re_ Berit Rosså Eie Enhetsleder fellestjenester Gjesdal Omsorg lb Sluttrapport fra Kvalitetskommuneprosjektet kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "re_ Berit Rosså Eie Enhetsleder fellestjenester Gjesdal Omsorg lb Sluttrapport fra Kvalitetskommuneprosjektet kommune"

Transkript

1 Gjesdal kommune Fylkesmannen i Rogaland v/bjørn-marius Larsen Postboks STAVANGER Omsorg lb Vår saksbehandler: Deres ref.: Deres dato: Arkiv: Vår ref.: Vår dato: Berit Rosså Eie Telefon: FE-400, T1-&40 10/ Sluttrapport fra Kvalitetskommuneprosjektet Det vises til brev datert vedrørende rapportering av prosjektskjønnsmidler. Vedlagt følger sluttrapporten fra vårt prosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet, og vi takker for prosjektmidlene pålydene kr som vi fikk tildelt til vår delprosjekt "Informasjon om omsorgstjenester". Med hilsen GJESDAL KOMMUNE re_ Berit Rosså Eie Enhetsleder fellestjenester Postadresse Telefon Omsorg Rettedalen Rettedalen Ålgård Telefaks 4330 ÅLGÅRD E-postadresse: Foretaksregister: MVA

2 Foto: Åse Rosnes Granistad Sluttrapport Prosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet (i) z

3 Innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse 2 Sammendrag av prosjektet 3 Langtidssykefraværet på sykehjemmet 3 Kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutteringsfremmende tiltak 4 Informasjon om omsorgstjenestene til befolkningen 5 Etfaringer, vurderinger og anbefalinger fra arbeidsgruppene 6 Sykefravær 6 Kompetanseutvikling 8 Informasjon 10 Erfaringer fra prosjektet 12 Overholdelse av mål og rammer 13 Informasjon 13 Økonomi 13 Tid 13 Vesentlige erfaringer fra Kvalitetskommuneprogrammet - sentralt 14 2

4 Sammendrag av prosjektet Kvalitetskommuneprogrammet har vært et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene Akademikerne, LO-kommune, YS-kommune og UNIO. Driftsutvalget vedtok i 2007 at det skulle søkes opptak i Kvalitetskommuneprogrammet. Søknad ble sendt i mai 2008, og Gjesdal kommune ble med i programmet fra høsten Pro ammets hovedmål: "Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at irmbyggerne merker forbedring. Det er særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesktoren." Samarbeid og læring i nettverk har vært viktige arbeidsformer i programmet, både sentralt og lokalt. Det var en forutsetning om deltakelse både fra politikere, administrativ ledelse og representanter for ansatte i det lokale programarbeidet. 138 av landets kommuner har deltatt i programmet, og representerte med dette 50% av landets innbyggere. Gjesdal har samarbeidet i nettverk med Strand, Klepp, Stord og Karmøy. Med utgangspunkt i hovedmålet ble følgende innsatsområder valgt for omsorgstjenesten i Gjesdal kommune: langtids sykefravær på sykehjemmet kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutterende tiltak informasjon om omsorgstjenestene til befolkningen Langtidssykefraværet på sykehjemmet Det ble satt følgende mål: > Langtidssykefraværet ved sykehjemmet skal ikke overstige 4 % i Resultat Langtidssykefraværet har økt i prosjektperioden fra 3,4% til 6,4% i Første kvartal 2010 er sykefraværet gått ned til 5,6%. Det er ikke lett å finne svar på endringene, men med så fa medarbeidere får enkeltpersoner store utslag i statistikken. Enhetsleder melder etter samtaler med de sykemeldte at sykefraværet ikke er arbeidsrelatert, og i løpet av 2009 har en forhindret sykemelding på tre gravide ved hjelp av tilretteleggingstilskudd. Alle stillingene på sykehjemmet i denne perioden har vært besatt med rett kompetanse, og det har derfor ikke vært spesielle merbelastninger på dette området. Enhetsleder/leder av delprosjektet hadde 1/2 år permisjon i fjor. Dette kan bidratt til svekka fokus selv om vikar har videreført og fulgt opp tiltak i perioden. Videre anbefalin er Selv om langtidssykefraværet har økt, vurderes tiltakene som gode og hensiktsmessige og foreslås videreført. Tett og god oppfølging av leder er en viktig suksessfaktor og bør alltid være på dagsorden. 3

5 Språktrening/praksisplass anbefales også videreført fordi en tidligere har hatt god erfaring, og det er allerede formalisert et samarbeid med Norskopplæringen i kommunen. Dette er også viktig med tanke på mangfold blant medarbeiderne våre. Det vil være viktig å dele disse erfaringene til andre enheter. Se også vesentlige erfaringer fra Kvalitetskommuneprogrammet sentralt. Kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutteringsfremmende tiltak Plan for omsorgstjenestene har satt som mål at følgende videreutdanninger skal være representert i tjenesteområdet: Kreftomsorg og lindrende behandling, aldring og utviklingshemming, demensomsorg, rehabilitering, geriatri, psykisk helse, og rus og psykiatri. Et annet mål har vært å endre kompetansesammensetningen i tjenesteområdet. Resultat Slik det ser ut nå vil tjenesteområde inneha prioriterte fagområder innen 2012 med unntak av medarbeidere med videreutdanning i rus og psykiatri. En kan vurdere videre motivasjon og tiltak i forhold til dette, rekruttere medarbeider med denne kompetansen eller løse slike faglige oppgaver i samarbeid med Avdelingen for psykisk helse. Kompetansesammensetningen i omsorgstjenesten er endret for høyskoleutdanna fra 27 % til 29 %, for medarbeidere med videregående utdanning fra 47 % til 45% og assistenter fremdeles på 26%. Videre anbefalin er Det anbefales at annonsetekstene gjennomgås hvert 2. år for oppdatering/revidering og at det avholdes informasjonsmøter hvert 2. år for å stimulere for skolering av assistenter. Oppgavene kan føres inn i "årshjulet" for faste oppgaver. Ledeme bør videreføre arbeid med å kartlegge behov for ny kompetanse og legge til rette for bruk av kompetansen i avdelingen. Det bør tilstrebes holdninger slik at yrkesgrupper med ulik kompetanse utfyller hverandre, og at det tilrettelegges for tverrfaglig arbeid. Det anbefales videre å videreutvikle merkevarebyggingen i kommunen for god rekruttering. Det foreslås t-skjorter med logo, "rollups" plakater, drikkeflasker, drops og lignende. Gjesdal kommune deltar i et nettverk i forhold til arbeidsgiverstrategi i regi av KS. Vi har satset på å videreutvikle kommunens omdømme og arbeidet med mangfold. Det vil bli arrangert en temadag om omdømme i september 2010 for ledere, tillitsvalgte og sentrale politikere. Hensikten er å komme med konkrete tiltak til videre arbeid. I løpet av høsten 2010 vil det bli fremmet en sak til politisk behandling om dette. 4

6 Informasjon om omsorgstjenestene til befolkningen Målsettingen var at Gjesdals kommunes innbyggere skal ha lett tilgang til forståelig informasjon om de lovpålagte tjenestene, institusjonstjenesten, praktisk bistand og hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt og omsorgslønn. I tillegg ville en se nærmere på å gjøre kontakten mellom bruker og omsorgstjenesten enklere ved å videreutvikle "en dør inn". Resultat Kartlegginger viste at informasjonen om lovpålagte tjenester ble vurdert til å være bedre enn hva en trodde på forhånd. Det viste seg også at papirinformasjon fremdeles er like viktig som internettbasert informasjon. I forhold til "en dør inn" kan synes som kommunens størrelse gjør at det er lett å finne rett dør/rett person. Videre anbefalin er Årlig gjennomgang/revidering av brosj yrene, og vurdere behov for nye. Også en årlig gjennomgang av Internettsidene. Gjennomføre spørreundersøkelser hvert 4. år der informasjon settes på dagsorden og systematisere dokumentasjon på reaksjoner fra befolkningen som uttaler seg om infoi inasjon/informasjonsutveksling. Det bør sørges for at alle medarbeidere som jobber mot publikum, pasienter/brukere og deres pårørende oppdateres på tjenestetilbudet kommunen har når det gjelder lovpålagte oppgaver. For nytilsatte kan dette innlemmes i den årlige opplæringsdagen. Det kan vurderes videre å utforme prosesser blant tjenesteyter, tjenestemottaker og pårørende for å få best mulig opplevd kvalitet for brukerne 5

7 Erfaringer, vurderinger og anbefalinger fra arbeidsgruppene Styringsgruppa ba arbeidsgruppene om tilbakemeldinger på følgende forhold: Oppsummering av tiltak Har vi nådd målene vi hadde satt oss (jf. Oppdraget til arbeidsgruppen og egne arbeidsmål)? Hva anbefaler arbeidsgruppene en skal arbeide videre med ev. gjøre mer av? Legge frem ideer om hvordan det kan jobbes videre og innlemme tiltak i ordinær drift? Hva har vi lært? Hvordan videreformidle våre erfaringer? Tilbakemeldingene blir presentert i sin helhet. Sykefravær Arbeids ens sammensetnin Oddny H. Bjorland, Tuva Stølen og May Kristin Håland Delprosjektet ble støtte av KLP med kr ,- Oppsummering av tiltak/måloppnåelse Videreføre de ode nærværsfaktorervi allerede har Nærværsfaktorene har fått et økt fokus i prosjektperioden, og de er fremdeles en viktig grunn for å være på jobb og for å ha motivasjon for å komme tilbake etter sykefravær. Tett oppfølging fra nærmeste leder er viktig og det utarbeidet sjekkliste for oppfølingsarbeidet. Vi opplever en stadig faglig utvikling med nye utfordringer som personalet håndterer på en veldig god måte. Vi har hatt vekslende erfaring med språkpraksis i perioden, da noen av praktikantene har trukket seg etter opplæring, noe som har vært frustrerende for personalet. Tilretteleggingstilskudd har blitt brukt i stor grad i perioden, spesielt for gravide. Denne ordningen har blitt veldig positiv for sykehjemmet, da en har beholdt personal med nødvendig kompetanse i jobb frem til fødselen. Per i dag er det ansatte med riktig kompetanse i alle ledige stillinger, inkludert vikariatene. Dette skyldes god og viktig omdømmebygging fra personalet sin side, og et godt rykte gjør oss attraktive på arbeidsmarkedet. Kartle e via s ørresk'ema o interv'u av de som har hatt lan idss kefravær Tilbakemeldingsskjemaet fra sykemeldte har ikke blitt brukt etter planen. Noe av grunnen er at leder opplever dette som dobbelføring, da Individuell oppfølgingsplan dekker dette behovet. Skjemaet var et tilbud til dem som var sykemeldte, og det har blitt levert inn 2 skjema. I oppfølgingssamtalene har dog spørsmålsstillingene blitt tatt opp, og en av de spurte har opplevd press ift det å være på jobb. 6

8 Trenin med innleid instruktør Det har i prosjektperioden blitt avholdt to treninger med instruktør. Første treningstime var styrketrening. De som kom på fritiden fikk timen godtgjort i timebank. Evalueringen etter denne timen var stive og støle bein med gangsperr i flere dager etterpå, så ønsket for siste time ble Pilates/Yoga. Denne timen ble avholdt på Ålgård sportssenter. Erfaringene så langt viser at de som ønsker å trene gjør dette uavhengig av prosjekter og organisert opplegg fra jobb. Informere om rabattordnin er å ulike trenin ssenter for kommunalt ansatte Informasjon om dette har blitt gitt på kommunens inter- og intranett-sider, i personalmøter og via oppslag på vaktrom. Trim/dans i allrommet en freda i måneden i arbeidstiden for ersonalet Dette har ikke blitt gjennomført på grunn av manglende interesse blant personalet. Jobben videre fremover Majoriteten av tiltakene våre eksisterte også før prosjektet startet, og vil også videreføres selv om prosjektet avsluttes. Dermed er de fleste tiltakene allerede innlemmet i ordinær drift. I sum har vi likevel et økt langtidssykefravær, der vi har en økning fra 3,4 % til 6,4 % i perioden. Det er ikke arbeidsrelatert fravær i perioden. Dette viser at selv om en har fokus på og gjør gode tiltak, er det situasjoner utenfor jobben som gjør at en blir sykemeldt. En kan ikke sykemelde seg fra hjemmet når den totale belastningen i livet blir for stor, da må jobben vike. Hva har vi lært? Det er vanskelig å finne opp kruttet når det allerede er oppfunnet Det vanskeligste i gruppen var å finne på nye tiltak. Vår viktigste lærdom var nok det å få en bekreftelse via nettverkssamlinger/konferanser at det vi allerede gjør er bra. Vi har også sett at det å ha fokus på et område øker bevisstheten rundt sykefravær og årsaker til dette. Hvordan viderebringe våre erfaringer til andre? Vi ser at et tett samarbeid med andre enheter er en viktig del av kunnskapsdelingen. Sykefravær er ofte tema i ledermøter, og lederne snakker sammen om erfaringer og nye tiltak. Det har vært positive tilbakemeldinger fra personalet på treningen i arbeidstiden. Dette kan kanskje være noe også for andre avdelinger. 7

9 Kompetanseutvikling Arbeids ens sammensetnin Gølin Tveit, Anita Haugland, Rebekka Lode og Berit Rosså Eie Oppsummering av tiltak/måloppnåelse Medarbeidere uten formell kom etanse o muntres o 's muli et til å få formell kompetanse: Det har vært avholdt informasjonsmøte i juni Kompetanseutvikling har vært og vil være et obligatorisk tema i medarbeidersamtalen. Fire praksiskandidater har tatt fagbrev i prosjektperioden, fire har startet opp med skolegang for fagbrev i helsefaget. Det har ikke vært arrangert grunnkurs for ufaglærte, og det planlegges ikke å iverksette dette tiltaket. Slike grunnkurs er ikke blitt arrangert i Rogaland prosjektperioden. I ide-fasen ble dette vurdert som et godt tiltak, men det vil ikke bli satt inn krefter på å få arrangert et slik kurs i samarbeid med videregående skoler. Kom etanse ir uttellin i den individuelle å lønnsutviklin en: Oppgavebeskrivelse for ressurspersoner er utarbeidet, og gjennomgås med de aktuelle under medarbeidersamtalen Ev lønnsuttelling må tas i lokale lønnsforhandlinger Utvikle fa li e karriereveier for medarbeidere Har opprettet informasjonsbank på intranettet der Kliniske fagstiger for vernepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere inngår. Ingen medarbeidere har formelt påbegynt dette løpet enda. Når interesserte medarbeidere melder seg vil en i samarbeid stake ut veien til fullført løp. 29 medarbeidere deltar i Demensomsorgens ABC. Det er gitt klarsignal for oppstart av modul to. Det er høyere deltagelse enn målsettingen som var 5-6 medarbeidere Medarbeiderne o muntres til o is støtte til å øke sin fa li e kom etanse Følgende tiltak er iverksatt: Kontinuerlig infoimasjon og motivasjon for kompetanseutvikling i omsorgsposten, mail, personalmøter, MAS og via individuell oppfølging Informasjonsbank på intranett med oversikt over kompetanse- og utdanningsmuligheter Enhetsvise handlingsplaner beskriver kompetansebehovet. To høyskoleutdanna medarbeidere har fullført videreutdanning i lindrende behandling våren 2009, og en medarbeider har søkt om videreutdanning i kreftomsorg til høsten. To høyskole-medarbeidere har startet opp med videreutdanning i aldring og utviklingshemming. Tre medarbeidere har fullført fagskole henholdsvis i rehabilitering, eldreomsorg og kreftomsorg, og to medarbeidere går på fagskole henholdsvis i eldreomsorg og kreftomsorg. En medarbeider med videregående utdanning har tatt etterutdanning i instruksjon. På dette feltet ligger vi godt over fastsatt mål. 8

10 Kom etanse vektle es når ersonell rekrutteres Det er utarbeidet standardtekst for annonser for alle enhetene. Det er ikke utarbeidet tiltaksnotat i forbindelse med budsjettarbeidet grunnet lite handlingsrom i budsjett for Kompetansesammensetningen er endret for høyskoleutdanna fra 27 % til 29 %, for medarbeidere med videregående utdanning fra 47 % til 45% og assistenter fremdeles på 26%. Kompetanse i forhold til årsverk fordeler seg slik: 35 % høyskole, 51 faglærte og 16 % ufaglærte. Hva anbefaler vi at skal arbeides videre med ev. gjøre mer av? Arbeidsgruppen anbefaler ikke å sette inn ressurser på å få arrangert grunnkurs for assistenter. Det kan synes som det ikke er marked for slike kurs nå. Annonsene bør gjennomgås hvert 2. år for oppdatering / revidering. Arbeidsgruppen foreslår å videreutvikle merkevarebyggingen i kommunen for god rekruttering. Det foreslås t-skjorter med logo, "rollups" plakater, drikkeflasker, drops og lignende Hvordan og inn i ordinær drift? Delprosjektet har ikke hatt ekstra økonomiske virkemidler til rådighet og har lagt vekt på økt fokus og bevisstgjøring på tiltak som er lette å videreføre i ordinær drift (Tema i medarbeidersamtaler, handlingsplaner, opplæringsplaner m.v.) Informasjonsmøter anbefales hvert 2. år for å stimulere for skolering av assistenter og kan føres inn i "årshjulet" for faste oppgaver. Hva har vi lært? Prosjektarbeid har for noen vært en ny måte å samarbeide på. En blir kjent på tvers i organisasjonen og enheter, og får på den måten kortere avstander og åpne "skott" mot hverandre. Samarbeid utvider horisonten. Deltagerne i arbeidsgruppen opplever å ha påvirkningskraft og ser tiltak blir iverksatt med gode resultater. Deltagere i arbeidsgruppen har i sitt daglige samarbeid med andre snakket om prosjektet og har bidratt til fokus og engasjement. Prosjektarbeid med evaluering og synliggjøring av resultater bidrar til positivt fokus på hva en får til. Trepartssamarbeidet har ikke vært merkbart i arbeidsgruppen. Hvordan videreformidle våre erfaringer? Informasjon i internavis, intra- internett, samarbeidsmøter, personalmøter, ta kontakt med lokalpressen og Stavanger Aftenblad. Sluttrapport til Oppdragsgiver, Kommunestyret, Drifsutvalget, AMU og administrasjonsutvalget 9

11 - Informasjon Hovedmål: Gjesdal kommunes innbyggere har lett tilgang til forståelig infoilnasjon om de lovpålagte tjenestene. Tille smålsettin En skal videreutvikle "en dør inn" med tanke på å forenkle kontakten mellom publikum og rett adressat i kommunen. Arbeids ens sammensetnin Åse R Gramstad, Elin Idland, Ann-Olaug K Gjesdal og Svein Arne Lindø Oppsummering av tiltak - Gjennomført medarbeiderdag for å informere om lovpålagte tjenester Gjennomført spørreundersøkelser blant politikere, brukerrepresentanter, pårørende, medarbeidere, og en ungdomsskoleklasse i på 10 trinn om eksisterende informasjon er tilgjengelig, forståelig, rett, og relevant. Gjennomført spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som nylig er tildelt nye tjenester om erfaringer med kontakt med kommunen. Har vi nådd målene vi satte oss? Målet for medarbeiderdagen er oppnådd ved at kunnskapen om lovpålagte tjenester er bedre, og nødvendigheten av å ha jevnlig oppdatering er erkjent. Gjennom spørreundersøkelsene har vi fått bekreftet behovet for å jobbe med innhold, språk, layout og tilgjengelighet. Målet som er oppnådd er at disse forbedringsprosessene er satt i gang. Effekt kan ikke måles i prosjektperioden. "En dør inn" delen av prosjektet var bygget på en hypotese om at brukere og pårørende har vansker med å finne rett kontakt i kommunen. Spørreundersøkelsen gir ikke holdepunkter for at denne hypotesen holder, derfor valgte arbeidsgruppa å ikke jobbe mer med denne problemstillingen. Hva anbefaler arbeidsgruppene en skal arbeide videre med ev gjøre mer av? Det må sørges for at alle medarbeidere som jobber mot publikum, pasienter/brukere og deres pårørende oppdateres på tjenestetilbudet kommunen har når det gjelder lovpålagte oppgaver. Hvorvidt dette skal skje gjennom egne medarbeidersamlinger eller i annen form, vil ikke arbeidsgruppen mene mye om. Imidlertid vil en minne om at en medarbeidersamling har andre kvaliteter enn bare å øke kunnskap. Derfor anbefaler arbeidsgruppen at det arrangeres slike samlinger. Omsorgssjefen har ansvar. Arbeidsgruppa mener også at nytilsatte medarbeidere må orienteres om de lovpålagte oppgavene. Ansvar for dette ligger hos enhetsleder for fellestjenestene. Informasjonsarbeidet ved hjelp av brosjyrer og Internett krever stadig vedlikehold/gjennomgang. Det må være en lederoppgave å iversette tiltak. Informasjon som ikke er oppdatert, og derfor ofte misvisende, må lukes bort. 10

12 - Erfaringen med spørreundersøkelser er vekslende. Det er lett å legge for stor vekt på få besvarelser. Metoden fungerer best med mange respondenter og gjerne i form av intervjuer. Arbeidsgruppen har hele tiden hatt fokus på at det er målpersonen for informasjonen som er den kompetente person til å vurdere om informasjonen holder mål. Derfor må materiellet fra tid til annen evalueres av målgruppene. Ansvaret ligger på den enkelte enhetsleder. Arbeidsgruppa vil på generelt grunnlag hevde at informasjonen må være nøktern i sitt innhold. Overdreven beskrivelse av tilbud skaper overdreven forventning. Det er en sammenheng mellom tilbud og ressurser som er tilgjengelig for å imøtekomme de forventninger som stilles. Denne problemstilling må være tatt hensyn til når informasjonsmateriell utformes. Legge fram ideer om hvordan det kan jobbes videre med å innlemme tiltak i ordinær drift? Revidere brosjyrene hvert år. Samtidig vurdere behov for nye brosj yrer. Grundig gjennomgang av Internettsidene hvert år. Gjennomføre spørreundersøkelser hvert 4. år der informasjon settes på dagsorden. Ha systematisk dokumentasjon på reaksjoner fra befolkningen som uttaler seg om informasjon, og om erfaringer som knytter seg til henvendelser til kommunens tjenesteapparat. Ansvar for å iverksette disse tiltakene ligger på ledelsen. Hva har vi lært? At informasjonen om lovpålagte tjenester slik den er presentert i 2009 blir vurdert å være bedre enn de hypoteser som lå til grunn for valg av informasjon som tema for Kvalitetskommuneprogrammet i Gjesdal kommune At synspunkter om informasjon spriker slik at det er krevende å vite hva en skal legge vekt på i forbedringsarbeidet. Vi antok f eks at internett ( hjemmesidene) spilte en viktigere rolle som medium for informasjon, enn våre spørreundersøkelser tyder på. Prosjektet viser imidlertid at papirbasert informasjon enda spiller en viktig rolle. Hvordan videreformidle våre erfaringer? Presentasjon for politikere, og Bruker og Seniorrådet Invitere lokalavisen til å skrive om innhold i arbeidet Legge ut en orientering om informasjonsprosjektet på kommunens hjemmesider. Orientere aktuelle instanser på anmodning. Skrive om prosjektet i Omsorgsposten Elin Idland Åse R Gramstad Ann-Olaug K Gjesdal Svein Arne Lindø 11

13 Erfaringer fra prosjektet Trepartssamarbeid har bidratt til å forankre, skape bred legitimitet og oppmerksomhet for prosjektet. En har opplevd større involvering / engasjement fra administrasjonen og tillitsvalgte/rnedarbeidere enn fra politisk hold lokalt. Dette kan forklares med ulik kjennskap til drift eller praktiske utfordringer i og med at de er fleste er deltidspolitikere og har kun deltatt på overordnet nivå i Styringsgruppen og som Referansegruppe. Medarbeiderdeltagelse i prosjektgruppen og i arbeidsgruppene vurderes som bra og har gjort at informasjon og engasjement blir spredt ut i organisasjonen, bidratt til et "nedenfra og opp perspektiv" Tiltak for kvalitetsforbedring favner bredt og omsorgstjenesten har tradisjon for fokus på dette. Prosjektarbeidet har bidratt til økt fokus og tiltak i tidfesta fremdriftsplan som gjør at tiltak blir iverksatt og får oppmerksomhet. Det har ikke vært lett å finne på helt nye ting, men en har trukket veksler på nettverssamarbeidet bl.a med sykefraværsarbeid i forhold til gravide og samarbeid med fastlegene. Nettverskommunene har hatt ulike innsatsområder og alt har ikke vært like relevant for andre, men samarbeidet har skapt gode relasjoner og bidratt til omdømmebygging. Gjesdal kommune har arrangert prosjektledersamling og nettverkssamling lokalt, og har delt erfaringer på flere områder som foreksempel fleksible arbeidstidsordninger og hjemmetjenestens informasjonsbrosjyre. Omsorgstjenesten skal ha ny brukerundersøkelse høsten 2010 og det blir spennende å se hvilke tilbakemeldinger brukerne gir på informasjon. Vinter 2011 skal det gjennomføres en ny medarbeiderkartlegging og resultatene vil gi en indikator på hvordan våre medarbeidere opplever muligheter for personlig og faglig utvikling. Deltagelse har gitt bekreftelse på at Gjesdal kommune har gode sykefraværsrutiner og at det foregår mye godt kvalitetsarbeid hos oss. Innad i omsorg har arbeidsgruppene bidratt til kjenneskap og samarbeid på tvers, og en har opplevd dette som spennende og lærerikt 12

14 Overholdelse av mål og rammer Informasjon Det har vært viktig å gi god informasjon om prosjektet både i og utenfor kommunen, og på den måten å dele gode erfaringer og mtp merkevarebygging Driftsutvalget/Referansegruppa har fått informasjon om prosjektet via prosjektrapporter og orienteringssaker, samt via representanter som har deltatt i Styringsgruppa Ved milepæler har prosjektleder/leder av styringsgruppen informert i rådmannens ledergruppe som planlagt. Informasjon om prosjektet har også vært lagt frem for AMU og Administrasjonsutvalget. Ledergruppen i omsorgstjenesten(lito) har fått jevnlig informasjon i sine ledermøter, og har vært involvert i enkelte av tiltakene. Medarbeiderne har fått formidlet informasjon via omsorgsposten, på personalmøter og via samarbeidsmøter som planlagt. I utgangspunktet hadde en tenkt informasjon i omsorgsposten månedlig, men det har til enhver tid ikke vært aktuelt stoff å informere om og informasjon ved oppstart og ved milepæler har vært prioritert. Ved milepæler i prosjektet har det blitt lagt ut informasjon på intemett og lokalpressen har omtalt prosjektet flere ganger. Det vil bli orientert om Sluttrapporten i Omsorgsposten, på samarbeidsmøter og personalmøter, via internettet, i rådmannens ledergruppe, til Driftsutvalget, Kommunestyret, AMU, Adm.utvalget, Senior- og brukerrådet og til lokalpressen. Økonomi Netto kostnad var satt til kr Det inngikk i dette beløpet at prosjektleder bruker 20 % stilling til arbeidet, at politikere ble gitt møtegodtgjørelse, og at medarbeidere har vært frikjøpt til deltagelse i arbeidsgrupper m.m. Prosjektet ved innsatsområdet sykefravær fikk kr ,- fra KLP, og er blitt brukt i forbindelse med undervisning/instruksjon av alle medarbeiderne på sykehjemmet. Fylkesmannen har bidratt med kr ,- som har bidratt til å dekke lønnsutgifter for opplæringsdagene og møtedeltagelse. Kvalitetskommuneprogrammet har dekket kommunens utgifter i forbindelse med nettverkssamlinger Tid Prosjektperioden er blitt utvidet frem til 30. Juni 2010 grunnet nye deltagerkommuner senere i prosessen. Dette har vi dratt nytte av og fatt bedre tid til å prøve ut tiltak og evaluering av disse. Fremdriftsplanen er justert i tråd med dette 13

15 Vesentlige erfaringer fra Kvalitetskommuneprogrammet - sentralt Evalueringen av Kvalitetskommuneprogrammet indikerer at deltakerkommunene har lykkes i å bedre kvaliteten i møtet mellom tjenesteyter og bruker, heter det i en samarbeidsrapport utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Intemational Research Institute of Stavanger (IRIS). De viktigste funnene i rapporten er: I kommunene har det vært et stort mangfold av prosjekter og tiltak som har hatt en klar imuetning mot programmets mål. Deltakerkommunene har lykkes i å etablere et godt samarbeid lokalt mellom politikere administrativ ledelse og ansatte. Kommuner som er med i programmet har hatt en bedre sykefraværsutvikling enn kommuner som ikke er med. Programmet har generert mange konkrete tiltak. Dette kan ha sammenheng med en bred lokal involvering og refleksjon over egne utfordringer. Målet om å bedre kommunenes omdømme er delvis oppnådd, og utviklingen her er positiv over tid. Evaluering av KKP sentralt viser også til elementer og sammenhenger som gjør det lettere å redusere sykefraværet, og det er trukket frem 10 punkter for et redusert fravær: 1. Forankring 2. Handlingsplan med målsetting 3. Samarbeid med andre aktører 4. Oppfølgingsrutiner 5. Lederen og ledelsen 6. Dial ogmøter 7. Ansattes rettigheter og plikter 8. Tiltak for grupper av ansatte 9. Tilrettelegging og fleksibilitet 10. Kontinuerlig arbeid og fokus Når alle ti punktene er på plass i en organisasjon, danner det en solid grunnmur i arbeidet med å redusere sykefraværet og øke nærværet. 14

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 031 Saksmappe: 2011/1526-0 Saksbehandler: Kristin Ålmo Dato: 23.05.2011 Saksframlegg Søknad om deltakelse i programmet "Sammen om en bedre kommune" Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN BEHOLDE OG REKRUTTERE

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN BEHOLDE OG REKRUTTERE FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN BEHOLDE OG REKRUTTERE SANDNES KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene

På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene 14. juni 2013 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1 Innledning 7 1.1 Bakgrunn og formål med kartleggingen 7 1.2 Problemstillinger og

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Hovedrapport

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Hovedrapport Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Hovedrapport Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg SLUTTRAPPORT «PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR 2012-2013»

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Vi ser det går an og vi får det til!

Vi ser det går an og vi får det til! Vi ser det går an og vi får det til! Resultater og erfaringer med opplæringsprogrammet Kvalitetsforbedring gjennom empowerment i Østre Toten kommune våren 2008 aha - kvalitet Anette Hannestad 1 Forord

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer