1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012"

Transkript

1 FORHÅNDSKUNNGJØRING Planoppstart ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad Berørte parter og høringsinstanser ble varslet i brev datert Fristen for å komme med merknader til planarbeidet var I tillegg ble planen lagt ut på Rennesøy kommune sin nettside den En nabo, gnr/bnr 38/3, fikk ikke tilsendt varsel om oppstart og ble derfor tilsendt varsel først den 09. oktober. Grunneier har fått frist til 19. oktober med å komme med eventuelle merknader. Det kom inn 7 merknader: 1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert Viser til brev datert angående oppstart av planarbeid for steinbrudd på Gangenes trinn 2. Vi forutsetter at planområdet kobles på det regulerte området i nord, og benytter etablert avkjørsel til fv.576, jfr. «Reguleringsplan for Gangenes gnr. 35 bnr. 4 samt gnr. 38». Vi har ellers ingen merknader til planforslaget. Utvidelsen av eksisterende steinbrudd, plan , skal bruke samme avkjørsel som til eksisterende steinbrudd nord for planområdet. 2. Fylkesmannen i Rogaland, datert Vi viser til utsendt varsel. Det kommer ikke uttalelse fra Regionalplanavd. Til Rogaland fylkeskommune i denne saken. Spørsmålet om krav til konsekvensutredning må vurderes i forhold til hele steinbruddet samlet, ikke bare utvidelsen. Varselet inneholder få opplysninger, slik at det er vanskelig å si noe eksakt om planen utløser konsekvensutredning. Søker legger til grunn at dette kravet ikke blir utløst. Fylkesmannen vurderer at det samlede omfanget av eksisterende pluss nytt steinbrudd blir såpass omfattende at kravet til konsekvensutredning kan bli utløst. Utløser planen konsekvensutredning og den ikke blir utarbeidet, vil det utløse innsigelse til planen fra Fylkesmannen. Fylkesmannen ser det som helt nødvendig at reguleringsplanen også skal omfatte eksisterende brudd. En plan som bare omfatter utvidelsen varsler Fylkesmannen innsigelse til. Viktige plantema for Fylkesmannen blir forholdt til landbruk, etappevis uttak, tilbakeføring, støy, landskap/kulturlandskap, naturmangfold.

2 Den eksisterende planen inkluderes i planforslaget og det stilles krav til at det eksisterende steinbruddet skal være tilbakeført til landbruk før utgangen av Reguleringsbestemmelsene fra eksisterende plan videreføres. 3. Fylkesrådmannen i Rogaland, kulturseksjonen, midlertidig uttalelse, brev datert Rogaland fylkeskommune viser til Deres brev mottatt her Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen har vurdert varslet om oppstart av regulering i det aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. Etter en vurdering av planområdet finner vi det nødvendig å befare det før vi kan gi endelig uttale til planen. Dette for å avgjøre om planforslaget kommer i konflikt med ikke-registrerte kulturminner, samt vurdere potensialet for kulturminner under markoverflaten og behovet for videre registreringer. Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet tiltakshaver. Det må imidlertid understrekes at det kan bli behov for ytterligere registreringer etter denne første synfaringen. Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere registreringer, foreligger. Det har blitt gjennomført befaring på planområdet. Det ble oppdaget et automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet som ble varslet. Området der kulturminnet befinner seg i er tatt ut av planforslaget for å unngå konflikt. 4. Lyse utbyggingskoordinator, brev datert Viser til deres brev datert Lyse har ingen merknader til oppstart på plan nr Sameiet til gnr/bnr 36/8, mottatt epost den Innspill til regulering av steinbrudd på Gangenes. Refererer til brev datert fra Rambøll Norge as. Innspill på vegne av gnr. 36, bnr. 8, Asklund som grenser til planlagt steinbrudd i vest. Gnr. 36, bnr. 8 er et sameie og eies av; Signe Elise Fagerlund Eva Karin Høynes Ask Harald Granhøy Marit Torkelsen

3 Tor Edvin Ask Thomas Ask Vi vil med disse innspill ikke motsette oss planlagt virksomhet men knytte endel kommentarer og spørsmål til steinbrudd aktiviteten da vi har sett endel ulemper med tidligere steinbrudd på Gangenes. LNF Området er i gjeldene kommuneplan fra definert som et LNF område og må dermed omreguleres til et steinbrudd av Rennesøy Kommune. Denne planen ble endelig godkjent og publisert så sent som Det forundrer derfor undertegnede at denne plan om steinbrudd ikke var kjent på tidspunktet for utgivelse av siste kommuneplan og beskrevet i denne. Kommuneplan Det forundrer oss også at denne plan begrenses til et relativt lite område ut fra Gangenes. Det meste av Ask består av samme type stein som det nå skal utvinnes i planlagt område for steinbruddet. Skulle tro at det fra Rennesøy kommunes side ville være mer hensiktsmessig å lage planer for steinbrudd (mineralutvinning) for et større område opp mot Ask på samme tid for å få forutsigbarhet i disponeringen av disse gardsbruk. Det finnes høyereliggende koller som ville gi rimeligere tilgang på stein mot sørvest for planlagt steinbrudd. Forutsetning Det forutsettes at det endelige terreng etter uttak av stein vil bli omtrent som dagens terreng og nivå. Dybde Planområdet på G.nr 36, B. nr.6 for steinbruddet er relativt flatt. Sett i forhold til steinbruddet på Gangenes som i disse dager er i ferd med å bli fylt igjen med ny masse, finner vi at det nye steinbruddet må bli dypt i forhold til dagen terrengnivå. Vi vil gjerne vite hvor dypt steinbruddet planlegges å gå. Hvor lenge? Vi vil også gjerne vite hvor lenge steinbruddet vil være i drift før det endelig er tilbake fylt med ny masse og tilbakeført til jordbruksjord. Trafikk Hvor vil transport av steinmassen gå? Foredling av steinmasse Skal det samtidig med sortering av stein foregå noen foredling av steinmasse på området for eksempel knusing av stein? Bygninger Skal det oppføres bygninger på anleggsområdet? Midlertidige bygninger eller permanente? Nabobruk G.nr 36, B. nr.8, Asklund brukes i dag stort sett som beite for ungdyr og sauer. Det sier seg selv at det til tider vil bli støy, støv og trafikk inntil vår grense. Vi vil gjerne vite hva som skal gjøres for å redusere ulempene fra steinbrudd virksomheten overfor beitende dyr. Steinbrudd virksomheten vil medføre vesentlige ulemper for dagens beitevirksomhet og det kan komme på tale med erstatningsansvar overfor nabo bruk. Sikkerhet Da det blir en skrent med betydelig nivåforskjell mellom steinbruddområdet og vår

4 eiendom må denne skrenten sikres med gjerde for å unngå ulykker. Merknader til kommuneplanen fra Fylkesmannen Vi er oppmerksomme på at gjeldende kommuneplan har fått merknader fra Fylkesmannen på denne type virksomhet på Hanasand, Nordbø og Dalaker. Vi vil gjerne slutte oss til uttalelser fra Fylkesmannen som f. eks; Steinbrudd av denne type vil gi omfattende negative landskapsmessige virkninger. En slik næringsvirksomhet stemmer ikke overens med dagens LNF områdets definisjoner. Kravet om at området tilbakeføres til landbruk er ufravikelig og at det begrenses til å være et åpent steinbruddsområde på maksimum 10 dekar til enhver tid. Geologi Det er en sammenhengende rygg av fjell oppover gjennom Ask og til Hodne og Sværen. Erfaringer fra tidligere sprengningsvirksomhet på Gangenes viser at sjokkbølger forplanter seg i denne fjellryggen og gir stor ulemper i beboelseshus i området. Det henstilles derfor til at det brukes små sprengnings salver og at det brukes så skånsom sprengningsteknikk som mulig. Hensyn til beboelse og virksomhet for naboer Det henstilles til steinbrudd virksomheten å vise hensyn til naboer på en måte som ikke medfører mer støy, støv og trafikk enn strengt tatt nødvendig for virksomheten. Det vil si at alminnelige arbeidstidsbestemmelser må gjelde og at det holdes fred på natt, helg og bevegelige hellig og høytidsdager. Større sprengninger og bruk av store anleggsmaskiner må varsles til alle naboer i god tid før gjennomføring. LNF Fra forrige plan gjorde fylkesmannen det klart at større områder enn behov ikke var aktuelt å regulere. Kommuneplan Forutsetning Dybde Hvor lenge? Trafikk Foredling av steinmasse Bygninger Nabobruk Sikkerhet Det har ikke vært noen signaler fra Rennesøy kommune at de er negative til plasseringen Terrenget skal ikke ha større fall enn 1:10 og hvor eksiterende skog/berg blir omgjort til landbruksjord. Det vil ikke gås dypere enn 15 meter. Henviser til planens bestemmelser. Steinmassene vil bli brukt til diverse anleggsvirksomhet på Jæren Det skal ikke foregå knusing av stein Det skal ikke settes opp bygninger eller anlegg på planområdet. Eksisterende brakker til eksisterende steinbrudd vil bli benyttet ved utvidelsen av steinbruddet. Bestemmelsene setter krav til støy, støv og vannforurensning. Dette er lovfestede krav som tiltakshaver plikter å følge. Bestemmelsene fra eksisterende plan om støv videreføres Deler av steinbruddet som er fare for mennesker og dyr skal holdes forsvarlig sikret jfr. bestemmelsene til planen. Driftsplanen skal baseres på etappevis drift der maksimalt 10 daa til

5 enhver tid ligger som åpent brudd, jfr. bestemmelser til planen. Geologi Det skal brukes små sprengnings salver og skånsom sprengningsteknikk for å unngå skader på omkringliggende bygg og anlegg. Hensyn til beboelse og virksomhet for naboer Jfr. bestemmelser er driftstiden satt mellom kl hverdager og det tillates ikke drift lørdag, søndag og helligdager. Større sprengninger og bruk av store anleggsmaskiner må varsles til alle naboer i god tid før gjennomføring. 6. Ove Heggland, gnr/bnr 35/4, brev mottatt pr. epost den Rennesøy kommune må vise til plan for kontroll av bestemmelsene i ny reguleringsplan (1 årig el 2 årig kontroll). Maksimal utvidelse må settes til 15 mål pr behandling Alle betingelser i eksisterende reguleringsplan må også gjelde her med følgende nye punkt. o 4 uker fellesferie juli. o Ved bruk av alarmer (rygge) på redskap/kjøretøy må ikke lyd bære ut av regulert område. o Det må opp et gatelys ved busskur og et ved krysset Hodneveien og anleggsveien. o Hvis det blir bygget gangsti eller fortau fra Pakkeriet bare til Gangenesveien må den tas videre forbi krysset Hodneveien/anleggsveien av Rennesøy Stein as. Rennesøy kommune kan ikke pålegges å ta jevnlige kontroller men tilsyn på stedet kan komme. Driftsplanen skal baseres på etappevis drift der maksimalt 10 daa til enhver tid ligger som åpent brudd, jfr. i forslag til bestemmelser til plan Vi forholder oss til 3 uker fellesferie jfr. fra ferieloven. Denne skal tas mellom perioden 1. juni og 30. september. Henviser til vedlagt støyrapport, datert Dette må avklares med Lyse. Forslagsstiller mener at dette bør ivaretas for å sikre trygge veier for myke trafikanter og ikke minst skoleveien. Det er regulert fortau på den vestlige siden av Hodneveien forbi anleggsveien. 7. Arne Tendenes m.fl., gnr/bnr 38/3 m.fl., brev mottatt pr. epost den Rennesøy kommune må vise til resultat av kontroll på eksisterende steinbrudd drifts, reguleringsplan, bestemmelser og vise til plan for kontroll av ny plan (1årig eller 2 årig kontroll).

6 Maksimal utvidelse må er 15 mål pr behandling Alle betingelser i eksisterende reguleringsplan må også gjelde her med følgende nye punkt. o 4 uker fellesferie juli. o Arbeidstiden må holdes. o Arbeidstid sommerhalvåret skal følges fra 01.april til 30. september fra kl til og kl til resten av året. o Må få mer kontroll på støvet!!! o Det skal ikke drives pukkverk, kun uttak av murestein. o Det tillates ikke drift lørdag og søndag. o Ved bruk av alarmer (rygge) på redskap/kjøretøy må ikke lyd bære ut av regulert område. Rennesøy kommune kan ikke pålegges å ta jevnlige kontroller men tilsyn på stedet kan komme. Driftsplanen skal baseres på etappevis drift der maksimalt 10 daa til enhver tid ligger som åpent brudd, jfr. i forslag til bestemmelser til plan Vi forholder oss til 3 uker fellesferie jfr. fra ferieloven. Denne skal tas mellom perioden 1. juni og 30. september. Arbeidstiden er mellom og mandag til fredag. På grunn av etterspørsel bør Rennesøy Stein as ha samme arbeidstid hele året. Krav om støv skal følge planens bestemmelser som er jfr. krav fra forurensningsforskriften. Dette er et steinbrudd og det skal kun ytes arbeider utfra den type drift. Det skal ikke være arbeidsdager lørdager og søndager. Driften skal til enhver tid tilfredsstille retningslinjene i T-1442 fra Miljøverndepartementet.

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde Tiltakshaver: Norwegian Graphite AS Dato : 22.4.2014 Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde 1 Forslag planprogram - Jennestad INNHOLD 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Bergenhus, Årstad, gnr 163 bnr 490 m.fl. Haraldsplass diakonale sykehus. Arealplan-ID PlanID 19040001.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia.

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Brida eiendom AS Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Dato: 01122014 Brida eiendom AS: Planbeskrivelse steinbrudd Sjånesheia Side 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart.

Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart. NOTAT Sted/Dato: Sarpsborg 15.10.14 Nr: - - Fra Til Info Firma v/ X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune, planmyndighet May Edith Huru Sarpsborg kommune, forslagsstiller og X Trond

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer