Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID Sirdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID 2008 011- Sirdal kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID Sirdal kommune SAKEN GJELDER Dimensjon Rådgivning AS fremmer på vegne av Murmester John Eiane forslag til reguleringsplan for Kalveløa camping på Solheim gnr. 8 bnr. 2. Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende campingplass, samt to fritidsboliger (hvorav den ene er eksisterende). GJELDENDE PLANER I gjeldende kommuneplan er det meste av området avsatt til campingplass. VARSEL OM PLANOPPSTART Planstart ble varslet etter gjeldende regler , med høringsfrist Første utsendelse inneholdt feil informasjon om kopi til kommunen, korreksjon ble sendt Det er kommet inn følgende kommentarer til varselet om planoppstart: Nor es vassdra s- o ener idirektorat brev datert "Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser og en del av vassdragsmiljøet. Arealplanlegging som tar hensyn er det viktigste virkemiddelet for å redusere faren for tap og skader ved naturulykker. Det beste rådet for å unngå skader er å unngå bygging for nær breddene av elver og bekker, slik at vassdragene beholder tilstrekkelig rom, for sin naturlige aktivitet. Dette vil samtidig sikre arealer som ofte er verdifulle for miljø og friluftsliv." Utvidelsen vil skje minst 50 meter fra vassdraget, eksisterende campingplass som ligger innenfor 50 meters avstand blir beholdt. F Ikesmannen i Vest-A der Landbruksavdelin en brev datert "Fylkesmannen i Vest-Agder tar meldingen til etterretning og har ingen spesielle merknader på det nåværende tidspunkt. Det legges i utgangspunktet vekt på at reguleringsplaner holdes innenfor de grenser som kommuneplaner angir. I den grad det måtte være behov for å bevege seg utenfor disse grensene må det begrunnes." Utbyggingen går noe utover grensene i kommuneplanen, dette for å ta de nødvendige Advokat Odd Jo Forsell å ve ne av Gro Forsell brev datert "Gro Forsell vil med dette protestere mot planene om utvidelse av campingplassen. Hun motsetter seg at campingplassen utvides i forhold til det som tidligere er lovlig godkjent.

2 Når det gjelder utvidelse mot henne, motsetter hun seg at det foretas noen som helst utvidelse i retning av hennes hytte. Det er særlig viktig at myren bevares. Videre er det en stor stein fra istiden som danner grensen for hennes hyttetomt. Det er viktig at også denne bevares og at campingplassen ikke legges opp mot denne. Gro Forsell fikk ikke nabovarsel. En ber derfor om at både Gro Forsell og undertegnede oppføres som adressater for fremtidige utsendelser." Den foreslåtte utvidelse vil skje i motsatt retning av Gro Forsell, og vil således ikke påvirke henne. Gro Forsell var ikke oppført på den naboliste forslagsstiller mottok fra kommunen, forslagsstiller har ikke mulighet til å kontrollere riktigheten av nabolistene (eiendomsregisteret er fortrolig personopplysninger). Varsel av planoppstart ble varslet i tre aviser (mot to som normalt). Forslagsstiller ble kontaktet av Gro Forsell på bakgrunn av annonse med varsel om planoppstart i Stavanger Aftenblad. Etter dette fikk Gro Forsell tilsendt samme papirer som andre naboer. Offentlig ettersyn ekspederes etter Plan- og bygningsloven av Sirdal kommune, forslagsstiller ber om at Gro Forsell og hennes representant medtas som part i det offentlige ettersynet. Statens ve vesen re ion sør brev datert Vil legge vekt på avkjørsel fra fylkesveg K-983, som fortutsette blir utbedret med tanke på stigning ut mot fylkesveg før utvidelse av campingplass eller bygging av hytter blir igangsatt. Veghøyder for utbedring av avkjørsel bør fremgå av plankart. Plankart må også vise frisiktsoner for avkjørsel, på minst 4 x 70 meter, som bør reguleres til spesialområde for frisikt. Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse om at avkjørsel fra fylkesveg skal være utbedret før utvidelse av campingplass eller bygging av hytter blir igangsatt. Avkjørsel er utbedret i henhold til kommentar fra Statens vegvesen. Frisiktkrav i henhold til krav fra Statens vegvesen er innarbeidet i planen. Det er medtatt rekkefølgekrav om at avkjørsel må være utbedret før brukstillatelse kan gis for utvidelse av campingplass eller bygging av hytter. Det er mest hensiktsmessig å utbedre avkjørselen samtidig med at man bygger campingplassen og hyttene. Sirdal kommune enhet for arealforvaltnin brev datert For den fremtidige campingen må en forholde seg til kommuneplanen. Dette betyr at det ikke tillates noen tiltak/aktiviteter innen byggeforbudssonen. Det må vises tilkomst til løypenett og hovedløypenett må innlemmes i plan. Videre må det også lokaliseres eventuelle allerede etablerte ferdselstier i området. Vi minner om byggefri sone som avstand til vassdrag på 50 meter jfr. Kommuneplan. Ved plassering av bygninger/campingvogner vektlegges eksponering, topografi, at man unngår silhuettvirkning og unngår høydedragene. Fyllinger og skjæringer bør begrenses ut i fra topografi. Det gis råd om å inntegne tomte- og byggegrenser samt at byggerområder følger disse.

3 Det er noe hellende terreng i området. Vi anbefaler at man legger til grunn rapporten "Kvalitet i hyttebygging i Sirdal mars 2007" og utarbeider en formingsveileder jfr. Pkt s. 8 for å ivareta estetiske, terrengmessige og arkitektoniske hensyn. Det oppfordres til å ta med i plan alle tiltak som for eksempel transport og inntegning av stier slik at planen ivaretar det den er ment å betjene. Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for området som også omfatter skred og tyfondekning i forhold til dambrudd. Innen planområdet har kommunen faresonekart for skred. Områdeavgrensingen for faresonekart går ikke inn over områdeavgrensingen for reguleringsplan. Kommunen har fattet prinsippvedtak angående retningslinjer for å innføre utbyggingsavtaler i tilknytning til utvikling i Sirdal kommune. Kommunen vil kreve at det inngås avtale i forbindelse med reguleringen. Sirdalsferie AS bør også varsles allerede nå. Disse har interesse i løypenett. Utbyggingen går noe utover grensene i kommuneplanen, dette for å ta de nødvendige Planen tar hensyn til eksisterende løypenett. Vurdering av risiko og sårbarhet er gjort i planbeskrivelsen. Sirdalsferie AS var ikke på den opprinnelige listen over høringsparter fra kommunen. Kopi av planforslaget sendes Sirdalsferie AS samtidig med at forslaget oversendes kommunen. Vest-A der F Ikeskommune re ionalavdelin en brev datert etter fristen etter avtale med forslagsstiller) Vi merker oss at planarbeidet omfatter arealer som i dag er regulert til LNF-område. Flere områder er avsatt til camping i kommunen og vi legger til grunn at det i kommuneplanleggingsprosessen ble foretatt en avveining mellom LNF-områder og bebyggelses-/campingområder. Vi anbefaler derfor at avgrensingen for campingvognoppstilling gitt i kommunedelplan for Sinnes Tjørhom følges. Sirdal kommune har allerede ett godt utbygd hyttetilbud ved siden av at flere områder er avsatt til hyttebygging i kommuneplanens arealdel. Videre ser vi det som viktig at det finnes et godt tilbud for campingformål. Vi mener derfor at det ikke bør åpnes for hytter. Kommunedelplanens arealdel for Sinnes og Tjørhom har som hovedregel at et belte på 50 meter langs vann og vassdrag holdes ubebygd. Vi forutsetter at dette følges opp i reguleringsplanen. Vi mener også det bør opparbeides sti langs elva, og at dette sikres i reguleringsplanens bestemmelser. En slik sti vil komme både campingområdets gjester og allmennheten til gode. Vi vil gi faglig råd om at det utarbeides retningslinjer som tar for seg utforming av campingområdet og restriksjoner på permanente bygg (for eksempel spikertelt). Det bør vurderes om det bør avsettes områder for naturlig vegetasjon som kan vøre med på å bevare landskapsbildet. Vil gi generelt råd om at alle tiltak i området plasseres og utformes på en slik måte at de i størst mulig grad harmonerer med landskapsrommet langs elva. Området bør så langt som det er mulig tilrettelegges for bevegelseshemmede. Fylkeskonservator har ingen merknader til saken. Utbyggingen går noe utover grensene i kommuneplanen, dette for å ta de nødvendige

4 Foreslåtte hytte er til familien til eierne av campingplassen, familien har tilknytning til området. Det er stilt krav om tursti i reguleringsbestemmelsene. Det er i reguleringsbestemmelsene medtatt bestemmelser om oppstillingen av campingvogner og deres tilhørende ytertelt/spikertelt. Det er avsatt områder med naturlig vegetasjon. Området er meget bratt, og dermed vanskelig å tilrettelegge for bevegelseshemmede. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planavgrensing Planområdet omfatter deler av gnr. 8 bnr. 2 i Sirdal kommune, som blant annet omfatter eksisterende campingplass. Planstatus Området er i dag uregulert, det er heller ikke tilstøttende reguleringsplaner. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF og campingplass. Eierforhold Området er i privat eie. Topografi og vegetasjon Området skråner, til dels meget bratt, ned mot elva. Området er en blanding av bjørkeskog og myr. Grunnforhold og radon Grunnen i området består for det meste av grus og sand. Radon er ikke relevant for campingplass. Kultur- og fornminner Det er ingen kjente kultur- og fornminner i området. Eksisterende bebyggelse Innenfor planområdet er det eksisterende campingplass med tilhørende anlegg (servicehus), samt en eksisterende fritidsbolig. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Hovedgrep Reguleringsplanen skal regulere eksisterende campingplass (C1 til og med C5), samt en utvidelse av campingplassen med 28 plasser (C til C11). Disse plassene er lagt utenfor et 50 metersbelte fra elven. Plassene er planlagt lagt slik at de er tilpasset terrenget med en terrassering oppover. For å minske den visuelle virkningen, og bevare naturmiljøet, foreslås det i planen å beplante skråningene mellom terrassene.

5 Parkering Parkering blir i hovedsak på egen oppstillingsplass/hyttetomt. I tillegg er det satt av 5 plass for gjester som ikke får plass på den enkelte oppstillingsplass. Tomtene 5 og 6 får parkering i p-lomme langs FV1. Rekkefølgekrav Det er lagt inn krav om opparbeidelse av en tursti langs elva. I tillegg er det lagt inn krav om utbedring av avkjørselen til fylkesveien. Forhold for barn og unge Bevaringen av et grøntbelte langs elva og etablering av en lekeplass vil gi barn og unge gode muligheter for utfoldelse i campingsplassens nærhet. Konsekvenser for miljø, helse og trivsel Flere campingsplasser vil gi flere mulighet til å benytte de mulighetene for fysisk aktivitet som finnes i Sirdal. Dette vil gi et bidrag til en forbedret folkehelse. Visuell virkning En utforing med å etablere en camping plass er den visuelle virkningen. Kalveløa ligger i en skråning, vognene vil således ikke påvirke konturene av landskapet. Høydeforskjellen mellom rekkene av vogner tas opp i et grøntbelte. Beplantningen av dette grøntbeltet vil begrense inngrepets visuelle virkning, det vil fremstå som om vognene står i "skogen". En slik terrassering gjør også at vognene får utsikt over hverandre, slik at den enkelte vogn ikke får utsikt kun til naboen. Risiko og sårbarhet Flom i elva utgjør en risiko for området gjennom at en stor flom kan skade/ødelegge brua opp til fylkesveien. Flom vil ellers i liten grad true selve campingplassen, da den ligger relativt høyt over elva, spesielt utvidelsen ligger utenfor fareområdet. Skade eller ødeleggelse av brua vil ikke i noen særlig grad være en trussel mot liv og helse. Forslagsstiller er ikke kjent med at området er risikoutsatt for snøskred eller ras. Området har kun en adkomst for utrykningskjøretøy, og som nevnt over kan en flom i elva skade denne adkomsten. Området benyttes ikke til fast bosetning, risikoen for å stå midlertidig uten kjøre adkomst vurderes derfor som akseptabei., Dimensjon Rådgivning AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE

Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Langemyrrinnen Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE 16.05.2013 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Innhold BAKGRUNN...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT ANTON IVAR HUNSBEDT APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID 10372011004 ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HYTTEVARDEN

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

PILTERUD, MODUM KOMMUNE Gnr/bnr 1/7

PILTERUD, MODUM KOMMUNE Gnr/bnr 1/7 PILTERUD, MODUM KOMMUNE Gnr/bnr 1/7 PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3 EIERFORHOLD 4 PLANSTATUS 5 PLANPROSESS 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 7 KONSEKVENSER

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Arkivnr: PlanID - 2014001543 Arkivsaksnr.: 14/1543-15 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Tittel: arealplanlegger Dok.dato: 21.01.2015

Detaljer

Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE

Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE Planens navn Reguleringsplan, detaljplan for FORSELL hyttefelt, Inderøy kommune Arkivsak Planid PlanID 2015-001 Vedtatt Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12.

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12. PLANBESKRIVELSE FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 3.03.4 Navn på plan/tiltak: 4-047 Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra almli.terje@ntebb.no

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL.

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/571 Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer