjonale føringer Meld. St. nr. 18

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU To separate verdener Lovverk Spesialpedagogikk Utdanning Forskningsmiljøer Samarbeidsinstanser Stortings meldinger Generell pedagogikk

Detaljer

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet fra

Læringsmiljøprosjektet fra Læringsmiljøprosjektet fra 2013-2017 14.03.2017 laeringsmiljosenteret.no Tirsdag 14.mars 10:00-11:00 Velkommen Status for Læringsmiljøprosjektet 11:15-13:00 Grunnlagsdokumentet - En felles plattform for

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

Lederskap med vekt på PPT

Lederskap med vekt på PPT Lederskap med vekt på PPT Utviklingsarbeidet om spesialundervisning i Lillehammer, Trond Johnsen Implementering av kvalitetshjul i den spesialpedagogiske tiltakskjeden, Kjersti Kristoffersen & Hvordan

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen. Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg

Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen. Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg Nye forventninger Bakteppe: Betydning av profesjonsfellesskap Det profesjonelle samarbeidet ved

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats?

Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats? Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats? Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten, Oslo 20.09.17 Gro Bjørnstadjordet Ericson, virksomhetsleder

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Studieplan. Lederutdanningen SEVU-PPT NTNU/SFL (30 stp)

Studieplan. Lederutdanningen SEVU-PPT NTNU/SFL (30 stp) Studieplan Lederutdanningen SEVU-PPT 2016-2017 NTNU/SFL (30 stp) 1. PLATTFORM FOR STUDIET Utdanningen bygger på anerkjente teorier om styring av utdanning, ledelse, læring og organisasjonsutvikling knyttet

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren Ledelse i barnehagen Forventninger til styreren Innledning Styreren har ansvar for å lede utviklingsprosesser i barnehagens personalgruppe, slik at barnehagen kan gi et kvalitativt godt tilbud til hvert

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

Soma-Stangeland skole

Soma-Stangeland skole Soma-Stangeland skole Soma skole Fådelt skole 60 elever 10 ansatte Stangeland skole 500 elever (23 klasser) 80 ansatte Pedagogisk utviklingsarbeid Inspektør Rektor Ped.ut.gr Inspektør Inspektør Soma skole

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Utvikling av et godt læringsmiljø. Skoleeiers rolle og oppgaver

Utvikling av et godt læringsmiljø. Skoleeiers rolle og oppgaver Utvikling av et godt læringsmiljø Skoleeiers rolle og oppgaver Læringsmiljøprosjektet pulje 3 Gardermoen 31.mars 2016 Svein Nergaard Betydningen av læringsmiljøet Et godt læringsmiljø bidrar til - Positiv

Detaljer

Organisasjonslæring og skolebasert kompetanseutvikling

Organisasjonslæring og skolebasert kompetanseutvikling Organisasjonslæring og skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling Utdanningsdirektoratet: «Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansa;e, deltar

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Hamar 26.10.2009 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge som visjon å skape en bedre

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Tilpasset opplæring. Elverum, 7. og 8. mars 2013

Tilpasset opplæring. Elverum, 7. og 8. mars 2013 Elverum, 7. og 8. mars 2013 Læringslyst 4-årig utviklingsarbeid Prosjekt 2011 felles kvalitetsutvikling av sakkyndighetsarbeidet i PPT Samarbeidspartenes opplevelse av hva som er vesentlig når vi snakker

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt?

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Bærekraftig? Får vi løst våre oppgaver Møter vi forventningene? Sikrer vi at barn og unge

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT

Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT Opplæringsloven 5-6 Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdaninngsavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 2141/2009/020/KARGRO 02.02.2009 NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSOMRÅDET

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Kompetanse for en rektor - forventninger og krav

Kompetanse for en rektor - forventninger og krav Kompetanse for en rektor - forventninger og krav Utdanningsdirektoratet har identifisert fire kompetanseområder. Disse handler om: 1. Elevenes læringsprosesser En rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater,

Detaljer

Kartlegging av Bedre læringsmiljø. Thomas Nordahl

Kartlegging av Bedre læringsmiljø. Thomas Nordahl Kartlegging av Bedre læringsmiljø Thomas Nordahl 18.09.14 Innhold Forståelse av læringsmiljøet i skolen Presentasjon av kartleggingsresultater Kapasitetsbygging, kollektiv kompetanseutvikling og profesjonelle

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet Rektors rolle og oppgaver

Læringsmiljøprosjektet Rektors rolle og oppgaver Læringsmiljøprosjektet Rektors rolle og oppgaver Læringsmiljøprosjektet pulje III Gardermoen 31.mars 2016 Hanne Jahnsen 9-1 Leiing Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing.

Detaljer

Nasjonal satsing Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Nasjonal satsing Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring Nasjonal satsing 2009-2014 Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring Godt læringsmiljø en rettighet og en forutsetning Skolen har ansvar for at

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Hvordan ivaretar vi likeverdsprinsippet?

Hvordan ivaretar vi likeverdsprinsippet? Hvordan ivaretar vi likeverdsprinsippet? Stiftelseskonferansen Faglig råd for PPT gikk av stabelen 8. - 9. sept. 2014 i Trondheim med ca. 350 deltakere fra ulike PP-kontorer fra hele landet. I det følgende

Detaljer

Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Morten E. Edvardsen

Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Morten E. Edvardsen Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Mål for økta Formålet med barnehage og skole Kvalitet i barnehage og skole Skole og barnehageeiers ansvar Kvalitetsutvikling Barnehagens formål 1.Formål Barnehagen

Detaljer

Utvikling av et godt læringsmiljø Skoleeiers oppgaver og ansvar

Utvikling av et godt læringsmiljø Skoleeiers oppgaver og ansvar Utvikling av et godt læringsmiljø Skoleeiers oppgaver og ansvar Forprosjekt til Læringsmiljøprosjektet Gardermoen 27. april 2017 Svein Erik Nergaard Betydningen av læringsmiljøet Et godt læringsmiljø bidrar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater Professor Thomas Nordahl Aalborg 08.11.07 Hva er LP-modellen? En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl 15.03.16 Endring og forbedring er tap (Reeves, 2009) Et rammeverk for forbedringsarbeid i barnehager og skoler Forskningsbasert

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende NOU2009:18 Rett til læring. Det vises til høringsbrev av 22.07.2009 Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling 17. november 2015 Utdanningsdirektoratet Radisson Blue Gardermoen Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling

Detaljer

Ledelse av læreres læring

Ledelse av læreres læring Ledelse av læreres læring En kvalitativ undersøkelse av hvordan rektorer i tre skoler leder læreres læring i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Læringsmål: Min hensikt med dagens foredrag

Detaljer

«Vil man være god, må man alltid ønske å bli bedre»

«Vil man være god, må man alltid ønske å bli bedre» «Vil man være god, må man alltid ønske å bli bedre» Erfaringer fra arbeid som veileder i veilederkorpset v/jon-halvdan Lenning Fra St.melding 31 2007-2008 Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke

Detaljer

Den gode skole. Isfjorden skole. På Isfjorden skole er alle like mye verdt, og vi respekterer hverandre. Versjon

Den gode skole. Isfjorden skole. På Isfjorden skole er alle like mye verdt, og vi respekterer hverandre. Versjon Den gode skole Isfjorden skole På Isfjorden skole er alle like mye verdt, og vi respekterer hverandre. Versjon 03.07.17 ! Vår felles plattform Visjon Verdens beste kommune for naturglade mennesker. Den

Detaljer

PPTs rolle i utviklingsarbeid

PPTs rolle i utviklingsarbeid PPTs rolle i utviklingsarbeid Lars Arild Myhr, SePU Kilder til foredraget Rådgiver PPT Leder av HIPPT Forskning og utviklingsarbeid på SePU Evaluering av spesialundervisning på kommunenivå Evaluering av

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer