OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 SERTIFISERT TAKSTMANN Bef.dato Vedlegg

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) 2 av 16

3 - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Oppdraget er å utarbeide en Boligsalgsrapport med verdivurdering på eiendommen Framnes i Rakkestad kommune. Rapporten er bestilt den 2/5-12 av Stein Vidar Grøtvedt. Hensikten med oppdraget er å kartlegge eiendommens tekniske tilstand og å ansette en normal markedsverdi i forbindelse med omsetning av eiendommen. Vann- og avløpsledningene er ikke kontrollert i forbindelse med rapporten. Hvis riktig tilstand på avløpsledningen skulle kartlegges, kan dette utføres ved hjelp av TV-kontroll. Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det en gjennomgang av en el. fagmann. Visuelle feil og mangler kommenteres ikke hvis dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 3 av 16

4 Utvendige piper og yttertak er kun besiktiget fra bakkenivå. Pipenes og ildstedenes branntekniske egenskaper er ikke kontrollert i forbindelse med rapporten. Bebyggelsen på eiendommen, som består av et bolighus, en låve og et uthus, er oppført ca Det er dette som er utgangspunktet for referansenivået i rapporten med mindre annet er beskrevet. Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Den takserte eiendommen består av gårdstunet på Framnes gård i Rakkestad kommune. Eiendommen ligger meget landlig til sydøst for Rakkestad sentrum. Det er ca 9,5 km til Rakkestad sentrum, hvor det er skoler, barnehager, idrettsplass, offentlige kontorer, butikker etc. Eiendommen er opprinnelig en landbrukseiendom der jord- og skogbruksarealene er delt mellom to nabogårder. Tomten, som er på 5.569,4 kvm, er dels pent opparbeidet med grøntarealer som gressplen, hekkbeplantning og prydbusker. Det er gruset innkjørsel og gårdsplass. På tomten er det oppført et bolighus, en låvebygning og et uthus/redskapshus. Bolighuset er en tradisjonell halvannen etasjes enebolig opprinnelig oppført på 1930-tallet, og som senere er tilbygget større arealer. Det er foretatt noe oppgraderinger over tid og på midten av 1980-tallet, ble det blant annet skiftet vinduer, utvendige fasader ble kledd om og det ble skiftet takstein. Innvendige overflater er pusset opp over tid. Låven er oppført i trekonstruksjoner på støpte pilarer og ringmur ca Fjøsdelen er oppført i murverk som er pusset. Uthuset/redskapshuset er oppført i trekonstruksjoner på støpte fundamenter ca 1930 og er senere tilbygget større arealer. Det er i senere tid foretatt reparasjonsarbeider på deler av grunnmuren til uthuset og deler av fasadene er kledd om. Konklusjon tilstand Bolighuset har dels en eldre standard og det er setninger og skjevheter i deler av konstruksjonen. Det er fuktig i grunnen/på gulvet i kjelleren. Årsaken til dette antas å være en lekkasje fra vannpumpe/trykktank, eventuelt mangler ved dreneringen. Deler av utvendige fasader er avsluttet for nær terrenget og det er tegn til råteskader i enkelte kledningsbord. Innvendige overflater har dels en noe eldre standard og det er behov for modernisering og oppussingsarbeider. Eventuell krypkjeller er ikke besiktiget pga manglende atkomstmuligheter. Krypkjellere er generelt en risikokonstruksjon med hensyn til fukt. På bakgrunn av bygningens alder, må man kunne forvente å avdekke skjulte feil og mangler ved inngripen i konstruksjoner. Låven har en gjennomgående eldre standard og er slitt. Det er skjevheter og råteskader i deler av konstruksjonene og det er behov for reparasjoner og vedlikehold. Uthuset har dels en eldre standard, er slitt og har setninger og skjevheter. Det er behov for vedlikeholdsarbeider. Vann og avløpsledningene er ikke kontrollert i forbindelse med rapporten. Hvis riktig tilstand på avløpsledningene skulle kontrolleres, kan dette utføres ved hjelp av TV-kontroll. 4 av 16

5 Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis dette ikke fremgår særskilt nedenfor. Pipenes og ildstedenes branntekniske egenskaper er ikke kontrollert i forbindelse med rapporten. Utvendige piper og yttertak er kun besiktiget fra bakkenivå. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Sarpsborg, av 16

6 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Stein Vidar Grøtvedt Besiktigelse, tilstede Dato: Dokumentkontroll Takstmann og Vidar Grøtvedt som foreviste eiendommen og bidro med opplysninger til rapporten. Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato Prospekt Udatert. Tidligere takst Dato Boligsalgsrapport avholdt av undertegnede. EDR Dato Elektronisk grunnboksutskrift Eiers egenerklæring Dato Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider 1 EDR 2 Situasjonskart 3 Eiers egenerklæring Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 51 Bnr. 7 Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Offentl. avg. pr. år: Stein Vidar Grøtvedt og Jürgen Ivar Høie. Eiet tomt. Areal 5 569,4 m² Arealet er tatt ut fra elektronisk grunnboksutskrift. Ikke konsesjonsplikt Offentlig vei Det er privat borevann felles med to naboeiendommer. Vannkvaliteten er ikke kontrollert i forbindelse med taksten. Avløpsvannet går til slamavskiller og videre til infiltrasjon i grunnen. Det foreligger er generelt pålegg i Rakkestad kommune om installering av minirenseanlegg. Ikke regulert Kr Tatt ut fra prospekt. 6 av 16

7 Forsikringsforhold Gnr. 51 Bnr. 7 Premiebeløp: Kr Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Antatt byggeår oppgitt ved tidligere befaring. Tilbygd: Det er senere tilbygget større arealer. Låve Byggeår: Uthus Byggeår: Antatt byggeår oppgitt ved tidligere befaring Antatt byggeår oppgitt ved tidligere befaring. Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. 7 av 16

8 Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Diverse kjellerrom. Takhøyden i kjelleren er ca 2,00 meter. 1. etasje Vindfang, hall, kjøkken, stue, dagligstue, gang, toalett med wc, servant og bidè, vaskerom, bad med dusjkabinett, servant og vaskemaskin. 2. etasje Trappegang, gang, 4 stk soverom, toalett med wc og servant, 2 stk alkover/kott. Arealene er tatt ut fra tidligere takst. Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Diverse kjellerrom. 1. etasje Vindfang, hall, kjøkken, stue, dagligstue, gang, toalett med wc, servant og bidè, vaskerom, bad med dusjkabinett, servant og vaskemaskin. 2. etasje Trappegang, gang, 4 stk soverom, toalett med wc og servant. 2 stk alkover/kott. Låve - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller 175 Kjellerrom/møkkjeller. 1. etasje 352 Eldre grisehus, diverse lagerrom i flere nivåer. 2. etasje 163 Låvebru/lagerplass. Arealene er tatt ut fra tidligere takst. Sum bygning 690 Låve - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Kjellerrom/møkkjeller. 1. etasje Eldre grisehus, diverse lagerrom i flere nivåer. 2. etasje Låvebru/lagerplass. Uthus - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse Kjeller Kjellerrom med utvendig atkomst, diverse lagerrom. 1. etasje 124 Diverse lagerrom. 1. etasje 45 Overbygget lagerplass i enkle konstruksjoner. Arealene er oppmålt på stedet. Sum bygning av 16

9 Uthus - romfordeling Gnr. 51 Bnr. 7 Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Kjellerrom med utvendig atkomst 1. etasje Diverse lagerrom. 1. etasje Overbygget lagerplass i enkle konstruksjoner. Beskrivelser - Enebolig Bygning generelt Bygning, generelt Grunn og fundamenter Opplysninger vedrørende byggemåte og utførelse, er dels basert på visuell kontroll, antatt byggemåte for perioden, opplysninger gitt ved befaringen og tidligere takst. Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Ringmuren er dels av granittblokker og dels av støpt betong med sparestein. Det er kjeller under deler av huset. Eventuell krypkjeller er ikke besiktiget pga manglende atkomstmuligheter. Vedlikehold ol: Det er stedvis noe riss og sprekker i deler av ringmuren. Krypkjellere er på generelt grunnlag en risikokonstruksjon med hensyn til fukt. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og tilstand. TG: 2 Gulv på grunn I kjelleren er det støpt gulv på stedlige masser. Vedlikehold ol: Det er sprekker i det støpte gulvet i kjelleren. Det er ikke fuktsperre under det støpte gulvet. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og tilstand. TG: 2 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Ytterveggene i den eldste delen er antatt oppført av reist plank. Øvrige deler er antatt oppført av 4" bindingsverk isolert med mineralull. Utvendige fasader er foret ut 2" og etterisolert med mineralull. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og utførelse. TG: 2 9 av 16

10 Utvendige overflater Gnr. 51 Bnr. 7 Utvendige fasader er kledd med trepanel som er malt. Vedlikehold ol: Fasadene er fra 1980-tallet og har alt vesentlig en normal bruksslitasje med hensyn til alder. Deler av kledningen er avsluttet for nær terrenget og det finnes råteskader i enkelte kledningsbord. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. De deler av kledningen som har råteskader, gis TG: 3. TG: 2 Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vinduene er med karm og ramme i tre, alt vesentlig med 2-lags isolerglass fra 1980-tallet. Det finnes enkelte eldre vinduer med enkle glass og varevinduer. Vedlikehold ol: Deler av vinduene er slitt og med behov for vedlikehold/utskiftinger. Vurderinger: Ytterdører og porter Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. De vinduene som er mest slitt og har vedlikeholdsbehov, gis TG: 3. Ytterdøren er i teak. Innvendige dører er malte. Vedlikehold ol: Dørene har alt vesentlig normal bruksslitasje med hensyn til alder. TG: 2 Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. TG: 2 Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Yttertaket er oppført i sperrekonstruksjon med langsgående bukker og hanebjelke. Det er høvelspon som undertak. Vedlikehold ol: Det er misfarging etter eldre fukt/kondens i deler av undertak på loft. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder. TG: 2 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Taket er tekket med betongtakstein fra 1980-tallet. Yttertaket er kun besiktiget fra bakkenivå. Vedlikehold ol: Taktekket har normal bruksslitasje med hensyn til alder. 10 av 16

11 Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder, slitasje og forventet levetid. TG: 1 Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Innvendig er det trapper i trekonstruksjoner. Trapp til andre etasje har belegg i trinnene. Utvendig til kjeller, er det en støpt trappehals med overbygg i trekonstruksjoner. Vedlikehold ol: Trappene har generelt en eldre standard med vanlig bruksslitasje. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. TG: 2 Balkonger Fra den ene stua er det utgang til en terrasse med gulv av impregnerte materialer og rekkverk i malte trekonstruksjoner. Ved inngangspartiet er det en overbygget uteplass med gulv av impregnerte materialer. Vedlikehold ol: Veranda og terrasse har normal bruksslitasje med hensyn til alder. Vurderinger: Piper og ildsteder Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. Terrassen gis TG: 2. Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Det er 2 stk teglsteinspiper som begge er pusset og malt i etasjene. Pipene er helbeslått over tak. Utvendige piper er kun besiktiget fra bakkenivå. Vedlikehold ol: Det er sprekker i deler av pusslag på pipestokk. Røykrør som ikke er i bruk, må tettes forskriftsmessig før pipene tas i bruk. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Gulvsystemer Det er tradisjonelle trebjelkelag antatt med stubbloftsfyll mellom etasjene. Vedlikehold ol: Det er setninger og skjevheter i deler av gulvene, hovedsakelig i andre etasje. I bjelkelaget mot kjelleren, er det spor etter borebiller. Bjelkelag mot krypkjelleren er generelt en risikokonstruksjon med hensyn til fukt. Det er knirk i deler av gulvene. TG: 1 Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. TG: 2 11 av 16

12 Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 1. etasje - Bad med dusjkabinett, servant og vaskemaskin. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Det er fliser på gulvet. Baderomsgulvet er tilnærmet flatt. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder. TG: 2 Overflater på innvendige vegger På veggene er det malt trepanel. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder. TG: 1 Overflater på innvendig himling I himling er det malt trepanel. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder. TG: 1 Fast inventar, generelt På baderommet er det en skapinnredning med hvite profilerte fronter. Vedlikehold ol: Skapinnredningen har normal bruksslitasje med hensyn til alder. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder. TG: 1 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Det er fliser på toalett og mellomgang i første etasje. Ellers er det alt vesentlig belegg og tregulv. Vedlikehold ol: Gulvoverflatene har bruksslitasje. Det er sprekker i sveiseskjøter på belegget på vaskerommet. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. TG: 2 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Innvendige vegger er oppført i trekonstruksjoner. På veggene er det tapet, malt trepanel og malte overflater. Vedlikehold ol: Veggoverflatene har dels en eldre standard med bruksslitasje. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. TG: 2 Overflater på innvendig himling I himlingene er det alt vesentlig malte plater. Vedlikehold ol: Det er skjevheter i deler av himlingene og det er eldre fuktskader i himling rundt pipa i andre etasje. Ellers er himlingene alt vesentlig normalt misfarget av elde. 12 av 16

13 Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og tilstand. TG: 2 VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Utstyr for sanitærinstallasjoner På baderommet er det servant, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. På toalettet i første etasje er det WC, servant og bidè, og i andre etasje er det toalett med WC og servant. En varmtvannsbereder på 200 liter er plassert i kjelleren. Det er privat borevann felles med to andre naboeiendommer. Vannkvaliteten er ikke kontrollert i forbindelse med rapporten. Avløpsvannet går til slamavskiller og videre til infiltrasjon i grunnen. Man må forvente å motta pålegg fra Rakkestad kommune om installering av minirenseanlegg eller lignende på avløpsvannet. Vann og avløpsledningene er ikke kontrollert i forbindelse med rapporten. Hvis riktig tilstand på avløpsledningene skulle kontrolleres, kan dette utføres ved hjelp av TV-kontroll. Vedlikehold ol: Sanitærutstyret er dels av eldre og noe nyere alder og har alt vesentlig normal bruksslitasje. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og forventet levetid. TG: 2 Varme, generelt I dagligstue finnes det en kombinert peis- og parafinovn og i stua finnes det en stk peisovn. En oljetank i stålkonstruksjoner er plassert i kjelleren. I kjelleren finnes det en eldre bakerovn. Vedlikehold ol: Oljetanken er ikke forskriftsmessig sikret ved eventuell lekkasje. Det er sprekker i bakerovnen i kjelleren. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Elvarme, generelt Det er et normalt enkelt elektrisk anlegg med 3 fas inntak og 9 stk kurser. Det er panelovner i flere av boligrommene. 13 av 16

14 Diverse utstyr Gnr. 51 Bnr. 7 Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Fast inventer, generelt På kjøkkenet er det en eldre innredning med slette fronter og på flere av soverommene er det faste garderobeskap. Vedlikehold ol: Det faste inventaret har dels en eldre standard med bruksslitasje. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder og bruksslitasje. TG: 2 Beskrivelser - Låve Bygning generelt Bygning, generelt Låven en oppført i trekonstruksjoner, dels på støpte pilarer og dels på ringmur av støpt betong. Utvendige fasader er kledd med trepanel og taket er tekket med Ondulineplater. Grisehuset i låven er av teglstein som er pusset og gulvet mellom grisehus og møkkjeller er støpt. Ellers er det tradisjonelle trebjelkelag. Det finnes en tresilo og en silo av sementblokker. Det er innlagt strøm. Vedlikehold ol: Bygningen har en gjennomgående eldre standard og er slitt. Det er setninger, skjevheter og råteskader og det er behov for reparasjoner og vedlikehold. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder, slitasje og reparasjons- og vedlikeholdsbehov. Taktekket og de deler av konstruksjonene med råteskader gis TG: 3. TG: 2 Beskrivelser - Uthus Bygning generelt Bygning, generelt Uthuset er oppført i trekonstruksjoner på støpte fundamenter. Utvendige fasader er kledd med trepanel og taket er tekket med eldre teglstein. Det er i senere tid utført reparasjonsarbeider på deler av fundamentene og deler av fasadene er kledd om. Vedlikehold ol: Bygningen har dels en eldre standard og er slitt. Det er sprekker/skjevheter i deler av ringmuren og det er behov for vedlikehold og reparasjoner. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt med hensyn til alder, slitasje og vedlikeholdsbehov. De deler av bygningen som er mest slitt, gis TG: 3. TG: 2 14 av 16

15 Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Kapitalisert verdi Kommentar: Takstmannen har ikke kapitalisert netto årlige leieinntekter fordi det i dagens markedssituasjon for utleie ikke er samsvar mellom kapitalisert verdi og markedsverdi. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Enebolig Låve Uthus Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: av 16

16 Bolighus Uthus 16 av 16

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom "Jordbakken" Espesetvegen 4 3540 NESBYEN Gnr. 56 Bnr. 178 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig i Stølsvegen 25 B 0590 OSLO Gnr. 86 Bnr. 224 Seksjonsnr. 1 Eiendommen er under seksjonering. SERTIFISERT TAKSTMANN Sven P. Meyer

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Veumveien 59 1613 FREDRIKSTAD Gårdsnr. 209 Bruksnr. 292 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag Bef.dato Vedlegg

Detaljer

Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt.

Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt. Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt. SALGSOPPGAVE Svært sentral, familievennlig og representativ eiendom med stor fleksibiliet og særegenhet. Solrikt beliggende ved Bergenhus med gangavstand

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Eggedal 3359 EGGEDAL Gnr. 162 Bnr. 1 Festenr. 46 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 2009020 23.10.2012 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Villa med dobbel garasje Seiersbjerget 9 5022 Bergen SERTIFISERT TAKSTMANN Olav Flagtvedt Bef.dato 06.04.2011 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst UTFØRT AV ABC-TAKST AS Fritidsbolig Skjelbredvatnet 7120 SERTIFISERT TAKSTMANN Inge Rygg Bef.dato Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Gurrik Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. 4 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1838 12.03.2008 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst "Haug Lærerjord" SERTIFISERT TAKSTMANN Tømrermester Takstmann Helge Jensen Telefon: 90033423 E-post: hj@takstsenteret.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer