Rapport for 1. halvår 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. halvår 2007"

Transkript

1 Rapport for 1. halvår 2007 Nedre Storgate 49, 3015 Drammen, Tlf

2 Estatia Resort Estatia Resort er Norges ledende utvikler og drifter av resortanlegg. Anleggene bygges for sport, rekreasjon og velvære, på unike destinasjoner ved sjøen eller på fjellet og med rimelig reisevei fra Oslo. Prosjektene omfatter utvikling av totalt ca boliger og fritidsboliger, flere hoteller, golfbaner og andre sportsanlegg. Våre destinasjoner er lokalisert rundt Stor-Oslo Norefjell Trysil Holmsbu Storsand Verdens Ende Vänern Kragerø

3 Hovedpunkter 1. halvår 2007 Konsernet oppnådde driftsinntekter på 248,6 millioner i 1. halvår, mot 348,4 millioner i hele Driftsresultat (EBIT) ble 44,6 millioner (7,2 millioner for hele 2006 ). 1) Estatia Resort Kragerø ferdigstilte første byggetrinn av hotell og leiligheter. Hotellet åpnet 16. mars og drives av datterselskapet Quality Spa & Resort Kragerø AS. Byggetrinn II forventes ferdigstilt i andre halvår. Estatia Resort Norefjell startet byggingen i april og forventer ferdigstillelse i 2008/2009. Gjennom selskapet Verdens Ende Eiendom AS (50% eiet) utvikles et prosjekt på Grepan i Tjøme kommune. I juni godkjente av et enstemmig kommunestyre reguleringsplanen for prosjektet. 1) Estatia Resort AS avlegger konsernhalvårstall for første gang. Sammenligningstall er for hele 2006.

4 Estatia Resort Destinasjoner i drift: Holmsbu Norges første rendyrkede Spa-hotell (www.holmsbuspa.no) Villa Holtnes er ferdig restaurert og har åpnet et nytt tilbud til kurs- og konferansegjester og selskapsgjester. Videre utvikling og oppgradering av anlegget planlegges. Alle hotellets seksjoner er solgt. Kragerø Norges største resort-anlegg (www.kragerospa.no) Resort-anlegget inkluderer hotell, leiligheter, hytter, golfbane, proshop, tennisbaner, lekeplass og strandområde. Per var det solgt 102 av 105 hotelleiligheter i byggetrinn I og 50 av 65 hotelleiligheter i byggetrinn II. Ytterligere utvikling av leiligheter, fritidsboliger og aktivitetstilbud er under utarbeidelse.

5 Destinasjoner under bygging og utvikling: Norefjell På høyfjellet 1,5 time fra Oslo Bygging er igangsatt og ferdigstillelse er forventet ved årsskiftet 2008/2009. Resort anlegget vil bestå av ca 280 leiligheter og et moderne spa-hotell. Per var 219 av leilighetene solgt. Trysil Norges største skidestinasjon Bygging av spa-hotell og hotell- og landsbyleiligheter i Fageråsen settes i gang i 3. kvartal Prosjektet er nå utvidet og inkluderer en landsby med 140 leiligheter slik at anlegget totalt vil inneholde 340 leiligheter. 160 av hotelleilighetene er lagt ut for salg, per var 120 av disse er solgt. Tjøme Perlene Grepan og Verdens Ende Utvikling av hotell, leiligheter og restaurant er i gang. Forventet salgsstart i 2008 og ferdigstillelse i Storsand Resort Living i Fjordbyen Oslo Utvikling av resort-anlegg på da med rundt 800 boliger, spa-hotell, leiligheter, golfbane, båthavn og aktivitetsområder. Planprosess er godt i gang og forventet byggestart er i Säffle (S) Unik resort ved Vest-Europas største innsjø Utvikling av resort-anlegg på da ved Vänern. Første byggetrinn vil utvide Krokstad Herregård med herregårdsleiligheter og en 18-hulls golfbane. Forventet salgsstart byggetrinn I er 2008 med ferdigstillelse i 2009.

6 Estatia Resort Hotels Estatia Resort Hotels er, gjennom datterselskaper, ansvarlig for drift av selskapets hoteller og resort-anlegg. Gjennom franchiseavtaler med Choice Hotels Scandinavia driver selskapet i dag Quality Spa & Resort Holmsbu (åpnet 2003) og Quality Spa & Resort Kragerø (åpnet mars 2007). Franchiseavtaler er også inngått for hotellene ved våre resort-anlegg på Norefjell, i Trysil og på Tjøme. Ved Quality Spa & Resort Holmsbu er det foretatt ombygging og oppgradering som dekker et økende behov for kurs-, konferanse- og selskapsaktiviteter. Quality Spa & Resort Kragerø åpnet i mars og ble godt mottatt i markedet.

7 Estatia Resort - selskapsstruktur Estatia Resort AS (ERAS) Management-avtale Marchfirst Norway AS Hotelldrift Utvikling og eierskap av Spa-hoteller & Resorts Estatia Resort Hotels AS 100% Holtnes Brygge AS 100% Estatia Resort Kragerø AS 87%* Estatia Resort Norefjell AS 100% Estatia Resort Trysil AS 100% Krokstad Utveckling AB 100% Verdens Ende Eiendom AS 50% Estatia Resort Storsand (ue) 100% Kragerø Golf & Spa Resort AS 100% Kragerø Golf AS 82% Quality Spa & Resort Holmsbu AS - 100% Quality Spa & Resort Kragerø AS - 100% Quality Spa & Resort Norefjell AS (ue) - 100% *) Avtale er inngått om erverv i 2007 av de øvrige 13% av aksjene i Estatia Resort Kragerø Konsernet utvikler, markedsfører og eier destinasjoner gjennom dedikerte prosjektselskaper. Etter åpning driftes anleggene av egne driftsselskaper under Estatia Resort Hotels AS.

8 Resultatregnskap Morselskap ESTATIA RESORT AS Halvårsregnskap uten skatteberegning RESULTATREGNSKAP Konsern 1. halvår Note 1. halvår Driftsinntekter Salgsinntekter Gevinst ved salg aksjer Gevinst ved salg driftsmidler Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Kostandsført andel merverdi konsern Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Inntekt på investering i tilknyttet selskap Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel Majoritetens andel Overføringer: Overført fra annen egenkapital 0 0 Overføringer til annen egenkapital

9 Resultatregnskap ESTATIA RESORT AS Morselskap BALANSE Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler Kontormaskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Andre investeringer Lån til tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Hytter for salg 0 0 Varebeholdning Prosjekter i arbeid Sum varer Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Balanse ESTATIA RESORT AS Morselskap BALANSE Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 2, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Bankgjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 Noter ESTATIA RESORT AS NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET PER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Estatia Resort AS og følgende datter- og datterdatterselskaper: Selskap Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ tidspunkt kontor stemmeandel Holtnes Brygge AS 2000/2002 Hurum 100 % Quality Spa & Resort Holmsbu AS 2000/2003 Hurum 100 % Østre Strøm AS 2000 Drammen 100 % Estatia Resort Norefjell AS 2002/2005 Drammen 100 % Estatia Resort Trysil AS 2005 Drammen 100 % Quality Spa & Resort Kragerø AS 2005 Drammen 100 % Estatia Resort Hotels AS 2006 Drammen 100 % Estatia Resort Utvikling AS 2006 Drammen 100 % Krokstad Utveckling AB 2006 Säffle 100 % Estatia Resort Kragerø AS 2005/2007 Oslo 87 % Kragerø Golf & Spa Resort AS 2005 Oslo 87 % Kragerø Golf AS 2005 Kragerø 70 % Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet er en økonomisk enhet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet periodiseres over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Goodwill avskrives over 5 år, jfr note 3. Datterselskap/tilknyttet selskap Aksjer i datterselskaper er vurdert i henhold til kostmetoden i selskapsregnskapet. Aksjer i tilknyttede selskap er vurdert i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapet er aksjer i tilknyttede selskap vurdert etter kostmetoden. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. For anleggskontrakter anvendes løpende innteksføring basert på salg av enheter og ferdigstillelsesgrad. Det avsettes for eventuelle forventede tap. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

12 Noter NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET PER Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Balanseførte prosjekter Eiendomsprosjekter for videresalg er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Skatt Skattekostnad er ikke regnskapsført i delårsregnskapet. NOTE 1 GOODWILL, HENFØRBARE MERVERDIER Merverdi ved kjøp av konsernaksjer er lagt til goodwill og avskrives over 5 år. Holtnes Brygge AS Sum Goodwill ved fusjon Akkumulerte av- og nedskrivninger Avskrivninger i Balanseført verdi Estatia Resort Krokstad Estatia Resort Sum Hotels Utveckling Kragerø Goodwill ved kjøp Akkumulerte av- og nedskrivninger Avskrivninger i Balanseført verdi Sum bokført verdi Brutto merverdi ved kjøp av aksjene i Kragerø Golf Invest AS kr (netto kr etter hensyntatt utsatt skatt) er ført som merverdi av hytter/leiligheter/hotell for utvikling og videresalg. Merverdien kostnadsføres i takt med resultatene som oppnås ved salg av hytter/leiligheter/hotell i datterselskapene Estatia Resort Kragerø AS og Kragerø Golf & Spa Resort AS. Opprinnelig merverdi brutto Kostnadsført pr Kostnadsført i Bokført merverdi Opprinnelig utsatt skatt knyttet til merverdi Redusert utsatt skatt pr Reduksjon utsatt skatt i Bokført utsatt skatt knyttet til merverdi

13 Noter NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET PER NOTE 2 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 1. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets aksjonærer: Antall Navn aksjer Andel MARCHFIRST NORWAY AS ,05 % I.M. SKAUGEN ASA ,19 % CAMILLO EIENDOM AS ,30 % TITLIS AS ,75 % NORDISK AREAL 1 AS ,67 % SES AS ,56 % RING EVENSEN INVEST AS ,56 % KATALYSATOR MANAGEMENT INVEST AS ,99 % DUE RAGAZZI AS ,99 % VERDIPAPIRFONDET ODIN EIENDOM ,30 % FIRST SECURITIES ASA ,86 % VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE ,53 % IMS MARINE SERVICES AS ,12 % ESTATIA RESORT AS ,02 % Egne aksjer BOREA NOTERTE II AS ,92 % BOREA AS ,69 % PARETO SECURITIES AS ,46 % NORDENFJELSKE BYKREDITTS STIFTELSE ,32 % A/S ANTARCTIC ,23 % NORDLIE ARTHUR WILHELM ,16 % Sum 20 største aksjonærer ,67 % Øvrige ,33 % Totalt ,00 % NOTE 3 EGENKAPITAL Aksje- Egne Overkurs- Annen Estatia Resort AS kapital aksjer fond egenkap. Sum Egenkapital pr Emisjon, kontantinnskudd Emisjonskostnader Etteroppgjør egne aksjer Resultat pr før beregnet skatt Egenkapital pr (ekskl skatt for 2007) Konsernet Konsernets egenkapital Egenkapital pr Netto emisjon i morselskapet, se over Etteroppgjør egne aksjer Endring egenkapital ved utkjøp minoritet Resultat pr før beregnet skatt Egenkapital pr (ekskl skatt for 2007)

Rapport for 1. halvår 2008

Rapport for 1. halvår 2008 Rapport for 1. halvår 2008 Grønland 32 b, 3045 Drammen, Tlf. 32 20 28 50 Om selskapet Estatia Resort er en av Norges ledende utvikler og drifter av resort-anlegg. Anleggene bygges for sport, rekreasjon

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Oslotech AS. Resultatregnskap

Oslotech AS. Resultatregnskap Oslotech AS Resultatregnskap 2012 2013 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter 92 922 177 102 148 000 3 Salgsinntekter 3 100 854 746 95 070 163 0 3 Offentlige tilskudd 3 4 993 143 4 712 175 9 333 783 3 950

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 SAK 16/14 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS GENERALFORSAMLING Innstilling til:

Detaljer

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com Årsrapport 2003 D1240901 Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2003 Repant AS utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 årsrapport 2014 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2014 Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i 1899. Virksomheten omfatter skog- og eiendomsforvaltning, sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer