Et godt sted å være et godt sted å lære! VIRKSOMHETSPLAN FOR FAGERHEIM SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et godt sted å være et godt sted å lære! VIRKSOMHETSPLAN FOR FAGERHEIM SKOLE"

Transkript

1 Et godt sted å være et godt sted å lære! VIRKSOMHETSPLAN FOR FAGERHEIM SKOLE SKOLEÅRET 2009/2010

2 Innhold 1 INNLEDNING Presentasjon av skolen Rådsorgan Rammebetingelser STATUS Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Egne satsingsområder SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER Visjon Målsettinger Målsettinger Fagerheim skole Målsettinger kommunedelplan for skole TILTAK FOR SKOLEÅRET 2009/ Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Egne satsingsområder EVALUERING

3 1 INNLEDNING 1.1 Presentasjon av skolen Fagerheim skole ligger helt nederst i Ogndal, like ved Byafossen og ca 3 km fra Steinkjer sentrum. Skolen har fem forskjellige bygg fra ulike tidsepoker. Gammelstua: Er bygd i Bygget er avstengt, og brukes kun som lagerplass. Aktivitetsbygget: Er bygd i 1950 og påbygd i Dette bygget inneholder gymsal og garderober, skolekjøkken. 2 etasje brukes ikke lenger pga at rømningsveiene ikke er tilfredsstillende i henhold til brannforskriften. Hovedbygget: Er bygd i 1960 og inneholder kontorer, arbeidsrom for personalet, et undervisningsrom og personalrom. Paviljongen: Er bygd i 1964 og senere på bygd i Bygget inneholder syv undervisningsrom og eget rom for SFO Annekset: Er ei innleid brakke fra Bygget består av to rom som benyttes som undervisningsrom og bibliotek. Det planlegges bygging av ny skole ved idrettsanlegget på Byafossen. Den nye skolen planlegges ferdigstilt våren/sommeren Fagerheim skole har 131 elever på trinn. Elevene er organisert i klasser, og det er en klasse på hvert trinn. 1.2 Rådsorgan Samarbeidsutvalg: Navn: Rolle Vara: Mari Hanne Kristin Ringseth leder, foreldrerepresentant May Brit Gorseth, foreldrerepresentant Roy Erik Kvalø Pål Kristian Rygg, pedagogisk personale Mari Kjøsnes Arnesen Anne Mari W Austad, pedagogisk personale Roger Olsen Margrethe Hestad Kavli kommunens repr Odd Annfinn Havdal kommunens repr Tor Arne Garnvik Hilde Kristin Aunan andre tilsatte Iren Tanem Robin Finstad Andersson elevrepresentant Ole Magnus Brekk Kristin Ertsaas elevrepresentant 3

4 Foreldreråd: Navn: May Brit Gorseth, leder Roy Erik Kvalø, nestleder Therese Birkeland Fossøy, 1. klasse Torbjørn Laugsand, 2. klasse Christer Grønnesby, 3. klasse Brit Lorås, 4. klasse Solfrid Røliaunet, 5. klasse Per Anders Skjei, 6. klasse Turid Ertsaas 7. klasse Vara: Morten Bjerkan, 1. klasse Asbjørn Bye, 2. klasse Gustav Valle, 3. klasse Erling Tønne, 4. klasse Anne Espeland, 5. klasse Knut Ivar Brekk, 6. klasse Leif Terje Nilsen, 7. klasse Elevråd: Navn: Robin Finstad Andersson, 7. klasse, leder Ole Magnus Brekk, 6. klasse, nestleder Kristin Ertsaas 7. klasse, sekretær Siri Elise Bjørgan 6. klasse Elin Sørli 5. klasse Sigurd Landsem Melhus 5. klasse Vara: Henrik Engum Nilsen, 7. klasse Ulrik Slettedal Nilsen, 6. klasse Lill Karin Gorseth 7. klasse Trine Aas Strandvik 6. klasse Siri Grindstein 5. klasse Markus Jegersen 5. klasse 1.3 Rammebetingelser Økonomi: Skolens nettobudsjett fordelt på lønn og drift Lønn: kroner Driftsutgifter: kroner Ansatte: Skolen har 12,26 årsverk pedagogisk personale 1,2 årsverk assistent i skolen, 0,6 årsverk assistent i ordinær SFO, 0,37 årsverk assistent til styrking i SFO, 70 årsverk avdelingsleder SFO, 0,50 årsverk miljøterapeut, 0,375 årsverk sekretær og 1,1 årsverk administrasjon. Skolen har til sammen 19 ansatte, fordelt på 12 lærere, rektor, inspektør, sekretær, miljøterapeut, SFO leder, som i tillegg er lærer, og 3 assistenter. Skolen har dette skoleåret 318,7 rammetimer totalt. 4

5 2 STATUS 2.1 Læringsutbytte Resultat fra kartleggingsprøver 2008 Kartleggingsprøver blir gjennomført på alle trinn. Fagerheim skole benytter nasjonale kartleggingsprøver i norsk på 1. trinn, norsk og matematikk på 2. trinn, og matematikk på 3. trinn. På 5. trinn gjennomføres nasjonale prøver i engelsk lesing, norsk lesing og rekning. På 6. og 7. trinn gjennomfører vi kartleggeren i norsk, matematikk og engelsk. I tillegg bruker vi Carlsten test for å måle lesehastighet på alle trinn. Kartleggingsprøver viser at vi de to siste årene har hatt omtrent samme antall elever under kritisk grense som har alt rett, når det gjelder norsk og matematikk på 1., 2. og 3. trinn. På områder som bokstavkunnskap og lesing på setningsnivå scorer mange elever høyt, mens på lesing av sammenhengende lengre tekster har vi flere elever under kritisk grense, enn elever som har alt riktig. Alt i alt viser testene at elevene scorer høyere enn forventet statistikk på nasjonalt nivå, på alle de tre trinnene i begge fag ved Fagerheim skole. Når det gjelder kartleggeren på 6. og 7. trinn ser vi også samme tendens. Vi har få elever under kritisk grense, og få elever som har alt riktig. Hovedvekten av elevene ligger på eller over forventet statistisk nivå i fagene de blir testet i. Resultat fra nasjonale prøver trinn Skolen har hatt gode resultater på nasjonale prøver på 5. trinn de to siste årene. Ved Fagerheim skole scorer elevene godt over snittet for kommunen og litt over landsgjennomsnittet i lesing. I regning scorer elevene vesentlig over snittet i forhold til kommunen, og godt over landsgjennomsnittet i regning. I engelsk scorer elevene godt over gjennomsnittet for Nord Trøndelag og kommunen, og scorer litt over landsgjennomsnittet. Kommunedelplan for skole har som mål at skolene skal ligge over landsgjennomsnittet i lesing og regning, og over gjennomsnittet i Nord Trøndelag i engelsk. Fagerheim skole ligger over de mål som kommunedelplan for skole har satt. 8. trinn Elevene fra Fagerheim skole lå vesentlig under snittet på nasjonale prøver i forhold til både kommune og land på 8. trinn i For 2008 er resultatet noe bedre, og elevene ligger omtrent på snittet i forhold til kommunen fylket og landsgjennomsnittet. I lesing ligger elevene fra Fagerheim like under kommunegjennomsnittet og landsgjennomsnittet. I rekning ligger elevene fra Fagerheim like over kommunegjennomsnittet og likt med landsgjennomsnittet. 5

6 I engelsk lesing ligger elevene over kommunegjennomsnittet og like under landsgjennomsnittet, og under snittet i Nord Trøndelag. Dette betyr at vi ikke har nådd målene i forhold til hva som er satt i kommunedelplan for skole, og vi må arbeide jevnt og trutt for å bli bedre. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Elever som scorer under kritisk grense blir testet med flere tester, for å få et bedre bilde av problemområdene til eleven. Hvis de testene viser samme resultat, blir elevene henvist til PPT, samtidig som vi prøver å sette inn tiltak på klassenivå og i samarbeid med heimen. Fra høsten 2009 tilbyr vi lese- og reknekurs på trinn, til elever som ikke har krav på undervisning etter paragraf 5.1, og som scorer under kritisk grense i norsk og matematikk. På trinn har vi fra høsten 2009 fått timer til styrking for elever som har svake ferdigheter i lesing og regning. Denne hjelpen gis som styrking av lærertetthet i klassene, noe som betyr at en ekstra lærer kan ta elever ut av ordinær undervisning for tettere og individuell oppfølging. De gode resultatene for trinn skyldes at skolen har hatt fokus på basisfagene i tre år, og har jobbet bevisst med mål og kriterier for måloppnåelse. Vi har også lagt vekt på tidlig innsats, med økt lærertetthet på de laveste trinnene, noe som har ført til noe lavere lærertetthet på de høyeste trinnene. Kompetansen til lærerne er bredt sammensatt. Vi har lærere med fordypning i alle basisfagene, og det er flere som har fordypning i matematikk. Fagkompetansen er fordelt på alle trinnene. Skolen har i løpet av de siste årene investert i nye læreverk i både engelsk, norsk og matematikk. I tillegg har vi kjøpt inn konkretiseringsmateriell i matematikk. Fram til høsten 2008 har skolen drevet med aldersblanding på trinn. Dette for å få jevnet ut gruppestørrelsene og for bedre å i vareta tilpasset undervisning. Det vi imidlertid så, var at det var vanskelig å opprettholde et høyt nok læringstrykk for alle elevene, i og med at de hadde faggjennomgang av en lærer, og videre arbeid i faget med en annen. Dette kan være en mulig årsak til lavere resultat på nasjonale prøver for 8. trinn enn for 5. trinn. Fra høsten 2008 er alle elevene delt inn i klasser etter alder. Eleven kan ha forskjellige lærere i ulike fag, men samme lærer i hvert enkelt fag. Lærerteamene på skolen er forsøkt satt sammen slik at alle elevene får lærer med fordypning i det faget det undervises i. I engelsk er dette vanskelig, da bare to av lærerne ved skolen har fordypning i faget. Engelsk er ikke et obligatorisk fag i lærerutdanningen, og vi ser at det er få nyutdannede lærere med engelsk i fagkretsen. Dette vanskeliggjør rekruttering til nye stillinger. 2.2 Læringsmiljø Skolene i Steinkjer kommune gjennomfører Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet hver vår på 7. trinn. Ved Fagerheim skole har vi besluttet å 6

7 gjennomføre undersøkelsen på trinn, slik at vi skal få et bedre bilde av hvordan elevene har det på skolen. Trivsel Ved Fagerheim skole svarer 80 % av elevene at de trives godt på skolen Mobbing Ved Fagerheim skole svarer 11 % av elevene at de mobbes 2 til 3 ganger i måneden eller oftere. Utfordringer i fag Ved Fagerheim skole svarer 89 % av elevene at de får nok utfordringer i mange eller i de fleste fag. Tilpasset opplæring Ved Fagerheim skole svarer 74 % av elevene at undervisningen er tilpasset deres nivå i mange eller de fleste fag. Faglige tilbakemeldinger Ved Fagerheim skole svarer 82,5 % av elevene at de får faglige tilbakemeldinger i mange eller de fleste fag. Dette betyr at vi ligger godt an i forhold til målene i kommunedelplan for skole når det gjelder utfordringer i fag, tilpasset opplæring og faglige tilbakemeldinger, og dårligere an når det gjelder trivsel og mobbing. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Skolen satser på et nært samarbeid med foreldre og foresatte. Det arrangeres foreldremøter på alle trinn, der klasse- og læringsmiljømiljø er tema. Møter med enkeltforeldre/foresatte er også gjennomført. Skolen har gjennomført elevsamtaler med alle elevene fire ganger pr. år. Dette har vi gode erfaringer med, og sikrer at alle elevene får mulighet til å snakke om både trivsel, læringsmiljø og faglig utvikling, alene med lærer. I tillegg har vi utviklingssamtaler to ganger pr. år mellom elev, foresatt og lærer. Fagerheim skole har ikke hatt stabilitet når det gjelder miljøterapeut de to siste årene. Stadig skifte av miljøterapeut har ført til at skolen ikke har fått til systemsk arbeid med det psykososiale miljøet for elevene. Nedskjæring av stilling fra 89 % til 50 % har ført til at færre elever får tilbud om samtaler med miljøterapeut, og færre får muligheten til å delta på aktiviteter der vi trener sosialt samspill. Skolen har hatt samarbeid med Steinkjer u skole når det gjelder MOT. Dette er et opplegg for 7. trinn, og er et positivt tiltak. 7

8 2.3 Ansatte Sykefravær Sykefraværet har vært lavt de 3 siste årene, og vi ligger godt under snittet for kommunen for øvrig. Andelen menn Ved Fagerheim skole utgjør andelen menn 35,7 % av det pedagogiske personalet. Dette er godt over snittet i forhold til Steinkjer kommune forøvrig. Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalderen for de ansatte ved Fagerheim skole er 42,3 år. Kompetanse og kompetansebehov Fagerheim skole har ansatte med god formell faglig kompetanse i de aller fleste fag. I musikk har vi ingen lærere med formell kompetanse, og kun to har formell kompetanse i engelsk. Vi har de siste årene prøvd å rekruttere lærere med engelsk og musikk i fagkretsen, uten å lykkes. Siden dette er fag som ikke er obligatoriske i lærerutdanningen, ser vi at få nyutdannede lærere velger disse fagene i fagkretsen. Skolen har lærere med realkompetanse innenfor disse to fagene, men vi har behov for etterutdanning av lærere i engelsk og musikk. Ansattes fornøydhet med nærmeste leder Medarbeiderundersøkelsen de to siste årene viser at de ansatte er svært fornøyd med sin nærmeste leder. Resultatet ligger godt over kommunen for øvrig. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben Medarbeiderkartleggingen viser en framgang fra forrige undersøkelse når det gjelder faglig og personlig utvikling i jobben. De ansatte scorer litt høyere på dette punktet enn snittet for kommunen og landet, og antall medarbeidere som er fornøyde ligger godt over snittet i kommunen. Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass Medarbeiderkartleggingen viser at de aller fleste er stolte av sin egen arbeidsplass. På dette punktet har skolen langt høyere score enn i undersøkelsen for to år siden. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Ved tilsetting av ansatte har skolen hatt en bevisst holdning til rekruttering av menn til lærerstillingene, hvis ellers like forhold. I tillegg har vi bevisst søkt å finne arbeidstakere under 30 år, slik at vi har fått en spredning i alderssammensetningen i kollegiet. Vi har ikke lyktes med å ansette personer med formell kompetanse i engelsk og musikk, men de som er tilsatt har solide fagkunnskaper i andre sentrale fag, og realkompetanse i engelsk. Skolen har lyktes godt i å få til et kollegium med god fagkompetanse, og god spredning i alder og kjønn. Når det gjelder sykefravær er dette lavt i forhold til kommunen for øvrig. Vi har tett oppfølging av ansatte med risikohelse og ansatte som er sykmeldt. 8

9 2.4 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Ro i klassen Elevundersøkelsen gjennomført på trinn våren 2009 og Foreldreundersøkelsen som ble gjennomført våren 2008, viser at det er forskjell på klassene hvor vidt det er ro eller ikke. Av elever og foreldre mener 46 % at lærerne bruker for mye tid på å få ro i klassen. På dette punktet ligger vi langt under målene som kommunedelplan for skole har satt. Tydelige krav og forventninger fra lærerne til barnas arbeidsinnsats Ved Fagerheim skole er 92,3 % av foreldrene enige i at det stilles tydelige krav og forventninger til elevenes arbeidsinnsats ved skole, noe som betyr at vi ligger godt an i forhold til målene i kommunedelplan. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Skolen har fra høsten 2008 gått bort fra aldersblanding på trinn, og over til klasser som er delt inn etter rene alderstrinn. En til to kontaktlærer har ansvar for hver klasse, og det legges vekt på tydelig klasseledelse. Det at elevene har kontaktlærerne sine i flere timer pr. uke, og at klassene er samlet som gruppe i flere timer pr. uke, gir oss muligheten til bevisst å jobbe med klassemiljø og utøve tydelig klasseledelse. Skolen driver med stegark etter Bekkelagsmodellen i sosial læring i alle klassene ved skolen. Skolen har fokus på et godt foreldresamarbeid, og med tett dialog rundt enkeltelever. Ro i klassen og tydelige krav til elevene er viktig for å kunne skape et godt læringsmiljø og faglig trykk. På sikt håper vi at samarbeid heim skole, tydelige krav og forventninger og sterkere fokus på klasseledelse, skal gi oss bedre resultater også når det gjelder ro i timene. 2.5 Foreldremedvirkning Informasjon om barnets skolefaglige utvikling Ved Fagerheim skole sier de aller fleste av foreldrene( 90, 5 %)at de er godt fornøyd med elevenes skolefaglige utvikling. Dialogen mellom hjem og skole Ved Fagerheim skole opplever 87,7 % av foreldrene at dialogen mellom hjem og skole er god. Mulighet til innflytelse på læringstilbudet Ved Fagerheim skole mener 60 % av foreldrene at de har god innflytelse på læringstilbudet til sitt barn. Når det gjelder foreldremedvirkning ligger Fagerheim godt an i forhold til målene i kommunedelplanen. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Fagerheim skole innførte IUP for alle våre elever høsten 2006 og elevsamtaler fra våren Dette mener vi har bidratt til et tettere samarbeid mellom skole og heim. Lærerne kommer sammen med foreldre og eleven til enighet om tiltak, som må gjennomføres for å nå mål. Vi mener bruk av IUP fører til bedre samarbeid, til det beste for hver enkelt elev. 9

10 Skolens rådsorganer jobber med å utvikle hjem og skolesamarbeidet, noe som er viktig for skolens drift og utvikling. 2.6 Skolefritidsordning Tallene her baseres på foreldreundersøkelsen fra Bedre kommune våren Trivsel og trygghet Ved Fagerheim skole er få av foreldrene (30 %) fornøyde med trivselen og tryggheten for sitt barn når de er på SFO. Variert tilbud med lek og aktivitet inne og ute Ved Fagerheim skole synes 25 % av foreldrene at barna opplever et variert tilbud med lek og aktiviteter inne og fysisk aktivitet ute. Dette betyr at vi ikke har nådd målene som er satt i kommunedelplanen når det gjelder SFO, og er derfor satsingsområde for skolen fremover. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Foreldreundersøkelsen er gjennomgått med hele personalet ved SFO, og i SU. Vi har sett på faktorer som har fått dårlig score, og prøvd å gjøre endringer som skal øke foreldrenes tilfredshet med tilbudet. Vi arrangerer foreldremøte der foreldrene selv får komme med innspill til innholdet i tilbudet. Trivsel og trygghet Skolen har endret oppsett av timeplan og organisering av personalressurs slik at vi har mulighet til å sette inn kjent og trygg vikar ved behov. Personalgruppa har fokus på møtet med foreldre og barn ved oppmøte på SFO, og ved henting. Vektlegging av god foreldrekontakt og tilbakemeldinger på hvordan dagen har vært for barnet. Styrking av rutinene ved overgangen mellom undervisning og SFO. Bruk av bok med skriftlige beskjeder om fravær m.m. Synliggjøring av planer og gjennomførte aktiviteter Utlevering av 14.dagers aktivitetsplaner med tilbakemelding om gjennomførte aktiviteter og annen informasjon. Planen legges ut på Skoleportalen Fotoutstillinger med bilder fra aktiviteten på SFO av og til. Variert tilbud med lek og aktivitet inne og ute Flere faste planlagte aktiviteter: Matlaging på skolens kjøkken varm mat 1-2 ganger i mnd. Fysisk aktivitet i gymsalen - minimum 1 dag i uka på faste dager. Formingsaktiviteter og baking på planen. SFO har tatt i bruk flere ulike rom ved skolen, som har gitt mulighet for små grupper i leik og aktivitet Anskaffelse av leker og aktivitetsmateriale, som har gitt mer og bedre aktivitet/leik inne. Flere planlagte turer / aktiviteter i nærmiljøet. 10

11 Tatt i bruk flere områder bl.a. ballbingen og lavvoen på barnehagen som ligger like ved skolen. Mulighetene for friluftsliv og aktivitet utenfor skolens område reguleres av skolens timeplan og personalressursen på SFO. Endringer i fag og timefordeling for skoledelen, har ført til noen lengre og noen kortere dager. Det gir nye muligheter for mer aktivitet enkelte dager. Anskaffelse av nytt aktivitetsutstyr som bedrer aktiviteten ute(landhockey, og nå sandkasseleiker). Skolen håper fokus på trivsel og trygghet samt forutsigbar plan for perioden på sikt fører til bedre tilfredshet hos barn og foreldre, og at tilbudet skal bli mer attraktivt. 2.7 Egne satsingsområder Elevvurdering og målark Status på området Fagerheim skole startet i 2007 med å lage stegark i matematikk, norsk og engelsk etter Bekkelagsmodellen. Målet var å kunne gi en bedre tilpasset undervisning til hver enkelt elev, samtidig som vi kunne kvalitetssikre at elevene nådde målene i læreplanen. Etter at vi hadde utarbeidet og tatt i bruk stegarkene i matematikk høsten 2008, så vi at dette var et tungvindt system, og lærerne mente matematikkundervisningen ikke ble tilfredsstillende for elevene. Vi valgte derfor å gå bort i fra undervisning med stegark i de andre to fagene. Etter en del prøving og feiling i matematikk, ble en gruppe lærere frikjøpt for å lage et system som bedre skulle synliggjøre ståsted i forhold til måloppnåelse for elevene i matematikk. Systemet er basert på målene i læreplanen, og vi benytter for- og ettertester til hvert nytt emne i faget. Dette for å se hvor elevene befinner seg i forhold til måloppnåelse, før vi begynner undervisningen. Da får vi et bilde av hva elevene har av forkunnskaper, og undervisningen kan tilrettelegges for den enkelte elev. Ettertestene viser om elevene har nådd målene i læreplanen, med lav eller høy måloppnåelse. Resultatene føres inn i et målark med elevenes navn og målene vi skal igjennom på hvert trinn. Som visualisering brukes fargekodene rød for kan ikke, gul er under veis og grønn farge når de har nådd målet. Våren 2010 skal det utarbeides tilsvarende system for fagene norsk og engelsk. Til dette arbeidet har vi søkt og fått midler fra kvalitetskommuneprogrammet. 5 lærere, inspektør og rektor tar et nettbasert studie i vurdering, i regi av Steinkjer kommune og Høyskolen i Lillehammer. Arbeidet med vurdering er satsingsområde for alle lærerne ved skolen, og målet er bedre vurderingspraksis for alle. Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Selv om vi har prøvet og feilet når det gjelder vurdering, mener vi at hele kollegiet har lært mye, selv om vi ikke føler at målene er nådd. Det at skolen har satt av 6 timer i måneden til praktisk arbeid, diskusjon og refleksjon i lærerkollegiet, har ført til økt bevissthet rundt vurdering og en bedre vurderingspraksis overfor elevene. Vi ser at behovet for å utarbeide egne vurderingskriterier og bruke dem bevisst i undervisningen, er avgjørende for at elevene skal vite hva som skal til for å nå mål. 11

12 Vi håper studiet i vurdering vil hjelpe oss med nye innspill til vår vurderingspraksis, og at vi tilegner oss kunnskaper som igjen vil hjelpe oss i arbeidet med å utarbeide tilsvarende system i norsk og engelsk. Planlegging og bygging av ny skole Status på området Det er fattet politisk vedtak på bygging av ny skole ved idrettsanlegget på Byafossen. Skolen skal stå ferdig våren Reguleringsplan er nå ute på høring, og forprosjekteringen er i gang. Reguleringsplanen skal behandles politisk i januar Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Informasjon og drøftingsmøter om nyskolen er gjennomført i skolens ulike organer: Med møter i personalet, FAU, SU og elevrådet. Innspill fra møtene er sendt til kommunens politiske vedtaksorgan. Skolens ulike parter har deltatt i arbeidsgruppe i forhold til lokalisering, romløsning og utforming. Rektor sitter i plangruppe sammen med avdelingsleder for skole, avdelingsleder for eiendom, arkitekt, planavdeling og prosjektleder. Referat fra møter og sakspapirer blir fortløpende lagt ut på skoleportalens foreldreside, slik at alle har muligheten til å følge prosessen. 3 SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER 3.1 Visjon Skolens visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære! Kort informasjon om visjonen Forskning viser at elever må være trygge og trives for å fullt ut kunne konsentrere seg om læring. Intensjonen med vår visjon er at vi skal skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elevene våre. Vi erfarer at der elevenes psykososiale helse er god, kan mer energi benyttes til læring, og dermed nå målene i Kunnskapsløftet. Vi mener vår visjonen er i tråd med visjonen for Steinkjerskolen: Læring for livet! 12

13 3.2 Målsettinger Hovedmål, indikatorer og ambisjonsnivå fastsettes ved den enkelte skole. Kommunedelplan for skole kan brukes som utgangspunkt. Målsettingene kan gjerne fastsettes for en 4- årsperiode. 3.3 Målsettinger Fagerheim skole Viser til kapittel 2 i virksomhetsplanen der vi sier noe om hvordan vi ligger an, i forhold til de seks områdene som kommunedelplanen har satt målsettinger for. På områder der vi ligger på eller over kommunens målsetting har Fagerheim skole satt som mål å opprettholde eller oppnå ennå bedre resultater. På områder der vi har resultater som ligger under målsettingene, har Fagerheim skole satt som mål at vi skal jobbe mot å nå målene i kommunedelplan for skole. Vi velger å sette målene for en 4 års - periode. 3.4 Målsettinger kommunedelplan 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv a. resultatet på de nasjonale prøvene i lesing skal være over landsgjennomsnittet b. resultatet på de nasjonale prøvene i regning skal være over landsgjennomsnittet c. resultatet på de nasjonale prøvene i engelsk skal være over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag d. gjennomsnittlig grunnskolepoeng for avgangselevene skal være over landsgjennomsnittet e. eksamensresultatene i skriftlig for norsk, matematikk og engelsk skal være over landsgjennomsnittet 2. Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring a. andelen elever som trives godt skal rapporteres å være over 90 prosent b. andelen elever som mobbes 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere skal rapporteres å være under 5 prosent c. andelen elever som får nok utfordring i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 85 prosent d. andelen elever som oppgir at opplæring er tilpasset deres nivå i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 60 prosent e. andelen elever som opplever å få faglige tilbakemeldinger i mange eller de fleste fag skal rapporteres å være over 65 prosent 3. Skolen skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter og heve det faglige nivået for elevene a. sykefraværet skal være under 8 prosent b. andelen menn i grunnskolen skal være over 30 prosent 13

14 c. andelen ansatte som er fornøyd med sin nærmeste leder skal rapporteres å være over 70 % d. andelen ansatte som er fornøyd med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben skal rapporteres å være over 50 % e. andelen ansatte som er stolt over sin egen arbeidsplass skal rapporteres å være over 80 % 4. I skolene i Steinkjer kommune skal det være et godt læringsmiljø preget av tydelig ledelse, tillit, faglig trykk, struktur og arbeidsro, som et nødvendig grunnlag for å oppnå gode faglige resultater a. andelen elever som melder fra om at lærerne alltid, svært ofte eller ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen skal rapporteres å være under 25 prosent b. andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til baras arbeidsinnsats skal rapporteres å være over 90 prosent 5. Foresatte skal oppleve en god dialog og medvirkning i samarbeidet med skolen a. andelen foresatte som opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling skal rapporteres å være over 85 prosent b. andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole skal rapporteres å være over 85 prosent c. andelen foresatte som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn skal rapporteres å være over 50 prosent 6. Foresatte skal få tilbud om en brukertilpasset og læringsstøttende skolefritidsordning a. andelen foresatte som i stor grad opplever å være fornøyd med trivselen og tryggheten til barnet sitt skal rapporteres å være over 80 prosent b. andelen foresatte som i stor grad synes at barnet opplever variert tilbud med lek og aktiviteter inne og fysisk aktivitet ute skal rapporteres å være over 50 prosent 4 TILTAK FOR SKOLEÅRET 2009/ Læringsutbytte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Lesekurs trinn Kontaktlærere, inspektør Reknekurs trinn Kontaktlærere, inspektør Forsterket tilpasset undervisning i lesing og regning trinn Rektor, lærerne Systematisk bruk av kartleggingsprøver i norsk, matematikk og engelsk Alle trinn Rektor, lærerne Nasjonale prøver i lesing, engelsk lesing og matematikk for 5. trinn 5. trinn Rektor, kontaktlærere Elevvurdering Alle trinn Rektor, 14

15 lærerne IUP Alle trinn Rektor, lærerne Elevsamtaler Alle trinn Rektor, lærerne Utviklingssamtaler Alle trinn Rektor, lærerne 4.2 Læringsmiljø Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Innføring av LP modellen, Pedagogisk personale Rektor læringsmiljø og pedagogisk analyse. Målet er sterkere fokus på tydelig klasseledelse og et bedre læringsmiljø for elevene Klasseråd skal brukes aktivt Kontaktlærere Kontaktlærer, tillitselev Elevråd skal brukes aktivt Kontaktlærer for elevråd månedlig Elevrådskontakt, Gjennomføre Elevundersøkelsen og bruke resultatene Utarbeide og videreutvikle IUP elevrådsleder Kontaktlærere/rektor Vår 2010 Rektor, kontaktlærere Kontaktlærere/elever/foresatte Høst og vår Kontaktlærere, faglærere 4.3 Ansatte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Medarbeidersamtaler årlig Ansatte 2010 Rektor Faglig pedagogiske kurs Ansatte Rektor Gjennomføre sosiale arrangement Ansatte Ansatte Oppfølging av evt. sykemeldte Ansatte Rektor 15

16 4.4 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Faglig pedagogiske kurs Lærerne 2009/010 Rektor Kurs i skoleledelse Rektor Internt lærersamarbeid omkring resultater og Lærerne 2009/010 Lærere oppfølging av prøver og tester Samtale om resultater og tiltak med rektor Lærere Nov/des Rektor Internt samarbeid om tema og ulike arrangementer Lærerne Rektor 4.5 Foreldremedvirkning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Bruke SU møter aktivt Medlemmer av Månedlige Leder for SU, rektor SU møter Opprettholde møteaktivitet i FAU Medlemmer av Månedlige Leder for FAU for å styrke hjem - skolesamarbeid FAU møter FAU leder og rektor har jevnlige FAU leder og Hele året Rektor møter rektor Videreutvikle foreldremøter slik at foreldrene får reell medinnflytelse. Kontaktforeldre og Høst og vår Kontaktlærere og foreldrekontakter kontaktlærere Videreutvikling av foreldre og Høst og vår Kontaktlærere, utviklingssamtaler elever Sosiale arrangement. - avslutninger Elever og 2009/2010 Foreldrekontakter jul og vår foreldrene Grunnskoleuka ett arrangement. i Elevene Uke 45 FAU/klassekontaktene regi av FAU/ klassekontaktene Motivere til økt deltakelse på Foreldrene Vår 2010 Rektor foreldreundersøkelser Bruke Foreldreundersøkelsen med oppfølging til å videreutvikle skoletilbudet. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år. Foreldrene Vår 2010 Rektor 16

17 4.6 Skolefritidsordning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Videreføre og utvikle aktivitetsplan for SFO Foresatte Hver 14. SFO - leder dag Innføre nye rutiner for registrering av oppmøte Ansatte i SFO August 2009 SFO leder/rektor Videreføre og utvikle foreldremøter i SFO Foreldre i SFO SFO leder/rektor Bruke resultatene fra SFO undersøkelsen med oppfølging til å videreutvikle SFO - tilbudet Foreldre Vår 2010 SFO leder/rektor 4.7 Egne satsingsområder Vurdering Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Utarbeide målark for bedre vurderingspraksis i norsk og engelsk Alle elever Rektor, lærerne Studie i vurdering Lærere, skoleledelse Rektor, lærerne Ta i bruk eksisterende kriterier for måloppnåelse Lærere, skoleledelse Rektor, lærerne Bygging av ny skole Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Byggemøter Partene i 2009 Rektor/avdelingsleder skolesamfunnet 2011 Kurs om nye skoleanlegg i Stavanger Rektor Sept Rektor Ny skole Brukerne Skolestart 2011 Kommunen Rektor 5 EVALUERING I tråd med kommunens nye kvalitetsvurderingssystem skal skolen årlig utarbeide en statusrapport knyttet til målsettingene i kommunedelplan for skole. Rapporteringen skal skje på fastlagt skjema som blir utarbeidet. Det skal gjennomføres dialogmøter mellom skolen og kommuneadministrasjon før ferdigstilling av statusrapporten. Statusrapporten skal blant annet inneholde status i forhold til målsettingene i kommunedelplanen, vurdering av gjennomførte tiltak og konkretisering av utfordrende områder. Dette skal være grunnlaget for skolens virksomhetsplan for kommende skoleår. 17

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

En skole for framtida!

En skole for framtida! En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR SEM SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011 15.08.10 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 3 2 STATUS... 4 2.1

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Moen Elever 2011 143 2012 131 2013 141 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RØYSING SKOLE 2011-2012

VIRKSOMHETSPLAN RØYSING SKOLE 2011-2012 VIRKSOMHETSPLAN RØYSING SKOLE 2011-2012 Røysing skole 1. oktober 2011 SKOLEÅRET 2011/2012 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.3. Presentasjon av skolen... 4 1.3. Rådsorgan... 6 1.3. Rammebetingelser... 6 2. STATUS...

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Brandbu ungdomsskole Elever 2011 241 2012 257 2013 265 Årsverk undervisningspersonale med godkjent

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bekkelaget Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole SKOLEFAKTA Myrullveien 1, 4326 Sandnes Rektor: Berit Jaatun Klassetrinn: 1-7 www.iglemyr-skole.no Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 360 365 Antall

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for 2015 Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene Lunner barneskole Innledning Oppvekstkomiteen i Lunner utarbeider hvert år en rapport om kvalitet

Detaljer

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte.

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2010/11 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fredheim Elever 2011 121 2012 125 2013 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 1. Elever og undervisningspersonale Antall elever på Kråkstad: År 2007-08 Antall elever 321 323 301 304 300 Antall lærere på Kråkstad: År

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fagerlund Elever 2011 75 2012 85 2013 79 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Om presentasjonen. Vi har lagt til utfyllende tekst i notat-feltet på mange av lysbildene, som dere også kan velge å bruke.

Om presentasjonen. Vi har lagt til utfyllende tekst i notat-feltet på mange av lysbildene, som dere også kan velge å bruke. Om presentasjonen Presentasjonen er bygget opp på følgende måte: Lysbilde 2-4: Om Kultur for læring. Vi mener det er vesentlig å ta med dette for å si noe om konteksten. Lysbilde 5-16: Om FoU-prosjektet.

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen:

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen: VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære Overordna mål for Verranskolen: Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer