re_ Berit Rosså Eie Enhetsleder fellestjenester Gjesdal Omsorg lb Sluttrapport fra Kvalitetskommuneprosjektet kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "re_ Berit Rosså Eie Enhetsleder fellestjenester Gjesdal Omsorg lb Sluttrapport fra Kvalitetskommuneprosjektet kommune"

Transkript

1 Gjesdal kommune Fylkesmannen i Rogaland v/bjørn-marius Larsen Postboks STAVANGER Omsorg lb Vår saksbehandler: Deres ref.: Deres dato: Arkiv: Vår ref.: Vår dato: Berit Rosså Eie Telefon: FE-400, T1-&40 10/ Sluttrapport fra Kvalitetskommuneprosjektet Det vises til brev datert vedrørende rapportering av prosjektskjønnsmidler. Vedlagt følger sluttrapporten fra vårt prosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet, og vi takker for prosjektmidlene pålydene kr som vi fikk tildelt til vår delprosjekt "Informasjon om omsorgstjenester". Med hilsen GJESDAL KOMMUNE re_ Berit Rosså Eie Enhetsleder fellestjenester Postadresse Telefon Omsorg Rettedalen Rettedalen Ålgård Telefaks 4330 ÅLGÅRD E-postadresse: Foretaksregister: MVA

2 Foto: Åse Rosnes Granistad Sluttrapport Prosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet (i) z

3 Innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse 2 Sammendrag av prosjektet 3 Langtidssykefraværet på sykehjemmet 3 Kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutteringsfremmende tiltak 4 Informasjon om omsorgstjenestene til befolkningen 5 Etfaringer, vurderinger og anbefalinger fra arbeidsgruppene 6 Sykefravær 6 Kompetanseutvikling 8 Informasjon 10 Erfaringer fra prosjektet 12 Overholdelse av mål og rammer 13 Informasjon 13 Økonomi 13 Tid 13 Vesentlige erfaringer fra Kvalitetskommuneprogrammet - sentralt 14 2

4 Sammendrag av prosjektet Kvalitetskommuneprogrammet har vært et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene Akademikerne, LO-kommune, YS-kommune og UNIO. Driftsutvalget vedtok i 2007 at det skulle søkes opptak i Kvalitetskommuneprogrammet. Søknad ble sendt i mai 2008, og Gjesdal kommune ble med i programmet fra høsten Pro ammets hovedmål: "Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at irmbyggerne merker forbedring. Det er særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesktoren." Samarbeid og læring i nettverk har vært viktige arbeidsformer i programmet, både sentralt og lokalt. Det var en forutsetning om deltakelse både fra politikere, administrativ ledelse og representanter for ansatte i det lokale programarbeidet. 138 av landets kommuner har deltatt i programmet, og representerte med dette 50% av landets innbyggere. Gjesdal har samarbeidet i nettverk med Strand, Klepp, Stord og Karmøy. Med utgangspunkt i hovedmålet ble følgende innsatsområder valgt for omsorgstjenesten i Gjesdal kommune: langtids sykefravær på sykehjemmet kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutterende tiltak informasjon om omsorgstjenestene til befolkningen Langtidssykefraværet på sykehjemmet Det ble satt følgende mål: > Langtidssykefraværet ved sykehjemmet skal ikke overstige 4 % i Resultat Langtidssykefraværet har økt i prosjektperioden fra 3,4% til 6,4% i Første kvartal 2010 er sykefraværet gått ned til 5,6%. Det er ikke lett å finne svar på endringene, men med så fa medarbeidere får enkeltpersoner store utslag i statistikken. Enhetsleder melder etter samtaler med de sykemeldte at sykefraværet ikke er arbeidsrelatert, og i løpet av 2009 har en forhindret sykemelding på tre gravide ved hjelp av tilretteleggingstilskudd. Alle stillingene på sykehjemmet i denne perioden har vært besatt med rett kompetanse, og det har derfor ikke vært spesielle merbelastninger på dette området. Enhetsleder/leder av delprosjektet hadde 1/2 år permisjon i fjor. Dette kan bidratt til svekka fokus selv om vikar har videreført og fulgt opp tiltak i perioden. Videre anbefalin er Selv om langtidssykefraværet har økt, vurderes tiltakene som gode og hensiktsmessige og foreslås videreført. Tett og god oppfølging av leder er en viktig suksessfaktor og bør alltid være på dagsorden. 3

5 Språktrening/praksisplass anbefales også videreført fordi en tidligere har hatt god erfaring, og det er allerede formalisert et samarbeid med Norskopplæringen i kommunen. Dette er også viktig med tanke på mangfold blant medarbeiderne våre. Det vil være viktig å dele disse erfaringene til andre enheter. Se også vesentlige erfaringer fra Kvalitetskommuneprogrammet sentralt. Kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutteringsfremmende tiltak Plan for omsorgstjenestene har satt som mål at følgende videreutdanninger skal være representert i tjenesteområdet: Kreftomsorg og lindrende behandling, aldring og utviklingshemming, demensomsorg, rehabilitering, geriatri, psykisk helse, og rus og psykiatri. Et annet mål har vært å endre kompetansesammensetningen i tjenesteområdet. Resultat Slik det ser ut nå vil tjenesteområde inneha prioriterte fagområder innen 2012 med unntak av medarbeidere med videreutdanning i rus og psykiatri. En kan vurdere videre motivasjon og tiltak i forhold til dette, rekruttere medarbeider med denne kompetansen eller løse slike faglige oppgaver i samarbeid med Avdelingen for psykisk helse. Kompetansesammensetningen i omsorgstjenesten er endret for høyskoleutdanna fra 27 % til 29 %, for medarbeidere med videregående utdanning fra 47 % til 45% og assistenter fremdeles på 26%. Videre anbefalin er Det anbefales at annonsetekstene gjennomgås hvert 2. år for oppdatering/revidering og at det avholdes informasjonsmøter hvert 2. år for å stimulere for skolering av assistenter. Oppgavene kan føres inn i "årshjulet" for faste oppgaver. Ledeme bør videreføre arbeid med å kartlegge behov for ny kompetanse og legge til rette for bruk av kompetansen i avdelingen. Det bør tilstrebes holdninger slik at yrkesgrupper med ulik kompetanse utfyller hverandre, og at det tilrettelegges for tverrfaglig arbeid. Det anbefales videre å videreutvikle merkevarebyggingen i kommunen for god rekruttering. Det foreslås t-skjorter med logo, "rollups" plakater, drikkeflasker, drops og lignende. Gjesdal kommune deltar i et nettverk i forhold til arbeidsgiverstrategi i regi av KS. Vi har satset på å videreutvikle kommunens omdømme og arbeidet med mangfold. Det vil bli arrangert en temadag om omdømme i september 2010 for ledere, tillitsvalgte og sentrale politikere. Hensikten er å komme med konkrete tiltak til videre arbeid. I løpet av høsten 2010 vil det bli fremmet en sak til politisk behandling om dette. 4

6 Informasjon om omsorgstjenestene til befolkningen Målsettingen var at Gjesdals kommunes innbyggere skal ha lett tilgang til forståelig informasjon om de lovpålagte tjenestene, institusjonstjenesten, praktisk bistand og hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt og omsorgslønn. I tillegg ville en se nærmere på å gjøre kontakten mellom bruker og omsorgstjenesten enklere ved å videreutvikle "en dør inn". Resultat Kartlegginger viste at informasjonen om lovpålagte tjenester ble vurdert til å være bedre enn hva en trodde på forhånd. Det viste seg også at papirinformasjon fremdeles er like viktig som internettbasert informasjon. I forhold til "en dør inn" kan synes som kommunens størrelse gjør at det er lett å finne rett dør/rett person. Videre anbefalin er Årlig gjennomgang/revidering av brosj yrene, og vurdere behov for nye. Også en årlig gjennomgang av Internettsidene. Gjennomføre spørreundersøkelser hvert 4. år der informasjon settes på dagsorden og systematisere dokumentasjon på reaksjoner fra befolkningen som uttaler seg om infoi inasjon/informasjonsutveksling. Det bør sørges for at alle medarbeidere som jobber mot publikum, pasienter/brukere og deres pårørende oppdateres på tjenestetilbudet kommunen har når det gjelder lovpålagte oppgaver. For nytilsatte kan dette innlemmes i den årlige opplæringsdagen. Det kan vurderes videre å utforme prosesser blant tjenesteyter, tjenestemottaker og pårørende for å få best mulig opplevd kvalitet for brukerne 5

7 Erfaringer, vurderinger og anbefalinger fra arbeidsgruppene Styringsgruppa ba arbeidsgruppene om tilbakemeldinger på følgende forhold: Oppsummering av tiltak Har vi nådd målene vi hadde satt oss (jf. Oppdraget til arbeidsgruppen og egne arbeidsmål)? Hva anbefaler arbeidsgruppene en skal arbeide videre med ev. gjøre mer av? Legge frem ideer om hvordan det kan jobbes videre og innlemme tiltak i ordinær drift? Hva har vi lært? Hvordan videreformidle våre erfaringer? Tilbakemeldingene blir presentert i sin helhet. Sykefravær Arbeids ens sammensetnin Oddny H. Bjorland, Tuva Stølen og May Kristin Håland Delprosjektet ble støtte av KLP med kr ,- Oppsummering av tiltak/måloppnåelse Videreføre de ode nærværsfaktorervi allerede har Nærværsfaktorene har fått et økt fokus i prosjektperioden, og de er fremdeles en viktig grunn for å være på jobb og for å ha motivasjon for å komme tilbake etter sykefravær. Tett oppfølging fra nærmeste leder er viktig og det utarbeidet sjekkliste for oppfølingsarbeidet. Vi opplever en stadig faglig utvikling med nye utfordringer som personalet håndterer på en veldig god måte. Vi har hatt vekslende erfaring med språkpraksis i perioden, da noen av praktikantene har trukket seg etter opplæring, noe som har vært frustrerende for personalet. Tilretteleggingstilskudd har blitt brukt i stor grad i perioden, spesielt for gravide. Denne ordningen har blitt veldig positiv for sykehjemmet, da en har beholdt personal med nødvendig kompetanse i jobb frem til fødselen. Per i dag er det ansatte med riktig kompetanse i alle ledige stillinger, inkludert vikariatene. Dette skyldes god og viktig omdømmebygging fra personalet sin side, og et godt rykte gjør oss attraktive på arbeidsmarkedet. Kartle e via s ørresk'ema o interv'u av de som har hatt lan idss kefravær Tilbakemeldingsskjemaet fra sykemeldte har ikke blitt brukt etter planen. Noe av grunnen er at leder opplever dette som dobbelføring, da Individuell oppfølgingsplan dekker dette behovet. Skjemaet var et tilbud til dem som var sykemeldte, og det har blitt levert inn 2 skjema. I oppfølgingssamtalene har dog spørsmålsstillingene blitt tatt opp, og en av de spurte har opplevd press ift det å være på jobb. 6

8 Trenin med innleid instruktør Det har i prosjektperioden blitt avholdt to treninger med instruktør. Første treningstime var styrketrening. De som kom på fritiden fikk timen godtgjort i timebank. Evalueringen etter denne timen var stive og støle bein med gangsperr i flere dager etterpå, så ønsket for siste time ble Pilates/Yoga. Denne timen ble avholdt på Ålgård sportssenter. Erfaringene så langt viser at de som ønsker å trene gjør dette uavhengig av prosjekter og organisert opplegg fra jobb. Informere om rabattordnin er å ulike trenin ssenter for kommunalt ansatte Informasjon om dette har blitt gitt på kommunens inter- og intranett-sider, i personalmøter og via oppslag på vaktrom. Trim/dans i allrommet en freda i måneden i arbeidstiden for ersonalet Dette har ikke blitt gjennomført på grunn av manglende interesse blant personalet. Jobben videre fremover Majoriteten av tiltakene våre eksisterte også før prosjektet startet, og vil også videreføres selv om prosjektet avsluttes. Dermed er de fleste tiltakene allerede innlemmet i ordinær drift. I sum har vi likevel et økt langtidssykefravær, der vi har en økning fra 3,4 % til 6,4 % i perioden. Det er ikke arbeidsrelatert fravær i perioden. Dette viser at selv om en har fokus på og gjør gode tiltak, er det situasjoner utenfor jobben som gjør at en blir sykemeldt. En kan ikke sykemelde seg fra hjemmet når den totale belastningen i livet blir for stor, da må jobben vike. Hva har vi lært? Det er vanskelig å finne opp kruttet når det allerede er oppfunnet Det vanskeligste i gruppen var å finne på nye tiltak. Vår viktigste lærdom var nok det å få en bekreftelse via nettverkssamlinger/konferanser at det vi allerede gjør er bra. Vi har også sett at det å ha fokus på et område øker bevisstheten rundt sykefravær og årsaker til dette. Hvordan viderebringe våre erfaringer til andre? Vi ser at et tett samarbeid med andre enheter er en viktig del av kunnskapsdelingen. Sykefravær er ofte tema i ledermøter, og lederne snakker sammen om erfaringer og nye tiltak. Det har vært positive tilbakemeldinger fra personalet på treningen i arbeidstiden. Dette kan kanskje være noe også for andre avdelinger. 7

9 Kompetanseutvikling Arbeids ens sammensetnin Gølin Tveit, Anita Haugland, Rebekka Lode og Berit Rosså Eie Oppsummering av tiltak/måloppnåelse Medarbeidere uten formell kom etanse o muntres o 's muli et til å få formell kompetanse: Det har vært avholdt informasjonsmøte i juni Kompetanseutvikling har vært og vil være et obligatorisk tema i medarbeidersamtalen. Fire praksiskandidater har tatt fagbrev i prosjektperioden, fire har startet opp med skolegang for fagbrev i helsefaget. Det har ikke vært arrangert grunnkurs for ufaglærte, og det planlegges ikke å iverksette dette tiltaket. Slike grunnkurs er ikke blitt arrangert i Rogaland prosjektperioden. I ide-fasen ble dette vurdert som et godt tiltak, men det vil ikke bli satt inn krefter på å få arrangert et slik kurs i samarbeid med videregående skoler. Kom etanse ir uttellin i den individuelle å lønnsutviklin en: Oppgavebeskrivelse for ressurspersoner er utarbeidet, og gjennomgås med de aktuelle under medarbeidersamtalen Ev lønnsuttelling må tas i lokale lønnsforhandlinger Utvikle fa li e karriereveier for medarbeidere Har opprettet informasjonsbank på intranettet der Kliniske fagstiger for vernepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere inngår. Ingen medarbeidere har formelt påbegynt dette løpet enda. Når interesserte medarbeidere melder seg vil en i samarbeid stake ut veien til fullført løp. 29 medarbeidere deltar i Demensomsorgens ABC. Det er gitt klarsignal for oppstart av modul to. Det er høyere deltagelse enn målsettingen som var 5-6 medarbeidere Medarbeiderne o muntres til o is støtte til å øke sin fa li e kom etanse Følgende tiltak er iverksatt: Kontinuerlig infoimasjon og motivasjon for kompetanseutvikling i omsorgsposten, mail, personalmøter, MAS og via individuell oppfølging Informasjonsbank på intranett med oversikt over kompetanse- og utdanningsmuligheter Enhetsvise handlingsplaner beskriver kompetansebehovet. To høyskoleutdanna medarbeidere har fullført videreutdanning i lindrende behandling våren 2009, og en medarbeider har søkt om videreutdanning i kreftomsorg til høsten. To høyskole-medarbeidere har startet opp med videreutdanning i aldring og utviklingshemming. Tre medarbeidere har fullført fagskole henholdsvis i rehabilitering, eldreomsorg og kreftomsorg, og to medarbeidere går på fagskole henholdsvis i eldreomsorg og kreftomsorg. En medarbeider med videregående utdanning har tatt etterutdanning i instruksjon. På dette feltet ligger vi godt over fastsatt mål. 8

10 Kom etanse vektle es når ersonell rekrutteres Det er utarbeidet standardtekst for annonser for alle enhetene. Det er ikke utarbeidet tiltaksnotat i forbindelse med budsjettarbeidet grunnet lite handlingsrom i budsjett for Kompetansesammensetningen er endret for høyskoleutdanna fra 27 % til 29 %, for medarbeidere med videregående utdanning fra 47 % til 45% og assistenter fremdeles på 26%. Kompetanse i forhold til årsverk fordeler seg slik: 35 % høyskole, 51 faglærte og 16 % ufaglærte. Hva anbefaler vi at skal arbeides videre med ev. gjøre mer av? Arbeidsgruppen anbefaler ikke å sette inn ressurser på å få arrangert grunnkurs for assistenter. Det kan synes som det ikke er marked for slike kurs nå. Annonsene bør gjennomgås hvert 2. år for oppdatering / revidering. Arbeidsgruppen foreslår å videreutvikle merkevarebyggingen i kommunen for god rekruttering. Det foreslås t-skjorter med logo, "rollups" plakater, drikkeflasker, drops og lignende Hvordan og inn i ordinær drift? Delprosjektet har ikke hatt ekstra økonomiske virkemidler til rådighet og har lagt vekt på økt fokus og bevisstgjøring på tiltak som er lette å videreføre i ordinær drift (Tema i medarbeidersamtaler, handlingsplaner, opplæringsplaner m.v.) Informasjonsmøter anbefales hvert 2. år for å stimulere for skolering av assistenter og kan føres inn i "årshjulet" for faste oppgaver. Hva har vi lært? Prosjektarbeid har for noen vært en ny måte å samarbeide på. En blir kjent på tvers i organisasjonen og enheter, og får på den måten kortere avstander og åpne "skott" mot hverandre. Samarbeid utvider horisonten. Deltagerne i arbeidsgruppen opplever å ha påvirkningskraft og ser tiltak blir iverksatt med gode resultater. Deltagere i arbeidsgruppen har i sitt daglige samarbeid med andre snakket om prosjektet og har bidratt til fokus og engasjement. Prosjektarbeid med evaluering og synliggjøring av resultater bidrar til positivt fokus på hva en får til. Trepartssamarbeidet har ikke vært merkbart i arbeidsgruppen. Hvordan videreformidle våre erfaringer? Informasjon i internavis, intra- internett, samarbeidsmøter, personalmøter, ta kontakt med lokalpressen og Stavanger Aftenblad. Sluttrapport til Oppdragsgiver, Kommunestyret, Drifsutvalget, AMU og administrasjonsutvalget 9

11 - Informasjon Hovedmål: Gjesdal kommunes innbyggere har lett tilgang til forståelig infoilnasjon om de lovpålagte tjenestene. Tille smålsettin En skal videreutvikle "en dør inn" med tanke på å forenkle kontakten mellom publikum og rett adressat i kommunen. Arbeids ens sammensetnin Åse R Gramstad, Elin Idland, Ann-Olaug K Gjesdal og Svein Arne Lindø Oppsummering av tiltak - Gjennomført medarbeiderdag for å informere om lovpålagte tjenester Gjennomført spørreundersøkelser blant politikere, brukerrepresentanter, pårørende, medarbeidere, og en ungdomsskoleklasse i på 10 trinn om eksisterende informasjon er tilgjengelig, forståelig, rett, og relevant. Gjennomført spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som nylig er tildelt nye tjenester om erfaringer med kontakt med kommunen. Har vi nådd målene vi satte oss? Målet for medarbeiderdagen er oppnådd ved at kunnskapen om lovpålagte tjenester er bedre, og nødvendigheten av å ha jevnlig oppdatering er erkjent. Gjennom spørreundersøkelsene har vi fått bekreftet behovet for å jobbe med innhold, språk, layout og tilgjengelighet. Målet som er oppnådd er at disse forbedringsprosessene er satt i gang. Effekt kan ikke måles i prosjektperioden. "En dør inn" delen av prosjektet var bygget på en hypotese om at brukere og pårørende har vansker med å finne rett kontakt i kommunen. Spørreundersøkelsen gir ikke holdepunkter for at denne hypotesen holder, derfor valgte arbeidsgruppa å ikke jobbe mer med denne problemstillingen. Hva anbefaler arbeidsgruppene en skal arbeide videre med ev gjøre mer av? Det må sørges for at alle medarbeidere som jobber mot publikum, pasienter/brukere og deres pårørende oppdateres på tjenestetilbudet kommunen har når det gjelder lovpålagte oppgaver. Hvorvidt dette skal skje gjennom egne medarbeidersamlinger eller i annen form, vil ikke arbeidsgruppen mene mye om. Imidlertid vil en minne om at en medarbeidersamling har andre kvaliteter enn bare å øke kunnskap. Derfor anbefaler arbeidsgruppen at det arrangeres slike samlinger. Omsorgssjefen har ansvar. Arbeidsgruppa mener også at nytilsatte medarbeidere må orienteres om de lovpålagte oppgavene. Ansvar for dette ligger hos enhetsleder for fellestjenestene. Informasjonsarbeidet ved hjelp av brosjyrer og Internett krever stadig vedlikehold/gjennomgang. Det må være en lederoppgave å iversette tiltak. Informasjon som ikke er oppdatert, og derfor ofte misvisende, må lukes bort. 10

12 - Erfaringen med spørreundersøkelser er vekslende. Det er lett å legge for stor vekt på få besvarelser. Metoden fungerer best med mange respondenter og gjerne i form av intervjuer. Arbeidsgruppen har hele tiden hatt fokus på at det er målpersonen for informasjonen som er den kompetente person til å vurdere om informasjonen holder mål. Derfor må materiellet fra tid til annen evalueres av målgruppene. Ansvaret ligger på den enkelte enhetsleder. Arbeidsgruppa vil på generelt grunnlag hevde at informasjonen må være nøktern i sitt innhold. Overdreven beskrivelse av tilbud skaper overdreven forventning. Det er en sammenheng mellom tilbud og ressurser som er tilgjengelig for å imøtekomme de forventninger som stilles. Denne problemstilling må være tatt hensyn til når informasjonsmateriell utformes. Legge fram ideer om hvordan det kan jobbes videre med å innlemme tiltak i ordinær drift? Revidere brosjyrene hvert år. Samtidig vurdere behov for nye brosj yrer. Grundig gjennomgang av Internettsidene hvert år. Gjennomføre spørreundersøkelser hvert 4. år der informasjon settes på dagsorden. Ha systematisk dokumentasjon på reaksjoner fra befolkningen som uttaler seg om informasjon, og om erfaringer som knytter seg til henvendelser til kommunens tjenesteapparat. Ansvar for å iverksette disse tiltakene ligger på ledelsen. Hva har vi lært? At informasjonen om lovpålagte tjenester slik den er presentert i 2009 blir vurdert å være bedre enn de hypoteser som lå til grunn for valg av informasjon som tema for Kvalitetskommuneprogrammet i Gjesdal kommune At synspunkter om informasjon spriker slik at det er krevende å vite hva en skal legge vekt på i forbedringsarbeidet. Vi antok f eks at internett ( hjemmesidene) spilte en viktigere rolle som medium for informasjon, enn våre spørreundersøkelser tyder på. Prosjektet viser imidlertid at papirbasert informasjon enda spiller en viktig rolle. Hvordan videreformidle våre erfaringer? Presentasjon for politikere, og Bruker og Seniorrådet Invitere lokalavisen til å skrive om innhold i arbeidet Legge ut en orientering om informasjonsprosjektet på kommunens hjemmesider. Orientere aktuelle instanser på anmodning. Skrive om prosjektet i Omsorgsposten Elin Idland Åse R Gramstad Ann-Olaug K Gjesdal Svein Arne Lindø 11

13 Erfaringer fra prosjektet Trepartssamarbeid har bidratt til å forankre, skape bred legitimitet og oppmerksomhet for prosjektet. En har opplevd større involvering / engasjement fra administrasjonen og tillitsvalgte/rnedarbeidere enn fra politisk hold lokalt. Dette kan forklares med ulik kjennskap til drift eller praktiske utfordringer i og med at de er fleste er deltidspolitikere og har kun deltatt på overordnet nivå i Styringsgruppen og som Referansegruppe. Medarbeiderdeltagelse i prosjektgruppen og i arbeidsgruppene vurderes som bra og har gjort at informasjon og engasjement blir spredt ut i organisasjonen, bidratt til et "nedenfra og opp perspektiv" Tiltak for kvalitetsforbedring favner bredt og omsorgstjenesten har tradisjon for fokus på dette. Prosjektarbeidet har bidratt til økt fokus og tiltak i tidfesta fremdriftsplan som gjør at tiltak blir iverksatt og får oppmerksomhet. Det har ikke vært lett å finne på helt nye ting, men en har trukket veksler på nettverssamarbeidet bl.a med sykefraværsarbeid i forhold til gravide og samarbeid med fastlegene. Nettverskommunene har hatt ulike innsatsområder og alt har ikke vært like relevant for andre, men samarbeidet har skapt gode relasjoner og bidratt til omdømmebygging. Gjesdal kommune har arrangert prosjektledersamling og nettverkssamling lokalt, og har delt erfaringer på flere områder som foreksempel fleksible arbeidstidsordninger og hjemmetjenestens informasjonsbrosjyre. Omsorgstjenesten skal ha ny brukerundersøkelse høsten 2010 og det blir spennende å se hvilke tilbakemeldinger brukerne gir på informasjon. Vinter 2011 skal det gjennomføres en ny medarbeiderkartlegging og resultatene vil gi en indikator på hvordan våre medarbeidere opplever muligheter for personlig og faglig utvikling. Deltagelse har gitt bekreftelse på at Gjesdal kommune har gode sykefraværsrutiner og at det foregår mye godt kvalitetsarbeid hos oss. Innad i omsorg har arbeidsgruppene bidratt til kjenneskap og samarbeid på tvers, og en har opplevd dette som spennende og lærerikt 12

14 Overholdelse av mål og rammer Informasjon Det har vært viktig å gi god informasjon om prosjektet både i og utenfor kommunen, og på den måten å dele gode erfaringer og mtp merkevarebygging Driftsutvalget/Referansegruppa har fått informasjon om prosjektet via prosjektrapporter og orienteringssaker, samt via representanter som har deltatt i Styringsgruppa Ved milepæler har prosjektleder/leder av styringsgruppen informert i rådmannens ledergruppe som planlagt. Informasjon om prosjektet har også vært lagt frem for AMU og Administrasjonsutvalget. Ledergruppen i omsorgstjenesten(lito) har fått jevnlig informasjon i sine ledermøter, og har vært involvert i enkelte av tiltakene. Medarbeiderne har fått formidlet informasjon via omsorgsposten, på personalmøter og via samarbeidsmøter som planlagt. I utgangspunktet hadde en tenkt informasjon i omsorgsposten månedlig, men det har til enhver tid ikke vært aktuelt stoff å informere om og informasjon ved oppstart og ved milepæler har vært prioritert. Ved milepæler i prosjektet har det blitt lagt ut informasjon på intemett og lokalpressen har omtalt prosjektet flere ganger. Det vil bli orientert om Sluttrapporten i Omsorgsposten, på samarbeidsmøter og personalmøter, via internettet, i rådmannens ledergruppe, til Driftsutvalget, Kommunestyret, AMU, Adm.utvalget, Senior- og brukerrådet og til lokalpressen. Økonomi Netto kostnad var satt til kr Det inngikk i dette beløpet at prosjektleder bruker 20 % stilling til arbeidet, at politikere ble gitt møtegodtgjørelse, og at medarbeidere har vært frikjøpt til deltagelse i arbeidsgrupper m.m. Prosjektet ved innsatsområdet sykefravær fikk kr ,- fra KLP, og er blitt brukt i forbindelse med undervisning/instruksjon av alle medarbeiderne på sykehjemmet. Fylkesmannen har bidratt med kr ,- som har bidratt til å dekke lønnsutgifter for opplæringsdagene og møtedeltagelse. Kvalitetskommuneprogrammet har dekket kommunens utgifter i forbindelse med nettverkssamlinger Tid Prosjektperioden er blitt utvidet frem til 30. Juni 2010 grunnet nye deltagerkommuner senere i prosessen. Dette har vi dratt nytte av og fatt bedre tid til å prøve ut tiltak og evaluering av disse. Fremdriftsplanen er justert i tråd med dette 13

15 Vesentlige erfaringer fra Kvalitetskommuneprogrammet - sentralt Evalueringen av Kvalitetskommuneprogrammet indikerer at deltakerkommunene har lykkes i å bedre kvaliteten i møtet mellom tjenesteyter og bruker, heter det i en samarbeidsrapport utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Intemational Research Institute of Stavanger (IRIS). De viktigste funnene i rapporten er: I kommunene har det vært et stort mangfold av prosjekter og tiltak som har hatt en klar imuetning mot programmets mål. Deltakerkommunene har lykkes i å etablere et godt samarbeid lokalt mellom politikere administrativ ledelse og ansatte. Kommuner som er med i programmet har hatt en bedre sykefraværsutvikling enn kommuner som ikke er med. Programmet har generert mange konkrete tiltak. Dette kan ha sammenheng med en bred lokal involvering og refleksjon over egne utfordringer. Målet om å bedre kommunenes omdømme er delvis oppnådd, og utviklingen her er positiv over tid. Evaluering av KKP sentralt viser også til elementer og sammenhenger som gjør det lettere å redusere sykefraværet, og det er trukket frem 10 punkter for et redusert fravær: 1. Forankring 2. Handlingsplan med målsetting 3. Samarbeid med andre aktører 4. Oppfølgingsrutiner 5. Lederen og ledelsen 6. Dial ogmøter 7. Ansattes rettigheter og plikter 8. Tiltak for grupper av ansatte 9. Tilrettelegging og fleksibilitet 10. Kontinuerlig arbeid og fokus Når alle ti punktene er på plass i en organisasjon, danner det en solid grunnmur i arbeidet med å redusere sykefraværet og øke nærværet. 14

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Sammen om en aktiv hverdag

Sammen om en aktiv hverdag Kommunens erfaringer fra deltakelse i forskningsprosjektet Sammen om en aktiv hverdag Grethe Lind Leder hverdagsrehabilitering Eigersund kommune 10.12.2015 Eigersund kommune Antall innbyggere: i overkant

Detaljer

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/2992-1 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Prosjektleder: Forsker Anne Inga Hilsen www.afi.no Evaluering av LTF-arbeidet 2010-2012 Hovedmål: Å skape langsiktig helsefremmende arbeidsplasser der Langtidsfrisk

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

UTLYSNING - KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD

UTLYSNING - KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 30.01.2017 2017/495-6 733.0 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms ved rådmannen Troms fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende. 26.11.08 Noen fakta om Grue Innsatsområder i Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektorganisering Bakgrunn Erfaringer og tiltak Resultater Fakta om Grue Grue

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

Bydelsutvalget /2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR " VERBALVEDTAK

Bydelsutvalget /2014 PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR  VERBALVEDTAK Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.11.2014 199/2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006)

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og forankring... 3 1.2 Mål og avgrensing... 3 1.3 Organisering... 4. 2.0 Gjennomføring...

Innholdsfortegnelse. 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og forankring... 3 1.2 Mål og avgrensing... 3 1.3 Organisering... 4. 2.0 Gjennomføring... Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og forankring... 3 1.2 Mål og avgrensing... 3 1.3 Organisering... 4 2.0 Gjennomføring... 5 3.0 Resultat...10 4.0 Forslag til videre arbeid...11 5.0

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Eldrerådet behandlet saken den 24.06.2014, saksnr. 16/14 Behandling: Wathne orienterte om oppslag i media om opprettelse av pårørendeutvalg/brukerråd

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013 ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune PROSJEKT: KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune Bakgrunn for prosjektet Nasjonal forankring Programmet Kvalitetskommuner er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser:

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2013 Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Anita E. Tobiassen og Erik Døving ww.snf.no KS/Vika 15. oktober 2008 Hensikten med prosjektet (1) Bidrar systematisk tilrettelegging for realkompetansevurdering

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppgaver Bidra til kompetanseutvikling Delta i forskning og etablering av nasjonale forskernettverk Bidra i relevant opplæring og undervisning Etablere og drifte faglige nettverk Ha oversikt over behandlingsog

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Lokalt trepartssamarbeid: en utviklingsmodell som lønner seg. Torstein Amdal Bodø

Lokalt trepartssamarbeid: en utviklingsmodell som lønner seg. Torstein Amdal Bodø Lokalt trepartssamarbeid: en utviklingsmodell som lønner seg Torstein Amdal Bodø 12.04.2016 Utviklingsprosjekter i kommunene 1999: Modellkommuneforsøk i ti kommuner 2007 2010: Kvalitetskommuneprogrammet

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer