7/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - uttalelse ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - uttalelse ESARK-0005-201301090-27"

Transkript

1 7/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - uttalelse HEBE ESARK Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av andre vedtakspunkt i HAMU-sak 17/13: 2. Den partssammensatte gruppen skal foreslå hvordan kurs i praktisk likestillings, Inkluderings og mangfoldsarbeid kan gjennomføres for arbeidsmiljøutvalgene i kommunen. HR-seksjonen beslutter når og hvordan slik opplæring skal finne sted, etter rådgivende uttalelse fra HAMU. Opplæring gjennomføres i samarbeid med ledende hovedverneombud. Uttalelsen som hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) vedtar i denne saken har status som rådgivende for HR-seksjonen og ledende hovedverneombud sitt videre arbeid med opplæringen, slik det er beskrevet vedtakspunktet over. Kommunaldirektøren vurderer hovedpunkt 3 i arbeidsgruppens forslag som et godt og konstruktivt råd til de som skal konkretisere og gjennomføre opplæringen, og forslår derfor at punktet i sin helhet legges til grunn i HAMUs uttalelse i saken. Forslag til uttalelse: 1. Det må tilbys et generelt oppstartkurs for alle arbeidsmiljøutvalgene (AMU), som i stor grad bygger på vedtatt handlingsplan «Fremtidens arbeidsplass». Formålet med et slikt kurs vil være å sikre god fundamentering av felles utgangspunkt og ramme for arbeidet i utvalgene. Dette vil gi likestillingsutvalgene nødvendig grunnkompetanse og innsikt i deres samlede ansvarsområde. 2. Ytterligere opplæring kan skje som felleskurs der det vil være naturlig å sette fokus på diskrimineringsgrunnlagene (kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering). Dette kan for eksempel gjennomføres ved å utarbeide kursmoduler som legges ut på kursbørsen. 3. IA-dagen (IA=inkluderende arbeidsliv) arrangeres hver høst som et partssammensatt fellesarrangement. Etter arbeidsgruppens vurdering kan det være aktuelt å vurdere et tilsvarende opplegg om våren med fokus på likestilling. Etter at det første likestillingsarrangementet er gjennomført, foreslås det at begge tema inngår i en årlig AMU-dag. Dette vil være et tiltak i tråd med punkt 2 d) i reglementet for AMU som likestillingsutvalg (LSU). 4. Det bør i tillegg vurderes om det er hensiktsmessig at noe av opplæringen kan skje i forbindelse med utvalgenes møter. 1

2 Ove Foldnes kommunaldirektør Bjørg Lædre HR-sjef Dato: 26. februar 2014 Henry Berg - saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: Reglement og opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - forslag fra en partssammensatt arbeidsgruppe, januar

3 Vedlegg Reglement og opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - forslag fra en partssammensatt arbeidsgruppe Januar Bakgrunn HAMU-vedtak Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) vedtok følgende i sak «Oppfølging av tiltak i handlingsplanen Fremtidens arbeidsplass arbeidsmiljøutvalgene (AMU) gis tilleggsoppgaver som likestillingsutvalg (LSU)»: 1. Det opprettes en partssammensatt arbeidsgruppe med oppgave å utarbeide forslag til lokalt reglement for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i Bergen kommune. I tillegg til de oppgaver AMU har i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, skal reglementet gi AMU oppgaver i henhold til fellestiltak 5 i handlingsplanen Fremtidens arbeidsplass (vedtatt av Bergen bystyre 20. februar 2013). Gruppens forslag til lokalt reglement for AMU skal legges frem for behandling og vedtak i HAMU innen utgangen av Den partssammensatte gruppen skal foreslå hvordan kurs i praktisk likestillings, inkluderings og mangfoldsarbeid kan gjennomføres for arbeidsmiljøutvalgene i kommunen. HR-seksjonen beslutter når og hvordan slik opplæring skal finne sted, etter rådgivende uttalelse fra HAMU. Opplæring gjennomføres i samarbeid med ledende hovedverneombud. Arbeidsgruppe Med bakgrunn i HAMU-vedtaket ble det opprettet en arbeidsgruppe med følgende sammensetting: Arbeidsgiverrepresentanter Byrådsavdeling for helse og omsorg: Rita Berger, kontorsjef Byrådsavdeling for klima, miljø og utvikling: Kjell Olsen, seniorrådgiver Byrådsavdeling for barnehage og skole: Merete Davanger, personalleder HR-seksjonen: Bjørg Lædre, HR-sjef leder gruppens arbeid* HR-seksjonen: Henry Berg, rådgiver sekretær for gruppen *HR-seksjonen: Bjørg Kårbø, rådgiver - ledet gruppens arbeid frem til og med første møte Arbeidstakerrepresentanter LOK: Jan Aksel Espedal UNIO: Grete Monsen YSK: Hilde Lossius Akademikerne: Tom Schjelderup Skare HVO: Eli Tysnes Gruppen har holdt 3 møter i perioden i tillegg til avklaringer per epost frem til

4 Mandat I saksfremstillingen til HAMU-sak 17/13 er følgende mandat for arbeidsgruppens oppdrag beskrevet på side 5: 1. Den partssammensatte arbeidsgruppen får i oppgave å utarbeide forslag til et nytt, lokalt reglement for AMU, jf hovedavtalen, del b, Et nytt lokalt reglement for AMU i Bergen kommune, skal fange opp både de deler av AMUs virke som utledes fra arbeidsmiljølovens 7.2 og den delen som følger av at AMU får oppgaver som likestillingsutvalg, jf handlingsplanen Fremtidens arbeidsplass (bystyresak 36-13) fellestiltak AMUs nye oppgaver skal ikke innskrenke den rolle eller de oppgaver AMU har etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsgruppen bes vurdere hvilken arbeidsmetodikk det bør legges opp til, for å ivareta dette hensynet. 4. AMU skal foreslå og legge til rette for lokale delmål og aktiviteter for likestillings- og mangfoldsarbeidet, i samsvar med handlingsplanens mål og tiltak, men tilpasset de utfordringer som gjelder de enkelte tjenesteområder. Lokale delmål og aktiviteter skal besluttes av arbeidsgiver. Arbeidsgruppen bes foreslå hvordan samhandlingen mellom AMU og ledelsen skal være på dette saksfeltet. 5. Arbeidsgruppen bes om å vurdere om det bør nedfelles i reglementet at arbeidsmiljøutvalgene kan delegere oppgaven med å foreslå delmål for likestilling, inkludering og mangfold videre til arbeidsmiljøgruppene ved resultatenhetene, der dette anses som hensiktsmessig. 6. AMU må gis opplæring på det nye saksfeltet. Den partssammensatte arbeidsgruppen får i oppgave å foreslå hvordan kurs i praktisk likestillings, inkluderings- og mangfoldsarbeid, i henhold til punkt 5.b i Fremtidens arbeidsplass, kan gjennomføres. BFEE ved HR-seksjonen beslutter hvordan gjennomføring av opplæring av AMU skal gjennomføres, etter rådgivende uttalelse fra HAMU. Opplæring gjennomføres i samarbeid med ledende hovedverneombud. 7. Gruppens forslag til lokalt reglement for AMU skal legges frem for behandling og vedtak i HAMU innen utgangen av Gruppens forslag om gjennomføring av opplæring for AMU (jf mandatets pkt 6) skal legges frem til uttalelse fra HAMU senest i HAMUs første møte i Reglement for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg (LSU) I henhold til mandatet (punkt 1) skal arbeidsgruppen utarbeid forslag til et nytt lokalt reglement for AMU, og det vises til hovedavtalen, del b, 6 der det blant annet heter: «Det opprettes arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljøloven 7-1 med arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsmiljøloven 7-2. Ved behov for nærmere retningslinjer for arbeidsmiljøutvalget utover det som følger av lovens bestemmelser, fastsettes dette gjennom reglement lokalt.» I mandatets punkt 2 presiseres det at et slikt reglement skal fange opp AMUs oppgaver nedfelt i arbeidsmiljølovens 7.2 i tillegg til de oppgaver utvalgene får som LSU. Arbeidsgruppen vurderer det slik at 7.2 i arbeidsmiljøloven er tilstrekkelig når det gjelder AMUs ordinære arbeidsoppgaver og velger derfor her å prioritere et reglement for AMUs rolle som LSU. 4

5 Pkt. 1 Innledningsvis i reglementet bør det sies noe om formålet med å tillegge AMU likestillingsoppgaver. Overordnet mål, beskrevet i gjeldene handlingsplan på side 5, 2. avsnitt, bør utgjøre grunnlaget i en innledende formålsdel. Det foreslås at dette nedfelles slik innledningsvis i reglementet: 1. Arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg skal bidra til at arbeidsplassene tilhørende utvalgenes ansvarsområder kjennetegnes av like muligheter og en inkluderende og ikke-diskriminerende praksis uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering. Pkt. 2a) Utvalgenes arbeidsoppgaver foreslås omtalt i punkt 2 i reglementet. I arbeidsgruppens mandat (punkt 4) og i handlingsplanens tiltak 5 på side 12 slås det fast at lokale delmål og aktiviteter skal avgjøres av arbeidsgiver. Dette ivaretas ved at reglementet i 2a) innledes med «foreslå eller gi uttalelse om delmål og tiltak innen». I disse sakene vil AMU som LSU ha forslags- og uttalerett til arbeidsgiver. 2. Arbeidsmiljøutvalgene, som likestillingsutvalg, skal med utgangspunkt i gjeldende diskrimineringsgrunnlag: a) foreslå eller gi uttalelse om delmål og tiltak for å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser, tilpasset utfordringene innen tilhørende tjenesteområder og som er i samsvar med overordnede politiske mål og tiltak Pkt. 2b) I reglementets punkt 2b) vurderes det som aktuelt å gi rom for at utvalgene også kan behandle saker som ikke opplagt faller inn under a). Dette kan for eksempel være saker der kommunen v/bystyret eller byrådet er høringsinstans i likestillingsspørsmål og det er ønskelig med et faglig innspill til en uttalelse. b) behandle saker som vurderes som aktuelle for utvalgene og som ikke faller inn under a) Pkt. 2c) I 2c) foreslås det å utheve at utvalgene har en selvstendig mulighet til å sette saker på dagsorden der dette vurderes som ønskelig. c) ta initiativ til saker med formål å fremme arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser, for eksempel innen arbeidsområdene bemanning, arbeidsplanlegging og helse, miljø og sikkerhet Pkt. 2d) I 2d) foreslås det at det at AMU deltar på et årlig statusmøte for å sikre at utvalgenes arbeid blir gjenstand for etterprøving/vurdering og faglig utvikling. Et slikt statusmøte bør være et fellesmøte for alle utvalgene med HAMU som arrangør og faglig koordinator. d) delta på et årlig felles statusmøte for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold med hovedarbeidsmiljøutvalget som arrangør og faglig koordinator Pkt. 3 I mandatet (punkt 3) understrekes det at AMUs nye oppgaver som likestillingsutvalg ikke skal innskrenke den rolle eller de oppgaver AMUs har etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsgruppen bes vurdere en egnet arbeidsmetodikk som ivaretar dette hensynet. 5

6 Det vurderes som lite ønskelig å ha egne møter med egen dagsorden/sakskart og innkalling for AMU som LSU i tillegg til AMUs møter for behandling av ordinære saker etter arbeidsmiljøloven. En slik todelt ordning vil medføre unødig bruk av tid og ressurser så lenge det er samme utvalget som utgjør både ordinært AMU og LSU. Det kan heller ikke forventes at tallet på likestillingssaker blir så stort at det i utgangspunktet bør legges opp til egne møter for AMU som LSU. Arbeidsgruppen mener at AMU som LSU ivaretas innenfor gjeldene ordning ved at det kommer klart frem i innkalling og protokoll når AMU behandler likestillingssaker som LSU og når utvalget behandler ordinære AMU-saker etter arbeidsmiljøloven. For å skille mellom utvalgets ulike roller i samme møte, bør dagsorden markers i to bolker. Et supplerende bidrag til å markere overgangen mellom rollene kan være at det legges inn en passende pause i møtet slik at medlemmene gis tid til «å skifte hatt» og sette ny fokus. Likestillingssakene bør behandles først, slik at AMUs nye saksfelt gis nødvendig oppmerksomhet. På denne bakgrunn foreslås det at punkt 3 i reglementet utformes slik: 3. Arbeidsmiljøutvalgene sin behandling av saker som likestillingsutvalg fremgår av innkalling, dagsorden/sakskart og møteprotokollen for ordinære møter. Likestillingssakene behandles først. Pkt. 4 I mandatet (punkt 5) bes arbeidsgruppen å vurdere om det bør regelmentfestes at AMU som likestillingsutvalg kan, dersom det vurderes som hensiktsmessig, delegere oppgaven med å foreslå delmål og tiltak for likestilling, inkludering og mangfold videre til arbeidsmiljøgruppene (AMG) ved resultatenhetene. Arbeidsgruppen mener på prinsipielt grunnlag at AMU som likestillingsutvalg er riktig ansvarsnivå. Dette for å sikre en nødvendig koordinert utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av fastsatte delmål og tiltak. Det kan likevel være hensiktsmessig og ønskelig at AMG trekkes med i likestillingsarbeidet. En måte å ivareta dette på, kan være en tidlig høring til AMG der man ber om eventuelle innspill til et forslag til delmål og tiltak fra AMU. Likestillingsutvalgene vurderer selv hvordan AMG trekkes inn i prosessene knyttet til kommunens likestillingsarbeid. Det forslås at punkt 4 i reglementet utformes slik: 4. Arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg ber om innspill fra arbeidsmiljøgruppene til sitt arbeid når det vurderes som hensiktsmessig, blant annet når det gjelder å foreslå delmål og tiltak for likestilling, inkludering og mangfold. 3. Opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg I følge mandatet (punkt 6) skal arbeidsgruppen foreslå hvordan AMU skal gis nødvendig opplæring i funksjonen som likestillingsutvalg gjennom kurs i praktisk arbeid med likestilling, inkludering og mangfold. Arbeidsgruppen mener det må tilbys et generelt oppstartkurs for alle AMU, som i stor grad bygger på vedtatt handlingsplan «Fremtidens arbeidsplass». Formålet med et slikt kurs vil være å sikre god fundamentering av felles utgangspunkt og ramme for arbeidet i utvalgene. Dette vil gi likestillingsutvalgene nødvendig grunnkompetanse og innsikt i deres samlede ansvarsområde. Etter arbeidsgruppens vurdering kan ytterligere opplæring skje som felleskurs der det vil være naturlig å sette fokus på diskrimineringsgrunnlagene (kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering). Dette kan for eksempel gjennomføres ved å utarbeide kursmoduler som legges ut på kursbørsen. IA-dagen (IA=inkluderende arbeidsliv) arrangeres hver høst som et partssammensatt fellesarrangement. Etter arbeidsgruppens vurdering kan det være aktuelt å vurdere et tilsvarende opplegg om våren med fokus på likestilling. Etter at det første likestillingsarrangementet er gjennomført, foreslås det at begge tema inngår i en årlig AMU-dag. Dette vil være et tiltak i tråd med punkt 2 d) i reglementet for AMU som LSU. 6

7 Det bør i tillegg vurderes om det er hensiktsmessig at noe av opplæringen kan skje i forbindelse med utvalgenes møter. 4. Fullmaktfordeling Under arbeidet med denne utredingen har en gjennomgang og beskrivelse av fullmaktfordelingen mellom HAMU og AMU vært diskutert. Dette faller utenfor arbeidsgruppens mandat, men det er likevel arbeidsgruppens oppfatning at det bør foretas en slik gjennomgang og beskrivelse. Vedlegg Reglement for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg Formål 1. Arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg skal bidra til at arbeidsplassene tilhørende utvalgenes ansvarsområder kjennetegnes av like muligheter og en inkluderende og ikkediskriminerende praksis uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering. Oppgaver 2. Arbeidsmiljøutvalgene, som likestillingsutvalg skal med utgangspunkt i gjeldende diskrimineringsgrunnlag: a) foreslå og gi uttalelse om delmål og tiltak for å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser, tilpasset utfordringene innen tilhørende tjenesteområder og som er i samsvar med overordnede politiske mål og tiltak b) behandle saker som vurderes som aktuelle for utvalgene og som ikke faller inn under a) c) ta initiativ til saker med formål å fremme arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser, for eksempel innen arbeidsområdene bemanning, arbeidsplanlegging og helse, miljø og sikkerhet d) delta på et årlig felles statusmøte for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold med hovedarbeidsmiljøutvalget som arrangør og faglig koordinator Arbeidsform 3. Arbeidsmiljøutvalgene sin behandling av saker som likestillingsutvalg fremgår av innkalling, dagsorden/sakskart og møteprotokollen for ordinære møter i utvalgene. 4. Arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg ber om innspill fra arbeidsmiljøgruppene i sitt arbeid når det vurderes som hensiktsmessig, blant annet når det gjelder å foreslå delmål og tiltak for likestilling, inkludering og mangfold. 7

8 8

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE. 15 AVTALE

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Helse, miljø. sikkerhet ALTA KOMMUNE

Helse, miljø. sikkerhet ALTA KOMMUNE Helse, miljø og sikkerhet ALTA KOMMUNE Helse, miljø og sikkerhet i Alta kommune Som rådmann har jeg det overordnede ansvar for at vår kommune har et system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2005 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Hovedavtalen i staten. 1. februar 2009 31. desember 2012

Hovedavtalen i staten. 1. februar 2009 31. desember 2012 Hovedavtalen i staten 1. februar 2009 31. desember 2012 Gjeldende fra 1. februar 2009 Hovedavtalen i staten Inngått den 19. januar 2009 mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet og LO

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg.

Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Protokoll Hovedarbeidsmiljøutvalget Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg. Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter

Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter Byrådssak 1098 /15 Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter INKV ESARK-8200-201508066-2 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1313/09, den 30.09.09, regler

Detaljer

Hovedavtalen 1. utgave 2010

Hovedavtalen 1. utgave 2010 Hovedavtalen 1. utgave 2010 Forord Hovedavtalen er revidert og gjort gjeldende for perioden 01.01.2010 til 31.12.2013. Endringene i forhold til forrige avtaleperiode er gjennomgått i KAs rundskriv nr 1/2010.

Detaljer

Tilpasningsavtale for Høgskolen i Ålesund

Tilpasningsavtale for Høgskolen i Ålesund Tilpasningsavtale for Høgskolen i Ålesund 2 Introduksjon: Dette dokumentet inneholder Tilpasningsavtalen som er inngått for Høgskolen i Ålesund. Tilpasningsavtalen er basert på og gjengir Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

HOVEDAVTALEN 1.1.2014

HOVEDAVTALEN 1.1.2014 HOVEDAVTALEN 1.1.2014 KRAV 1. april 2014 kl. 08.30 Innledning Krav om likeverdige vilkår ved anbud mv henvises til hovedtariffoppgjøret i KS. I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud

Detaljer