Saksframlegg til styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret"

Transkript

1 V 0, Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 067/2013 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Bente Krauss Sakstittel: HR- strategi statusrapport Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken HR-strategi ble vedtatt i styrets møte (sak nr ), og la opp til å være dynamisk med justerte handlingsplaner for hvert år. Saken legges fram for å orientere styret om arbeidet så langt. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 9

2 Faktabeskrivelse Styrets vedtak i sak : 1. Styret slutter seg til forslag til HR-strategi , og støtter prioriteringen av de fire innsatsområdene; Rekruttering og styring av de menneskelige ressursene Kompetanse Endring og utvikling Bruker i sentrum. 2. Styret forutsetter at HR-strategien legges til grunn for utviklingsarbeidet på HR- området. 3. Styret ber om en statusrapport for utviklingsarbeidet én gang i året. I HR-strategien som ble vedtatt var det sentralt å få fram sammenhengene i det komplekse utfordringsområdet og de strategier som skal settes i verk for å utvikle de menneskelige ressurser i perioden. Det er i etterkant av vedtaket utarbeidet et handlingsplan, hvor det enkelte innsatsområdet er konkretisert og oppfølgingen er prioitert i lys av at strategien er lagt for fire år.. Hensikten med å utarbeide en handlingssplan er å konkretisere de årlige aktivitet knyttet til hvert av innsatsområdene, beskrive målene og fastslå hvem som har ansvaret for oppfølgingen. Aktivitetene er særlig konkrete for 2013 / 2014 og mindre konkret utover strategiperioden. Handlingsplanen vil bli revidert og oppdatert hvert år. I det følgende presenteres år 1 og år 2 av den fireårige planen 1. Kompetanse A. Strategisk kompetansestyring er et omfattende innsatsområdet og knytter seg til hele organisasjonens evne til styre kompetanseutviklingen systematisk og i tråd med framtidig behov. Inkludert i dette er både den kontinuerlige kompetanseutviklingen og sentrale/lokale planer for etter- og videreutdanning for de ulike profesjoner/ansattegrupper. Det foreligger også krav om at enkelte gjennomførte kompetansetiltak kan dokumenteres. Det er pt ikke noe annet system for dette enn at det tillegges den enkelte leder å ha en viss oversikt. Det er ikke tilstrekkelig for tiden fremover. Det er særlig nødvendig at ledere på alle nivå- og sentrale fagpersoner har forståelse for betydningen av denne innsatsen. Arbeidet må omfatte flere forhold, men sentralt er; a) Analyser av behov sett i lys av fremtidig medisinsk- og teknologisk utvikling, utvikling innenfor Psykisk helse samt andre drivkrefter. b) System eller et metodisk rammeverk(årshjul) som ledere kan benytte i sitt arbeid, både i linjen (klinikk, avdeling, seksjon) og i den enkelte enhet, til strategisk og operativ kompetansestyring-, planlegging og gjennomføring Helse Sør-Øst sin Plan for strategisk utvikling innehar Rett kompetanse og Kontinuerlig kompetanseutvikling basert på kunnskapsbasert praksis som konkrete satsninger. Langsiktige planer for kompetanseutvikling har i flere år vært lagt inn som et krav i Oppdrag og bestillingdokumentet til Sykehuset i Vestfold. Dette innsatsområdet skal nå priorteres. HSØ har utarbeidet grunnlagsanalyser som kan benyttes som grunnlag for SiVs arbeid. Side 2 av 9

3 STRATEGISK KOMPETANSESTYRING Det er utarbeidet et beslutningsunderlag/problemnotat som belyser følgende forhold - Drivkrefter og organisasjonens behov i fireårsperspektiv; kartlegge og analysere - Vurdere balansen mellom sentral og lokal styring, planlegging og organisering; anbefale løsning - Vurdere SiV s interne finansiering, sentralt lokalt, kompetanseutviklingstiltak, inkl etter og videreutdanningstiltak, evt stipendordninger mv Det er utarbeidet et gjennomgående system/årshjul for kompetansestyring og kompetanseplanlegging. Systemet er implementert, ledere er opplært og all kompetanseutviklingen skjer målrettet og systematisk basert på kunnskapsbasert praksis og forskning Deltagels e Toppledelse Toppledelse Alle ledere Høst - Utarbeiding av beslutningsunderlag / problemnotat Oppstart kartlegging og vurdering av ulike systemer for årlige prosesser av kompetansestyring Evt sluttføre beslutningsund erlag - Beslutte - I verksette Beslutte system, opplæring og oppstart i bruk Arbeidet knyttes opp til prosjekt og portefølgestyringen Beslutningsnotatet er under utarbeidelse og påregnes å legge fram medio januar Rekruttert rådgiver dedikert til oppfølging av dette innsats-området Sees i sammenheng med punktet over og utarbeides i etterkant B. Oppgaveglidning/Arbeids- og oppgavedeling Hensikten er å legge kraft i det kontinuerlige arbeidet i å benytte ansattes kompetanse og ressurser best mulig. Det er også et ledd i å bidra til at både organisasjonen og samfunnet som helhet har tilstrekkelig kompetanse og arbeidskraft i helsetjenesten. Medisinsk- og teknologiske utvikling gir nye muligheter i oppgaveløsningen. Samfunnsreformer som for eksempel samhandlingsreformen, bruk og kjøp av private helsetjenester og endret funksjons- og oppgavefordelingen vil påvirke hvilke oppgaver som løses i og utenfor sykehus. Lederes og fagmiljøenes fordeling av oppgaver, styring av kompetanseutviklingen til riktig faggrupper, evt nye faggrupper, og prosessarbeid med fagmiljøene i tråd med oppgavedeling og forsvarlig praksis er sentralt i dette tiltaket. Dette kan dreie seg både om at oppgaver glir internt i en profesjon som mellom ulike overlegespesialiteter, LIS leger overleger, sykepleiere spesialsykepleier og mellom profesjoner som lege til sykepleier, sykepleier til hjelpepleier/helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper. Tilsvarende oppmerksomhet rettes også innenfor faggrupper i psykisk helsevern. I tillegg kan den medisinske og teknologiske utviklingen skape nye behov for kompetanse og nye profesjoner kan dermed få sin plass i spesialisthelsetjenesten. Dette må det være oppmerksomhet om. Side 3 av 9

4 ARBEIDS- OG OPPGAVEDELING/ OPPGAVEGLIDNING Arbeidsoppgaver deles/ glir mellom profesjoner og personer i tråd med utvikling av nye metoder, ny teknologi, utdannings- og kompetanseutviklingsmulighet er Det er åpenhet blant ledere og fagmiljø for å vurdere og flytte oppgaver innenfor profesjoner og mellom profesjoner, i tråd med nye muligheter og forsvarlig pasientbehandling På grunnlag av forarbeidet etableres x antall arbeids- og oppgavedelingsprosjekter Ansvar/ deltagelse HRdirektør/fagdire ktør Toppledelse Ledelse Fagmiljøer Organisasjoner Aktuelle ledere og fagmiljø Høst Forarbeid - Kartlegge og innhente kunnskap på området som kan overføres til SiV - I samarbeid med klinikkene vurderes prioritering av tiltaket, struktur, organisering og ansvarlige i det videre arbeidet - Involvere organisasjoner, ledere og aktuelle fagmiljø Basert på forarbeidet initiere prosjekter av oppgaveglidning / arbeids- og oppgavede ling Kartlagt omfang av prosjekter knyttet til oppgave-deling i SiV. Ytteligere kunnskap er innhentet ved å delta på konferanse påfølgende sak i ledegruppen Vedtatt at det utarbeides egne regier i 2014 og vurdere bruk av såkorn-midler Viktig med både bottom up og top down regi C. Videreutvikle læringsformer og benytte dette som et ledd i kompetanseutviklingen. Grunnlaget for strategien er at både e-læring, simulering, IKT overføringer kurs/ og evt andre nyere læringsformer har stort potensial i å forenkle og supplere andre kompetansetiltak. Hvordan- og i hvilket omfang det skal arbeides med slik videreutvikling utover nivået som er i dag, må vurderes. PEDAGOGISKE LÆRINGSFORMER Deltagelse Ambisjonsnivået for utvikling av læringsformer er klarlagt Utarbeide oversikt og kunnskap om hvilke læringsformer som er tilgjengelig og hvor/når disse egner seg Nye læringsformer er tatt i bruk og benyttes i målrettet i kompetanseutviklingen HR-direkør Relevante fagmiljø Fortsette dagens e- læringsaktivitet i tråd med intern etterspørsel og HSØ initiativ Klarlegge evt videreutvikling av ambisjonsnivået, fremskaffe kunnskap og utarbeide oversikt over hvilke læringsformer som er tilgjengelig Evt videreutvikling /utrulling av nye læringsformer Evt videreutvikling /utrulling av læringsformer Side 4 av 9

5 D. Samling av overordnede kompetansetiltak initiert av adm.direktør, rettet mot ledere og/eller store medarbeidergrupper kan med fordel organiseres og gjennomføres fra ett sted. Målgruppen er ofte de samme. Pt håndteres disse tiltakene ukoordinert dels fra sentrale stabsavdelinger og til dels i klinikkene, av personell som ikke har dette som primæroppgave. Det kan ha som konsekvens både overlappene kompetansetiltak, ukoordinerte tilbud til samme målgruppe og hull i nødvendige tilbud. ETABLERING AV SIV SKOLEN Deltagelse Alle opplæringsaktiviteter fra adm.direktør samles og fremstår slik at nødvendig tilbud er riktig ut fra behov, koordinert og profesjonelt Det utarbeides en konkret sak som belyser hele utfordringsbildet, vurderer mulige løsningsalternativer og som kan benyttes som beslutningsgrunnlag til saken. Sak er lagt fram. Tyttebærløkka under ombygging til egnde lokaliteter for SiV- skolen Behov for å vurdere bruk og videreutvikling i 2014 E Etterfølgerplanlegging/suksesjonsplanlegging har over år vært et krav eier har gitt og er tatt inn i HR-strategien. I hvilken grad og evt hvor behovet for dette er størst i organisasjonen er usikkert. Kravet er også tatt ut av oppdragsdokumentet i Erfaringer fra andre organisasjoner er at dersom dette ikke målrettes skikkelig skapes store forventninger fra de som deltar samt at det benyttes mye ressurser uten at målet nødvendigvis nås. ETTERFØLGERPLANLEGGING Etablert system for etterfølgerplanlegging Deltagelse HR-direkør Toppledelse Det gjøres en fornyet vurdering av tiltaket etter at kravet er gått ut av oppdragdokumentet ved revisjon av handlingsplanen i 2014 Tas opp i løpet av Endring og utvikling A. Utvikling av ledere/ledelse er knyttet opp til erkjennelse av lederes betydning i arbeidet med resultatoppnåelse, drivkraften i videreutvikling av organisasjonen samt betydningen av en aktiv ledelse i en endringskrevende sektor. Hvilke særlige utfordringer SiVs ledelse står overfor de neste årene og en identifisering av styrker og svakheter etter gjennomført lederutviklingsprogrammer for 3. og 4. nivå skal være grunnlaget i videre vurderinger og valg av tilnærming og metode. Ambisjoner for satsningen og valg ift programmer og metode, samt om fokus skal rettes mot programmer for ledernivåene, ledergruppeprogrammer eller andre tilnærmingsformer vil være avgjørende for hvordan innsatsen skal innrettes. Side 5 av 9

6 LEDERUTVIKLING I SIV Deltagelse Ambisjon og innhold for lederutviklingen er klarlagt Styrke lederskapet i SiV slik at fastsatte mål nås og at organisasjonen endres i takt med behov Lederopplæring / kunnskapsoppbyggi ng av ledere skjer systematisk, tilrettelagt og ut fra behov for nødvendig kunnskap Adm.direkt ør Adm.direkt ør Adm.direkt ør Ledere Det gjøres et arbeid med å klarlegge hva status er for lederskapet i SiV og finne beslutningsgrunnlag for hvilket innhold og hvilken ambisjon sykehuset skal ha for lederutviklingen de neste årene Lederopplæringen(torsdagsopplæring en) vurderes og endres i tråd med behov for Det vurderes om noe av opplæringen skal gjøres obligatorisk Gjennomføre besluttede lederutviklings tiltak Gjennomføring etter ny plan Ledergruppen har behandlet saken 3 ganger og rammene for satsningen de neste årene er lagt. Utviklingstiltake ne skal treffe alle nivåene i sykehuset og starter opp i 2014 Forsinket. Intesiveres i 2014 B. Ledelse av arbeidsprosesser. Foretakets kjerneoppgave er pasientbehandling, bl.a pasientsikkerhet og kvalitet. For å sikre gode pasientforløp og gode arbeidsprosesser som involverer og engasjerer medarbeidere/fagpersonell, er det sentralt at ledere både kan og tar ledelsen i dette arbeidet. Innsatsen er knyttet til å sikre lederes kompetanse og forståelse av rolle i å lede arbeidsprosesser. Det er tatt initiativ til å se dette i sammenheng med oppfølging av kvalitetsstrategien og forhold knyttet til arbeid med pasientforløp. Satsningen bør imidlertid sees på i en større sammenheng med tanke på kompleksitet og ambisjon i å dyktiggjøre ledere i og lede arbeidprosesser generelt. Dette har sammenheng med betydningen av at ledere mestrer å involvere og engasjere fagmiljø og enkeltmedarbeidere i viktige beslutningsprosesser for å sikre at sentrale fagmiljø og medarbeidere deler mål som blir satt og understøtter arbeidet mot resultatetmålet. LEDELSE AV ARBEIDSPROSESSE R Deltagels e Ledere tar ansvar for å lede arbeidsprosesser slik at medarbeidere engasjeres i å finne løsninger i tråd med mål og rammer Fagdirektør J.fr kvalitetsstrategi og oppfølging av denne, vurdere særskilte tiltak knyttet til lederes rolle i å: -lede arbeidsprosesser -engasjere medarbeidere og finne løsninger på utfordringer Sees evt i lys av lederutviklingstiltak Arbeidet strukturert gjennom prioritering av arbeidet a) Pasientsikkerhetsk ampanjen og b) b) Prosjekt og portefølgestyringen Side 6 av 9

7 C. Ledelse av endringsprosesser er vesentlig for å løse SiVs utfordringer. Ledernes ansvar for å gjennomføre og avslutte prosesser er avgjørende for å lykkes. Tilnærming og prioritering av dette området klarlegges i løpet av høsten Ledere initierer, leder og gjennomfører endringsprosesser på en slik måte at resultatene nås, og medarbeidere involveres i prosessene. Deltagelse/ Ansvar Adm direktør Avklaring av innhold og form i Gjennomføring X Sees i sammenheng med lederutviklingsprogrammene 3. Brukeren i sentrum Innsatsområdet brukere i sentrum i HR-strategien, har utgangspunkt i endrede forutsetninger for brukere/pasienter for å påvirke helsetjenesten på system og indivvidnivå, helsetjenestens behov for at brukerrollen endres for mottaker til deltager, og hvilke konsekvenser det får for tjenestetilbudets innhold og organisering. Ledernes har ansvar for at medarbeiderene mestrer nye roller og oppgaver Brukerne møter ansatte som involverer dem i behandlingen, og som kommuniserer forståelig og med respekt - Holdninger og kultur? Heve lederkompetansen om viktigheten av brukermedvirkning Deltagelse/ Ansvar Kvalitetssjef Kommunikasjonssjef Forarbeid: I samarbeid med kvalitetssjef, kommunikasjonssjef, strategidirektør og brukerrepresentanter. Foreslå en regi på dette arbeidet Ta inn i forberedelse og i utformingen av nye lederutviklingsporgrammene i SiV Tema i lederopplæring og lederutvikling Planleggingen konkretiseres blant annet 4.Rekruttering og styring av de menneskelige ressursene A. Et sentralt ansvar for SiV som organisasjon er at ressursene utnyttes best mulig. Med utgangspunkt i at alle medarbeidere/alle ansatte utgjør den aller største resssursen er innsatsen i å sørge for at enhver ansatt og deres arbeidskraft og kompetanse disponeres best mulig, avgjørende. Utgangspunktet for dette arbeidet er kjernevirksomhetens behov for personell og kompetanse - og det handlingsrommet som ligger i lov og avtaleverk. Hovedinnsats ligger i det allerede vedtatte arbeidet knyttet til Ressurs- og arbeidstidsplanlegging (RAPS) og prosjektet BRASSE. Ledere og tillitsvalgtes kompetanse i arbeidstidsplanlegging er grunnleggende og helt avgjørene for å lykkes med dette arbeidet. Pt er det identifisert som alt for svakt. Det pågår kontinuerlig opplæring/kurs i bruk av GAT, arbeidstidsplanlegging med ulike arbeidstidsordninger og veiledning i RAPS på etterspørsel av ledere. Det kontinuerlige samarbeidet ledere har med organisasjonene og egne medarbeidere kan også knyttes til dette. Side 7 av 9

8 Strategiene og tiltakene er knyttet til lederes forståelse av egen rolle som arbeidsgiver. Lederes involvering som premissgiver i arbeidstidsplanleggingen er derfor avgjørende Som et ledd i strategien ligger også målsetningen knyttet til reduksjon av deltid/økt bruk av heltid og reduksjon i AFP. Reduksjon/avvikling av brudd på AML kan også knyttes til dette innsatsområdet. Tiltaket involverer ledere på alle nivå og er et kontinuerlig arbeid. Regi, analyser,kompetanseutvikling mv initieres av HR. Ledere har god kompetanse i Ressurs- og arbeidstidsplanlegging og forstår rollen som premissgivere i utarbeidelse av planer. Deltagelse/ Ansvar HR direktør Toppledelsen Ledere Styrke lederes kompetanse i arbeidsgiverrollen, ressurs- og arbeidstidsplanl via kurs, veiledning og andre opplæringsaktiviteter etter oppsatt plan. Plan utformes halvårlig Det vurderes om opplæringen skal gjøres obligatorisk Pågående opplæringstiltak gjennom kurs og indivdiuell oppfølging av ledere Ledere sørger for at det til enhver tid er utarbeidet arbeidsplaner/turnusplaner i arbeidsplansystemet GAT for egen seksjon i tråd med faktisk og varierende behov, benytter handlingsrom innenfor lov og avtaler og holder seg innenfor økonomiske rammen. Alle turnusplaner har hensyntatt kravet om mer heltid og nulltoleranse for AML brudd Gjennomføre BRASSE prosjekter j.fr vedtatt plan for årlig aktivitet. Det enkelte prosjekt viser til målbare og positive resultater HR direktør Toppledelsen Ledere HR direktør Avd.sjef Bemannings enheten Gjennomgang av rutiner og prosedyrer Gjennomføre BRASSE prosjekter etter oppsatt plan Kontinuerlige vurderinger Brasseprosjekter gjennomføres etter plan B. Sikre kvalitet i hele rekrutteringsprosessen. Kvalitet i rekrutteringsprosessene er avgjørende for SiVs utvikling. Kompetanseinnenfor rekruttering må styrkes slik at SiV rekrutterer riktige medrabeidere. SiV rekrutterer de beste tilgjengelige søkere Deltagelse/ Ansvar Gjennomgang av arbeidsprosessen Forsinket rekruttering med fokus på; - Kompetanse i seleksjon og utvelgelse Arbeids- og oppgavefordeling HR/linjen Vurderinger: Med jevne mellomrom er det nødvendig å vurdere om strategien har de riktige tema og innsatsområder, om arbeidet med å konkretisere og iverksette er satt rett i gang og om det er framdrift nok. Etter ett år er det min vurdering at strategien har de riktige innsatsområder. Det er brukt tid til å finne nivå og konkretisere handlingsplanen. Det er omfattende innsatsområder og det er viktigere å bruke tid til å stake ut og forankre hvordan utfordringene skal løses Side 8 av 9

9 enn å ha høyt tempo i gjennomføringen. Gjennomføring av strategiprosesser er å bygge sten på sten, relatere til andre sentrale prosesser og strategier og slik utvikle og forbedre organisasjonen. Side 9 av 9

HR strategi 2013 2016

HR strategi 2013 2016 HR strategi 2013 2016 Sykehuset i Vestfold 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 1.1 Strategiarbeid i sykehus 1.2 Hva er en HR - strategi og hva skal den løse 1.3 Spesialisthelsetjenestens utfordringer -

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Versjon: 1.0. Handlingsplan strategisk HR 2008-2013. Helse Midt-Norge

Versjon: 1.0. Handlingsplan strategisk HR 2008-2013. Helse Midt-Norge Versjon: 1.0 2008-2013 Helse Midt-Norge Godkjent: Dato: 1. Strategisk grunnlag 1.1. Overordnet strategi 2008-2020 1.2. Personalpolitikk i Helse Midt-Norge 1.3. Handlingsplan som virkemiddel på HR-området

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 1 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Helse Midt-Norges visjon På lag med deg for din helse

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer