Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Helserådgiver i videregående opplæring Rapport Korrigert utgave etter KU-møte /GSL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Helserådgiver i videregående opplæring, som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2011 til september Vi ønsker å takke alle som har bidratt med informasjon i forbindelse med revisjonsprosjektet. Utkast til rapport er sendt fylkesrådmannen til uttalelse. Svaret fra fylkesrådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, november 2012 Guro Selfors Lund Oppdragsansvarlig revisor Desember 2012/Januar Rapporten ble lagt fram for Kontrollutvalget Etter en gjennomgang av rapporten ble følgende vedtak fattet i utvalget: «Kontrollutvalget utsetter saken og ber revisjonen gjøre ytterligere undersøkelser og vurderinger iht. innspill som kom fram på møtet. Sekretariatet avklarer innspillene med revisjonen». Revisjonen har etter behandlingen i kontrollutvalget gjort følgende endringer: - Sammendrag (side 3). Korrigert ut fra endringer i de kapitlene som er nevnt under. - Kapittel 2 (side 10). Nytt avsnitt «Faglig ledelse, kommunelege 1/ representant for kommunelege 1». - Kapittel 4.4 (side 22). Vi har foretatt en ny vurdering av de data som kom inn via elevundersøkelsen. - Kapittel 6.2 (side 33) Nytt avsnitt intervju av tre personer i kommunehelsetjenesten som er fagansvarlige for helserådgiverne. - Kapittel 6.3 (side 34). Vurderinger er endret noe som følge av intervju med fagansvarlig. - Kapittel 8 (side 41). Endringer i konklusjoner og en anbefaling. Anbefaling som starter med «Undersøkelsene har vist..» er endret. - Vedlegg: Ny uttalelse fra Fylkesrådmann etter korrigert rapport. 2

3 SAMMENDRAG Formålet med en revisjon av helsetjenesten ved de videregående skolene har blant annet vært å finne ut hva fylkeskommunen får ut av sitt engasjement og om ordningen fungerer på en god måte. Det var vesentlig for kontrollutvalget å finne ut mer om hva som skiller tjenesten i Oppland fra tilsvarende tjeneste i andre fylker. Det være seg tjenestens kapasitet, tilgjengelighet og organisering. Følgende problemstillinger er belyst: 1. På hvilken måte skiller skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland seg fra tjenesten i andre fylker? 2. Tilfredsstiller tjenestetilbudet elevenes behov? 3. Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og den øvrige rådgivertjenesten ved skolene tilfredsstillende? 4. Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og kommunehelsetjenesten tilfredsstillende? 5. Hvordan blir psykisk helse og rusforebygging ivaretatt av helserådgiver? Den første problemstillingen var en kartlegging, og ble ikke satt opp mot revisjonskriterier. Fylkeskommunens delansvar for skolehelsetjenesten i Oppland er skriftliggjort gjennom avtale mellom vertskommunene og de videregående skolene. Denne avtalen danner grunnlaget for flere av våre vurderinger av revisjonskriterier. Opplysninger som danner grunnlaget for våre vurderinger er hentet fra intervjuer, spørsmålsskjema til helserådgivere og fra nettbasert spørreundersøkelse til et utvalg elever. I tillegg har vi innhentet ulike dokumenter som har gitt utfyllende informasjon. For å svare på den første problemstillingen «På hvilken måte skiller skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland seg fra tjenesten i andre fylker?» ble det gjennomført en kartlegging av tjenestetilbudet. - Vi mener at den gjensidige forpliktelsen om finansiering som ligger i avtalen mellom vertskommunene og Oppland Fylkeskommune sikrer en stabil tilstedeværelse av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland. - Revisjonens inntrykk er at ordningen med personellnormering i Oppland sikrer både tilstedeværelse og stabilitet for skolehelsetjenesten. Nettopp dette med stabilitet og forutsigbarhet ble etterlyst i andre fylker der det er foretatt forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten. Ressursmessig er det ikke sikkert kvaliteten er sikret, men en sikrer med denne avtalen likevel et minstekrav for tjenesten. Ved noen skoler har de valgt å prioritere egne ressurser til å øke stillingsstørrelsen for helserådgiver. Dette fordi de har sett behov for mer skolehelsetjeneste enn det som dekkes gjennom avtalen mellom fylket og skolen. - I Oppland er helserådgivers stillingsstørrelse avhengig av elevantallet ved skolen. Alle elever har derved forholdsmessig lik tilgang til skolehelsetjenesten i videregående. Alle helserådgivere er tilknyttet elevtjenesten ved skolene og alle har egne lokaler for tjenesten. I fylker vi har sammenlignet med er det stor variasjon i skolehelsetjenestens tilgjengelighet ved skolene både hva gjelder lokalisering og tilgang på ressurser. Den andre problemstillingen som skulle undersøkes var «Tilfredsstiller tjenestetilbudet elevenes behov?» Ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn, gir våre funn et inntrykk av en skolehelsetjeneste i videregående skoler i Oppland som på flere områder tilfredsstiller enkeltelevenes behov. Tjenesten var kjent for de fleste, elevene var fornøyd med helserådgivers lokalisering på 3

4 skolene, og over 90 % av elevene fikk i stor eller i noen grad den hjelpen de ønsket da de oppsøkte helserådgiver. Selv om resultatene viste at et stort flertall av dem som svarte på undersøkelsen var tilfreds med tjenesten, var det også elever som bl.a. mente at åpningstiden burde utvides. I våre undersøkelser får vi ikke svar på hvorfor noen ønsket en utvidet åpningstid. Ønske om utvidet åpningstid kan for eksempel både være fordi noen har behov for mer hjelp eller det kan være at noen ønsker å kunne oppsøke hjelpen på andre tidspunkt enn det som er tilgjengelig. Problemstilling tre var: «Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og den øvrige rådgivertjenesten ved skolene tilfredsstillende?» Alle videregående skoler har flere typer rådgivere tilsatt ved skolen (Bl.a utdannings- og yrkesrådgiver, sosialpedagogisk rådgiver og PPT). I Oppland er helserådgiver organisatorisk plassert i «elevtjenesten» sammen med de øvrige rådgivere på skolen. Dette er unikt for Oppland, i andre fylker er skolehelsetjenesten kommunal, og organisatorisk tilhører de det kommunale forvaltningsnivået utenfor de videregående skolene. Det kan være lokale utfordringer i samarbeidet, men dette mener vi ikke forstyrrer totalbildet av en tjeneste som er godt etablert i samspill med øvrige rådgivere. Helserådgiverne i Oppland vurderer også selv samarbeidet med øvrig rådgivertjeneste som godt fungerende. Den fjerde problemstillingen som ble undersøkt var: «Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og kommunehelsetjenesten tilfredsstillende?» Samarbeid mellom helserådgiver og kommunehelsetjenesten er formalisert bl.a ved gjennomføring av faste møter mellom tjenestene. Avtalene mellom vertskommune og fylke definerer hvordan informasjonsutvekslings skal foregå, og møtehyppighet er nedfelt i avtalene. Alle avtalene vi så på inneholdt opplysninger om planlagt møtehyppighet, om informasjonsutveksling og om hvem som er faglig ansvarlig for tjenesten. Helserådgivere sier at en utfordring for samarbeidet kan være ressursmangel både i kommunene og hos dem selv, og at dette kan medføre at planlagt samarbeid blir skjøvet på. Blant de tre personene som ble intervjuet som var «faglig ansvarlig», viste det seg å være stor variasjon i hvordan de fulgte opp fagansvaret. Selv om ikke alle som er faglig ansvarlig følger opp dette ansvaret slik det er nedfelt i avtalen, fant vi likevel at helserådgiverne stort sett var fornøyd med det samarbeidet de har med kommunehelsetjenesten. Dette kan være begrunnet i at helserådgiverne har et velfungerende løpende samarbeid med andre helsesøstre i kommunene selv om de ikke nødvendigvis mottar løpende «faglig veiledning» fra «fagansvarlig». Den femte og siste problemstillingen vi har undersøkt, var: «Hvordan blir psykisk helse og rusforebygging ivaretatt av helserådgiver?» Når det gjelder spørsmålet om hvordan psykisk helse og rusforebygging blir ivaretatt, har vi svart på dette gjennom en presentasjon av ulike dokument som beskriver noe av det arbeidet som blir gjort. Rusforebygging og arbeid med psykisk helse ikke er områder helserådgiverne i de videregående skolene har ansvar for alene, men det er mange involverte. Oppgaver defineres som satsingsområder for helserådgiver, det er derfor opp til tjenesten å definere innholdet i dette arbeidet fra år til år. Både 4

5 intervju og dokumentasjon har vist at systemrettet arbeid som dette er av og til blir nedprioritert på grunn av økende pågang av enkeltelever som har behov for oppfølging fra helserådgiver. Anbefalinger: Det er få anbefalinger å komme med etter innholdet i denne rapporten. Kontrollutvalget ønsket å finne ut hva fylkeskommunen får ut av ordningen de finansierer, revisjonens inntrykk er at en får mye ut av dette. Da særlig med henblikk på de sammenligninger som er gjort med andre fylker. Stabiliteten og tilstedeværelse av helserådgiver har slik vi har vurdert det mye bra i seg sammenlignet med andre fylkers skolehelsetjeneste i videregående. Undersøkelsene har vist at helserådgivers systemarbeid noen ganger må vike fordi en prioriterer å ta imot enkeltelever til samtale. Det er viktig at disse avveiningene drøftes fortløpende mellom faglig ansvarlig for tjenesten og helserådgiver. Det er også viktig at fylkeskommunen følger opp overfor kommunene slik at de har en gjensidig felles forståelse av hva det innebærer at kommunens representant er faglig ansvarlig for tjenestene. Det er viktig at helserådgivere rapporterer tilbake til fylkesopplæringssjefen dersom det er forhold i avtalen som ikke overholdes. Dette for at fylkeskommunen kan ta dette med seg inn i drøftinger når avtalene mellom fylkeskommune og vertskommune reforhandles hvert fjerde år. Revisjonen anbefaler at helserådgiverne bruker sine faste treff to ganger i året til å drøfte egen tjeneste og hva de mener er områder der de selv har forbedringspotensial og der de mener de har en tjeneste som fungerer godt. 5

6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL KILDER FOR REVISJONSKRITERIER METODE PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER SKOLEHELSETJENESTE I OPPLAND BEMANNING/ KAPASITET I SKOLEHELSETJENESTEN TILGJENGELIGHET (LOKALISERING OG ÅPNINGSTID) OPPSUMMERING PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER METODEVALG OG RESULTAT I BRUKERUNDERSØKELSEN DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSE/ SVAR FRA HELSERÅDGIVERNE VURDERINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER SAMARBEID MELLOM HELSERÅDGIVER OG ØVRIG RÅDGIVERTJENESTE SAMARBEID SKOLEHELSETJENESTE OG RÅDGIVERTJENESTE I ANDRE FYLKER VURDERINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER SAMARBEID MELLOM HELSERÅDGIVER OG KOMMUNEHELSETJENESTEN VURDERINGER PROBLEMSTILLING PSYKISK HELSE OG RUSFOREBYGGING OPPSUMMERING KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1. Helserådgivers åpningstid, tilgjengelighet m.m VEDLEGG 2. Samarbeid med kommunehelsetjenesten VEDLEGG 3. FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE VEDLEGG 4. NY UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER KORRIGERT RAPPORT 49 6

7 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Kontrollutvalget vedtok i møte , sak 11/11 å starte opp et prosjekt vedrørende helsetjenester i videregående opplæring. Fylkeskommunens ansvar for skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland er selvpålagt, siden det er kommunene som har det lovpålagte ansvaret for skolehelsetjeneste. Formålet med en revisjon av helsetjenesten ved de videregående skolene er blant annet å finne ut hva fylkeskommunen får ut av sitt engasjement og om ordningen fungerer på en god måte. Det er vesentlig for kontrollutvalget å finne ut mer om hva som skiller tjenesten i Oppland fra tilsvarende tjeneste i andre fylker. Det være seg tjenestens kapasitet, tilgjengelighet og organisering. I fylkeskommunens plan for forvaltningsrevisjon ble det gjennomført en risiko og vesentlighetsvurdering av området helsetjenester i videregående opplæring. Det ble vist til at Oppland er det eneste fylket i landet hvor fylkeskommunen stiller egen ressurs til rådighet for helsetjenesten i videregående opplæring. I andre fylker er skolehelsetjenesten organisert og finansiert av vertskommunen der den videregående skolen ligger. Skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i andre fylker har derved samme tilknytning lokalt som skolehelsetjenesten ved grunnskolen. I planen uttales at skolehelsetjenesten i de videregående skolene i Oppland derfor bør ha et relativt godt utgangspunkt for å fungere. Med bakgrunn i en foranalyse gjennomført av Innlandet Revisjon IKS kom kontrollutvalget fram til følgende problemstillinger: 1. På hvilken måte skiller skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland seg fra tjenesten i andre fylker? 2. Tilfredsstiller tjenestetilbudet elevenes behov? 3. Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og den øvrige rådgivertjenesten ved skolene tilfredsstillende? 4. Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og kommunehelsetjenesten tilfredsstillende? 5. Hvordan blir psykisk helse og rusforebygging ivaretatt av helserådgiver? Problemstillingene vi har formulert ovenfor tilsvarer, med enkelte mindre endringer, de som ble formulert i foranalysen og som ble lagt til grunn for kontrollutvalgets vedtak og bestillingen. 1.2 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. 7

8 I følge Lov om helsetjenesten i kommunene og Forskrift om helsetjenester i skoler er ansvaret for all skolehelsetjeneste, også i videregående opplæring, tillagt kommunen. Kommunehelsetjenesteloven 1-3 sier at kommunene er pliktige å tilby skolehelsetjeneste til alle skolebarn i grunn- og videregående skoler. Kravene til skolehelsetjenesten er angitt i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (FOR nr 450). I forskriften er det beskrevet hvilke funksjoner skolehelsetjenesten skal fylle. Med utgangspunkt i faglige retningslinjer og lokale forhold skal kommunene utforme tjenesten slik at den blir faglig forsvarlig. Helsetilsynet har i Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IK 2621) angitt måter dette kan løses på 1. Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I forskriftens 2-1 fremgår det at kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år. Det fylkeskommunale engasjement er omtalt i forskriftens 2-1 tredje ledd. Her heter det at den kommunale helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten. I merknadene til forskriften blir fylkeskommunene oppfordret til å stille vederlagsfrie lokaler til disposisjon for tjenesten. Disse to forhold; samarbeid med kommunene og fylkeskommunens ansvar for å stille lokaler til disposisjon, utgjør fylkeskommunens lovpålagte ytelser overfor skolehelsetjenesten. Alle elever har krav på en forsvarlig skolehelsetjeneste. Det er fylkeskommunen som eier og driver de videregående skolene, men det er altså kommunene der disse skolene ligger som har det lovpålagte ansvaret for skolehelsetjenesten. I og med at det er kommunene som har det lovpålagte ansvaret for skolehelsetjenesten, kan ikke fylkeskommunens praksis på dette område vurderes med loven som revisjonskriterium. Oppland fylkeskommune (OFK) har siden 1977 hatt ansatt sykepleiere for å gjennomføre skolehelsetjenesten i videregående skoler. Disse har etter hvert fått tittelen helserådgiver, og har bakgrunn som helsesøster eller autorisert sykepleier. Fylkeskommunens delansvar for skolehelsetjenesten i Oppland er skriftliggjort gjennom Avtale mellom vertskommuner for videregående skoler og fylkeskommunen om skolehelsetjenesten i videregående skoler. Denne avtalen danner grunnlaget for flere av våre vurderinger av revisjonskriterier. Vi kommer nærmere tilbake til det konkrete grunnlaget for vurderinger i kapitlene 3-7 som omhandler de fem problemstillingene. 1 8

9 2. METODE Grunnlaget for våre vurderinger fra intervjuer med ledere, spørsmålsskjema til helserådgivere og fra nettbasert spørreundersøkelse til et utvalg av elever. I tillegg har vi innhentet ulike dokumenter som gir utfyllende informasjon. På overordnet nivå hadde vi oppstartmøte med teamleder for pedagogisk team og rådgiver (koordinator for helserådgiverne i fylket) innen fagenhet opplæring. Vi har også intervjuet tre rektorer. Brukerundersøkelse/ Utvalg av videregående skoler: Hensikten med en brukerundersøkelse er å si noe om opplevd kvalitet, det vil si hvordan elevene i videregående skole opplever den hjelpen de får og tjenestens tilgjengelighet. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant elever ved tre videregående skoler i Oppland. Bakgrunn for utvelgingen av skoler var at vi ønsket skoler med ulik størrelse, og vi ønsket elever både fra studieforberedende og yrkesfag. VG2-elever ved de tre videregående skolene Raufoss, Gjøvik og Nord-Gudbrandsdal ble valgt ut og mottok en nettbasert undersøkelse (Questback). En brukerundersøkelse er ressurskrevende, men kontrollutvalget ønsket likevel at dette skulle gjennomføres for å få belyst brukernes opplevelse av om tilbudet er tilfredsstillende, dvs tjenestetilbudets kvalitet sett fra brukerens ståsted 2. Vi kommer nærmere inn på metode og vurderinger av resultater fra brukerundersøkelsen i kapittel 4. Helserådgivere Helserådgivere fra alle de videregående skolene i Oppland har mottatt spørreskjema med åpne spørsmål, og vi har fått tilbakemelding fra alle. Vi spurte helserådgiverne om deres samarbeid både med kommunehelsetjenesten, samarbeid med den øvrige elevtjenesten og om forholdet til elevene. Fordelen med å sende ut spørreskjema til alle helserådgivere er at alle får like spørsmål. En ulempe med å sende ut skjema, og ikke intervjue direkte, er at en ikke får stilt oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet. Revisjonen har også deltatt på en samling for helserådgivere i Oppland i juni Det ble gitt en orientering om status i prosjektet, helserådgiverne fikk anledning til å komme med kommentarer og spørsmål. Det ble også åpnet for at de kunne komme med tilbakemeldinger etter samlingen dersom noen ønsket dette. 2 NS/ISO 8402 definerer kvalitet på følgende måte: Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet. Egenskapene som avgjør kvaliteten på tjenesten er avhengig av både innholdet i tjenesten og servicen som ytes ved levering av tjenesten. Indikatorer på kvalitet kan være vanskelig å måle. For å få kunnskap om kvaliteten, må vi spørre om tjenestetilbudet tilfredsstiller mottakerens behov. I et notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet drøftes kvalitetsbegrepet og det foreslås en praktisk definisjon av kvalitetsindikatorer. Egenskaper ved tjenestens innhold og servicen som er knyttet til tjenesten som er relevante for tjenestens evne til å tilfredsstille brukernes behov som tjenesten er ment å dekke, og som kan måles. Innholdet i tjenesten kan for eksempel være at skolehelsetjenesten som ytes av helserådgiver skal være av faglig aksepterte standarder. Innhold og service kan enten males subjektivt eller objektivt. Objektiv kvalitet kan beskrives gjennom normer/standarder for innholdet i en tjeneste og for servicen som er knyttet til overlevering/ samhandling. (f.eks punktlighet og informasjon). Subjektiv kvalitet er knyttet til hvordan kunden/ brukeren opplever den tjenesten som vedkommende har mottatt (Fürst og Høverstad, 2004). 9

10 Faglig ledelse, kommunelege 1/ representant for kommunelege 1. Kontrollutvalget ønsket at revisjonen skulle gjøre ytterligere undersøkelser, etter at revisjonsrapporten ble lagt fram første gang i kontrollutvalgsmøte Vi har etter dette vært i kontakt med tre vertskommuner, og de som er oppført som faglig ansvarlig for tjenesten i avtalen mellom vertskommune og fylkeskommune. Rusforebygging og psykisk helse. I kartlegging av rusforebygging og psykisk helse har vi fokusert på helserådgivers rolle i dette arbeidet, og vi har sett på hvilke planer og retningslinjer som ligger til grunn for helserådgivers arbeid på området. Vi har ikke gått inn og vurdert det totale arbeidet med psykisk helse og rusforebygging. Det er klart at her vil det være mange andre instanser som er involvert utenom helserådgiver. Kommunene er gjennom lovverket pålagt å løse en rekke oppgaver på rusmiddelfeltet. De er også pålagt å ha en plan for det psykiske helsevernet i kommunen. Når det gjelder de videregående skolene, er de bl.a pålagt å ha plan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Pålitelighet og gyldighet Revisjonen anser at innhentet informasjon gjennom møter/ intervju og spørreundersøkelser gir et pålitelig bilde av hvordan skolehelsetjenesten i videregående skoler i Oppland fungerer. Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 10

11 3. PROBLEMSTILLING 1 På hvilken måte skiller skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland seg fra tjenesten i andre fylker? (kapasitet, tilgjengelighet, organisering) 3.1 REVISJONSKRITERIER For å finne ut hvordan skolehelsetjenesten i Oppland skiller seg fra tilsvarende tjenester i andre fylker, er det foretatt en kartlegging. I og med at den første problemstillingen er en kartlegging, er ikke funnene vurdert mot revisjonskriterier. 3.2 SKOLEHELSETJENESTE I OPPLAND Alle elever har krav på en forsvarlig skolehelsetjeneste. Fylkeskommunen eier og driver de videregående skolene, men det er kommunene der skolene ligger vertskommunene som har det lovpålagte ansvaret for skolehelsetjenesten. Oppland fylkeskommune (OFK) har imidlertid siden 1977 hatt ansatt eget personell for å gjennomføre skolehelsetjenesten i videregående skoler. Disse har etter hvert fått tittelen helserådgiver, og har bakgrunn som helsesøster eller autorisert sykepleier. Fra 1977 til 1984 var de som arbeidet i skolehelsetjenesten ved de videregående skolene ansatt i fylkeskommunen, hos fylkeslegen. Da lov om helsetjenesten i kommunen trådte i kraft i 1984, ble ansvar for skolehelsetjenesten lagt til kommunene. Oppland fylkeskommune beholdt likevel skolesykepleierne i de videregående skolene. Fram til 1996 var tjenesten fullfinansiert av fylkeskommunen, fra høsten 1996 ble det forhandlet fram avtaler om kommunal delfinansiering. Fylkeskommunen og den enkelte vertskommune finansierer nå tjenestene gjennom en avtale om utgiftsdekning av lønnsmidler på 50/50 % for en grunnressurs på 10 % stilling pr 100 elever 3. Det vil si at en helsesøster i 100 % stilling har ansvar for oppfølging av 1000 elever. Helt fra stillingene ble opprettet i 1977 har en norm på 10% stilling pr 100 elever ligget til grunn. På grunn av ulikt antall elever ved skolene er det også variasjon i stillingsprosent for dem som er ansatt som helserådgivere. Stillingene varierer fra 12 % til 100 % stilling. Det er også variasjoner i hvordan stillingen kombineres med andre stillinger. Noen kombinerer stillingen som helserådgiver med annen rådgiverstilling ved egen skole, andre med undervisning, og andre igjen er tilsatt i deltidsstilling i den kommunale skolehelsetjenesten/ved helsestasjon. I de tilfellene der helserådgivere er tilsatt i deltidsstillinger ved andre steder enn videregående skoler, kan det vanskeliggjøre utstrakt tverrfaglig samarbeid. Det kan medføre at de ikke har anledning til å være fleksible for eksempel ved behov for bytte av dager for å tilpasse felles møter, da de er bundet opp i annen jobb på annet arbeidssted. På en annen side, blir kombinasjonsstilling der de har stilling i kommunal skolehelsetjeneste også trukket fram som positivt. Dette fordi kombinasjonen av stillinger gir et tettere samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten enn hva en ellers ville hatt. Særlig 3 et/melding_om_kvalitet_og_aktivitet_2010_web.pdf 11

12 positivt kan det være for elever som har behov for ekstra veiledning/ hjelp i overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Når det gjelder organisering av hvordan tjenesten skal ledes, er dette definert i avtalene mellom vertskommunene og fylket. Det er definert at kommunelege 1 skal stå faglig ledelse av tjenesten, mens den administrative ledelsen er lagt til rektor. Organiseringen som er valgt gjør ikke at Oppland fylkeskommune har ansvar for at lov om helsetjenester og derigjennom skolehelsetjenesten fungerer kvalitativt riktig. Men de må følge opp avtalene de har inngått med vertskommunene og kontrollere at innholdet i disse avtalene faktisk følges opp. Kommunelege 1 i den enkelte vertskommune har ansvar for å følge opp at det faglige arbeidet er i henhold til regelverket. For å sikre at dette gjøres, skal det komme fram av avtalen mellom vertskommunen og skolen hvilke rapporteringsrutiner helserådgiver har overfor kommunen. Helserådgiverne trekker fram som positivt ved modellen i Oppland at den er strømlinjeformet. I dette legger de at tjenesten er kvalitetssikret gjennom felles system med prosedyrehåndbok og metodeperm og felles samlinger for helserådgiverne to ganger årlig. 3.3 BEMANNING/ KAPASITET I SKOLEHELSETJENESTEN Situasjonen for skolehelsetjenesten på landsbasis ble i 2010 dokumentert gjennom en rapport fra Helsedirektoratet. På oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet ble det levert en rapport om utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten var å utrede alternative tiltak for å styrke kapasiteten i skolehelsetjenesten. I rapporten slo Helsedirektoratet fast at skolehelsetjenesten har en svært vanskelig ressurssituasjon og at tilsyn har avdekket betydelige mangler ved kommunenes styring. De skrev at KOSTRA-tall, rapporter fra helsetilsynet og konkrete kartlegginger viser en nedbygging og svekkelse av kommunenes tjenestetilbud hva gjelder helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Nedbyggingen dreide seg i begrenset grad om nedleggelse av selve tilbudene, derimot dreide det seg om en svekkelse av personellressursene 4. I Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller 5 skriver Helse og Omsorgsdepartementet at i svært mange av landets kommuner er kapasiteten i skolehelsetjenesten for dårlig utbygd, og de skriver at særlig i videregående skole er tilbudet begrenset. Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunen å tilby skolehelsetjeneste som et lavterskeltilbud med oppgave å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse. I den nevnte rapporten fra Helsedirektoratet drøftes mulig innføring av normering av personellressurs i skolehelsetjenesten. Fra videregående skoler fikk de anslått et behov for helsesøster i 13 % stilling for oppfølging av 100 skolebarn. Det vil si at en helsesøster i 100 % stilling kan følge opp 800 elever. Helsedirektoratet fremsetter at det både kan være styrker og svakheter i det å sette en norm. Svakhet skriver de kan være at en nasjonal minstenorm vanskelig kan settes lik en grense for god kvalitet, da god kvalitet er noe den ansvarlige må definere i hvert enkelt tilfelle. De vurderer det også som en svakhet at en antallsnormering kan gi liten fleksibilitet med tanke på lokale behov. En styrke ved å 4 Helsedirektoratet. Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapport IS St.meld nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Helse- og Omsorgsdepartementet. 12

13 sette en norm, skriver Helsedirektoratet, er at dette bl.a vil gi etterprøvbarhet vedrørende myndighetenes krav. Helsedirektoratet konkluderte med at normering av personellressursen ville være et mindre hensiktsmessig tiltak. De ønsket subsidiært å innføre dette men det var kun dersom måloppnåelse gjennom andre tiltak ikke ble nådd. Helsedirektoratet trekker fram eksempler på to bykommuner som har satt en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten 6. Disse kommunene er Bergen og Harstad 7. For Bergen sitt vedkommende, skriver de at bemanningsnormen fungerer som et verktøy til å planlegge, vurdere og justere bemanning i bydelene på de forskjellige helsestasjonene/ skolene. Bemanningsnorm sies å gi oversikt over bemanningssituasjonen og skaper en forutsigbarhet og rettferdig fordeling av oppgaver og ansvar. I Harstad kommune ble det utarbeidet en matrise der tilgjengelig tid ble sett i forhold til oppgaver som skulle utføres. Når de utarbeidet matrisen, var de svært sparsomme med hvor mye tid de satte opp som tilgjengelig for å utføre den enkelte oppgave. Likevel fant de at skolehelsetjenesten hadde lav bemanning for å dekke oppgaver som skulle utføres/ dvs brukernes behov. Tidsmatrisen ble brukt overfor etatsleder for å tydeliggjøre behovet for økt bemanning. I Bergen har ikke normen vært godkjent som standard i kommunen, men den ble laget som et redskap for å kvalitetssikre tjenesten. Som vi så innledningsvis, har Oppland fylkeskommune inngått avtale med vertskommunene for videregående skoler i Oppland om felles finansiering av helserådgiver ved videregående skoler. Helt fra stillingene ble opprettet i 1977 har en norm på 10% stilling pr 100 elever ligget til grunn. Det vil si at i Oppland har det siden 1977 eksisterer en avtalefestet bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i de videregående skolene. Vi ser at denne normen er litt mindre enn forslaget som ble drøftet av direktoratet som var på 13% stilling pr 100 elever. Helsedirektoratet viste til funn som viste en nedbygging av kommunenes tjenestetilbud hva gjelder helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Når det gjelder skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland, sikrer avtalen mellom fylkeskommunen og vertskommunene et stabilt nivå for skolehelsetjenesten ved de videregående skolene. Dette fordi avtalen definerer helserådgivers stillingsstørrelse ut fra hvor mange elever det er ved den enkelte skole 8. Det er foretatt forvaltningsrevisjoner i flere fylker der de har sett nærmere på skolehelsetjenesten i videregående skoler. Vi har sett på noen av disse revisjonsrapportene for å sammenligne nærmere skolehelsetjenesten i videregående skoler i Oppland med tilsvarende tjeneste i andre fylker. Oslo kommunerevisjon har gjennomført en undersøkelse av skolehelsetjeneste i videregående og av helsestasjon for ungdom i de ulike bydelene i Oslo. Undersøkelsene i Oslo viser at det er store forskjeller på hvor mange elever den enkelte helsesøster i videregående har ansvar for å følge opp, de har altså ikke innført en bemanningsnorm. Til forskjell fra fordeling av midler til helserådgiver i videregående skoler i Oppland, fordeles budsjettmidler til skolehelsetjenesten i bydelene i Oslo ut fra bydelenes befolkning. Bydel St. Hanshaugen har stort antall videregående elever, både fra egen bydel, og elever som bor i andre bydeler. Bydelen har ansvar for å tilby skolehelsetjenester til nesten syv 6 Helsedirektoratet. Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapport IS Samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og vertskommunene, og deres bemanningsnorm, nevnes ikke i Helsedirektoratets rapport. 8 Det er ikke årlige justeringer av helserådgivers stillingsstørrelse parallelt med små årlige endringer i elevantall, men avtaler har vært justert på bakgrunn av endret elevtall der det var kjent at endringen ville vedvare over tid. 13

14 ganger så mange elever som det er unge med bostedsadresse i bydelen 9. Måten midlene til skolehelsetjenesten fordeles på, resulterte i at skolehelsetjeneste ved videregående skoler i Oslo kommune skoleåret 2009/2010 varierte fra 384 elever til 4200 elever pr årsverk. (Mot 1000 elever pr årsverk i Oppland). Hedmark fylkesrevisjon har også gjennomført en forvaltningsrevisjon av helsetjenestene ved de videregående skolene i Hedmark. Heller ikke i Hedmark er det innført noen bemanningsnorm. Når det gjelder kapasitet, har revisjonen kartlagt hvor mange timer skoletjenesten er tilgjengelig pr uke ved de ulike skolene. Skolehelsetjenesten var tilgjengelig gjennomsnittlig 12 timer i uka ved den enkelte skole, dette varierte fra 3 timer til 26 timer hver uke. I rapporten fra Hedmark sier de imidlertid ikke noe om forholdet mellom antall elever og antall timer skolehelsetjenesten er til stede ved den enkelte skole. Det er derfor vanskelig å foreta en nærmere sammenligning med tallene vi har innhentet for Oppland. Rogaland Revisjon IKS har revidert helsetjenester i videregående opplæring i Rogaland. Rogaland Revisjon skriver at ansvarsdelingen mellom kommune og fylkeskommune medfører betydelige variasjoner i tjenestene, både hva gjelder innhold, omfang og kvalitet. Dette som et resultat av kommunenes frihet til å gjøre lokale prioriteringer. Sett fra videregående skoles side, skriver de, kunne man i Rogaland ønsket seg sterkere regulering eller standardisering som ville gitt et mer ensartet tilbud hva gjelder skolehelsetjenester. Rogaland Revisjon har valgt ut tre videregående skoler som de har sett nærmere på i revisjonen. Ved en skole var det 1100 elever, de hadde skolehelsetjenesten 10,5 timer hver uke. Dvs. vil si at en helsesøster i 28 % stilling har ansvar for oppfølging av 1100 elever. Ved de to andre skolene var det henholdsvis 670 og 420 elever. De hadde skolehelsetjeneste 3,5 timer og 2 timer pr uke. Det vil si at ved den ene skolen har helsesøster i 9% stilling oppfølgingsansvar av 670 elever og ved den andre skolen har helsesøster i 5% stilling oppfølgingsansvar av 420 elever 10. Slik skolehelsetjenesten er organisert i Oppland, skal det ikke være mindre enn 10 % stilling som helserådgiver pr 100 elever ved skolene. Ut fra våre undersøkelser kan vi ikke se at andre kommuner/ fylker har tilsvarende bemanningsgaranti. Den gjensidig forpliktende finansieringsordningen mellom vertskommune og fylke medfører en stabil bemanning i skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Oppland. Ordningen som er opprettet i Oppland vil ikke avhenge av kommunenes lokale prioriteringer slik de f.eks skriver om i Rogaland. Det er satt en norm for antall helserådgivere pr elev. Skolene skal ikke ha helserådgiver i mindre enn 10 prosent stilling pr 100 elever. Ved noen skoler har de økt denne ressursen via eget budsjett. Dette på grunn av verdien de ser av å ha helserådgiver som er enda bedre tilgjengelig. Eksempler på skoler som har høyere andel helserådgiverstilling enn hva normen tilsier, er Gjøvik og Valdres videregående skoler. 9 Oslo Kommune, kommunerevisjon. Rapport 03/2011. Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom en undersøkelse av bydelenes tilbud til elever i videregående skole. 10 Disse tallene er satt opp ut fra antall timer helsesøster er tilgjengelig på skolen. Det er ikke undersøkt nærmere om de bruker tid på helsestasjonen til skolehelsetjenester i videregående og som ikke er innbakt i de timene de er tilstede på skolene. 14

15 3.4 TILGJENGELIGHET (LOKALISERING OG ÅPNINGSTID) Kommunehelsetjenesteloven og forskrift om skolehelsetjeneste gir ikke føringer for om skolehelsetjeneste skal gis ved egen skole, eller om det er tilstrekkelig at det fins et tilbud innenfor kommunens grenser. Undersøkelsene til kommunerevisjonen i Oslo viste at skolehelsetjenesten ved de videregående skolene varierte fra at det ikke var skolehelsetjeneste tilgjengelig ved skoler, til skoler der skolehelsetjenesten var til stede hele skolehverdagen alle dager i uken. Rogaland Revisjon IKS kartla også hvor mye skolehelsetjenesten var til stede ved tre av fylkets videregående skoler. Ved en av de tre skolene de undersøkte, hadde skolehelsetjenesten ikke eget kontor, men brukte rom som ble brukt av andre til andre tider. De hadde heller ikke tilgang til sitt elektroniske journalsystem på skolen, og måtte tilbake til den kommunale helsestasjonen før de kunne føre inn opplysninger om eleven. Dette medførte ekstraarbeid, på bekostning av tid som var satt av til elevene. I Møre og Romsdal er det også gjennomført en forvaltningsrevisjon av helsetjenester ved de videregående skolene. Der fant de at alle skolene unntatt to hadde tilgjengelig skolehelsetjeneste ved skolene, men de hadde begrensede ressurser. Ressursmessig varierte det fra en time hver uke ved en skole til tre dager på det meste ved en skole. Til sammenligning med skolene vi har sett på over her, har alle videregående skoler i Oppland egne lokaler for helserådgiver ved skolene. Noen er lokalisert i team sammen med den øvrige rådgivertjenesten ved skolen, mens andre har kontor som ligger på andre steder, men alle har på skoleområdet. I avtalene mellom Oppland fylkeskommune og vertskommunene står det at rektor ved den enkelte videregående skole som har arbeidsgiver og personalansvar for helserådgiver. Hvor mye helserådgiver er til stede på skolen er som vi har vist over avhengig av antall elever ved skolen. Er det 200 elever ved skolen, skal det i følge avtalen være helserådgiver til stede i 20 % stilling. Flere av helserådgiverne arbeider deltidsstillinger, men flere arbeider også kortere dager enn 7,5 timer hver dag, slik at de sprer timetallet utover på flere dager i uka. Rektor ved Gjøvik videregående sier det er av stor verdi for skolen å ha en godt utbygd skolehelsetjeneste. Det er også viktig at tjenesten er til stede på skolen hele tida. Det utgjør en stor forskjell mellom det at helserådgiver er til stede på skoleområdet, og om elevene måtte ut fra skoleområdet for å oppsøke skolehelsetjenesten, f.eks på rådhuset. I Tidsskriftet for helsesøstere har helsesøstre i Oppland skrevet en artikkel om ordningen som gjelder i skolehelsetjenesten i de videregående skolene i Oppland. Som positivt trekker de fram nettopp tilgjengeligheten til tjenesten som de mener er unik i Oppland. Vedlegg 1 på side 40 viser en oversikt over elevtall ved de videregående skolene i Oppland, helserådgivers stillingsstørrelse slik den er finansiert gjennom avtalen mellom vertskommune og fylke, helserådgivers arbeidstid ved den enkelte skole og stillingskombinasjoner som eksisterer. 15

16 3.5 OPPSUMMERING Det er i liten grad utarbeidet kvalitetsindikatorer som sier noe om skolehelsetjenestetilbudet i videregående skoler isolert sett. Det medfører derfor utfordringer i å konkludere entydig på hvordan skolehelsetjenesten blir ivaretatt. Flere fylker har undersøkt ulike sider ved skolehelsetjenesten ved de videregående skolene ved hjelp av forvaltningsrevisjon. Dette gjør at vi har kunnet foreta sammenligninger på tvers av fylker. Funn viser at det er betydelig variasjon i omfanget av skolehelsetjenester. Det er både variasjon i bemanning, og det er varierende hvor tilgjengelig skolehelsetjenesten er. Undersøkelser vi har gjennomført, viser at skolehelsetjenesten ved videregående skoler i Oppland er et prioritert område fra fylkeskommunens side. I dette legger vi blant annet innholdet i avtalen som ligger til grunn for samarbeidet mellom vertskommunene og Fylkeskommunen. Avtalen inneholder et ansvar for fylkeskommunen om å finansiere 50% av stillingene i skolehelsetjenesten helserådgiverne ved de videregående skolene. Fylkeskommunen er ikke pålagt å finansiere skolehelsetjenesten, men har likevel gjensidig forpliktet seg til å gjøre dette sammen med vertskommunene. Den gjensidige forpliktelse sikrer slik vi ser det en stabil tilstedeværelse av skolehelsetjeneste ved den enkelte videregående skole i Oppland. I de fylkene vi har sammenlignet med, er videregående skoler avhengig av kommunenes lokale prioriteringer hva gjelder skolehelsetjeneste, da all finansiering er kommunal. Skolehelsetjenesten i Oppland skiller seg derfor fra tjenesten i andre fylker ved måten den er finansiert. Skolehelsetjenesten i Oppland skiller seg også fra andre fylker når det gjelder tjenestens organisatoriske tilknytning. I andre fylker er både personalansvar og faglig ansvar kommunalt. I Oppland har vi sett at personalansvar ligger hos rektor og kommunelege 1 har det faglig ansvaret. Det vil si at helserådgiver både har tilknytning til det lokale forvaltningsnivået gjennom faglig ansvarlig for tjenesten, og de har tilknytning til skolen gjennom rektors arbeidsgiveransvar. Helsedirektoratet har drøftet og foreløpig avvist innføring av en personellnormering i skolehelsetjenesten. I Oppland har det eksistert en normering av personell i forhold til elevtall siden Med ordningen i Oppland skal det ikke være mindre enn 10% stilling som helserådgiver pr 100 elever ved skolene, dette sikrer en stabil bemanning i skolehelsetjenesten. Undersøkelser viser at det ikke er tilsvarende normering i andre fylker. I Oslo ble budsjettmidler til skolehelsetjenesten fordelt etter elevgrunnlaget i den enkelte bydel. Dette på tross av at noen bydeler hadde langt flere skoleplasser i videregående skole enn de hadde grunnlag for befolkningsmessig. Funnene i de andre fylkene viste også betydelige lokale variasjoner. Når det gjelder lokaler for skolehelsetjenesten viser funn i andre fylker at noen skolehelsetjenester ikke har eget kontor ved de videregående skolene de er tilknyttet, de låner ledige rom når de er på skolen. Ved noen skoler har de ikke tilgjengelig eget dataverktøy, og må bruke tid til dokumentasjon når de er tilbake på eget kommunale kontor. Helserådgivernes situasjon i Oppland er slik at alle helserådgivere har egne kontor ved skolene, og de fleste er plassert sammen med den øvrige elevtjenesten. Helserådgivere i Oppland trekker selv fram egen tilgjengelighet som positivt ved egen tjeneste. 16

17 4. PROBLEMSTILLING 2 Tilfredsstiller tjenestetilbudet elevenes behov? 4.1 REVISJONSKRITERIER Den andre problemstillingen kontrollutvalget ønsker belyst er: tilfredsstiller tjenestetilbudet elevenes behov? Fylkeskommunen og vertskommunene har lagt inn flere punkt i deres felles avtale som beskriver hva tjenestetilbudet skal inneholde for å være tilfredsstillende for brukerne. I avtalen mellom vertskommunen og de videregående skolene står det blant annet at «Skolehelsetjenesten i videregående skoler i Oppland (.) skal være et lavterskeltilbud, med krav om tilgjengelighet for målgruppen». Skolehelsetjenesten skal ha beredskap til å oppdage problemer tidlig, herunder sørge for henvisning til behandlende instans. Med «å ha en beredskap» forstår vi at helserådgiver er tilgjengelig til å møte elevene når de har behov for hjelp. «Tjenesten er inkludert i skolemiljøet for å kunne samarbeide med elever, lærere, foreldre og andre om å identifisere og ivareta elever med helseproblemer som har sammenheng med skolesituasjonen». For å oppfylle innholdet i avtalen om å være et lavterskeltilbud, forstår vi det slik at tilbudet må være kjent for elevene. Samtidig som tilbudet må være kjent, må det også være slik at elevene opplever det som enkelt å henvende seg til tjenesten når de faktisk har behov for bistand. Av spesifiseringene i avtalen, forstår vi det slik at dette er de kravene fylkeskommunen og vertskommunen legger til grunn for å oppfylle behovet til elevene, og videre da for å kunne yte en tjeneste de mener tilfredsstiller elevenes behov. Følgende kriterium er utledet av dette: Skolehelsetjenesten bør være et tilbud som er kjent for elevene, videre må tjenesten oppleves som tilgjengelig for elevene, for å oppfylle kravet om å være et lavterskeltilbud. 4.2 METODEVALG OG RESULTAT I BRUKERUNDERSØKELSEN Kontrollutvalget ba i sin bestilling av revisjonsprosjekt om at det skulle gjennomføres en brukerundersøkelse. Undersøkelsen er gjennomført blant elever i videregående skole for å høre hvordan de opplever tilbudet om skolehelsetjeneste. Det er 13 videregående skoler i Oppland med til sammen ca 6500 elever. For å undersøke elevenes tilfredshet, ble det gjort et utvalg av tre skoler og deretter et utvalg av elever. Valget av skoler ble gjort ut fra et ønske om at skoler med ulik størrelse ble representert, og at skoler både med yrkesfaglig og studieforberedende fagområde ble representert. De tre skolene som er representert er Gjøvik, Raufoss og Nord-Gudbrandsdal videregående skole. I alt 772 andreklassinger ved de tre videregående skolene har hatt mulighet til å svare på undersøkelsen. Vi drøftet en del omkring metodevalg før spørreundersøkelsen ble sendt ut. Dette ble både drøftet med representanter fra skolene, og med representanter fra fylkesopplæringssjefens kontor. 17

18 Skolene varslet tidlig om en viss metthet av spørreundersøkelser blant elevene, og rektorene ved skolene sa ifra om at dette sannsynligvis kunne medføre lav svarprosenten. Vi vurderte å sende spørreundersøkelsen til den enkelte elevs e-postadresse. Tilbakemeldingen fra fylkesopplæringssjefen var at de var pålagt begrensninger i bruk av elevenes private e-postadresser. Videre var deres erfaring at elevenes epost-adresser ved skolen var lite brukt. Vi valgte derfor å legge ut en link til undersøkelsen på Fronter 11. Dette ble gjort med bistand fra skolenes fronteransvarlige. Vi var i kontakt med rektorene ved de tre skolene som ble valgt, og de tok ansvaret for å formidle informasjon om undersøkelsen til lærerne i 2.klassene ved skolene. Vi purret for å få inn flest mulig svar, og vi forlenget svarfristen med to uker, slik at flest mulig skulle få anledning til å svare. Det var totalt 284 elever som svarte på spørreundersøkelsen. Fra to skoler var det omtrent halvparten av elevene som svarte, revisjonens erfaring er at dette er en normal svarprosent i denne typen undersøkelser. Ved den tredje skolen svarte ca 1/3 av elevene. Undersøkelsen ble gjennomført slik at lærerne satte av tid i klassens timer for at elevene kunne svare på undersøkelsen. Det gjør at de svarene vi har fått, er fra hele klasser, og ikke fra enkeltelever i en klasse her og en klasse der. Vi har supplert resultatene fra undersøkelsen med informasjon fra helserådgiverne. Helserådgiverne ved de videregående skolene i Oppland ble stilt ulike spørsmål om tjenesten de yter, alle skolene er representert i svar vi har fått inn. Vurderingene som er foretatt er da gjort på grunnlag av svarene fra spørreundersøkelsen, og fra helserådgiverne. Da vi har brukt data fra flere kilder, mener vi at dette til sammen utgjør et tilstrekkelig datagrunnlag for våre vurderinger. 4.3 DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSE/ SVAR FRA HELSERÅDGIVERNE Vi spurte først elevene ulike bakgrunnsspørsmål alder, kjønn, skole og hvilket utdanningsprogram de går på. Omtrent halvparten av dem som har svart har vært i kontakt med helserådgiver. Videre er svarene fordelt på ca 50/50 mht hvilken studieretning de går og det er ca 50/50 fordeling av gutter og jenter som har svart. Elevenes tilbakemeldinger For å vurdere om elevene oppfatter skolehelsetjenesten som et lavterskeltilbud måtte vi først få kjennskap til om tjenesten er kjent for elevene. De aller fleste svarte i spørreundersøkelsen at de var kjent med at skolen har et tilbud om skolehelsetjeneste. Det var ikke slik at elever på noen skoler skilte seg ut framfor andre - generelt var denne kunnskapen kjent blant de fleste elevene. Vi spurte videre elevene om hvordan de ble kjent med tilbudet fra helserådgiver. Dette for å få svar på om det er slik at elevene selv må oppsøke tjenestene for å få kunnskap om dem, eller om det er slik at de blir gitt informasjon uavhengig av om de selv mener de har behov for å vite noe om tjenesten. I figuren under vises svarene fra elevene på hvordan de har fått kjennskap til skolehelsetjenesten. 11 Læringsplattformen Fronter brukes bl.a til læring, publisering, kommunikasjon, samarbeid og personlig arbeid i videregående skole. Alle elever, lærere og foresatte har tilgang til plattformen ved bruk av egne brukernavn og passord. 18

19 Figur 4.1. Oversikten viser hva elevene svarte på spørsmålet om hvordan de fikk kjennskap til at skolehelsetjenesten finnes. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Helserådgiver har vært inne i klassen og informert om seg selv og on skolehelsetjen esten Hvordan har du fått kjennskap til at skolehelsetjenesten finnes? Fått info om det (skriftlig eller muntlig) fra lærer eller annet personell ved skolen. Lest om det på nettet. Har selv etterspurt informasjon. Har hørt om skolehelsetjen esten via andre elever Serie1 68,30% 43,80% 8,90% 8% 26,30% Ser Det var mulig å sette flere kryss. I og med at noen har krysset på flere kilder, vil ikke summering av prosentene blir til 100%. De som ikke har svart, eller som har svart vet ikke er utelatt. Av figuren over ser vi at flest forteller at de har hørt om helserådgiver av helserådgiver. Mange forteller også at de har fått informasjon om skolehelsetjenesten av lærer eller annet personell på skolen. En av elevene skriver i en kommentar: Det var viktig at de (..helserådgiver..) kom inn i klassen nettopp fordi ikke alle føler at de trenger veiledninga og noen kanskje ikke tørr De som arbeider som helserådgiver forteller at de er opptatt av at elevene skal kjenne til tjenesten, og flere sier at de er en runde på sin skole på høsten. Denne runden tar de enten alene eller de informerer sammen med den øvrige i elevtjenesten. Hensikten er å presentere seg selv og tjenesten overfor alle vg 1 elever. Når vi hadde avdekket om tjenesten var kjent for elevene, fulgte vi opp med spørsmål om hva elevene mente om helserådgivers åpningstid og om hva de mente om tjenestens tilgjengelighet pr telefon/ SMS. Først ble alle elevene ble spurt, uavhengig av om de har benyttet seg av tjenesten eller ikke. I den nedre delen av skalaen, svarte 13% at de er svært lite eller lite tilfreds med helserådgivers åpningstid. I den øvre delen av skalaen svarte 16% at de er tilfreds eller svært tilfreds med åpningstiden. Resten av respondentene (det vil si over 70%) har svart at de ikke vet, eller at de er nøytrale til åpningstiden som eksisterer. Når vi silte svarene, slik at vi kun så på svarene til dem som har benyttet seg av skolehelsetjenesten, mente over halvparten av elevene at åpningstiden bør utvides. Flere helserådgivere bekrefter noe av dette, i det de forteller at de opplever å ha for lite tid til å følge opp oppgaver som burde vært fulgt opp. Ofte må de prioritere den tiden de har til rådighet på enkeltelever, men selv med omprioritering, skulle de gjerne hatt mer tid til oppfølging. 19

20 Selv om over halvparten av dem som hadde vært i kontakt med helserådgiver mente åpningstiden burde utvides, svarte de fleste at de i stor eller i noen grad fikk den hjelpen de ønsket da de oppsøkte helserådgiver. Vi har vist fordelingen mellom skolene i tabellen under. Tabell 4.1. Elevene ble spurt om de fikk hjelp da de oppsøkte helserådgiver. Gjøvik Nord- Raufoss Fikk du hjelpen du ønsket da du Gudbrandsdal oppsøkte helserådgiver? Ja, i stor grad 52,6 % 53,3 % 62,5 % Ja, i noen grad 40,4 % 40 % 31,2 % I liten grad 3,5 % 4,4 % 6,2 % Fikk ikke hjelp 3,5 % 2,2 % 0 Av tabellen ser vi at det er små forskjeller i hva elevene ved de ulike skolene sier om hvilken hjelp de har fått av helserådgiver. Tallene for Gjøvik videregående og for Raufoss videregående er omtrent like på om de har fått hjelpen de ønsket da de oppsøkte helserådgiver. Dette på tross av at det er ulike skoler, både med hensyn til antall elever, stillingsstørrelse for helserådgiver og studieretning. Vi spurte også elevene om de har hatt behov for å oppsøke helserådgiver, men av ulike grunner unnlatt å oppsøke tjenesten. Svært få svarte bekreftende på dette. Noen få sa at kontoret var stengt da de ønsket kontakt. Noen få sa at de har unnlatt å kontakte tjenesten fordi helserådgivers kontor ligger på skolens område, og at det da er vanskelig å være anonym. På spørsmål om hvor elevene mente helserådgiver bør holde til, svarte nesten 90% at de synes helserådgiver bør holde til på skolen. Det var bare 5% som mente at de burde holde til et annet sted - men utenfor skolen. Oppland fylkeskommune, og dermed helserådgiverne, har gjennom avtalene med vertskommunene forpliktet seg til å følge opp ulike oppgaver overfor elevene. Vi spurte hvor viktig elevene mener ulike oppgaver bør være for helserådgiver. De ulike svaralternativene som ble gitt elevene, er oppgaver som helserådgivere og fylkeskommunen ser som viktige for helserådgiver. I figuren under presenteres svarene fra dem som mener at oppgavene vi beskrev enten er «svært viktig» eller de er «ganske viktig». 20

21 Aksetittel Helserådgiver i videregående opplæring Figur 4.1. Vi har spurt elevene hvor viktig de mener de ulike nevnte oppgavene er for helserådgiver. 80 Hvor viktig mener du følgende oppgave er for helserådgiver? Bistå elever med helsemessige problem Bistå elever med sosiale eller personlige problem Gi hjelp og veiledning til å takle psykiske/ og eller sosiale problem Gi råd om sex, samliv og prevensjon Henvise elev til psykolog, lege, fysioterapeut Undersøke og veilede elever med fysiske problemer, skader eller sykdommer Gjennomføre enkeltsamtaler med alle elever ganske viktig 24,3 26,6 27,7 23,2 27,2 26,8 12,6 svært viktig 48,2 47, ,8 38,2 36,6 20,7 Vi ser at det flest svarer som «viktig oppgave» for helserådgiver er å gi hjelp og veiledning til å takle psykiske/ og eller sosiale problem. Det å bistå elever med helsemessige problem, og med sosiale eller personlige problem anses også av over 70% av elevene som «svært viktig» eller «ganske viktig». Den oppgaven som færrest elever mener er «svært viktig» eller «ganske viktig» er å gjennomføre enkeltsamtaler med alle elevene. I åpne kommentarer har to elever skrevet: Det er veldig viktig at helsesøster på skolen har kompetanse til å hjelpe ungdom med psykiske problemer eller vanskeligheter. Jeg vet selv at det er mange som sliter litt i hverdagen og trenger støtte fra noen som kan hjelpe. Mange tenåringer forstår for dårlig psykisk helse, og jeg synes helt ærlig at verken staten, skolen eller helserådgiver tar nok tak i dette. Uansett, noe er bedre enn ikke noe. Helserådgivernes tilbakemeldinger Det er ulike svar fra helserådgiverne om de opplever at egen tjeneste faktisk fungerer som et lavterskeltilbud. Vi har tatt med noen utsagn fra helserådgivere: Det har vist seg at elevene har mer behov for helsesøster enn den ressursen som er lagt til skolen, de sender sms og er på døra hele uka. Skolehelsetjenesten her skal være et lavterskeltilbud til elevene. Derfor er beliggenheten viktig, lett tilgjengelig der elevene oppholder seg. Det er heller ikke timebestilling og tjenesten er gratis. Her er det mulig å drive både primær, sekundær og tertiærforebyggende arbeid. Vi har i alle år vært et lavterskeltilbud. Pågangen er stor og min opplevelse er at jeg ikke strekker til. 21

22 Selv om flere opplever at de ikke strekker til med hensyn til å være et lavterskeltilbud, er det også dem som mener at tilbudet er tilfredsstillende slik det er: Ja, sett i sammenheng med samarbeidet med kontaktlærerne, sosialpedagogisk rådgiver, PPT, den kommunale helsestasjonen, foresatte, eksterne samarbeidspartnere og skolens ledelse så mener jeg at vi har et godt og tilfredsstillende tilbud for elevene. En av helserådgiverne svarer følgende på spørsmål om hun mener tjenestetilbudet tilfredsstiller elevenes behov: Vil tro at for de elevene som kommer inn når de står utenfor døra og trenger meg der-og-da, vil det føles tilfredsstillende, for de som må vente, er det ikke tilfredsstillende. Elevene jeg har kontakt med kommer tilbake, slik sett kan det vurderes at de er tilfredse med å bruke helserådgiver. Sjøl opplever jeg at elevene er svært glade for å kunne ha en slik tjeneste på skolen. Flere av helserådgiverne forteller at de gjerne skulle hatt en utvidet åpningstid i forhold til det de har i dag. Dette for å kunne ha større mulighet til å ta imot elevene når det er stor pågang. Noen helserådgivere har løst dette ved å være tilgjengelig for elevene pr tlf/sms ut over den tiden de er tilstede på kontoret. Dette gjør at elevene kan gjøre avtaler med dem selv om de ikke er tilgjengelige på kontoret der og da. I «melding om kvalitet og aktivitet for 2011» skrives det i skolehelsetjenesten sin del av rapporten at de merker en større og større andel av individuelle henvendelser til skolehelsetjenesten, spesielt knyttet til psykisk helse. Fra oppstartmøte med fylkeskommunen ble det også sagt at skolehelsetjenestens bestemmelse om å ha lav terskel og åpen dør for enkeltsamtaler med elever kan komme i konflikt med muligheten for å arbeide tverrfaglig og på systemnivå. Dette kom også fram i samtalene vi har hatt med helserådgivere, at de i noen tilfeller har kuttet ut oppsatt program for systemarbeid, fordi de har måttet prioritere å bruke tid på enkeltelevers henvendelser. Dette viser at selv om helserådgiver kan oppleve å ha lite ressurser, er det enkeltelevenes behov for et lavterskeltilbud som prioriteres. 4.4 VURDERINGER Skolehelsetjenesten er ment som et lavterskeltilbud. Som vi så i forrige kapittel, bygger dimensjonering av skolehelsetjeneste i andre fylker ikke nødvendigvis på elevgruppens behov for tilbudet, men på kommunens/ bydelenes økonomiske prioriteringer av antall årsverk knyttet til tjenesten. Kartleggingen viste at tjenestetilbudet i Oppland er dimensjonert ut fra en fast norm der det skal være 10% stilling for å følge opp 100 elever. I kapittelet ble søkelyset rettet mot «om tjenestetilbudet tilfredsstiller elevenes behov»? For å undersøke dette har vi vurdert tjenestetilbudet opp mot kriterier som sier noe om tjenestens tilgjengelighet og hvor kjent tjenesten er for elevene. Når det gjelder hvor kjent tjenesten er for elevene, har vi både spurt dem direkte om de er kjent med tjenesten, og vi har spurt dem hvordan de ble kjent med tjenesten. Når det gjeldet tilgjengelighet, har vi både data som sier noe om elevene fikk 22

23 den hjelpen de ønsket, vi har data om elevenes mening om lokalisering av tjenesten, og vi har elevenes vurdering av helserådgivers åpningstid. Data fra spørreundersøkelsen viste at de fleste elevene var kjent med at skolen har en skolehelsetjeneste. De fleste har blitt kjent med tjenesten gjennom informasjon enten av helserådgiver, eller av annet personell ved skolen. For at tjenesten skal kunne sies å være en lavterskeltjeneste, er det vesentlig at den er kjent. Våre undersøkelser viser at blant dem som svarte på spørreundersøkelsen, var de fleste elevene kjent med at det eksisterer en skolehelsetjeneste ved skolen. I spørreundersøkelsen antok vi at spørsmålet «om elevene fikk den tjenesten de ønsket» kunne være med på å gi oss en indikasjon på om tjenesten tilfredsstilte elevenes behov. Over 90% av elevene som svarte på undersøkelsen uavhengig av hvilken skole de var elev ved sa at de i «stor» eller i «noen grad» fikk den hjelpen de ønsket da de oppsøkte helserådgiver. Vi har ikke data som sier noe om årsaker til at noen elever svarte «i liten grad» eller «fikk ikke hjelp» på dette spørsmålet. Hvordan elevene så på tjenesten tilgjengelighet gjennom hvor den er lokaliserisert, antok vi også kunne gi en indikasjon på elevenes tilfredshet med tjenesten. I forrige kapittel så vi at flere videregående skoler i andre fylker hadde minimal bemanning av helsesøster ved skolen, og noen ikke hadde denne tjenesten ved skolen, men at elevene ble henvist til helsesøster ved ungdomshelsestasjon (dvs en tjeneste utenfor skolen og etter skoletid). I Oppland har vi sett at helserådgiver er lokalisert ved skolene med eget kontor og nesten 90% av elevene i spørreundersøkelsen mente det var viktig at helserådgiver holder til ved skolen. Etter vår vurdering, gir funnene vi har vist over, et inntrykk av en tjeneste som på flere områder oppleves som tilfredsstillende for elevene. Dette gjennom at tjenesten er kjent, at elevene langt på veg får hjelpen de ønsker, og at tjenesten er lokalisert der elevene ønsker at den skal være. Selv om resultatene over indikerer at et stort flertall av elevene som har svart på spørreundersøkelsen er tilfreds med tjenesten, har vi også fått inn svar som viser at elever og helserådgivere kunne ønske at tjenesten var enda mer tilgjengelig. For at tjenesten skal oppfylle kravet om å være et lavterskeltilbud, må den oppleves som tilgjengelig for alle elevene. Vi så at 13 % av alle elevene som svarte på undersøkelsen var «svært lite» eller «lite» tilfreds med helserådgivers åpningstid. Når vi avgrenset og kun så på dem som hadde benyttet tjenesten, mente over halvparten av disse at åpningstiden bør utvides. Flere av helserådgiverne sa også at de gjerne skulle vært mer tilgjengelige for elevene. Vi vet ikke ut fra de data vi som er samlet inn om elevene sier dette fordi de føler behov for mer hjelp, eller om dette er ut fra et ønske om å kunne nå helserådgiver på andre tidspunkt. Når det gjelder tilgang på ressurser vil alltid noen se behov for, og ønske noe mer. Sammenlignet med andre fylker, har vi sett at Oppland er eneste fylke der helserådgivers ressurser er basert på norm i forhold til antall elever. Flere helserådgivere opplever likevel at de har for lite ressurser til å møte alle de oppgavene de er pålagt. De har sagt at de må foreta prioritering mellom det å drive med systemarbeid og med arbeid overfor enkeltelever. Disse avveiningene kan noen ganger være vanskelig å foreta sier helserådgiverne. I melding om kvalitet og aktivitet i fylkeskommunen i 2011 understrekes dette poenget gjennom at de skriver «skolehelsetjenesten merker en stadig større press på tjenesten gjennom en økt andel av individuelle henvendelser». 23

24 5. PROBLEMSTILLING 3 Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og den øvrige rådgivertjenesten ved skolene tilfredsstillende? 5.1 REVISJONSKRITERIER Den tredje problemstillingen i kontrollutvalgets bestilling er: Fungerer samarbeidet mellom helserådgiverne og den øvrige rådgivertjenesten ved skolene tilfredsstillende? Som vist tidligere, bygger vi revisjonskriteriene på innholdet i avtalen mellom vertskommunen og fylkeskommunen. I avtalen står det blant annet at skolehelsetjenesten skal være inkludert i skolemiljøet for å kunne samarbeide med elever, lærere, foreldre og andre om å identifisere og ivareta elever med helseproblemer som har sammenheng med skolesituasjonen. Fylkesrådmannen har årlig siden 2007 lagt fram en samlet framstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget; Melding om kvalitet og aktivitet. Hensikten med meldingen er å gi en lovpålagt tilbakemelding til skoleeier og yrkesopplæringsnemnda. I tillegg er hensikten med meldingen at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling for videregående opplæring i fylket. I framstillingen rapporteres det gjennom delrapporter fra bl.a PPT, oppfølgingstjenesten, sosialpedagogisk- yrkes- og utdanningsrådgivning. I punkt 7.3 om Skolehelsetjenesten heter det bl.a følgende: Det forutsettes at helserådgiver har et tett samarbeid med den øvrige elevtjenesten og ansatte ved skolen, samt med den kommunale helsetjenesten. I forbindelse med ny avtaleperiode med vertskommunene, er det utarbeidet lokale avtaler med rutiner for felles møter, informasjonsutveksling og planlegging av overgang mellom grunnskole og videregående skole. Årsrapport fra skolehelsetjenesten sendes kommunelegen i hver kommune. Følgende revisjonskriterium er utledet: - Helserådgiver forutsettes å ha et tett og formalisert samarbeid med den øvrige elevtjenesten. 5.2 SAMARBEID MELLOM HELSERÅDGIVER OG ØVRIG RÅDGIVERTJENESTE Vi har i våre undersøkelser forsøkt å kartlegge hvilket samarbeid det er både formelt og uformelt mellom helserådgiver og den øvrige rådgivertjenesten ved skolene. Videre har vi spurt hvordan den enkelte helserådgiver vurderer det samarbeidet som eksisterer. Vi har også innhentet opplysninger om hvilke samarbeidsrelasjoner det er mellom skolehelsetjenesten og øvrig rådgivertjeneste i andre fylker. 24

25 Formalisert samarbeid På nettsidene til fylkeskommunen er forebyggende helsearbeid, individuelt og klassevis, nevnt som vesentlig oppgave for helserådgiver. Helserådgiver skal være en pådriver for å få skolen til å ta opp emner som har med forebyggende helsearbeid å gjøre. Videre står det at helserådgiver skal kjenne skolens rutiner, og han/ hun skal ha et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, øvrig elevtjeneste og kommunehelsetjenester. En samlet elevtjeneste er av fylkeskommunen beskrevet gjennom figuren som er vist under: Figur 2.1 Elevtjenesten i Oppland. Fylkesopplæringssjefen har utarbeidet et dokument «ELEVTJENESTEN i videregående opplæring» som gir en oversikt over hvilke typer rådgivere de videregående skolene i Oppland har. Begrepet «elevtjenesten» er tatt i bruk skriver de, for å tydeliggjøre tilbudet for sine brukere. Det vises til figuren som er avbildet over. I dokumentet står det hvilket lovverk den enkelte rådgiver arbeider etter. Det står veiledende beskrivelse av arbeidsoppgaver, kompetansekrav og samarbeid/teamarbeid. De som er nevnt i dokumentet er sosialpedagogiske rådgiver, helserådgiver, pedagogisk/psykologiskrådgivere og karriereveilednings/yrkes- og utdanningsveiledning. Mål for tjenesten er at «Elevtjenesten har som mål å styrke kontaktlærerordningen, systematisere den individuelle oppfølgingen av elever og lærlinger, samt styrke karriereveiledningen» 12. Ved siden av at det er utarbeidet veiledende beskrivelser av arbeidsoppgaver for elevtjenesten, har fagenhet for videregående opplæring utarbeidet en felles «Metodehåndbok for helserådgiver i Oppland fylkeskommune». Metodeboken er lagt til et eget rom i Fronter for helserådgiverne, der det også er åpent for faglig oppdateringer og drøftinger. Revisjonen har fått oversendt deler av metodeboken elektronisk. Metodeboken tar for seg lover og forskrifter som er vesentlige, den tar for seg ulik dokumentasjon for helserådgivere og den har et eget kapittel med årsplaner. Det er også oversikt over prosedyrer for helserådgiverne, under dette kapittelet er ligger blant annet prosedyre for tverrfaglig samarbeid. 12 og 25

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Oslo kommune Rapport 03/2011 2 0 1 1 Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom - en undersøkelse av bydelenes tilbud til elever i videregående skole - integritet og verdiskaping Rapport 03/2011 Tidligere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Opplæring i barneverninstitusjoner

Opplæring i barneverninstitusjoner Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 4-2010 Revisjonsrapport fra prosjekt Opplæring i barneverninstitusjoner For kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune juli 2010 FORORD Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 Barnevernet i Larvik - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iv 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Karrieresentre Rapport 2011-10 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Karrieresentre som er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer