ÅRSBERETNING INNLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING"

Transkript

1 Årsmelding

2 2

3 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine Elisabeth K. Lund (nestleder), Inger Elise N. Kolstø, Hanne Tjøsvoll (1. vara ansatte representant) og Alf Inge Flokketvedt (Banksjef). ÅRSBERETNING INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten i norsk fastlandsøkonomi å være 2,25 prosent i Dette er lavere enn trendveksten på ca. 2,5 prosent, men noe høyere enn tilsvarende tall fra 2013, som viste 1,8 prosent. Bedrifter i de fleste næringer i Norges Banks regionale nettverk har rapportert om mindre kapasitetsproblemer enn tidligere og lavere forventet vekst fremover. Dette gjelder særlig for oljeleverandørnæringen. Lavere oljeinvesteringer, med de ringvirkninger det har for fastlandsøkonomien, vil nok trekke ned veksten i inneværende år og med det trolig føre til økt arbeidsledighet. På den andre siden har prisfallet på olje bidratt til kronesvekkelse og dermed bedret konkurransevilkårene for tradisjonell eksportindustri. Denne effekten ble forsterket ytterligere av kuttet i styringsrenten mot slutten av året. Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet, og kan øke videre ettersom en svakere krone vil øke prisen på importerte varer. Husholdningenes forbruk holder seg på et moderat nivå, og spareraten er relativt høy. Dette oppleves også til en viss grad lokalt da det i banken ble opprettet vel 1000 spareavtaler i 2014 med påfølgende god innskuddsvekst. Boligprisene har tatt seg opp etter et svakt UTFORDRINGER INN I 2015 Norsk økonomi har over tid blitt mer og mer oljeavhengig, og dermed mer sårbar for et omslag i petroleumssektoren. Dette er særlig tydelig i vår region her på Vestlandet, og til dels også på Sørlandet. Selv om det har vært ventet at vi ville se et skift i denne sektoren, har den dramatiske nedgangen i oljeprisen kommet overraskende på mange. Fra et toppunkt i juni 2014 på rundt USD 115 per fat har oljeprisen falt ned til under USD 50 per fat nå ved årsskiftet. I tillegg til en lav oljepris indikerer anslag fra de sentrale prognosemiljøene at oljeinvesteringene vil falle så mye som 15 prosent i Selv om nivået fortsatt er høyt (prognose for 2015 indikerer et investeringsnivå på 189 mrd. kr i 2015, over ti ganger så mye som i industrien), vil oljeinvesteringer bidra negativt til veksten i norsk økonomi sett opp mot tidligere år. Norsk økonomi er svært oljeavhengig, og vi ser da at endringer i den norske kronen i stor grad følger endringene i oljeprisen. Denne høsten har vi derfor sett en betydelig svekkelse mot de store valutaene. Eksempelvis så vi en kronesvekkelse gjennom fjoråret på i overkant av 22 prosent mot amerikanske dollar, og rundt 8 3

4 prosent mot euro. Dette til tross for at det fortsatt er store utfordringer i eurosonen. Svekkelsen av kronen medfører redusert kjøpekraft for norske husholdninger gjennom økte priser på importerte varer, men gir også bedrede konkurransevilkår for tradisjonell eksportindustri ettersom norske varer blir billigere for utenlandske importører. Dette vil på sikt bidra til å lette en nødvendig omstilling til en mindre oljeavhengig økonomi. Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet på 2,5 prosent gjennom hele HUSHOLDNINGENES FORBRUKSVEKST OG SPARING Privat konsum står for om lag halvparten av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi. Som i 2013 utviklet forbruket seg moderat i 2014, med en vekst i underkant av 2 prosent. Ser en på de foregående år er dette en nedgang fra 2,3 prosent i 2013 og 3,0 prosent i Oljeprisfallet og meldinger om bemanningsreduksjoner særlig i olje- og gassindustrien gjør mange usikre på utviklingen fremover, særlig i landets økonomi. Til tross for det pessimistiske synet på utviklingen i Norge samlet sett, holder forventningene til privat økonomi seg godt oppe. Dette skyldes nok en kombinasjon av at folk flest føler at de har sikre jobber og at lånerentene er svært lave. Mer usikre tider vil trolig likevel føre til videre vekst i sparingen, som bare for bankinnskudd har passert 1000 mrd. kr. Dette tilsvarer ca kroner per husholdning, et svært høyt tall. BOLIGPRISENE, FORTSETTER DE Å STIGE? Svak utvikling i boligprisene i 2013, skapte noe usikkerhet i boligmarkedet. I 2014 reverserte imidlertid markedet denne utviklingen, og ga en positiv månedsvekst (sesongjustert) gjennom hele året. I desember var boligprisene 8,1 prosent høyere enn i samme måned året før. Dette er på samme nivå (8,5 %) som i For oss bankene har det siste året vært preget av svært sterk konkurranse, kanskje den mest markante vi har opplevd noen gang. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette i Andre faktorer som urbanisering og lav bygging i pressområder, taler for en videre prisvekst i de nærmeste årene. På den negative siden kan en svakere norsk økonomi og økt usikkerhet føre til lavere befolkningsvekst (færre arbeidsinnvandrere) og et dårligere arbeidsmarked. LAVERE KREDITTVEKST I HUSHOLDNINGENE OG IKKE FINANSIELLE FORETAK Kredittveksten har samlet sett fortsatt den nedadgående tendensen fra 2013 gjennom Både husholdningene og ikke-finansielle foretak har redusert sin vekst i gjeldsopptak i denne perioden. For førstnevnte har veksten gått fra å ligge i overkant av 7 prosent på årsbasis til å ligge mellom 6 og 7 prosent. Foretakene har redusert kredittveksten fra ca. 4 prosent til i underkant av 3 prosent. De store regulatoriske endringene på bankområdet har ført til at bedriftslån har fått en lavere prioritet og strammere kredittpraksis, særlig i de store bankene. Tilsvarende har boliglån til husholdninger blitt betydelig viktigere med påfølgende hardere konkurranse mellom bankene. For enkelte av de større selskapene var det imidlertid gunstig å hente finansiering i obligasjonsmarkedet i fjor, men tilgang på finansiering fra dette markedet forverret seg imidlertid mot slutten av fjoråret. I lys av et mer pessimistisk makroøkonomisk bilde, ventes det heller ikke at bedriftenes etterspørsel etter lån vil ta seg opp i første del av Gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatte å øke noe i 2014, dette som følge av at kredittveksten også i 2014 holdt seg på et høyere nivå enn inntektsveksten. Samlet sett er husholdningenes bruttogjeld nå over dobbelt så stor som deres disponible inntekt, en utvikling som myndighetene ser på med bekymring. Husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkninger, men analyser indikerer at sårbarheten ikke har økt gjennom det siste året. 4 NORGES BANK OG STYRINGSRENTEN Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, valgte Norges Banks hovedstyre å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på årets siste rentemøte i Dette var den første endringen i renten siden mars Rentekuttet ble tolket som et føre var -tiltak fra hovedstyrets side, gitt de noe mørkere fremtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake kronen og hensynet til finansiell stabilitet trakk motsatt vei. Usikkerheten rundt videre vekst er fortsatt fremtredende og Norges Bank har gitt uttrykk for en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere kutt på neste rentemøte i mars Til tross for at styringsrenten aldri har vært lavere enn dagens nivå har imidlertid Norges Bank fortsatt et betydelig handlingsrom til forskjell fra våre svenske naboer og euroområdet for øvrig.

5 2 SAMARBEIDSPARTNERE DSS DE SAMARBEIDENDE SPAREBANKER DSS er en gruppering bestående av ni sparebanker. Disse er fra Luster i nord, via Voss, Haugesund, Etne, Skudenes & Aakra her i vest, og Flekkefjord, Søgne & Greipstad, Spareskillingsbanken og Lillesand i sør. Totalt forvalter bankene en kapital på ca. 50 mrd. kr. Administrasjonen i DSS er lokalisert i Haugesund Sparebank og består av tre ansatte som utgjør totalt 2,6 årsverk. De ansatte er en daglig leder og to medarbeidere på IT og prosjektarbeid. De ansatte i DSS skal være alle bankenes ressurs innenfor IT området og avtaleforvaltning, samt koordinere ulike områder hvor disse bankene finner det nyttig å samarbeide. Vi opplever at bankene har mye å hente på samhandling og bankene etablerer stadige nye grupper/fora hvor en drar nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. FRENDE FORSIKRING. Skudenes & Aakra Sparebank er medeier og distributør for Frende Forsikring. Bankens eierpost pr var 1,10 %. Nytt fra 2014 var at Frende Forsikring, gjennom Sparebanken Sogn og Fjordanes inntreden, fikk en ny eier og distributør. I alt består nå Frende grupperingen av 15 sparebanker. Det å få inn enda en stor bank i samarbeidet har vært en betydelig styrking av selskapet, og Frendes utvikling er svært positiv. De øvrige 14 eierbankene er; Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør og samtlige av de 9 DSS bankene. Frende har hatt en flott utvikling og leverer gode resultater, samtidig som det scorer høyt på kundetilfredshets undersøkelser. Skadeselskapet viser et resultat før skatt, men etter sikkerhetsavsetninger i 2014 på 164 mill.kr. Tilsvarende tall fra 2013 var kr. 79,2 mill.kr. Combined ratio ble 88,4 % mot 92,3 % i Frende liv hadde i 2014 et resultat før skatt på kr. 18,3 mill.kr., en liten økning fra kr. 17,4 mill.kr. året før. Egenkapitalavkastningen etter skatt i selskapene ble henholdsvis 25,7 % i skade og 7,6 % i liv. Utviklingen i selskapene er dermed gledelig, også sett fra eiers ståsted. NORNE SECURITIES Norne Securities er bankens verdipapirforetak. Selskapet ble etablert i juli 2008, og hovedkontoret ligger i Bergen. Bak etableringen står 14 frittstående sparebanker. Skudenes & Aakra Sparebank er en av disse 14 bankene og har en eierandel på 1,50%. Selskapet ivaretar bankens kunder sine behov for verdipapirhandel, enten via Norne Securities sitt meglerbord, eller gjennom en god og moderne nettbankløsning. Selskapet har også en svært kompetent Corporate Finance avdeling som kan bistå bankens kunder ved behov for ulik rådgiving ved salg, oppkjøp, fusjoner restruktureringer osv. Norne Securities har også et tett samarbeid med nesten 80 sparebanker i Eika gruppen noe som gjør selskapet til største market maker på Oslo Børs. Bankens kunder omsatte for ca. kr. 224 mill.kr. via netthandelsløsningen og Nornes meglerbord i Dette er ca. 25 mill.kr. mer enn i Norne tilbyr gode og moderne nettløsninger som bankens kunder gir gode tilbakemeldinger på. Norne Securities var tilrettelegger og bisto banken i egenkapitalemisjonen som ble gjennomført våren Banken er svært tilfreds med arbeidet som der ble utført. VERD BOLIGKREDITT AS Selskapet ble etablert i 2009 og er eid av bankene Haugesund, Skudenes & Aakra, Søgne & Greipstad, Luster, Lillesand, Etne, Flekkefjord, Sparebanken Vest og Spareskillingsbanken. Verd er etablert for å tilby sparebankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån (innenfor 75prosent av dokumentert verdi). Sparebanken Vest drifter selskapet på vegne av eierne. Selskapet er i god drift og leverer tilfredsstillende økonomiske resultater. Utfordringen for Verd er at selskapet ikke har lykkes med å få en internasjonalt godkjent rating. Ut fra de signaler en har mottatt fra de aktuelle utenlandske ratingbyråene vil dette også være en utfordring fremover med dagens selskapsstruktur og størrelse. Bankene har imidlertid hittil erfart at investorene ser låneporteføljen i Verd som en attraktiv investeringsmulighet. En får her litt ekstra betalt for obligasjoner med samme risiko som de som ligger i de ratede selskapene. Dette håper vi også vil være situasjonen fremover. Saldo på bankens låneportefølje som er overført Verd utgjorde 990 mill.kr. ved utgangen av 2014, en økning på ca. 146 mill.kr. fra året før. Denne porteføljen reduserer bankens utlån på egen balanse og dermed også 5

6 bankens forvaltningskapital. Veksttallene må derfor korrigeres for disse overføringene om den skal gi et riktig bilde av bankens totale vekst og balanse. I bankens policydokument for likviditets og markedsrisiko er det lagt opp til at inntil 25% av bankens samlede utlån på egen balanse kan overføres til boligkredittselskapet. Pr. i dag er det overført ca. 17 % av total låneportefølje til boligkreditt. BRAGE FINANS AS Brage Finans AS er bankens produktleverandør innenfor leasing og bil/løsørelån. Selskap ble etablert og satt i drift fra 1. oktober Også dette selskapet er eiet av flere sparebanker i fellesskap. Eierne er Sparebanken Vest, Sparebankens Sør, Helgeland Sparebank, Fana Sparebank, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Luster Sparebank, Voss Sparebank og vår egen bank, Skudenes & Aakra Sparebank. Selskapet er nå vel etablert i markedet og porteføljen passerte 2,5 mrd.kr. i Selskapet har uten støtte fra eierbankene hentet likviditet i obligasjonsmarkedet gjennom flere utstedelser i 2014, og står nå godt på egne ben. Leasing er et viktig tilskudd til bankens produkttilbud, og gjør at Skudenes & Aakra Sparebank kan fremstå som et komplett finanshus i bankens markedsområde. EIENDOMSMEGLER A Eiendomsmegler A har gjennom fire års drift etablert seg godt som nest største megler på Haugalandet. Det ble i 2014 inngått et formalisert samarbeid med Haugaland Boligbyggerlag (Haubo), noe som har styrket megleren ytterligere. Det er to ansatte fra Eiendomsmegler A lokalisert i bankens kontor i Kopervik. På Karmøy har Eiendomsmegler A oppnådd svært gode resultater, og er nå markedsleder, med en markedsandel på hele 37 %. Eiendomsmegler A eies 60% av bankene Haugesund, Etne og Skudenes & Aakra Sparebank samt 40% av to ansatte i Eiendomsmegler A. EIENDOMSKREDITT AS Skudenes & Aakra Sparebank er aksjonær med en eierpost på 2,72 % i Eiendomskreditt AS. Selskapet eies av 85 sparebanker og holder til i Bergen. Eiendomskreditt tilbyr bolig- og nærings lån. Skudenes & Aakra Sparebank tilbyr fastrentelån gjennom Eiendomskreditt, og har med det til enhver tid konkurransedyktige tilbud på dette. Eiendomskreditt fungerer som en avlastning for banken når det gjelder nærings lån. I tillegg eier Eiendomskreditt AS datterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker AS som benyttes av banken til innlån fra markedet. EVRY EVRY er i kroner bankens største samarbeidspartner. Selskapet er leverandør av bankens IT systemer. Som Nordens største leverandør av IT innenfor bank og forsikring, er banken sikret topp moderne dataløsninger innenfor alle felt. Bankens kunder får gjennom denne avtalen samlet bank, spareprodukter og forsikring i en nettbankavtale. Kostnadsmessig er dette en betydelig post, men gode og fremtidsrettede IT løsninger er avgjørende for effektiv drift. 3 BANKENS ØKONOMI SKUDENES & AAKRA SPAREBANKS STILLING I 2014 I løpet av 2014 gjennomførte banken en prosess med formål å øke egenkapitalen ved å utstede egenkapitalbevis. Egenkapitalen ble økt med 90 mill.kr. kr ved å utstede egenkapitalbevis pålydende 100 kr. Tegningskurs ble satt til 104 kr pr egenkapitalbevis, og overkursfondet på 3,6 mill. kr. dekket emisjonsprosessen, samt garantiprovisjon til deltakere i garantikonsortiumet. 629 personer og bedrifter tegnet seg for totalt 112,46 mill.kr. i tegningsperioden. Dette tilsier en overtegning på 20,1 %. Lokalmiljøet viste stor interesse for tegningsprosessen, og 75 % av tegningsvolumet kom fra personer og bedrifter som er hjemmehørende i Karmøy kommune. For å unngå at enkeltstående investorer fikk en dominant posisjon, ble det satt en øvre grense for tegningsvolum på 5 mill.kr. pr juridisk enhet. Ved at banken fikk gjennomført en vellykket egenkapitalemisjon, er kapitaldekningsreglene som ble innført ved Basel III/CRD IV i 2013 oppfylt med solid margin. Banken har med dette instrumentet også etablert en mulighet til å emittere ny egenkapital i fremtiden, dersom det skulle bli behov for det. 6

7 det. DRIFTSRESULTAT I 2014 Banken oppnådde et resultat før skatt på 73,6 mill.kr. i Tilsvarende resultat for 2013 var 61,3 DRIFTSRESULTAT I 2014 mill.kr. Styret anser dette som et solid resultat. Figuren nedenfor viser utviklingen i sentrale Banken oppnådde et resultat før skatt på 73,6 mill.kr. i Tilsvarende resultat for 2013 var 61,3 mill.kr. nøkkeltall de siste fem årene: Styret anser dette som et solid resultat. Figuren nedenfor viser utviklingen i sentrale nøkkeltall de siste fem årene: Det er viktig å merke seg at det særlig er et forhold som har bidratt til å redusere kostnadene i 2014, og som dermed øker resultatet i Banken har foretatt en planendring i den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Mer Det er viktig å konkret merke er seg garantien at det om særlig G-reguleringen er et forhold av pensjoner som har under bidratt utbetaling til å tatt redusere bort. Denne kostnadene endringen medfører i 2014, og som dermed en aktuarberegnet øker resultatet reduksjon i av pensjonskostnadene Banken har foretatt i en Netto planendring pensjonskostnader i den ytelsesbaserte er i 2014 regnskapsført pensjonsordningen. med ca - Mer 8,5 mill.kr., konkret mens er tilsvarende garantien kostnad om G-reguleringen var i 2013 ca 4,3 mill.kr., av pensjoner altså forskjell under på utbetaling ca 12,7 mill.kr. tatt bort. Denne endringen fra 2013 til medfører Transaksjonen aktuarberegnet enkeltstående reduksjon for Det av forventes pensjonskostnadene at i for 2015 Netto vil pensjonskostnader være på er et normalt i 2014 nivå regnskapsført igjen. med ca - 8,5 mill.kr., mens tilsvarende kostnad var i 2013 ca 4,3 mill.kr., altså en forskjell på ca 12,7 mill.kr. fra 2013 til Transaksjonen er enkeltstående for Det Dersom forventes vi ser at bort pensjonskostnadene fra nevnte transaksjon knyttet for 2015 til pensjonskostnadene vil være på et i normalt 2014, er resultat nivå igjen. etter tap relativt likt i 2014 som i 2013, altså ca 61 mill.kr. Utviklingen i de ulike hovedpostene i resultatregnskapet er imidlertid Utvikling i netto forskjellig rente og i 2014 provisjonsinntekter: i forhold til Netto Dersom rente vi og ser provisjonsinntekter bort fra nevnte transaksjon utgjorde knyttet 122,2 mill.kr. til pensjonskostnadene i 2014 (116,8 mill.kr. i 2014, i 2013). er resultat Økningen etter tap kommer relativt som likt i en 2014 UTVIKLING følge som av i økt 2013, I forvaltningskapital altså ca 61 mill.kr. NETTO RENTE OG i Utviklingen PROVISJONSINNTEKTER: Rentenetto i de ulike som hovedpostene andel av gjennomsnitt i forvaltningskapital resultatregnskapet Netto var er rente i 2014 imidlertid og provisjonsinntekter 1,86 forskjellig %. Tilsvarende i 2014 utgjorde 122,2 nøkkeltall i forhold mill.kr. for til i (116,8 var mill.kr. 1,89 i %. 2013). Økningen kommer som en følge av økt forvaltningskapital i Rentenetto som andel av gjennomsnitt forvaltningskapital var i 2014 Økt konkurranse 6 1,86 i bankmarkedet %. Tilsvarende nøkkeltall har medført for SKUDENES 2013 noe var 1,89 reduserte & AAKRA %. rentemarginer fra kundene i løpet av SPAREBANK Gjennomførte renteendringer i januar 2015 tilsier at rentemarginene reduseres ytterligere. Banken har hatt Økt god konkurranse tilgang til i funding bankmarkedet i finansmarkedet, har medført noe og reduserte både rentemarginer NIBOR og kredittspreadene fra kundene i løpet på av nye obligasjonslån har Gjennomførte i 2014 vært renteendringer stabilt lave. i januar Endringen 2015 tilsier i at Norges rentemarginene bank sin reduseres styringsrente ytterligere. i Banken desember har hatt 2014 god har medført at pengemarkedsrentene tilgang til funding i finansmarkedet, er på og sitt både laveste NIBOR nivå og kredittspreadene på lang tid. på nye obligasjonslån har i 2014 vært stabilt lave. Endringen i Norges bank sin styringsrente i desember 2014 har medført at pengemarkedsrentene er på sitt laveste nivå på lang tid. 7 Utvikling i netto andre inntekter:

8 UTVIKLING I NETTO ANDRE INNTEKTER: Netto provisjonsinntekter og netto inntekter fra øvrige banktjenester ble 22,4 mill.kr. i Tilsvarende tall for 2013 var 19,5 mill.kr. Økningen på ca. 2,8 mill.kr skyldes i hovedsak økte provisjoner fra Verd Boligkreditt og Frende Forsikring. Årsakene til økte provisjoner er at bankens kundeportefølje i disse selskapene har økt i 2014 i forhold til BANKENS VERDIPAPIRBEHOLDNING: Bankens verdipapirbeholdning består i hovedsak av ulike typer selskapsobligasjoner og rentefond. Disse verdipapirene utgjør bankens likviditetsreserver, og kvalifiserte obligasjoner kan også stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank. Banken har deponert ca. 150 mill.kr. av obligasjonsporteføljen som sikkerhet i Norges Bank. Bankens risikopolicy tilsier at det investeres lite i aksjemarkedet. Dette er grunnen til at bankens andel av omsettelige enkeltaksjer og aksjefond er lav. For nærmere beskrivelse av hvilke konkrete verdipapirer banken er innehaver av, vises det til regnskapets noter. I 2014 begynte året med en normalt god avkastning på verdipapirporteføljen. I løpet av høsten 2014 ble oljeprisen kraftig redusert, og mange verdipapirer som er relatert til oljebransjen fikk et vesentlig verdifall. Banken har foretatt en kursredusering på flere av obligasjonene som er relatert til oljebransjen ved avleggelsen av årsregnskapet for Netto verdiendring på verdipapirene ble 3,8 mill.kr. i 2014, mens tilsvarende tall var 10,9 mill.kr. i TAP PÅ UTLÅN Banken har i 2014 totalt regnskapsført 23,6 mill.kr. i tap på utlån og garantier. Tilsvarende tall for 2013 var 16,6 mill.kr. Tapene utgjør 0,36 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital for Tilsvarende tall for 2013 var 0,27 % og 0,16 % i For nærmere informasjon vises det til regnskapets noter. OVERSKUDD OG DISPONERING Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: Resultat av ordinær drift: Kr Skattekostnad: Kr Årsoverskudd 2014 Kr Disponering av overskuddet for 2014 Overført til Sparebankens fond: Kr Overført til gavefond: Kr Avsatt til utbytte*: Kr Overført til utjevningsfond*: Kr Sum disponert: Kr *Bankens egenkapitalbevis ble utstedt i mai Eiernes kapital har vært i aktivitet i banken siden 13. mai 2014, og andelen av overskuddet til eierne blir derfor i 2014 avkortet forholdsvis i forhold til antallet dager eierandelskapitalen har vært i aktivitet. FORVALTNINGSKAPITAL, INNSKUDD OG UTLÅN Skudenes & Aakra Sparebank hadde god utlåns- og innskuddsvekst i Forvaltningskapitalen pr var 6,7 mrd., en økning på 400 mill.kr., eller 6,3 % i løpet av Hovedpostene på bankens egen balanse har utviklet seg som følger de fem siste årene: Veksttallene i 2014 er henholdsvis 7,4 % (9,1 % i 2013) for innskudd og 6,7 % (7,7 %) for utlån på egen balanse. Styret har satt som en langsiktig målsetning at innskuddene i forhold til utlån minst skal være 75 %. Innskuddsdekningen var ved utgangen av ,8 % (77,3 % i 2013). Overføringer av private boliglån til Verd Boligkreditt var 990 mill.kr. ved utgangen av 2014 (844 mill.kr. i 2013). Overføringer av næringslivslån til Eiendomskreditt var 14,9 mill.kr. ved utgangen av 2014 (27,0 mill.kr. i 2013). Bankens totale utlånsvekst i 2014, inklusiv overførsler til Verd Boligkreditt AS og Eiendomskreditt var dermed 7,9 % (10,6 % i 2013). Utvikling i bankens samlede overførsler av lån til boligkreditt har de siste årene vært som følger: 8

9 var 6,7 mrd., en økning på 400 mill.kr., eller 6,3 % i løpet av Hovedpostene på bankens egen balanse har utviklet seg som følger de fem siste årene: Overføringer av private boliglån til Verd Boligkreditt var 990 mill.kr. ved utgangen av 2014 (844 mill.kr. i 2013). Overføringer av næringslivslån til Eiendomskreditt var 14,9 mill.kr. ved utgangen av 2014 (27,0 mill.kr. i 2013). Bankens totale utlånsvekst i 2014, inklusiv overførsler til Verd Boligkreditt AS og Eiendomskreditt var dermed 7,9 % (10,6 % i 2013). Utvikling i bankens samlede overførsler av lån til boligkreditt har de siste årene vært som følger: Veksttallene i 2014 er henholdsvis 7,4 % (9,1 % i 2013) for innskudd og 6,7 % (7,7 %) for utlån på egen balanse. Styret har satt som en langsiktig målsetning at innskuddene i forhold til utlån minst skal være 75 %. Innskuddsdekningen var ved utgangen av ,8 % (77,3 % i 2013). 8 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Skudenes & Aakra Sparebank er en solid bank. Bankens egenkapital er 588,4 mill.kr. ved utgangen av 2014 SOLIDITET (449,8 OG KAPITALDEKNING mill.kr. i 2013). Dette gir en egenkapitalandel på 8,75 % av forvaltningskapitalen i 2014 (7,11 % i 2013). Skudenes & En Aakra hovedårsak Sparebank til at banken er en har solid økt sin bank. egenkapital, Bankens er den egenkapital tidligere nevnte er utstedelsen 588,4 mill.kr. av egenkapitalbevis. ved utgangen I av 2014 (449,8 tillegg mill.kr. til egenkapitalen, i 2013). Dette har banken gir en utstedt egenkapitalandel et ansvarlig lån som på er 8,75 regnskapsført % av forvaltningskapitalen til 75,0 mill.kr. kr ved utgangen i 2014 (7,11 % i 2013). av En Det hovedårsak ansvarlige lånet til at ble banken utstedt i desember har økt sin egenkapital, Banken har i løpet er den av 2014 tidligere tilbakebetalt nevnte to utstedte utstedelsen fondsobligasjoner av egenkapitalbevis. på totalt I 90 tillegg mill.kr. til Egenkapitalen egenkapitalen, inngår har som banken ren kjernekapital utstedt og et det ansvarlig ansvarlige lån lånet som er regnskapsført inngår til som 75,0 ansvarlig mill.kr. kapital kr ved ved utgangen beregning av av bankens kapitaldekning. Det ansvarlige Det lånet følgende ble er utstedt bankens målsetninger i desember og status pr : Banken har i løpet av 2014 tilbakebetalt to utstedte fondsobligasjoner på totalt 90 mill.kr. Egenkapitalen inngår som ren kjernekapital og det ansvarlige lånet inngår som ansvarlig kapital ved beregning av bankens kapitaldekning. Det følgende er bankens Kapitaldekning; målsetninger Mål og status og status pr : Bankens målsetning Ren kjernekapital Kapitaldekning; 14,50 % Mål og status 16,72 % 13,72 % Kjernekapital Bankens målsetning 16,00 % , % 16,54 % Ren kjernekapital 14,50 % 16,72 % 13,72 % Ansvarlig kapital 18,00 % 18,85 % 18,55 % Kjernekapital 16,00 % 16,72 % 16,54 % Ansvarlig kapital En viktig del av kapitaldekningsreglene 18,00 er at banken % skal 18,85 foreta en % jevnlig vurdering 18,55 % av bankens totalkapitalbehov basert på den risikoprofil samt styring og kontroll av risiko som banken har. Denne prosessen kalles ICAAP En viktig del (Internal av kapitaldekningsreglene Capital Adequacy Assessment er at Process). banken Banken skal gjennomfører foreta jevnlig en slik prosess vurdering som hovedregel av bankens hvert totalkapitalbehov år. Nærmere basert informasjon på den om risikoprofil denne prosessen samt kan styring leses og i Pilar kontroll 3 dokumentet, av risiko som som er offentlig banken på har. bankens Denne prosessen kalles nettsider. ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Banken gjennomfører en slik prosess som hovedregel hvert år. Nærmere informasjon om denne prosessen kan leses i Pilar 3 dokumentet, som er offentlig på bankens nettsider. 9

10 LIKVIDITET OG FUNDING Finansieringsbehovet utover bankens egenkapital og kundeinnskudd, dekkes ved å låne penger i finansmarkedet. Banken LIKVIDITET har god OG tilgang FUNDING til lån fra markedet, og betingelsene stemmer godt overens med hva sammenlignbare Finansieringsbehovet banker utover oppnår bankens i markedet. egenkapital Endringer og kundeinnskudd, i spreadene dekkes ved på å bankens låne penger i finansmarkedet. obligasjonslån er Banken generelt har god i stor tilgang grad til forårsaket lån fra markedet, av nasjonale og betingelsene eller stemmer globale godt makroøkonomiske overens med hva sammenlignbare forhold. I løpet av 2014 var banker spreadene oppnår i markedet. stabilt lave Endringer gjennom i spreadene året. på bankens obligasjonslån er generelt i stor grad forårsaket av nasjonale eller globale makroøkonomiske forhold. I løpet av 2014 var spreadene stabilt lave gjennom året. Pr hadde banken lånt totalt ca. 1,5 mrd. NOK i finansmarkedet (1,6 mrd.kr. pr ). De to Pr viktigste hovedfinansieringskildene hadde banken lånt totalt ca. 1,5 er mrd. ordinære NOK i finansmarkedet obligasjonslån (1,6 mrd.kr. som er pr notert ). på De Nordic ABM (ca. 1,2 to viktigste mrd.kr.) hovedfinansieringskildene og lån fra Kredittforeningen er ordinære obligasjonslån (275 mill.kr.). som For er notert å redusere på Nordic ABM (ca. 1,2 mrd. refinansieringsrisikoen, kr.) og lån fokuseres fra Kredittforeningen det på å (275 dele mill.kr.). lånebehovet For å redusere opp i refinansieringsrisikoen, mindre delbeløp som fokuseres igjen det har på å dele ulike forfallstidspunkt. lånebehovet Lånene opp i pr mindre delbeløp som har følgende igjen har ulike forfallstidspunkter: forfallstidspunkt. Lånene pr har følgende forfallstidspunkter: 4 NØKKELTALL 4 NØKKELTALL Innskudd (Mill kr) Innskuddsvekst % 7,41 9,08 7,47 2,13 21,55 7,27 Innskuddsdekning % 77,79 77,28 76,27 77,78 84,66 71,85 Utlån (Mill kr) Utlånsvekst % 6,70 7,65 9,60 11,17 3,19 16,38 Forvaltningskapital Forvaltningskapitalvekst % 6,27 7,67 10,20 8,83 7,81 12,06 Rentenetto i % av gjennomsnitt forvaltning 1,86 1,89 1,81 1,75 1,70 1,84 Driftskostnader i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 0,91 1,15 1,19 1,25 1,10 1,38 Resultat etter tap i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 1,12 0,99 0,93 0,64 1,01 0,93 Egenkapitalrentabilitet før skatt i % av egenkapital 13,59 13,99 13,22 8,68 13,67 13,88 Driftskostnader i % av driftsinntekter eks kursgevinster 39,83 51,39 55,60 61,69 56,55 66,38 Bokført tap utlån i % av brutto utlån 0,41 0,30 0,18 0,10 0,02 0,10 Ansvarlig kapitaldekning i % av beregningsgrunnlaget 18,85 18,55 15,87 16,33 16,14 16,27 10 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK Egenkapital i % av forvaltningskapital 8,75 7,13 6,93 6,98 7,23 7,02 Innskudd (Mill kr) Innskuddsvekst % 7,41 9,08 7,47 2,13 21,55 7,27 Innskuddsdekning % 77,79 77,28 76,27 77,78 84,66 71,85 Utlån (Mill kr) Utlånsvekst % 6,70 7,65 9,60 11,17 3,19 16,38 Forvaltningskapital Forvaltningskapitalvekst % 6,27 7,67 10,20 8,83 7,81 12,06 Rentenetto i % av gjennomsnitt forvaltning 1,86 1,89 1,81 1,75 1,70 1,84 Driftskostnader i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 0,91 1,15 1,19 1,25 1,10 1,38 Resultat etter tap i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 1,12 0,99 0,93 0,64 1,01 0,93 Egenkapitalrentabilitet før skatt i % av egenkapital 13,59 13,99 13,22 8,68 13,67 13,88 Driftskostnader i % av driftsinntekter eks kursgevinster 39,83 51,39 55,60 61,69 56,55 66,38 Bokført tap utlån i % av brutto utlån 0,41 0,30 0,18 0,10 0,02 0,10 Ansvarlig kapitaldekning i % av beregningsgrunnlaget 18,85 18,55 15,87 16,33 16,14 16,27 Egenkapital i % av forvaltningskapital 8,75 7,13 6,93 6,98 7,23 7,02 10

11 5 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Risiko er et sentralt tema ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og kontroll er grunnleggende for den daglige drift av banken og styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsetninger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskapning. De overordnede rammer for bankens risikoeksponering og styring vurderes og fastsettes årlig gjennom bankens styrende dokumenter. Banken har en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. Styret har vedtatt prinsipp for banken sin risikostyring gjennom ulike styringsdokument. Disse følges opp gjennom regelmessig rapportering til styret og kontrollkomite, årlig budsjettering, og gjennom bankens internkontrollopplegg. Dokumentene og risikoanalysene blir oppdaterte årlig, og skal dekke alle vesentlige aktiviteter og blir med det en viktig del av bankens kvalitetssikringssystem. Banken skal ha fra lav til moderat risiko. De følgende typer risikoer er viktigst for banken: KREDITTRISIKO Næringsandelen av bankens brutto utlån var pr årsskiftet 20,0 % (19,1 % i 2013). Når garantier, påløpte renter og ubenyttede rammekreditter inkluderes er næringsandelen 21,6 % (20,67 % i 2013). Låneporteføljen i Verd Boligkreditt er ikke medregnet i nevnte beregninger. Det medfører risiko for en bank å ha mange store enkeltengasjementer, eller å ha for mye av de samlede utlånene samlet i en bestemt bransje. Skudenes & Aakra Sparebank følger dette nøye, og har pr. årsskiftetingen engasjement som utgjør over 10 % av bankens ansvarlige kapital. Gjennomsnittlig kredittengasjement på de 5 største engasjementene i bankens utlånsportefølje utgjør 48,1 mill.kr. (41,7 mill.kr. i 2013) på konsolidert basis. Til tross for betydelig økning i bankens bokførte tap i 2014 ser vi ikke tegn til at det er noen krise for næringslivet i vårt nærområde. Økte tap i 2014 og 2013 skyldes for en stor del noen få enkeltprosjekt som har medført tap (avsetninger og konstaterte tap). Boligmarkedet lokalt virker sunt og med god omsetning. Styret vurderer bankens kredittrisiko til å være akseptabel. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er i hovedsak risiko for manglende evne til å kunne innfri gjeld ved forfall eller store kundeuttak. Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens de fleste innskudd ikke har oppsigelsestid. Dette innebærer likviditetsrisiko. Da innskuddene er fordelt på svært mange uavhengige innskytere, er imidlertid risikoen liten for at en stor del av innskuddene skal bli tatt ut samtidig. Banken regner derfor innskuddene som en del av den langsiktige fundingen. Banken har alltid hatt en god innskuddsdekning sett i forhold til sparebankvesenet for øvrig. Innskuddsdekningen ved årsskiftet var 77,8%. God innskuddsdekning er en risikoreduserende faktor, og i seg selv et viktig strategisk mål for banken. Det vil derfor være stor fokus på innskuddsvekst også i årene fremover. Banken har likvide verdipapirer som hurtig kan omsettes ved behov. Banken har sikret seg kredittlinjer til Norges Bank og andre banker som vil bli tatt i bruk dersom det for en periode skulle bli behov. Styret vurderer bankens likviditetsrisko som akseptabel. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap som følge av svingninger i markedspriser og kurser. Styret vurderer dagens markedsrisko til å være akseptabel. RENTERISIKO Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. For bankens del gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Banken har ved utgangen av 2014 lånt ut 127,2 mill. kr. til kunder med fast avtalt rente. Gjennomsnittlig bindingstid for disse lånene er 2,4 år. På innskuddssiden er summen av fastrenteinnskudd 901,0 mill.kr., hvorav 827,9 mill.kr. er bundet i 3 mnd. Banken har ingen innskudd som har en rentebinding utover 12 måneder. Hele obligasjonsbeholdningen (passiva) som er utstedt i NOK har flytende rente. Renterisikoen på bankens obligasjonsportefølje (aktiva) er lav. Alle obligasjonene har kupong relatert til Nibor 3 mnd. Styret vurderer bankens renterisiko til å være akseptabel. 11

12 VALUTARISIKO Bankens beholdning av fremmed valuta er beskjeden, og begrenser seg til reisevaluta som selges til kunder. Banken har imidlertid en indirekte valutarisiko knyttet til garantier for valutalån til bankens kunder formidlet av annen kredittinstitusjon. Disse garantiene utgjør til sammen kr. 74,7 mill.kr. (75,9 mill.kr. i 2013). Disse garantiene er sikret i kundenes eiendommer og da innenfor god sikkerhetsmargin. Styret vurderer bankens valutarisiko til å være akseptabel. AKSJERISIKO Styret er av den oppfatning at banken har moderat risiko ved svingninger i aksjemarkedet. Banken driver ikke med handel av opsjoner og derivater. Risikoen er dermed knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, aksjer og ulike fond. Banken har svært lite midler plassert i børsnoterte aksjer, og det legges der vekt på å ha en lav risikoprofil. Fondsplasseringer er for det meste i rentefond som også har moderat risiko. Styret vurderer bankens aksjerisiko som akseptabel. OPERASJONELL RISIKO Dette er i vår bank definert som risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Det er laget en matrise som viser alle de operasjonelle enkeltrisikoer som er identifisert, og for hver av disse er det angitt sannsynlighet for at hendelsen inntreffer, og konsekvens hvis hendelsen inntreffer. Disse to faktorene viser da hvilke risikoer som er de mest kritiske for banken. Dette dokumentet er ment å være et styringsverktøy for å overvåke og redusere operasjonell risiko. I tillegg er det lagt opp til systematiske stikkprøver, utført av bankens internkontroll konsulent, som rapporteres kvartalsvis i møte med banksjef. Det er og lagt opp til halvårlige møter med bankens fagansvarlige, hvor alle myndighetskrav siste 6 mnd. blir gjennomgått og status avsjekket. Med disse rutinene mener styret at denne type risiko er under god kontroll og akseptabel for banken. Banken er ut fra sin størrelse ikke pålagt å ha egen internrevisjon. 6 ORGANISASJON PERSONALET OG ARBEIDSMILJØET. Ved utgangen av året hadde banken i alt 56 ansatte, inklusive 4 stk. renholdere i deltidsstillinger. Dette er en økning på 1 personer i forhold til Av disse er da 2 personer ute i permisjon/langtids sykemelding og 3 er ansatte som vikarer. Omgjort i aktive stillinger er det pr. nyttår 46,3 årsverk mot 47,5 årsverk året før. Bank og forsikring alene utgjør 44,7 årsverk. Banken har kollektiv pensjons, gruppeliv, uførekapital- og ulykkesforsikring. I tillegg er det etablert egen helseforsikring for bankens ansatte. Denne betales 50/50 av banken og den ansatte selv. De ansatte har mulighet til å benytte seg av AFP-ordningen fra fylte 62 år. Samarbeid mellom bankens ledelse og tillitsvalgte oppfattes som konstruktivt, og med en god tone hvor det er respekt for hverandres roller. Gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser de siste årene viser god trivsel og godt arbeidsmiljø. Bankens sykefravær ble i 2014 målt til å være 2,33%, 0,6 % høyere enn i 2013, men 0,7 % lavere enn i Styret sier seg svært godt fornøyd med tallene fra 2014, og enda viktigere er det at fraværet er stabilt lavt over tid. Banken har sin bedriftshelsetjeneste via Karmøy Industripark, Hydro. Bedriftshelsetjenesten deltar aktivt i bankens arbeidsmiljøutvalg, og bistår ledelsen og verneombud med arbeidsmiljøtiltak. Styret er svært godt tilfreds med disse tjenestene. 12 KOMPETANSEHEVING Kunnskap er for folk flest blitt lett tilgjengelig gjennom bruk av media og internett. Lokalbankens fortrinn med kontorer og ansatte som er fysisk tilstede, blir da bare et fortrinn om disse ansatte har og kan formidle denne kunnskapen på en enklere og bedre måte. Oppdatering og videreutdanning av egne ansatte får derfor stadig større fokus. Tilsynsmyndigheter setter strengere krav til riktig kompetanse, og ikke minst riktig bruk av denne kompetansen. Verktøyet her er autorisasjons-ordningen for finansielle rådgivere. Bankens målsetting er at alle som arbeider med lån og plassering skal gjennomgå og bestå eksamener i ordningen. Til nå har 19 ansatte gjennomført utdanningen, og er ferdig autorisert finansiell rådgiver. Av disse har hele 7 personer bestått prøven nå i 2014.

13 LIKESTILLING Det er bankens målsetting å ha en god fordeling mellom kvinner og menn i egen organisasjon. Bank er tradisjonelt en kvinnedominert bransje, noe banken også er preget av. Pr. årsskifte er det ansatt 46 kvinner og 10 menn. Dette tilsvarer en prosentvis fordeling mellom kjønnene på 82,1 % kvinner og 17,9 % menn. Alle de 3 deltidsansatte renholderne er kvinner. Bankens ledergruppe består av 6 menn og 5 kvinner. Ved bankens avdelinger er 3 av 5 avdelingsledere kvinner. 2 av 7 styremedlemmer er kvinner. Bankens forstanderskap består av 15 menn og 17 kvinner. Med bakgrunn i disse tallene anser styret det som at banken har en tilfredsstillende kjønnsfordeling i de ulike grupperingene, men at det vil være positivt å bedre kjønnsbalansen blant bankens ansatte. MILJØBEVISSTHET Bank har i sin virksomhet lav forurensing. Det å utvise miljøbevissthet er likevel en viktig sak internt i banken. Banken er Miljøsertifisert siden Bankens forurensing er stort sett av indirekte karakter, som ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt avfall og avfallshåndtering. Banken forurenser ikke det ytre miljø, og har ingen pålegg fra offentlig myndigheter som ikke er fulgt opp. Virksomhetens art tilsier ikke at det er behov for retningslinjer som omhandler det ytre miljø spesifikt. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Skudenes & Aakra Sparebank arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, og beskyttelse mot trakassering. Sparebanken har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Banken arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller belastningsplager, foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. UTVIKLING VED AVDELINGENE Bankens visjon og interne slagord er Hjertelig tilstede. Dette fordi vi i dette begrepet legger viktige faktorer som tilgjengelighet, engasjement, service, åpenhet, handlekraft, besluttsomhet og ikke minst den trygghet som gis ved å kjenne hverandre. Bankens hovedkontor ligger midt på Karmøy, i Åkrehamn sentrum. Banken har i Vedavågen og Kopervik på henholdsvis vestsiden og østsiden av øya, til Avaldsnes helt i nord mot tillegg fire avdelingskontorer. Fra Skudeneshavn i sør, via Vedavågen og Kopervik på henholdsvis vestsiden og fastlandssiden. Banken er følgelig etablert på de fleste sentrale steder i kommunen. østsiden av øya, til Avaldsnes helt i nord mot fastlandssiden. Banken er følgelig etablert på de fleste sentrale steder i kommunen. Banken har med sine fem kontorer en desentralisert kontorstruktur. Fire av fem kontorer kan vise til god vekst både på innskudd og utlån. Vekst, og særlig jevn og kontrollert vekst, er viktig for bankens utvikling og Banken drift. har Dette med både sine for fem å kontorer demme opp en for desentralisert stadige økninger kontorstruktur. på kostnadssiden Fire av samt fem lavere kontorer marginer kan på vise rente til og god vekst både på innskudd og utlån. Vekst, og særlig jevn og kontrollert vekst, er viktig for bankens inntektssiden. Gruppen av kunder med adresse utenfor Karmøy kommune er i den følgende oversikten tatt med utvikling og drift. Dette både for å demme opp for stadige økninger på kostnadssiden samt lavere i tallene for hovedkontoret på Åkrehamn. marginer på rente og inntektssiden. Gruppen av kunder med adresse utenfor Karmøy kommune er i den følgende oversikten tatt med i tallene for hovedkontoret på Åkrehamn. 13 ADMINISTRASJONS OG DRIFTSKOSTNADER. Styret og bankens ledelse har et kontinuerlig fokus på å effektivisere bankdriften. Banken skal være tilgjengelig og tilstede i bankens hovedmarkedsområde. Samtidig skal en ta i bruk moderne IT-og

14 FORSIKRING ADMINISTRASJONS OG DRIFTSKOSTNADER. Styret og bankens ledelse har et kontinuerlig fokus på å effektivisere bankdriften. Banken skal være tilgjengelig og tilstede i bankens hovedmarkedsområde. Samtidig skal en ta i bruk moderne IT-og selvbetjeningssystemer og ha en effektiv og fremtidsrettet organisasjon. Bankens målsetning er at kostnader i prosent av inntekter ikke skal overstige gjennomsnittet for gruppen banker med mellom 3 til 10 mrd.kr. i forvaltningskapital. I tillegg er det klart uttrykt i bankens strategidokument at banken skal ha konkurransedyktige betingelser for kundene og en avkastning på egenkapitalen på mellom 8 og 10 % etter skatt. For å få et stabilt og påvirkbart grunnlag for beregningene, har en valgt å se bort fra inntekter og tap på bankens verdipapirer i denne målingen. Dermed måler en kun den underliggende bankdriften. Nøkkeltallet for kostnader / inntekter eks. verdipapirer ble 39,5 % i 2014 (51,4 % i 2013). Tallet er da preget av tilbakeføringer fra bankens pensjonsavsetninger på grunn av bortfall av G-regulering av bankens løpende pensjonsutbetalinger som ble gjennomført i Ser en bort fra den ekstraordinære posten ville kostnadsprosenten ligget rett i underkant av 50 %. Dette er tilfredsstillende, og fortsetter en god trend som nå har vært gjennom flere år. 14 BANKENS HJEMMESIDE, SOSIALE MEDIER OG APP. FOR SMART PHONE BANKENS HJEMMESIDE, Hjemmesiden er, i antall SOSIALE besøk, MEDIER nå den klart OG mest APP. brukte FOR kommunikasjonskanalen SMART PHONE for banken. Fornying og Hjemmesiden forbedring er, i antall av denne besøk, har derfor nå den alltid klart stort fokus. mest I brukte 2014 er kommunikasjonskanalen det gjort store endringer i layout for og funksjoner, banken. og hjemmesiden fremstår som moderne og enkel å navigere i. Flere og flere kunder er mest komfortable med å Fornying og forbedring av denne har derfor alltid stort fokus. I 2014 er det gjort store endringer i bruke internett til sine gjøremål. Dette fordi det er raskt, praktisk og passer inn i deres dags- og livsrytme. Det layout og funksjoner, og hjemmesiden fremstår som moderne og enkel å navigere i. Flere og flere er avgjørende å kunne møte dette behovet med løsninger som for disse er funksjonelle og moderne. Samtidig kunder er mest komfortable med å bruke internett til sine gjøremål. Dette fordi det er raskt, praktisk må det være høyt sikkerhetsnivå slik at kunden føler nødvendig trygghet. og passer inn i deres dags- og livsrytme. Det er avgjørende å kunne møte dette behovet med løsninger som for disse er funksjonelle og moderne. Samtidig må det være høyt sikkerhetsnivå slik at Banken er i tillegg til egen hjemmeside til stede på Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Blogg og Youtube. kunden føler nødvendig trygghet. Banken opplever daglig at kunden møter oss i disse nye mediene, enten med kommentarer og spørsmål, eller at de søker og får opplysninger om bankens tilbud og tjenester. Facebook er fortsatt det mediet hvor tilslutningen Banken er i er tillegg størst. til Pr. egen nyttår hjemmeside var det medlemmer til stede i på bankens Facebook, Facebook Twitter, gruppe, Linkedin, en økning på Google, 446 personer Blogg i løpet og Youtube. Banken av opplever daglig at kunden møter oss i disse nye mediene, enten med kommentarer og spørsmål, eller at de søker og får opplysninger om bankens tilbud og tjenester. Facebook er fortsatt det Banken mediet har hvor egen tilslutningen App. for IPHONE er og størst. android Pr. app. nyttår for andre var SMARTPHONES. det medlemmer Bank Id for mobil i bankens er nå også Facebook gruppe, tilgjengelig en for økning bankens på kunder. 446 personer Bankens IT leverandør i løpet av er Evry, som er markedsledende på denne type tjenester. Banken skal med denne avtalen ligge helt i tet når det gjelder utvikling og kvalitet på dette området. I desember Banken har måned egen App hadde for IPHONE banken over og android pålogginger app. for i andre mobilbanken. SMARTPHONES. Dette er nær en Bank dobling Id i for forhold mobil til året er nå også tilgjengelig før, som for også bankens hadde dobling kunder. fra Bankens året før der IT igjen. leverandør Dette viser er en Evry, enorm som økning er i markedsledende bruk av mobilen til utføring på denne type av tjenester. egne banktjenester. Banken Når skal det med gjelder denne nettbankbruk avtalen holder ligge det helt seg svært i tet konstant. når det Som gjelder ved sist utvikling årsskifte ligger og kvalitet på dette en her området. rundt ca I desember pålogginger måned pr. måned Bankens hadde hjemmeside-adresse banken over er: pålogginger i mobilbanken. Dette er nær en dobling i forhold til året før, som også hadde dobling fra året før der igjen. Dette viser en enorm økning i bruk av mobilen til utføring av egne banktjenester. Når det gjelder nettbankbruk holder det seg svært konstant. Som ved sist årsskifte ligger en her rundt ca pålogginger pr. måned. Bankens hjemmeside-adresse er: 7 PRODUKTSALG

15 7 PRODUKTSALG FORSIKRING Som nevnt tidligere i årsmeldingen distribuerer banken forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har stor vekst og kan vise en økning av premieinntekter for egen regning i skadeselskapet på hele 140 mill. siste 12 mnd. Dette tilsvarer 12,3 %. Total bestandspremie utgjør nå ca. 1,3 mrd.kr. Nysalg av skadeforsikringspremie i Skudenes & Aakra Sparebank utgjorde i 2014 ca. kr. 8,8 mill.kr. Dette fordelt på kr. 6,7 mill.kr. i privatmarkedet og kr. 2,1 mill.kr. i bedriftsmarkedet. Bankens totale bestand innenfor skadeforsikring utgjorde 31,9 mill.kr. ved årsskiftet, en økning på kr. 2 mill.kr. fra Frende Livsforsikring AS hadde i 2014 premieinntekter for egen regning på kr. 653 mill.kr., en økning på kr. 67 mill.kr. siste 12 mnd. I egen bank ble det i 2014 solgt personforsikringsdekninger med total premie på kr. Portefølje av personforsikring utgjør ved årsskiftet ca. kr. 5,3 mill.kr. Banken tilbyr innskuddspensjonsordninger for næringslivet. Det å ha en pensjonsordning for alle ansatte er obligatorisk for arbeidsgivere i Norge, og dermed en ordning som alle bankens bedrifts-kunder må ha. Totalt har 181 lokale bedrifter sin pensjonsordning (OTP) gjennom banken. Antall ansatte i ordningene ligger ved årsskiftet på personer. Oppspart kronebeløp er pr. nyttår kr. 41,8 mill.kr., fordelt på kr. 25,6 mill.kr. i bank og kr. 16,2 plassert i fond. Dette er en økning på kr. 6,7 mill.kr. i 2014, tilsvarende 19 %. SALG AV FONDSPRODUKTER. Ved årsskiftet hadde bankens kunder ca. 228 mill.kr. innestående i ulike aksje- og obligasjonsfond kjøpt gjennom banken. Dette er en økning på hele kr. 23 mill.kr. fra forrige årsskifte. Samlet har det vært god vekst i fondsporteføljen de to siste årene. Noe skyldes selvsagt avkastning på midlene, men banken merker også større interesse for plassering i fond når rentenivået i bank er så lavt. Banken har stort fokus på å få kunder til å opprette spareavtaler, og plassering i fond er da et av produktene kundene får tilbud om. Dette er jevn og god sparing som med en litt lengre sparehorisont gir god avkastning. Kunden må imidlertid ta høyde for at verdiene kan svinge noe fra år til år. Banken tilbyr sparing i aksjefond gjennom Skagen fondene og DNB. MINIBANKENE / KORTBRUK I Banken har totalt 8 minibanker utplassert rundt på Karmøy. Total volum, og fordelingen mellom minibankene, er relativt stabil fra år til år. Totalt ble det tatt ut ca. kr. 321 mill.kr. i bankens minibanker på Karmøy i Dette er kr. 2,7 mill.kr. mindre enn i Antall transaksjoner ble imidlertid betydelig redusert med stk. gjennom året. Dette gir da en økning i snitt uttak med 17,- kr. til 1.207,- kr. Trenden viser altså færre og høyere uttak, men noenlunde likt total volum. Bankens kortbase består nå av ulike VISA kort, en økning på 444 kort fra året før. Foruten de tradisjonelle Visa kortene med eller uten kreditt, tilbyr banken også kredittkortet Master via Enter Card. Pr er det registret kort av denne typen, en økning på 323 kort fra Trenden viser at bruken av kort og antall kort fortsatt øker, om ikke like bratt som de siste årene. Brukerne blir stadig yngre og etterspørselen etter kort til barn/tenåringer er økende. Økningen i antall kort gjelder både for såkalte debetkort og kredittkort. 8 SAMFUNNSANSVAR En av bankens verdier er å være engasjert. I praksis betyr det at Banken skal engasjere seg i menneskene som bor eller og driver næring i Karmøy kommune. Banken ønsker å bidra til et levende og sterkt lokalmiljø. Dette gjøres blant annet ved, gjennom bankens gavefond, å tilføre økonomisk støtte til positive lokale tiltak. Banken er en betydelig sponsor overfor lokale lag og foreninger. Banken har også som fokusområde å hedre lokalt engasjement gjennom utdeling av ulike priser og legat, samt å skape og utvikle gode arenaer for næringsliv og organisasjonsliv i vårt markedsområde. GAVETILDELINGER Det ble i 2014 utbetalt kr. 2.7 mill.kr. i gaver fra bankens gavefond. Av større bevilgede gaver nevnes: Kr ,- Ny idrettshall i Skudeneshavn Kr ,- Ny kirke i Kopervik Kr ,- Renovering av Åkrehamn Bedehus Kr til hver av Karmøy Trialklubb, og nærmiljøanlegg i Vedavågen og Avaldsnes 15

16 KARMØYFISKAREN - bankens honnørpris ble i 2014 tildelt John Rullestad. Han har gjennom årene hatt mange verv og vist stort engasjement i kulturlivet på Karmøy. Han som ansatt i oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune jobbet med internasjonale prosjekter for å fremme kulturforståelse mellom ulike land. Gjennom dette har han satt Karmøy på kartet, både nasjonal og internasjonalt. Mange av prosjektene er EU-relateret, og Rullestad har gjennom sitt arbeid medvirket til at Karmøy har fått godkjent en rekke prosjekter. Rullestad er gjerne best kjent for etableringen og drift av Skudefestivalen, Silk og til dels også Latterfestivalen. Her er det lagt ned et stort engasjement som har satt disse festivalene på kartet langt utover vår region. Silk-festivalen er et typisk eksempel på kombinasjonen av det visjonære og et stort kontaktnett, der det også etableres samarbeid med andre regioner. «Karmøyfiskaren», ble utdelt for 22. gang og tidligere prisvinnere har i rekkefølge vært Leif Ove Andsnes, Lasse Pedersen, Marit Synnøve Vea, Aleksander Hauge, Skudefestivalen, Johannes Solstad, Tinney Rasmussen, Oddvar Andreassen, Skudeneshavn Skole og Fritidspark, Sommergospel i Skudeneshavn, Åkrehamn Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy Gospelfestival, Skudeneshavn Handelstandsforening, Kaare Ness, Paul Stol, Karmøy Svømmeklubb, Kopervik Festival, Fiskeridagene på Åkra, Jostein Grindhaug, Karmøy Kulturskole, Synnøve Ånensen og John Rullestad nå i ÅRETS ILDSJEL. Den andre årlige prisen banken deler ut er «årets ildsjel». Tanken bak denne prisen er å løfte frem de som jobber i det stille, med trofast og stor innsats for sitt lag eller forening gjennom mange år. I motsetning til Karmøyfiskarene ovenfor er ofte dette personer som blir lagt lite merke til. Slik sett er ikke dette personer som offentlig markedsfører kommunen vår, men er av svært stor betydning i sitt lokalmiljø. Vinneren i 2014 ble Britt Kari Kolbeinsen. I sin omtale av årets prisvinner skrev Karmøynytt at Kolbeinsen er en ekte lokal ildsjel. Allerede da hun var 14 år gammel ledet hun barnearbeidet i Pinsemenigheten i Åkrehamn og har i en årrekke stått i spissen for landets største basar. Inntektene fra denne går til fattige i Ukraina. Og det er nettopp arbeidet for fattige og svake som hele livet har vært årets ildsjel sitt fokus. Gjennom de fem årene banken har delt ut prisen har Britt Kari Kolbeinsen vært en gjenganger blant navnene som er foreslått til prisen, og hun ble en populær og verdig vinner. Banken ønsker henne lykke til videre. SAMFUNNSANSVAR Banken har etiske retningslinjer som ivaretar ulike temaer, blant annet korrupsjonsbekjempelse. Banken har også etablert et antihvitvaskingsreglement, dette ble senest revidert høsten De etiske retningslinjene blir med jevne mellomrom tatt opp i personal-samlinger med tanke på å informere og bevisstgjøre alle bankens ansatte om temaet. Ved jevne mellomrom gjennomfører alle bankens ansatte etikkopplæring, senest i Banken tilstreber for øvrig å holde seg oppdatert og implementere råd og retningslinjer gitt av særlig Finanstilsynet, Økokrim og FNO.Virksomhetens art og geografiske nedslagsområde, samt eksisterende retningslinjer på øvrige områder, tilsier at det ikke er behov for retningslinjer som omhandler menneskerettighetene eksplisitt. 16

17 9 FREMTIDSUTSIKTER 2014 ble nok et godt år i norsk økonomi, og for oss som bor og lever i Norge. Rentenivået forble lavt, og gikk til og med ytterligere ned nå ved årsskiftet. Sysselsetningen holdt seg oppe selv om det mot slutten av året var tegn på noe økende arbeidsledighet. Arbeidsledigheten er nå rett i underkant av 4% noe som er vesentlig lavere enn våre samarbeidspartnere, Sverige rundt 8%, EU 10% og USA 5,8%. Lønnsveksten ble i underkant av 4% som er samme nivå som i Men hva med 2015 og årene fremover? Faren for en ny finanskrise er nok gradvis avtagende. Her har nye myndighetskrav og styrkingen av finanssektor vært av avgjørende betydning. Det er imidlertid lite tvil om at det blir lavere BNP vekst i 2015 og de nærmeste årene. Dette gjelder nok særlig i Eurosonen. Anslagene her viser en BNP vekst i 2015 på kun 0,6%, økende til henholdsvis 1,1% og 1,6% i årene fremover. For fastlands Norge anslås 1,2% i 2015 og henholdsvis 1,7% i 2016 og 2,1% i USA ser ut til å være over kneiken og det anslås her en BNP vekst på rundt 3,5% i De fremvoksende økonomiene i Kina og India har fremdeles høy vekst med henholdsvis 6,8 og 6,3 %. Slik er anslagene, men hva med fallet i oljeprisen? Sjefsøkonom, Øystein Dørum i DnB Markets, uttalte ved årsskiftet at Norge er i ferd med å legge bak seg en 15-årig gullalder, og at 2015 er starten på en ny era i norsk økonomi. Prognosene peker i retning av et bortfall i etterspørselen på grunn av synkende oljeinvesteringer på hele 30 mrd.kr. Dette vil merkes særlig godt i vår region hvor mye av leverandørindustrien er plassert. Det er allerede meldt om permitteringer og oppsigelser av stort omfang i disse næringene. Samme Dørum understreker imidlertid at Norsk økonomi har vært og er robust, og med det godt rustet til å møte denne omstillingen. Krise er derfor et altfor sterkt begrep. Folk flest vil trolig merke dette mest gjennom lav reallønnsvekst, det anslås 0,5% for 2015 noe som er den laveste veksten på 20 år. Lav rente vil imidlertid fortsatt gi økt etterspørsel etter boliger og påfølgende prisøkning. Analytikerne spriker her mye og anslagene varierer helt fra 2 til 6%, 3-4% synes mest realistisk. Flere påpeker imidlertid at Rogaland og Agder her kan være unntakene og at oljeprisnedgangen her vil få større konsekvens for boligmarkedet. Særlig gjelder dette Stavanger området som har hatt sterk prisvekst i en årrekke. Til slutt nevnes også betydningen av en svakere kronekurs. Folk flest merker nok dette mest ved at det er blitt dyrere å feriere i utlandet, trolig noe vi nordmenn godt kan leve med. Det positive i dette er at det styrker norsk industri sin konkurranseevne mot utlandet og at det gjør Norge mer attraktivt som reisemål for utenlandske turister. Dette kan være med å dempe de negative virkningene av en lav oljepris, og med det balansere bildet noe. VEIEN VIDERE FOR SKUDENES & AAKRA SPAREBANK Ser en på Sparebank Norge har det også i 2014 blitt gjennomført fusjoner og ulike strukturendringer mellom bankene. Styret er fortsatt av den oppfatning at Skudenes & Aakra Sparebank skal være en selvstendig sparebank og i den anledning tror styret at det å utstede egnekapitalbevis har vært en positiv og viktig beslutning. En har med dette gjort det lettere å hente inn kapital ved behov og en har skapt et større lokalt eierskap til banken. Styret både håper og tror at eierne i årene fremover vil få en tilfredsstillende avkastning på sin investering. Dette utelukker ikke at banken i tiden fremover må bruke tid på å vurdere ulike samarbeidsformer og alliansetilknytninger for å oppnå størst mulig effektivitet i driften og med det avkastning på bankens egenkapital. Bankens nåværende IT-avtale med Evry utløper Bankens administrasjon vil i tiden frem til dette utrede de alternativer som kan være aktuelle for å oppnå en best mulig IT avtale i årene fremover. Andre viktige faktorer i disse strategiske vurderingene er mulige samarbeid med andre banker på områder som kompetansebygging, myndighetsrapportering osv. Konkurransen om kundene er tøffere enn noen gang og vi ser at kundefokuset i stadig større grad dreier seg om pris. Dette er en utfordring for de lokale sparebankene som gjerne ønsker å være langt mer enn bare en tradisjonell bank. For Skudenes & Aakra Sparebank har det stor verdi å kunne være en engasjert bidragsyter i bankens lokalmiljø. Det å være med å bidra til et aktivt næringsliv og et levende lokalmiljø er en del av bankens strategi. Det er et klart mål i bankens strategi at en skal være konkurransedyktig. Det blir da viktig å synliggjøre at et konkurransedyktig produkt handler like mye om tjenesten som leveres som prisen på denne. Det å få frem hva lokalbanken betyr for samfunnet i sitt markedsområde blir da av stor betydning. Dette vil ha stort fokus i tiden fremover. 17

18 Alle kunder er viktige for banken, men en vil også i 2015 ha ekstra stort fokus på gruppen unge nyetablerere i aldersgruppen år. Konkurransen er svært hard rundt denne gruppa, men vi ønsker å vise at lokalbanken er fullt på høyde med de større bankene for disse. Særlig om en ser på totalpakken med tilgjengelighet, beslutningsevne og tid, engasjement i lokalmiljøet osv. Arbeidet med å øke kundens oppmerksomhet rundt sparing er et annet fokusområde. Dette både til kundens og bankens beste. FORTSATT DRIFT Årsregnskap og årsberetning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger et tilfredsstillende økonomisk resultat, konservative tapsavsetninger og en god finansiell stilling, samt styrets vurdering av gjeldende framtidsutsikter. Etter styrets mening gir årsregnskapet og årsberetning et riktig bilde av bankens utvikling, drift og økonomiske stilling i STYRENDE ORGAN STYRET 2014 Også i 2014 har det vært litt endringer i styrets sammensetning. Styremedlem og nestleder, Reidun Kvinnesland, gikk ut av bankens styre etter 12 års tjeneste. Styret ønsker å takke henne for flott innsats og godt samarbeid. Som nytt styremedlem ble 1. varamedlem, Trine Elisabeth Kvalevåg Lund, valgt. Lund ble også valgt til vervet som nestleder av bankens styre og revisjonsutvalg. Som 1. varamedlem, med møterett, ble Hans Jakob Reinlund Sæther valgt. Bankens styre består da av følgende medlemmer; Samson Wiig (leder), Trine E. K. Lund (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Helge Vikra, Ståle Karlsen og Torstein Østhus (ansatte representant). 1. varamedlem er Hans Jakob R. Sæther, ansattes varamedlem er Hanne Tjøsvoll Eriksen. Begge møter fast i styremøtene. BANKENS FORSTANDERSKAP Det er gjort store endringer i bankens Forstanderskap i Først ved en generell reduksjon av antall medlemmer fra 40 til 32. Videre medførte bankens vedtak om å gå til utstedelse av egenkapitalbevis, at egenkapitalbeviseierne har krav på min 20% representasjon i bankens forstanderskap, dvs. 7 personer. Innskyterne velger nå 13 medlemmer, en reduksjon på 11 stk. fra tidligere fordeling. Ansatte er representert med 8 medlemmer, ned fra tidligere 10 medlemmer, og 4 personer, ned fra 6, velges av Karmøy Kommune. Samtlige valgte medlemmer må bo eller ha sitt virke i Karmøy Kommune. Dette nære forholdet gjør at banken med rette kan kalles «Ein ekta lokalbank». Endringene ble gjennomført med 2/3 flertall i forstanderskapets to møter 20 febr REVISJONSUTVALG Banken har valgt å la bankens styre også ha rollen som revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget ledes av styreleder Samson Wiig. Det er lagt opp til at utvalget har fire møter pr. år, ett hvert kvartal. 18

19 TAKK Styret takker bankens ansatte for nok et år med stor arbeidsinnsats og gode resultater har vært et usedvanlig arbeidskrevende år hvor det både ble gjennomført egenkapitalbevisemisjon og stedlig tilsyn fra Finanstilsynet. Styret er svært tilfreds med gjennomføringen av begge disse prosessene og mener banken nå er godt posisjonert til å møte årene fremover. Banken tilfredsstiller nye krav til soliditet med god margin og en har hatt en grundig prosess med Finanstilsynet hva gjelder det å være compliant i forhold til rutiner og myndighetskrav. De fleste av bankens nøkkeltall viser en god utvikling i 2014, og styret er godt tilfreds med resultatet av bankens drift. Det er også i 2014 gjort betydelige tapsavsetninger, og styret mener at bankens risiko og avsetninger på kredittsiden er akseptabel. I kroner er 2014 resultatet det beste banken har oppnådd i sin 138 års historie. Det rettes en stor takk til bankens tillitsmenn/kvinner for det arbeid og tid som er lagt ned i banken. Sist, men ikke minst, rettes en stor takk til alle bankens kunder. Tilfredse kunder er bankens beste ambassadører og grunnlaget for vekst og utvikling i årene fremover. Åkrehamn, den

20 Resultat 2014 ALLE TALL I 1000 NOK ÅR ÅR NOTE REGNSKAP % GFK REGNSKAP % GFK 1.2. Renter o.l. av utlån til kredittinstitusjoner , , Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder , , Renter o.l. av obligasjoner , , Andre renteinntekter og lignende inntekter 1 0,00 1 0,00 1. Renteinntekter og lignende inntekter , , Renter o.l. på gjeld til kredittinstitusjoner , , Renter o.l. på innskudd fra og gjeld til kunder , , Renter o.l. på utstedte verdipapirer , , Renter o.l. på ansvarlig lånekapital , , Andre rentekostnader og lignende kostnader , ,05 2. Rentekostnader og lignende kostnader , ,38 I NETTO RENTE- OG PROVISJONSINNTEKTER , , Inntekter av aksjer (utbytte) , ,02 3. Utbytte verdipapirer , , Garantiprovisjon , , Andre gebyrer og provisjonsinntekter , ,38 4. Provisjonsinntekter , , Andre gebyrer og provisjonskostnader , ,09 5. Provisjonskostnader , , Netto gev/tap på obligasjoner og lignende , , Netto gev/tap på aksjer og lignende , , Netto gev/tap på valuta og finansielle derivater , ,02 6. Netto verdiendring og gevinst/tap verdipapirer , , Driftsinntekter faste eiendommer 282 0, , Andre driftsinntekter 379 0, ,01 7. Andre driftsinntekter 661 0, ,01 SUM ANDRE INNTEKTER , , Lønn mv , , Administrasjonskostnader , ,37 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader , , Ordinære avskrivninger , ,07 9. Avskrivninger , , Driftskostnader faste eiendommer , , Andre driftskostnader , , Andre driftskostnader , ,13 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,15 RESULTAT FØR TAP , , Tap på utlån , , Tap på garantier 959 0, , Tap på utlån, garantier mv , , Nedskrivninger Gevinst/tap , , Gevinst (-) og tap på solgte anleggsmidler , ,01 RESULTAT ETTER TAP , , Skatt på ordinært resultat , ,27 III RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET , , Overført fra gavefond , , Utbytte til egenkapitalbeviseiere , Overført til sparebankens fond , , Overført til gavefond og/eller gaver , , Overført til utjevningsfondet , Overføringer og disponeringer , ,72 20

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Vedtatt av styret Behandles av bankens Forstanderskap SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP Vedtatt av styret Behandles av bankens Forstanderskap SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008

Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008 Pressemelding Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008 Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) låner inn kapital fra obligasjonsmarkedet og låner midlene ut til norske sparebanker.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 406915 Innsendt dato: 10.08.2016 12:17 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: TOTG Totens Sparebank XOSL,XOAM HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2011 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.850 mill. som er en økning på kr. 65 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer