Klimatilpasning i samfunnsplanleggingen Larvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimatilpasning i samfunnsplanleggingen. 19.03.2010 Larvik kommune"

Transkript

1 Klimatilpasning i samfunnsplanleggingen Larvik kommune

2

3 Trender Larvik er i en historisk epoke med store transformasjoner, særlig i byens sjø- og elvefront, - prosjekter popper opp fra offentlige og private initiativtagere. Stor investeringslyst, mer enn 11 milliarder NOK skal investeres i årene som kommer. Vil dette gi kvalitet og gjøre det gode liv i Larvik enda bedre? God vekst i Norge, samtidig med at den store samtalen om byen har resultert i noen tydelige veivalg som gir byen historiske muligheter. Særlig krav til kvalitet, ressurser og samfunnets felles kompetanse. Få ting som tyder på at aktivitetsnivået går over tross konjunkturutfordringer, renteutviklingen kan være en observasjon. Fokus på transformasjonens innhold og inntjening.

4 Viktige milepeler Byplanen for Larvik vedtatt i 2006 Visjonen Fjordbyen Larvik er etablert og vil bli en førende faktor å årene fremover. Flytting av fergeleiet til Revet er gjennomført. Arkitektkonkurranse for indre havn er utført. E 18 utbyggingen er vedtatt strekningsvis. Omfattende fysisk arbeid pågår, passering forbi Larvik og kryssing av Farrisvannet er i aktiv planfase. Plattform Vestfold aksjon med fokus på jernbane gjennom Vestfold. Fornyet tro på jernbanesatsing. Fra en tidvis opplevd uforutsigbarhet til en større grad av de lange linjers politikk? Byen har gått fra en vente og se posisjon til en aktiv utbyggingssituasjon. Det er en tid for planlegging og det er en tid for gjennomføring.

5 Vekstområder Sentrum; indre havn og Hammerdalen, kulturhus, Spa hotell, Grandkvartalet, Bryggerikvartalet, osv. Øya; Framparken, storskolen, Arena, Alfred Andersen, Revet næringsområdene langs Lågen. Nordbyen; Torsvang, Torstvedt, Hovlandbanen. (I områder angitt med strek har kommunens særlige oppmerksomhet til ROS planleggingen.

6 Soria Moria erklæringen, -kapittel 12, Norge som miljønasjon Regjeringen vil; at hele det norske samfunnet i større grad må forberedes på å leve med klimaendringer. Økt rasfare som følge av økt nedbør og klimaendringer må kartlegges, og hensynet til å redusere konsekvensene av klimaendringene må ligge til grunn i statlig og kommunal planlegging.

7 Vestfolds Lille Grønne

8 Aktuelle tema for Larvik Byggehøyde/avstand over/fra havet ifm sjøfrontens transformasjon? Flomstyring i Numedalslågen og i Farrisvassdraget, damsikkerhet og arealbruk nedstrøms magasinene. Fareområder? Klasse 5 område, kvikkleire, et av kommunens største næringsområder. Dersom kritiske forhold inntreffer vil dette ramme store områder samtidig, har vi fantasi til å se slike scenarier? Tap og trusler mot det biologiske mangfoldet, for eksempel laksen i Numedalslågen (nasjonalt laksevassdrag). Tap av næringsinntekter og materielle skader grunnet ekstremsituasjoner i værbildet, snømangel i ski sentere i lavlandet, stormflo/vind Larvik som turistkommune (dobler innbyggertallet om sommeren). Rasfare utrygghet. Avrenning av næringstoffer, forurensing av vannressursene, bruk av vann til jorbruksvanning, Forvaltningsplaner for vannforekomstene etter Vannforskriften.

9 Havnivået som utfordring?

10 Byggehøyder

11 Rød linje = havnivå stiger til kote 2,5 m over havnivå ved kote 0.

12

13 Batteristranda

14

15

16 Kommunens ansvar Kommunal beredskap og informasjon til innbyggerne. Arealplanlegging. (Prinsipp om ansvarsfordeling legges til grunn, dvs avklaringer i grenselandet mellom stat, kommunen, tiltakshaver og ansvarlig foretak. Arealbruk. Utgangspunkt; Sikring skal være gjennomført før utbygging tar til. Det er i den sammenheng ikke nok å vurdere kun byggetomta, en må vurdere områdestabiliteten.

17 Hammerdalen Farris elva Larviks by elv? Vannføring. Vilkårskonsesjon? Vann til energi, fisk og landskap? Er det mulig å drøfte dette? Samfunnsikkerhet og damsikkerhet. Restaurering av elvestrengen en varig modifisert vannforekomst eller et livskraftig og oppgradert elveavsnitt, - mulighetene for en flott by elv i Larvik?

18 Utfordringer i vassdrag Numedalslågen - vannforskriften

19 Kunnskapsbasert forvaltning Alle saker skal være tilstrekkelig belyst i en kommune. Kommunene tilstreber løsninger basert på best mulig tilgjengelig kunnskap. Kommunene driver ikke med forsking. Kunnskapsoverføring fra forskingen til kommunene bør bedres. Regionalt nivå er til stor hjelp i denne kunnskapsoverføringen.

20 Kollektive handlingsproblem et sosialt dilemma I et samfunn som forandres i raskt tempo kan kortsiktige sterke egeninteresser legge hinder i veien for kollektive helhetlige løsninger. Det er ikke nødvendigvis slik at alternativer ikke finnes. Samfunnet kan stå ovenfor et sosialt dilemma, og den politiske utfordringen blir å kunne ha en god og inkluderende dialog i saker som utfordrer sterke egeninteresser. Larvik har så langt håndtert dette bra i vannfrontområdet i indre havn, men alle planer er ikke ferdige ennå.. Velferd Ressursforvaltning Verdiskapning

21 Utbyggingsinteressenes pågang i lokalsamfunnene. Kampen om virkeligheten vinnes av den som fører den, lobbyisme på lokalt nivå/ store folkemøter og bruk av skreddersydde og dyre superkommunikatorer som tas inn i viktige saker. Kommunen skal kommunisere kunnskapsbasert med samme media tekke og på samme arena. Kommunene har neppe helt tatt inn over seg omfanget av den lokale belastningen dersom noe går svært galt grunnet manglende evne til å utøve kunnskapsbasert forvaltning.

22 Refleksjon Beredskapsarbeidet er ganske godt trimmet i kommunene. Dette skyldes dyktige kommuner og en sterk og varig oppfølging fra fylkesmannsembetene i Norge. Klimafokus bør være et øvelsestema i kommunene. Kompetanse i kommunene, mange har utdannelse fra universitet og høyskole. De er i stand til å ta til seg kunnskap, men videreformidling kan være en utfordring på den politiske banehalvdelen. Klimatilpasning som en del av ROS analysen i arealdelen har økt fokus. Et nasjonalt system som er tydelig på hvilke utfordringer kommunene skal håndtere og som sørger for at brukerfokuserte kompetansebaser bygges opp. Fokus på byggehøyder over havet i Skagerrak og langs øvrig kyst. Fokus på kvikkleire og ras?. Ny digitale kartbaser gir nye muligheter for raske oppslag og innhenting av relevant kunnskap, arealis hvor vi har inne kvikkleire osv. Videre satsing på GIS nasjonalt, regionalt og på kommunenivå! Videreutvikle Regjeringens klimaportal! Kompetansemiks. Norge er et lite land og personlig nettverk er fortsatt viktig!

23 Klimatilpasning i kommuneplanens arealdel Samfunnssikkerhet og beredskap ROS: I henhold til Pbl. 4-3 skal det for alle områder avsatt til bebyggelse og anlegg gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Slike analyser skal foreligge før 1. gangsbehandling av planforslaget. Eksempler på sjekklister og mer om ros. Flom, stormflo og bølgepåvirkning: Ved områderegulering og detaljregulering i sjønære områder skal en sikre at ny bebyggelse ikke plasseres flomutsatt. Det skal også tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy sjøgang. Kotehøyden for overkant gulv 1.etg skal ikke settes lavere enn 2.5 m, (høydereferanse NN1954). I spesielt eksponerte områder der flere eller alle forholdene kan inntreffe samtidig skal en vurdere å sette kotehøyden høyere enn 2.5 m. Valget av kotehøyde skal i disse tilfellene dokumenteres og begrunnes av fagkyndig. Flom i elv: Ny bebyggelse skal ikke plasseres flomutsatt jf. NVEs retningslinje nr. 1/2008, siste revisjon. Ved område- og detaljregulering skal det innarbeides bestemmelser om minste kote for terreng og grunnmur der dette er aktuelt for å sikre bebyggelse og anlegg mot flom. I byggesaker skal det vurderes å sette krav iht. NVEs retningslinje nr. 1/2008, siste revisjon. Grunnforhold, geotekniske forhold og stabilitetsforhold: Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke bebygges før det foreligger dokumentasjon på at den geotekniske stabiliteten for området som helhet er tilstrekkelig, herunder muligheten for at området kan inngå i et skred som utløses i naboarealene. Tiltakshaver har kontinuerlig ansvaret for oppfølging og gjennomføring av geotekniske tiltak, slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt. I vanskelige og kompliserte saker kan kommunen kreve at det skal gjennomføres skjerpet kontroll (tredjepartskontroll) som del av dokumentasjonen. Det kan også kreves at oppfølging og kontroll av byggearbeidene utføres av geoteknisk sakkyndig. All utbygging under marin grense må vurderes i forhold til kvikkleire. Hav-, fjordavsetning, marin strandavsetning og elve- og bekkeavsetning er spesielt utsatt. (Se kart over løsmasser utarbeidet av NGU for informasjon om type avsetninger.)

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. 1 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027, KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK BY 2015-2027 OG KOMMUNEDELPLAN FOR STAVERN BY 2015-2027 De juridiske bindende bestemmelsene

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014

Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014 RAPPORT Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014 Juni 2015 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-365-2

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

1.0. OVERSIKT OVER PLANPROSESSEN

1.0. OVERSIKT OVER PLANPROSESSEN 1 Innhold 1.0. OVERSIKT OVER PLANPROSESSEN... 3 2.0. PLANENS FORMÅL - FØRINGER FRA KOMMUNAL PLANSTRATEGI... 4 3.0. GJENNOMGANG AV AKTUELLE PLAN- OG UTREDNINGSTEMA... 5 3.1. Visjon for kommunens langsiktige

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Fylkesutvalgets møte 10. mars 2011-3. gangs utsending

Fylkesutvalgets møte 10. mars 2011-3. gangs utsending Fylkesutvalgets møte 10. mars 2011-3. gangs utsending Det vises til innkalling datert 24. februar 2011. Vedlagt oversendes: Etteranmeldt sak til FU 19/11- NOU 10:10 Tilpasning til eit klima i endring -

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet. tema: GEOGRAFISK INFORMASJON

Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet. tema: GEOGRAFISK INFORMASJON Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet tema: GEOGRAFISK INFORMASJON DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET side 4 AREALSTATISTIKK side 8 2 Plannytt nr. 1/2011 15 22 36 14 39 04 Det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

Overordnet ROS-analyse. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 3

Overordnet ROS-analyse. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 3 Overordnet ROS-analyse Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 3 Forord Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er gjennomført i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024.

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad 2013 2029. ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål

Kommuneplan for Nannestad 2013 2029. ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål Kommuneplan for Nannestad 2013 2029 ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål 1. Om - og sårbarhet... 3 - og sårbarhet i forhold til ulike tema... 4 Oversikt over forkortelser brukt

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Stjørdal kommune, etat teknisk drift Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Sutterøya industriområde Utarbeidet av : Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer