Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet"

Transkript

1 Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NMBU (TIDLIGERE UMB) Kommune: 214/Ås Gnr/bnr: 42/1 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang Aud Max /1 Eksteriør/Interiør Botanisk klimalaboratorium /1 Eksteriør Cirkus /1 Eksteriør/Interiør Damsgård, Kirkeveien /1 Eksteriør/Interiør Fruktkonserveringa /1 Eksteriør Gartnerboligen, Åsbakken 3/ /1 Eksteriør/Interiør Lindemannhuset, /1 Eksteriør/Interiør Fougnerbakken 16 Meieribygningen /1 Eksteriør/Interiør Meierimuseum, Kirkeveien /1 Eksteriør Palasset /1 Eksteriør Palmyra, Fougnerbakken /1 Eksteriør/Interiør Parkgården /1 Eksteriør Smia /1 Eksteriør/Interiør Stabburet /1 Eksteriør/Interiør Tivoli /1 Eksteriør/Interiør Tårnbygningen /1 Eksteriør/Interiør Urbygningen /1 Eksteriør/Interiør Utomhus /1 Utomhus Økonomibygningen /1 Eksteriør/Interiør

2 Side 2 Fredning kompleks Fredningen omfatter bygningene og utomhus som nevnt ovenfor. Formålet er med fredningen er å sikre UMB sitt anlegg i det gamle kjerneområde med bebyggelse og parkanlegg fra skoleanleggets første tid i 1859 og fram til i dag. Formålet er også å sikre Botanisk klimalaboratorium og Aud Max utenfor kjerneområdet som er vesentlig for UMBs undervisnings- og forskningshistorie. Formålet med fredningen er også å sikre bygningenes kultur-, arkitektur- og vitenskapshistoriske verdier. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Ås har vært hovedsete for høyere landbruksutdanning i Norge siden 1859 da "Den høiere Landbrugsskole i Aas" ble opprettet. Den ble i 1897 en vitenskapelig høgskole med forskningsbasert undervisning, skolen skiftet da navn til Norges Landbrugshøiskole (NLH). I 2005 fikk NLH universitetsstatus som Universitetet for Miljø- og biovitenskap (UMB). Universitetets bygninger er representater for utviklingen i norsk arkitektur gjennom minst 150 år og har til tross for sin store variasjon i bebyggelsen også en harmonisk sammenheng innbyrdes og i forhold til landskapet. Fra 1. januar 2014 fusjonerte UMB med Norges veterinærhøyskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Arbeidet med landsverneplanen ble utført før denne fusjonen og beskrivelsene i vedleggene for den enkelte bygning refererer til navnet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Arkitekt Ole Sverre har satt det mest markante preget på UMB med sine monumentale murbyginger fra ca som flere har omtalt som "livlig nyrenessanse". Jugendstilens formspråk er også å finne i flere av hans bygninger. Teglmønsteret i brystningne kan gi assosiasjoner til utmurt bindingsverk. P.H.Holtermann var skolens første arkitekt fra starten i 1859, noen mindre bygninger tegnet av ham står fremdeles, mens andre er ombygget eller påbygget av Ole Sverre. Flere arkitekter har gjort gode bidrag til UMB; Chr. von Munthe af Morgenstierne og Arne Eide tegnet Meieribygningen (1953), Olav Bergkvam, Botanisk klimalaboratoium (1962) og Leif Olav Moen tegnet Auditorium maximus (1970). Som sammenbindende element har parken stor betydning i tillegg til høy egenverdi. Etter etableringen av Den Høiere Landbrugsskole på Aas i 1859, ble det i 1860-årene opparbeidet et grøntanlegg under ledelse av gartner Abel Bergstrøm. Tyngdepunktet var Svanedammen og Tunet med Tuntreet fra I 1924 utformet Olav L. Moen, Norges første professor i hagekunst, et ambisiøst anlegg med et stramt utformet parkrom i sentrum, og la grunnlaget for en park av internasjonal klasse.

3 Side 3 AUD MAX Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4817 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret kjeller og 1. etasje og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegninger. Formålet er å sikre bygningen som eksempel på modernismen fra tallet og som representant for utviklingen innen studentenes velferdstilbud ved utdanningsinstitusjonen. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Bygningen, med park- og idrettsanlegget, representerer ideer rundt økt tilbud på kultur- og velferdssiden for studentene, og har utdanningshistorisk og institusjonshistorisk verdi. Aud Max er tegnet av arkitekt Leif Olav Moen og bygningen er en tidstypisk representant for sin samtid.

4 Side 4 Plantegning kjeller. Omfang interiørdredning er markert med blå skravur. Plantegning 1.etasje. Omfang interiørdredning er markert med blå skravur.

5 Side 5 BOTANISK KLIMALABORATORIUM Bygningsnr: Oppført: 1962 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4856 Fredningen omfatter den opprinnelige bygningen fra 1962 med eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet med fredning av Botanisk klimalaboratorium er å ivareta en bygning som viser UMBs primæroppgaver innen forskning og høyere landbruksutdanning. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Planteforskning har lenge vært en viktig del av UMB sin utdannings- og forskningsvirksomhet. Botanisk klimalab ligger i det historiske planteskoleområdet og bygningen har tidstypiske og gode arkitektoniske kvaliteter, med holdbare materialer, fint bearbeidet inngangsparti, god sammenkobling av veksthus og kontor-/labfløy ved materiallikhet og en god komposisjon der begge volumer fremheves og er orientert mot "tunet" mellom planteskolebygningene.

6 Side 6 CIRKUS Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4804 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i hovedtrapperom og to bitrapperom, korridorer i etasje, møterom i 2. etasje, boligrom i kjeller og boligrom på loft. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegninger. Formålet med fredningen er å sikre en av de mest sentrale bygningene i UMBs historie, fra den første utbyggingsfasen til landbruksskolen. Cirkus er også en vesentlig for den opprinnelige tundannelsen, som inntunet på et gårdsbruk og med driftsbygninger og uthus like ved. Det er et formål å sikre deler av interiøret som dokumentasjon på bygningens opprinnelige funksjon og lange brukshistorie som internat og bolig. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Bygningen ble oppført i 1859 som bolig for elever, lærere og personale, en funksjon den beholdt også etter ombyggingen i Den var hovedbygningen i den første utbyggingen av NLH rundt Hovedbygningen ble under den store utbyggingen rundt 1900 både på- og ombygget, og er i dag blant de godt bevarte bygningene fra denne perioden. Det var vesentlig for den nyetablerte skolen å tilby boliger for på stedet, og Cirkus er en av de eldste internatbygningene som er bevart i kunnskapssektoren.

7 Side 7 Plantegning kjeller. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg.

8 Side 8 Plantegning 3. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning loft. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg.

9 Side 9 DAMSGÅRD, KIRKEVEIEN 1 Bygningsnr: Oppført: 1899 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4776 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Formålet er å sikre en formålsbygd lærerbolig fra utbyggingsperioden etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Boligen er en godt bevart bygning fra den store utbyggingen etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Dette viser utvikling av den akademiske høgskolen og den store boligreisingen som dette førte med seg for lærere og professorer.

10 Side 10 FRUKTKONSERVERINGA Bygningsnr: Oppført: 1901 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4859 Fredningen omfatter eksteriør på bygningens opprinnelig del og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet er å sikre det opprinnelige fruktkonserveringsbygget fra utbyggingsperioden etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Bygningen er blant de godt bevarte bygningene fra den store utbyggingsperioden etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897).

11 Side 11 GARTNERBOLIGEN, ÅSBAKKEN 3/5 Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4803 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i hovedfløyens 1. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning. Formålet med fredningen er å sikre bygningen og vise hvordan deler av UMBs første forløper, Den høiere landbrugsskole fra 1859, var utformet. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Gartnerboligen er blant de få gjenværende bygninger fra Den høiere Landbrugsskole ( ). Godt bevart utvendig og forholdsvis godt bevart innvendig. Som spor fra den første gartnerutdannelsen er bygningen et positivt bidrag til både bygningsmiljø og parkområde.

12 Side 12 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg.

13 Side 13 LINDEMANNHUSET, FOUGNERBAKKEN 16 Bygningsnr: Oppført: 1899 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4768 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i trapperom i 1. og 2. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning. Formålet er å sikre en formålsbygd lærerbolig fra utbyggingsperioden etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Boligen viser utvikling av den akademiske høgskolen og den store boligreisingen som er en godt bevart bygning fra den store utbyggingen som lov om Norges Landbrukshøiskole (1897) førte med seg for lærere og professorer.

14 Side 14 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg.

15 Side 15 MEIERIBYGNINGEN Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4814 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i vestibyle og hovedtrapperom (alle etasjer) i laboratoriefløyen. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning. Formålet med fredningen er å sikre Meieriinstituttet som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for etterkrigstidens utbygging ved NLH. Videre er formålet å ivareta bygningens opprinnelige arkitektoniske uttrykk, herunder meierifløyens produksjonspreg. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Bygningen er nært tilpasset konteksten til det historiske skoleanlegget, både i bebyggelsesstruktur, bygningsform og materialbruk. Bygningens gedigne materialbruk og detaljering viser at dette var et prestisjebygg for høyskolen og staten. Meieriinstituttet har utdannings-, institusjons- og arkitekturhistorisk verdi.

16 Side 16 Plantegning U-etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Fredning av hovedtrapperommet omfattes også i 1. og 2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

17 Side 17 MEIERIMUSEUM, KIRKEVEIEN 2 Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4777 Fredningen omfatter bygningens eksteriør med opprinnelig del og 1922-utvidelsen mot nord og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet er å sikre en bygning fra utbyggingsperioden som fulgte vedtaket av lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Bygningen er et resultat av den store utbyggingen etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Fra ca var meieri en av fem avdelinger ved NLH. De øvrige avdelingene var jordbruk, hagebruk, utskifting (jordskifte) og skogbruk.

18 Side 18 PALASSET Bygningsnr: Oppført: 1859 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4812 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet med fredningen er å bevare bygningen og vise hvordan deler av UMBs første forløper, Den høiere landbrugsskole fra 1959, var utformet. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Bygningen ble opprinnelig oppført til Den høiere Landbrugsskole ( ) og er en av få gjenværende bygninger fra skolens opprinnelige gårdstun som lå i dette området. Palasset er bygget om flere ganger, og teglbygningen har i dag det uttrykket som skolens bygninger hadde før ombygningene omkring 1900.

19 Side 19 PALMYRA, FOUGNERBAKKEN Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4767 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i trapperom i hver ende av bygningen i 1. og 2. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning. Formålet er å sikre en formålsbygd lærerbolig fra utbyggingsperioden etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Boligen er en godt bevart bygning fra den store utbyggingen etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Dette viser utvikling av den akademiske høgskolen og den store boligreisingen som dette førte med seg for lærere og professorer.

20 Side 20 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning gjennom 1. og 2. etasje er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg.

21 Side 21 PARKGÅRDEN Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4786 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet med fredningen er å bevare bygningen og vise hvordan deler av UMB sin første forløper, Den høiere Landbrugsskole fra 1859, var utformet. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Bygningen er blant de få gjenværende bygninger fra den første landbruksskolens periode. Forholdsvis godt bevart i den utformingen den har hatt siden påbygning til to etasjer i Bygningen har spor etter skiftende funksjoner i institusjonens drift gjennom tidene og er et positivt bidrag til både bygningsmiljø og parkområde.

22 Side 22 SMIA Bygningsnr: Oppført: 1859 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4810 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Formålet med fredning av Smia er å sikre en karakteristisk uthusbygning, oppført som del av det opprinnelige skoleanlegget fra Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Smia er blant de få gjenværende bygninger fra Den høiere Landbrugsskole ( ), som også er bevart med form og uttrykk som ligger nært opptil hva den trolig hadde opprinnelig. Samtidig viser bygningen spor etter mange funksjoner og tilpasninger gjennom tidene, og bruksog ombyggingshistorien er også interessant, ikke minst som dokumentasjon på institusjonens utvikling.

23 Side 23 STABBURET Bygningsnr: Oppført: 1859 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4808 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk. Formålet med fredningen er å bevare bygningen og vise hvordan deler av UMBs første forløper, Den høiere Landbrugsskole fra 1859, var utformet. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk. Stabburet er blant de få gjenværende bygninger fra landbruksskolens første tid, muligens eldre. Stabburets opprinnelige form og funksjon er tydelig også med dagens bruk.

24 Side 24 TIVOLI Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4789 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i tre trapperom gjennom alle etasjer. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning. Formålet med fredningen er å bevare og vise utformingen av UMBs forløper, Norges Landbrukshøyskole, utformet av arkitekt Ole Sverre rundt 1900 med betydelige deler fra arkitekt Holtermanns bygning fra Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Tivoli er blant de godt bevarte bygningene fra den store utbyggingen rundt 1900, og med betydelige deler fra arkitekt Holtermanns bygning fra Bygningen er en del av et enhetlig tun og en sentral bygning i UMBs historie.

25 Side 25 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning (gjennom alle etasjer) er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg.

26 Side 26 TÅRNBYGNINGEN Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4807 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i vestibyle med vindfang, korridorer ( etasje) og de to trapperommene.fredningen omfatter også bevarte deler av kinosalens interiør i kjelleren. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegninger. Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget. Bygningen hører nøye sammen med resten av anlegget tegnet av Ole Sverre, samt med parken slik den ble utformet fra 1920-årene av. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Tårnbygningen inngår som en viktig del av UMB sitt anlegg og er i seg selv en meget representativ bygning fra 1920-årene. Dette er blant bygningene som tydeligst viser utdanningsinstitusjonens karakter og status, som vitenskapelig høyskole der monumentale bygninger for teoriundervisning dominerer og er anleggets ansikt utad.

27 Side 27 Plantegning kjeller. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 1.etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Omfang er tilsvarende for etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

28 Side 28 URBYGNINGEN Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4806 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Formålet er å sikre hovedbygningen fra utbyggingsperioden etter lov om Norges Landbrukshøiskole (1897). Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Undervisningsbygnignen er blant de godt bevarte bygningene (eksteriør og interiør) fra den store utbyggingen rundet 1900, tegnet av arkitekt Ole Sverre. Bygningen har utdannings-, institusjonsog arkitekturhistorisk verdi.

29 Side 29 UTOMHUS Bygningsnr: Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning

30 Side 30 Fredning utomhus Fredningen omfatter alle delene av utomhusanlegget ved UMB slik det er vist på kart. Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park, hage, gårdsrom og grøntområder, og hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg og all vegetasjon. Fredningen omfatter også konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, paviljonger, skulpturer, basseng, trapper med detaljer, materialbruk og overflater. Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart. Formålet med fredning av Fougnerhaugen er å sikre arboretet som historisk dokumentasjon av landbrukshøgskolens virke innen skogsbruksfag og botanikk (dendrologi). Formålet med fredning av villahagene ved Fougnerhaugen er å sikre hagene til Fougnerbakken 16 og 18/20 som eksempel på de første lærerhagene fra rundt 1919 og som oppsluttende landskapselement til området ved Falsenstøtta. Formålet med fredning av området ved Falsenstøtta er å sikre Falsenstøtta som ble reist i 1864 på stedet hvor tunet til sorenskrivergården Vollebekk lå, til minne om eidsvollsmannen Christian Magnus Falsen. Formålet med fredning av Staudehagen er å sikre et nyklassisistisk hageanlegg. Formålet med fredning av det sentrale parkrommet med Storeplenen er å sikre kjernen i det nyklassisistiske parkanlegget, utformet av O.L. Moen fra 1920-årene. Formålet med fredninga av området ved Dahlstøtta er å sikre restene av 1800-tallets landskapspark og O.L. Moens siktakse fra Tårnbygningen til veksthusene. Formålet med fredning av Tunet og Svanedammen er å sikre det opprinnelige skoleområdet med utforming preget av flere utviklingsperioder. Formålet med fredningen av den Fredrikshaldske Kongevei er å sikre alleen/trerekken og strekningen som markerer deler av et gammelt kongeveifar fra før 1650, og som var atkomst for det opprinnelige anlegget fra Formålet med fredning av området ved Gartnerboligen er å sikre rester av hagen ved boligen fra ca. 1890, og å sikre Niagarafallene. Formålet med fredningen av området Storebrand og området ved Studentsamfunnet er å sikre en helhetlig og velbevart idrettspark fra 1930-årene. Området har utdanningshistorisk og institusjonshistorisk verdi. Etter etableringen av Den høiere Landbrugsskole på Aas i 1859, ble det i 1860-årene opparbeidet et grøntanlegg under ledelse av gartner Abel Bergstrøm. Tyngdepunktet var Svanedammen og Tunet med Tuntreet fra I 1924 utformet Olav L. Moen, Norges første professor i hagekunst, et ambisiøst anlegg med et stramt utformet parkrom i sentrum. "NLH-parken" er trolig Norges viktigste nyklassisistiske grøntanlegg. UMBs store uteområder er godt dokumentert og blir tatt godt vare på.

31 Side 31 ØKONOMIBYGNINGEN Bygningsnr: Oppført: 1897 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning 4805 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i hovedtrapperom, to bitrapperom og spisesalen i 2. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegninger. Formålet er å sikre en sentrale bygning i UMBs historie. Oppføringen av Økonomibygningen var det første byggetiltaket etter vedtaket om høyskolestatus i Bygningen er vesentlig for den opprinnelige tundannelsen, som inntunet på et gårdsbruk og med driftsbygninger og uthus like ved. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Økonomibygningen er blant de godt bevarte bygningene fra den store utbyggingen rundt 1900, tegnet av arkitekt Ole Sverre. Bygningen har utdannings-, institusjons- og arkitektoniske kvaliteter. Økonomibygningen inneholdt boliger (rom og leiligheter) og rom og funksjoner for forpleining og husholdning, der det største og viktigste rommet var spisesalen med plass til 122 elever.

32 Side 32 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med skravur. Opphavsrett: Statsbygg.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/400 405/177 400/14,56,177,181,209 /527 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SVINØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1029/Lindesnes Gnr/bnr: 131/1-13, 44/32 131/1-13 AskeladdenID: 175314 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

KOMPLEKS 1837 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

KOMPLEKS 1837 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) KOMPLEKS 1837 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Akershus 214/Ås Norges Landbrukshøyskole

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/400 405/177, 62/400 405/177 AskeladdenID: 87590 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 DØMMESMOEN Kommune: 904/Grimstad Gnr/bnr: 9/1 AskeladdenID: 175089 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 UNIVERSITETET I AGDER, DØMMESMOEN Kommune: 904/Grimstad Gnr/bnr: 9/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/55 290/55,1-6,8-9,41 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer POLITIHØGSKOLEN, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 38/8 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 106 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/SYKEPL Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 30/984 AskeladdenID: 175090 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 IRAS HUS, TØNSBERG Kommune: 704/Tønsberg Gnr/bnr: 58/45 AskeladdenID: 170134 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Kommune: 1902/Tromsø Gnr/bnr: 118/1561 AskeladdenID: 148707 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FAKULTET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/1152 164/1150 164/1148 164/621 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

FRED, UTVIKLING OG MILJØ

FRED, UTVIKLING OG MILJØ JONATUNET SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI JONDAL JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV 2012 1 INNHALD NORDISK FREDSAKADEMI - VEDTEKTER JONDAL

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Høringsutkast Tekstdel pr. 22. Februar 2010 1 Forsidebilder: Øverst til venstre: Hovedbygningen, Gløshaugen, NTNU (1905 10) NTNU Øverst til høyre: Urbygningen,

Detaljer

postmottak@ra.no Herrodd, gbnr. 40/1488, Øzierhergzfeien 1, 1397 Nesøya, Asker kommune.

postmottak@ra.no Herrodd, gbnr. 40/1488, Øzierhergzfeien 1, 1397 Nesøya, Asker kommune. SAKSBEHANDLER Dorina Sylvia INNVALGSTELEFON TELEFAKS Dobnig +47 22 94 04 04 Å postmottak@ra.no V R REF. 10/01427-7 DERES REF. 2012/368727/80519/2014 EMNE C53 ARK. 47 (Asker) vårdato 17.06.2015 B - Bygninger

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 49 Vest-Agder 1001/Kristiansand Gårdsbruk og teglverk

Detaljer

KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 49 Vest-Agder 1001/Kristiansand

Detaljer

Oppdragsnummer 10043 FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER

Oppdragsnummer 10043 FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER Oppdragsnummer 10043 FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER Utført av Arkitektskap as for Aust-Agder Fylkeskommune februar

Detaljer

Uttalelse til forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune

Uttalelse til forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2014 22110/2014 2010/13021 C53 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Komite for plan, næring og miljø 24.04.2014 14/70 Bystyret 07.05.2014 Uttalelse

Detaljer

KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS

KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Tinghus Nåværende funksjon: Tinghus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse 1B Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse Høring av delplan av Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 22. juni 2010 KOMPLEKS 60 REGJERINGSKVARTALET,

Detaljer

PROSJEKT 11566 REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 24. OKTOBER 2011 PG CAMPUS ÅS

PROSJEKT 11566 REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 24. OKTOBER 2011 PG CAMPUS ÅS PROSJEKT 11566 REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 24. OKTOBER 2011 PG CAMPUS ÅS Forside: Kartgrunnlag: Foto: Illustrasjon over planområdet, ØKAW Arkitekter MNAL Statsbygg

Detaljer

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Undervisning Nåværende funksjon: Undervisning Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer