MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: Tidspunkt: 13:30-17:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Lise Jaastad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kristoffer Grorud Medlem STU Kim Kristiansen Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 9/14 VS 10/14 VS 11/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Endelig studieportefølje Profesjonshøgskolen VS 12/14 PHS-studiekvalitetsrapporten 2013/2014 OS 8/14 Orientering om regnskapsrapport for Profesjonshøgskolen OS 9/14 Strukturendringer i sektoren. Status og arbeidet ved UiN Muntlig orientering OS 10/14 OS 11/14 Prosessen med utlysning og ansettelse av rektor og dekan for studieåret 2015/16 Muntlig orientering Prosessen med ansettelse av studieledere ved PHS Muntlig orientering OS 12/14 Tilbakemelding og innhold i styringsdialogmøte ved UiN Muntlig orientering Side2

3 VS9/14Godkjenningavinnkalling VS10/14Godkjenningavprotokollfraforrigemøte. Side3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 11/ Arkivreferanse: 2014/1022/421 Sak: Endelig studieportefølje Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar endelig studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Arne Fjalstad dekan Side4

5 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Endelig studieportefølje Profesjonshøgskolen Sølvi Fastvold/Isabell Kibsgaard Vedlegg 1 Estimert studiepoengproduksjon for PHS Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen Endelig studieportefølje for Profesjonshøgskolen Her følger endelig forslag til studieportefølje for Profesjonshøgskolen i studieåret Saken inneholder følgende elementer: Toppnotat: Inneholder vurderinger og endringer av foreløpig studieportefølje vedtatt av UiNs styre i juni Kort redegjørelse av endring av navn på studier Oversikt over studier (tabell) for på mer enn 30 stp Oversikt over studier (tabell) for på 30 stp og mindre Mulige nye studier i Saken har også vedlegg: Estimert studiepoengproduksjon for PHS i Toppnotat: Viser til styresak 27. mai for bakgrunn og prosess vedrørende utarbeidelse av studieportefølje Saken er vedlagt. Fakultet vil i dette toppnotatet redegjøre for avklaringer som er gjort i etterkant av vedtak om foreløpig studieportefølje vedtatt i UiNs styremøte 18.juni. Det er i tabell nedenunder gjennomgått de studier som i styresak i mai var satt til videre utredning for endelig beslutning i endelig studieportefølje. Det er i tabellen kort redegjort for vurdering og endelig beslutning. Det er i tillegg kommet inn et nytt studium Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærer. Dette er et studium som fakultetet har fått via anbud gitt til Utdanningsdirektoratet og tildelt i sommer. Studiet er et samarbeid med Agder og studiet er et fireårig løp som i utgangspunktet skal gå med et kull med et måltall på 40 studenter. Det er også inngått samarbeid med andre offentlige og private aktører blant annet Private barnehagers Lansdsforbund (PBL), om tiltak for å styrke rekrutteringen til utdanningen. Side5

6 Profesjonshøgskolen utarbeider forslag til femårig grunnskolelærerutdanning for både og trinn etter oppfordring i fra rektor jmf. Styrevedtak i møte 18.juni. De femårige masterutdanningene bygger på de respektive rammeplanene for grunnskolelærerutdanningene, men må også oppfylle de nasjonale kravene som følger av Forskrift om krav til mastergrader. Profesjonshøgskolen har tidligere utviklet planer for både fireårig lærerutdanninger, samt master i tilpassa opplæring. Inkludert i dette ligger også overgangsordninger for de som søker seg over til masterutdanningen etter fullførte tre år av grunnskolelærerutdanningen. Arbeidet nå vil i stor grad innebære å sikre hvordan man kan integrere dette i et «sømløst» femårig løp slik at kandidatene både har grunnskolelærerkompetanse i tråd med rammeplanene, og en fullverdig mastergrad. Dette vil være ferdigstilt 2014 og tas inn i studieporteføljen Fakultetet har hatt plan om oppstart av Master i lulesamisk språk (120 sp). På grunn av en uavklart situasjon angående finansiering og en for kort planhorisont i forhold til nødvendig grunnarbeid vil Profesjonshøgskolen ikke starte opp studiet en Fakultetet planlegger oppstart av nytt årstudium personlig trener jmf. Styresak i mai, dette studiet vil starte opp med navnet Fitness. Opptaksmålet for 2014/15 var på 1447 studieplasser. I den foreløpige studieportefølje lå det forslag til opptaksmål på 1548 studieplasser (som en mulig ambisjon), men etter nærmere vurdering er nå dette måltallet justert til Dette er nødvendig på grunn av opptaksstopp/forskyvning av opptak ved følgende studier: Bachelor i sykepleie, nett- og samlingsbasert, Bachelor yrkesfaglærer samt en rekke videreutdanninger både på LUKK og SH. Det blir av den grunn svært viktig å ha fokus på gjennomstrømming for å opprettholde nødvendig produksjon. Tabell: Vurdering og beslutning av studier i h.h.t styresak 27. mai Studium Vurdering Beslutning Grunnskolelærerutdanning 5årig master Vedtak i UiNs styret 18.juni. «Styret ber rektor sørge for at Profesjonshøgskolen prioriterer arbeidet med utvikling av femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 for utlysing via Samordna opptak fra og med en 2015.» Opptak Master i lulesamisk Bachelor i idrett og personlig trener Det er ikke økonomisk grunnlag for oppstart per i dag, da studiet må ha ekstern finansiering. Ikke navnendring, men større endringer studiemodellen som gir bedre økonomi og samkjøring på idrettsfag. Utsettelse Opptak Side6

7 Fitness, årstudium Ved endringer og ytterligere samkjøringer av modellene ved idrettsstudiene vil ikke studiet medføre ekstra kostnader, men kunne tiltrekke flere studenter totalt Navnet er endret fra Personlig trener siden møte 27.mai. Opptak Studium Vurdering Beslutning Yrkesfaglærer En viss usikkerhet angående søkertall. Oppstart av studiet vil i tillegg kreve en økonomisk løft på ca. 2 stillinger. Det er også en usikkerhet knyttet til fagkompetanse på de ulike retningene per i dag. Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet Grunnleggende leseskrive og matematikkopplæring Hamsun i skolen Læring med digitale medier Natur- og kulturbasert reiseliv Nettpedagogikk i fleksible studier Master i folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Lave søkertall og ikke tilgjengelige ressurser innen fagmiljøet. Lave søkertall og ikke tilgjengelige ressurser innen fagmiljøet. Oppstart 2014 med 13 studenter. Tilgjengelige ressurser uten kostnad i 2015 dermed tilbud. Et studie som tilbys våre GLU studenter samt eksterne. I sin nåværende form bærer den seg økonomisk. Ikke igangsatt arbeid med hensyn på dette studiet Dette studiet var i starten tenkt som et oppdragstudium og består av 3 delemener. Siste de starter H14, vi avventer oppstart til grundig evaluering av studiet som helhet. Har tidligere manglet faglig kompetanse for oppstart. Det blir nå tilsatt to professorer fra januar Er en grunnmodul i Master i folkehelsearbeid. Derfor opptak til studiet Folkehelsearbeid Utsettelse Ikke opptak Ikke opptak Opptak Opptak Ikke opptak Ikke opptak Opptak Opptak Helsepedagogikk Lave søkertall. Ikke opptak Revmatologiske tilstander Lave søkertall. Ikke opptak i et livsløpsperspektiv Lungelidelser Lave søkertall. Opptak annet hvert år. Ikke opptak Interkulturell kommunikasjon, nettbasert Nytt studie. En modul i Master i Folkehelsearbeid. Opptak Kunnskapsbasert praksis Stor interesse for studiet. Strategisk Opptak Side7

8 Veilederutdanning for profesjonsutøvere viktig for pasientsikkerheten. Strategisk viktig for å øke kvaliteten på opplæringen i praktiske studier. Opptak Endring av navn på studier: PHS ønsker å endre navn på Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert, som iverksettes neste opptak vår Årsaken til ønsket om navneendring er at navnet har vist seg å ikke gi et riktig inntrykk av studiet. Det har blitt oppfattet til å være et studiet som gjennomføres på nettet. Dette er svært misvisende, da studentene skal være aktive og følges jevnlig opp av universitetet. Studiet er tilrettelagt og med fleksible løsninger derfor er det mer riktig å ha navnet: Bachelor i sykepleie 4-årig nett- og samlingsbasert. Navn Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie nett- og praksisbasert (Vesterålen) Nytt navn Bachelor i sykepleie- 4-årig nett -og samlingsbasert (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie- 4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie- 4 -årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Vesterålen) Mulige fremtidige studier fra 2016 (vil kreve nye studieplasser) Bachelor i paramedic Bachelor i fysioterapi Bachelor i ergoterapi Master i ortopedisk medisin Master i lulesamisk I forbindelse med disse må det foretas en nærmere utredning og vurdering av areal- og personalbehov. Vedlegg: Estimert studiepoengproduksjon for PHS i Side8

9 Vedlegg 1a: Profesjonshøgskolen endelig studieportefølje for , over 30 stp start Studiepoeng Opptak SO/LOK Opptaksmål Søkere førstevalg pr Opptaksmål Kode Studium Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) 180 SO BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) 180 SO MASYK Master i klinisk sykepleie 120 LOK MASPESYK Master i spesialsykepleie (fordyping i anestesi, barn-, intensiv, operasjon, kreft) 120 LOK Ikke opptak MAFOLK Master i folkehelsearbeid, deltid 120 LOK 20, Trukket PSD Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 LOK Ikke opptak Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogiske studier: BLU Bachelor barnehagelærerutdanning 180 SO BLUS Bachelor barnehagelærerutdanning, nettog samlingsbasert 180 SO BLUV Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen 180 SO Ikke opptak Bachelor barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (4-årig deltid) NY 180 LOK GLU1-7 Grunnskolelærer trinn SO GLU5-10 Grunnskolelærer trinn SO BAYRK Bachelor yrkesfaglærer 180 SO 30, Trukket 8 Ikke opptak PPAN Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennlærer, nettbasert 60 LOK PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, nettbasert 60 LOK Språkfag: BALU Bachelor i lulesamisk språk 180 LOK 10, Trukket -- Ikke opptak BAENG Bachelor i engelsk 180 SO EN Engelsk årsstudium 60 SO Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 180 SO BAIDR Bachelor i idrett 180 SO GID Idrett årsstudium 60 SO BAFRI Bachelor i friluftsliv 180 SO Ikke opptak 0 Ikke opptak FRI1 Friluftsliv årsstudium 60 SO Fitness, årsstudium NY 60 SO Kunst og kulturfag: KUN1 Visuelle kunstfag, årsstudium 60 SO Mastergradsutdanninger: MASPT Master i tilpassa opplæring (Spes.ped eller undervisning og organisasjonsledelse) 120 LOK årig lærerutdanning med master i (kommer i møte) NY 300 SO Side9

10 MALOGO Master i logopedi 120 LOK Master i idrett trener- og MAIDR lederprofesjonen 120 LOK Ikke opptak Fortsettelse 1a: Opptak SO/LOK Opptaksmål Søkere førstevalg pr Opptaksmål Kode Studium Senter for praktisk kunnskap MAPRO Master i praktisk kunnskap 120 LOK Ikke opptak MABORD Joint Master degree in borderology 120 LOK Ikke opptak DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM Vedlegg 1b: Profesjonshøgskolen-endelig studieportefølje for , større enn 30 sp start vår Kode BASYS BASYH BASYV Studiepoeng Studiepoeng Opptak SO/LOK Opptaksmål Studium Sykepleie og helsefag Bachelor i sykepleie- 4-årig nett -og samlingsbasert (praksisområde Salten) 180 SO 20 Bachelor i sykepleie- 4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Helgeland) 180 SO 20 Bachelor i sykepleie- -4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Vesterålen) 180 SO 25 Søkere førstevalg pr Opptaksmål Ikke opptak, flytter opptak til 2016 SUM 0 Side10

11 Vedlegg 1c: Profesjonshøgskolen endelig studieportefølje for , mindre enn 30 stp start Studiepoeng Opptak SO/LOK Opptaksmål Søkere førstevalg pr Opptaksmål Kode Studium Sykepleie og helsefag DIAB Diabetesbehandling og diabetesomsorg 30 LOK Ikke opptak RUSP Rusproblematikk og psykiske lidelser 30 LOK Ikke opptak Nedlegges DEMPS Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser 30 LOK Ikke opptak 0 30 HMS1 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium 30 LOK FHV Folkehelsearbeid 30 LOK LOK (Ikke HEPED30 Helsepedagogikk opptak) REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv 30 LOK Trukket 12 Ikke opptak LUNG Lungelidelser 30 LOK Ikke opptak PALL Palliativ behandling, omsorg og pleie 15 LOK GERI Geriatri og eldreomsorg 30 LOK Ikke opptak HVREHAB Hverdagsrehabilitering 30 LOK ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring 10 LOK LEGEMH Legemiddelhåndtering 3 LOK VPROF Veilederutdanning for profesjonsutøvere 15 LOK Ikke opptak 0 30 Interkulturell kommunikasjon (nettbasert) NY 15 LOK 0 30 Lærerutdanning, kunst og kulturfag NETTPED Nettpedagogikk 15 LOK Ikke opptak MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole 30 LOK MULIG Mulighet og vekst 30 LOK Veilederutdanning for praksislærere og LOK mentorer 2 NY SM Småbarnspedagogikk 30 LOK GLSM1 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 LOK 0 Ikke opptak MA4 Videreutdanning i norsk og matematikk for barneskolelærere 30 LOK -- 0 Ikke opptak HAMSK Hamsun i skolen 15 LOK LU3 Lulesamisk 3 30 LOK ENGB Business English 20 LOK ENGPÅ Engelsk påbygging 20 LOK Ikke opptak 0 20 DIGI Læring med digitale medier 30 LOK 0 15 ERNÆR Ernæring 30 LOK Ikke opptak 0 15 ENGAD Adventure Knowledge 30 LOK Ikke opptak UT Utefag 30 LOK IDRP Idrett påbygging 30 LOK 0 10 VERDEN Fra verdensrom til landjorda 30 LOK Side11

12 PFK Polarforskning i klasserommet 20 LOK SUM Vedlegg 1d: Profesjonshøgskolen endelig studieportefølje for , mindre enn 30 stp start vår Studiepoeng Opptak SO/LOK Opptaksmål Søkere førstevalg Opptaksmål Kode Studium vår 2015 pr vår 2016 KUNPRA Kunnskapsbasert praksis 30 LOK VPRAKSIS2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer 15 LOK Ikke opptak 25 SUM Side12

13 H 16V 15H + 16V (*) = Emner som samkjøres med andre studier er tatt ut SUM: 23887,1 SUM: 23717,1 SUM: 47604,3 KODE P/T NAVN SEKSJON KULL STED #STUD STP PROGNOSE STP PROGNOSE STP PROGNOSE ENGAD Adventure knowledge 15H UIN ,0 0 0, ,0 BFAKI Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (*) 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 13H UIN , , ,0 BAHAGN Bachelor - Barnehagelærer nett- og samlingsbasert 15H UIN-SA , , ,0 14H UIN-SA , , ,0 13H UIN-SA , , ,0 ABLU Bachelor- Barnehagelærer 15H UIN-SA 40 22,5 765,0 22,5 765, ,0 ABLU Bachelor - Barnehagelærer nett- og samlingsbasert, STOKM 14H UIN-VE , , ,0 BAHAG Bachelor - Barnehagelærer 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 13H UIN , , ,0 BAIDR Bachelor i idrett 15H UIN , , ,0 BALU Bachelor i lulesamisk 15H UIN ,0 15 0,0 30 0,0 14H UIN ,0 15 0,0 30 0,0 BAENG Bachelor i engelsk 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 Bachelor yrkesfaglærer 15H UIN , , ,0 3EN Engelsk årsstudium 15H UIN ,0 30 0,0 60 0,0 FRI1 Friluftsliv årsstudium 15H UIN , , ,0 FRIL1 Friluftslivlære 1 15H UIN , , ,5 GLUN1-7 Grunnskolelærer 1-7 trinn 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 13H UIN , , ,0 12H UIN , , ,0 GLUN5-10 Grunnskolelærer 5-10 trinn 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 13H UIN , , ,0 12H UIN , , ,0 HAMSK Hamsun i skolen 15H UIN 15 7,5 95,6 7,5 95, ,3 GID Idrett årsstudium 15H UIN , , ,0 IDRP Idrett påbygging 15H UIN , , ,0 KUN1 Visuelle kunstfag 15H UIN , , ,0 LU3 Lulesamisk 3 15H UIN , , ,5 MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole 15H UIN , , ,0 MAIDR Master i idrett, trener- og lederprofesjonen 13H UIN , , ,0 MALOG Master i logopedi 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 MASPT Master i tilpassa opplæring 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 Nettpedagogikk 15H UIN 0 5 0,0 10 0,0 15 0,0 Norsk for utlendinger 15H UIN , , ,0 Side13

14 PPAN Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere - nettbasert 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere - nettbasert 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 2SM Småbarnspedagogikk 15H UIN , , ,0 MULIG Mulighet og vekst 15H UIN , , ,0 1UT Utefag 15H UIN , , ,0 NY Veilederutdanning for praksislærere og mentorer 1 og 2 15H16VUIN , , ,0 SP203L Business english 15H UIN ,5 0 0, ,5 SP204L Business english 16V UIN , , ,5 Side14

15 H 16V 15H + 16V (*) = Emner som samkjøres med andre studier er tatt ut SUM: 15504,0 SUM: 15533,8 SUM: 31037,8 KODE P/T NAVN SEKSJON KULL STED #STUD STP PROGNOSE STP PROGNOSE STP PROGNOSE BASYS Bachelor i sykepleie, deltid Bodø (nettbasert) 15V UIN 20 22,5 382,5 22,5 382, ,0 BASYH Bachelor i sykepleie, deltid Mo i Rana (nettbasert) 15V UINM 20 22,5 382,5 22,5 382, ,0 BASYV Bachelor i sykepleie, deltid Stokmarknes (nettbasert) 15V UIN-VE 25 22,5 478,1 22,5 478, ,3 14V UIN 50 22,5 956,3 22,5 956, ,5 13V UIN 45 22,5 860,6 22,5 860, ,3 12V UIN 40 22,5 765,0 0 0, ,0 BASY Bachelor i sykepleie, fulltid Bodø 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,0 13H UIN , , ,0 BASYM Bachelor i sykepleie, fulltid, Mo i Rana 15H UINM , , ,0 14H UINM , , ,0 13H UINM , , ,0 FHV Folkehelsearbeid 15H UIN , , ,0 DEMPS Demensomsorg 15H UIN , , ,0 HMS1 Helse, miljø og sikkerhet 15H UIN , , ,0 HEPED Helsepedagogikk 15H UIN ,0 15 0,0 30 0,0 LUNG Lungelidelser 15H UIN ,0 15 0,0 30 0,0 Master i folkehelse 15H UIN , , ,5 MASYK Master i klinisk sykepleie 15H UIN , , ,0 14H UIN , , ,8 13H UIN , , ,8 PSD Videreutdanning i psykisk helsearbeid 15H UIN , , ,0 VAN Master i kl.sykepleie med fordypning i anestesisykepleie 14H UIN , , ,0 VBA Master i kl.sykepleie med fordypning i barnesykepleie 14H UIN ,0 30 0,0 60 0,0 VIN Master i kl.sykepleie med fordypning i intensivsykepleie 14H UIN , , ,0 VKR Master i kl.sykepleie med fordypning i operasjonssykepleie 14H UIN , , ,0 VOP Master i kl.sykepleie med fordypning i kreftsykepleie 14H UIN ,0 30 0,0 60 0,0 PALL Palliativ omsorg 15H UIN 0 7,5 0,0 7,5 0,0 15 0,0 ARBMK Nettbasert arbeidsmiljøkurs 15H UIN , , ,0 Introduction to the Norwegian health care system 15H UIN ,8 0 0,0 5 12,8 REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv 15H UIN ,0 15 0,0 30 0,0 KUNPRAKSIS Kunnskapsbasert praksis 16V UIN , , ,0 LEGEMH Legemiddelhåndtering 15H UIN ,3 3 38,3 6 76,5 HVREHAB Hverdagsrehabilitering 15H UIN , , ,0 Interkulturell kommunikasjon 15H UIN , , ,0 Side15

16 Side16

17 H 16V 15H + 16V (*) = Emner som samkjøres med andre studier er tatt ut SUM: 349,4 SUM: 331,5 SUM: 680,9 KODE P/T NAVN SEKSJON KULL STED #STUD STP PROGNOSE STP PROGNOSE STP PROGNOSE MAPRO Master i praktisk kunnskap 15H UIN ,0 15 0,0 30 0,0 14H UIN , , ,0 13H UIN ,0 15 0,0 30 0,0 12H UIN , , ,5 MABORD joint master degree i borderologi 15H UIN , , ,0 PHDPROF PhD Studier av profesjonspraksis 15H UIN , , ,4 Side17

18 PROGNOSE FAKULTET 15H 16V 15H + 16V LUKK 23887, , ,3 ISH 15504, , ,8 SPK 349,4 331,5 680,9 Sum PHS 39740, , ,9 Side18

19 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Arkivreferanse: 2014/1022/421 Sak: Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar følgende (foreløpige) studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Fakultetsstyret er tilfreds med det grunnlagsarbeid og analyse som er gjennomført i forkant av forslag til studieportefølje for studieåret 2015/16. Fakultetsstyret ber om at dette arbeidet videreføres for kommende år, og at alle studier ved PHS har vært gjenstand for en slik gjennomgang før endelig studieportefølje 2015/16 vedtas en Fakultetsstyret understreker videre viktigheten av å følge opp de elementer som er påpekt i de respektive rapporter, slik at man sikrer en positiv og relevant utvikling av studietilbudene ved Profesjonshøgskolen. Arne Fjalstad dekan Side19

20 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen Gisle Pettersen Side20

21 Studieportefølje (foreløpig) for Profesjonshøgskolen Gjennom dette dokument presenteres forslag til studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Saken bygger på og inneholder følgende elementer: Toppnotat: Inneholder informasjon om bakgrunn og prosess, vurderinger og endringer av foreløpig studieportefølje. Tabell: Oversikt over studier for på mer enn 30 stp Tabell: Oversikt over studier (tabell) for på 30 stp og mindre Tabell: Oversikt over studier fra porteføljen for som ikke har opptak i Mulige nye studier i I vedlegg følger nærmere informasjon om: Estimert studiepoengsproduksjon for PHS i Analyse av studieporteføljen ved PHS Bakgrunn og prosess I det videre fremmes forslag til foreløpig studieportefølje for studieåret for Profesjonshøgskolen. Arbeidet med studieporteføljen følger et prosessforløp som er definert av institusjonsnivå. Ved UiN er fakultetene gitt følgende frister for arbeidet med studieporteføljen: Nr Oppgave Ansvar Frister Kommentar Oversende foreløpig forslag til Forslaget skal 1 fakultetets studieportefølje inkludere eventuelle Dekan 19. mai 2014 nye studietilbud 2 Vedtak om foreløpig forslag til UiNs Styret for UiN 18. juni 3 Oversende fakultetets endelige forslag Dekan 1. oktober 4 Vedtak om og oversendelse av fakultetets endelige studieportefølje for studier på 30 stp eller mindre Dekan 1. oktober Oversikten må oversendes på dette tidspunktet bl.a. for å få studiene med i Studiekatalogen 5 Oversende søknad om etablering av Dekan 1. oktober Vedtak om etablering av nye 6 studieprogram over 30 stp Styret for 29. oktober UiN Er grunnlag for søknad om rektors godkjenning av detaljert studieplan. Side21

22 7 8 Vedtak om endelig studieportefølje for UiN studieåret for studier over 30 stp Oversende studieplan med programog emnebeskrivelser samt dokumentasjon på fagmiljøet for nye studier over 30 stp 9 Behandle studieplan for nye studier over 30 stp Styret for UiN Dekan Sentralt SKU 29. oktober 10. november 1. desember Er grunnlag for rekrutteringsarbeid, opptak og gjennomføring av studieprogram NB: Meget viktig at all nødvendig informasjon oversendes innen fristen. Sjekker hvorvidt studiet oppfyller NOKUTs kriterier for akkreditering 10 Endelig godkjenning av studieplan for nye studier over 30 stp Rektor desember Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen har saken til behandling i sitt styremøte tirsdag 27. mai. Studieporteføljestyring; kandidatmåltall, overordnede strategier, risikoområde, profilområder samt tilgjengelig verktøy for vurdering av studier I forbindelse med statsbudsjett for 2014 og Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev (av ) til Universitetet i Nordland påpeker departementet på at styringen av dimensjoneringen for enkelte utdanninger endres ved at tidligere aktivitetskrav erstattes av kandidatmåltall. I tillegg til alle utdanninger som tidligere har hatt aktivitetskrav, gjelder det nye kravet de ulike lærerutdanningene. Kandidatmåltallet er kun et minstekrav. Generelt sett legger departementet til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Studieporteføljen skal reflektere institusjonens og fakultetets strategier. I Universitetets strategiplanen er blant annet følgende fastsatt: Studieportefølje Studieporteføljen skal videreutvikles slik at attraktive studier kan sikre økende tilgang av kvalifiserte søkere til universitetet og bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for kvalitetsutviklingen ved institusjonen. Blant annet satsing på fellesgrader og erfaringsbaserte mastergrader skal bidra til et attraktivt studietilbud. Universitetet skal utvikle studieportefølje og infrastruktur på en måte som gjør institusjonen til et naturlig valg ved tildeling av nye studieplasser. Samfunnets og regionens behov For å sikre at Universitetet i Nordland utvikler studietilbud som er i samsvar med samfunnets og regionens behov, skal universitetet være åpent for innspill fra samfunns- og arbeidsliv om nye studietilbud og utvikling av studieporteføljen, blant annet gjennom Råd for samarbeid med arbeidslivet og etablering av samfunnskontrakt for høyere utdanning i Nord-Norge. Side22

23 Studiestedene UiN Helgeland og UiN Vesterålen UiN Helgeland og UiN Vesterålen skal ha en sentral plass i universitetets satsing i nord- og sørfylket. Utvikling av Universitetet i Nordland Helgeland og Vesterålen skal være basert på regionale behov og etterspørsel. Internasjonalisering Utvikling av internasjonale fellesgrader med attraktive utenlandske samarbeidsinstitusjoner skal være en hovedsatsing for å stimulere til økt faglig kvalitet og styrking av universitetets rekrutteringsgrunnlag. Universitetets fokus på samarbeid med Russland skal videreføres, samtidig som samarbeidsrelasjoner med læresteder i Nord-Amerika og Europa skal styrkes. Rekruttering av utenlandske studenter til engelskspråklige studier skal økes gjennom 3 målrettet rekrutteringsarbeid internasjonalt, attraktive studietilbud på engelsk og engelskspråklig studieinformasjon av høy kvalitet, bl.a. gjennom ECTS Label. Det er selvfølgelig også slik at det er en nær sammenheng til fakultetets strategiplan. Her heter det: Studieporteføljen skal bestå av attraktive studier som gir stor tilgang av kvalifiserte søkere til fakultet. Rekruttering av søkere og studenter til fakultetets studier skal være en sentral og prioritert oppgave, noe som også vil bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for virksomheten. Studiestedene på Stokmarknes og i Mo i Rana skal ha en sentral plass i fakultets satsing i nord- og sørfylket. Utvikling av Universitetet i Nordland Helgeland og Vesterålen skal være basert på regionale behov og etterspørsel. Utvikling av internasjonale fellesgrader med attraktive utenlandske samarbeidsinstitusjoner skal være en hovedsatsing for å stimulere til økt faglig kvalitet og styrking av fakultetets rekrutteringsgrunnlag og omdømme. Fakultetet har som mål å være blant de fremste i Norge når det gjelder læringsmiljø, studiekvalitet, satsing på fleksibel utdanning og pedagogisk bruk av IKT. Satsing på bruk av IKT i utdanning (fleksibelt eller på campus) og arbeidet med å definere læringsutbytte i studieplaner og emnebeskrivelser skal danne grunnlag for en intensivert innsats for å videreutvikle studiekvalitet og universitetspedagogisk kompetanse. Fakultetet har sin kjernevirksomhet gjennom grunnutdanningene: Bachelor i sykepleie, Grunnskolelærerutdanningene Bachelor barnehagelærer Fakultetet skal bidra til et samfunn med profesjonelle yrkesutøvere som gjennom refleksjon, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap har større forståelse av yrkespraksis og yrkesteori. Fakultetet vil på vegne av Universitetet i Nordland ha en viktig samfunnsoppgave med å møte behovet for sykepleiere, lærere og førskolelærere i vår region. Fakultetet skal videreutvikle sine utdanningstilbud slik at nye behov møtes og ivaretas på en god måte. Side23

24 Profesjonshøgskolen har lagt den såkalte «SEFØ-modellen» til grunn for vurdering av studieporteføljen for 2015/16. Dette er et verktøy for studieporteføljestyring, som opprinnelig er utviklet og utprøvd i Storbritannia, og senere tilpasset norske forhold av egen arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra UiA, UiS, UiN, HiOA og HiB. Prosess for arbeidet med studieporteføljen 2015/16 Fakultetet har i løpet av våren 2014 foretatt en større gjennomgang av omtrent hele studieporteføljen. Dette blant annet med bakgrunn i styringsdialogen med institusjonsledelsen. Det har vært en omforent forståelse av at det vil være nødvendig med større strukturelle/organisatoriske endringer i studieporteføljen, dersom fakultetet skal kunne ha faglig og økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv (fra 2015) innenfor dagens budsjettmodell. Det har i denne prosessen også vært viktig å se studieprogrammet i en nær sammenheng med budsjett Prosessene vil ikke være avsluttet før endelig studieportefølje , og budsjett 2015, vedtas en Analysearbeidet har grovt vært inndelt i to faser: Fase 1 (1. januar 15. februar): Utarbeide nødvendig dokumentasjon/grunnlag Dette arbeidet har vært gjennomført av en administrativ arbeidsgruppe som var gitt oppgave/mandat: Utarbeide og frembringe relevant dokumentasjon og grunnlag for analyse og vurdering av hele studieporteføljen (programtilnærming) til PHS. Arbeidsgruppen skal særlig vektlegge grunnlagsdokumentasjon i henhold til økonomisk bærekraft, faglig bærekraft, strategisk betydning og etterspørsel. Fase 2 (15. februar til 15. april): Vurderings- og beslutningsfase Det har vært vurdert som viktig at de vurderinger som foretas har en faglig forankring og legitimitet. Vurderingene (og forslag til endringer) er derfor foretatt i nær dialog med faglig ledelse på hver enkelt enhet. Arbeidet har resultert i flere grunnlagsnotater (følger vedlagt) som da inneholder en vurdering av hvert enkelt studieprogram basert på følgende struktur: En beskrivelse av studieprogrammet En kommentar på emner under 10 studiepoeng Vurdering av mulig samordning Vurdering av programmets faglige innretning (status og særlige utfordringer) Vurdere navn på studieprogrammet Målgruppe En klargjøring av programmets målgruppe Strategisk betydning Side24

25 Vurdere i hvilken grad studiet har spesiell samfunnsbetydning og/eller er viktig for institusjonens og fakultetets strategiske utvikling. Side25

26 Økonomisk bærekraft Produksjonstall for et studieprogram gjennom et bestemt år. Produksjonstall baseres på antall beståtte kandidater i sammenheng med studiepoeng. Ressursene er antall timer tildelt til gjennomføring av emne. Lønnsomheten er regnet ut basert på lønnskostnader, heltidsekvivalenter og finansieringskategori. En vurdering av ressursfordeling og gjennomstrømming Faglig bærekraft Kommentere synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø Kommentere og vurdere fagmiljøets samlede størrelse og kompetanse i studieprogrammet Vurdering av studentenes faglige tilfredshet (hovedinntrykk) Etterspørsel Vurdering og tiltak når det gjelder rekruttering og opptak Totalvurdering Status på programmet Helhetlig vurdering av struktur, om den er formålstjenlig med tanke på økonomisk bærekraft, faglig bærekraft og attraktivitet Eventuelle forslag til tiltak for videre studieutvikling og bedring av programmet med begrunnelse Overordnede vurderinger: Masterutdanninger: Det vurderes som viktig at det gjøres noen justeringer/endringer av mastertilbudene ved Profesjonshøgskolen. En hovedutfordring er knyttet til at fakultetet gir relativt mange mastertilbud uten spesielt samordning/samkjøring av disse. På kort sikt (fra en 2014) vil dette søkes løst gjennom nærmere samordning av noe undervisning i statistikk og vitenskapelig metode. En arbeidsgruppe som ledes av dekan ved PHS, vil fremme forslag til justering i løpet av tidlig slik at disse vil inngå i fakultetets endelige forslag til studieportefølje for I tillegg er det iverksatt et større utviklingsarbeid som skal bidra til en tydeligere profil og sammenheng mellom de ulike mastrene, og da også for fakultetets PhD-grad i Studier av profesjonspraksis. Dette arbeidet vil først ha effekt i studieporteføljen for 2016/17. Når det gjelder opptak på masterutdanningene for en 2015 kan det være grunn til å peke på at det for Master i spesialsykepleie (ny 2014) ikke vil være nytt opptak før en I og med at Side26

27 det ikke gjøres opptak på Master i idrett og Master i praktisk kunnskap en 2014, og at det gjøres opptak for disse programmene annet hvert år, vil disse masterprogrammene ha opptak i De andre masterprogrammene som har årlig opptak rekrutterer foreløpig godt. Det er imidlertid behov for å intensivere innsatsen med rekruttering. I grunnlagsarbeidet til studieportefølje for foreligger et forslag om oppstart av Master i lulesamisk. Administrasjonen vil foreta en nærmere vurdering av dette forslaget med sikte på en avklaring i forbindelse med vedtak om endelig studieportefølje en Fakultetet vil også søke departementet om å få utlyse Master GLU (grunnskolelærerutdanning) trinn for en Bachelorutdanninger: Bachelor i sykepleie er fortsatt en drivende kraft i fakultetets virksomhet og både utdanningen som tilbys ved campus i Bodø og Campus Helgeland rekrutterer godt. Fra en 2015 foreslås det å skyve opptaket til deltidsutdanningen fra VÅR 2015 til HØST 2015 for å kunne ha mulighet til å samkjøre noe undervisning med heltidsutdanningen. Bachelor barnehagelærer har stabile søkertall, og utdanningen som tilbys ved Campus Vesterålen hadde rekordhøye søkertall i PHS planlegger for å videreføre dagens praksis med å foreta opptak i Vesterålen annet hvert år og da ikke for studieåret Grunnskolelærerutdanningene sliter med rekrutteringen og har gjort det over lang tid. Vi opprettholder GLU trinn som en fireårig fleksibel utdanning som før. GLU trinn hadde et stort fall i søkertallene i 2014, samtidig som tendensen på landsbasis er at femårige GLU-løp der masterutdanning er integrert øker. Det foreslås derfor at det går en søknad til Kunnskapsdepartementet der vi ber om at vår GLU trinn lyses ut som en femårig GLU-master. Det vil ikke ha organisatoriske eller økonomiske konsekvenser i forhold til måten det er organisert på i dag. Vi setter dette forslaget i rekken av studier som vil bli avklart fram mot endelig portefølje skal vedtas i påvente av KDs behandling av søknaden. Det vil ikke bli gjort opptak til Bachelor i lulesamisk for studieåret 2015/16, fordi man ønsker å komme inn i et spor som samsvarer med de lulesamiske emnene som tilbys i mindre enheter. Det vil derfor være hensiktsmessig å ikke tilby denne bachelorgraden før en Det gjøres noen mindre endringer i porteføljen for idrettsfaglige studier ved fakultetet. Det foreslås en endring av Bachelor i idrett, hvor man ønsker å bringe inn emner innen personlig trening. En «ny» Bachelor i idrett og personlig trener vil bli nærmere vurdert for en endelig avklaring kommende. Årsstudier: Årsstudiene i idrett, engelsk, friluftsliv og visuelle kunstfag videreføres i porteføljen for Disse programmene vil også kunne samkjøres med emner som tilbys i grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås i tillegg oppstart av Personlig trener, årsstudium. Dette er et studieprogram som i stor grad vil samkjøres med Idrett årsstudium og dermed ikke kreve store ressurser i tillegg til det som allerede er inne i det eksisterende årsstudiet i idrett. Videreutdanninger: Flere av studiene innen videreutdanningssegmentet vil måtte være gjenstand for en nærmere vurdering en 2014, og da blant annet ses i sammenheng med budsjettprosessen for 2015 og Side27

28 søkertall/opptak Av nye studier som foreslås er Interkulturell kommunikasjon, 30 stp, det eneste som er helt nytt. Flere studier som har oppstart annet hvert år vil ha opptak i 2015 Side28

29 Studier som avklares fram mot endelig portefølje: Selv om det er gjort et betydelig og grundig analysearbeid av fakultetets studieportefølje, så vil det være behov for å gjøre avklaringer rundt flere av studiene som foreslås i porteføljen. Dette har sammenheng med bemanning, budsjett og endelige opptakstall for studieåret De studiene det gjelder vises i tabell 3. Disse studiene er vurdert i gul sone (usikker nærmere vurdering) i henhold til SEFØ-modellen. Fakultetet foreslår ingen studier nedlagt (rød sone). Studier som vil utredes til portefølje for : Bachelor i fysioterapi Bachelor i ergoterapi Bachelor ambulansefag Psykologi, årsstudium Ortopedisk medisin Helse- og omsorgstjenesten i kommunen, 30 stp Organisasjon og ledelse i helse- og omsorgstjenesten, 15 stp Side29

30 Tabell 1: Studieportefølje PHS < 30 stp, start Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud* Opptaksmål Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) MASYK Master i klinisk sykepleie Endring Master i folkehelsearbeid, deltid BASYS BASYH BASYV Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Vesterålen) PSD Videreutdanning i psykisk helsearbeid 60 Ikke opptak Lærerutdanning, kunst og kulturfag Barnehagelærerutdanning: BAHAG Bachelor barnehagelærerutdanning BAHAGN Bachelor barnehagelærerutdanning, nettog samlingsbasert Grunnskolelærerutdanning: GLU1-7 Grunnskolelærer trinn GLU5-10 Grunnskolelærer trinn Praktisk pedagogiske studier: BAYRK Bachelor yrkesfaglærerutdanning PPAN Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere Side30

31 PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere Språkfag: BAENG Bachelor i engelsk * 15 3EN Engelsk årsstudium *Endring av navn Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Endring/ny Bachelor i idrett og personlig trener GID Idrett årsstudium FRI1 Friluftsliv årsstudium NY Personlig trener, årsstudium Kunst og kulturfag: KUN1 Visuelle kunstfag, årsstudium Mastergradsutdanninger: Master i tilpassa opplæring. Med vekt på MASPT Spesialpedagogikk Undervisning og organisasjonsledelse MALOGO Master i logopedi MAIDR Master i drett trener- og lederprofesjonen Senter for praktisk kunnskap 1 Kunst og håndverk Side31

32 MABORD Joint master degree in borderology DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM 793 Side32

33 Tabell 2a: Studieportefølje PHS stp eller mindre, start Kode Studium Sykepleie og helsefag Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål DEMPS Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser * 30 HMS1 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium FHV Folkehelsearbeid HEPED30 Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser PALL Palliativ behandling, omsorg og pleie HVREHAB Hverdagsrehabilitering Ny ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring LEGEMH Legemiddelhåndtering VPROF Veilederutdanning for profesjonsutøvere NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogikk: MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole MULIG Mulighet og vekst Høstemne 3 Løpende opptak 4 Studenter ved Bachelor førskolelærer som tar dette som fordypningsfag kommer i tillegg Side33

34 VPRAKSIS Veilederutdanning for praksislærere SM Småbarnspedagogikk GLSM1 MA4 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet NETTPED Nettpedagogikk Språkfag: HAMSK Hamsun i skolen LU Lulesamisk * 10 ENGB Business English I og II ENGPÅ Engelsk påbygging IKT DIGI Læring med digitale medier Mat og helse ERNÆR Ernæring Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Realfag: ENGAD Adventure Knowledge VERDEN Fra verdensrommet til landjorda Idrett og friluftsliv: 5 Høstemne 6 Studenter ved Bachelor førskolelærer som tar dette som fordypningsfag kommer i tillegg 7 Studenter blant annet på utveksling tar programmets valgemner, fra 8 til 22 studenter på programmets 3 emner. 8 Høstemne. Ikke opptak 2014 Side34

35 1UT Utefag * 10 IDRP Idrett påbygging SUM *Ikke opptak 2013 Tabell 2b: Studieportefølje PHS , 30 stp eller mindre, start vår Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Sykepleie og helsefag KUNPRAKSIS Kunnskapsbasert praksis VPRAKSIS2 Veilederutdanning for praksislærere SUM 30 Tabell 3: Følgende studier, som er i foreløpig portefølje, vil bli nærmere vurdert fram mot endelig studieportefølje for (gul sone ihht SEFØ-modellen): Endring Master i folkehelsearbeid, deltid Endring Grunnskolelærerutdanning trinn, 5- årig master NY Personlig trener, årsstudium FHV Folkehelsearbeid HEPED30 Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert Side35

36 GLSM1 MA4 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet HAMSK Hamsun i skolen DIGI Læring med digitale medier NY Natur- og kulturbasert reiseliv NY Bachelor i idrett og personlig trener KUNPRAKSIS Kunnskapsbasert praksis 30 VPROF Veilederutdanning for profesjonsutøvere Det vil også bli tatt stilling til om man skal tilby alle fordypningsfagene i Bachelor barnehagelærer, Småbarnspedagogikk, Mangfold og mestring og Utefag, en 2015 i og med at det bare er to klasser som skal velge blant disse fordypningsfagene. Tabell 4: Endringer studieportefølje og til studieportefølje Følgende studier gjøres ikke opptak til i : MASPESYK MASPESYK MASPESYK MASPESYK MASPESYK BAHAGNV? Master i klinisk sykepleie med fordypning i anestesisykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i barnesykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i intensivsykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i operasjonssykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie Opptak 2016 Bachelor barnehagelærerutdanning, Studiested Stokmarknes Opptak 2016 MAPRO Master i praktisk kunnskap * Opptak 2016 BALU Bachelor i lulesamisk 180 Opptak 2016 GERI Geriatri og eldreomsorg 30 Opptak 2016 Side36

37 DIAB Diabetesbehandling og -omsorg 30 Opptak 2016 Vedlegg: Estimert studiepoengsproduksjon for PHS i Analyse av studietilbud innen idrettsseksjonen ved PHS Side37

38 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 12/ Arkivreferanse: 2013/2354/ Sak: PHS-studiekvalitetsrapporten 2013/2014 Innstilling til vedtak: Styret ved Profesjonshøgskolen godkjenner fakultets studiekvalitetsrapport for studieåret 2013/2014 Arne Fjalstad dekan Side38

39 SAKSUTREDNING Sak: PHS-studiekvalitetsrapporten 2013/2014 Saksbehandler: Sølvi Fastvold Vedlegg 1 Studiekvalitetsrapport for Profesjonshøgskolen 2013/ Programrapportene 3 Referat i fra møte i eksternt panel (Bachlor i sykepleie) Bakgrunn Ved UiN utarbeides det en sentral kvalitetsrapport for hvert kalenderår. Formålet med den sentrale kvalitetsrapporten er å gi universitetsstyret, samt underliggende organ og ledelse ved institusjonen, en framstilling av kvalitetsutviklingen og kvalitetsarbeidet innenfor utdanningsfeltet. For å sikre helhetlig eierskap til kvalitetssikringssystemet skal det også på fakultetsnivå utarbeides årlige kvalitetsrapporter hvor fakultet gjør rede for status og utfordringer i kvalitetsarbeidet. PHS kvalitetsrapport for studieåret 2013/2015 (vedlagt) følger den vedtatte malen. Rapporten er basert på utdanningsstatistikk og redegjør for hvordan kvalitetssikringsarbeidet er ivaretatt ved fakultetet. Det gir en oversikt over sentrale utviklingstrekk og utfordringer knyttet til studiekvalitet. I tillegg til selve rapporten inngår programrapportene fra fakultets ulike bachelor og masterstudier som er vedlagt til rapporten. Disse er utarbeidet av de enkelte studieledere/programansvarlige. I henhold til beskrivelsen i universitets kvalitetssikringshåndbok skal utkast til fakultetsvis studiekvalitetsrapport legges fram for det lokale studiekvalitetsutvalget, før endelig rapport legges fram for fakultetsstyret for godkjenning. Utkast til rapport for 2013/2014 ble lagt fra for lokalt studiekvalitetsutvalg i møte Utvalget anbefalte Dekan å vedta studiekvalitetsrapporten som framlagt i møtet. Rapporten legges med dette fram for fakultetsstyret for godkjenning. Side39

40 Studiekvalitetsrapport 2013/ Profesjonshøgskolen - 1 Side40

41 Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten er utarbeidet etter en fastsatt mal og oppsummerer arbeidet med studiekvalitet studieåret 2013/2014 ved Profesjonshøgskolen (PHS). Innholdsfortegnelse 1. Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger av status i forhold til fakultetets og universitetets strategi... 4 a) Fakultetets utdanningsprofil...4 b) Samfunnets og regionens behov...5 lærerutdanningen og sykepleie...5 Praktisk-pedagoisk utdanning (PPU)... 5 Videreutdanninger, sykepleie og helsefag... 6 Videreutdanninger, lærerutdanning, kunst og kulturfag... 6 c) Internasjonalisering... 6 d) Læringsmiljø...7 e) Infrastruktur for undervisning og læring Gjennomførte tiltak... 8 a) Oppfølging av tiltak beskrevet i fakultetets forrige kvalitetsrapport... 8 b) Oppfølging av rektors vurderinger knyttet til UiNs kvalitetsrapport Etterspørselstrykk/inntakskvalitet (rekruttering og opptak)... 9 a) Status... 9 b) Vurderinger Studieprogram...10 a) Overordnet vurdering av fakultets gradsstudietilbud...10 b) Vurderinger knyttet til produksjon...11 c) Faglige vurderinger av status på hvert enkelt studieprogram...13 i) Bachelor førskolelærerutdanning...13 ii) Grunnskolelærer...13 iii) Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag...14 iv) Bachelor i idrett...14 v) Bachelor i sykepleie...14 vi) Bachelor i språk...14 vii) Master i logopedi...15 viii) Master i praktisk kunnskap...15 ix) Master i tilpassa opplæring Side41

42 x) Master i klinisk sykepleie...15 xi) Master i idrett trener- og lederprofesjonen Evalueringer: Oppsummering av emneevalueringer (midtveis- og avsluttende) Mottatte avvik gjennom avvikssystemet Internrevisjoner Samfunnsrelevans...18 a) Eksternt panel...18 b) Kandidatundersøkelsen Nasjonale/internasjonale vurderinger Studieadministrative rutiner og kapasitet Andre forhold av vesentlig betydning for studiekvaliteten Handlingsplan/tiltak for kommende år Side42

43 1. Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger av status i forhold til fakultetets og universitetets strategi a) Fakultetets utdanningsprofil Fakultet har i denne rapporten tatt utgangspunkt i gjeldende profil ved studieåretsstart en Profesjonspraksis (praktisk kunnskap) er en av Universitetet i Nordlands 4 søyler, og representerer en unik utdanningsprofil i nasjonal og internasjonal sammenheng, samt forskningsvirksomhet med særlig betydning for kompetanseutvikling i praksis og profesjonell yrkesutøvelse. Alle studieprogrammene ved Profesjonshøgskolen er profesjonsrettede, og må sies å utgjøre en sentral del av kjernevirksomheten og fagprofilen ved Universitetet i Nordland. Profesjonshøgskolens portefølje av studieprogrammer er bygd opp omkring profesjonsutdanninger basert på nasjonale rammeplaner, innafor sykepleie og lærerutdanninger. Alle masterprogrammene ved fakultetet er utviklet i sammenheng med de tilbud vi har på grunnutdanningsnivå, og sorterer under PhD i studier av profesjonspraksis. Fakultetets studietilbud innen praktisk kunnskap /profesjonspraksis kan karakteriseres som unike både nasjonalt og internasjonalt. Modellen nedenfor illustrerer fakultetets tilbud av gradsstudier. PhD i studier av profesjonspraksis Master i logopedi Master i praktisk kunnskap Master i tilpassa opplæring Master i klinisk sykepleie Master i idrett trener- og lederprof. Bachelor barnehage lærer Grunnskolelærer Bachelor faglærer Kroppsøving og idrett Bachelor i sykepleie Bachelor i idrett Bachelor i engelsk Bachelor i lulesamisk Strategisk er de viktig å ha et utvalg av masterstudier som underbygger virksomheten ved egen PhD grad, slik at den har tilstrekkelig volum og tyngde. Det gjøres opptak på en del av masterne annen hvert år. Alle mastergradene og PhD-studiet, med unntak av master i tilpassa opplæring, master i logopedi har krav om yrkespraksis før opptak. Fra en 2013 endret Bachelor i språk navn til Bachelor i engelsk. 4 Side43

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN 2014 Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 3 a. Bakgrunn for mandat og vedtatt mandat... 3 b. Prosess...

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan ephortesak: 2013/655 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513 Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole Referanse 13/513 15. mars 2014 A Innledning...5 B Resultatrapportering 2013...7 1. Sektormål: Høyskolene skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg):

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg): S-SAK 06/10 Møtedato: 23. februar 2010 Saksbehandler: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen m.fl. Arkivreferanse: 2009/999-4 UNIVERSITETETS RAPPORT FOR 2009 OG PLANDOKUMENT FOR 2010 Universitetet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2014 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer