Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Fokus på lektorutdanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Fokus på lektorutdanningen"

Transkript

1 Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Fokus på lektorutdanningen ved UiO Nr årgang

2 Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Foto: Reed Foto Leder Femårig allmennlærerutdanning? Kvaliteten på dagens lærerutdanning er for dårlig. Det er hovedkonklusjonen i den mest omfattende evalueringen av norsk lærerutdanning som noen gang er gjort. Dosent Per Ramberg ved NTNU, leder for den internasjonale komiteen som har undersøkt kvaliteten på lærerutdanningen ved 20 norske høyskoler på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), er alvorlig bekymret. Ifølge evalueringen svikter dagens lærerutdanning på flere sentrale punkter: En av fire lærerstudenter har så dårlige karakterer fra videregående skole at de ikke hadde kommet inn dersom de var blitt vurdert ut fra det nye minstekravet som ble innført i Ved noen høyskoler ville kravet om en snittkarakter på tre diskvalifisert tre av fire studenter. Mange studenter er lite motiverte. Nær 40 prosent av studentene i enkelte kull hopper av studiet, de fleste allerede etter første semester. Dette setter frafallet på lærerutdanningen i en særstilling sammenlignet med andre studier. Studentene bruker stadig mindre tid på studiene, i snitt kun 30 timer i uken. I slutten av september vil ekspertgruppen avlevere sin endelige rapport og komme med forslag til hvordan kvaliteten på lærerutdanningen kan forbedres. Også toneangivende skolepolitikere er bekymret, og representanter for partiene SV, FrP og Venstre er innstilt på gjøre allmennlærerutdanningen femårig. Hvis dette forslaget får bred tilslutning på Stortinget, finner vi det naturlig at også universitetenes lektorutdanning utvides. Dersom disse utdanningene får samme lengde, er vi nemlig redd de som uteksamineres ved den nye allmennlærerutdanningen og universitetenes femårige lektorutdanning, vil kunne få samme kompetanse og dermed lik lønn. Det vil gjøre universitetenes lektorutdanning mindre attraktiv, da all erfaring viser at det stilles større krav til personlig innsats og faglig fordypning ved universitetseksamener enn allmennlærereksamener ved høyskolene. Vi hadde også sett at universitene hadde markedsført lektorutdanningen bedre. Vi har f.eks. registrert at tilbudet lett glemmes når mediene presenterer ulike studier, yrker og utdanningsveier. Ordet lærer forbindes nemlig med lærerhøyskoler, og da er det så å si alltid kun allmennlærerutdanningen som får oppmerksomhet. Bedre markedsføring og profilering forutsetter mer samarbeid universitetene imellom for å utvikle mer enhetlige betegnelser på selve studiet og de kurs, fag og emner det består av. Samtidig bør universitetene slå ring om merkenavnet lektorutdanning da det tydelig skiller deres tilbud fra høyskolenes allmennlærerutdanning. Allerede i dag ser vi tendenser til at høyskolene gjerne vil framstå som leverandører av alt undervisningspersonale i skoleverket, fra barnehage til videregående opplæring. Flere av høyskolene er faktisk i full gang med det de kaller femårig mastergrad i lærerutdanning. Skulle denne tendensen bli ytterligere styrket, er vi redd universitetenes rolle i lærerutdanning vil bli alvorlig truet. Forbindelsen mellom skole og universitet vil dermed bli brutt og en rekke vitenskapelige stillinger ved landets universiteter kan komme i fare. Dette kan verken skolen, universitetene eller det norske samfunnet være tjent med. Redaksjonen av dette nummer av Lektorbladet ble avsluttet 15. mai. Av den grunn har vi ikke kunnet skrive om utfallet av meklingen innen kommunalt og statlig tariffområde.

3 tt Nina Karin Monsen gjesteskribent i LB tt Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil ha flere lektorer i skolen. LEKTORBLADET Leder Femårig allmennlærerutdanning? s. 2 Apropos Gro-Elisabeth Paulsen: Norsk Lektorlag er partipolitisk uavhengig s. 4 Gjest i LB Nina Karin Monsen: Læringens betingelser s. 6 Intervjuet Vi vil ha flere lektorer i skolen! s. 8 Fra NLLs landsmøte Norsk Lektorlag ønsker en ikke-populistisk utdanningspolitikk......s. 9 Dere nyter stor tillit og fortjener den! s. 11 Vedtak s. 13 Valg s. 13 Stien smalere og bakken brattere s. 13 Utan fagkunnskap inga meiningsfull undervisning s. 14 Pedosentrisme allereie på 70-talet s. 15 NLL må gi oss medietrening! s. 16 Synspunkt s. 16 Aktuelt Etterutdanning av lektorer neglisjeres! s. 19 LAP frister en anonym tilværelse s. 21 Utsyn Til Kambodsja med Ringshaug i sekken s. 23 Forum for fagutvalg Annet fremmedspråk i norsk skole s. 26 Fagtorget samfunnsfag Samfunnsfaget i utvikling s. 28 Innlegg Finn Holme: Maktarroganse fra Kunnskapsdepartementet! s. 29 Juridisk talt Syk i ferien? s. 30 Forsiden: UiO (Foto: Grethe Tidemann) Fra innholdet Magasin for fag, skole og utdanning Utgitt av Norsk Lektorlag Nr. 3 - Juni årgang ISSN: X Keysers gate 5, O165 Oslo Tlf.: Faks: E-post: Ansvarlig redaktør: Svein Magne Sirnes Tlf.: Årsabonnement: kr. 280, Annonser: Camilla Ellefsen Media Bergen AS Logemannsgården, C. Sundts gate 51, 5004 Bergen Tlf.: Faks: E-post: Design & trykk: Flisa Trykkeri AS Utgivelsesplan høsten 2006: 15/9, 27/10 og 15/12. Materiellfrist: 1 måned før utgivelsesdato Redaksjonen av dette nummer avsluttet 15 mai. Lektorbladet nr

4 Norsk Lektorlag er partipolitisk uavhengig Av NLLs leder Gro Elisabeth Paulsen Apropos Min personlige erfaring er at landsmøtene i Norsk Lektorlag alltid gir berikelse og inspirasjon til arbeidsglede. Landsmøtet bidrar i høy grad til å styrke samhold og identitet i organisasjonen. Ikke minst de skolepolitiske og tariffpolitiske seminarene bekrefter at landsmøtedeltakerne, og våre medlemmer, er engasjerte og velinformerte yrkesutøvere og samfunnsmennesker. Seminardelene og det sosiale samværet er viktige for organisasjon men også landsmøtets behandling av de mer formelle sakene utvikler Norsk Lektorlag som en demokratisk og livskraftig fagforening. Den største og mest tidkrevende saken på årets landsmøte var endringen av vedtektene som i stor grad gjaldt opprydning og forenkling i teksten. En viktig endring gjaldt forlengelsen av landsmøteperioden fra ett til to år. En annen viktig endring gjaldt fullmaktsordningen, som nå begrenses ved at den kun åpner for at hvert medlem kan møte på landsmøtet med maksimum fem fullmakter fra egen skole/arbeidsplass. Partipolitisk uavhengighet Vi fikk også en viktig tilføyelse i vedtektenes 1, som gjelder foreningens navn og formål: Norsk Lektorlag er partipolitisk uavhengig. I hele organisasjonens historie har dette prinsippet ligget der som en underforstått selvfølgelighet, men det var likevel på sin plass å nedfelle det i vedtektene. Ikke minst fjorårets valgkamp bekreftet hvor viktig det er å slå fast at vi er partipolitisk uavhengige, og at vi har som mål å argumentere for vår skolepolitikk, uavhengig av sittende regjering og ansvarlig ministers partitilhørighet. Modellen for fagorganisasjonene er utviklet av den politiske venstresiden, og organisasjoner som LO velger stadig, både formelt og uformelt, å beholde denne tilknytningen. Alle som har fulgt debatten om LOs rolle, ikke minst når det gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner, vet at dette ikke er uproblematisk. Ikke noe parti fronter lønns- og arbeidsbetingelser for lærerne I skrivende stund (den andre uken i mai) kan man lese presseoppslag om at Utdanningsforbundets leder er skuffet over manglende støtte fra SV i tarifforhandlingene med KS. Ifølge avisen Dagens Næringsliv av 8. mai gir SVs Rolf Reikvam, medlem av Stortingets utdanningskomité, støtte til KS i striden om lærernes arbeidstid og uttaler at tiden er løpt ifra lesepliktavtalen. Den enkelte skole må få større frihet til selv å organisere skolehverdagen. Ifølge samme avisoppslag repliserer leder av Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, at hvis SV fortsetter å si dette, så tror jeg lærerne har funnet seg et nytt parti før neste valg. Utsagnet forutsetter 4 Lektorbladet nr. 3-06

5 at SV har vært lærernes parti, inntil nå. I striden med KS virker det som om mange har oversett at KS styres av et rødgrønt flertall, og at det faktisk både før og etter siste valg er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at forhandlingsansvaret for lærerne ikke skal ligge hos staten. Det er selvsagt vanskelig å finne noe parti som er for lærere eller for lektorer. Norsk Lektorlags nettsideredaktør, Fred Olav Slutaas, kommenterte oppslaget med at det fins definitivt ikke noe parti som fronter lønns- og arbeidsbetingelser for lærerne, noe han selvfølgelig har rett i. Man kan like eller mislike dette, særlig under et vanskelig tariffoppgjør, men Norsk Lektorlag tar denne politiske situasjonen til etterretning og ser hvilke muligheter som gis for å ivareta medlemmenes interesser. Kvaliteten i skolen er et nasjonalt anliggende Det er imidlertid flere partier som er opptatt av skole, og Norsk Lektorlag ser det som sin oppgave å påvirke samtlige til å være opptatt av kvalitet og innhold i skole og utdanning. Ikke minst er det en utfordring å få politikere til å snakke om faglig kvalitet, noe som er atskillig mer komplekst enn antall pc-er eller skolemåltid. I den forbindelse er det viktig å reise en debatt om hvordan det norske samfunnet kan bevare og styrke en felles nasjonal faglig standard i skolen. Lokal frihet for den enkelte kommune og fylkeskommune, eller sterk vektlegging av samarbeid med næringsliv i lokalsamfunnet, kan føre til store kvalitetsforskjeller og at vår felles kulturarv smuldres opp. Norsk Lektorlag mener at vi trenger nasjonale faglige vurderingskriterier og sentralgitte eksamener med eksterne sensorer for å motvirke dette. Vi trenger også nye og tydeligere krav til undervisningskompetanse på ulike nivåer i skolesystemet. Norske kommuner trenger ikke ansette lektorer dersom det anses som pedagogisk korrekt å heller bruke lærere som ikke er så faglig spesialiserte. Den økende vektleggingen av veiledning og tilstedeværelse på bekostning av fagbasert undervisning har gitt kommunene pedagogisk alibi for å bruke lærere uten faglig spesialisering. Dette kan ikke endres ved tariffkamp, men gjennom skolepolitisk og pedagogisk debatt om den faglige kursen i norsk skole. I disse spørsmålene kan det finnes partipolitiske forskjeller, og Norsk Lektorlag vil være opptatt av sak, ikke av parti. Lærerne og politikken Selvsagt finnes det ikke noe seriøst parti som vil være lærernes, eller noen annen yrkesgruppes, tariffpolitiske talerør. Og tariffpolitisk er det all grunn til at Norsk Lektorlag skal være partipolitisk uavhengig. Men tilføyelsen i vedtektene om partipolitisk uavhengighet har først og fremst skolepolitisk betydning. Lærere og lektorer er ikke kun tjenesteleverandører innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor. De er oppdragere, holdningspåvirkere og ideologiformidlere innenfor den offentlige fellesskolen. For at den offentlige skolen skal opprettholde tilliten i samfunnet, må den ikke bare holde høy faglig kvalitet, men må også ha politisk tillit. Norske foreldre har ulike politiske og ideologiske preferanser. Det er uheldig dersom foreldre opplever norsk skole som partipolitisk vridd, eller dersom de får inntrykk av at lærere bruker sin stilling til parti- eller tariffpolitisk agitasjon. Derfor skal Norsk Lektorlag som profesjonsorganisasjon vektlegge mest mulig partipolitisk nøytralitet. Det lærerkorps som underviser i historie og samfunnsfag, bør samlet representere og formidle et politisk og ideologisk mangfold innenfor de rammene som trekkes opp av Generell læreplan. Når Norsk Lektorlags vedtekter nå eksplisitt slår fast av vi som organisasjon er partipolitisk nøytrale, er det et bidrag til å styrke tilliten til skolen som et tilbud til alle foreldre, uansett partipolitisk preferanse. Dette er også i tråd med vårt krav om at vurderingskriterier kun skal gjelde faglige kunnskaper og faglige ferdigheter. Vi har skarpt advart mot at holdningsmål trekkes inn når karakterer skal settes. Tendensen til å trekke holdningsmål og samarbeidsevne inn i de faglige vurderingene av elevene kan bidra til en autoritær og ensrettende skolekultur. Meningsmangfold Medlemmene i Norsk Lektorlag representerer et bredt politisk spekter, og dette bidrar til en skolepolitisk debatt der det er høyt under taket. Vi ønsker ikke noen form for politisk uniformering eller ensretting. Dette kan på kort sikt, i en gitt tariffsituasjon, virke som en svakhet. Temperaturen er høy under årets tariffoppgjør, og det vil være ulike og sterke meninger om strategivalg og allianser. Ikke minst kan det bli vanskelig for medlemmer som er i mindretall eller eneste medlem på sin arbeidsplass. Det krever stor personlig integritet å være medlem av en liten organisasjon som vil føre en selvstendig og uavhengig linje. På lang sikt tror vi det vil bidra til gode arbeidsmiljøer og vil gagne både våre medlemmer og skolen som institusjon. Koselig landsbyhus i Provence ledig i sommer Romslig landsbyhus i liten landsby til leie kort/lang tid. Gunstige leiepriser. God standard, 9 sengeplasser, passer godt for to familier. En god del ledig i juni/juli/august. Salg av huset vurderes. Kontakt: eller mobil Lektorbladet nr

6 Nina Karin Monsen (f. 1943) er forfatter, filosof og engasjert samfunnsdebattant. Hennes forfatterskap omfatter både skjønnlitterære og faglitterære bøker, og hun har vært bidragsyter til en rekke antologier. Læringens betingelser Av Nina Karin Monsen Gjest i Ålære innebærer tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter. Mennesker kan lære hele livet, siden det finnes en mengde både med kunnskaper og ferdigheter vi til enhver tid ikke har. Informasjonsmengden har spesielt økt enormt med de nye teknikkene. Det har også ferdighetene gjort, det er stadig nye utfordringer også på dette området, ikke minst innen data. I gamle dager var det forholdsvis enkelt å avgjøre hvem som hadde lært noe og hvem som ikke hadde. Mengden og avgjørelsesmetodene var konkrete og målbare, det var pugging, prøver og eksamener, man lærte en og en og ble vurdert en og en. Nå er skolesystemet ofte basert på felles arbeid, prosjekter, hjemme-eksamener og standpunktkarakterer. Hvem som vet i våre dager, er ikke lett å vite. Personer avgjør Men fremdeles er det personer som tenker og reflekterer. Det må alle gjøre alene. Den personlige erfaringen er forskjellig fra person til person. Mye kan ligne, men hårfine nyanser kan endre mønsteret totalt. Dette personlige mønsteret, skapt av egen erfaring, er det kun den enkelte selv som har kunnskap om og innsikt i. I enhver læringssituasjon og utøvelse av en ferdighet og/eller et yrke spiller det personlige tankemønsteret og refleksjonsevnen en avgjørende rolle. Den enkeltes evne til å oppfatte klart, huske godt, evaluere egen tankes innhold, velge de beste fortolkningene, samt ta de riktige beslutningene, avhenger også av helsetilstand, dagsform og moral. Beslutninger har ofte alvorlige konsekvenser for andre. Noen eksempler er beslutninger tatt av leger, politi, dommere, lærere og sensorer. Norsk kultur og den svake tanken Evnen til å tenke klart er følgelig av stor betydning i ethvert liv og enhver samhandling. 1) Men i norsk kultur står tanken, spesielt den klare tanke, svakt. Det viser resultatene i matematikk og naturfag. Man prioriterer følelsene også i skolen. Man vil ha trivsel. Det betyr å satse på trygghet, oppmuntring, velvære, hygge og kos. 1) Nina Karin Monsen: Kunsten å tenke, en filosofisk metode til et bedre liv Selv om det noen ganger er slik at vi tenker bedre når vi trives, er det også tilfellet at når vi virkelig skal tenke klart, kan det fort oppstå ubehag og smerte. Vanskelige spørsmål som vi må lete etter svarene på, kan for mange oppleves som skremmende. Spesielt når spørsmålene berører det personlige liv, eller angår status og ære, kan tanken lett bli forvirret og uklar. Det kan oppstå mange følelser som er vanskelige å holde styr på. Man blir trett. Selvtilliten kan svikte. Et viktig moment i all læring er at man kan tåle ubehag, usikkerhet, uvitenhet, angst og dumhet. Uten denne prøvelsen kan vi ikke tilegne oss noe nytt, enten det er et fag eller en ferdighet. Vi må også kunne skille tanker og følelser, og, ikke minst, sette følelsene i parentes mens læringsprosessen pågår. Da oppstår læringen raskere med et bedre resultat. Tanken kommer først Heller ikke dette viktige skillet mellom tanker og følelser er anerkjent. Etter min erfaring er det få mennesker som bryr seg om å 6 Lektorbladet nr. 3-06

7 skille tanker og følelser. Mange synes ofte å tro at alt de hører i sitt eget hode, er en tanke, og at følelser er noe som oppstår mer eller mindre umiddelbart. Spontanitet forståes som et tegn på følelsesmessig rikdom. Man tror at følelsene kommer først og er det dypest menneskelige. Dette er ikke stedet for en grundig debatt. Men la meg anta at dette ikke stemmer: Tanken kommer før følelsene. Tanker er både automatiske, ubevisste og bevisste. Alle slags tanker skaper følelser. Følelser følger med som nissen på lasset, både fra våre automatiske tanker og fra de mer bevisste og styrte tanker. Tanker oppstår av seg selv ved møtet med omverden og mennesker vi møter. Vi tar ofte feil, misforstår eller har sterke fordommer. Vi lytter ikke godt nok, ser oss ikke grundig nok for, vet ikke tilstrekkelig til å forstå det vi opplever, vi kan være sløve og ukonsentrerte. Vi kan være syke. Allikevel tenker vi noe, eller det tenkes i oss. Av disse tankene oppstår følelser, likegyldige, positive eller negative. Alle disse følelsene kan uttrykkes eller undertrykkes. Om vi undertrykker følelser som er oppstått av misforståelser, bæres misforståelsen videre. Om vi uttrykker misforståelser og ikke er villig til å bli korrigert, kan det oppstå konflikter. Når mennesker blir misforstått og ikke lyttet til, kan de bli aggressive. Alle misforståelser og vrangforestillinger som ikke blir avdekket, forstyrrer læringen. Refleksjonens forrang Den gode refleksjonen, som medfører viktig læring, krever vilje og evne til maksimal saklighet. Man må være villig til å la den skjerpede tanke, som har sannheten som sin høyeste verdi, føre an. Den krever at man forstår hva man ikke vet eller ikke kan, at man kan tenke uavhengig av andre og selv søke sannheten. Det vil si at den gode refleksjonen krever en viss selvstendighet og mot, personer må også ha evne og vilje til å slåss for sine meninger. Mange er ikke utholdende nok når de reflekterer. De nøyer seg med dårlige informasjoner, bruker sine intellektuelle ferdigheter galt og satser på enighet. Dette vil igjen si at refleksjonen over refleksjonen er ett viktig moment i all læring. Personer som ikke søker trygghet, kos og enighet, tenker kanskje bedre og grundigere over virkeligheten enn de trygghetssøkende. De som uttrykker følelser lett og ofte, er ikke nødvendigvis flinke til å lytte til andres eller egne tanker. Trivselsfaktoren og prioritering av følelser kan altså forsinke læringsprosessen. Det kan til og med skade den. Følelser som kan være oppstått av usannheter, vrangforestillinger og løgner kan utkonkurrere de som springer ut fra sannhet og klare ideer. Når tanken, og heller ikke respekt for tanken, ikke er med i prosessen, blir det ikke kvalitet, hverken over kunnskapsmengden eller læring. Skolen blir et sted for føleri og synsing. Det samsvarer neppe med skolens opprinnelige ide. Lektorbladet nr

8 Kunnskapsminister Øystein Djupedal: Vi vil ha flere lektorer i skolen Regjeringen ønsker at spesielt videregående skole skal få så mange lærere med spesialkompetanse som mulig. Dette er en prioritert oppgave som Kunnskapsdepartementet er sterkt opptatt av. Vi vil ytterligere øke vår innsats for å få utdannet og rekruttert flere lektorer i sentrale fag, som realfag og fremmedspråk. Svein Magne Sirnes Intervjuet Det er kunnskapsminister Øystein Djupedal som svarer dette på vårt spørsmål om han ser det som ønskelig at flest mulig lærere har fordypning ut over minimumskravet. Vi fikk en liten samtale med en travelt opptatt Djupedal da han gjestet Norsk Lektorlags landsmøte i Trondheim 29. mars. Kunnskapsløftet Vi er kommet et godt stykke ut i 2006, reformåret. Hvis en utenlandsk journalist som ikke kjente til norsk skole, stilte deg spørsmålet hva som rettferdiggjør en så omfattende og ikke minst kostbar reform, hva ville du svare? Det ligger i selve begrepet Kunnskapsløftet at vi har bruk for bedre kunnskap. Reformen innebærer en styrking av lærernes kompetanse, økning av timetallet i sentrale fag og innføring av nye læreplaner fordi vi må bli bedre. Endringene gjelder ikke minst yrkesfag i videregående opplæring. Jeg har stor tro på at en utenlandsk observatør vil forstå hvorfor vi går for denne reformen, som har fått bred oppslutning i og utenfor Stortinget. Kritikken mot norsk skole har vært massiv de siste årene. Kan noe av kritikken skyldes reformene som noen av dine forgjengere tok initiativ til og iverksatte? Hvis ja, hvilken reform? Og hva var det eventuelt som gikk galt? Det kunne jeg ha holdt et langt foredrag om! Men er det særlig interessant? Jeg tror ikke det! La oss nå ikke glemme at det er utrolig mye bra i norsk skole, og det skal vi bygge videre på. Med Kunnskapsløftet håper og tror vi at skolen og elevene blir enda bedre. Reformen er initiert av sentrale skolemyndigheter. Men landets skoleeiere kommuner og fylkeskommuner legger også føringer for hvilken kurs norsk skole skal ta. Har du inntrykk av at det finnes folk i kommuner/fylkeskommuner som kjører egne løp, på tvers av de nasjonale planene? Hvis ja, har du eksempler? Det er riktig at den forestående reformen er en nasjonal reform. Derfor vil alle skoleeiere måtte forholde seg til f.eks. de nye læreplanene. Men det skal være rom for lokal tilpasning innenfor det nasjonale rammeverket. Progressiv pedagogikk Bjørn Gunnar Saltnes, forlagssjef i Aschehoug Undervisning, skriver i Dagbladet 21. mars 2006: Den progressive pedagogikkens ensidige romantisering av eleven som kunnskapsprodusent, og av prosjektarbeid og problembasert læring som viktigste arbeidsform har i mange tilfeller ført til at grupper av elever har brukt svært mye tid på dilettantisk innhold, og med læreren i en til tider meget uklar veilederrolle. Hvordan vil du kommentere en slik påstand? En lærer skal inspirere sine elever, og vi har dyktige lærere i dette landet. Hvordan den enkelte konkret og praktisk legger opp sin undervisning, er noe jeg ikke vil ha en absolutt oppfatning av. Rent personlige egenskaper vil jo også spille en ikke uvesentlig rolle. Å lære elevene kunnskap og ferdigheter er selvsagt skolens viktigste oppgave og i det lys synes jeg debatten om pedagogiske retninger og prinsipper er mindre interessant. Jeg har faktisk stor tro på den enkelte lærers metodefrihet. Skolen verken er eller kan være statisk, men tvert om være en levende organisasjon. Ifølge Drammens Tidende skal Drammen kommune sende en søknad til ditt departement om fritak for sidemålsundervisning på grunnskolens ungdomstrinn. Vil du bruke lang tid på å avgjøre den? Det er fylkesmannen en slik søknad må sendes til. Vi har delegert avgjørelesmyndigheten i slike saker. Mer vil jeg ikke si om det spørsmålet. Det er rødgrønt flertall i KS arbeidsutvalg, og ingen av medlemmene har reservert seg når det gjelder KS linje overfor arbeidstakerorganisasjonene denne våren. Synes du KS fører en rødgrønn skole- og arbeidsgiverpolitikk? Ingen kommentar. 8 Lektorbladet nr. 3-06

9 Fra NLLs landsmøte NLL-leder Gro Elisabeth Paulsen på landsmøtet i Trondheim: Norsk Lektorlag ønsker en ikke-populistisk utdanningspolitikk Norsk Lektorlag ønsker en ikke-populistisk utdanningspolitikk. I Ibsenåret er det på sin plass å minne om dikterens ord om at den kompakte majoritet aldri har rett. Ibsen refser norsk selvskryt og dagdrømmeri. Ifølge PISA-rapporten skårer norske skoleelever høyere på egenvurdering av egen matematikkompetanse enn elever i andre land. Men på de faglige resultater skårer de lavt. Som Peer Gynt er norske barn konger i verdens beste skole. Egenvurdering er viktig, også i skolen, men skal elevene få et realistisk utgangspunkt for slik egenvurdering, må skolen gi dem en målestokk utenfor dem selv. Svein Magne Sirnes Det var NLLs leder Gro Elisabeth Paulsen som dette i sin åpningstale på landsmøtet i Trondheim 29. mars. Hun ønsket spesielt kunnskapsminister Øystein Djuepdal velkommen, og la til at Norsk Lektorlag også hadde et godt samarbeid med den forrige utdanningsministeren. Vi sendte invitasjon til Djupedal om å komme til landsmøtet vårt like etter at han tiltrådte, og han svarte raskt og velvillig ja, noe vi er takknemlig for. Norsk Lektorlag er også meget glad for den store interessen det er for skolen i våre dager. Vi kan derfor ikke akkurat si oss lei for mediespetakkelet. Vi har gitt ros til statsråden for at han valgte å gjennomføre Kunnskapsløftet etter den noe heseblesende planen han arvet fra sin forgjenger. En utsettelse kunne gitt inntrykk av at det ikke haster med økt fokus på læringsresultater og kunnskaper i skolen. Norsk Lektorlag mener det er på høy tid å komme med en reform, og vi vil bidra det vi kan til at Kunnskapsløftet skal lykkes, sa Paulsen. Ifølge PISA 2003 har hver fjerde 15-årige gutt i Norge en leseferdighet som i praksis betyr funksjonell analfabetisme. Det er ingen god idé å gi funksjonelle analfabeter ansvar for egen læring og sette dem til prosjekter der de selv skal oppsøke informasjon, vurdere kilder og oppfylle ambisiøse læreplanmål som postulerer at elevene intellektuelt og kunnskapsmessig er på høyde med en forsker. Vi visste det. Men det har vært så vanskelig å komme til orde med tvil og innsigelser av det pedagogisk ukorrekte slaget fordi den progressive pedagogikken i Norge bærer likhetstrekk med en religiøs vekkelse. Når slike vekkelser går over landet, blir tvileren til kjetter og tillegges moralske brister av typen elevfiendtlighet og elitistisk arroganse. Norsk Lektorlag mener at skolen svekkes faglig, blant annet fordi elevog lærerrollen som ble innført i R94 og R97, gir dårligere læringsresultater. Idealene stemmer nemlig ikke med virkeligheten. Denne utviklingen pågår fortsatt. Norske elever skårer lavere i både matematikk og i Lektorbladet nr

10 naturfag i PISA 2003 enn tre år tidligere, framholdt hun. Paulsen understreket at Kristin Clemet tok disse resultatene alvorlig, og mange av Norsk Lektorlags medlemmer var lettet over at Stortinget vedtok Kunnskapsløftet. Kun et halvt år etter behandlingen av stortingsmeldingen kom resultatene fra TIMSS som entydig viser at norske elever i 1995 gjorde det bedre i realfagene enn åtte år senere. Vi er mange som lurer på hva regjeringen tenker om denne utviklingen, la hun til og spurte hvorfor Kunskapsdepartementet nylig avslo søknaden fra NTNU om egne opptakskrav med karakteren 4 i matematikk fra fordypningskurset i videregående skole. Avslaget har sådd tvil om departementets vilje til å lytte til argumentene fra fagmiljøene. Mange er bekymret over at det har gått inflasjon i karakterene, og at den faglige tilbakegangen som TIMSS påviste i realfag, skjules av karakterstatistikken som faktisk holder seg stabil, hevdet hun. Men det gir grunn til optimisme at ordet Kunnskap ble restaurert med Kunnskapsløftet og vi håper at Djupedals valg av tittel betyr fullt trykk på faglige kunnskaper og ferdigheter fra høsten 2006, fortsatte hun og kom inn på fjorårets valgkamp. Flere partier erklærte skole som sin sak. Men jeg fikk inntrykk av at Høyre og SV dessverre ble vurdert som lite pålitelige av mange lektorer. Det kan være vanskelig å peke på noe felles negativt ved de to partienes kunnskapssyn, men jeg drister meg til å kalle det en form for anti-intellektualisme, sa hun og viste til et sitat fra filosofiprofessor Gunnar Skirbekk, der han beskriver trekk ved utviklingen av det norske moderniseringsprosjektet og synet på utdanning: Kunnskap trongst, men av det praktiske slaget. Det var korkje tid eller trong for teoretiske funderingar over det ein dreiv på med.vi får ein særeigen norsk praktikalisme og modernistisk antiintellektualisme. For den som kryssar grenser i Europa, ikkje berre kroppsleg, men også intellektuelt, vil det truleg vere slåande korleis nordmenn (og kvinner) gjennomgåande er prega av anti-intellektualisme, gjerne para med egalitarisme og moralisme (både til høgre eller til venstre på den politiske skala i den monn det enno gir meining å operere med ein slik skala): Vi nordmenn har liksom så mange svar og så få spørsmål. Det heile er nyttig og triveleg, men ofte uspennande og tidvis slår det om i intellektuell konformisme av det politisk korrekte slaget. Noko som gjer oss kulturelt meir nærskyldte med nordamerikanarane enn med vesteuropeiske kulturnasjonar slik som Frankrike og Tyskland. Denne praktikalismen og anti-intellektualismen har etter Paulsens syn godt feste både på høyre og venstre side i det norske politiske landskapet. I praktisk politikk, og i valgkampen, framtrer disse holdningene som utdanningspopulisme. Markedsliberalismens kortsiktige nyttetenkning og lønnsomhetstenkning er uforenlig med langsiktig og hardt arbeid som trengs skal en vinne innsikt, og som kanskje kompliserer de valg som må tas. Oppdragsforskning er lett å begrunne, mens grunnforskning kun betyr utgifter. Men denne innstillingen passer som hånd i hanske med venstresidens motvilje mot å anerkjenne det spesielle og verdifulle ved akademisk kunnskap. Jeg leser forslaget om å gi studiekompetanse til alle som har fullført videregående skole, uansett fagvalg, som et uttrykk for denne særegne norske praktikalismen. Et annet utslag er det romantiske elevsynet som fører til ubegrenset elevautonomi og tillater åndelig latskap, sa hun. Utdanningspopulismen gjør fjortisene til kulturell elite i Norge, hevdet Paulsen. Fjortiser har rett, enten fordi de er kjøpesterke kunder i markedet, eller fordi de er frie naturbarn som utfordrer borgerskapet. Dette møtet mellom høyre og venstre i skolepolitikken har 10 Lektorbladet nr. 3-06

11 forvirret og skuffet mange i skolen. På samme måte var det forvirrende da tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes romantiske, og noen vil si livsfjerne, elevsyn ble kombinert med en meget pragmatisk og beregnende, eller nesten manipulerende, målstyring. En overflatisk skoledebatt kan ikke løse disse skolepolitiske flokene, la hun til. Norsk Lektorlag har med glede registrert at både Stortinget og kunnskapsministeren vil styrke realfagene. Og så må vi styrke språkfagene, samfunnsfagene og alle de andre fagene. Djupedal vil også se på hva norsk skole kan gjøre for å bli bedre til å utjevne sosiale forskjeller. Det er meget positivt, for heller ikke på dette området er vi verdens beste. Det har ikke vært en klok strategi å satse på at mindre vektlegging av realkunnskaper skulle gjøre elevene til mer veltilpassede og sosiale samfunnsaktører. Den britiske skolen, som fortsatt bærer preg av de tradisjonelle, britiske klasseforskjellene, produserer faktisk færre funksjonelle analfabeter enn den norske fellesskolen. Ifølge PISA-resultater har ca. 25 % av guttene Norge endt opp som funksjonelle analfabeter, i Storbritannia ca. 19 %. Tony Blair er selvsagt ikke fornøyd med dette resultatet, og det kan vel heller ingen annen sosialdemokratisk regjering være, sa Paulsen. Hun kom også inn på Norsk Lektorlags syn på eksamen, og understreket at NLL vil fortsette å argumentere for rettferdige eksamensordninger som ikke bidrar til økte sosiale forskjeller. Barn med akademikerforeldre vil alltid ha en fordel i utdanningssystemet, men det er urimelig at denne fordelen skal forsterkes av prosjekteksamener og hjemmeeksamener der foreldre og foreldres nettverk både produserer besvarelser og driller eleven i framføringen. Elever bør heller ikke læres opp til at man kan kjøpe seg besvarelser til hjemmeeksamen på Internett. Det er uklokt å lære opp ungdom til å tro at de kan google fram den kunnskap de trenger. Norsk Lektorlag vil advare mot at skolesystemet baseres på metoder som stimulerer til innbilt kunnskap både på nasjonalt og individuelt plan. Det er vanskelig å måle kunnskap og læringsresultater, men det at en oppgave er vanskelig, er ingen grunn til å la være å gå løs på den. Norsk Lektorlag har derfor støttet arbeidet med de nasjonale prøvene og mener det er positivt at regjeringen har vedtatt å forbedre og videreføre dem. Angsten for uforstandige avisoppslag og rangering av skoler er ingen grunn til å stoppe prøvene. Større åpenhet om innhold og resultater er i det lange løp best for skolen og for elevene. Statsråd Øystein Djupedal til landsmøtet: Dere nyter stor tillit og fortjener den! Alle vet hva en lærer er, og i alle land og kulturer finnes gode fortellinger om læreren. Dere nyter stor tillit, en tillit dere så avgjort fortjener! Svein Magne Sirnes Det var kunnskapsminister Øystein Djupedal som sa dette i sin hilsningstale til landsmøtet. Han siterte deretter en amerikansk skolemann som forteller om sine opplevelser som lærer: To this day, every year at Christmas I receive many cards from former students and their parents. One card in particular touches me. It is from the grandmother of one of my very troubled young male students. Every year she writes the same thing, Thank you for saving my grandson s life. Every year, year in and year out, for twenty years I have received cards with the exact same message. Did I save his life? I don t know. But I do know that I believed in him, gave him opportunities to be more than many of the faculty and school administration thought he could be, told him that he could be more. I gave teaching everything I had because I believed in the students. I still do. I found a way to use what I learned to help other teachers become more adept and successful. Although I had to leave teaching back then, I still am an educator. As we work with teachers in classroom programs around the country, we treat them with the respect they deserve. We do so partially because we want them to become Lektorbladet nr

12 fange opp elever som har lavt utdannede foreldre og elever med innvandrerbakgrunn. Derfor arbeider vi nå med en stortingsmelding om utdanning som verktøy for sosial utjevning. Meldingen vil analysere hvordan ulikhet oppstår, videreføres og forsterkes i utdanningssystemet. Vi håper den vil legge grunnlag for ulike strategier og tiltak. Regjeringen har også en annen stortingsmelding under arbeid om utdanning og kompetanse som virkemiddel for arbeid, velferd og inkludering. Hvis vi lykkes med å skape et utdanningssystem som skaper flere vinnere, og som sørger for mer sosial utjevning, vil det gi våre kommende generasjoner mulighet til å lykkes i sine liv og bidra til samfunnets velferd. Om Kunnskapsløftet sa han at reformen vil bli iverksatt slik som planlagt av den forrige regjeringen, med noen mindre justeringer. Han sa også at regjeringen vil legge til rette for at personer som er motivert og faktisk kvalifisert, skal kunne bli tatt opp ved høyskoler og universiteter, uten å ha generell studiekompetanse. Ellers nevnte han at målet er å gi skolen økt lærertetthet og å øke timetallet for grunnskoleelevene. our allies but also because we have been there. We know how important their work is and we honour it. Djupedal fortsatte med å si at sitatet forteller noe vesentlig om det å være lærer: å mestre en oppgave som kan framstå som overveldende, fra det å ha faglig innsikt og kompetanse til omsorg og blikk for den enkelte. Han takket deretter alle landets lærere både som minister og som far for den jobben de gjør. Dere nyter stor tillit, og dere fortjener den, la han til. Djupedal kom videre inn på utfordringer som fortsatt er uløste, som utdanningssystemets manglende evne til å Vi vil innføre en ordning med gratis læremidler i videregående opplæring. Men hvordan det skal gjøres, er ikke avklart. Vi har som mål å styrke fag- og yrkesopplæringen, og vi er opptatt av hvorfor det ikke er flere som gjennomfører utdanningen de har begynt på. Derfor har vi satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som innen 1. juli skal foreta en gjennomgang av blant annet årsakene til at 20 prosent ikke fullfører videregående opplæring. Iblant møter jeg påstander om at regjeringen ikke er opptatt av kunnskap i skolen. La meg derfor slå fast at skolens primære oppgave etter vårt syn selvsagt er læring og kunnskapsutvikling. Gjennom faglig arbeid er det mulig å få både kunnskaper og å lære samarbeid og regler for akseptabel framferd. Disse tingene har aldri stått i motsetning til hverandre. 12 Lektorbladet nr. 3-06

13 Akademikernes leder Christl Kvam: Stien smalere og bakken brattere Det er tydelig at regjeringen Stoltenberg tar større hensyn til LO enn andre arbeidstakerorganisasjoner. Dette stiller Akademikerne overfor nye og store utfordringer. Det var Akademikernes leder, Christl Kvam, som sa dette i sin hilsningstale til Norsk Lektorlags landsmøte. Stien er rett og slett blitt smalere og bakken brattere etter at de rødgrønne overtok. Stoltenberg-regjeringen er mer avvisende enn den forrige, de lytter lite til andre, og de ser med mistro og fordommer på Akademikerne. Bondevik-regjeringen hadde et vesentlig annet syn enn de rødgrønne, men greide egentlig ikke å få utrettet så mye. De tre andre hovedorganisasjonene (LO, YS og Unio) er mer like i politisk farge, mens Akademikerne er politisk uavhengige, noe vi må være, understreket hun. Som følge av den nye situasjonen er Akademikerne blitt mye mer avhengige av et godt utbygd nettverk og solide kontakter. Vi innser at vi må ha evne til å påvirke saker på et så tidlig stadium som mulig. Dette krever godt samarbeid innad i organisasjonen og koordinering av innsatsen utad, framholdt hun. Vedtak Landsmøtet vedtok å gi NLL nye vedtekter. Vedtektene slår fast at NLL skal være en partipolitisk nøytral forening. Neste landsmøte blir arrangert høsten 2007, men deretter blir det landsmøter hvert annet år, mot hittil hvert år. Fullmaktsordningen for landsmøter er endret. Heretter kan hvert møtende medlem ha maks. 5 fullmakter fra egen arbeidsplass. Maksimum kontingenttrekk pr. måned heves til 390 kr. (Hovedregelen gjelder som før, dvs. 1 pst. av bruttoinntekt.) Studentmedlemmer skal betale 100 kr. per år. Valg Følgende var ikke på valg: Gro Elisabeth Paulsen, Oppland (leder) Styremedlemmer: Sigrid Skogan, Nord-Trøndelag (2. nestleder) Geir Haagensen, Nord-Trøndelag Svein Einar Bolstad, Hordaland Jon Hybert Sand, Oslo Følgende ble gjenvalgt eller valgt inn som nytt medlem: Helge Bugge, Telemark (1. nestleder), gjenvalgt Solveig Ryeng, Troms, ny Else W. Berner, Rogaland, gjenvalgt Just Almås, Oppland, gjenvalgt Varamedlemmer, valgt for ett år: Morten Trudeng, Akershus Erik Berge, Rogaland Kari Handeland, Buskerud Har du sjekket dine medlemsfordeler? Ring oss på telefon eller se En av pionerene i Norsk Lektorlag, Else Alvik, gikk ut av sentralstyret etter mange års innsats. Hun ble utnevnt til æresmedlem og tildelt NLLs ugle i gull. Lektorbladet nr

14 Førsteamanuensis Atle Måseide: Utan fagkunnskap inga meiningsfull undervisning Redsla for lektorar og fagkompetanse i skulen er absurd. Skulen bør tvert om vere redd for kunnskapslause omsorgsberserkar, sa førsteamanuensis Atle Måseide på eit seminar i samband med NLLs landsmøte 29. mars. Spørsmålet som Måseide og postdoc-stipendiat Ove Skarpenes skulle svare på, var om omsorgsidealet i skulen er eit lik i lasta. Svein Magne Sirnes vedkommande må ha svært solide kunnskapar om og oversyn over emna og faga elevane skal arbeide med. Utan fagkunnskap manglar ein eit nødvendig vilkår for meiningsfull undervisning. Trur ein pedagogisk skulering er tillegget som gjer at både eit nødvendig og tilstrekkeleg vilkår for meiningsfull og god undervisning er oppfylt, tek ein feil, hevda Måseide. Kvar kjem skremmebiletet av lektoren frå? spurde han og gav sjølv eit svar. Da Helge Sivertsen i si tid fekk Noregs Lærarlag med seg på å erklære den lærarskuleutdanna allmennlæraren kompetent til å undervise i alle fag i ungdomsskulen, var dette eit trekk for å få universitetsutdanna adjunktar og lektorar bort. Atle Måseide og Ove Skarpenes Med fagkunnskap på plass er eit nødvendig vilkår oppfylt for å kunne formidle faglege kunnskapar. Skal læraren vere i stand til å leggje læringsvilkåra til rette slik at elevane kan tileigne seg kunnskapar og kompetansar gjennom eiga verksemd, seier det seg sjølv at Det kravde grunngjeving. Kva var då enklare enn å skremme med lektorane? At universitetsutdanna lektorar og adjunktar skulle ut, hang opplagt saman med omlegginga frå realskule til ungdomsskule. Dei fleste visste at dette ville gje fagleg nivåsenking. Kva kan hindre slikt? Allmennlærarens pedagogiske kompetanse er så høg at den kompenserer for all skort på fagkunnskap. Slepper ein lektorane laus på elevane, blir den pedagogiske vinsten borte. Det gir fagleg tilbakegang, sa Måseide. 14 Lektorbladet nr. 3-06

15 Postdoc-stipendiat Ove Skarpenes: Pedosentrisme allereie på 70-talet Pedosentrisme vil seie at ein bestemmer innhaldet i skulen ut frå pedagogiske idear i staden for faglege kriterium. Ikkje kunnskap, men elevane sine personlege røynsler kjem i fokus, sa sosiolog Ove Skarpenes, forfattar av avhandlinga Kunnskapens legitimering. Etter hans syn var fleire variantar av denne tenkjemåten allereie på plass i reformarbeidet på 70-talet. Då var den generelle læreplanen prega av ein kombinasjon av det ein kan kalle instrumentell pedosentrisme og dialogisk pedosentrisme. Den instrumentelle bygde på ei pedagogisk tenking som var forankra i åtferdspsykologien. Det galdt å bruke dei mest effektive verkemidla for å få kunnskapen inn i elevane sine hovud. Men så kom positivismekritikken, som jo i stor grad var ein kritikk av den dåverande pedagogikken. Kritikarane, med filosofen Hans Skjervheim i spissen, meinte mål-middel-tenkinga i undervisninga førte til at elevane ikkje blei tekne alvorleg som aktørar i eige liv, men i staden blei reduserte til objekt som skulle formast og fôrast med kunnskap. Kritikken vann delvis fram og skapte grunnlaget for utviklinga av den dialogiske pedosentrismen som har prega store delar av skulen i Noreg sidan syttitalet, hevda han. Noko av det kritisk-demokratiske ved den første dialogiske pedosentrismen på og 70-talet forsvann gradvis, og utover på 1980-talet fekk vi alt snakket om å setje eleven i sentrum, om at skulen skulle utvikle heile mennesket. Eit romantisk menneskesyn vart viktigare for å rettferdiggjere denne pedagogikken: Den underliggjande tanken er at alle har noko unikt og autentisk i seg som absolutt skal realiserast. Når dei gamle gymnaslinene blir oppløyste, kan elevane fritt gå omkring kunnskapskoldtbordet og forsyne seg av dei faga som passar akkurat dei best. I staden for fagkunnskap dyrkar ein elevane sine personlege røynsler. Skulen skal no ha eit breiare kunnskapsomgrep: Sosial kompetanse, læringskompetanse og metodisk kompetanse blei like viktig som fagleg kompetanse. Elevane skulle bli fleksible, kreative og nysgjerrige. Dette er ei vidareføring av trekk frå Reform 74. Då snakka ein også om omstillingsevne, breiddeferdigheiter, kritisk engasjement osb. Det store endringa i 94 var at for å realisere det breie kunnskapsomgrepet og skape heile menneske, så gjorde aktørane bak Reform 94 prosjektarbeidet til den undervisningsforma dei føretrekkjer. For sjølv om læreplanane i Reform 94 også inneheld mykje fagleg stoff, slik mellom anna Gudmund Hernes ivra for, blei læreplanane endra i elevsentrert retning. Dei blei problemorienterte og skulle opplevast som relevante i elevane sin kvardag. I norsk skulle ein til dømes lære meir om å skrive i ulike sjangrar, men mindre om kva dei skal fylle desse med. I matematikk rekna ein ut skatt i staden for å rekne algebra. I samfunnsfag slutta ein å diskutere familien som samfunnsinstitusjon. No snakka ein om praktiske spørsmål ved samlivsbrot. Dei individualistisk-romantiske verdiane i denne skuletenkinga fell saman med viktige verdiar i nyliberalismen. Skulen fremjar her nøyaktig det same heile mennesket som den nye marknadsideologien krev, nemleg at ein skal vere fleksibel, allsidig, kreativ og sjølvdisiplinert og at ein skal realisere seg sjølv. Skilnaden ligg berre i grunngjevinga: Pedagogane forankrar det i ein slags autentisitetens etikk, medan skulepolitikarane vil tilpasse skulen til eit kunnskapskapitalistisk samfunn. Og slik gjekk det til at positivismekritikarane var med å skape ein pedagogikk og ein skule som var perfekt tilpassa nyliberalistisk ideologi. I Reform 94 smeltar dei elevsentrerte kunnskapsemna og den pedosentriske undervisningsforma saman med ei sterk byråkratisk målstyringstenking nettopp det Hans Skjervheim og andre frykta mest. Lektorbladet nr

16 Geir-Åge Svenning, leder av Troms Lektorlag: NLL må gi oss medietrening! Under debatten om Norsk Lektorlags handlingsplan på landsmøtet i Trondheim foreslo fylkesleder i Troms Lektorlag, Geir-Åge Svenning, å gi tillitsvalgte medietrening. Hva lan Geir-Åge Svenning Overfor Lektorbladet understreker Svenning at han som fylkesleder og fylkestillitsvalgt jevnlig opplever situasjoner der det er naturlig å ta kontakt med mediene, eller der mediene henvender seg til ham for å få kommentarer til aktuelle saker. For å få fram budskapet så godt som mulig kan det være en stor fordel å vite hva som skal til for at pressen skal ta tak i en sak, hvordan journalister jobber fram saker og hva de vektlegger. I tillegg er det viktig å vite hvor stor påvirkning man har på det endelige produktet. Hva man selv mener å ha sagt og hva som kommer fram i avisen eller på lufta, trenger ikke å stemme overens. Hvordan skal vi legge fram det vi har på hjertet slik at det får gjennomslagskraft og en vinkling som samsvarer med vårt budskap? I tillegg har mange av de personene vi drøfter saker med, som folk i administrasjonen på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, ofte en hel del medietrening gjennom den jobben de har. Da er det også greit for oss som tillitsvalgte å vite hvilke retoriske knep vi kan bli møtt med, og hvordan vi skal håndtere dem. Som fagforening må vi lære oss å være i mediebildet, men det krever selvtillit samt forståelse av og innsikt i måten mediene arbeider på. Synspunkt Margrethe Hall Christensen, Ås videregående skole, Akershus Jeg vil først og fremst huske Ove Skarpenes spennende foredrag, som svarte til forventningene og mer til. Det var godt å få et overblikk over utdanningssituasjonen og kunnskapsbildet som regjerer nå, sett i en større sammenheng. Ellers vil jeg også huske Linda Methis tale ved festmiddagen som karikerte byråkratiseringen og ordkløveriet i dagens læreplaner. Det ble spesielt morsomt med alle de avanserte 16 Lektorbladet nr. 3-06

17 vil du huske best fra årets dsmøte i Norsk Lektorlag? ord og fraser etter at vår kunnskapsminister i deler av sin tale begynte annenhver setning med Det betyr at.... Alt i alt var landmøtet lærerikt, tankevekkende og oppløftende for den ferske skeptikeren jeg er. Litt vel mye hallelujastemning til tider, litt som alle andre møter der avstemninger ser ut til å være vanskelige, men samtidig også deilig å finne meningsfeller, på en del punkter i hvert fall, og godt å være blant så mange kunnskapsrike og dyktige mennesker! Nå kjenner jeg også igjen ansikter i Lektorbladet, og jeg synes det er fint at vanlige medlemmer får slippe til og delta på lik linje med tillitsvalgte og andre ringrever. Per Svein Dufva, Laksevåg videregående skole, Hordaland Landsmøtene i Lektorlaget er meget sosiale. Noe av det jeg ser fram til når landsmøtet nærmer seg, er å treffe gamle venner og kolleger og stifte nye bekjentskaper. I Norsk Lektorlag er det mange (bare?) hyggelige mennesker, og det er alltid noen å prate med i korridorene mellom slagene. Som alltid ble landsmøtets første kveld avsluttet med en hyggelig festmiddag. Fin underholdning fra dyktige elever ved en lokal videregående skole, flinke talere og alt styrt vel i havn av en dyktig toastmaster. Mens vi er inne på det sosiale, la meg også bruke litt plass på å rose ledelsen for at NLL fortsatt er en medlemsnær organisasjon. Jeg setter pris på at vi ikke har innført delegatordning, og ikke minst er det prisverdig at ledelsen ikke er blitt pamper. La oss håpe det fortsetter slik. Årets landsmøte var mitt fjerde. Hver gang har jeg opplevd dyktige og interessante innledere til seminardelen. I fjor var det Frank Årebrot, i år vil jeg, med all respekt for de tre andre, trekke fram Atle Måseide. Innsiktsfull, interessant, velformulert, provoserende, lærerik og med glimt i øye og mye humor. Et foredrag til glede, inspirasjon og ettertanke. Kan vi ønske mer? Jeg kommer også til å huske passiaren jeg og en meget hyggelig kollega jeg husker sjelden navn hadde med Atle Måseide etter middagen. (Da gikk det ikke i pedagogikk, men noe enda mer spennende, nemlig fluefiske og maltwhisky.) Siden dette nå en gang er et synspunkt, tar jeg sjansen på å helle noe malurt i begeret. Som nevnt har jeg opplevd flere flinke foredragsholdere. Men de har alltid vært våre folk. De har sagt de tingene vi har kommet for å høre. De har bekreftet våre fordommer, så å si. Hva med å invitere en eller flere fra fiendens leir? Jeg ser gjerne at vi får en paneldebatt med to eller flere opponenter i panelet og med debattdeltakelse fra salen. Hva med å invitere Helga Hjetland til å holde innledning med tittelen: Hvorfor er det mest fornuftig å legge ned NLL? Så tar vi debatten (som de sier i TV2) og overbeviser henne om at det er Utdanningsforbundet som er på ville veier. Jeg mener at både landsmøtedeltakerne og våre motstandere ville hatt nytte av å bryne seg på hverandre. (Nei, jeg har ikke glemt at statsråd Djupedal holdt en hilsningstale på årets landsmøte. Djupedal er så visst ikke vår mann, men en hilsningstale er ikke innledning til debatt.) Om vi ikke inviterer Helga Hjetland eller lederen i KS (som nevnt er jeg ikke flink på navn), så savner jeg mer debatt om strategivalg, arbeidstid og leseplikt m.m. Utfordringen går videre til sentralstyret. Jeg har allerede begynt å glede meg til høsten Lektorbladet nr

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nye Hamar katedralskole kostet over 649 mill. kroner, men må bygges om Åpne løsninger fungerer ikke Nr. 1-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Velkommen til Bergen!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Velkommen til Bergen! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Velkommen til Bergen! Nr. 1-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Tommy Ødegaard Svein Magne Sirnes Fungerende ansvarlig redaktør Ja til mer rettferdige

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt Nr. 3-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leder Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Siri Kalvig trekker jenter til realfag

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Siri Kalvig trekker jenter til realfag Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Siri Kalvig trekker jenter til realfag Nr. 1-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Valgåret 2007 Leder

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Landsmøte på Lillehammer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Landsmøte på Lillehammer Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Landsmøte på Lillehammer Nr. 3-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Gjennombrudd og nederlag

Detaljer

Det er utrolig at de redaksjonelle medarbeiderne i en kvalitetsavis ikke blir flaue av å presentere et slikt produkt!

Det er utrolig at de redaksjonelle medarbeiderne i en kvalitetsavis ikke blir flaue av å presentere et slikt produkt! Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Nr. 2-2006 5. årgang Velkommen til Trondheim! www.norsklektorlag.no Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Foto: Reed Foto Skolen og NLL i mediebildet Leder

Detaljer

Lektorbladet. Magasin for fag, skole og utdanning. Fokus på

Lektorbladet. Magasin for fag, skole og utdanning. Fokus på Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Fokus på Nr. 4-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Svein Magne Sirnes Fungerende ansvarlig redaktør Et nytt og spennende skoleår Skoleåret

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter Nr. 2-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leiar Svein Magne Sirnes Ansvarleg redaktør

Detaljer

LEKTORBLADET LANDSMØTET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET LANDSMØTET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: LANDSMØTET w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 6/2011 10. årgang 1 Lektorbladet 06/2011 LEDER FOTO: TOM EGIL JENSEN Marit Kleppe Egge,

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Utfordringar for nynorsken

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Utfordringar for nynorsken Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Utfordringar for nynorsken Nr. 5-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leiar Svein Magne Sirnes Fung. ansvarleg redaktør Når elevane manglar

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Nr. 4-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Norsk 10 Lektorlag år! Nr. 5/6-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leder Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Faglig styrke og stolthet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. NLLs nettavis: 2000-3000 besøkende daglig

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. NLLs nettavis: 2000-3000 besøkende daglig Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet NLLs nettavis: 2000-3000 besøkende daglig Nr. 3-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leder Svein Magne Sirnes Fungerende ansvarlig redaktør

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Reform på universitet og høyskoler Nr. 5-2003 2. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Trekk rundskrivet

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Er skolen på rett kurs?

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Er skolen på rett kurs? Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Er skolen på rett kurs? Nr. 3-2010 9. årgang www.norsklektorlag.no norsk lektorlag mener Taper vi kompetansekampen? Hva kan Norge friste i med i kampen

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Lektorbladet. PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles. Muntlig eksamen og PowerPoint. Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder

Lektorbladet. PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles. Muntlig eksamen og PowerPoint. Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder Muntlig eksamen og PowerPoint PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles www.norsklektorlag.no Nr. 6-2013,

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 4-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Etikk på dagsorden norsk lektorlag mener Kosmetisk etikk Opplæring i hva som er etisk forsvarlig, rett eller

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Mange er opptatt av vurdering i skolen

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Mange er opptatt av vurdering i skolen Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Mange er opptatt av vurdering i skolen Nr. 3-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Norsk Lektorlag mener Bedre vurdering eller mer byråkrati? Norsk Lektorlag

Detaljer

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Psykologiprofessor kritisk til jobbintervjuer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Psykologiprofessor kritisk til jobbintervjuer Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Psykologiprofessor kritisk til jobbintervjuer Nr. 4-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Tomhetens

Detaljer

LEKTORBLADET YTRINGSFRIHET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET YTRINGSFRIHET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: YTRINGSFRIHET w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4 /2011 10. årgang 1 Lektorbladet 04/2011 LEDER Etter 22. juli DETTE NUMMERET AV LEKTORBLADET

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet å Fokus på vurdering Nr. 6-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs leder Et dårlig forslag Norsk Lektorlag mener Et utvalg

Detaljer

Lektorbladet. Nr. 5-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no

Lektorbladet. Nr. 5-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Lektorbladet Nr. 5-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Redaktørens spalte NEI TIL KONTORTID Skoleverket står

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning Nr. 2-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Lektorbladet Landsmøtet 2002 tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ER VIKTIGST

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer