Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening"

Transkript

1 Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

2 Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder og ståsteder; Innsyn i NBFs prosjektarbeid Sikre bilskadereparasjoner, nye fag-/forretningsområder, nye produkter og ikke minst utfordringer knyttet til drift av skade- og lakk verksteder Oppdatert innsyn i status og utvikling av DBS Utfordringer knyttet til bruk av brukte, alternative og parallellimporterte reservedeler Deler av HMS-området er grundig belyst Allikevel er de områder vi har behandlet kun et rift i overflaten av skade/lakk bransjen; kanskje den mest komplekse, kompliserte og utfordrende delen av bilbransjen og som utvilsomt står foran fortsatt store endringer og utfordringer. Flere av utfordringene kan kun finne sin løsning i samhandling og gjensidig forståelse og respekt mellom forsikring og bilskadebransje For å debattere utvalgte områder har vi invitert et panel bestående av erfarne og kompetente ressurspersoner Og om vi ikke løser alle utfordringer i panelet kan vi i hvert fall starte en konstruktiv dialog på meget viktige områder

3 Paneldeltagere Nina Juel Arstal, Sparebank1 Skadeforsikring Sigurd Austin, Gjensidige Forsikring Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten Knut Espen, Møller Bil og OOBF Tor Simonsen, Norges Bilbransjeforbund I første del av paneldebatten vil det reises utvalgte problemstillinger fra podiet, og mot slutten vil det åpnes for spørsmål fra salen

4 Spørsmål / problemstillinger

5 Sikre bilskadereparasjoner Partene er enige om å innføre nødvendige krav for Sikre bilskadereparasjoner altså at biler dokumentert skal repareres i henhold til bilprodusentenes retningslinjer, kvalitetskrav osv. Det er helt avgjørende at alle forsikringsselskapene bidrar til at dette blir gjennomført uten å foreta egne fortolkninger eller omskrivninger. Men, forsikringsselskapene har i svært varierende grad innført de tiltak og krav man har blitt enige om i forbindelse med Sikre bilskadereparasjoner og det må være en tankevekker at det er bilbransjen selv som roper høyest om behovet for å innføre tiltak på dette området, og ikke forsikringsbransjen Når skal selskapene innse behovet og gå helhjertet inn for å innføre nødvendige tiltak, slik at man i enda større grad kan være sikre på at bilenes originale sikkerhet blir ivaretatt i forbindelse med bilskadereparasjoner? Hva er panelets kommentarer til dette??

6 Nasjonalt register for kilometer- og reparasjonshistorikk Dette henger nøye sammen med Sikre bilskadereparasjoner. Gjennom de siste 5 årene har bilbransjen etterlyst et register for bilskader (etter nærmere avtalte premisser) samt dokumentert kilometerstand (avlest ved eksempelvis PKK). På samme måte som man i dag kan få offentlige opplysninger om økonomiske heftelser på bilene bør man også kunne få opplysninger om kvalitative/sikkerhetsmessige forhold. Så lenge partene er enige om hvilke opplysninger som skal fremkomme i et slikt register er det komplett uforståelig at forsikringsbransjen ikke ser behovet og vil frigi sentrale opplysninger fra sitt eget register (DBS). Forsikringsbransjen representert ved FNO har helt frem til 2012 stilt seg negative til et slikt register, men FNO har nå åpenbart snudd 180 grader, og det er gjennomført ensidige møter med Vegdirektoratet om sentralt skaderegister og det skal være avsatt midler i budsjettet for 2013 for å utrede saken ytterligere? Hvorfor har forsikringsbransjen snudd 180 grader (?) og hvorfor inviteres ikke bilbransjen med i dette arbeidet? Hva er panelets kommentarer??

7 Håndtering av kondemnerte biler Enkelte sider av kondemnasjonsprosessen og salg av kondemnerte biler har bedret seg gjennom de siste par årene, men det er fortsatt en lang vei å gå før selskapenes håndtering av kondemnerte biler bidrar til å øke trafikksikkerhet og skape trygghet for forbrukere. Praksisen ved salg av vrak er fortsatt langt fra stueren og verksteder uten riktig utstyr og kompetanse til å reparere det aktuelle "vraket" får fortsatt anledning til å kjøpe, vrak videreselges uten kontroll og forsikringsselskapenes oppfølging, kvalitetskontroll og etterkontroll er fortsatt svært mangelfull (snur ryggen til?). Dagens kondemnasjonsprosess bidrar derved fortsatt både til svart arbeid, skatt- og momsunndragelse samt utstrakt tyveri av biler og bildeler. Forsikringsselskapene bør derfor kraftig innskjerpe sine egne rutiner og innføre nødvendige kontrollrutiner. Bidrar kanskje også 60 % regelen til unødig overproduksjon av vrak og kanskje kunne en 80 % regel vært i alles interesse (forutsatt at Sikre bilskadereparasjoner følges?). Hva er panelets mening om disse forholdene?

8 Administrativt arbeid Stadig mer av det administrative arbeidet er over tid overført til bilskadeverkstedene. Arbeid som er tidkrevende og medfører både kostnader og økonomisk risiko; DBS, mva. til næringskunder (også ved ansvarsskader!), avkortning, egenandel osv.. Og til tross for at prosesser og oppgjør er relativt ensartede uavhengig av det enkelte verksted/forsikringsselskap er løsninger og brukervennlighet knyttet til de mange datasystemene som benyttes i prosessen svært ulike (ensidig tilpasset det enkelte forsikringsselskaps behov), og det er uforståelig at man ikke sørger for å implementere ett felles, enhetlig system for alle selskaper. Administrativ tid pr. skade hos verkstedene er doblet siden år I samme periode er snittskaden m.h.t. arbeid (timer) redusert med nærmere 25 %, og selskapenes kostnadsprosent er redusert med % (hos enkelte nærmere en halvering). Administrativt arbeid blir dessuten i liten grad kompensert i timedebiteringsprisen. Generelt er det et stort behov for klarere og mer enhetlige retningslinjer som regulerer samarbeidet - på flere (alle) områder, og forsikring - og bilskadebransje bør snarest reetablere felles retningslinjer/avklare godtgjørelse for det administrative arbeidet. Hva kan vi i felleskap gjøre, ikke minst for å redusere unødig administrativt arbeid og byråkrati (til fordel for alle parter)? Hva mener panelet om disse forhold og problemstillinger?

9 3-parts forholdet kunde verksted - forsikringsselskap Forsikringsselskapene definerer seg ofte som verkstedenes største kunde, og pålegger ofte verkstedene å benytte andre deler og reparasjonsmetoder enn hva verkstedene selv anbefaler. Verksted og forsikringsselskap legger ofte helt ulike forutsetninger til grunn for sine vurderinger, men som oftest vinner forsikringsselskapene denne kampen som den sterke part. Det er vel grunn til å tro at verkstedenes vurderinger i større grad er i tråd med bileiers (kunde/forbruker) interesse, ønske og forventninger. Og gjennomgående overlates det til verkstedene å informere bileierne om slike forhold (ofte vanskelig balansegang), og kundens potensielle frustrasjon går derfor oftest ut over verkstedet (som ikke har ivaretatt kundens interesse?) og ikke det aktuelle forsikringsselskap. En nylig gjennomført undersøkelse i regi av NBF viser at hele 85 % av forsikringstakerne er lite kjent med innholdet i forsikringsvilkårene (og det er mye med liten skrift). Forsikringsselskapenes rolle skal vel i utgangspunktet være å ivareta bileiers / forsikringstakers interesse?? Og i juridisk henseende er det vel bileier som er kunde, og ikke forsikringsselskap (som er betaler)? Eller hva mener panelet om disse problemstillingene?

10 Uklarheter i DBS og i de tilhørende veiledningene Både forsikrings- og bilskadebransje bruker betydelig tid og ressurser på å diskutere uenigheter i bruk av og innhold i DBS samt innholdet i de tilhørende veiledningene. Feil bruk av DBS og feil fortolkning av veiledningene er dessuten hovedårsaken til de til dels store variasjonene i takster. Alle parter burde derfor være tjent med en felles fortolkning og enighet rundt alle forhold knyttet til DBS. Hvorfor kan ikke partene sørge for at det etableres et samarbeidsforum med representanter fra begge parter med nødvendig mandat, som får i oppgave å løse dette. Eller enda bedre; Hvorfor kan ikke bilbransje og forsikringsselskapene eie DBS 50/50 og sørge for at vi gjennom full transparens utvikler DBS til et integrerbart, balansert og korrekt takst, salgs og innkjøpsverktøy alle parter har full tillit til? Dagens situasjon leder til misnøye og mistenksomhet ingen av partene er tjent med i det lange løp! (Ellers i samfunnet vinner åpne systemer over lukkede og full transparens i samarbeidet mellom forsikring og bilskadebransje er vel et suksesskriterium?). Eller hva mener panelet??

11 Flaterettesystemet NBF er av den klare oppfatning (og har dokumentert) at flaterettesystemet i DBS er et mangelfullt og til dels uegnet system (spesielt ved større flater). Allikevel ønsker enkelte forsikringsselskaper å tvangsinnføre systemet, og de aktuelle selskapene hevder systemet vil føre til mer enhetlige takster (hvilket er meget tvilsomt?)? Selskapenes ønske om å innføre flaterettesystemet synes i større grad å henge sammen med ønsket (interne krav?) om ytterligere å styrke kontrollen, redusere sine egne administrative kostnader (igjen på bekostning av verkstedene?) og begrunnes med at innføring av systemet er en forutsetning for automatisk godkjenning av takst. Minner om at andre selskaper allerede har automatisk godkjenning av takst uten at flaterettesystemet benyttes. Ligger kanskje forskjellen i manglende respekt for og tillit til verkstedene, eller hva er hovedårsaken til at de to selskapene i panelet vil tvangsinnføre flaterettesystemet? Har panelet kommentarer?

12 Brukte og parallellimporterte reservedeler Enkelte forsikringsselskaper pålegger ukritisk (?) verksteder å benytte brukte deler, alternative deler og parallellimporterte deler i forbindelse med forsikringsskader på biler. Felles for alle disse delekategoriene er at ingen fullt ut kjenner eller kan dokumentere kvaliteten, historikken og opprinnelsen til delene, noe som påfører verkstedene et ekstra ansvar og potensielt forsikringstaker et mindreverdig produkt. Bilskadeverkstedene har på den ene siden en informasjonsplikt ovenfor kunde, samtidig som man ikke kjenner historikken på de brukte delene eller nødvendigvis opprinnelsen til de alternative/parallellimporterte delene. Verksteder som benytter brukte deler, alternative deler eller deler uten kjent/dokumentert opprinnelse etter pålegg fra forsikring, og som samtidig unnlater å informere kunden, påtar seg dessuten et betydelig ansvar (også økonomisk). Brukte deler er dessuten langt fra så lønnsomt som enkelte forsikringsselskaper skal ha det til. Bilskadebransjen har en lang liste over forutsetninger som forsikringsbransjen må akseptere før bilbransjen kan si seg positiv til å benytte denne type deler. Hva mener panelet om disse problemstillingene?

13 Styring av bilskader Flertallet av forsikringsselskaper styrer skader til avtaleverksteder fordi dette (av forskjellige årsaker) er lønnsomt for selskapet. NBF stiller spørsmålstegn ved flere sider ved denne tidvis meget strenge praksisen, som i visse tilfelle kan være i strid med lovgivningen (?), og mener uansett at eventuell styring må gjøres på bakgrunn av verkstedets kvalifikasjoner. Selskapenes anbefalinger av avtaleverksteder oppleves av kundene som aktiv styring, mer enn anbefaling. Selskapene har dessuten ikke rett til å styre ansvarsskader til sine avtaleverksteder. Kaskoskader gir forsikringsselskapene (med bakgrunn i vilkårene) prinsipiell rett til å styre skader til sine avtaleverksteder. Forarbeidene til Forsikringsavtaleloven sier dog at dersom en bileier velger å få bilen reparert på et annet verksted enn det selskapet anbefaler, kan selskapet pålegge forsikringstaker å betale evt. merkostnader (i praksis umulig for selskapet å dokumentere?). Forarbeidene sier dessuten at dersom selskapet ønsker en absolutt rett til valg av verksted må det komme klart frem av vilkårene at dette er en absolutt forutsetning for erstatning. En slik tekst (så langt vi har kunnet bringe i erfaring) har ingen forsikringsselskaper inntatt i sine bilforsikringsvilkår. Hva er panelets kommentarer til dette?

14 Delepriser i DBS Delepriser i DBS representerer p.t. en grunnpris i markedet fra importør/distributør hvor fraktpåslag og andre kalkulatoriske kostnader ikke nødvendigvis er inkludert. Det er helt avgjørende at det etableres felles prinsipper for alle bilmerker når det gjelder innlesing og kalkulasjon av delepriser i DBS, og prisene i DBS må være av en slik karakter at det faktisk er mulig å få kjøpt delene til denne prisen over disk i Norge. I praksis betyr dette sannsynligvis laveste pris i Oslo-området (?). Dagens praksis bidrar til ulike, uforutsigbare og til dels urimelige rammevilkår, og gjør at spesielt frittstående aktører til tider oppnår negativt dekningsbidrag på deler. Også på dette området er det viktig at partene - forsikringsselskapene (gjennom FNO?), NBF og B.I.L. i fellesskap gjennom nødvendig åpenhet og transparens etablerer et akseptabelt og forutsigbart regime. Ikke minst på dette området er det nødvendig at tillit og respekt for hverandres forretning legges til grunn for videre prosess. Eller hva mener panelet??

15 Spørsmål fra salen

16 Takk til panelet og takk til salen!

17 Oppsummering og avslutning John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

18 Endringene kommer stadig raskere Som vi forstår går utviklingen på skade/lakk-området minst like raskt som på den mekaniske siden, og kompleksiteten øker gjennom tiltagende bruk av nye materialer, materialkombinasjoner og ikke minst nye (ulike) sammenføyningsmetoder. Innbygd aktiv sikkerhet (førerassistenter m.v.) bidrar til færre skader, mens innbygd passiv sikkerhet på den annen side bidrar til mer komplekse og kompliserte skader samt endret skadeomfang. Spesielt sistnevnte bidrar til at faget raskt har endret karakter, og i mindre grad fremstår som et generelt håndverk, men krever inngående kunnskap om den enkelte bilmodells karakteristika og tilgang til (og aktiv bruk av) produsentens reparasjonsprosedyrer. Dette fører igjen til at generelle erfaringsbaserte kalkylemetoder i realiteten får stadig mindre reell verdi (men vil åpenbart fortsatt ukritisk bli påtvunget bransjen, eller??). Verkstedenes administrative arbeid er kraftig økt gjennom de senere år parallelt med at selskapenes kostnadsprosent er tilsvarende redusert, og vi har nå passert en kritisk ubalanse Ovennevnte forhold kombinert med mer systematisk styring og stedvis overkapasitet fører til kraftig skjerpet konkurranse Og nettopp i en slik situasjon er det viktigere enn noen gang at bransjen står sammen og samlet i NBF

19 Endringene krever omstilling Verkstedene må forberede seg på fremtidige utfordringer, og verksteder som baserer seg på alle typer skader på alle typer biler vil åpenbart ha liten mulighet til å levere nødvendig kvalitet, og spesialisering enten på biltyper eller skadetyper (smart repair etc.) er like åpenbart en klar forutsetning for overlevelse Det må nok også erkjennes at uten strategiske allianser og/eller forretningsavtaler vil frittstående aktører vanskelig kunne overleve i det lange løp (spesielt gjelder dette stand-alone lakkverksteder?) Tilsvarende må det etableres en prisdifferensiering i markedet basert på blant annet skadetype og kompleksitet som kriteria. Kompliserte operasjoner og større strukturskader må prises høyere enn enkle skader som er mindre kompetansekrevende. Andre kriteria for prissetting vil kunne være blant annet tilgjengelighet, reparasjonstid og effektive/kundevennlige prosesser. Dersom vi ukritisk fortsetter å frasi oss smart repair, glass og andre deler av verdikjeden innen bilskade/lakk vil en stadig økende andel av skade/lakk markedet bli overtatt av andre aktører (på samme måte som smør-og-brød jobber på mekanisk) og vi blir sittende igjen med de kompliserte strukturjobbene til en altfor lav pris (som det offentlige helsevesenet)

20 Respekt for hverandres forretning Det må uansett forventes ytterligere avskalling og konsolidering i skade/lakk bransjen de nærmeste årene ytterligere spesialisering og industrialisering, og skal man overleve er det helt nødvendig å forbedre/optimalisere alle interne prosesser. Det er avgjørende at NBF står på videre og fortsetter sitt viktige arbeid innen dette fagområdet, samtidig som det legges maksimalt med ressurser både i faggruppen for skade/lakk og NBFs nye skade/lakk gruppe (som vil arbeide med saker og forhold som ikke håndteres av FNO) Historien har en tendens til å gjenta seg, og vi opplever nå en kritisk ubalanse mellom forsikring og bilskadebransje Aldri har skadeforsikring vært mer lønnsomt, og aldri har skade/lakk vært mindre lønnsomt Dersom vi ikke respekterer hverandres forretning og tar inn over oss nødvendigheten av akseptabel balanse vil det over tid være umulig å levere riktig vare/tjeneste til riktig pris, og i erkjentlighet av at det i økonomisk vanskelige tider er lettest å kutte i kvalitetssikring, opplæring og kompetansebygging, må begge parter ta ansvar for at rammevilkårene er balanserte og akseptable

21 Tilnærming, samhandling og samarbeid På denne bakgrunn appelleres det både til forsikringsbransjen og bilskadebransjen om å sette alle kluter til for å bidra til å finne løsninger på unødige og destruktive meningsforskjeller Det finnes faktisk en rekke områder hvor vi kan finne frem til vinn/vinn/vinn løsninger til det beste for både forbruker, forsikringsbransje og bilskadebransje, som blant annet: Sikre bilskadereparasjoner Nasjonalt register for kilometer og reparasjonshistorikk Håndtering av kondemnerte biler Effektivisering av administrativt arbeid / rutiner Samhandling om utvikling og utnyttelse av DBS Enhetlig og forsterket fokus på kompetanse og kvalitet Utviklingen har ført til at det ikke lenger er tilstrekkelig å gjøre det vi gjorde i går litt bedre. Vi må gjøre ting på en ny måte og til tider helt andre ting enn det vi gjorde i går. Verden blir stadig mer transparent, ting går stadig fortere og det eneste forutsigbare synes å være økende uforutsigbarhet; Og for å løse morgendagens ufordringer er det en forutsetning at forsikringsselskapene og bilskadebransjen løser de i fellesskap; at folk som tenker forskjellig tenker sammen

22 og la oss sammen gjøre Fred Allens ord til skamme

23 En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres. Fred Allen

24 Og fra NBFs side kan jeg love følgende: Det skal ikke stå på oss!

25 Takk for interesse og engasjement, og vel hjem!

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer