Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen iii

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen iii"

Transkript

1 Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen iii Etatsstyringsmøtet med Norges veterinærhøgskole Tid: Dato: 12. april 2010 Sted: KD y 4098 Møtedeltakelse fra institusjonen: Yngvild Wasteson, rektor Halvor Hektoen, prorektor Gunnar Dalen, studentrepresentant i styret Johan J. Jakobsen, styremedlem Berit Hovig, styremedlem Birger Kruse, adm direktør Marius Vannebo, fung. økonomisjef Møtedeltakelse fra departementet: Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør Karin-Elin Berg, rådgiver Jorunn Nakken, seniorrådgiver Erling W. Wist, prosjektleder Erling H. Dietrichson, seniorrådgiver Arne Lunde, avdelingsdirektør Ole-Petter Syrrist, avdelingsdirektør Sissel Arbo, seniorrådgiver I. Institusjonens faglige profil Norges veterinærhøgskole (NVH) utdanner veterinærer og dyrepleiere og driver forskning innenfor akvamedisin, mattrygghet, komparativ medisin og på sykdommer, helse og dyrevelferd hos pattedyr på internasjonalt nivå. Det er svært god søkning til studiene. Høgskolen driver et undervisningshospital med avanserte diagnostiske hjelpemidler. Dette skjer gjennom klinikk- og laboratorievirksomhet og gjennom forskningssamarbeid. NVH har internasjonale ambisjoner både på forskningsområdet og utdanning. Det er den enest institusjonen i Norge som utdanner veterinærer. De har avdelinger både i Tromsø og Sandnes som trekkes godt inn i høgskolens utviklingsplaner. Det utdannes til et norsk marked som har en god markedssituasjon. NVH skal sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) samorganiseres og samlokaliseres til et nytt universitet på Ås, en prosess som byr på utfordringer og muligheter. II. Nå-situasjon iii NVH er i en utfordrende økonomisk situasjon og har også utfordringer mht. administrasjon. Det forutsettes at det settes i verk tiltak som møter disse utfordringene. KD har merket seg NVHs arbeid med oppfølging av Riksrevisjonens merknader, og understreker viktigheten av at dette fortsetter. KD viser til at NVH er inne i en utfordrende og spennende tid med samorganisering med UMB, og understreker viktigheten av at det jobbes proaktivt og konstruktivt med dette. KD ser positivt på at seksjonene i Sandnes og Tromsø utvikler samarbeid med lokale 1

2 aktører. Departementet merker seg at det er god rekruttering av studenter og god gjennomstrømming. Det har også vært en oppgang i studiepoengproduksjonen, men det er fremdeles en nedgang over de siste 5 årene. Det er en avgrenset fagportefølje, men det savnes noe mer tenkning rundt om fagporteføljen kan utvikles og eventuelt styrkes i en fusjon med UMB. Departementet registrerer at det arbeides godt med studiekvaliteten og at resultatene fra kvalitetssikringsarbeidet brukes som grunnlag når budsjett og strategier utarbeides. Det er fremdeles noen utfordringer når det gjelder internasjonalisering, men det er en positiv utvikling og departementet registrerer at det arbeides godt med å øke deltakelsen i utvekslingsprogram og lignende. KD har registrert at NVH har hatt en liten nedgang i publisering siste år, og at de har ligget relativt stabilt på publikasjonspoeng over flere år. NVH har ikke nådd sine egne mål når det gjelder forskningsresultater, og har fortsatt et potensial for økning med det utgangspunktet de har med høy andel vitenskapelig ansatte og høy ekstern finansiering. NVH har prioritert doktorgradsutdanningen, og har overoppfylt i forhold til egne mål på antall uteksaminerte. Gjennomstrømningen er også bedret. NVH ligger fortsatt høyt på NFR- og EU-finansiering per UFF-ansatt sammenlignet med andre i sektoren, selv med betydelig nedgang siste år. Det synes som det er flere EUprosjekter på gang. KD ber om at disse positive resultatene opprettholdes. KD ga uttrykk for at det må rapporteres mer utfyllende på formidling. NVH har en høy andel kvinner i vitenskapelige stillinger, særlig på stipendiater, men andelen kvinnelige professorer ikke er høyere enn snittet i sektoren. KD har merket seg at styret er opptatt av dette, men at situasjonen er et resultat av lav nyrekruttering til professorstillinger. KD presiserer at bruken av midlertidige stillinger skal ned, og at institusjonene selv må ha stor oppmerksomhet på dette. KD har merket seg at NVH har en vanskelig rekrutteringssituasjon når det gjelder vitenskapelig ansatte til de kliniske fagområdene. NVH vil vurdere utvikling av en forskerlinje i veterinærutdanningen. III. Planer framover iv Ås-prosessen byr på utfordringer og muligheter. Det er viktig at NVH har inntatt en positiv og konstruktiv holdning. Departementet oppfordrer NVH til å synliggjøre hvordan fagporteføljen kan utvikles og evt. styrkes ved en sammenslåing med UMB, og hvilke synergieffekter som skal tas ut ved opprettelsen av det nye universitetet. Departementet imøteser særlig utvikling av masterstudier i samarbeid med UMB. NVH har vist seg å ha en sårbar og liten administrasjon, og utfordringene til disse vil fortsatt være store i tiden som kommer. Press på ressurser gjør det ekstra krevende for NVH å finne balansen i prioriteringen av det faglige og administrative arbeidet. Det har vært avholdt dialogmøter om dette og KD er tilfreds med at dette tas på alvor. NVH bør utvikle administrativt samarbeid og felles administrative funksjoner med UMB, noe som kan frigjøre ressurser for høyskolen. Departementet viser til opprettelse av fellesstyret og fellesstyrets mandat, og ser positivt på at NVH gir uttrykk for klare forventninger til godt og konstruktivt samarbeid med 2

3 fellesstyret. KD har merket seg at ny strategisk plan og ny forskningsstrategi er under arbeid. I forskningsstrategien legges det stor vekt på faglig konsentrasjon i forskergrupper og forskningsledelse. KD ser fram til å se handlingsplanene knyttet til dette arbeidet. Det er positivt å se at NVH, UMB og Veterinærinstituttet også har utviklet syv felles forskningplattformer som en del av prosessen fram mot flytting og fusjon på Ås og ser fram til videreutviklingen av dette. KD merket seg at NVH samarbeider med UMB om felles EU-søknader, og at NVH følger opp de ansatte for å få fram flere gode søknader til 7RP. NVH ønsker også å drive et dyrenes rikshospital som et henvisningshospital med det beste faglige tilbudet i landet som grunnlag for forskning og utdanning i det nye universitetet. Dette er tenkt utviklet innenfor rammeprogrammet i KS1. KD ber NVH være oppmerksomme på at dette kan være en krevende oppgave økonomisk og ressursmessig og ber om måtehold i utviklingen av dette, ikke minst sett i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen NVH er i. Prioriteringen og styrking av arbeidet med internasjonalisering og spesielt tilrettelegging for økt studentutveksling ser KD på som en positiv utvikling. KD registrerer at NVH har definert egne styringsparametre, kritiske suksessfaktorer og mål på de fleste områder, og at disse er i tråd med institusjonens strategier, særpreg og utfordringer. Risikovurderingene synes i det store og hele å være realistiske, og tiltakene hensiktsmessige. KD opplever allikevel at det er lite rom for utvikling slik som budsjettene er disponer pt. Det har vært arbeidet med dette, men utfordringene er fortsatt store. Målet til NVH om å fortsette å ta opp 70 veterinærstudenter og 30 dyrepleierstudenter og samtidig utvide dyrepleierstudiet til BA-nivå er en utfordring. NVH må håndtere dagens opptakstall på henholdsvis 70 og 30 innenfor gjeldende økonomiske ramme. KD ser gjerne en plan for hvordan dette er tenkt håndtert. I påvente av flytting til Ås må det gjøres utbedringer og vedlikehold for å sikre gode arbeidsforhold for studenter og ansatte fram til flytting. Det er satt av begrensede midler til dette, men det synes som om bevisstheten om dette er tilstede. Det må sikres at investeringer på dette området justeres i forhold til tidsperspektivet for flytting til Ås. IV. Innmeldte saker Samorganiseringen med UMB og statsbyggprosessen. Sakene ble drøftet i løpet av møtet. 3

4 4

5 i Viktig: Dersom det fremkommer vesentlig nye momenter i etatsstyringsmøtet, bør det vurderes om risikovurderingene i tilstandsrapporten kan opprettholdes. ii Formuleringsveiledning: Det er et mål at årets tilbakemeldinger skal ha en mer lik stil i formuleringene og på den måten framstå som mer homogen. Skriveregler - overordnet: hold en saklig byråkratisk stil, og unngå uttrykk som kan tolkes subjektivt, dvs. unngå ladede adjektiv og især gradsadverb ii i størst mulig grad, unngå verbet å rose, Det er umulig for 30 skribenter å ha et omforent syn på hvor godt f. eks. relativt godt er i forhold til ganske godt eller om svært godt og veldig godt er like godt eller ei; slike graderinger bør derfor unngås så sant det ikke er tungtveiende grunner for å ta dem med. iii Formuleringsveiledning Nå situasjonen: Nedenfor noen standardfraser som angir formuleringsmåten. KD har registrert [en svak/sterk økning/nedgang i / manglende ] KD noterte/merket seg Det bør legges vekt på å rapportere Høgskolen/Universitetet har hatt en god/positiv utvikling når det gjelder [, men bør bli enda bedre.] Høgskolen/Universitetet er generelt god når det gjelder/med hensyn til Høgskolen/Universitetet har hatt en nedgang i KD ga uttrykk for at det var positivt at Høgskolen/Universitetet har en har en forholdsvis høy/lav andel [i forhold til andre høyskoler/universiteter] [ derimot er det]/det er fortsatt et stykke igjen når det gjelder skal være tilgjengelig på internett. iv Formuleringsveiledning Planer framover KD understreket/ pekte på betydningen av... KD etterspurte KD utfordret høgskolen/universitetet til å /med hensyn til Høgskolen/Universitetet ble utfordret til [å være mer konkret i sin strategi] KD oppfordret høgskolen/universitetet til å KD forventer at høgskolen/universitetet KD ser behov for Det er viktig at høgskolen/universitetet KD pekte på at høgskolen/universitetet må ha fokus på /må videreutvikle er en utfordring for høgskolen/universitetet. Ledelsen må ha et samlet overblikk/grep 5

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 25. september 2007 Per Morten Schiefloe, leder Marianne Fredriksson Irene Levin

Detaljer

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 1. Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i 2005. Planlegging av nybygg

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Resultatrapportering for 2013... 3 2.1 Rapportering på mål... 3 2.1.1 Utdanning... 3 2.1.2 Forskning...

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Rapport og planer (2011 2012)

Rapport og planer (2011 2012) Rapport og planer (2011 2012) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 RESULTATRAPPORTERING FOR 2011... 5 2.1 Rapportering på mål.... 5 2.1.1 Sektormål 1- utdanning... 5 2.1.2 Sektormål 2 - forskning...

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg")

Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke pålegg) Vedlegg nr 2 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Tore Dæhlin Oslo, 24. mai 2013. Vurdering av rekrutteringsprosessen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Hogskolen i Sogn og Fjordane

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Hogskolen i Sogn og Fjordane DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Hogskolen i Sogn

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 Det teologiske Menighetsfakultet

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 Det teologiske Menighetsfakultet Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 Det teologiske Menighetsfakultet Innledning Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 beskriver det arbeid som har vært knyttet til institusjonens kvalitetssikringssystem

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-33/14 Framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren innspill fra HiST til KD Tidligere

Detaljer