Forsand kommune Politisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsand kommune Politisk"

Transkript

1 R å d m a n n e n Forsand kommune Politisk Brit Marit Knudsen Dato: Til oppfølging Melding om vedtak Vår ref.: 12/231-30/K2-L32//BVG Saksbeh. e-post: Saksbeh. tlf.: Dykkar ref.: Att: Utarbeiding av vegadresser, Forsand kommune - vurdering av namn på byggefelt Formannskapet behandla saka i møte den 27. november 2012, og følgjande vedtak blei gjort: Forslag til vegnamn på byggjefelt og vegparsellar blir lagt ut til høyring med tilhøyrande prinsipielle retningslinjer til vegadressering i Forsand, med følgjande endringar: Skrøyla Leitevegen 1998 Krutlevegen Krotlevegen(ber namneutvalet sjå på skrivemåte) Rettedalshaugen Grønhøgda 3083 Rettedal Gamle Rettedalsveg Sjå vedlagte saksutgreiing. For rådmannen Bodil Vika Gjesteland politisk sekretær Forsand kommune Forsand kommune, 4110 Forsand, Telefon: , Telefax: Foretaksnummer Bankgiro

2 Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 051/12 Formannskapet Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K2-L32 Brit Marit Knudsen 12/ /8446 Vedlegg: Dok.dato Tittel Vedlegg nr. 1 Kart over Rettedal, Krutlevegen og Rettedalshaugen Vedlegg nr 2: Bergevik nye byggefelt - Nordkjeldevegen og Kjeldebergvegen Vedlegg nr. 3: Bergebakkane nye byggefelt: Bergebakkane, Judravegen, Klinkhammarvegen, Underberge og Vidbergvegen Vedlegg nr.4: Vegparsellar Erevikshammaren og Auglendsberget Dok.ID Utarbeiding av vegadresser, Forsand kommune - vurdering av namn på byggefelt Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Forslag til vegnamn på byggjefelt og vegparsellar blir lagt ut til høyring med tilhøyrande prinsipielle retningslinjer til vegadressering i Forsand.. Behandling i Formannskapet Side 2 of 9

3 Kåre Oaland sette på vegne av Høgre fram følgjande forslag: Skrøyla Leitevegen 1998 Krutlevegen Krotlevegen(ber namneutvalet sjå på skrivemåte) Rettedalshaugen Grønhøgda Kåre Oaland sette fram følgjande forslag: 3083 Rettedal Gamle Rettedalsveg Margareth Gjøse Larsen sette på vegne av Ap, fram følgjande forslag: Skrøyla Solivegen Margareth Gjøse Larsen trakk sitt framlegg. Ved avrøysting røysta ein punktvis: Ved avrøysting over framlegget frå Høgre vedr. Skrøyla - Leitevegen blei framlegget samrøystes vedtatt.. Ved avrøysting over framlegget frå Kåre Oaland vedr. Rettedalsveg Gamle Rettedalveg blei framlegget vedtatt med 4 røyster, 1 røyst blei avgitt for tilrådinga frå rådmannen ( ordførar) Ved avrøysting over framlegget frå Høgre vedr. Krutlevegen Krotlevegen (skrivemåte) blei framlegget samrøystes vedtatt Ved avrøysting over framlegget frå Høgre vedr. Rettedalshaugen Grønhøgda blei framlegget vedtatt med 4 røyster, 1 røyst blei avgitt for tilrådinga frå rådmannen ( ordførar) FS-051/12 Vedtak: Forslag til vegnamn på byggjefelt og vegparsellar blir lagt ut til høyring med tilhøyrande prinsipielle retningslinjer til vegadressering i Forsand, med følgjande endringar: Skrøyla Leitevegen 1998 Krutlevegen Krotlevegen(ber namneutvalet sjå på skrivemåte) Rettedalshaugen Grønhøgda 3083 Rettedal Gamle Rettedalsveg Side 3 of 9

4 Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 U Jon Fløysvik Oppstartsmøte for utarbeiding av vegadresser i Forsand kommune. 2 I Eldrerådet Ønsker informasjon om status for arbeidet. 3 U Reidar Høllesli; Jon Fløysvik; Martha thu; Gerd Marie Berge 4 U Gerd Marie Berge; Jon Fløysvik; Martha thu; Reidar Høllesli Referat frå oppstartsmøte for utarbeiding av vegadresser i Forsand kommune Referat frå møte i namnenemda 28 februar U xxx Informasjon om tildeling av vegadresser i Forsand kommune 7 U Brit Marit Knudsen Høyringsforslag til vegadresser i Forsand kommune. 8 U Stavanger Aftenblad; Annonse Strandbuen 10 I Grammeltvedt, Ole ny oppdatert vegliste 9 U Stadnamntenesta på Vestlandet Oversending av dokumenter på høyring - Forsand kommune 13 I Frantzen, Kjellaug vegnamn 12 I Mikkelson, Tore Hans Vegnamn i Bergebakkane 11 I Tor Ingvar Levik Vegnavn i Rossavik 14 I Fossanmoen Vegadresser Islandshestsenter 16 I Statens kartverk Stavanger Merknader til høringsforslag til vegadresser i Forsand kommune 15 I Språkrådet Vegnamnsaker i Forsand kommune. Tilrådde skrivemåter. 17 I Statens kartverk Stavanger Merknader til høringsforslag til vegadresser i Forsand kommune 18 I Steinbru, Kjell Erik Vinddalsvegen er tilrådd 20 I Seksjon teknisk, GIS og oppmåling Kart med endring etter høyring - adresseprosjektet 21 U Brit Marit Knudsen Utarbeiding av vegadresser, Forsand kommune. 22 U Jon Fløysvik; Reidar Høllesli; Gerd Marie Berge; Martha Thu Innkalling til nytt møte i namnenemda for vegadresser i Forsand 23 U Gerd Marie Berge; Jon Fløysvik; Martha thu; Reidar Høllesli 24 U Gerd Marie Berge; Jon Fløysvik; Martha thu; Reidar Høllesli Nytt møtetidspunkt i namnenemnda for vegadresser i Forsand Referat frå møte i namnenemda for vegadresser i Forsand 29 I XXX Vedlegg nr.4: Vegparsellar Side 4 of 9

5 Erevikshammaren og Auglendsberget 28 I XXX Vedlegg nr. 3: Bergebakkane nye byggefelt: Bergebakkane, Judravegen, Klinkhammarvegen, Underberge og Vidbergvegen 27 I XXX Vedlegg nr 2: Bergevik nye byggefelt - Nordkjeldevegen og Kjeldebergvegen 26 I XXXX Vedlegg nr. 1 Kart over Rettedal, Krutlevegen og Rettedalshaugen Anna Utval Høyring Behandling Ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonsh. Arbeidsmiljøutval Side 5 of 9

6 Samandrag/ Fakta Høyringsforslaget til adresser var oppe i kommunestyret den Dei fleste namneval på vegar blei godkjent med mindre justeringar. Når det gjeld byggefelta i kommunen så blei dei sendt tilbake til ny vurdering. Det som skulle vurderast var om felta skulle delast i med fleire namn på dei ulike vegparsellane i felta. Lover, forskrifter, rundskriv Matrikkellova med forskrifter Lov om stadnamn Gjeldande planar, retningslinjer og vedtak Adressevegledaren til Statens Kartverk Handbok i adressering til Statens Kartverk Vurdering og konklusjon Namneutvalet har satt namn på dei vegar som er aktuelle å setja namn på. Dette ligg ved som kart over dei ulike vegparsellane. Generelle prinsipp: Nummereringa må ha eit utgangspunkt, eit nullpunkt. Det vil seia at nummereringa startar i den enden av vegen som er nærast dette nullpunktet. Blindvegar og vegstubbar me eigne vegnamn, er nummererte frå der dei tek av frå hovudvegen. Når ein går/kjører i ein veg med stigande vegnummer, skal oddetala alltid vera på høgre side, og partala skal alltid vera på venstre side. Prinsippet er at når ein står der vegen byrjar, er første hus til høgre nr. 1, og første hus til venstre nr. 2. (Sidevegar utan eige vegnamn, får berre oddetal eller berra partal, etter kva side av vegen dei er på.) På landevegar sprett nummereringa opp til heilt hundretal etter kvar heile kilometer. Til dømes 500 etter 5 km, 600 etter 6 km, 800 etter 8 km, osb. Dette er for å gjer det lett for utrykkingskjøretøy, som nullstiller speedometeret der vegen byrjar og kjører fort 8 km dersom dei skal til hus nr.821. I spreidd bygde strøk blir det hoppa over nummer, med tanke på framtidig utbygging. Å hoppa ti nummer opp mellom kvar gard, er ikkje uvanleg. Lov om stadnamn og generelle prinsipp for norsk rettskriving må leggast til grunn. Dvs. at bindestrekar og stor førebokstav inni ord, eller aa i staden for å, ikkje kan aksepterast, sjølv der det finst ein viss sedvane eller reguleringsplanar med slike namnekonstruksjonar. Forsand kommune er plikta til å følgja gjeldande lovar og forskrifter i denne samanheng. Hus/eigedomar nær vegkryss, har adresse og nummer til den vegen dei har utkjørsel til. Geografiske namn, innarbeide namn( adm. tilrår berre dette) Side 6 of 9

7 Type blomsternamn, vikingekongar, nasjonalheltar( Adm. frårår dette, fordi det er nok geografiske og innarbeide namn å ta av.) Kor store eller små sidevegar skal ha eigne namn? I byggefelt er det fleire småvegar. I rettleiaren i adressering er det lagt føring for at vegar med meir enn 5 bustader, eller at vegen er meir enn 2 km. lang dannar grunnlag for eige vegnamn. Dette går på nummerering. Viss ein har fleire hus med ennå fleire bustader i på ei side av vegen så vil nummereringa hoppa veldig opp på til dømes oddetalsida men den vil ikkje gjera det på partalssida. Forslag: Namneutvalet bør vurdera kor mange hus/bustader ein sideveg skal ha, for å få eige vegnamn. Det bør leggast vekt på at det skal vera lett for framande og for utrykkingskjøretøy å finna fram. Adressenummer langs vegadresseparsellar tildelast i medhald av Matrikkelforskrifta 52 nummer 1. Namneutvalet vurderte dette slik: Bergekleiva, Meling, Mælshammaren blir verande med dei namna dei har med nummerering. Dei er gamle og innarbeid og med nummerering så blir dei greie og finna fram til. Med tanke på krav til vegparsellnamn så er det 5 bueiningar eller 2 kilometer som er minimumsgrensa. På Mælshammaren til dømes så er dette under grensa. I Bergekleiva vil det med til dømes Øvre og Nedre Bergekleiva med nummerering frå 1 og oppover kanskje laga meir kluss enn det alt er i dag. Då vil Øvre og Nedre få identiske nummer og det kan fort bli forviklingar av det. Når det gjeld dei andre felta så har utvalet komme fram til følgande forslag: Rettedals feltet: 3083-Rettedal, Krutlevegen og Rettedalshaugen sjå vedlegg nr.1 Bergevik feltet: 1997-Nordkjeldevegen og 1996-Kjeldebergvegen sjå vedlegg nr. 2 Bergebakkane feltet: 3084-Bergebakkane, Judravegen, Klinkhammarvegen, 3087-Underberge, 3085-Vidbergvegen.- sjå vedlegg nr.3 Andre vegar som me ikkje har fått med oss er : Erevikshammaren og Auglendsberget sjå vedegg nr. 4 Vegen som går til Skrøyla blei det ikkje einigheit om kva skulle heita så den sendes til formannskapet for å få forslag til namn. (for andre gong) Forsand, Terje Nysted rådmann Side 7 of 9

8 Side 8 of 9

9 Side 9 of 9

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/12 Formannskapet 13.11.2012 057/12 Formannskapet 27.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012 Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Terje Nysted

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato Kommunestyret 064/13 Formannskapet 12.11.2013 075/13 Formannskapet 26.11.2013 Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Terje Nysted 13/417-21

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 11. april 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 17.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Namnsetjing av gater og vegar

Namnsetjing av gater og vegar Namnsetjing av gater og vegar nynorsk Forord Denne brosjyren er ei innføring i namnsetjing av gater og vegar (adressenamn). Her blir det gjort greie for dei viktigaste prinsippa for namngiving, kva for

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova

Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova Innhald Forord s. 2 Dokument 1: Kommunane sine forvaltingsoppgåver s. 3 Dokument 2: Delegasjonar (frå kommunestyra) s. 4 Dokument

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-19:30 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165100,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.12.2014 Tid: 12:00 Møtestart kl. 12.00 på Rådhuset. Lunch på Galleri Losjen kl. 13.00. Møtet fortset

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.02.2012 kl. 18:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 23.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Ørstafjord Dato: 20.09.2012 Tid: 09:30 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte

Detaljer