Forslag om sammenslåing av friidrettsklubbene GTI Stavanger og IL Skjalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag om sammenslåing av friidrettsklubbene GTI Stavanger og IL Skjalg"

Transkript

1 Status:Endelig Oppdatert: Saksframlegg Tema: Forslag om sammenslåing av friidrettsklubbene GTI Stavanger og IL Skjalg Forslag til vedtak: Årsmøtet går inn for å slå sammen friidrettsklubbene GTI Stavanger og IL Skjalg fra og med årsskiftet 2013/2014. Den nye klubben skal hete Skjalg Friidrett og profileres med drakter i blå klubbfarge, ny logo og ny nettside. Samlet profilering skal vise at dette er en ny klubb samtidig som elementer fra dagens klubber brukes som grunnlag for profileringen. Målsettingen med sammenslåingen er å gi et godt trenings- og konkurransetilbud for friidrettsutøvere i Stavanger-området. Det gjelder både barn og unge, junior, senior og veteraner. Og det gjelder utøvere fra elite- til mosjonistnivå. En viktig premiss for sammenslåingen, er å ta vare på og videreutvikle det tilbudet de to klubbene hver for seg i dag har, både sportslig og sosialt. Den nye klubben skal etableres med den organisasjonsmodellen som er omtalt i kapittel 6.2 i dette saksframlegget og basert på det forslaget til vedtekter som er omtalt i kapittel 6.4 i dette saksframlegget. Det foreslåtte interimsstyret omtalt i kapittel 6.3, velges for å forberede og gjennomføre etableringen av klubben. Etter to år skal sammenslåingen av de to klubbene evalueres. Dette for å vurdere evt. behov for forbedringer, alternativt for å vurdere å splitte de to klubbene igjen hvis sammenslåingen ikke har gitt de gevinstene som var målsettingen.

2 1. Bakgrunn IL Skjalg har (med et enstemmig årsmøtevedtak) rettet en formell henvendelse til GTI for å drøfte mulig sammenslåing av de 2 friidrettsklubbene. Skjalg har behov for nye styrekrefter, utvide tilbudet til veteranene og styrke organisasjonen for å kunne påta seg større arrangementer/løp. En sammenslåing med GTI Stavanger er en mulig løsning. Styret i GTI har drøftet saken med sportslig utvalg. GTI er en liten klubb som tåler og vil ha nytte og glede av å bli en del av en større klubb, både sportslig sett og på arrangørsiden. En mulig sammenslått klubb vil representere et tilbud til alle aldre og nivå, barn og unge, elite, trim og veteraner. Vi ser det sånn at vi sammen kan utnytte ressursene bedre. Våre to klubber er i samme nedslagsfelt og samarbeider allerede godt. Tilbakemeldingen til Skjalg ble at GTI var positive til å drøfte en mulig sammenslåing Etter dette har det vært avholdt fire arbeidsmøter mellom representanter for de to klubbene for å drøfte saken samt samtaler mellom økonomi- og markedsansvarlige i de respektive klubbene. En evt. sammenslåing må godkjennes av de to respektive klubbene sine årsmøter. Planlagt framdrift er å ferdigstille saken innen utgangen av inneværende år. Med bakgrunn i dette legges saken nå fram for behandling på ekstraordinære årsmøter i de to klubbene. 2. Dagens situasjon for de to klubbene 2.1 Sportslig tilbud og utøvere GTI og Skjalg representerer hver for seg to veletablerte friidrettsklubber i Stavanger-området. Klubbene dekker hver sine typer utøvere/øvelser: GTI i hovedsak veteranutøvere og noen få seniorløpere inkl. utøvere i tekniske øvelser. Skjalg i hovedsak barne- og ungdomsutøvere, utøvere i junioralder og noen få seniorutøvere. GTI er i tillegg en klubb for seniorutøvere som er aktive men som satser på en litt mer moderat nivå enn tilsvarende eliteutøvere i Skjalg.

3 GTI har i tillegg et nært samarbeid med Gladtrimmen et mosjonisttilbud for løpsinteresserte. 2.2 Arrangementer De to klubbene arrangerer i dag en rekke større løp. De største og mest kjente er: Stavanger Maraton (GTI) 3-Sjøersløpet (GTI) Siddisløpet (Skjalg) Tinestafetten (GTI/Skjalg) Skjalgstafetten (Skjalg) Run 4 Fun (Skjalg) Team Athletics (Skjalg) I tillegg kommer mindre løp og stevner. 2.3 Økonomi og eiendeler Begge klubbene har i dag en solid økonomi. Egenkapitalen er god for begge klubbene. I den nye klubben vil Skjalg bidra med 78% og GTI 22% av ny egenkapital. Klubbene vil bidra med omtrent like stor andel pr. medlem. Begge klubbene har i dag gode sponsoravtaler som det kan være mulig å forlenge. Det vises forøvrig til årsberetning og regnskap for 2012 for de to klubbene som viser dagens økonomi og regnskap. Se vedlegg 7.1 og Mulige gevinster ved en sammenslåing En ny sammenslått klubb vil utvilsomt representere en stor og solid friidrettsklubb både i regional og nasjonal sammenheng. En klubb som kan tilby utøvere i alle aldre et godt trenings- og konkurransetilbud og sosialt miljø. Dette vil være en viktig profileringsfaktor for en ny klubb. I forhold til Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, friidrettskrets og forbund samt ikke minst sponsorer vil en sammenslått klubb etter all sannsynlighet stå sterkere enn dagens to klubber hver for seg. Dette har stor betydning i forhold til å få tilgang på offentlige og sponsormidler samt å nå fram med tanke på vedlikehold og utvikling av anlegg. En ny sammenslått klubb vil kunne påskynde etableringen av et klubbhus for friidretten på Stavanger stadion.

4 Dagens klubber kompletterer hverandre mhp det sportslige tilbudet. En ny klubb vil derfor framstå som attraktiv for mange forskjellige utøvergrupper i alle aldre. Dette er viktig både i forhold til bredde og elite. Og en ny sammenslått klubb vil gi gevinster mhp på tillitsmannsapparat og administrasjon. Holmenkollstafetten er i friidrettssammenheng en viktig begivenhet for utøvere og klubber, både mhp lagbygging og profilering. Begge klubbene sliter i dag med å stille fullgode lag i stafetten. Med en sammenslåing vil vi få til gode lag til både i junior, elite/senior og veteran for både damer og herrer. Noe som er inspirerende og kjekt vil bli enda bedre. Når det gjelder gjennomføring av store arrangementer, vil en sammenslått klubb være mer robust enn dagens to klubber hver for seg samt kunne heve kvaliteten på arrangementene. 4. Utfordringer/problemstillinger ved en sammenslåing Utfordringene ved en sammenslåing kan oppsummeres som følger: Klubbene har i dag hver sin «profil». GTI er veteranklubben som også gir et tilbud til voksne utøvere som vil satse på et mer mosjonistpreget nivå mens Skjalg i tillegg til å være klubben for barn og unge, er klubben for eliteutøvere på junior- og seniornivå. Å få fram at en ny, sammenslått klubb gir et tilbud til de samme gruppene, er derfor viktig. Å få til en rekruttering av tillitsvalgte fra begge de to klubbene er viktig, ikke minst for å få fram at det er en felles «dugnad» å drive dette friidrettstilbudet. Å videreføre og videreutvikle dagens treningstilbud i de to klubbene er også en utfordring. Å ta fullt ut «synergieffekter» mhp administrasjon, tillitsmannsapparat, sponsorsamarbeid og ikke minst samarbeid for å fremme friidretten mot Stavanger kommune og andre offentlige samarbeidspartnere samt krets og forbund, representerer også en utfordring.

5 5. Nødvendige premisser for en sammenslåing Følgende må være premisser for en ny og sammenslått klubb: Dagens sportslige satsing/tilbud for ulike utøvergrupper og sosiale miljø i de to klubbene skal tas vare på og videreutvikles. Begge dagens klubber må ta ansvar for å rekruttere styrerepresentasjon til den nye klubben. En ny klubb skal ta utgangspunkt i den fordelingen på treneransvar som de to klubbene i dag har f. eks. ved at GTI stiller med trenere for veteraner og Skjalg for barn og unge. Medlemskontigent/treningsavgifter i en ny klubb må gjenspeile det klubbenes utøvere i dag har i utgifter for å være med i sin klubb. Å utvikle en felles «klubbkultur» der det beste fra hver av de to klubbene tas med videre. 6. Konkret forslag 6.1 Sammenslåing og visjon/verdier/målsetting for en ny klubb Navn og profilering: Den nye klubben skal hete Skjalg Friidrett og profileres med drakter i blå klubbfarge, ny logo og ny nettside. Samlet profilering skal vise at dette er en ny klubb samtidig som elementer fra dagens klubber brukes som grunnlag for profileringen. Den nye friidrettsklubben skal ha følgende visjon: Visjon: Idrett med mål og mening Visjonen har som utgangspunkt å: Å gi et kvalitetsmessig godt tilbud til friidrettsutøvere i Stavanger. Å bidra til fysisk aktivitet og folkehelse for Stavangers befolkning. Verdier: Klubben skal basere sitt arbeid på følgende verdier: Glede Ærlighet Fellesskap Overordnede målsettinger:

6 Følgende overordnede målsettinger legges til grunn for den nye klubben: Å videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud med kvalitet for friidrettsutøvere i alle aldre både barn og unge, elite og veteraner. Å etablere en friidrettsklubb som bidrar positivt til friidrettsmiljøet i kretsen i samarbeid med andre klubber. Å bidra til å utvikle anleggene for friidrett i regionen samt å få etablert et eget klubbhus for friidretten på Stavanger stadion. I tillegg legges det opp til at det til første ordinære årsmøtet utarbeides en mer detaljert organisasjons- og handlingsplan for klubben som grunnlag for styring av aktiviteten. 6.2 Organisasjonsmodell Figuren under viser forslag til organisasjonsmodell for en ny, sammenslått klubb: (**) Klubbsekretæren er en administrativ stilling og inngår ikke i det formelt valgte styret. Det vurderes også med mulighet for støtte kommunen å engasjere en egen barne- og ungdomsmedarbeider for å lette/styrke driften av barne- og ungdoms-aktiviteten. Stavanger kommune dekker halvparten av utgiftene til denne typen stillinger forutsatt at klubben dekker den andre halvparten. Det er i dag en utfordring å håndtere det store antallet barn som vil delta på trening.

7 Det å få på plass en slik administrativ funksjon vil utvilsomt være viktig og gjøre barne- og ungdomsarbeidet lettere. 6.3 Interimsstyre Forutsatt at de ekstraordinære årsmøtene i de to klubbene gir sin tilslutning til sammenslåing, foreslås det at de som har utgjort klubbenes forhandlingsutvalg i prosessen, velges som interimsstyre for å forberede gjennomføring av en mulig klubbsammenslåing. De seks i forhandlingsutvalget har vært: Jane Tvedt Jensen Odd Jakobsen Gunnar Eiterjord Arne Jakobsen Svend Vihovde Joar Vik Aske I tillegg foreslås det med de samme forutsetningene at følgende fire representanter fra de to klubbene utgjør valgkomitè for å forberede valg av styre for den nye klubben: Tom Erik Halvorsen Martin Svangtun Inger Anne Harbo Stig Bergseth 6.4 Foreløpig forslag til vedtekter for ny klubb (utarbeides endelig til årsmøte) Foreløpig forslag til vedtekter er utarbeidet og lagt ved som vedlegg 7.3. Det legges opp til at endelige vedtekter vedtas på første ordinære årsmøte i den nye klubben. 6.5 Økonomi (inntekter/utgifter/eiendeler/sponsoravtaler) Begge klubbene har som tidligere nevnt en solid økonomi og dette tas med som grunnlag inn i en ny klubb. Det vises her til vedlegg 7.1 og 7.2 med årsberetning og regnskap for klubbene. Det legges opp til at en sammenslått klubb tar utgangspunkt i dagens inntekter og utgifter i de to klubbene, måten midlene tas inn på og hvilke utøvergrupper

8 de brukes på. Og at en videreutvikler dette etter beste evne. Forslag til budsjett for første driftsår, 2014, vil måtte gi en grundig omtale av dette. I budsjettet for 2014 vil det være naturlig å sette av noe midler til fusjonskostnader. Aktuelle slike kostnader er: - Profilering - Draktsponsing - Felles arrangement for å bygge ny klubbkultur 6.6 Sportslig tilbud (barn/unge, junior, senior og veteran) Det legges opp til at en ny, sammenslått klubb viderefører dagens sportslige tilbud i de to klubbene og søker å videreutvikle dette. Dette innebærer: Barn/unge i aldersbestemte klasser Junior Senior inkl. eliteutøvere Veteraner Gladtrimmen Det legges opp til at dagens trenerkrefter benyttes videre og at treningstilbudet rundt de ulike utøverkategoriene videreutvikles rundt dette. Det bør være en målsetting om å øke medlemsmassen gjennom et enda bedre tilbud både sportslig og sosialt. Med en ny og større friidrettsklubb bør det være en ambisjon å få på plass - Klubblokale som vil kunne gi mulighet for å styrke et sosiale aspektet og bygge sterke tilhørighet. - Midler til å ansette barne-/ungdomsarbeider som kan styrke tilbudet Det må også være en ambisjon å utnytte GTI`s erfaringer med Gladtrimmen til å få etablere/videreutvikle et lavterskel tilbud for 15+ som et alternativ/ supplement i tillegg. 6.7 Arrangementer (Stavanger maraton, Siddisløpet, 3-sjøers mm) Når det gjelder gjennomføring av store arrangementer, vil som tidligere nevnt, en sammenslått klubb være mer robust enn dagens to klubber hver for seg samt at en større arrangementsorganisasjon vil kunne heve kvaliteten på arrangementene.

9 Det vil i forhold til profilering av arrangementene være naturlig å se på muligheten for å samkjøre Siddisløpet med 3-Sjøers og Stavanger Maraton sin profil. Videre vil det være naturlig å forsøke å få til stordriftsfordeler, f. eks tidtaking, arenautstyr, premiering etc. Dugnad vil også i framtiden være en viktig bærebjelke for å kunne gjennomføre arrangementer. Profilen på dugnadsinnsats bør legges opp med utgangspunkt i at utøvere og foreldre til barn/unge ved årets start blir tildelt ulike arrangementer der de må stille opp. Dette slik at dugnadsinnsatsen fordeles forholdsvis jevnt/rettferdig ut i klubben. Det legges opp til at alle dagens arrangementer i utgangspunktet videreføres. Det vil for en ny klubb med bedre «arrangementsmuskler» være naturlig å både heve kvaliteten på det enkelte arrangement samt å øke antallet deltakere. Det siste vil også være positivt for klubbens inntekter og totaløkonomi. Det bør også være en ambisjon å kunne ta på seg større nasjonale arrangementer som NM. 6.8 Framdrift Prosessen videre er lagt opp med følgende framdrift: Aktivitet: Tid: 1 Ekstraordinære årsmøter Ultimo juni 2013 Hvis positive vedtak på årsmøtene: 2 Konstituering av interimsstyre Ultimo juni Arbeid med praktiske detaljer for ny klubb inkludert forberedelser til årsmøte August-november Årsmøte for ny klubb Desember Iverksetting av ny klubb 1. januar Vedlegg: 7.1 Årsmelding og regnskap for GTI 7.2 Årsmelding og regnskap for Skjalg 7.3 Foreløpig forslag til vedtekter for ny klubb 7.4 Utdypende omtale av dagens sportslige tilbud til barn/unge i Skjalg

10 Vedlegg 7.1 Årsmelding og regnskap til GTI GTIÅrsmøte februar2013kl.1930iHansonsMinde Styret2012harhattfølgendesammensetning Årsberetning2012 Verv Navn Leder JaneTvedtJensen Nestleder økonomiansvarlig ErlingHiorth Styremedlem LeifSivertsen Styremedlem MartinSvangtun Styremedlem marked OddJacobsen Styremedlem marked LindaVågenPedersen Styremedlem sportsligutvalg TomErikHalvorsen Varamedlem/sekretær CathrineStabelHenriksen EinarSøndeland(valgtsom nestleder)oggeirøie(valgt somvaramedlem)trakkseg etterkorttid. Revisor Kari AnneVeenBillingstad TorsteinHauge Valgkomitè ToreSund BjørnarHeide Sportsligutvalg GunnarEiterjord leder (overtokettertomerik Halvorsen) TomErikHalvorsen Kari AnneBillingstad BrittHeskestad ToreSund ToreMichalsen JohnNicolaysen BjørnarHeide StavangerMarathon ErlingHiorth leder VeteranNM ToreSund leder 3sjøersløpet MartinSvangtun leder

11 ItilleggharkomitèenesomharjobbetmedStavangerMarathon,VeteranNMog3sjøershattmøter. StavangerMarathon 343personerpå10km. 543pesonerdeltokpåhalvmarathon 154personerdeltokpåhelmarathon StavangerMarathonoppnåddei2012enfinøkningiantalldeltakere,samtetbetydelig overskuddsombidragtilklubbensøkonomi.løypenevarmerellermindredesammesom foregåendeår.pgaonsvartorvetikketilgjengelig,såmyeavarrangemeentetbleflyttettil DomkirkeplassenogKongsgårdskolemedstorthell.Detblelagtnedenbetydeliginnsatsfra klubbensmedlemmer,ogmåletfor2013måværeåfåspredennebelastningenutbådeitid ogoverpåflerepersoner.løpetharoverflereårfåttsattseg,ogdetjobbesgodtmed kontinuerligeforbedringerforbådeorganisering,publikumogikkeminstetøkendeantall løpere. 3Sjøers 1101påmeldtepåhalvmarathon 260kvinnerog702mennfullførtehalvmaraton o 1077fullførtei lag 5personerpåhvertlag=295påmeldtepåstafett 58lagfullførte o 27lagfullførtei2011 Totalt1396påmeldte 1252fullførte VeteranNM Veteran NMiStavangerblearrangertavGTIpåStavangerstadionmedgodhjelpfraandreklubberi nærregionen.tiltrossforaatgtimanglererfaringfraåarrangerestørrestevnerpåbane,ble mesterskapetmegetvellykket,ogtilbakemeldingenemegetgode.dettetiltrossforatværgudene gjordesittforåødeleggefesten. Meddrøyt260deltakereognær700startererdetetmegetkrevendearrangement,faktiskmer komplisertennetvanlighoved NM.Stavangerstadionerhellerikkeenideellarenaforetsåpass stortmesterskap. Detmestgledeligemeddettemesterskapetvaratveteranidrettenidistriktetfikkenskikkeligopptur, medstordeltakelsefrahelerogaland.gtialenehadderundt40deltakere,tiltrossforatmange deltokaktivtsomfunksjonærer. GTIblesuverentbesteklubbundermesterskapet,Med80medaljerfordeltpå29gull,36sølvog15 bronsesloviilfrisomhaddetotalt25medaljer,ilskjalgpå4.plasshadde bare 17.Såinnen veteranidrettenergti kongeellerdronning irogaland. VåregenReidarZapf Giljeblemesterskapetsstoreforgrunnsfigurpåherresiden.Hanstarteti14(!) øvelser,ogoppnåddemedaljerialleøvelserbortsettfraen.enfantastiskprestasjonforensomnylig rundet60år.oghervardetkretsbestenoteringerifleng,ogselvsagtklubbrekorder. Ellersvardetgledeligatvikunnestillehele5godelagpå1000mstafett,2damelagogtreherrelag. StafettertydeligvispopulærtiGTI,detvarnestenelektriskstemningunderstafettene,ogstorglede overmedaljene.

12 SidendettemesterskapetrepresentererenavdestørstebegivenheteriGTIsinhistorie,måvi spanderepåånevnevåregullvinnere,detunderstrekerogsådenallsidighetenklubbennå representerer: ReidarZapf Gilje(tresteg,200,400,100hekk), JohanAndreasLøland(100,200) EinarHvidsten(lengde,spyd) MariusGannsen(spyd RemusChereji Bogdan(spyd) KurtJanWathneidiskos JohannesØklandpå800m, PetterTytlandsvikihøyde JohnNicolaysenpå10000m ThorErikNøklandilengde,ogblantdamene MaureenMesaros(200og400hekk) SølveImsOttesen(800og1500) Brit HegeNicolaysen(200og1500) BritaRommetveit(kule) RandiEdvardsen5000 SivHildeHoumb(3000) stafett gullforkvinnerveterankl35 39og40 49,ogmennveteran35 39og70 79.Littaven prestasjonåstillelagidenaldersgruppen! Lagserienogveteranserien Etgodtmålforkvaliteten,aktivitetenogikkeminstallsidighetenienfriidrettsklubber lagserienogveteranserien,selvomgtiharmangekvaliteterogsåutenombane,ikkeminst medfremragenderesultaterpåhalv oghelmaraton. DennegangenharGTIgjortstoreframskrittilagserien,meden10.plassi3.divisjonsom resultatforherrerog32i3.divisjonforkvinner.detbetyratvierrangertsomnr38på herresidenog60pådamesiden,detsisteerenfremgangpåbortimot80plasser!deter førstegangvikommerover minstekravet på5000poengikvinneklassen. Iveteranserienersituasjonenenganskeannen,ogdeterikkeutengrunnatviifjorårets sesongvarenavdeallerbesteveteranklubbeneilandet.resultateneforeliggerdessverre ikkeennå,nfiferutroligseinemeddisse,menhvisensammenlignervårefjorårsresultater medserieni2011villegtiblittnr.3iherreklassen.dessverrerykketvårt2.lagunødvendig nedi3.divisjoni2011,menreturnererrasktoppigjenmedutroligbrapoengsum.syndmed detnedrykket,hvisikkehaddevihatttolagi1.divisjon.ognyttavåretbliret3.lag(i 4.divisjon)somersværtmyebedreennvårttidligere2.lag,såbreddenerdetingentingåsi på.forkvinneneerdetogsåriktigbra.i2011mangletdetlusne100poengtilopprykktil1. divisjon(ogsådetheltunødvendig),nåblirdetheltsikkertopprykkmedenutroligbra poengsum.ogogsådennegangen,nytt2.lagi4.divisjon,sommedsolidpoengsumvilrykke oppendivisjon.

13 ÅretsbesteresultaterpåbaneblantkvinneneerBjørgHagensinetoløp,hennes1500mga hele918veteranpoeng.megetsolideløpogsåavkari AnneBillingstad,LeneRørvikogNina KristinHoltamedgodtover800poeng. EtmegetinteressantpoengeratGTIsinekasterenåerdestørstepoengplukkernei veteranserien,detvilleværtensensasjonforbareetparårsideni løpeklubbengti.kurt JanWathneharåretsbesteresultatblantmennenemedsittkulestøtpå12.11,bådehanog JohannesBaardsenharogsåsværtgodediskoskast.Påløpssidendominerernybakt veteranløpertoreolavkristiansenmedgoderesultaterpåalleløpover800m,mensjohan Løland,ReidarZapf GiljeogIvanSchmidtThorsnesbidrartilen alltimehigh forgtisitt førstelag. Tilsluttlaosstamedatvåreutøvereharsatt16kretsrekorderisineårsklasser,7avdemi kast.ogforførstegangogsåistav,hererreidarzapf Giljemesteren. Tinestafetten EnfornøyelseforosssomergladifriidrettåsesåmangemenneskerisvingpåStavangerStadion10.mai. 162påmeldtelag 8personerpåhvertlag 4jenterog4gutter ca.1300deltagere +lagledere +fantastiskeheiagjenger +klassekamerater +framtidigedeltager =rundt2500personerpåstavangerstadion.

14 Enfornøyelseåseiverentilutøverne,ogikkeminstheiagjengenesom løftet klassekameratenesinerundtstadion.selv omregnetkometterhvert,ladetikkenoedemperpåstemningenpåtribunenogutepåbanen. Roaldsøyblekårettilbesteheiagjeng. TilogmedengjengfraSinnesSkuleiSirdalenhaddetattturentilStavangerStadionforådeltapåTinestafetten. BjørgHagenhaddeengasjertgodevennerforåfågjennomførtdettearrangementet.Medlittinnsatsfrafriidrettskretsen ogskjalgblestafettengjennomførtpåtidsskjema.

15 Statusmedlemmer: DetharblittforetattenopprydningiGTIsittmedlemsregisteri2012.Endelpersonersomvar oppførtsommedlemmerharikkeværtaktivepåflereårellerharikkeværtinnmeldt,menkun deltattvedenkeltarrangement.viharjobbetforatmedlemsregisteretvårtskalværeenoversikt overbetalendemedlemmer.idenneprosessenharvi(styret)strøketendelikke betalende medlemmer. Informasjonominnbetalingavkontingentfor2012bleførstegangsendtutijuni2012. Informasjonenblesendttildeavmedlemmenevihaddee postadressetil(ca.70%),samtat informasjonenblelagtutpågtisinnettside.detblesendtuttopurringer.deretterbledetsendt personlige posttilallemedlemmersomendaikkehaddebetalt.idennebledetopplystomat dersommanikkebetaltekontingentenblemanautomatiskutmeldtavgti. Vedårsskiftet2011/2012vardetregistrert176medlemmer(endelavdissehaddeikkebetalt kontingentfor2011,noenaldri). Statusper er104betalendemedlemmer.Avdisseer13støtte ellerstyremedlemmer (betaltkr100, ),15harbegrenset,ogresten(76stk)harfulltmedlemskap. GTIharmottatt8skriftligeutmeldinger,ogviharfått20nye,betalendemedlemmeri2012.Videre har10personermeldtovergangtilandrefriidrettsklubberfraogmed Statusmarkedsutvalget: HovedsakenesomblejobbetmedvarStavangerMaraton,veteranNMog3 sjøersløpet. SamtfokuspåopprettholdekontaktmedvårehovedsponsorerMaratonOilogCentrica somhovedsponsorforhenholdvissmog3 sjøers. ViderebledetstartetforhandlingermedStavangerAftenbladommuligsamarbeidavtalefor 2013,enavtalesomvilbliveldigpositivforklubben.Avtalenvilforhåpentligvisbliferdig forhandletistartenavdetteår. MaratonOilogCentricavar,ogermegetpositivetilklubbenogvilogsåværemedsom hovedsponsorforsinerespektiveløp StavangerMaratonog3 sjøersi2013medhvertfalltilsvarendebeløp,(disseavtaleneskal ogsåformaliserespånyttsnarlig) Markedsutvalgetholdtseggodtinnenforavtaltkostnadsbudsjettfor2012. Destørstekostnadenevar Annonseringvedr.vårearrangement 2stkhalvsideannonseforStavangerMaratoniKondis,utgaveaprilogjuni,+løpende bannerpåkondis.noi4mnd. 3stkannonseringeriStavangerAftenbladforStavangerMaraton,mai,juniogaugust. 1stkannonseiLokalavisa.StavangerMaraton,Juni. 2stkannonseiStavangeraftenblad,3 sjøersløpet, TrykkingavplakaterogflyersforbådeStavangerMaratonog3 sjøers. InnkjøpavT shirtforløperne,stavangermaratonog3 sjøers.(hervarogsåmagasinblå medsomsponsor)

16 Statussportsligutvalg: Mellom oglangdistanse DetharværtetsværtspennendeogminneriktårforGTI`smellom oglandistansemiljøsettmed sportsligeøyne,bådepåseniorogveteransiden.vistartetåretssesongpåenflottmåteunder SolastrandenHalvmaraton.CathrineStabelHenriksenvanthalvmaratonforkvinner,mensTomErik Halvorsenvant10kmformenn. Andreukenifebruardroengodmiksavvåresprintere,mellom oglangdistanseløperepå treningsleirtilmarbella,spania.defortalteomenflottturmedmangegodetreningsøkterog hyggeligesosialeaktiviteter. Åretsinnendørs NMbleavholdtiSteinkjer.ØrjanGrønnevigtokåretsførsteNM medalje,sølvims 3000m,pådenfinetiden Underveteraninnendørs NMvardetvårungdommeligeveteranløperBjørgHagensomimponerte mest.etteretmegetgodtløppålørdagsenkethunrekordenpå1500mmednesten20sekunder, dennyeerpå ÅretsNMterreng,kortløype,gikkavstabelenivakreStrandebarmiHordaland.GTIgjordeseg bemerketundermesterskapet,dennegangførstogfremstpådamesiden.anneøstbøfrafjordtok gulliklassekv40 44,SivHoumbogsågulliklasseKV35 39ogdetbleengledeligbronsemedaljetil BrittHegeNicolaysenisammeklasse.MaureenMesarosogBrittHeskestadtokogsåmedaljeri klassekv45 49.ToreneGTI lagpådamesidendominertesøndagenskretsstafettmed3. og4.plass. ØrjanvarmedpåRogalandsførstelagsomtoksølv. GTIvarogsåmedtilåsettesittpregpåvårensstoreløpsmønstringiStavanger,Siddisløpet.Ørjan (24.13)iMEogAnneJorunnHodne(30.18)iKEvarbeggeknusendeoverlegnevinnere.Enflott3. PlasspåEliseHayOpsahlog4.PlasspåKari AnneBillingstad. Holmenkollstafettenbleensportsligoppturogensærdeleshyggeligsosialbegivenhetforklubbens medlemmer.guttapåførstelagetklarteåbeholdeplassensinieliteklassenetteråhakommetpå 15.plassmedtiden54.38.Ørjanhadderaskesteetappetidpå10.etappe,sammetidsomSondre NorstadMoen.Mennseniorlagetforbedretsegmednesten4minutterfraifjor,ogkominnpåtiden ,noesomholdttil28.plassiklassen.Damelagetmangletmangeavsinestjerner,menendte pådengodetiden (11.plass).gtihaddeogsåetseniorlagmedpådamesidensomendtepå 12.plassmedtiden OgsåNMhalvmaraton,sombleavholdtiHegra,bleensuksessforGTI.GulltilAnneJorunniKSpå tiden gullogsåtiljanneelinvatnalandijuniorklassenpåtiden trondarnerugland toksølvimspåtiden ÅretsHoved NMbleavholdtiKristiansand.Vårenestedeltaker,Ørjan,toksesongensandre individuellenm medaljedahanløpinntil3.plasspå5000m. IlikhetmedSolastrandenHalvmaraton,tokviunderStavangerMaratonnoenavdegjeveste plassenepåpodietselv.elisevanthalvmaratonfordamer,annejorunnvant10km.

17 Veteran NMiStavangerblearrangertavGTIpåStavangermedgodhjelpfraandreklubberi nærregionen.gtiblebesteklubbundermesterskapet. ØrjanGrønnevigvantetsuverentNM gulliterreng langløype,påås.herslohanblantannet regjerendeeuropamesterpå1500m,henrikingebrigtsen. KystløpetarrangeresavdetoGTI løpernethomashetlandogkjetiltorgerseniegersund.anne JorunnHodneogKari AnneVeenBillingstadtokdobbeltseieriden6.utgavenavkystløpet. 3 sjøersløpetbleavvikletunderypperligeløpsforholdiår.cathrinestabel Henriksengjordenoket sterktløpdahuntoken2.plassikvinneklassen,menslenerørvikblenr.4.iherreklassenbletom ErikHalvorsennr.3. IÅretsVålandGPbledetdobbeltseierforGTI.CathrineStabel Henriksenvantkvinneklassen,mens TomErikHalvorsenvarbestavmennene. ItilleggtildisseresultatenetokGTI løpereflerekm gull,innendørsogutendørs.vitokogsåhjem seireistrandaløpet,undheimsløpet,strandamila,7 nutsturen,bdo mila,suleskardmaraton, FitjanutenOpp,Hardangerviddamaraton,VarhaugmilaogFrøylandsvannetrundt,forånevnenoen løp.detbleogsåprestartgodeultraløpfranoenavvåreutøverepålaugavegurultramaraton,bislett 24 timersogundheim6 timers. StyrevilretteenstortakktilallebidragsyteresomhargjortsitttilatGTIharklarågjennomføre megetgodearrangementi2012. JaneTvedtJensen styreleder ErlingHiorth,LeifSivertsen,MartinSvangtun,LindaPedersen,OddJacobsen,TomErikHalvorsen, CathrineStabelHenriksen GTIRegnskap 2012 Budsjett 2013 Resultat 2012 Budsjett 2012 Resultat 2011 Medlemskontingent Sponsorer

18 Refusjonmva Andreinntekter SumKonting./Sponsorer/MVA kompensasjon: Arrangement: SolaHalvmaraton Årsfest Holmenkollstafetten Tinestafetten StavangerMaraton sjøers NMveteran Våland Sumarrangementer: SUMINNTEKTER Andrekostnader: Adm.Klubbsekretær,regnskapsføring Godtgjørelse/reiseutgiftertrenere Tekniskutstyr Stevner/startkontingenter/reiser Klær Diverseutgifter Markedsføringdiv SUMKOSTNADER: SUM

19 Vedlegg 7.2 Årsmelding og regnskap til IL Skjalg Vedlagtiegenfil.

20 Vedlegg 7.3 Foreløpig forslag til vedtekter til ny Skjalg Friidrett Ufravikeliglovnorm Genereltomlovnormforidrettslag IdrettslagetskalhaenlovsomerisamsvarmedNIFslovogdennelovnormen.Lovenskalgodkjennes avidrettskretsen.lovnormenerufravikeligoginneholderetminimumavdetidrettslagetmåhaisin egenlov.nifslovoglovnormforidrettslagskalleggestilgrunnialtlovarbeidiidrettslaget. InnmeldingiNIF VedinnmeldingiNIFmålagetbrukelovnormensomsinlov.FørstetteratlagetertattoppiNIF,kan lagetgjøreendringeriloven. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklistenogkrever2/3flertallavdeavgittestemmer.lovendringenemåsendestilidrettskretsenfor godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endringavlovenkanidrettslagetleggetildetidrettslagetselvansersomnødvendigåharegulerti egenlov.internorganiseringavidrettslagetskalreguleresgjennomidrettslagetsorganisasjonsplan. MotstridmellomidrettslagetslovogNIFsregelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelseiidrettslagetslovognifsregelverk/lovnorm,vilbestemmelseniidrettslagetslovvære tilsvarendeugyldig. NIFslov,bestemmelserogforskrifterertilgjengeligpåwww.idrett.no LOVNORMFORIDRETTSLAG(BOKMÅL) (VedtattavIdrettsstyret28.november2011)

21 Lovfor idrettslag 1,stiftet (dato/år),medsenereendringer,senest av.godkjentav.idrettskretsden I.INNLEDENDEBESTEMMELSER 1Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiskekomité(nif). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal byggepågrunnverdiersomidrettsglede,fellesskap,helseogærlighet. 2Organisasjon (1)Idrettslageterselveiendeogfrittståendemedutelukkendepersonligemedlemmer. 2 (2)Idrettslagetermedlemavde(t)særforbundsomlagetsårsmøtebestemmer. 3 (3)IdrettslagetermedlemavNIFgjennom idrettskrets,hørerhjemmei.kommune,og ermedlemav.idrettsråd 4. (4)IdrettslagetskalfølgeNIFsogtilsluttedeorganisasjonsleddsregelverkogvedtak.NIFslovgjelder foridrettslagetuavhengigavhvasommåtteståiidrettslagetsegenlov. 3Medlemmer (1)Allesomakseptereridrettslagetsogoverordnedeorganisasjonsleddsregelverkogvedtakkanbli tattoppsommedlem. Ensøkerkanikketasoppsommedlemutenåhagjortoppdeøkonomiske forpliktelsenetilidrettslagetogandreorganisasjonsleddinif. (2)Medlemskapkannektesisærligetilfeller.Idrettslagetsavgjørelsekanpåklagestilidrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyretinnen3ukeretteratrekommandertmeldingermottatt. (3)Medlemskapiidrettslageterførstgyldigogregnesfradendagførstekontingenterbetalt. (4)MedlemmetplikteråoverholdeNIFs,tilsluttedeorganisasjonsleddsogidrettslagetsregelverkog vedtak. (5)Utmeldingskalskjeskriftligogfårvirkningnårdenermottatt. 1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 2 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

22 (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslagetogskalstrykesfralagetsmedlemsliste.medlemsomhartaptsittmedlemskapkanikke tasoppigjenførskyldigkontingenterbetalt. (7)Idrettslagetskalføremedlemslister. (8)Idrettslagetplikteråføreelektroniskemedlemslisteriidrettensnasjonalemedlemsregisteritråd medforskriftgittavidrettsstyret. 5 4Medlemskontingentogavgifter Medlemskontingentenfastsettesavårsmøtet.Andreavgifter/egenandelerkankrevesfordeltakelsei idrettslagetsaktivitetstilbud. II.TILLITSVALGTEOGANSATTE 5Kjønnsfordeling (1)Vedvalg/oppnevningavrepresentantertilårsmøte/ting,samtmedlemmertilstyre,rådogutvalg mv.iidrettslagetskaldetvelgespersonerfrabeggekjønn. (2)Sammensetningenskalværeforholdsmessigiforholdtilkjønnsfordelingenimedlemsmassen,dog slikatdetskalværeminsttorepresentanterfrahvertkjønnderdetvelgeselleroppnevnesmerenn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert.ansattesrepresentanttellerikkemedvedberegningenavkjønnsfordelingen. (3)Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjonfradennebestemmelsen. (4)Idrettsstyretkangiforskriftomnærmerevilkårfordispensasjonogkonsekvenseneavmanglende oppfyllelseavbestemmelsen. 6 6Generelleregleromstemmerett,valgbarhet,forslagsrettm.v. (1)Foråhastemmerettogværevalgbarmåmanværefylt15år,værtmedlemavidrettslagetiminst énmånedoghaoppfyltmedlemsforpliktelsene 7.Ingenkanmøteelleravgistemmevedfullmakt. (2)Enarbeidstakerietidrettslagharikkestemmerettpåidrettslagetsordinæreellerekstraordinære årsmøte.dettegjelderikkeforspiller/utøvermedkontraktogmedlemskapilaget. (3)Enpersonkanikkesamtidiginnehamerennettavfølgendeverviidrettslaget:medlemavstyre, valgkomité,kontrollkomité,lovutvalg,revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 5 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 6 Se forskrift til NIFs lov For eksempel skyldig kontingent.

23 (5)Engasjertrevisorhartalerettpåordinærtogekstraordinærtårsmøteisakersomliggerinnenfor sittarbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøteiidrettslaget. (7)Medforslagsrettmenesrettenformedlemtilåfremmeforslagtilidrettslagetsårsmøteogtilå fremmeforslagunderårsmøtet. 7Valgbarhetogrepresentasjonsrettforarbeidstakerogoppdragstaker (1)Enarbeidstakeriidrettslageterikkevalgbartilvervilagetelleroverordnedeorganisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdetopphører. (2)Enarbeidstakeriidrettslagetkanikkevelgeselleroppnevnessomrepresentanttilårsmøte/ting ellermøteioverordnedeorganisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskapiidrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignesmedetansettelsesforholdmedidrettslaget. (5)Dennebestemmelsenerikketilhinderforatidrettslagetgirdeansatteretttilåutpekeeteller fleremedlemmerblantdeansattetilidrettslagetsstyre. (6)Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjon. (7)Idrettsstyretkangiforskriftomnærmerevilkårfordispensasjon. 8 8Valgbarhetogrepresentasjonsrettforandrepersonermedtilknytningtilidrettslaget (1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiskeinteresseidriftenavidrettslaget.begrensningengjelderikkeforstyremedlemoppnevnt avidrettslaget.tillitsvalgtsomfårenslikavtale,styreverv,ansettelseellereierandel,plikteråfratre tillitsvervet,oggjeninntrernårforholdetopphører. (2)Personsomihenholdtilførsteleddikkeervalgbar,kanhellerikkevelgeselleroppnevnessom representanttilårsmøte/tingellermøteioverordnedeorganisasjonsledd. (3)Idrettskretsenkannårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjon. (4)Idrettsstyretkangiforskriftomnærmerevilkårfordispensasjon. 9 8 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og 2-7.

24 9Inhabilitet (1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlagetforenavgjørelseellertilåtreffeavgjørelse: a)nårvedkommendeselverpartisaken b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp eller nedstigende linje eller i sidelinjesånærsomsøsken c)nårvedkommendeerellerharværtgiftmedellererforlovetellersamboermedenpart d)nårvedkommendelederellerharledendestillingi,ellerermedlemavstyretietorganisasjonsledd ellerannenjuridiskpersonsomerpartisaken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tillitentilvedkommendesupartiskhet;blantannetskaldetleggesvektpåomavgjørelsenisakenkan innebæresærligfordel,tapellerulempeforvedkommendeselvellernoensomvedkommendehar nærpersonligtilknytningtil.detskalogsåleggesvektpåominhabilitetsinnsigelseerreistavenpart. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendesstandpunktogidrettsligeinteresserikketilsieratvedkommendevikersete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse rettersegmotellersomsakenellersdirektegjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingenavdemdeltavedavgjørelsenavsinegenelleretannetmedlemshabilitet,medmindreorganet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.medlemmetskaligodtidsifraomforholdsomgjørellerkangjørevedkommendeinhabil.før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsendersomdetkangjøresutenvesentligtidsspilleellerkostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommendeselvforeleggespørsmåletforsinnærmesteoverordnetetilavgjørelse. (8)Bestemmelsengjelderikkepåårsmøtetiidrettslaget. 10Vedtaksførhet,flertallskravogprotokoll 9 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og 2-7.

25 (1)Nårikkeanneterbestemt,erstyrer,komiteerogutvalgiidrettslagetvedtaksførenåretflertallav medlemmeneertilstede.vedtakfattesmedflertallavdeavgittestemmene.vedstemmelikheter møteledersstemmeavgjørende. (2)Vedtakkanfattesvedskriftligsaksbehandling 10 ellervedfjernmøte 11.Vedskriftligsaksbehandling sendeskopieravsakensdokumentersamtidigtilallemedlemmermedforslagtilvedtak.forgyldig vedtakkrevesatflertalletavmedlemmenegirsintilslutningtildetfremlagteforslaget,ogtilatdette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommuniseremedhverandre. (3)Detskalføresprotokollfrastyremøter. 11Tillitsvalgtesrefusjonavutgifterogtaptarbeidsfortjeneste.Godtgjørelse Tillitsvalgtkanmottarefusjonfornødvendige,faktiskeutgifterinkluderttaptarbeidsfortjeneste,som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorarskalfremkommeavårsberetningen. III.ØKONOMI 12Regnskap,revisjon,budsjettmv. (1)Idrettslageterregnskaps ogrevisjonspliktig. (2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. KontrollkomiteensoppgaverfølgeravNIFslov (3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikringskalværetegnetfordemsomdisponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. (5)Budsjettetskalværerealistisk,ogresultatetskalikkeviseunderskuddmedmindredetdekkesav positivegenkapital. (6)Idrettslagetkanikkegilånellerstillegarantierforlånhvisikkelånetellergarantienersikretmed betryggendepantellerannenbetryggendesikkerhet.sikkerhetenforlånoggarantierskalopplysesi notetilårsoppgjøret. 10 For eksempel møte per e-post. 11 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

26 (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV.ÅRSMØTE,STYRE,UTVALGMV. 13Årsmøtet (1)Årsmøteteridrettslagetsøverstemyndighet,ogavholdeshvertåri.. 12 måned. (2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annenforsvarligmåte,herundervedkunngjøringipressen,eventueltpåidrettslagetsinternettside. Innkallingkanhenvisetilatsaksdokumentenegjørestilgjengeligpåinternettellerpåannenforsvarlig måte.forslagsomskalbehandlespåårsmøtetmåværesendttilstyretsenest2ukerførårsmøtet. Fullstendigsaklisteogandrenødvendigesaksdokumentermedforslagmåværegjorttilgjengeligfor medlemmenesenestenukeførårsmøtet. (3)Vedinnkallingistridmedbestemmelsen,avgjørårsmøtethhv.undergodkjenningavinnkallingog godkjenningavsaklisten,omårsmøteterlovliginnkaltogomdetersakersomikkekanbehandles. (4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/ellermediatilåværetilstede,eventueltvedtaatårsmøtetkuneråpentformedlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarerantalletstyremedlemmeriht.idrettslagetslov.dersomårsmøtetikkeervedtaksført,kandet innkallestilårsmøtepånyttutenkravtilminimumsdeltakelse. (6)Påårsmøtetkanikkebehandlesforslagomendringilovellerbestemmelsersomikkeeroppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigetepåårsmøtetvedtardet,vedgodkjenningavsaklisten. 14Ledelseavårsmøtet Årsmøtetledesavvalgt(e)dirigent(er).Dirigenten(e)behøverikkeåværemedlemavidrettslaget. 15Årsmøtetsoppgaver (1)Årsmøtetskal 13 : 1.Godkjennedestemmeberettigede. 2.Godkjenneinnkallingen,saklisteogforretningsorden. 3.Velgedirigent(er),referent(er) 14 samt2medlemmertilåunderskriveprotokollen. 12 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år. 13 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

27 4.Behandleidrettslagetsårsmelding,herundereventuellegruppeårsmeldinger. 5.Behandleidrettslagetsregnskapirevidertstand. 6.Behandleforslagogsaker Fastsettemedlemskontingent. 8.Vedtaidrettslagetsbudsjett 9.Behandleidrettslagetsorganisasjonsplan Foretafølgendevalg: 17 a)lederognestleder b)...styremedlem 18 og..varamedlem c)øvrigevalgihenholdtilårsmøtevedtattorganisasjonsplan,jf.pkt.9. d)2revisorer 19 e)representantertiltingogmøterideorganisasjonsleddidrettslagetharrepresentasjonsrett. f)valgkomitémedlederog2medlemmerog1varamedlemfornesteårsmøte. (2)Lederognestledervelgesenkeltvis.Deøvrigemedlemmertilstyretvelgessamlet.Derettervelges varamedlemmenesamlet,ogvedskriftligvalgavgjøresrekkefølgeniforholdtilstemmetall. (3)Valgkomiteenvelgespåfrittgrunnlag,etterinnstillingfrastyret.. 16Stemmegivningpåårsmøtet (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møteelleravgistemmevedfullmakt.blankestemmerskalansessomikkeavgitt. (2)Valgforegårskriftlighvisdetforeliggermerennettforslagellerdetfremmeskravomdet.Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedlersomerblanke,ellersominneholderikkeforeslåttekandidater,ellerikkeinneholder detantalldetskalstemmesover,tellerikke,ogstemmeneansessomikkeavgitt. 14 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 16 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.. 17 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. 18 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 19 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

28 (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalgstemmelikhet,avgjøresvalgetvedloddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkeligmangekandidaterharoppnådddetteiførsteomgang,ansesdevalgtsomharfåttmer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valgetvedloddtrekning. (5)Foråværegyldigmåvalgværegjennomførtihenholdtil 5til8. 17Ekstraordinærtårsmøte (1)Ekstraordinærtårsmøteiidrettslagetinnkallesavidrettslagetsstyremedminst14dagersvarsel etter: a)vedtakavårsmøtetiidrettslaget. b)vedtakavstyretiidrettslaget. c)vedtakavstyretioverordnetorganisasjonsledd. d)skriftligkravfra1/3avidrettslagetsstemmeberettigetemedlemmer. (2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herundervedkunngjøringipressen,eventueltpåidrettslagetsinternettside.innkallingkanhenvise tilatsaksdokumentenegjørestilgjengeligpåinternettellerpåannenforsvarligmåte. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4)Ekstraordinærtårsmøteiidrettslagetskalbarebehandledesakersomerangittivedtaketelleri kravetominnkallingavårsmøtet.saklisteognødvendigesaksdokumenterskalfølgeinnkallingen. 18Idrettslagetsstyre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 20 mellom årsmøtene. (2)Styretskal: Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. 21 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen.

29 a) b) c) d) Iverksetteårsmøtetsogoverordnedeorganisasjonsleddsregelverkogvedtak. Påseatidrettslagetsmidlerbrukesogforvaltespåenforsiktigmåteisamsvarmeddevedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruksfordisse. Representereidrettslagetutad. e) Oppnevneansvarligforpolitiattestordningen. 22 (3)Styretskalholdemøtenårlederenbestemmerdetelleretflertallavstyremedlemmeneforlanger det. 19Grupper/avdelinger/komiteer (1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. (2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. 15pkt.9. (3)Forgrupper/avdelingersøkonomiskeforpliktelserhefterheleidrettslaget,oggrupper/avdelinger kanikkeinngåavtalerellerrepresentereidrettslagetutadutenstyretsgodkjennelsejf. 19. V.ØVRIGEBESTEMMELSER 20Alminneligedisiplinærforføyninger,sanksjoneretterkamp ogkonkurranseregler,straffesaker ogdopingsaker Foralminneligedisiplinærforføyninger,sanksjoneretterkamp ogkonkurranseregler,straffesakerog dopingsakergjeldernifslovkapittel11og12. 21Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha værtoppførtpåsaklisten,ogkrever2/3flertallavdeavgittestemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslagetselvtrerikkeikraftførdeergodkjentavidrettskretsen.godkjenningenerbegrensettil debestemmelsersomnifslovomfatter. 22 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming.

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING Lov for Sagene Idrettsforening 1, stiftet 21.07. 1921, med senere endringer, senest av 12.06.2012 godkjent av Oslo idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb 1, stiftet 4. mai 2011, med senere endringer, senest av 25. april 2013. godkjent av Akershus idrettskrets den 22. juni 2011. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget )

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Oslo Pistolklubb 1, stiftet 1. juni 1922, med senere endringer, senest av 13. mars 2013, godkjent av Oslo idrettskrets den 20. februar 2014 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19. Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.04/2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 Vedtatt 21. juni 1989. Senere endret i Årsmøtet 29. mars 2001, Årsmøtet 1. juni 2006, Årsmøtet 9. juni 2009, og Årsmøte 18. april 2013 Siste endring basert

Detaljer

Lov for Egersund Dykkeklubb

Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb, stiftet 19. oktober 1974 Vedtatt med senere endringer, senest av 22.02.2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets 28.02.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Vedtekter Moi IL, forslag Årsmøte 20.03.2013. Vedtekter FOR MOI IDRETTSLAG. Side 1 av 9

Vedtekter Moi IL, forslag Årsmøte 20.03.2013. Vedtekter FOR MOI IDRETTSLAG. Side 1 av 9 Vedtekter FOR MOI IDRETTSLAG Side 1 av 9 Vedtekter Moi IL. Grunnlaget for vedtektene er fra NIF, disse revideres fortløpende, Moi IL forplikter seg til å følge disse. Ref. NIF s basis-lovnorm for idrettslag.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hesseng idrettslag 1, stiftet 14.9.98, med senere endringer, senest av årsmøtet 2013 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

LOVER FOR FOTBALLAGET FART

LOVER FOR FOTBALLAGET FART LOVER FOR FOTBALLAGET FART Lov for FL FART, stiftet 28.februar 1934, med senere endringer, senest av årsmøte 13.februar 2013 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979.

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Denne lovteksten bygger på: Norges Idrettsforbunds LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Ålesund Volleyballklubb 1, stiftet 20.06.1972, vedtatt 23.05.2013, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 14.05.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Slåstad idrettslag 1, stiftet 1. januar 1935. Vedtatt 1. november 1945 med senere endringer, senest av 4. februar 2013. Godkjent

Detaljer

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012.

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. Lov for 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Orkanger Idrettsforening

Lov for Orkanger Idrettsforening Lov for Orkanger Idrettsforening Orkanger idrettsforening 1, stiftet 01.01.1901, er en sammenslutning av Orkanger Idrettslag, stiftet 01.01.1901, Orkanger Turnforening, stiftet 08.11.1929, Idrettsforeningen

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb, stiftet 3. januar 1996, med senere endringer, senest av 21. februar 2012, og sendes

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for NKK er vedtatt på årsmøte i NKK 28. februar 2013. Den er laget med utgangspunkt i lovnorm for Idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret i Norges

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Sylling idrettslag 1, stiftet 27. november 1927 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hitra idrettslag 1, stiftet 12.01.1979, med senere endringer, senest av 02.03.2015 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Tønsberg Innebandyklubb 1, stiftet november 2006, godkjent av Vestfold idrettskrets den 17.

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG Lov for Årstad Idrettslag 1, stiftet 8/11 1918, med senere endringer, senest av 18/2 2013 godkjent av Hordaland idrettskrets den x/x 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOV FOR DANSEKLUBBEN STUDIO 1

LOV FOR DANSEKLUBBEN STUDIO 1 LOV FOR DANSEKLUBBEN STUDIO 1 Lov for Danseklubben Studio 1 IL 1, stiftet 11.11.2002, med senere endringer, senest av 21.3.2013 godkjent av Akershus idrettskrets den Loven følger lovnorm for idrettslag.

Detaljer

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB LOVER FOR UISK 05. februar 2013 LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB Lov for Ullensaker Issportklubb, stiftet 15. mai 2012, godkjent av Akershus idrettskrets den (fylles ut etter godkjenning.). I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Båtsfjord Sportsklubb 1, stiftet 15.01.1932, med senere endringer, senest 12.03.2012 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Heddal Idrettslag 1, stiftet 22/11-1917, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 godkjent av Telemark idrettskrets

Detaljer

LOV FOR AURE IDRETTSLAG

LOV FOR AURE IDRETTSLAG LOV FOR AURE IDRETTSLAG Lov for Aure Idrettslag 1, stiftet 17.04.1922 med senere endringer, senest av 07.12.2011 godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 06.11.2012 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1 juni 1965, med senere endringer, senest av 7 mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19 mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1. juni 1965, med senere endringer, senest av 7. mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Sportsklubben Træff

Lov for Sportsklubben Træff Lov for Sportsklubben Træff Lov for Træff, Spkl stiftet 1.10.1924 Vedtatt på årsmøte 2.11.2011. Godkjent av Idrettsstyret (1) 17.11.2011 Oppdatert iht lovendringer på idrettstinget, mai 2011 og lovnormer

Detaljer

Lov for Amasone Fotballklubb 1, stiftet 8. mars 2009, med senere endringer, senest av 8. mars 2013 godkjent av Akershus idrettskrets den

Lov for Amasone Fotballklubb 1, stiftet 8. mars 2009, med senere endringer, senest av 8. mars 2013 godkjent av Akershus idrettskrets den Lov for Amasone Fotballklubb 1, stiftet 8. mars 2009, med senere endringer, senest av 8. mars 2013 godkjent av Akershus idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Formålet til Amasone Fotballklubb

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Hedrum Orienteringslag 1, stiftet 28/1 1966, med senere endringer, senest av 5/3 2012 godkjent av Vestfold idrettskrets den 26. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

(1) Neset fotballklubb sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Neset fotballklubb sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Neset fotballklubb, stiftet 1.6.1905, med senere endringer, senest på klubbens årsmøte 10. februar 2013. Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets 27.februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Arendal Cycleklubb 1, stiftet 14.februar 1975, med senere endringer, senest av 26/2-2013 og forhåndsgodkjent av Aust-Agder Idrettskrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL ROS

VEDTEKTER FOR IL ROS VEDTEKTER FOR IL ROS (Vedtatt av årsmøtet 18. mars 2013). Lov for idrettslaget 1 R.O.S., stiftet 20. mars 1963 etter sammenslåing av Spikkestad Idrettsforening (stiftet 6. februar 1919) og Røyken Idrettsforening

Detaljer

Lov for Vingtor RC Club

Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club, stiftet 3. oktober 1957, med senere endringer, senest av Vingtor RC Clubs ekstraordinære årsmøte den 4. mars 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm Vedlegg forslag til lovnorm Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) 1 Lov for Tromsø Trailblazers Amerikansk Fotballklubb, stiftet 26. februar 2013, med senere endringer, senest av.godkjent av.idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Trondheim triatlonklubb

Lov for Trondheim triatlonklubb Lov for Trondheim triatlonklubb stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011)

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) Lov for Helset Idrettsforening, stiftet 4. februar 1986, med senere endringer, senest av 11. november 2013, godkjent av

Detaljer

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Ullern Idrettsforening, stiftet 14. desember 1971 iht. vedtak om sammenslutning av Bestum Idrettsforening

Detaljer

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no.

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 24.03.2015 LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. Lov for Ullern

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Gresvik IF s lover vedtatt på årsmøte 4. mars 2012

Gresvik IF s lover vedtatt på årsmøte 4. mars 2012 Gresvik IF s lover vedtatt på årsmøte 4. mars 2012 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012)

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Bergen Klatreklubb 1, stiftet 01.09.1978, med senere endringer, senest av 05.03.2013 godkjent

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Åsane Turn 1, stiftet 04.11.1971 med senere endringer, senest av 06.03.2013 godkjent av Hordaland.idrettskrets den I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år).

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Stavanger Kajakklubb, stiftet 31. oktober 1968, vedtatt med senere endringer, senest

Detaljer

Lov for Hånes Idrettsforening Stiftet 9 mars 1978

Lov for Hånes Idrettsforening Stiftet 9 mars 1978 Lov for Hånes Idrettsforening Stiftet 9 mars 1978 Lov vedtatt av årsmøtet 12 mars 1995 Godkjent av Idrettskretsen og Norges Idrettsforbund 19 sept. 1995 Endret 19 feb. 1998 ( 9-12-14-15 ) Endret 19 mars

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

N E S S P O R T S K L U B B

N E S S P O R T S K L U B B L O V for N E S S P O R T S K L U B B Vedtatt på årsmøtet 1. mars 2017 Godkjent av Idrettsstyret.. Side 1 av 14 LOV FOR NES SPORTSKLUBB Lov for Nes sportsklubb, stiftet 4. januar 1899, med senere endringer,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Kongsberg padleklubb Stiftet xx.xx 1983, med senere endringer, senest av 04.03.13 godkjent av Buskerud idrettskrets den (Etter lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) I. INNLEDENDE

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Holmestrand Sykkelklubb 1, stiftet 10.03.1999, med senere endringer, senest av 13.03.2013 godkjent av Vestfold idrettskrets

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Kongsberg padleklubb Stiftet xx.xx 1983, med senere endringer, senest av 10.01.2017 godkjent av Buskerud idrettskrets den (Etter lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR KOLNES IDRETTSLAG

LOV FOR KOLNES IDRETTSLAG LOV FOR KOLNES IDRETTSLAG Lov for Kolnes idrettslag, stiftet 15.12.1978, med senere endringer, senest av 26. mars 2015 (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for FK Landsås, stiftet 4.juli 1945, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 og godkjent av Troms idrettskrets I. INNLEDENDE

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR MOLDE SEILFORENING, STIFTET 2 JULI 1920. VEDTATT AV ÅRSMØTET 23 JANUAR 2013 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Molde Seilforening, stiftet 02.

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO ISHOCKEYKLUBB

LOV FOR SKEDSMO ISHOCKEYKLUBB LOV FOR SKEDSMO ISHOCKEYKLUBB Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Tromsø Svømmeskole skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer