Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12 PS 50/12 PS 51/12 PS 52/12 PS 53/12 PS 54/12 PS 55/12 PS 56/12 PS 57/12 Vurdering av kommunens engasjement i havneanlegg Utredning om felles brann - og redningsvesen i Namdalen Salg av beredskapstilhenger Kirkegårdsutvidelse Dun - anmodning om utbetaling Utbygging Seierstad Servicebygg AS - finansiering av geologisk undersøkelse Ny ordning for klinisk veterinærvakt Krisesenter i Nord-Trøndelag - Fosnes kommunes uttalelse til utredning om nytt krisesenter. Reforhandlet avtale om overgrepsmottak i Nord-Trøndelag Tilslutningsavtale mellom Fosnes kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord PS 58/12 Budsjettsaldering 1. halvår 2012 PS 59/12 Kvalitetsstandarder pleie og omsorg PS 60/12 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 PS 61/12 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 PS 62/12 Fosnes kommunes bidrag til TV-aksjonen Amnesty PS 63/12 PS 64/12 Skatteoppkreverfunksjonen 2011 i Fosnes kommune Referatsaker Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 15. oktober 2012 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 28. juni Sak 31/12 Tjenesteavtaler mellom Fosnes kommune og Helse Nord-Trøndelag Helseforetak i forbindelse med samhandlingsreformen ble vedtatt. Sak 32/12 Årsberetning, regnskap og investeringsregnskap for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 33/12 Fosnes kommunestyre vedtok det fastsatte årsregnskap for 2011 for Fosnes kommune med et mindreforbruk (overskudd) på kroner Overskuddet disponeres i sin helhet ved avsetning til disposisjonsfond i regnskapet for Sak 34/12 Årsmelding 2011 for Fosnes kommune ble enstemmig vedtatt. Årsmeldingen er utlagt på Fosnes kommunes hjemmeside under Fellesfunksjoner/økonomi og skatt Sak 35/12 Vedlikehold og opprusting av Jøa rundt på sykkel rute Jøamyran ble vedtatt gjennomført. Avtale om gjennomføring av prosjektet med grunneierne, samt avtale om prosjektledelse med Midtre Namdal samkommune ble godkjent. Budsjettet for prosjektet er på til sammen kroner , Fosnes kommunes egenandel i prosjektet er totalt på kroner ,- Sak 36/12 Støtte til arrangementstøtte Tranåsmartnan Fosnes kommunestyre vedtok følgende: Fosnes kommune vil gå inn for at det blir to ekstra fergeavganger fra Seierstad lørdag 4. august (natt til lørdag) og søndag 5. august (natt til søndag) i forbindelse med arrangementet Tranåsmartnan på Jøa. Fosnes kommune dekker en eventuell egenandel på de ekstra avgangene, begrenset oppad til kr ,-. Kostnaden finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Fosnes kommune vil samarbeide med Tranåsmartnan for å sikre best mulig sikkerhet i forhold til brann og hygiene på festivalområdet, med vanntilførsel til området. Det gis arrangementstøtte på kr ,- til vakthold. Det henstilles til arrangørene å vurdere 18 års aldersgrense på Tranåsmartnan. Sak 37/12 Det ble vedtatt utvidelse av kostnadsrammen for utbygging av Salsnes gjestehavn. Rammen ble økt fra kroner til kroner Investeringsøkningen utgjør kroner , hvorav kommunen garanterer for en økning på kroner Kommunestyret forutsetter at kommunens andel av de økte kostnadene blir maksimum kroner Sak 38/12 Kommunestyre godkjente samarbeidsavtale for LINAlegevaktsordningen i Namdalen mellom Fosnes kommune og Midtre Namdal samkommune.

3 Sak 39/12 Kommunestyret sluttet seg til framlagte plan og prioriteringer for forvaltningsrevisjon for perioden fra kontrollutvalget. Sak 40/12 Boligprosjekt Fosnes - utbygging av utleieboliger Kommunestyret i Fosnes kommune vedtok i prioritert rekkefølge å arbeide videre med følgende alternativer: Utlysing av totalentreprise for bygging av 2 leiligheter i tomannsbolig for kommunen hvor utbygger i tillegg forplikter seg til å bygge 2 boenheter for egen regning for salg eller utleie, etter samme mal som Sømna kommune. a. 2 leiligheter i 2. etasje av Seierstad Servicebygg b. Frittstående plassering på vestsiden av Jøa c. Privat byggefelt på Åshaugen d. Kommunalt byggefelt på Seierstad Sak 41/12 Formannskapet i Fosnes ble utnevnt til kommunekomite for TVaksjonen Årets TV-aksjon er tildelt Amnesty International. Sak 42/12 Kompetanseplan for helse og omsorgspersonell i Fosnes kommune for ble vedtatt. Sak 43/12 Saken om godkjenning av Skatteoppkreverens årsrapport for 2011 ble utsatt. Sak 44/12 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember ble som følgende: 1. Valg av forliksråd ble utsatt. 2. John Gansmo ble gjenvalgt som skjønnsmedlem fra Fosnes kommune. Sak 45/12 Referatsaker Sak 46/12 Etteranmeldt sak: Magnus Elden ble valgt til varamedlem i Midtre Namdal samkommunes kontrollutvalg. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Nye medarbeidere: Renate Aglen Navn: Renate Aglen Alder: 24 år Vokst opp på Otterøya, men har nåværende adresse i Namsos. Som utdanningsbakgrunn har jeg gjennomført 10-årig grunnskole ved Otterøy skole, og deretter gått musikk, dans og drama ved Olav Duun videregående skole. Ellers har jeg tilbrakt et år ved Elverum Folkehøgskole, hvor jeg hadde teater/musikal som hovedfag og flere andre spennende valgfag ved siden av. Min utdanning har jeg tatt ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim, hvor jeg har fullført en Bachelor innenfor Førskolepedagogikk med fokus på estetiske fag, og deretter et år videreutdanning innenfor spesialpedagogikk 1 & 2. & & & & & & & & & & Lillian Fjell Hei! Jeg heter Lillian Fjell og har fra i høst jobbet som lærer og assisterende rektor på Jøa skole. For 60 år siden kom jeg til verden i gammelstua på Bjøru-gården på Brakstad. Siden den gang har jeg fartet rundt i Norge og bodd på Østlandet, Trøndelag, Møre og Nord-Norge. Før jeg kom hit, har jeg jobbet i skolen i Finnmark, Trøndelag og Oslo. Jeg har vært så heldig å få bli kontaktlærer for 8.klasse, og jeg har også noen timer i 9.klasse. Jeg er svært fornøyd med det! Elevene er hyggelige, greie og høflige; det samme gjelder for kolleger, foreldre og andre jeg har snakket med siden jeg kom tilbake til Jøa. Når det gjelder fritidsinteresser, så er det musikk (blues i særdeleshet!), bøker; friluftsliv og reiser som er min greie. Med den gode velkomsten jeg har fått, borger det for trivsel!

5 Revidering av kommuneplanen samfunnsdel og arealdel Frist for innspill til revidering av kommunens samfunnsdel og arealdel var 15. juni. Vi har fått inn en god del innspill, og arbeider nå med utkast til revidert plan. Arbeidet utføres av en arbeidsgruppe, bestående av tre politikere fra kommunestyret: Magnus Elden, Nikolay Vatne og Sissel Gjeset (med personlige varamedlemmer), samt saksbehandlere fra kommunens utviklingsavdeling - Kjell Tranås, landbruk og miljøavdeling - Aksel Håkonsen og Elin Skard Øien, teknisk avdeling - Stig Bjøru, samt rådmann Rønnaug Aaring og Sonja Høkholm, som er sekretær og saksbehandler for arbeidet. Framdriftsplan, som er en del av vedtatt planprogram, er slik: Revidering kommuneplanens samfunnsdel: 1. oktober Ferdigstille forslag til kommuneplanens samfunnsdel. 10. oktober Forslag til samfunnsdel behandles i formannskapet - utlegging til offentlig ettersyn. November Høringsfrist kommuneplanens samfunnsdel. Januar 2013 Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Revidering kommuneplanens arealdel: 5. november Ferdigstille forslag til kommuneplanens arealdel. 14. november 1. gangs behandling i formannskapet - utlegging til offentlig ettersyn. Februar 2013 April 2013 Mai 2013 Høringsfrist kommuneplanens arealdel. 2. gang behandling i formannskapet. Sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens arealdel - behandling i kommunestyret. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er forskjøvet med en måned i forhold til vedtatt planprogram, da arbeidsgruppen trenger mer tid på behandling av innspill og utarbeidelse av utkast. Vi tar forbehold om forskyvning av tidsplan. Har du spørsmål om arbeidet, ta gjerne kontakt med oss telefon eller pr e-post

6 Ordførerens hjørne, juli 2012 Flytebru - et spennende alternativ Bergsøysundbrua på nordvestlandet er ei flytebru på 931 m. Kan en lignende løsning være noe for oss - likevel? Did you ever think about building a bridge across the fjord? (Har dere noen gang tenkt på å bygge bru over fjorden?), spurte vår italienske gjest i sommer. Jo da, jeg kunne forsikre han om at vi h a r tenkt den tanken. Noen ganger Seinest i perioden jobbet Fosnes kommune fram en prosjektrapport som konkluderte med at den mest kostbare brutypen, hengebru, var det reelle alternativet for bruløsning. Dette først og fremst pga Kystverkets krav om minimum 25 m seglingshøgde i Seierstadfjorden. På bakgrunn av denne prosjektrapporten vedtok Nord-Trøndelag fylkesting å sette Jøabrua inn i sin vegplan for perioden Det var en viktig dag i bruhistoria. Men med en antatt kostnad på ca 700 millioner kroner har fylkesrådet ( fylkesregjeringa ) ennå ikke sett noen finansieringsløsning. I vår gjennomførte firmaet Multiconsult as på oppdrag fra Jøa veg- og brulag en studie av flytebrualternativ. Studien viser igjen at flytebrualternativet kan bli langt billigere enn ei hengebru. Og desto høyere bru, desto dyrere. Fylkestinget har satt av 10 millioner kr på et fond til Jøabrua. Det holder ikke til å bygge noen bru for, om den flyter aldri så mye. Men det holder i lange baner til å kjøre en skikkelig prosess både opp i mot Kystverket og deres seglingshøgdekrav, og til å gjennomføre en grundig vurdering av muligheter, kostnader og finansieringsløsning. Vi følger opp saka! Ordførerens hjørne, august 2012 Kommunens karakterbok Karakterboka 2012 I likhet med skoleelevene har også Fosnes kommune mottatt karakterboka fra siste år. Kommunen følger kalenderåret og ikke skoleåret, så karakterene gjelder for Jeg er generelt skeptisk til alle målinger og kåringer som til stadighet presenteres i ulike fora. Det virkelige livet er vanskelig å sette inn i tabeller! Likevel er det både lærerikt, interessant og litt artig å se egen virksomhet egen kommune - i relasjon til andre. Kommunebarometeret utarbeides av Kommunal rapport basert på de såkalte Kostra-tallene dvs. de tallene og den informasjonen kommunen sjøl oppgir for de ulike tjenestene. En skal være forsiktig med for bastante konklusjoner også dette systemet kan ha feilkilder.

7 . I likhet med enkelte skoleelever, kan vi sjølsagt påstå at karakterboka ikke stemmer helt med virkeligheten. Men grovt sett gir nok kommunebarometeret en pekepinn om kor lainnet ligg i kommuneverdenen. Karakterboka til Fosnes er generelt litt bedre enn snittet, sier kommunebarometeret. At mye er bra og noe kan forbedres er vel fint å ta med seg! Det slås fast at avgangskarakterene i grunnskolen i Fosnes er de nest høyeste i landet. Vi er på landstoppen både når det gjelder ansatte med fagutdanning innen pleie- og omsorg, og når det gjelder deltakelse i kulturskolen. Netto lånegjeld som andel av inntektene er lav, og gjeldsgraden har gått ned de siste åra. I barnehagene står det ikke fullt så bra til med fagutdannet personale, sier barometeret. Men her vet vi sjøl at fra nå av er situasjonen langt bedre. At grunnskoledrifta vår er relativt dyr er vi godt kjent med; å drifte to skoler når vi totalt har så få elever, må nødvendigvis koste. Men dette er også en klar politisk prioritering. Blant forhold det pekes på der Fosnes kommune opplagt har et forbedringspotensial, er behandlingstida i barnevernet. Vi har som kjent felles barneverntjeneste i Midtre Namdal og vi vet at det tross økning i ansatte, fortsatt er ei utfordring å komme à jour med saksmengden. Dette har vi fokus på i samkommunnen. Og elevundersøkelser på 7. trinn viser dessverre at mange barn opplever å bli mobbet. Dette må vi både som kommune, som lokalsamfunn og som individer ta på alvor og ha som mål å få slutt på. Også flere av de mer detaljerte kommentarene i rapporten kan være et godt utgangspunkt til drøftinger om måten vi driver tjenestene på, og til hvordan vi kan gjøre forbedringer. For sjøl om mye er bra, er det alltid slik at både politikere og administrasjon har et ansvar for stadige forbedringer og til stadig å tenke kloke måter å drifte kommunen på. Som kommune trenger vi i alle fall ikke å skjemmes over å vise fram karakterboka vår til alle som vil se. Samtidig må vi huske på at karakterer og tall aldri kan fortelle den komplette historien om verken skoleelever eller kommuner vi er så mye mer enn statistikk! Bjørg Tingstad orfører

8 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Trim for voksne Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG Bibliotekene stengt fra 24.sept til 15. oktober Dessverre blir bibliotekene i Fosnes stengt i uke 39, 40 og 41 (24.sept-15.okt) Knut Dypvik

9 Aktivitetskalender September FREDAG 21. Årsmøte i Jøa skolemusikkorps Fellesrommet kl 19:30 SØNDAG 23. Sanitetsbasar Åsly kl 14:30 Gudstjeneste Dun kirke kl 19:30 TORSDAG 27. Menighetsbasar Dun bedehus kl 19:00 Oktober SØNDAG 14. Gudstjeneste Dun kirke kl 11:15 TORSDAG 18. Avfallsplassen på Fosnesmoan åpen kl 15:00-18:00 FREDAG 19. Skolemusikkbasar Jøa Samf.hus kl 19:00 November SØNDAG 04. Allehelgensgudstjeneste - Dun kirke kl 11:15 Allehelgensgudstjeneste - Salen kapell kl 14:00 TORSDAG 15. Avfallsplassen på Fosnesmoan åpen kl 15:00-18:00 SØNDAG 25. Adventsgudstjeneste - Dun kirke kl 11:15 Desemberber SØNDAG 16. Svartsøndagskonsert Dun kirke kl 19:30

10 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet søknadsfrist 15. oktober Kommuner, idrettslag og andre kan søke om spillemidler til bygging / rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og til nye aktiviteter. Tiltaket må være prioritert i kommunens handlingsplan for tiltak, som behandles i forbindelse med budsjettprosessen hvert år. Søknadsfrist for å søke spillemidler for 2013 er satt til 15. oktober Søknaden leveres elektronisk - søknadsskjema finnes på De som har fått avslag på søknad, eller har fått tilskudd over flere år må også søke på nytt, med fornyet søknad innen 15. oktober. Alle planer (både nybygg, rehabilitering og ombygging) det skal søkes om spillemidler på MÅ FORHÅNDSGODKJENNES av kommunen. Dersom arbeidene er igangsatt eller fullført før forhåndsgodkjenning foreligger, er det avslagsgrunn. Forhåndsgodkjenning har gyldighet i to år fra godkjenningsdato, innen dette tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt. Det kan og søkes om midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøtiltak. Her er det ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Søknad sendes også her elektronisk. Mer informasjon Ønsker du mer informasjon, eller har spørsmål til ordningene kan disse rettes til saksbehandler Sonja Høkholm, mob eller Dere finner også mer informasjon, og linker til bestemmelser på kommunens hjemmeside.

11 Informasjon fra legekontoret Som mange allerede har merket og kanskje kjent en viss irritasjon over, har det blitt noe vanskeligere å komme igjennom på telefon til legekontoret. Det er flere årsaker til dette, men primært dreier det seg om økt pasientmengde samt flere arbeidsoppgaver, men ikke flere ører eller hender som utfører oppgavene. Derfor har jeg valgt å oppfordre de som har mulighet til å bruke legekontorets e-postadresse til å bestille medisiner/rekvisisjoner/attester og/eller ønske om fremtidige legekonsultasjoner. I en slik e-post bør det stå litt konkret hva man ønsker å bestille og/eller hvilken årsak/tidspunkt/dato og som passer best for en legesjekk. I tillegg er det flott om man skriver inn eget telefonnummer, så kan jeg evt. ringe tilbake om noe er uklart i e-posten. På den måten mener jeg at jeg raskere kan bistå og imøtekomme alles helserelaterte behov, og samtidig redusere trafikken på telefonen. E-postaddressen til legekontoret er: I tillegg er det viktig å informere om at all øyeblikkelig hjelp eller akutt oppstått sykdom/skade kan styres forbi den vanlige telefontrafikken ved å ringe Ø-hjelp/legevakt De dagene vi ikke har lege på Jøa kobles nummeret direkte over til (som de fleste er kjent med som "legevakta" ). Mange har hørt om E-resepter, og fordelene med det. Vi har ikke helt kommet i mål med denne ordningen ennå (i likhet med mange andre av landets kommuner) Men når vi er i gang, skal det komme god og forklarende informasjon om hva dette er, og hvordan alle kan bruke denne ordningen for å få tatt ut egne medisiner på apoteker, uavhengig av hvor du befinner deg i Norge. Mer informasjon kommer. Ellers vil høsten være preget av noe fravær fra min side, grunnet videreutdanning innen diabetessykepleie og diabetesomsorg. Dette er i trå med Samhandlingsreformen og hva Fosnes kommune ønske å ha av kompetanse i egen kommune. Videreutdanningen vil være oppdelt i 3 samlinger før jul og 3 samlinger etter jul, samt nettbasert studie i helsepedagogikk utover høsten Endt eksamen gir autorisasjon som spesialsykepleier i diabetes, noe vi allerede nå kan se en økende andel av Fosnes kommunes innbyggere har behov for, mht forbygging, behandling og oppfølging av startende eller allerede etablert diabetes. I mitt fravær stiller Jane eller Monica opp som gode vikarer. Jeg velger å tro at denne info'n var litt oppklarende, og håper på at fremtidig dialog og tilgjengelighet hos oss ved Fosnes legekontor blir forbedret og mer tilgjengelig med litt hjelp fra alle våre brukere og samarbeidspartnere. Ønsker alle en fortsatt nydelig høst! Mvh Cathrine Ørjasæter Forås

12 SAMHANDLINGSREFORMEN - NYTT TILBUD VED FOSNES HELSESENTER En av hovedsatsningene i samhandlingsreformen er forebyggende helsearbeid. Vi ønsker å tilby våre innbyggere et nytt tilbud i den forbindelse. Vi vil ha åpent på Fosnes helsesenter noen flere dager enn det som til nå har vært tilfellet. I denne åpningstiden vil vi tilby helsesamtaler, råd og veiledning i forhold til livsstil og helse. Vi kan gi informasjon om kommunale helsetjenester og folkehelsetiltak. Du kan få målt blodtrykk og puls hvis det er nødvendig. Det er ikke en legekontordag, men det vil være drevet av sykepleiere, og evt. annet personell etter behov. Legen vil ikke være til stede på Jøa disse dagene, men avdekker vi behov for kontakt med lege er vi behjelpelig med å sette opp time for de som har fastlege i Fosnes. Det er et lavterskeltilbud som skal være gratis. Vi ser for oss etter hvert å kunne tilby Bra mat-kurs, aktivisering og evt andre aktuelle kurs. Tobakksavvenningskurs vil også bli annonsert på sikt. Vi oppfordrer fortsatt alle med fastlege i Fosnes til å fylle ut kartleggingsskjema. Ut fra svarene vi får inn kan legen danne seg et bilde av hvordan helsetilstanden er i Fosnes, og vi kan lettere sette i verk riktige tiltak ut fra de behov kartleggingen avdekker. Alle opplysninger blir makulert så snart de er lagt inn i din legejournal. Helseavdelingen i samarbeid med sykeheimen kan også i mange tilfeller være behjelpelig med annen behandling der det er ønskelig. Det kan være at du ved sykdomstilfelle er nødt til å være på sykehus for å få nødvendig behandling, men at tilstanden din er slik at du ellers godt kunne vært hjemme. Da er det mulighet for at vi kan hjelpe deg slik at du kommer til oss og får nødvendig behandling på dagtid, men ellers kan være hjemme. Spør på sykehuset om det kan være et alternativ dersom du ønsker det, eller ta kontakt med oss for å høre om dine muligheter. I første omgang vil du treffe være Cathrine Ø. Forås og/eller Jane Tingstad du treffer på disse nye dagene på helsesenteret. På sikt vil flere ansatte ha noe av sin arbeidstid her ved behov. Vi driver med kompetanseutvikling på flere ansatte for å kunne tilby et enda bedre tilbud etter hvert. De to første dagene vil blir å treffe på helseavdelingen er: (datoer videre vil bli annonsert) Onsdag kl Onsdag kl Det kreves ingen tilmebestilling, det er bare og møte opp i dette tidsrommet! Ellers er det også mulig å ta en telefon hvis det er noe du lurer på, tlf , da kommer du til Jane Tingstad Velkommen til en hyggelig prat

13 Helsesøstertjenesten og jordmor tilbyr i år som i fjor samtalegrupper til barn og ungdom som har opplevd samlivsbrudd = PIS PIS-prosjektet ble etablert på bakgrunn av de mange barna som hvert år rammes av den høye skilsmissestatistikken (rundt ), og som vi helsesøstere (og lærere) ofte møter i skolen med ulike vondter, atferdsproblemer, eller bare med et behov for å prate med noen. I tillegg er dette arbeidet i tråd med skolehelsetjenestens forskrifter som sier at vi skal arbeide for å fremme elevenes totale helse, og fremme deres sosiale og miljømessige forhold. Prosjektet har blitt finansiert fremtil 2008 med midler fra Opptrappingsplanen for psykiatri. P. I. S. står for PLAN FOR IMPLEMENTERING av SKILSMISSE GRUPPER I GRUNNSKOLEN. Samtale modellen er utarbeidet i BÆRUM kommune i 1998, og har vist gode og målbare resultater og evalueringer fra barn og unge, foresatte og skolen. FORESATTE BLIR FORESPURT OG MÅ MELDE INN ELEVEN/NE PÅ OM HAN/HUN SKAL DELTA I EN SAMTALEGRUPPE. Det er planlagt å starte opp våren 2013 det blir grupper på max 6 elever i hver gruppe. Vi bruker historier, spill, film og samtaler i for å jobbe med tema i trygge omgivelser. Programmet gjennomføres i skoletiden 2 skoletimer over 6 uker med to ukers mellomrom. Jordmoren som arbeider i Fosnes er også helsesøster, og skal bidra dette arbeidet. Målet er å gi barn og unge mer tillit, verktøy og teknikker til å komme sette ord på føleleser, tanker og meninger når samlivsbrudd og skilsmisser er eller har vært vanskelig å bearbeide. Det skal forebygge at barn og unge går gjennom barndom og ungdomstid med ubearbeidede føleleser og tanker. Forskning viser at barn og unge som har opplevd skilsmisse og samlivsbrudd er mer utsatt for psykosomatiske lidelser, dårlig selvbilde, dårlig skoleprestasjoner, rus og kriminalitet enn andre barn og unge. Metoden er pedagogisk og teknisk lett å følge, ønskes brukt i samtaler med barn og unge i gruppe. Programmet kan bidra til at samtalen med helsesøster blir lettere og mer virkningsfull. Programmet er tatt i bruk i mange kommuner som satser på denne type arbeid i skolehelsetjenesten. Programmet er ikke ment å brukes på barn og unge som allerede har utviklet en psykisk lidelse. Disse blir henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Fosnes kommune satser på psykisk helse er et viktig felt å satse på. For mer info se: og se vedlegg.

14 INFLUENSAVAKSINERING! DET BLIR INFLUENSAVAKSINERING OG PNEUMOKOKKVAKSINERING PÅ HELSESTASJONEN FREDAG 12. OKTOBER KL Hvem bør vaksineres med vaksine mot sesonginfluensa? Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene som er anslått til å utgjøre ca personer i Norge og omfatter: Personer som er 65 år eller eldre Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) Voksne og barn med kronisk nyresvikt Beboere på alders- og sykehjem De som ønsker pneumokokkvaksine, må bestille det på helsestasjonen( ) eller legekontoret ( ) på forhånd og så snart som mulig. De som er vaksinert en gang, har god beskyttelse i 5-10år. VAKSINER KOSTER: INFLUENSAVAKSINE: KR: 100 PNEUMOKOKKVAKSINE KR: 200 NB! KONTANTER MOTTAS IKKE, kommunekassen sender regning hjem. Sammensetning av årets sesonginfluensavaksine For sesongen 2012/2013 inneholder influensavaksinen for den nordlige halvkule følgende tre virus: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus A/Victoria/361/2011 (H3N2)-lignende virus B/Wisconsin/1/2010-lignende virus Sesonginfluensavaksinen er som tidligere uten adjuvans. Det anbefales at pasienter i risikogruppene som ble vaksinert i 2011/2012-sesongen vaksineres på nytt, siden sesonginfluensavaksiner gir kortvarig beskyttelse. I tillegg kan personer i risikogruppene, pga. grunnsykdom og/eller alder, ha noe svekket immunrespons ved vaksinering. Fosnes sanitetsforening stiller som vanlig opp med kaffe! Velkommen Helsesøster Isabel

15 KAN DIN HEIM BLI EN FOSTERHEIM? Hvert år trengs det 1000 nye fosterheimer i Norge. Det er en stor utfordring å finne fosterheimer. Bufetat, region Midt-Norge, har som ett tiltak tatt initiativ overfor ordførere i regionen om å være ambassadører for fosterheimsrekruttering. Jeg har tatt imot stafettpinnen og oppfordrer derfor innbyggere i Fosnes kommune til å seriøst tenke igjennom om det å bli fosterforeldre kan være aktuelt for dere. Å være fosterforeldre er ingen lettvint jobb. - Det er tøft, men verdt det, sier mange fosterfamilier. Dere kan lese mer om hva det innebærer å være fosterheim og om erfaringer fra fosterforeldre på følgende nettadresse: Dere kan også bruke e-post: eller telefon Bjørg Tingstad ordfører ********************************************************************************** Fosnes Seniordans Vi stifter Fosnes Seniordans og inviterer alle 50 + som har lyst til å delta velkommen. Du trenger ikke å ha danseerfaring, men du trenger gode sko! Seniordans er god trim for både kroppen og hodet, og i tillegg er det artig. Det er ikke noe problem om du ikke kan møte opp alle dansedagene kom når det passer! En trenger ikke å være par. I høst møtes vi annenhver mandag kl 17:00 på fellesrommet på Jøa skole. Vi holder på inntil 2 timer inkl. kaffepause. Seniordansedager høsten 2012: Mandag 24. september Mandag 8. oktober Mandag 22. oktober Mandag 5. november Mandag 19. november Mandag 3. desember Mandag 17. desember. Kom og prøv seniordans og se om det er noe for deg! Hjertelig velkommen! Elin Grongstad, Turid Stene og Bjørg Tingstad, danseinstruktører Seniordansen støttes av Fosnes kommune som et folkehelsetiltak.

16 Idrettslagets turorientering 2012 Levering av trimkort Trimgruppa beklager at det ble informert om at trimkortene kunne leveres på kommunens servicekontor UTEN å avtale mottak med kommunen. At dere ikke fikk levert trimkort der skyldes ikke manglende vilje til samarbeid fra kommunen, men at vi har glemt å avtale med dem. Neste år skal levering som opplyst på trimkortene være avtalt Håper alle som ville levere likevel fikk levert. Trimgruppa ønsker alle en fin høst med mange fine turer og fysisk aktivitet. Jøa idrettslag trimgruppa Tilbud til lag og foreninger i Fosnes. Vi ønsker interesserte som kan sette ut, og samle inn, brøytestikker på de kommunale veiene på Jøa og Elvalandet. Interesserte bes ta kontakt med teknisk etat. BASAR Den 30 september kl er det basar på Plassen på Elvalandet. Tombola. Salg av kaffe og kaker. Velkommen!

17 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: Torsdag 27. sept kl på Dun bedehus. Inntektene går til HC-toalett i Dun kirke. Dette arbeidet er et spleiselag mellom Midtre Namdal kirkelige fellesråd og Fosnes menighetsråd. Alle gevinster mottas med takk. Det blir både åresalg og trekning på bok. GUDSTJENESTER I FOSNES Søndag 23. sept. kl Dun kirke v/hilde Lundquist Søndag 14. okt. kl Dun kirke v/hilde Lundquist. Dåp Søndag 4. nov. kl Dun kirke/ kl Salen kapell v/hilde Lundquist Allehelgensdag. Vi minnes dem som har gått bort siste året. Søndag 25. nov. kl Dun kirke v/hilde Lundquist og Gunn Ågot Leite LysVåken; konfirmantene overnatter i kirka. Presentasjon av konfirmantene. Søndag 16. des. kl Fosnes sykeheim v/hilde Lundquist Julegudstjeneste Julaften 24. des. kl Dun kirke Julaftensgudstjeneste med mange aktører 2. juledag kl Dun kirke/kl Salen kapell v/hilde Lundquist ETTERMIDDAGSTREFF PÅ FOSNES SYKEHEIM Onsdag 26. sept. kl Onsdag 14. nov. Kl Andakt sang utlodning

18 SORGGRUPPE? I forbindelse med temakvelden 13.september: «Barn i sorg og krise», blei spørsmålet om sorggruppe reist. Pr. i dag er det ingen slik gruppe i Fosnes. Kan det være behov for å starte ei? Ei sorggruppe er et sted der en møtes og forteller hverandre om opplevelser og følelser knytta til sorg og tap. Sorga trenger ikke å være fersk; en kan godt være med i ei slik gruppe sjøl om tapet ligger flere år tilbake i tid. Voksne og barn skal ikke være i samme gruppe. Er du interessert? Ta kontakt med sokneprest Hilde Lundquist, tlf.: Bytte, selge eller kjøpe? Har DU/DERE ski, skøyter, leker og klær liggende hjemme, som ikke lenger er i bruk? Ikke passer? Kanskje det er noen andre som har lyst til å få tak i nettopp det du/ dere har hjemme. Sett av helga 27 og 28. oktober fra kl begge dager på samfunnshuset. De som skal stille ut/selge/bytte får utgitt en plass til sin disposisjon, og betale en liten symbolsk sum for å leie. Det vil bli salg av vårruller, kaffe og vafler. Velkommen til en miljøvennlig dag med fokus på gjenbruk. Har du spørsmål vedrørende arrangementet- ring Monica Leithe på Hilsen Jenter 14 Jøa og trener`n

19 Jøa skolemusikk inviterer til BASAR i Jøa samfunnshus fredag 19. oktober kl Underholdning ved korpset Tombola Loddsalg Kaffesalg Velkommen! Jøa skolemusikkorps v/ styret

20 Dans og turn på Salsnes Onsdager : 17:30-18:00 (2-4 år) Onsdager: 18:00-19:00 (4-11 år) Sted: Forsamlingshuset Instruktør : Sara Helene og Elin Johansen Det vil bli for gutter og jenter. Alt fra Hip Hop til barnedans.. Oppstart : Torsdag

21 BASAR PÅ ÅSLY Søndag 23.sept. kl LODDSALG TOMBOLA KAFFESALG VELKOMMEN! Arr: Syklubben Vårsol

22 Fotterapeut dager fra august-desember Hei til nye og gamle klienter, pga av stor pågang og ikke minst etterspørsel av mine tjenester så setter jeg opp dager som gjelder ut året Jeg vil dessverre ikke være like fleksibel som jeg har vært før, så jeg oppfordrer dere til å benytte dere av dagene som er satt av til fotterapi her på Jøa: 9 og 22. august 4 og 17. september 3 og 22. oktober 12 og 27. november 12 desember Selger fortsatt gavekort på butikkene, og jeg har Gewohl kremer til salgs på klinikken. For timebestilling ring Fosnes Fotklinikk Monica Leithe Autorisert fotterapeut og bedriftsterapeut, fagfelt innen biomekansik terapi

23 Internnummer i Fosnes kommune Avd Bruker Nr Sentralbord Plan- og Utvikling Åge Røsdal Plan- og Utvikling Birger Bakke Plan- og Utvikling Torger Pettersen Plan- og Utvikling Joar Guldvik Plan- og Utvikling Stig Bjøru Plan- og Utvikling Knut Skreddernes Plan- og Utvikling Jan Arne Løvås Plan- og Utvikling Oddvin Moan Fellesfunksjoner Erna Lervik Fellesfunksjoner Sonja Høkholm Fellesfunksjoner Rønnaug Aaring Fellesfunksjoner Bjørg Tingstad Kommunekassen Per G. Holthe Kommunekassen/lønn Toril A. Lindseth Servicekontoret Ella Skjærvik Utviklingskontoret Kjell Ivar Tranås NAV Siri Sandvik Helse og omsorg Kari Bakke Helse og omsorg Jane Tingstad Helse og omsorg Eva Solem Helse og omsorg Bolig Namsos Helse og omsorg REMMA Helse og omsorg Kjøkken Helse og omsorg Vaktrom Helse og omsorg Anne J. Lajord Helse og omsorg Fysioterapeut Helse og omsorg Legesekretær Helse og omsorg Helsesøster (Isabel Binderø) Helse og omsorg Jordmor Oppvekst og kultur Knut Dypvik Oppvekst og kultur Toril O. Holthe Oppvekst og kultur Unni Reppen Oppvekst og kultur Elin K. Johansen Oppvekst og kultur lærerrom SOS Oppvekst og kultur Jannicke Fransson Oppvekst og kultur Kjell Hillestad/rektor Oppvekst og kultur Arbeidsrom US Oppvekst og kultur Arbeidsrom BS Oppvekst og kultur Jorun Prestvik/styrer Oppvekst og kultur avd. Jøa barnehage

24

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.01.201 kl. 19.15 i kommunestyresalen i NTE-bygget på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/12 Samarbeidsavtale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/09 Søknad om tilleggsbevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl. 19.15 i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune

INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune HOLTÅLEN KOMMUNE Holtålen - mulighetenes kommune INFO 7380 Ålen T: 72 41 76 00 F: 72 41 76 18 www.holtalen. kommune.no Informasjonsorgan for Holtålen kommune Nr. 3/2009 HØST Rådmannen Nå er snart sommeren

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer