Overordnet prosjektplan - Timelærer-prosjektet. 1. Prosjektopplysninger. 2. Nåsituasjon og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet prosjektplan - Timelærer-prosjektet. 1. Prosjektopplysninger. 2. Nåsituasjon og utfordringer"

Transkript

1 Overordnet prosjektplan - Denne prosjektplanen er en avtale mellom prosjekteier og prosjektleder for Timelærerprosessen. Formålet med dette dokumentet er å tydeliggjøre og beskrive grunnlaget for forbedringsarbeidet i Timelærerprosessen ved HIOA (tilsvarer således et mandat). Prosjekteier Navn, sign./dato Prosjektleder Navn, sign./dato 1. Prosjektopplysninger Avdeling/ Fakultet/ Enhet Prosjekteier: Prosjektleder: FA, fakultetsovergripende prosjekt Geir Haugstveit, HR-direktør, OU-programmet (HR) 2. Nåsituasjon og utfordringer Bakgrunn: Timelærere benyttes i stor grad av alle fakulteter ved behov for spesiell kompetanse i undervisning. HIOA benytter totalt ca.3250 timelærerkontrakter pr. år. Prosessen: Ved oppstått behov for timelærer, utarbeides det en arbeidsavtale på fakultet knyttet til oppdraget. Denne signeres og arkiveres. Etter gjennomført undervisning rapporterer timelærer inn forbrukt tid på en timeliste, og Økonomi i FA utbetaler lønn til timelærer. Nåsituasjon: Prosjektet bygger på kartleggingsarbeidet ifm. fusjonsprosessen. I forlengelsen av er det feb. 2013, gjennomført intervjuer med HR i alle 4 fakultet, og en felles workshop 19. mars (fagsiden, HR og økonomi FA og fakultet), for å avdekke dagens arbeidspraksis og sløseri rundt håndtering av kontrakter, timelister og utbetaling av lønn. Det er avdekket store forskjeller og variasjon i prosessen både mellom de enkelte fakultetene og mellom institutter innad på et fakultet i måten å håndtere timelærerprosessen på. I dag har en heller ikke trukket opp et klart skille mellom timelærer og gjesteforeleser, og det er behov for større klarhet rundt dette ift. de juridiske forskjellene. Ved opptelling benytter HiOA i dag samlet sett 17 ulike kontraktsvarianter/-maler. Her bør det være mulig å komme ned til 1-3. Det går mye tid med til saksbehandlingen. Det blir særskilt mye arbeid når det oppstår feil grunnet manglende lønnsutbetaling. Det brukes også mye tid på leting etter dokumenter. Arkivering og registre over timelærer er tilfeldig, personavhengig, flere steder (papir, ephorte, e-post, fellesområder) og ephorte benyttes i mindre utstrekning. Generelt er det svært mye papirer inkl.i omløp. Utfordringer: Utarbeide og implementere en felles fakultetsovergripende prosess som gir større ryddighet i avtaleforhold, samt øke flyteffektiviteten i timelærerprosessen gjennom å øke summen av verdiskapende aktiviteter (redusere sløseri) sett i forhold til total gjennomløpstid.

2 Prosjektplan for Timelærerprosessen Side 2 av 7 3. Tilknytning til HiOAs overordnede mål og strategi: Utdanning X Samfunnsrettet virksomhet og formidling FoU Menneskelige og økn.ressurser (administrasjon) X Prosjektet bygger opp under HiOAs mål om å utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer. Timelærer understøtter spesielt utdanningsområdet ved HiOA. 4. Mål og leveranser Prioritert rekkefølge: 5. Effekter for HiOA En felles beste praksis som ivaretar både HiOAs behov og timelærers behov, dvs. riktig lønn til rett tid og riktig pensjonsinnberetning til SPK. Bedre sikkerhet og ryddighet ift. at prosessen er fundamentert i riktig avtale- og regelverk. Felles maler for timelærerkontrakt og rutiner rundt timelister Høyere andel timelærer som får riktig lønn til rett tid og riktig pensjonsinnberetning til SPK En prosess på tvers av fakultet som innebærer bedre flyteffektivitet, dvs at verdiskapende tid (og ikke-verdiskapende tid reduseres) økes ift. total gjennomløpstid for prosessen. Mindre sløsing og mindre feil, leting etter dokumenter i ulike systemer, dobbel-/trippelarkivering. Mindre avhengig av enkeltpersoner, redusert sårbarhet. 6. Gevinstmål: Reduksjon i variasjon av antall avtalevarianter fra 17 varianter ned til 1-2 for timelærer. Kvalitetsmål for timelærer. Antall timelærer som tar kontakt i ettertid skal reduseres (lønn, pensjonsgrunnlag mv.) 7. Brukernes behov HiOA: vi skal øke antall studenter i årene fremover uten å øke fotavtrykket til administrasjonen. Dette innebærer at vi må forenkle og lage felles fakultetsovergripende prosesser, unngå dobbeltarbeid, og se etter måter hvor vi kan jobbe enklere.

3 Prosjektplan for Timelærerprosessen Side 3 av 7 De som gjør jobben i Timelærer-prosessen (HR, Økonomi, timelærerne spesielt) har behov for gode oversiktlige maler og en ryddig prosess. Timelærer har behov for lønn til rett tid og riktig innberetning av pensjonspoeng til SPK. 8. Avgrensninger av prosjekt Prosjektet vil (på kort sikt) ikke prioritere følgende oppgaver: Holdes utenfor: ekstern veileder, eksterne sensor, vikarer, eksamensvakter Lik avlønning og felles faktorberegning på tvers av fakultet. 9. Suksesskriterier Det vi i hvert fall må lykkes med for å kunne si at prosjektet er vellykket (prosjekteiers ståsted): Antall varianter timelærerkontrakter som er i bruk hos HiOA skal reduseres fra dagens 17 varianter ned til 1-2. Felles maler for arbeidskontrakt for timelærer som brukes på alle fakultet. 10. Gjennomføring - arbeidsmetodikk Prosjektet skal gjennomføre såkalt kvikk-fiks og LISE tiltak (liten innsats stor effekt) først.

4 Prosjektplan for Timelærerprosessen Side 4 av 7 Prosjektet står overfor følgende prosessflyt i dag: Arkiv er ikke tegnet inn som egen «svømmebane» i figuren over. Prosjektet jobber utfra følgende arbeidshypotese for fremtidig ønsket situasjon. 1) er med timelister og 2) er uten: For alle figurene gjelder at prosess-symboler som er plassert mellom to «svømmebaner» indikerer at det idag jobbes ulikt i hvert fakultet og mellom institutter i hvert fakultet. Dette må avklares og tilpasses lokalt.

5 Prosjektplan for Timelærerprosessen Side 5 av Ressurser og organisering Prosjektets organisering og ressurser henger sammen med prosjektets arbeidsomfang/leveranser, grad av tverrfaglighet, samt HiOAs desentraliserte organisasjon. Ressurser og organisering gjenspeiler OU-programmets arbeidsmetodikk rundt medarbeiderdrevet endring, samt prosjektets mål med å lykkes med implementering og gevinstrealisering. Direktørledermøtet (styringsgruppe) Ekspertgruppe Prosjektleder m/prosjektgruppe Forankrings- Referansegruppe Arbeidsgruppe Jus Arbeidsgruppe maler og dokumentasjon -Økonomi og Arkiv Ekspertgruppens rolle vil være å: Kvalitetssikre og evt. videreutvikle prosjektleveranser Være konstruktiv deltaker i et tverrfaglig team som skal finne gode fellesløsninger. Være ambassadører for prosjektet. Nøkkelpersoner i forankrings- og implementeringsarbeidet. Evt. spørsmål av overordnet prinsipiell karakter som Ekspertgruppen ikke kan beslutte, vil bli løftet opp i direktørledermøtet.

6 Prosjektplan for Timelærerprosessen Side 6 av 7 Ekspertgruppe Geir Haugstveit (leder gruppen) Avd./ Fakultet/ Enhet HR, FA Ansvar i prosjektet Sikre at beslutninger tas og implementeres i hhv. HR, økn, arkiv Kommunikasjon inn i direktørmøtet for beslutninger og avklaringer. Vara-representant Gunnar Bjølseth Studieleder, HF Repr. fagsiden Christel Sverre Studieleder, TKD Repr. Fagsiden Trude Myhrer Instituttleder, HF Repr fagsiden Live Pedersen FA, HR Tjenesteeier i FA Anne Blikra HR-sjef, HF Kvalitetssikre prosess Lin Ullern, HR-sjef TKD Karin Bjørnebo Løvli Arkiv, FA Arkiv-rutiner, beste praksis Andre Nergård, Arkiv FA Jan Marthiniussen, Økonomi, FA Økonomi/ Lønn Torill Erikson, Økonomi FA Knut Sverre Røang Økonomisjef, SAM Økonomi fakultet Stine Kihl, Økonomi TKD Prosjektgruppe Avd./ Fakultet/ Enhet Ansvar i prosjektet (prosjektleder) FA, OU-programmet/ HR Cecilie Horn Haugen HR, tjenesteeier JUs Heidi Pedersen LUI, HR Elisabeth Foyn Ranheimsæter TKD, HR Inger Heidi Flesli FA, Økonomi Hanne Landen SAM, HR Stefan Johnsen HF, Økn. Kari Franck Dahl FA, Arkiv Rutiner arkivering i ephorte Tomas Helling (ved behov) Eksterne (Lean) Prosjekt- og prosesstøtte For å sikre medarbeiderdrevet endring og forankring er det opprettet to arbeidsgrupper bestående av medarbeidere som gjør jobben til daglig på fakultet og FA: Arbeidsgruppe Jus Avd./ Fakultet/ Enhet Ansvar i prosjektet Elisabeth Foyn Ranheimsæter (leder gruppen) TKD, HR Jus dokumentasjon Cecilie Horn Haugen FA, HR, juridisk Hanne Landen SAM, HR Kristhild Marnseg LUI, HR/juridisk Stefan Andre Johansen Tove Arstad HF, Økn FA, Økn, lønn Arbeidsgruppe - maler og dokumentasjon Avd./ Fakultet/ Enhet Ansvar i prosjektet Heidi Pedersen Hanne Karine Rognlien Anne Sandvik Janne Steinsheim Kjersti Sortland Arne Bodin Baki Vurucu HR, LUI HR, HF Lønn, FA HR, LUI Faglærer, HF Økonomi, TKD Økonomi, SAM Maler og dokumentasjon av ny prosess Forankring og brukere Prosjektet skal jobbe med forankrings-/referansepersonene på en pragmatisk og smidig måte. Noe av kommunikasjonen kan skje på mail. Det skal også informeres og forankres i eksiterende fora som Instituttlederform, HR-forum, direktørledermøtet, rektors ledermøte, ledersamlinger o.lign. Forankrings-/ referansepersoner navn Avd./ Fakultet/ Enhet Kari Kildahl Studieleder, LUI (BLU) Inger Lise Holen Studieleder LUI (YFL) Johnny Aasen Instituttleder LUI (IST) NN Dekan..NN Dekan Timelærer, LUI (sjekke av helt til slutt når mal ferdig)..nn Torill Nergård Timelærer HF, faglærer Arkiv Økonomi

7 Prosjektplan for Timelærerprosessen Side 7 av Vedlegg Nr Dokumenttype Dokumentnavn/ID 1 Aktivitetsplan (under utarbeidelse)

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA Vedlegg nr 3 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Internrevisor Tore Dæhlin Oslo, 24. mai 2013. Vurdering av styring

Detaljer

Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg")

Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke pålegg) Vedlegg nr 2 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Tore Dæhlin Oslo, 24. mai 2013. Vurdering av rekrutteringsprosessen

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: Kl. 09:30

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: Kl. 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: Kl. 09:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Tid: Mandag 16. februar 2015, kl. 10.30-11.30 Sted: Lille auditorium N010_023, Pilestredet 32 (Andrea Arntzens hus), Oslo Møteledelse: Fungerende

Detaljer

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY -

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY - Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune - Sluttrapport EY - Innhold Oppsummering av innholdet i rapporten... 4 1 Bakgrunn... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Oppdrag... 6 1.3 Om rapporten...

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 29/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Trykk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Organisasjonsutviklingsprosjektet ved Universitetet i Bergen Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Rapport fra arbeidsgruppe: Elisabeth M. Lysebo (leder) Signe Knappskog

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt

SLUTTRAPPORT Forprosjekt SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Ivaretakelse av Brukerperspektivet i ISK- bruk av Servicekontorene Vedtas av: Rådmannen - ISK Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag...3 3 Bakgrunn, mål og mandat...5 Bakgrunn

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT)

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) 1 Januar 2009 1- Innledning KUTT (Kommunalt Utviklingsteam for Tromsø) ble startet som prosjekt august 2006, med varighet

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer