Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening"

Transkript

1 Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

2 Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder og ståsteder; Innsyn i NBFs prosjektarbeid Sikre bilskadereparasjoner, nye fag-/forretningsområder, nye produkter og ikke minst utfordringer knyttet til drift av skade- og lakk verksteder Oppdatert innsyn i status og utvikling av DBS Utfordringer knyttet til bruk av brukte, alternative og parallellimporterte reservedeler Deler av HMS-området er grundig belyst Allikevel er de områder vi har behandlet kun et rift i overflaten av skade/lakk bransjen; kanskje den mest komplekse, kompliserte og utfordrende delen av bilbransjen og som utvilsomt står foran fortsatt store endringer og utfordringer. Flere av utfordringene kan kun finne sin løsning i samhandling og gjensidig forståelse og respekt mellom forsikring og bilskadebransje For å debattere utvalgte områder har vi invitert et panel bestående av erfarne og kompetente ressurspersoner Og om vi ikke løser alle utfordringer i panelet kan vi i hvert fall starte en konstruktiv dialog på meget viktige områder

3 Paneldeltagere Nina Juel Arstal, Sparebank1 Skadeforsikring Sigurd Austin, Gjensidige Forsikring Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten Knut Espen, Møller Bil og OOBF Tor Simonsen, Norges Bilbransjeforbund I første del av paneldebatten vil det reises utvalgte problemstillinger fra podiet, og mot slutten vil det åpnes for spørsmål fra salen

4 Spørsmål / problemstillinger

5 Sikre bilskadereparasjoner Partene er enige om å innføre nødvendige krav for Sikre bilskadereparasjoner altså at biler dokumentert skal repareres i henhold til bilprodusentenes retningslinjer, kvalitetskrav osv. Det er helt avgjørende at alle forsikringsselskapene bidrar til at dette blir gjennomført uten å foreta egne fortolkninger eller omskrivninger. Men, forsikringsselskapene har i svært varierende grad innført de tiltak og krav man har blitt enige om i forbindelse med Sikre bilskadereparasjoner og det må være en tankevekker at det er bilbransjen selv som roper høyest om behovet for å innføre tiltak på dette området, og ikke forsikringsbransjen Når skal selskapene innse behovet og gå helhjertet inn for å innføre nødvendige tiltak, slik at man i enda større grad kan være sikre på at bilenes originale sikkerhet blir ivaretatt i forbindelse med bilskadereparasjoner? Hva er panelets kommentarer til dette??

6 Nasjonalt register for kilometer- og reparasjonshistorikk Dette henger nøye sammen med Sikre bilskadereparasjoner. Gjennom de siste 5 årene har bilbransjen etterlyst et register for bilskader (etter nærmere avtalte premisser) samt dokumentert kilometerstand (avlest ved eksempelvis PKK). På samme måte som man i dag kan få offentlige opplysninger om økonomiske heftelser på bilene bør man også kunne få opplysninger om kvalitative/sikkerhetsmessige forhold. Så lenge partene er enige om hvilke opplysninger som skal fremkomme i et slikt register er det komplett uforståelig at forsikringsbransjen ikke ser behovet og vil frigi sentrale opplysninger fra sitt eget register (DBS). Forsikringsbransjen representert ved FNO har helt frem til 2012 stilt seg negative til et slikt register, men FNO har nå åpenbart snudd 180 grader, og det er gjennomført ensidige møter med Vegdirektoratet om sentralt skaderegister og det skal være avsatt midler i budsjettet for 2013 for å utrede saken ytterligere? Hvorfor har forsikringsbransjen snudd 180 grader (?) og hvorfor inviteres ikke bilbransjen med i dette arbeidet? Hva er panelets kommentarer??

7 Håndtering av kondemnerte biler Enkelte sider av kondemnasjonsprosessen og salg av kondemnerte biler har bedret seg gjennom de siste par årene, men det er fortsatt en lang vei å gå før selskapenes håndtering av kondemnerte biler bidrar til å øke trafikksikkerhet og skape trygghet for forbrukere. Praksisen ved salg av vrak er fortsatt langt fra stueren og verksteder uten riktig utstyr og kompetanse til å reparere det aktuelle "vraket" får fortsatt anledning til å kjøpe, vrak videreselges uten kontroll og forsikringsselskapenes oppfølging, kvalitetskontroll og etterkontroll er fortsatt svært mangelfull (snur ryggen til?). Dagens kondemnasjonsprosess bidrar derved fortsatt både til svart arbeid, skatt- og momsunndragelse samt utstrakt tyveri av biler og bildeler. Forsikringsselskapene bør derfor kraftig innskjerpe sine egne rutiner og innføre nødvendige kontrollrutiner. Bidrar kanskje også 60 % regelen til unødig overproduksjon av vrak og kanskje kunne en 80 % regel vært i alles interesse (forutsatt at Sikre bilskadereparasjoner følges?). Hva er panelets mening om disse forholdene?

8 Administrativt arbeid Stadig mer av det administrative arbeidet er over tid overført til bilskadeverkstedene. Arbeid som er tidkrevende og medfører både kostnader og økonomisk risiko; DBS, mva. til næringskunder (også ved ansvarsskader!), avkortning, egenandel osv.. Og til tross for at prosesser og oppgjør er relativt ensartede uavhengig av det enkelte verksted/forsikringsselskap er løsninger og brukervennlighet knyttet til de mange datasystemene som benyttes i prosessen svært ulike (ensidig tilpasset det enkelte forsikringsselskaps behov), og det er uforståelig at man ikke sørger for å implementere ett felles, enhetlig system for alle selskaper. Administrativ tid pr. skade hos verkstedene er doblet siden år I samme periode er snittskaden m.h.t. arbeid (timer) redusert med nærmere 25 %, og selskapenes kostnadsprosent er redusert med % (hos enkelte nærmere en halvering). Administrativt arbeid blir dessuten i liten grad kompensert i timedebiteringsprisen. Generelt er det et stort behov for klarere og mer enhetlige retningslinjer som regulerer samarbeidet - på flere (alle) områder, og forsikring - og bilskadebransje bør snarest reetablere felles retningslinjer/avklare godtgjørelse for det administrative arbeidet. Hva kan vi i felleskap gjøre, ikke minst for å redusere unødig administrativt arbeid og byråkrati (til fordel for alle parter)? Hva mener panelet om disse forhold og problemstillinger?

9 3-parts forholdet kunde verksted - forsikringsselskap Forsikringsselskapene definerer seg ofte som verkstedenes største kunde, og pålegger ofte verkstedene å benytte andre deler og reparasjonsmetoder enn hva verkstedene selv anbefaler. Verksted og forsikringsselskap legger ofte helt ulike forutsetninger til grunn for sine vurderinger, men som oftest vinner forsikringsselskapene denne kampen som den sterke part. Det er vel grunn til å tro at verkstedenes vurderinger i større grad er i tråd med bileiers (kunde/forbruker) interesse, ønske og forventninger. Og gjennomgående overlates det til verkstedene å informere bileierne om slike forhold (ofte vanskelig balansegang), og kundens potensielle frustrasjon går derfor oftest ut over verkstedet (som ikke har ivaretatt kundens interesse?) og ikke det aktuelle forsikringsselskap. En nylig gjennomført undersøkelse i regi av NBF viser at hele 85 % av forsikringstakerne er lite kjent med innholdet i forsikringsvilkårene (og det er mye med liten skrift). Forsikringsselskapenes rolle skal vel i utgangspunktet være å ivareta bileiers / forsikringstakers interesse?? Og i juridisk henseende er det vel bileier som er kunde, og ikke forsikringsselskap (som er betaler)? Eller hva mener panelet om disse problemstillingene?

10 Uklarheter i DBS og i de tilhørende veiledningene Både forsikrings- og bilskadebransje bruker betydelig tid og ressurser på å diskutere uenigheter i bruk av og innhold i DBS samt innholdet i de tilhørende veiledningene. Feil bruk av DBS og feil fortolkning av veiledningene er dessuten hovedårsaken til de til dels store variasjonene i takster. Alle parter burde derfor være tjent med en felles fortolkning og enighet rundt alle forhold knyttet til DBS. Hvorfor kan ikke partene sørge for at det etableres et samarbeidsforum med representanter fra begge parter med nødvendig mandat, som får i oppgave å løse dette. Eller enda bedre; Hvorfor kan ikke bilbransje og forsikringsselskapene eie DBS 50/50 og sørge for at vi gjennom full transparens utvikler DBS til et integrerbart, balansert og korrekt takst, salgs og innkjøpsverktøy alle parter har full tillit til? Dagens situasjon leder til misnøye og mistenksomhet ingen av partene er tjent med i det lange løp! (Ellers i samfunnet vinner åpne systemer over lukkede og full transparens i samarbeidet mellom forsikring og bilskadebransje er vel et suksesskriterium?). Eller hva mener panelet??

11 Flaterettesystemet NBF er av den klare oppfatning (og har dokumentert) at flaterettesystemet i DBS er et mangelfullt og til dels uegnet system (spesielt ved større flater). Allikevel ønsker enkelte forsikringsselskaper å tvangsinnføre systemet, og de aktuelle selskapene hevder systemet vil føre til mer enhetlige takster (hvilket er meget tvilsomt?)? Selskapenes ønske om å innføre flaterettesystemet synes i større grad å henge sammen med ønsket (interne krav?) om ytterligere å styrke kontrollen, redusere sine egne administrative kostnader (igjen på bekostning av verkstedene?) og begrunnes med at innføring av systemet er en forutsetning for automatisk godkjenning av takst. Minner om at andre selskaper allerede har automatisk godkjenning av takst uten at flaterettesystemet benyttes. Ligger kanskje forskjellen i manglende respekt for og tillit til verkstedene, eller hva er hovedårsaken til at de to selskapene i panelet vil tvangsinnføre flaterettesystemet? Har panelet kommentarer?

12 Brukte og parallellimporterte reservedeler Enkelte forsikringsselskaper pålegger ukritisk (?) verksteder å benytte brukte deler, alternative deler og parallellimporterte deler i forbindelse med forsikringsskader på biler. Felles for alle disse delekategoriene er at ingen fullt ut kjenner eller kan dokumentere kvaliteten, historikken og opprinnelsen til delene, noe som påfører verkstedene et ekstra ansvar og potensielt forsikringstaker et mindreverdig produkt. Bilskadeverkstedene har på den ene siden en informasjonsplikt ovenfor kunde, samtidig som man ikke kjenner historikken på de brukte delene eller nødvendigvis opprinnelsen til de alternative/parallellimporterte delene. Verksteder som benytter brukte deler, alternative deler eller deler uten kjent/dokumentert opprinnelse etter pålegg fra forsikring, og som samtidig unnlater å informere kunden, påtar seg dessuten et betydelig ansvar (også økonomisk). Brukte deler er dessuten langt fra så lønnsomt som enkelte forsikringsselskaper skal ha det til. Bilskadebransjen har en lang liste over forutsetninger som forsikringsbransjen må akseptere før bilbransjen kan si seg positiv til å benytte denne type deler. Hva mener panelet om disse problemstillingene?

13 Styring av bilskader Flertallet av forsikringsselskaper styrer skader til avtaleverksteder fordi dette (av forskjellige årsaker) er lønnsomt for selskapet. NBF stiller spørsmålstegn ved flere sider ved denne tidvis meget strenge praksisen, som i visse tilfelle kan være i strid med lovgivningen (?), og mener uansett at eventuell styring må gjøres på bakgrunn av verkstedets kvalifikasjoner. Selskapenes anbefalinger av avtaleverksteder oppleves av kundene som aktiv styring, mer enn anbefaling. Selskapene har dessuten ikke rett til å styre ansvarsskader til sine avtaleverksteder. Kaskoskader gir forsikringsselskapene (med bakgrunn i vilkårene) prinsipiell rett til å styre skader til sine avtaleverksteder. Forarbeidene til Forsikringsavtaleloven sier dog at dersom en bileier velger å få bilen reparert på et annet verksted enn det selskapet anbefaler, kan selskapet pålegge forsikringstaker å betale evt. merkostnader (i praksis umulig for selskapet å dokumentere?). Forarbeidene sier dessuten at dersom selskapet ønsker en absolutt rett til valg av verksted må det komme klart frem av vilkårene at dette er en absolutt forutsetning for erstatning. En slik tekst (så langt vi har kunnet bringe i erfaring) har ingen forsikringsselskaper inntatt i sine bilforsikringsvilkår. Hva er panelets kommentarer til dette?

14 Delepriser i DBS Delepriser i DBS representerer p.t. en grunnpris i markedet fra importør/distributør hvor fraktpåslag og andre kalkulatoriske kostnader ikke nødvendigvis er inkludert. Det er helt avgjørende at det etableres felles prinsipper for alle bilmerker når det gjelder innlesing og kalkulasjon av delepriser i DBS, og prisene i DBS må være av en slik karakter at det faktisk er mulig å få kjøpt delene til denne prisen over disk i Norge. I praksis betyr dette sannsynligvis laveste pris i Oslo-området (?). Dagens praksis bidrar til ulike, uforutsigbare og til dels urimelige rammevilkår, og gjør at spesielt frittstående aktører til tider oppnår negativt dekningsbidrag på deler. Også på dette området er det viktig at partene - forsikringsselskapene (gjennom FNO?), NBF og B.I.L. i fellesskap gjennom nødvendig åpenhet og transparens etablerer et akseptabelt og forutsigbart regime. Ikke minst på dette området er det nødvendig at tillit og respekt for hverandres forretning legges til grunn for videre prosess. Eller hva mener panelet??

15 Spørsmål fra salen

16 Takk til panelet og takk til salen!

17 Oppsummering og avslutning John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

18 Endringene kommer stadig raskere Som vi forstår går utviklingen på skade/lakk-området minst like raskt som på den mekaniske siden, og kompleksiteten øker gjennom tiltagende bruk av nye materialer, materialkombinasjoner og ikke minst nye (ulike) sammenføyningsmetoder. Innbygd aktiv sikkerhet (førerassistenter m.v.) bidrar til færre skader, mens innbygd passiv sikkerhet på den annen side bidrar til mer komplekse og kompliserte skader samt endret skadeomfang. Spesielt sistnevnte bidrar til at faget raskt har endret karakter, og i mindre grad fremstår som et generelt håndverk, men krever inngående kunnskap om den enkelte bilmodells karakteristika og tilgang til (og aktiv bruk av) produsentens reparasjonsprosedyrer. Dette fører igjen til at generelle erfaringsbaserte kalkylemetoder i realiteten får stadig mindre reell verdi (men vil åpenbart fortsatt ukritisk bli påtvunget bransjen, eller??). Verkstedenes administrative arbeid er kraftig økt gjennom de senere år parallelt med at selskapenes kostnadsprosent er tilsvarende redusert, og vi har nå passert en kritisk ubalanse Ovennevnte forhold kombinert med mer systematisk styring og stedvis overkapasitet fører til kraftig skjerpet konkurranse Og nettopp i en slik situasjon er det viktigere enn noen gang at bransjen står sammen og samlet i NBF

19 Endringene krever omstilling Verkstedene må forberede seg på fremtidige utfordringer, og verksteder som baserer seg på alle typer skader på alle typer biler vil åpenbart ha liten mulighet til å levere nødvendig kvalitet, og spesialisering enten på biltyper eller skadetyper (smart repair etc.) er like åpenbart en klar forutsetning for overlevelse Det må nok også erkjennes at uten strategiske allianser og/eller forretningsavtaler vil frittstående aktører vanskelig kunne overleve i det lange løp (spesielt gjelder dette stand-alone lakkverksteder?) Tilsvarende må det etableres en prisdifferensiering i markedet basert på blant annet skadetype og kompleksitet som kriteria. Kompliserte operasjoner og større strukturskader må prises høyere enn enkle skader som er mindre kompetansekrevende. Andre kriteria for prissetting vil kunne være blant annet tilgjengelighet, reparasjonstid og effektive/kundevennlige prosesser. Dersom vi ukritisk fortsetter å frasi oss smart repair, glass og andre deler av verdikjeden innen bilskade/lakk vil en stadig økende andel av skade/lakk markedet bli overtatt av andre aktører (på samme måte som smør-og-brød jobber på mekanisk) og vi blir sittende igjen med de kompliserte strukturjobbene til en altfor lav pris (som det offentlige helsevesenet)

20 Respekt for hverandres forretning Det må uansett forventes ytterligere avskalling og konsolidering i skade/lakk bransjen de nærmeste årene ytterligere spesialisering og industrialisering, og skal man overleve er det helt nødvendig å forbedre/optimalisere alle interne prosesser. Det er avgjørende at NBF står på videre og fortsetter sitt viktige arbeid innen dette fagområdet, samtidig som det legges maksimalt med ressurser både i faggruppen for skade/lakk og NBFs nye skade/lakk gruppe (som vil arbeide med saker og forhold som ikke håndteres av FNO) Historien har en tendens til å gjenta seg, og vi opplever nå en kritisk ubalanse mellom forsikring og bilskadebransje Aldri har skadeforsikring vært mer lønnsomt, og aldri har skade/lakk vært mindre lønnsomt Dersom vi ikke respekterer hverandres forretning og tar inn over oss nødvendigheten av akseptabel balanse vil det over tid være umulig å levere riktig vare/tjeneste til riktig pris, og i erkjentlighet av at det i økonomisk vanskelige tider er lettest å kutte i kvalitetssikring, opplæring og kompetansebygging, må begge parter ta ansvar for at rammevilkårene er balanserte og akseptable

21 Tilnærming, samhandling og samarbeid På denne bakgrunn appelleres det både til forsikringsbransjen og bilskadebransjen om å sette alle kluter til for å bidra til å finne løsninger på unødige og destruktive meningsforskjeller Det finnes faktisk en rekke områder hvor vi kan finne frem til vinn/vinn/vinn løsninger til det beste for både forbruker, forsikringsbransje og bilskadebransje, som blant annet: Sikre bilskadereparasjoner Nasjonalt register for kilometer og reparasjonshistorikk Håndtering av kondemnerte biler Effektivisering av administrativt arbeid / rutiner Samhandling om utvikling og utnyttelse av DBS Enhetlig og forsterket fokus på kompetanse og kvalitet Utviklingen har ført til at det ikke lenger er tilstrekkelig å gjøre det vi gjorde i går litt bedre. Vi må gjøre ting på en ny måte og til tider helt andre ting enn det vi gjorde i går. Verden blir stadig mer transparent, ting går stadig fortere og det eneste forutsigbare synes å være økende uforutsigbarhet; Og for å løse morgendagens ufordringer er det en forutsetning at forsikringsselskapene og bilskadebransjen løser de i fellesskap; at folk som tenker forskjellig tenker sammen

22 og la oss sammen gjøre Fred Allens ord til skamme

23 En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres. Fred Allen

24 Og fra NBFs side kan jeg love følgende: Det skal ikke stå på oss!

25 Takk for interesse og engasjement, og vel hjem!

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Innleder paneldebatten med en «duell»: Arne Solum Leder Bilskadekontoret, FNO Skadedrift Tor-Sigurd Simonsen Leder Fagavdelingen,

Detaljer

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Aktuelle saker fra Servicemarked12, generell informasjon og prioriterte saker fra foreningen dialog/diskusjon Vinnende strategier / suksesskriteria ettermarked (kunder

Detaljer

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler 2013 Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler Valg av produkter www.forbrukeradvokaten.no Ville dere omlakkert en bil hvis jeg kom med lakken jeg ville dere skulle

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

Hva tenker norsk skade/lakkbransje om markedet de opererer i?

Hva tenker norsk skade/lakkbransje om markedet de opererer i? Hva tenker norsk skade/lakkbransje om markedet de opererer i? Spørreundersøkelse blant norske skade/lakkverksteder Gjennomført av MotorBransjen, mars 2017 Spørsmål i undersøkelsen Hvordan er kapasitetsutnyttelsen?

Detaljer

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF)

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF) Medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 23. oktober 2012 Periodisk Kjøretøykontroll Tor Simonsen (NBF) Temaer Endringer Tilsyn og kontroll Kvalitetssikring Roller Endringer Det har den siste tiden

Detaljer

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 1215-1445: Vegdirektoratet v/ Erik Sætre og Erik Aalling orienterer: Godkjenningsdirektivet generelt og status for dette - Varebil klasse 2 / skillevegg (- COC og innsending

Detaljer

Medlemsmøte Oslo og Akershus Verksted / ettermarked Onsdag 27.januar 2016 kl Gjensidige Forsikring

Medlemsmøte Oslo og Akershus Verksted / ettermarked Onsdag 27.januar 2016 kl Gjensidige Forsikring VELKOMMEN! Medlemsmøte Oslo og Akershus Verksted / ettermarked Onsdag 27.januar 2016 kl.17.00 20.00 Gjensidige Forsikring Medlemsmøte 27.januar 2016 Velkommen aktuelle saker på agendaen Redaktør Trygve

Detaljer

O B O F B F br b uk u t k bi b lko k n o f n er e an a s n e s e 20 2 1 0 2 Stig Morten Nilsen

O B O F B F br b uk u t k bi b lko k n o f n er e an a s n e s e 20 2 1 0 2 Stig Morten Nilsen OOBF bruktbilkonferanse 2012 Stig Morten Nilsen Takk til Oslo og Omegn Bilbransjeforening, Bransjegruppe Internett (BI) og spesielt til misjonæren John Fiskvik Oppsummering OOBF bruktbilkonferanse 2012

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Medlemsmøte 12.oktober 2010

Medlemsmøte 12.oktober 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 12.oktober 2010 Rica Helsfyr Hotel Medlemsmøte 12.oktober 2010 Velkommen orientering/aktuelle saker fra foreningen Meca Norge v/frode Martinussen

Detaljer

BRUKTBILKONFERANSEN 2015

BRUKTBILKONFERANSEN 2015 Så, etter en trygg landing av dansken, svensken og nordmannen er 1.000 kroners spørsmålet: Hva gjør vi med det? Hvordan lukker vi gapet? Hvordan forbereder vi oss på morgendagen? I praksis. I det daglige.

Detaljer

INKOMPETENTE, USERIØSE, ULOVLIGE OG KRIMINELLE AKTØRER I BILBRANSJEN? John Fiskvik, Oslo og Akershus Bilbransjeforening

INKOMPETENTE, USERIØSE, ULOVLIGE OG KRIMINELLE AKTØRER I BILBRANSJEN? John Fiskvik, Oslo og Akershus Bilbransjeforening INKOMPETENTE, USERIØSE, ULOVLIGE OG KRIMINELLE AKTØRER I BILBRANSJEN? John Fiskvik, Oslo og Akershus Bilbransjeforening Byggebransjen er riktignok en av «verstingene» Men problemet er økende også i bilbransjen

Detaljer

Årsmøte Hedmark Bilbransjeforening. Elverum 11. mai 2017 Knut M. Breivik Tlf.:

Årsmøte Hedmark Bilbransjeforening. Elverum 11. mai 2017 Knut M. Breivik Tlf.: Årsmøte Hedmark Bilbransjeforening Elverum 11. mai 2017 Knut M. Breivik kmb@nbf.no Tlf.: 91546120 Kjøretøykontrollpakken Høringen fra Vegdirektoratet Forslag til endring av forskrift om periodisk kontroll

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Dagens agenda Kort info om aktuelle saker på agendaen for Oslo og Omegn Bilbransjeforening Kommentarer til Konkurransetilsynets rapport Din bil ditt verkstedvalg Generelt blikk på servicemarkedet i Oslo

Detaljer

Fremtidens bildistribusjon. Digitalisering Verdikjede

Fremtidens bildistribusjon. Digitalisering Verdikjede Fremtidens bildistribusjon Digitalisering Verdikjede Og hva er lærdommen og moralen etter dagen? Til merkeforhandlere og importører: Sørg for at dere har et bevisst forhold til hva dere ikke skal gjøre

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Vi må forberede oss på en annerledes fremtid!

Vi må forberede oss på en annerledes fremtid! Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en annerledes fremtid! Vår rolle i nært

Detaljer

DBS Sist lagret: 04.06.2010 Logg DBS utvikling. Momenter til ny DBS

DBS Sist lagret: 04.06.2010 Logg DBS utvikling. Momenter til ny DBS Momenter til ny DBS Ved utvikling av dataapplikasjoner er det viktig å dokumentere hva som er kravspesifisert, og å loggføre utviklingen av kravene. Man bør derfor føre en egen logg på de ønsker bilbransjen

Detaljer

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen Optimalt bransjesamarbeid Stig Morten Nilsen Dette er NBF i dag Norges bilbransjeforbund er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje NBF representerer : Antall bedrifter/medlemmer

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

Retningslinjer for reparasjon og skift av. Bilglassbransjen

Retningslinjer for reparasjon og skift av. Bilglassbransjen Retningslinjer for reparasjon og skift av Bilglassbransjen I NORGE innhold KAP 1: FORSIKRINGSSKADER KAP 2: SKADER I SYNSFELTET KAP 3: SLAGSKADER KAP 4: SLITASJE KAP 5: RIPER KAP 6: SIKKERHET Forord Utbetalingene

Detaljer

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 SAS hotellet 14. oktober Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS Vår visjon; Gode opplevelser Våre kjerneverdier; Profesjonalitet Kremmerskap, Sannferdighet Lagspill I tillegg

Detaljer

Tilgang til bilteknisk informasjon

Tilgang til bilteknisk informasjon Tilgang til bilteknisk informasjon NBF-konferanse, 12. mars 2015 Rebekka Søvik Konkurransetilsynets oppgaver Håndheve konkurranseloven Formål konkurranseloven: - «fremme konkurranse for derigjennom å bidra

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vi viser til høringsbrev av 20. november 2015 med forslag til endringer i grunnlaget for fastsettelse av sykepenger mv.

Vi viser til høringsbrev av 20. november 2015 med forslag til endringer i grunnlaget for fastsettelse av sykepenger mv. REGNSKAP NORGE Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo 23 35 69 00 post@regnskapnorge.no regnskapnorge.no Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Deres ref: 15/4150 Vår

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

16 YF/PF. Undervisning innen dybde og ny teknologi 3. NOVEMBER TORE GOTTEBERG Høyskolen i Oslo og Akershus Kjeller Veileder: John Eivind Storvik

16 YF/PF. Undervisning innen dybde og ny teknologi 3. NOVEMBER TORE GOTTEBERG Høyskolen i Oslo og Akershus Kjeller Veileder: John Eivind Storvik 16 YF/PF Undervisning innen dybde og ny teknologi 3. NOVEMBER 2017 TORE GOTTEBERG Høyskolen i Oslo og Akershus Kjeller Veileder: John Eivind Storvik Innhold Innledning... 1 DBS Systemet... 1 I skolen...

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til.

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til. Grimsgaard dissens; Konfliktene mellom Spekter og Akademikerne helse omhandler to prinsipielle spørsmål; om arbeidstakere ved deres organisasjoner skal gis innflytelse på arbeidstidsordninger som ligger

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser?

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for bruktbilvirksomheten i fremtiden? 2. Alle importører har lansert

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14 Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering Oslo 28.04.14 Skadesaneringsbransjen Beredskapssituasjoner (naturskader og katastrofer): Hvorfor? Hva? Hvordan? 28.04.2014 2 Bakgrunn for seminaret Stadig

Detaljer

Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur

Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur Historikk - 1997 Medlemsundersøkelse - lokalforeningene 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fra 100 % fornøyd (blått)

Detaljer

Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers

Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers strategikonferanse med tillitsvalgte og NBFs ledelse Bred deltagelse

Detaljer

Hva skjer på servicemarkedet?

Hva skjer på servicemarkedet? Hva skjer på servicemarkedet? Trygve Larsen BILs Ettermarkedsforum 7. juni 2013 Mer konkurranse enn noensinne Det har dukket opp en gigant i det norske servicemarkedet. Mekonomen overtok først AS Sørensen

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Momenter til ny DBS Del 1.

Momenter til ny DBS Del 1. Norges Bilbransjeforbund Momenter til ny DBS Del 1. Ved utvikling av dataapplikasjoner er det viktig å dokumentere hva som er kravspesifisert, og samtidig loggføre igangsettelse og ferdigstillelse av punktene.

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!!

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!! EPILOG restverdier Trenden går i økende grad fra eie til leie enda raskere enn tidligere antatt dette betyr at «noen» i økende grad må garantere restverdi Forutsatt riktig restverdinivå og godt kalkulert

Detaljer

Generelt blikk på SERVICEMARKED. i Oslo og Akershus. Espen Berg Styremedlem (fagansvar verksted/ettermarked) Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Generelt blikk på SERVICEMARKED. i Oslo og Akershus. Espen Berg Styremedlem (fagansvar verksted/ettermarked) Oslo og Omegn Bilbransjeforening Generelt blikk på SERVICEMARKED i Oslo og Akershus Espen Berg Styremedlem (fagansvar verksted/ettermarked) Oslo og Omegn Bilbransjeforening Brand Manager Volkswagen Erik Arnesen Bryn AS - Går solen opp

Detaljer

To hovedproblemstillinger

To hovedproblemstillinger Etter- og videreutdanning i bilbransjen To hovedproblemstillinger 1. Vi må gi våre fagfolk utviklingsmuligheter Fagarbeiderne i bilbransjen er svært attraktive for andre Vi må gi dem spennende muligheter

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

NBF skade og lakk konferanse 2016. Markedsstatistikk, markedsutvikling og fremtidige suksesskriteria. Lars G. Bjerklund, Direktør Skade Norge

NBF skade og lakk konferanse 2016. Markedsstatistikk, markedsutvikling og fremtidige suksesskriteria. Lars G. Bjerklund, Direktør Skade Norge NBF skade og lakk konferanse 2016 Markedsstatistikk, markedsutvikling og fremtidige suksesskriteria Lars G. Bjerklund, Direktør Skade Norge Mål med presentasjonen 2 Gi et bilde av. konkurransesituasjonen

Detaljer

Endret modell for lokalt bransjearbeid

Endret modell for lokalt bransjearbeid Endret modell for lokalt bransjearbeid Rolle / ansvar for lokalforeningene På samme måte som NBF har et nasjonalt ansvar for forbundets hovedoppgaver, skal lokalforeningene ha tilsvarende lokalt/regionalt:

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til kundesaker på verkstedet. Marica Gilhuus-Moe NBF

Juridiske utfordringer knyttet til kundesaker på verkstedet. Marica Gilhuus-Moe NBF Juridiske utfordringer knyttet til kundesaker på verkstedet Marica Gilhuus-Moe NBF Disposisjon Regelverk Skriftlighet 2 viktige plikter Veiledningsplikten Frarådningsplikten Mangelskrav Betaling Håndverkertjenesteloven

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Innledning I

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Bruk av pasientjournal og personvern. Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011

Bruk av pasientjournal og personvern. Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011 Bruk av pasientjournal og personvern Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011 Om Datatilsynet Ca 40 medarbeidere 4 Avdelinger Juridisk Tilsyns- og sikkerhet Informasjon Administrasjon

Detaljer

PRODUSENTANSVAR OG SAMFUNNSØKONOMI

PRODUSENTANSVAR OG SAMFUNNSØKONOMI PRODUSENTANSVAR OG SAMFUNNSØKONOMI Produsentansvarsdagen 27. Oktober 2017 Hva er et produsentansvar sånn helt generelt? Hver produsent er ansvarlig for miljøbelastningen til sine produkter gjennom hele

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth Dato 13. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KOMPENSASJON

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks 903 8001 BODØ Tlf. 75 55 55 40 Fax 75 55 55 48 Høringsuttalelse fra barneverntjenesten i Bodø kommune Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform.

Detaljer

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Me Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Hva forklarer økende kostnader til barnevern i kommunene? Bent A. Brandtzæg, Lars Håkonsen, Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 270/2010 Sammendrag Følgende

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Paneldebatt. Kritiske forhold og suksessfaktorer knyttet til bruktbil hos norske merkeforhandlere de nærmeste årene

Paneldebatt. Kritiske forhold og suksessfaktorer knyttet til bruktbil hos norske merkeforhandlere de nærmeste årene Paneldebatt Kritiske forhold og suksessfaktorer knyttet til bruktbil hos norske merkeforhandlere de nærmeste årene Deltagere Tor I. Berge konsernsjef Bertel O. Steen Erik Staavi styregrossist Møller Bil

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer

Utfordringer ved å drive skadeverksted. Stian Helle, Bertel O. Steen Knut Espen, Møller Bil

Utfordringer ved å drive skadeverksted. Stian Helle, Bertel O. Steen Knut Espen, Møller Bil Utfordringer ved å drive skadeverksted Stian Helle, Bertel O. Steen Knut Espen, Møller Bil 1. Alt for få parkeringsplasser Dato: 12.03.2013 2 2. Alt for små kontorer Dato: 12.03.2013 3 3. Alt for svak

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET

FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET Presentasjon av utredningen: FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET For barne- og likestillingsdepartementet og statsråd Ramin-Osmundsen 4. desember 2007 Utarbeidet og ferdigstilt av Statens institutt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid.

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. Anne Berit Fuglestad og Barbara Jaworski Anne.B.Fuglestad@hia.no Barbara.Jaworski@hia.no Høgskolen i Agder Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. En onsdag ettermiddag kommer

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Mål og tiltak: kommentarer til NVEs planlagte endringer i reguleringen. Kjetil Ingeberg

Mål og tiltak: kommentarer til NVEs planlagte endringer i reguleringen. Kjetil Ingeberg Mål og tiltak: kommentarer til NVEs planlagte endringer i reguleringen Kjetil Ingeberg 1 1 HVA ER GJORT? 2009 von der Fehr leverer rapport til OED 2010 Mindre mekanisk bruk av DEA Alderskorrigering Økt

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3213& - 15.2.1999 MOTORVOGN - Oppgjørsform etter kondemnasjon - avt.l. 36. Forsikringstakeren

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Konflikter mellom Statens vegvesen og anleggsbransjen

Konflikter mellom Statens vegvesen og anleggsbransjen Konflikter mellom Statens vegvesen og anleggsbransjen Et samarbeid til besvær? Arnstein Repstad styreleder i MEF Konserndirektør i Repstad AS Konfliktnivå til bekymring Konfliktnivået engasjerer og bekymrer

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer