Byåsen videregående skole - søknad om å bli universitetsskole i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byåsen videregående skole - søknad om å bli universitetsskole i perioden 2015-2019"

Transkript

1 Byåsen videregående skole - søknad om å bli universitetsskole i perioden Skolens kontaktinformasjon Byåsen videregående skole v/ Rektor Geir Vikan Pkt 1: Kompetanse i skolens lærerpersonale Byåsen videregående skole har inneværende skoleår 1040 elever (550 gutter/490 jenter) Trondheim fagskole med 200 fagskolestudenter er administrativt en del av Byåsen vgs. Ved skolen er det ansatt 240 personer i ulike roller og stillinger. Av disse er 195 pedagogisk personell. Kompetansen hos det pedagogiske personalet er høy. Vi har nær 100 ansatte med mastergrad (inkludert ansatte på fagskolen og i ledelsen). Andel lærere med mastergrad er høyest blant fellesfaglærere. 42 fellesfaglærere har mastergrad/hovedfag, 12 yrkesfaglærere og 14 lærere på fagskolen mastergrad. Avdeling for spesielt tilpasset opplæring har 8 ansatte med mastergrad. Kompetansen til ledergruppen ved skolen er høy, hvor 12 av 17 ledere har mastergrad, og av disse har 6 mastergrad i ledelse. Alle ledere har minimum studiepoeng i ledelse. Veilederkompetansen ved skolen (her tolker vi veiledning av studenter) er relativt lav på skolen. Foruten rådgivere som har formell utdanning i rådgivning, hvor veiledning også er en del, er det svært få av det pedagogiske personalet som har tatt utdanning i veiledning. Avdeling for helse- og oppvekstfag er den avdelingen som har flest ansatte med formell kompetanse innen veiledning (fem ansatte har mer enn 30 stp i veiledning). Avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring har tre ansatte med veilederkompetanse. Ved skolen har en lærer mentorutdanning. Praksisveilederne ved skolen har gjennomført obligatoriske veiledersamlinger i regi PLU. Vi har ca 50 aktuelle praksisveiledere ved skolen. Elevtjenesten ved skolen består av fem rådgivere, to helsesøstre, fysioterapeut, NAV-kontakt i skolen og tre PPT rådgivere. Vedlegg 1 viser en opplisting over tidligere erfaringer fra samarbeid med NTNU/HiST Pkt 2: Beskrivelse av elevgruppen Skolen har en sammensatt elevgruppe når det gjelder etnisitet og sosiokulturelle bakgrunn. Elevene fordeler seg omtrent likt på yrkesfaglig utdanningsprogram og studiespesialisering. Skolen tilbyr Teknikk- og industriell produksjon (TIP), helse- og oppvekstfag (HO), Medier- og kommunikasjon (MK) og Restaurant og matfag (RM) i tillegg til Studiespesialisering. Av de yrkesfaglige programmene er det flest elever på TIP og HO. Ved skolen er det også en avdeling for særskilt tilpasset opplæring hvor Byåsen har opparbeidet seg en spesialkompetanse blant annet i ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon). Skolen tilbyr

2 også tilpasset opplæring for en gruppe elever som har et planlagt løp mot grunnkompetanse og lærekandidat (avvik fra nasjonale læreplanmål i alle fag). Mangfold er et av særpregene ved Byåsen når det gjelder elevgruppen. De representerer i dag 36 ulike morsmål, noe som beriker skolemiljøet. Elevene vi mottar, har ulik bakgrunn og ulikt ståsted for læring. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng ved inntaket dette skoleåret var på 40. Det er derimot store forskjeller mellom utdanningsprogrammene. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng på yrkesfag var 33, mens studiespesialisering hadde 45,5. Nesten 50 % av elevene som starter på VG1 TIP har et inntaksgrunnlag på 30 grunnskolepoeng eller lavere. Studiespesialisering mottar flest elever fra Byåsen-området, altså elever fra ungdomsskolene Ugla, Flatåsen, Sverresborg og Selsbakk. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har et større geografisk nærskoleområde og mottar en god del elever fra Sjetne, Tiller, Klæbu, Nardo og Heimdal. På VG2 yrkesfag er andelen elever utenfor Trondheimsområdet enda større. Nåværende skoleår har 135 elever hjemstedsadresse utenfor Trondheim og over 30 elever bor på hybel. Pkt 3: Beskrivelse av skolens ståsted/ status for sentrale satsingsområder Grunnlaget for skolens pedagogiske plan er følgende prioriterte arbeidsområder: Å motivere elevene for skolearbeid Å styrke grunnleggende ferdigheter Å styrke elevenes bakgrunn for å gjøre et informert valg om videre utdanning og yrke Å bearbeide holdninger til rus Å minimalisere krenkende adferd Klasseledelse har vært et satsingsområde de siste årene. Vi jobber ut i fra at vi bygger trivsel ved å inkludere alle, og respektere hverandres ulikheter. Alle har ressurser og evner, alle bidrar til egen og andres læring, og alle blir møtt med forventninger og mål som de kan strekke seg etter. Skolen ble en MOT skole i høst og programmet skal innføres over en periode på tre år. Skoleårene 13/14 og 14/15 har vi gjennomført ART-kurs (Agression Replacement Training) med 15 ansatte og kurs i MI (Motiverende Intervju) for 45 ansatte. Kursene er et tiltak for å styrke skolens relasjonskompetanse. Klasseledelse var også tema på en planleggingsdag i oppstarten av skoleåret 14/15. Årets elevundersøkelse indikerer økt trivsel og motivasjon for skolearbeidet hos elevene og vi tror at et omforent felles fokus på relasjonsbygging mellom elev og lærer har bidratt til positive resultater. I et samarbeid med NTNU vil det fra skolens side vært interessant å se på satsningen i et forskningsperspektiv. Læringsmiljø og gjennomføring: Skolen vurderer seg til å være på nivå 3 / nivå 4 i kvalitetsbeskrivelsen i PULS når det gjelder gjennomføring og læringsmiljø. Utarbeidelse av rutiner og systemer har bidratt til økt kvalitet. Men vi har også områder som vi kan bli bedre på. Det å ha oversikt over elever i faresonen til enhver tid, er noe som skolen jobber kontinuerlig med. Vi har fra inneværende skoleår lagt trykk i arbeidet med å følge opp elever med høyt fravær og 1 / IV på et tidlig tidspunkt.

3 Elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ved Byåsen har noe dårligere forutsetninger for gjennomføring sammenlignet med gjennomsnittseleven på nasjonalt nivå. Dette skyldes lave grunnskolepoeng ved inntak. Det vi videre ser er at det er klart flere som fullfører og består enn gjennomsnittet på yrkesfag på nasjonalt nivå. Det vil si at skolebidrag til elevens læring på yrkesfag har positiv verdi. Standpunktkarakteren i matematikk på VG1 har fra til gått betraktelig opp på alle utdanningsprogram, med unntak av medier- og kommunikasjon (resultatene svinger fra år til år på dette utdanningsprogrammet). Videre viser en sammenligning av karakterer på tverrfaglige eksamener på VG2 yrkesfag med landsgjennomsnittet at skolen ligger over på alle utdanningsprogrammene. Dette er positive resultater for skolen og tyder på at elevenes læringsmiljø er godt. Vi har fortsatt utfordringer med å få elever til å gjennomføre, men opplever at årsaken til elevens fravær / ønske om å slutte er kjent. Elevene får underveis oppfølging av kontaktlærer, rådgiver, elevtjeneste og avdelingsleder. I mange tilfeller er elevens problemer sammensatte, og det å være på skolen blir for krevende. Det er økende antall elever som sliter med psykisk helse. Fra skoleåret 11/12 har det vært en jevn nedgang i antall elever som slutter på alle utdanningsprogrammene. Andel elever med IV har også de siste fem årene hatt nedgang, men det er variasjoner fra år til år så her er det vanskelig å si noe om tendensen. Det kan tyde på at innsatsen vi har lagt ned med å forbedre rutiner, og at høyere forventning om oppfølging fra kontaktlærer har en effekt på gjennomføring. Samarbeid med ungdomsskolene Byåsen videregående har et etablert samarbeid med rådgiverne på de fire nærskoler (Ugla, Sverresborg, Flatåsen og Selsbakk). Rådgiverne møtes tre ganger i året på Byåsen videregående hvor tema som karriereveiledning, overgangsutfordringer og informasjonsoverføring er på agendaen. Vi prøver å utvikle nettverket etter felles behov som den videregående skolen og ungdomsskolen måtte ha. Vi tar imot elever til hospitering, og dette krever mye organisering og kommunikasjon med rådgiverne i ungdomsskolene. Vi erfarer at felles arbeidsoppgaver bidrar til økt samarbeid. MK, RM og ST har egne, større samarbeidsprosjekter med ungdomsskolene: Realfagsløypa Mediefaget i ungdomsskolen - reportasjer og live-sending Trøndersk Matmanifest inviterer niendeklassinger til en dag på kjøkkenet Elever fra ungdomsskolen følger matematikkundervisning på videregående (1T)

4 Pkt 4: Skolens erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid Internasjonale prosjekter: Byåsen videregående skole deltar fra høsten 2014 i to store språkprosjekt gjennom Erasmus+ programmet. Det ene prosjektet går under hovedfanen "Mobilitet for ansatte" og det andre under "Strategiske partnerskap". Det første prosjektet inneholder kurs og kompetanseheving for våre fremmedspråklærere i Spania, Portugal, Tyrkia, Frankrike og Malta. Det andre prosjektet er mer elevorientert og kobler seks elever fra sju land sammen gjennom spanskopplæring på tvers av Europa. "Train for Europe - Reloaded" er et oppfølgings-prosjekt av det tidligere Train for Europe, et Comeinius-prosjekt som vant "European Charlemagne Youth Prize 2010". Reloaded er en forbedring av det tidligere prosjektet da struktur, arbeidskrav og organisering er endret. Prosjektet er tverrfaglig og elever fra TIP og ST deltar. Elevene og lærlingene vil få virkelighetsnær trening på CNC-teknologi ved å jobbe sammen i internasjonale grupper. Prosjektet er valgt ut som et «star project» av EST (European shared treasure) Leonardo-prosjektet USE-IT ble avsluttet i Prosjektet har vært en viktig nettverksarena på tvers av landegrensene hvor etablering av en delingsarena innen pedagogisk bruk av IKT var prosjektets hovedmål. Smart-board og pedagogisk bruk av teknologien har vært et av fagperspektivene. Byåsen videregående skole er i forarbeid for å berede grunnen for å delta i et svært interessant Erasmus + prosjekt. Prosjektet er koblet til kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingsfaget er en døråpner i forhold til internasjonalt arbeid i skolen. Idrett forener ulike kulturer og skaper engasjement. FoU arbeid: Byåsen videregående skole har gjennom sine elleve år vært involvert i både små og store FoU-aktiviteter. Samarbeidene har mest vært rettet mot HiST, HiNT og NTNU. Spesielt har realfagsmiljøet ved skolen vært sterkt involvert de siste årene gjennom kompetansehevingstiltak (SUN prosjektet ) og etablering av forskerlinjen. «Elever på banen» var et omfattende prosjekt som ble gjennomført over flere år Lærere på avdeling for helse- og oppvekstfag var informanter i Anne Reinertsen phd-studie (HINT). Tema var vurdering for læring, kartlegging og utvikling av vurderingspraksis i klasserommet (aksjonsforskning). Nytteverdien av dette prosjektet var en økt bevissthet i VFL i lærergruppa siden hele avdelingen deltok på refleksjonsmøter i temaet. Avdeling for særskilt tilpasset opplæring deltar i et samarbeidsprosjekt med HiST vedrørende utvikling, kartlegging og bruk av alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Avdelingen har tidligere bistått med praksisdelen i et forskningsprosjekt gjennom Høyskolen i Akershus og Norsk forskningsråd. Det ble realisert 3 ulike studier innen området stimulusekvivalens og ungdom med autisme. Vi deltok i presentasjon av resultatene via postere på tre

5 internasjonale konferanser, to i USA og en i Oslo. Videre har det resultert i artikler i internasjonale anerkjente tidsskrift innen psykologi. Gjennom 1UP-prosjektet har vi jobbet med studenter som forsket på vår praksis i språklæring. Samarbeidet er initiert av Department of Language and Literature ved NTNU og Mila Vulchanova (Director). Stoked-piloten er forskning på egen praksis hvor vi ved bruk av lesebrett (Kindle) ser på elevenes lesehastighet i engelsk og norsk. Målsetning med studiet er å øke ordforrådet til elevene i engelsk og norsk, økt leselyst, økt tro på at øving gir resultater, og økt evne til å mestre kravene i videre studier. En sentral del i denne piloten er å videreutvikle samarbeidet mellom skole og bibliotek, og ta i bruk e-bok i undervisningen i større grad. Piloten er en del av skolens utviklingsarbeid i pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Elever fra MK og ST (forskerlinjen) samarbeidet med Vitenskapsmuseet høsten 2014 «Unge forskere møter Mausund». Prosjektet tar utgangspunkt i en elevekskursjon til Mausund hvor forskning, kystkultur og forskningsformidling går hånd i hånd. Byåsen er med som en av skolene i vurderingsforsøket karakterforsøket i norsk på Vg1 og Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram. Forsøket er hjemlet i opplæringsloven 1-4 og privatskoleloven 2-5. Det er et tidsavgrenset pedagogisk forsøk som går over to år for elevene. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget kan påvirke opplæringen. Skoleåret ble 1ST (180 elever) med i forsøksordningen om to karakterer i norsk. Videreført til vg2 i år. Skoleåret ble 1ST(180 elever) med i forsøksordningen om én karakter i norsk. Videreføres neste skoleår. FoU-arbeidet har vært gjennomført som enkeltstående arbeid som først og fremst er initiert og gjennomført av enkeltpersoner, og/eller enkelt-avdelinger. Gjennom samarbeidet i Universitetsskolesatsingen har vi som mål at dette blir hele skolens ansvar og at vi får mulighet til å delta på skoleoverbyggende FoU arbeid og som bidrar til å utvikle oss mot en lærende organisasjon. Pkt 5: Involvering i søknadsprosessen Involveringsprosessen, fram til søknaden, har slik vi vurderer det, vært bred. Det ble besluttet i ledergruppen at prosjektet var interessant og at Byåsen som skole var kvalifisert som søker. I prosjektet ligger mange muligheter for å styrke utviklingsretningen for skolen. Ledergruppen drøftet også de utfordringene et slikt prosjekt innebærer, herunder økonomi, kapasitet og vilje og evne til å delta. Erfaringer med tidligere og pågående FoU-arbeid på skolen ble vektlagt i beslutningsprosessen.

6 Det å bli en Universitetsskole forplikter, slik vi ser det, hele skole. Etablering av en tydelig forankring til prosjektet allerede i søknadsfasen ble en viktig prioritering. Alle ansatte er forsøkt involvert så bredt som mulig ut i fra tid tilgjengelig. Vi anså avdeling for studiespesialisering som en helt sentral part i gjennomføring av arbeidet, og søknaden måtte bygge på en bred enighet spesielt i denne avdelingen. Det var også nødvendig med god støtte i de yrkesfaglige avdelingene. Informasjonsflyt fram til beslutning: Informasjon til ledernivå fra NTNU og FVO Diskusjon og drøftinger på ledernivå Skriftlig informasjon til alle ansatte Informasjonsmøter for alle ansatte Diskusjoner og drøftinger i avdeling > innspill til beslutning Beslutning fra ansatte og ledelse Involveringen av ansatte ble gjort ved å sende ut mottatt skriftlig informasjon. Videre ble det invitert til to åpne møter. Universitetsskolen ble så tatt opp i fellesmøte med alle pedagogisk ansatte. Fellesmøtet ble organisert som en del felles informasjon om hovedinnholdet i prosjektet, og en del til videre diskusjoner, innspill og avstemming i avdeling. Tilbakemeldinger på prosessen: Enkelte ansatte mente at det var kort beslutningstid og at prosjektet virket litt lite konkret. Det var også en del bekymring omkring økonomien i prosjektet. Flere mente at det var lite informasjon tilgjengelig. Andre gav uttrykk for at dette var en mulighet til å få til utvikling og stilte seg svært positivt. Både høy grad av entusiasme og skepsis preget diskusjonene og meningene. Det er viktig å ta med seg de ansattes bekymringer omkring uavklarte faktorer inn i prosjektet. Det er sjelden at det er utelukkende positive sider i et prosjekt. Opptelling av stemmeresultatet viste et stort flertall for at vi skulle søke på prosjektet. Tillitsvalgte har vært informert om beslutningsprosessen fram mot søknaden. Vi har ikke mottatt noen motforestillinger fra fagforeningene i forhold til søknaden. Elevrådsstyret er informert og Universitetsskole står på agendaen på neste møte i Elevrådet. På grunn av kort tidsfrist har det ikke vært mulig å fremme saken for Skolemiljøutvalget og Skoleutvalget. Saken vil bli presentert og diskutert ved første anledning (Skoleutvalget har møte den 25.3). Vi har på nåværende tidspunkt ikke involvert foresatte i noe større grad, det er informert på skolens nettside at vi søker om å bli Universitetsskole. Med dette som grunnlag ble det vedtatt av ledergruppen v/rektor at Byåsen videregående skulle søke på prosjektet Universitetsskole.

7 Videre involvering: Forankring og informasjon er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med en god oppstart. Foreldrene vil få informasjon på høstens foreldremøter. Vi vil legge søknaden åpent for innsyn på vår hjemmeside slik at alle som ønsker det kan lese den. Hvis Byåsen vgs blir valgt, vil ledergruppen konkretisere hvordan involveringen og forankringen videre i personalet skal gjennomføres. En slik prosess krever tid og omprioriteringer av andre aktiviteter. Dette er noe vi ikke har konkretisert på nåværende tidspunkt. Pkt 6: Skolens syn på Universitetsskolesamarbeidet Prosjektets mål Prosjektets mål er sammenfallende med visjon og verdigrunnlag for Byåsen videregående skole. Verdiene for skolen er Trygg - Raus Inspirerende, med visjon om en artig og attraktiv skole. Et viktig premiss for Byåsen vgs er at samarbeidet med NTNU bygger opp om verdiene og styrker læringsmiljøet for alle elevene ved skolen. Skolen og samfunnet er i stadig endring, og det å utvikle en bedre skole for elevene er en kontinuerlig prosess. Vi ønsker at samarbeidet med NTNU kan bidra til å styrke arbeidet og være en pådriver for vårt interne arbeid, samtidig som vi evner å løfte blikket ut over vår egen skole. NTNU (PLU) sin visjon om kunnskap for en bedre skole er en kraftfull visjon som vil fungerer godt sammen med vårt verdigrunnlag. Skolens interesse for å bidra til kvalitet i lektorutdanningen Det er gjensidig interesse mellom NTNU og skolen om å utvikle en best mulig lektorutdanning og yrkesfaglærerutdanning. Det er av stor verdi at nyutdannede lærere er best mulig rustet til den jobben de skal gjøre. Vi har i dag et betydelig antall studenter i praksis ved skolen både på studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram gjennom året (ca 50), og vi opplever det både krevende og berikende for skolemiljøet. Nysgjerrige og interesserte studenter utfordrer praksisfeltet, og er en pådriver for utvikling. Ved skolen har vi mange lærere som tar i mot studenter. Kompetanseheving innen veiledning er attraktivt for oss og vi ser det som en viktig faktor for å kunne bidra til å heve lektorutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen. Det er ønskelig å jobbe mer systematisk og planrettet innen dette området. Vi ønsker også at yrkesfagene løftes mer tydelig inn. Det er i dag et behov fra skolens side at veilederkompetansen på skolen økes, synliggjøres og bidrar til mer samarbeid på tvers av fag og avdelinger. Systematisk arbeid med nettverk mellom veiledere og PLU er et mål vi tar med oss inn i prosjektet. I dag har enkelte veiledere en opplevelse av at de er ganske så alene om dette viktige arbeidet. Dette gjelder nok spesielt de lærerne som er veiledere på yrkesfaglige programområder. Innovativ undervisning På Byåsen vgs skal opplæringen være virkelighetsnær og problembasert. Den tar utgangspunkt i elevenes egen erfaring og kunnskapsnivå. Et sentralt innslag i opplæringen er prosjektarbeid og partnerskap med arbeidslivet. Vi forbereder elevene for dagens og fremtidens samfunn gjennom en elevaktiv og skapende arbeidsmåte som bygger på helhet, sammenheng og muligheter til å orientere seg i en stadig raskere informasjonsflyt.

8 Opplæringen skjer i nær kobling mellom teori og praksis. Det kan bety at en del av opplæringen legges til arbeidslivet og at innholdet er bundet opp til virkeligheten utenfor skolen. Forskerlinjen ved skolen er skreddersydd innen realfagene. I tillegg til fellesfagene på studiespesialisering har denne gruppen 5 timer teknologi og forskningslære. Elevene hospiterer i bedrift og får erfaring med anvendelse av realfagene. EMU (Eldre møter unge) er et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen frivilligsentral, Byåsen vgs og Trondheim kommune v/ Ressurssenter for demens. Dette er et annerledes treff- og aktivitetssenter for hjemmeboende eldre. Aktivitetssenteret holder til ved helse- og oppvekstavdelingen v/ Byåsen vgs og drives av Byåsen frivilligsentral i tett samarbeid med helse- og oppvekstavdelingen og Trondheim kommune. Byåsen videregående skole har deltatt på nasjonal skolering i regi av FYR og det er påbegynt et utviklingsarbeid. Entreprenørskap er en metode for å fremme en virkelighetsnær opplæring. Gründercamp og ungdomsbedrifter er metodiske tilnærminger som vi har jobbet med for å fremme dette. Innspill til samarbeidsområder Ved Byåsen videregående skole har vi mange universitetsutdannede lærere, og for disse er universitetet en naturlig samarbeidspartner. Vi ser at både skolen og universitet kan ha store fordeler og gevinster gjennom målrettet og formalisert samarbeid. For Byåsen videregående skole er gjensidig utveksling av erfaringer, identifisering av forskningsbehov og engasjement i forsknings- og utviklingsarbeid viktige begrunnelser for at vi ønsker å bli en universitetsskole. Vi ønsker at dette prosjektet blir et skolebasert prosjekt som bidrar til kompetanseutvikling i hele kollegiet og til utvikling av skolen som organisasjon. Vi skisserer her mulige samarbeidsområder mellom Byåsen videregående skole og NTNU. Ved et eventuelt tilsagn til vår søknad vil dette bli konkretisert og prioritert i større grad. Dette avsnittet er ment å gi et inntrykk av hvilke tanker det pedagogiske personalet har omkring mulige samarbeidsområder i prosjektet: Forske/ prøve ut virkelighetsnære arbeidsmetoder i opplæringen Drive med mer forskningsbasert opplæring / skoleutvikling Vurdering for læring Organisasjonsutvikling Bidra som aktør for bestilling av forskning. Forskning på vår praksis og være oppdragsgiver for konkrete behov som vi har Bidra til gode faglige diskusjoner og refleksjon rundt eksisterende praksis ved skolen Møte mellom lærere, studenter og forskere Bidra til at studentene vi mottar, opplever en relevant og virkelighetsnær praksis Elevbesøk og tilgang til laboratorier og utstyr Karriereveiledning for elevene (og lærere) Mulighet til å forske på «jordnære» og klasseromsnære interesseområder Internasjonalisering Kompetanseheving

9 Økt FoU-kompetanse i skolen Hjelp til å videreføre samarbeidet som allerede finnes mellom skolen og NTNU Skolen deltar i undersøkelser, med mulighet for at forskere kan komme ut i skolen og hjelpe elevene med prosjekter og undersøkelser (toveis mulighet). Påvirke hva vi synes nye lærere bør kunne Friskt blikk på forbedringsmuligheter og elevenes læringsutbytte av undervisningen Karrierevei for å bli en god / bedre lærer Spesialpedagogiske fagområder: ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) Kvalitativ forskning på fraværsreduksjon Forskning på fremmedspråklige elever med store språkvansker på morsmålet Fagmiljøer på NTNU som vi gjerne ønsker å samarbeide med: Det som Byåsen ser på som faglig spennende i dette prosjektet, er å utvikle tettere bekjentskap og samarbeid med bredden av fagmiljøene på NTNU. Alle kan finne samarbeidspartnere på et universitet! Utdanningsprogrammene har sine særpreg og preferanser for ulike fagområder. Å utvikle et slikt samarbeid krever både tid og to parter som ønsker å samarbeide. For å nevne noen: - Institutt for kunst og medievitenskap (IKM) - Psykologisk institutt og pedagogisk institutt (tema som motivasjon, mobbing, sosialt samspill, tilrettelagt / tilpasset undervisning) - Realfagsmiljøet på Gløshaugen - Språkmiljøet på Dragvoll - Økonomiske fag, Samfunnsfagene - Helseutdanningen lokalisert ved St. Olavs Skisse over framdriftsplan Vi har kort tenkt igjennom hvordan progresjonen i et samarbeid med NTNU kan være for Byåsen sin del. Det er viktig for oss at vi skynder oss sakte i starten av prosjektet. Det å finne overlappende interessefelt, vurdering av kapasitet og planlegging fordrer et tett samarbeid før gjennomføringen starter. Vi ser for oss at vi kan introdusere tiltak / prosjektene i klasserommet høsten vår /høst 2015 Forankring Prioritering Vår Formalisering Samarbeids - områder Kompetanseh. Høst Oppstart

10 Pkt 7: Spredning av erfaringer i universitetsskolesamarbeidet Ideer til spredning: Bruke de erfaringene en har fra FYR-satsingen med FYR-ambassadører. Etablere lærere som er Universitetsskoleambassadører hvor måter å jobbe, tenke og handle på formidles. Åpenhet om suksess og nederlag underveis i prosjektet. Formidle erfaringer og opplevelser av det å være en Universitetsskole gjennom allerede etablerte nettverk (fagnettverk, rektorsamlinger, ledersamlinger osv) Etablere nye delingsarenaer, ta i bruk sosiale medier i større grad for å dele, inspirere og skape diskusjoner. (Eks. facebook-gruppen Universitetsskoler). Publikasjoner og synlighet i media Intern spredning: prosesser knyttet til refleksjon over egen praksis. Gode interne prosesser er en forutsetning for gode eksterne prosesser. Vi må starte spredningsarbeidet internt først. Det å bli et eksempel på en lærende organisasjon Troverdighet gjennom opplevelsen hos egne ansatte. Universitetsskolen som en virkelig lærende organisasjon Synlighet på arenaer der skoleutvikling diskuteres Vi ser for oss at spredningsarbeidet skjer i nært samarbeid med fagenhet for videregående opplæring. Pkt 8: Spørsmål til søknad Med denne søknaden håper vi at Byåsen videregående skole er en interessant og aktuell kandidat. Spørsmål omkring søknaden eller ønske om mer utfyllende informasjon rettes til rektor Geir Vikan eller pedagogisk leder Hanne Mari Sæther. Søknaden har 2 vedlegg Vedlegg 1: Liste over samarbeidstiltak mellom Byåsen vgs, NTNU og HiST Vedlegg 2: Anbefaling fra Department of Language and Literature ved NTNU Dato Sted Signatur v/ Rektor Trondheim Geir Vikan

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Skolevise vedlegg til tilstandsrapporten for videregående opplæring 2009/2010

Skolevise vedlegg til tilstandsrapporten for videregående opplæring 2009/2010 Skolevise vedlegg til tilstandsrapporten for videregående opplæring Innledning: Trykte vedlegg Skolevise presentasjoner av resultater og analyse er basert på skolenes årsmeldinger, utviklingsplaner samt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 7 3. Gjennomføring... 8 3.1. Resultater...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer