Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø 60 studiepoengs omfang 1

2 Del 1 Saken i korte trekk Institutt for Natur-, helse- og miljøvernfag (INHM) søker med dette om å få eksisterende nettbaserte emner som et nettbasert årsstudium. Instituttet tilbyr 8 nettbaserte emner i dag. De fleste emnene inngår i vårt ordinære årsstudium i natur og miljø, og det er dette studiet vi nå ønsker å tilby en nettversjon av, med kun små justeringer. INHM hadde en nedgang i førsteprioritetssøkere i høsten Etablering av et slikt årsstudium vil medføre økt rekruttering til et allerede eksisterende tilbud, og vi håper at det også vil medføre at nettstudentene fortsetter på våre ordinære bachelorløp. Bakgrunn INHM har bachelor-, master- og PhD-utdanning innen naturfag/økologi (figur 1.) Det er to ulike retninger på bachelorprogrammene, men det første studieåret er felles for alle studentene. Dette året tilbys også som et eget årsstudium (årsstudium i natur og miljø). I tillegg blir også 8 av de ordinære emnene tilbudt som nettemner. Av de emnene som tilbys som nettbaserte emner, inngår 50 studiepoeng som en del av vårt ordinære årsstudium. Dette gjelder Biologi og miljø (10 sp), Matematikk for økologar (10 sp) og Klima, energi og miljø (10 sp) på høsten, og Zoologi og botanikk (10 sp) og Geologi og landskap (10 sp) på våren. I det ordinære årsstudiet ligger også emnet Menneske og natursyn på våren. Dette ønsker vi ikke å tilby som nettbasert emne pr. i dag siden det er under evaluering, men ønsker å erstatte det med de nettbaserte emnene som vi allerede har etablert: Vannforsyning og grunnvann (10 sp), Generell kjemi (10 sp) og/eller Generell og organisk kjemi (15 sp) som alle går på våren. PhD Økologi Master Natur-, Helse- og Miljøvernfag Bachelor Økologi og Naturressurser Bachelor Forurensning og Miljø 2

3 Fig. 1. Oppbygging av studiene ved INHM Begrunnelse for opprettelse av nettbasert årsstudium: - Økt rekruttering til allerede eksisterende emner - Økt rekruttering til bachelor, master og PhD - Gi kompetanse til PPU naturfagsdidaktikk Ressursmessige vurderinger: - Etableringen av nettbasert årsstudium i Natur og miljø medfører ikke etablering av nye emner. - Ved økt studentsøkning vil vi få økte inntekter i form av studiepoengsproduksjon. - Dersom søkningen av nettstudenter skulle øke kraftig som en følge av etablering av nettstudiet, vil det kunne kreve økte ressurser i form av administrativ hjelp (opptaksapparat, studiekonsulent, studieprogramkoordinator) og økt bemanning i undervisningen spesielt på laboratorie- og feltundervisning i form av samlinger. - Anslagsvis vil totalt økt timeforbruk på arbeidsplaner knyttet til nettbasert årsstudium ligge på ca. 120 timer fordelt på 6 personer (hvis vi får 20 ekstra nettstudenter blir det mer arbeid med retting av eksamen (6 emner) og lab.- og feltkurs). De nettstudentene vi har hatt på enkeltemner har hatt veldig gode eksamensresultater. Instituttets holdning er at ved å tilby dette som en årsenhet vil vi kunne øke rekrutteringsmulighetene. Tilsvarende nettbaserte årsstudium er etablert ved Institutt for kultur og humanistiske fag (nettbasert årsstudium i historie og nettbasert årsstudium i norsk). Disse to programmene har hatt stor søkning og bidratt til økte studenttall ved instituttet. 3. Det skal redegjøres for forventet studentrekruttering i forhold til å etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og i forhold til stabilitet i studiet. Erfaringer viser at det ofte kan være manglende samsvar mellom forventet og reell rekruttering til et studium. Institusjonen skal i akkrediteringssøknaden redegjøre for forventet studentrekruttering, og der det er naturlig også redegjøre for forholdet mellom ekstern og intern rekruttering. Rekruttering må vurderes ut fra studiets omfang og nivå. Det skal redegjøres for tiltak som sikrer et godt læringsmiljø og stabilitet i studiet. Det kan ikke fastsettes noen generell norm for hva som vil være et tilfredsstillende rekrutteringsgrunnlag. Kriteriet må vurderes ut fra studiets egenart, omfang og nivå. Høsten 2012 har instituttet rundt 20 enkeltemnestudenter. De fleste av disse studentene er meldt til et eller flere av de nettbaserte emnene våre, og flere av dem har tatt nettbaserte emner i foregående semester. Mange av de nettbaserte studentene har ytret ønske om å ta flere emner, og de ønsker at dette kan gi uttelling i form av vitnemål for årsstudium. De nettbaserte emnene ligger pr. i dag kun på EVU-nettsidene til HiT. Vi har ikke markedsført dette tilbudet, men antall studenter har allikevel økt hvert semester. Ved at vi kan tilby emnene som et årsstudium, regner vi med at vi kan nå ytterligere flere potensielle 3

4 søkere. Nettstudenter tar ofte studiet på deltid, og antakelig vil en nettstudent bruke opp til 2 år på et årsstudium. Studiet forventes primært å tiltrekke seg eksterne søkere, men vi håper på sikt at dette kan medføre økt rekruttering til interne program. Læringsmiljø: Det vil i flere av emnene bli arrangert samlinger med laboratorie- og feltkurs. Dette vil bidra til læringsmiljøet. Vi får gode tilbakemeldinger på de samlingene vi har arrangert til nå, og studentene knytter kontakter og samarbeidsmuligheter. 4. Det skal redegjøres for forventet arbeidsomfang for studentene. Institusjonen selv skal kunne gjøre rede for hvordan den tilrettelegger for fullt arbeid i et studium på en slik måte at studentene vet hva som forventes av dem. Det å redegjøre for forventet og tilrettelagt studierelatert arbeid må gjøres enkelt og overordnet. Det forventes at institusjonen fremlegger en oversikt over for hvor mange timer det totalt tilrettelegges for ved de undervisningsformene som velges i tillegg til forventet omfang selvstudium og eksamensforberedelser. For studier som strekker seg over flere år, bes om slik redegjørelse for hvert studieår. Forventet arbeidsomfang er i samsvar med ECTS: et studieår er arbeidstimer. Årsstudiet tar utgangspunkt i et allerede eksisterende årsstudium og allerede etablerte emner, som fyller forventet arbeidsomfang jf kriteriene for ECTS. Siden nettstudenter ofte studerer ved siden av jobb eller andre studier, må vi regne med at studentene bruker i snitt to år på å fullføre studiet. Vi ønsker at studiet er så fleksibelt at studentene kan bestemme arbeidsmengden, dvs. hvor mange emner de fullfører hvert semester, i forhold til egen kapasitet. Det vil si at noen studenter kanskje tar 30 studiepoeng i semesteret, mens andre kun tar 10 eller 20 studiepoeng. Den typiske nettstudent vil kanskje i snitt bruke to år på en årssenhet av 60 studiepoeng. 4-2 Plan for studiet Institusjonen og sakkyndige må beskrive og vurdere forholdene i henhold til forventning om kvalitet i studiet på det nivå og av det omfang som er under vurdering. 1. Studiet skal ha et dekkende navn. Navnet med eventuell undertittel, skal på en tydelig måte være beskrivende for studiets innhold, omfang og nivå. Vi ønsker å bruke samme navn som det ordinære årsstudiet, men med nettbasert i tittelen. Studiet vil da hete Nettbasert årsstudium i natur og miljø. 2. Studiet skal beskrives med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelse: Kunnskapsdepartementet har fastsatt læringsutbyttebeskrivelser for alle nivåene i det norske utdanningssystemet. Med utgangspunkt i de fastsatte læringsutbyttebeskrivelsene stiller tilsynsforskriften krav om at kvalifikasjonene en kandidat oppnår ved fullført studium, skal beskrives som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studiets relevans for arbeidsliv og videre studier skal beskrives. 4

5 a. Læringsutbyttet skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført utdanning i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk inneholder generelle læringsutbyttebeskrivelser. Det faglige læringsutbytte for studiet skal ta utgangspunkt i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og utformes og tilpasses studiet. Det faglige læringsutbytte for studiet beskrives i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Tilnærmede kopier av læringsutbyttebeskrivelsene fastsatt i NKR oppfyller ikke kravene i kriteriet. Beskriv det faglige læringsutbytte for studiet. Selv om studiet er nettbasert, blir studentene fulgt opp under studieløpet med arbeids- og læringsformer som inkluderer felt- og laboratorieundervisning med rapportskriving, prosjektog seminaroppgaver. Felt- og laboratorieundervisningen blir konsentrert til en eller få samlinger innen hvert emne. Forelesninger og studiemateriale er tilgjengelige via Fronter. De ulike arbeids- og læringsformene er omtalt i de enkelte emneomtalene. Læringsutbyttet for dette studiet vil være basert på læringsutbyttet på det ordinære årsstudiet. Læringsutbytte Etter fullført årsstudium skal studentene ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Kunnskap om generell biologi og biologiske prosesser Kunnskap om vanlige plante- og dyrearter i norsk natur Forståelse av grunnleggende matematikk og spesielt matematikk som knyttet til sentrale prosesser i biologi, økologi, kjemi, geologi og klimalære. Kjennskap til geologiske prosesser og hvordan disse prosessene har formet landskapet Kjennskap til ulike faktorer som kan påvirke klimaet Kjennskap til miljøproblemer forårsaket av antropogene utslipp til atmosfæren Kunnskap om generell kjemi og sentrale kjemiske prosesser og beregninger Ferdigheter: Kunne artsbestemme ca.200 arter innen botanikk og ca.200 arter innen zoologi Kunne identifisere vanlige norske mineraler og bergarter Kunne utføre enkle kjemiske analyser på laboratoriet Generell kompetanse: Ha grunnlag for et aktivt og realistisk samfunnsengasjement innenfor de relevante fagområdene Kunne formidle sentralt fagstoff, ulike verdisyn og erfaringer skriftlig og muntlig, både til allmennheten og innenfor faglige sammenhenger For kortere studier som ikke fører frem til grad, for eksempel videreutdanninger og årsstudier Institusjonen velger selv ut hensiktsmessig enkeltpunkter fra KDs generelle læringsutbyttebeskrivelser for det aktuelle nivå. Institusjonen må blant annet vurdere hvor det omsøkte studiet er tenkt plassert i forhold til progresjon og en mulig full kvalifikasjon (grad). Læringsutbytte må ses i sammenheng med omfang og egenart og eventuell rammeplan for studiet. Læringsutbytte skal være innenfor alle de tre kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, men enkeltkategori(er) kan vektlegges. For studium som ikke fører frem til grad begrunner institusjonen sitt valg av generelle læringsutbyttebeskrivelser. 5

6 Alle våre nettbaserte emner kan inngå i våre to bachelorprogram (bachelor i økologi og naturressurser og bachelor i forurensing og miljø) i sin helhet, og 50 studiepoeng kan inngå som første året av bachelor i natur, miljø og friluftsliv (INHM samarbeider med IFIF om å tilby denne bachelorgraden). Emnene tilsvarer først og fremst emner som inngår i første året av bachelorgradene, med unntak av Kjemiemnene og Vannforsyning og grunnvann som inngår i andre året av instituttets bachelorprogram. b. Studiets relevans for arbeidsliv og/eller videre studier skal være tydelig. Studiet er aktuelt for lærere som ønsker undervisningskompetanse i naturfag. Aktuelt for studenter som ønsker å ta master i natur- helse- og miljøvernfag men mangler kravet om 60 stp. naturfag. c. Studiets innhold og oppbygging skal tilfredsstillende relateres til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen. En redegjørelse for studiets innhold og oppbygging må vise forholdet mellom obligatoriske og valgfrie deler og spesialiseringer. Det må tydelig fremgå hvilke deler av studiet, faglig og/eller pedagogisk, som støtter utvikling av kvalifikasjoner som beskrevet som læringsutbytte. En redegjørelse for studiets innhold og oppbygging skal også inneholde en omtale av studiets bredde, dybde og indre faglige sammenheng. Natur og miljø, nettbasert årsstudium Innledning Verden står i dag overfor store menneskeskapte miljøproblemer og mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden vil være basert på grunnleggende kunnskap om realfag. Det er derfor stort behov for naturfagkompetanse. Årsstudiet i natur og miljø gir en teoretisk og praktisk innføring i generell kjemi, grunnleggende biologi, inkludert artsdannelse og artslære (zoologi og botanikk), matematikk, geologi og klima. Studiet gir således studentene en bred innføring i naturkunnskap. Et emne gir også inngående kunnskap om vannforsyning og grunnvann. Mål for studieprogrammet Studenter med fullført årstudium i natur og miljø skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap for å kunne jobbe med problemstillinger som krever breddekunnskap innen økologi og natur/ressursforvaltning. De vil ha kjennskap til abiotiske og biotiske prosesser og mekanismer i både det akvatiske og det terrestriske miljø. Studiet er tverrfaglig og gir studentene grunnlag for et aktivt og realistisk samfunnsengasjement for problemstillinger og utfordringer knyttet til natur og miljø. Årsstudiet danner faglig grunnlag for videre studier på bachelor- og mastergradsnivå. Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning Emnetabell Natur og miljø, nettbasert årsstudium: 6

7 Studentene må velge om de ønsker å ta Generell kjemi 10 sp eller Generell og organisk kjemi, 15 sp. Grunnen til at de to biologiemnene har xxxx som kode, er at vi skal søke dekan om å godkjenne en intern omrokkering av innholdet mellom de to emnene for kommende studieår, og da bør vi ha nye emnekoder. Totalinnholdet vil være identisk, men vi ønsker å konsentrere artslære i en bolk og botanikk og zoologi en annen bolk av hensyn til årstider og sesongbetont plante- og dyreliv. xxxxn Biologi og miljø erstatter 4011N Biologi og miljø I og xxxxn Botanikk og zoologi erstatter 4012 Biologi og miljø 2. Alle emnene, med unntak av Generell og organisk kjemi har 10 studiepoeng. Internasjonalisering Ikke aktuelt for dette studiet. d. Studiets arbeids- og undervisningsformer skal være egnet til å oppnå læringsutbytte slik det er beskrevet i planen. Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter alle former for tilrettelegging i studiet fra forelesninger til selvstudium. Forskningsoppgaver, annet selvstendig arbeid og eventuell praksis som inngår som del av studiet, skal også redegjøres for. Praksis skal være tilrettelagt slik at studenten skal kunne oppnå det foreskrevne læringsutbyttet. Praksisavtaler skal beskrive praksisens relevans for læringsutbyttet. Arbeids- og læringsformer Selv om studiet er nettbasert, blir studentene fulgt opp under studieløpet med arbeids- og læringsformer som inkluderer felt- og laboratorieundervisning med rapportskriving, prosjektog seminaroppgaver. Felt- og laboratorieundervisningen blir konsentrert til en eller få samlinger innen hvert emne. Forelesninger og studiemateriale er tilgjengelige via Fronter. De ulike arbeids- og læringsformene er omtalt i de enkelte emneomtalene. Fravær på inntil 20 % fra en obligatorisk del av et emne vil bli akseptert. Ved fravær større enn 20 % vil ikke studenten få godkjent denne delen av emnet. Studenten vil i så fall ikke ha krav på fortrinnsrett til plass på felt-/labkurset neste gang det blir satt opp. Forholdet mellom teori/praksis Kombinasjonen teori og praksis er sentralt gjennom hele studiet. Dette gjør at studentene får både den kunnskapen og de nødvendige erfaringene som skal til for å være forberedt til å ta i bruk kunnskapen etter endt studium. Mengdeforholdet mellom teori og praksis varierer (se emneomtaler). 7

8 e. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal være egnet til å vurdere i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbyttet. Vurderingsformer De fleste emnene har en slutteksamen. Mange emner har også en underveisvurdering i form av praktisk eller skriftlig prøve. I mange emner vil også semesteroppgaver, feltrapporter og/eller laboratorierapporter være en del av vurderingen. Kombinasjonen av disse formene for vurdering vil til sammen sikre vurderingen av de kunnskapene, erfaringene og ferdighetene som studentene skal ha etter fullført studium. Aktuelle vurderingsformer for hvert emne går fram av emneomtalene. 4. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og andre tiltak for internasjonalisering, relevant for studiets nivå, omfang og egenart. Ikke aktuelt for et nettbasert årsstudium. Obligatoriske vedlegg som dokumentasjon til 4-2 Studieplan/fagplan Emneomtaler Vedlegg nr Fagmiljø tilknyttet studiet Kravet til formell kompetanse og kravet til resultater fra forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid må vurderes i forhold til studiets nivå og egenart og fagmiljøet tilknyttet studiet. 1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Med fagmiljø menes de personene som gir regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og gjennomføring av studiet. Fagmiljøet angis i årsverk. Innsats av mindre omfang enn 0,1 årsverk skal oppgis, men inngår ikke i vurdering av stabilitet og kapasitet, kun i vurdering av fagmiljøets kompetanse. Fagmiljøets størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset plan for studiet, dvs. dimensjonert i forhold til antall studenter. Fagmiljøet skal dekke alle deler av studiet med relevant kompetanse. Merk at relevant kompetanse kan innebære mer enn kompetanse knyttet til studiets innhold. Størrelse og kompetanse skal i tillegg til undervisning og veiledning, også være tilpasset behov for forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Beskriv og begrunn Fagmiljøet tilknyttet studiet er tilpasset vårt ordinære i årsstudium, bachelor, master og PhD. Det er ingen utbytting når det gjelder de foreleserne som har ordinære emner og nettemner. 8

9 2. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal dekkes av ansatte i hovedstilling. Med hovedstilling menes at institusjonen selv er hovedarbeidsgiver for den ansatte. Med førstestillingskompetanse menes stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, post.doc, dosent og professor. Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med annen faglig basis. Et område eller flere kan fremstå som sentrale i studiet. Institusjonen må identifisere slik(e) del(er). Institusjonen skal ha egne ansatte med minst førstestillingskompetanse innen de(n) sentrale delen(e) av studiet. Beskriv og begrunn Alle årsverkene knyttet til studiet dekkes av ansatte i hovedstiling. Samtlige faglige ansatte ved instituttet har førstestillingskompetanse innen akvatisk og terrestrisk økologi, genetikk og klima. a. For første syklus skal minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet være ansatte med førstestillingskompetanse. Beskriv og begrunn Alle årsverkene tilknyttet studiet har førstestillingskompetanse. Totalt har INHM i dag 14 faglige tilsatte: 6 professorer, 8 førsteamanuenser. I tillegg er 1 førsteamanuenser planlagt inn i fagmiljøet i løpet av Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg gjelder: a. For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå. Statistikk om vitenskapelig publisering i offentlige databaser benyttes i vurderingen av fagmiljøets resultater for alle sykli. Faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid som det ikke finnes nasjonal statistikk for, må dokumenteres på annen måte. Resultater vurderes for de siste 3 til 5 år. Sammenhengen mellom fagmiljøets forskning, faglige- og kunstneriske utviklingsarbeid og studiets faglige innhold og nivå må gjøres klart. Beskriv og begrunn Internasjonale artikler (antall) med referee ved INHM innen akvatisk og terrestrisk økologi: Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studiet. Fagmiljøet skal dokumentere forpliktende eller aktiv deltakelse i faglige nasjonale og/eller internasjonale samarbeid og nettverk med relevans for studiet. Beskriv og begrunn Våre ansatte har mange regionale, nasjonale og internasjonalt nettverk. 9

10 4-4 Støttefunksjoner og infrastruktur 1. Institusjonen skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT ressurser og arbeidsforhold for studentene som er tilpasset antall studenter og studiet slik det er beskrevet i plan for studiet. Bestemmelsen om at støttefunksjoner og infrastruktur skal være tilpasset studiet innebærer at disse skal være dimensjonert i forhold til antall studenter og tilpasset studiets egenart slik det framkommer i studiets plan. Støttefunksjoner og infrastrukturen omfatter administrativt og teknisk personale og tjenester, bibliotektjenester og -personale, annet relevant personale, IKT-ressurser og -tjenester, lokaler, utstyr, drifts- og produksjonsmidler. Disse skal være egnet for at studentene skal kunne oppnå det foreskrevne læringsutbytte for studiet. Listen er ikke uttømmende. Støttefunksjoner og infrastruktur må tilrettelegges for det enkelte studium og læringsutbytte som skal oppnås med fullført utdanning. Beskriv og begrunn Dette er på plass. Kapasitet ved laboratorie- og feltundervisning må skaleres i forhold til antall studenter (bl.a. i forhold til sikkerhetskrav) fortløpende på hvert emne, både for norske og internasjonale studenter. Del 3 Tabellsamling for første syklus Søker må kvalitetssikre opplysningene slik at tallene i tabellene stemmer overens med tallmaterialet som framkommer i andre deler av søknaden. Tabell 1 Studenter og tilsatte Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til institusjonens øvrige studietilbud. Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt ( X ) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs erstatt X ene med årstall). Registrerte Opptatte Vitenskapelige Enheter og program studenter studenter i Kandidater i X årsverk X *** X * X ** Ved institusjonen totalt HiT: 6106 HiT: 6106 Ved enheten/ avdelingen for det omsøkte studiet**** Ved det omsøkte studiet AF: 2374 INHM: 228 AF: 2374 INHM: 228 Se kommentar 14 Kommentar: Det er normalt mellom 60 og 70 studenter totalt på første året (dette er en blanding av studenter registrert på årsstudiet og de tre bachelorgradene). * Med registrerte studenter menes antall studenter totalt (slik det blir rapportert til DBH i kategorien alle og skal omfatte både egenfinansierte og eksternt finansierte). ** Med opptatte studenter menes studenter som ble tatt opp til og startet ved enheten (der studiet er tilhørende) og betalte semesteravgift det aktuelle semesteret (normalt høst) *** Oppgi faglige årsverk, definert som i DBH-rapporten Tilsatte og som kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. Her skal det også fylles ut for det omsøkte studiet, tredje rad **** I andre rad ønsker vi data som gjelder for den laveste organisatoriske enheten studiet ligger, eksempelvis avdelingen eller institutt. 10

11 Tabell 2 Forventet antall studenter ved studiet Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet Antall studenter ved det omsøkte studiet Studenter totalt første studieår Antall fulltidsstudenter 10 Antall deltidsstudenter 20 Studenter totalt ved full drift Kommentar: Se kap. 3 om studentrekruttering. 11

12 Del 4: Vedlegg Obligatoriske vedlegg som dokumentasjon til 4-2 Studieplan/fagplan Emneomtaler Vedlegg nr

13 13 Vedlegg 4

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Veiledning til studietilsynsforskriften

Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 24.2.15, 12:00-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Jordmorfag Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Jordmorfag Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for vedtak: 24. april

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Barnevern. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Februar 2012

Barnevern. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Februar 2012 Barnevern Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Sør-Trøndelag Mastergradsstudium i barnevern Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Møtet starter med en lukket seminardel. Deretter behandles personalsaker i lukket styremøte. Den åpne delen av styremøtet starter ca. kl. 11.

Møtet starter med en lukket seminardel. Deretter behandles personalsaker i lukket styremøte. Den åpne delen av styremøtet starter ca. kl. 11. Innkalling Innkalling til styremøte 17. desember 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Anvendt miljøpsykologi

Anvendt miljøpsykologi Anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Lillehammer Mastergradsstudium i anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium,

Detaljer

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie VVersjonsnr/Dokumenthistorie Forfattere Dato Kommentar 1.0 Arve Thorsberg 17.06. 2013 Første utkast til rapport 1.2 Arve Thorsberg +

Detaljer

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Norsk høgskole for helhetsterapi

Detaljer

Dokumentar og journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Volda Februar 2012

Dokumentar og journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Volda Februar 2012 Dokumentar og journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Volda Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Volda Mastergradsstudium i dokumentar og journalistikk Mastergradsstudium,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan ephortesak: 2013/655 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering

Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering 30 studiepoeng ved Rehabiliteringssenteret AiR AS August 2013 Institusjon: Rehabiliteringssenteret AiR AS Studietilbud: Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst. Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013

Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst. Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013 Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Kunsthøgskolen i Oslo Teater med

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Art Direction Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Westerdals School of Communication Art Direction Bachelor, 180 studiepoeng

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013 Helsevitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helsevitenskap Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Norsk gestaltinstitutt Gestaltterapi Kortere studium, 120 studiepoeng

Detaljer