Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti 2011-2015"

Transkript

1 Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti

2 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Ideologien til Senterpartiet bygger på idene om ansvar, felleskap og ei langsiktig og bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Et levende folkestyre og desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting er grunnleggende elementer i Senterpartiets politikk. Senterpartiet vil at framtida skal bygges på det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Aust-Agder trenger en samfunnsdugnad der det frivillige, næringslivet og det offentlige trekker i samme retning. Aust-Agder Senterparti vil gi rom for enkeltmenneskenes kreativitet, skaperkraft og omsorg, og vi vil forvalte Aust-Agders naturgitte og menneskelige ressurser til det beste for nåværende og kommende generasjoner. Aust-Agder i verden Aust-Agder en del av Sørlandet, en del av Norge og en del av verden. Med et næringsliv som er rettet langt utover fylkets og landets grenser vet vi at verdens utfordringer påvirker oss. Våre valg skal vi forsvare både ovenfor fattigere deler av verden og kommende generasjoner. Vi må ta vår del av ansvaret for å produsere mat for en økende befolkning, nasjonalt og globalt. Kravet om reduserte klimagassutslipp må vi klare å møte selv før vi forventer det av andre. Gjennom balansering av markedskreftene skal vi gjøre vårt for å unngå en ny finanskrise lik den som har rammet mange land og enkeltmennesker den siste tiden. En verdenssituasjon preget av folkevandringer på grunn av krig, klimaendringer, forfølgelse og urettferdig fordeling av ressurser gjenspeiles også i befolkningssammensetningen i vårt fylke. Vi skal bidra til inkluderende lokalsamfunn med gjensidige forventninger og forpliktelser uavhengig av menneskers bakgrunn. Målet er mer og ikke mindre solidaritet, forståelse og samarbeid mellom folk, og Senterpartiet sier derfor fortsatt nei til norsk EU-medlemskap.

3 En utdanning der alle kan lykkes Et godt utbygd studie- og skoletilbud er helt nødvendig for utvikling, vekst og trivsel i samfunnet. Skoletilbudet i fylket må fortløpende vurderes slik at vi får en bred, allsidig og desentralisert struktur. Opplæring for voksne må videreføres og utvikles. Det må satses på forskning og teknologi, og samarbeidet mellom skoler/universitet og næringsliv må styrkes. Det må settes inn konkrete og effektive tiltak mot drop-out i den videregående skolen. I tillegg er det viktig å kunne tilby enda større bredde i videregående opplæring, særlig i praktiske fag. Senterpartiet ønsker å videreføre og styrke satsingen på entreprenørskap og bedriftsetablering i skolen. Alle elever i videregående skole som ønsker å delta i ungdomsbedrift skal få anledning til dette. Universitetet i Agder er den viktigste institusjonen for høyere utdanning i Agder, og Senterpartiet vil jobbe aktivt for å styrke dennes posisjon. Aust-Agders viktigste framtidsressurs er ungdommen, og Senterpartiet ønsker at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, personlige forutsetninger, bosted og økonomisk evne skal ha likeverdige muligheter til utdanning. Vi ønsker at den videregående utdanning skal være av topp kvalitet. Det er det offentliges ansvar å drive skole. Aust-Agder Senterparti mener at privatskoler og friskoler ikke skal utkonkurrere den offentlige fellesskolen, men mener de er et verdifullt supplement. beholde en desentralisert skolestruktur øke antall lærlingplasser sørge for smidig behandling av elever i grensekommuner styrke satsingen på entreprenørskap i skolen tilpasse tilbudet for å hindre drop-out at ingen 16 åringer skal være nødt til å flytte på hybel for å gå på VGS, skoletransporten, gjeste-elevordningen og skolestrukturen må tilpasses etter dette ha et økt fokus på pedagogikken i skolen, - det hjelper ikke om læreren er faglig sterk dersom vedkommende ikke evner å ha kontroll i klasserommet og lede læringsarbeidet. bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående. øke fokuset på tidlig innsats og ungdomsskolens rolle for å redusere frafall fra videregående utdanning. at kravene til akademisk kunnskap i yrkesfagene skal reduseres, samtidig som man etablerer yrkesretting av teorifagene. videregående utdanning skal ha mer fokus på de ferdigheter som arbeidslivet forventer. at det skal legges til rett for mer alternative løp i yrkesutdanningen slik at man får mulighet til å starte rett i praksis før man tar teorifagene. gi alle elever som tar fagbrev rett til påbygningsår for å oppnå studiekompetanse.

4 at elever som ikke fullfører et helt utdanningsløp skal få dokumentert den kompetansen de har tilegnet seg. at et kortere utdanningsløp med kompetanse på lavere nivå bør tilbys. Det er bedre med noe dokumentert kunnskap enn å droppe ut av skolen. sikre og styrke landslinjetilbudene i Aust-Agder. opplæring for voksne må videreføres og utvikles. at alle elever skal ha mulighet til å ha elevbedrift ha et høyt fokus på innovasjon og entreprenørskap i videregående utdanning. gi elevene en form for valgfag at alle skoler skal være kjemisk rene for narkotika og andre rusmidler. ha et spesielt fokus på distriktsskolene. ha en sterk satsing på utstyrsinvesteringer i skolen. Elevene skal møte en opplæring som foregår med moderne utstyr. øke samarbeidet over fylkesgrensene slik at elever og lærlinger skal kunne ta utdanning nærest mulig der de bor. gi alle elever tilbud om en ukes utplassering i bedrift eller på Universitet i Agder. ha landsdelens beste Naturbrukstilbudet. Dette forutsetter ny driftsbygning på Holt, og s terkere samspill med andre institusjoner i regionen. at det skal være gode muligheter for internasjonal utveksling på videregående. at lærlinger skal kunne ta deler av praksisen sin i utlandet. videreutvikle og forbedre ordningen med kjøreopplæring i videregående skole arbeide for at sosialpedagogisk rådgiver blir grundig skolert. skolere ansatte ved skolehelsetjenesten på psykisk helse og rusproblemer at antall ansatte ved skolehelsetjenesten beregnes ut fra hvor mange elever det er på den enkelte skole, slik at alle får muligheten til å benytte seg av tjenesten arbeide for å øke lærlingetilskuddet. arbeide for å skape flere lærlingeplasser gjennom økt informasjon til bedrifter, samordning mellom fylker og ha flere lærlingeplasser i offentlig sektor. arbeide for å fjerne arbeidsgiveravgiften for lønnsutbetalinger til lærlinger Støtte at mopedførerprøve og båtførerprøve kan bli en del av undervisningen på ungdomstrinnet

5 Veien inn i framtida Kommunikasjon er nøkkelen til et velfungerende samfunn både i byer og bygder. Både i næring og fritid trengs det gode veier, breiband og mobildekning. Kollektivtransport spiller en avgjørende rolle, ikke minst i bynære strøk. Full mobildekning i hele fylket og fortsatt satsing på breibandsutbygging vil være en høyt prioritert sak i perioden. Mobil og breiband er en forutsetning for å lykkes med desentralisert næringsutvikling og bosetting. prioritere vedlikehold av fylkesveiene samt trafikksikkerhetstiltak realisere den digitale allemannsretten - full mobil- og fiberbredbåndsdekning til alle. intensivere arbeidet med full utbygging av RV9 videreføre satsingen på fylkesveier for å minske vedlikeholdsetterslepet, - spesielt viktig er veiene som binder fylket sammen. etablere bestillingsskyssordninger for alle der det ikke er lønnsomt med fast busstilbud. bedre koordinering av bussrutene, slik at elever har kortest mulig tid til og fra skole. ha asfalt på alle fylkesveier. ha reduserte priser i kollektivtrafikken for ungdom, studenter og lærlinger. innføre Hjem for en 50-lapp. åpne for å vurdere OPS-løsninger i forbindelse med veiprosjekter. ha raskest mulig realisering av en fullverdig E18 gjennom fylket. Strekningen Aredal til Tvedestrand har 1. prioritet framheve viktigheten av rv. 9 og rv. 41 som viktige sammenbindingsveier og grunnlag for bosetting i Indre Agder, og prioritere RV 41 i kommende NTP jobbe for å få på plass Sør-Vestbanen, med sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

6 Utvikling i hele fylket Senterpartiet vil ha vekst og utvikling i hele fylket. Næringslivet er fundamentet i vår tilværelse og vi trenger en allsidig, desentralisert næringsstruktur. Aust-Agder har alle forutsetninger for å lykkes med en enda større satsing på turisme, energi og teknologidrevet næring og det er derfor viktig å ha et særskilt fokus på disse næringene. NODE og EYDE spiller en uvurderlig rolle her. Næringsutvikling, arbeidsplasser og gode kommunikasjoner er forutsetninger for økt bosetting i distriktene. I en tid med stor usikkerhet knyttet til matvaresikkerhet er det viktig for Senterpartiet å styrket jordvernet og øke selvforsyningsgraden i landet. Landbruket i Agder er i en særlig utsatt posisjon med små bruk og stort press på gode bynære produksjonsområder. For Senterpartiet er det viktig å hindre ytterligere nedbygging av produktiv matjord. at fylkeskommunen skal være en mer aktiv pådriver for næringsutvikling være med å skape bolyst i hele fylket ta initiativ til en dugnad for å bedre levekårene i fylket være gründerpartiet styrke båndene mellom næringsliv og utdanning at fylkeskommunens hovedsatsingsområde innenfor næringsutvikling skal være Nyskapning. stimulere til etablering av flere, og støtte opp om, eksisterende næringsklynger. hjelpe næringslivet i regionen ut i verden. at gründere må få tilgang til risikokapital vinne kampen om ungdommen attraktive lokalsamfunnet som gjør at ungdom flytter til og hjem igjen til Aust-Agder. ha respekt for den private eiendomsretten og bidra til økt forutsigbarhet. skape kreative møteplasser for bedrifter, entreprenører og kunnskapsmiljøer kreve et krafttak for landbruket i Agder. Det er uakseptabelt at vårt landbruk sakker akterut i forhold til andre regioner. øke matproduksjonen i Aust-Agder. øke rekrutteringene til landbruket, ved bl.a. en styrket utdanning for både ungdom og voksne og bedre økonomiske ordninger for generasjonsskifte. at Innovasjon Agder ikke skal stimulere til overinvesteringer i landbruket. Strukturen må tilpasses seg de naturgitte forholdene i Agder, og ikke omvendt. at fylkeskommunen skal ha samordningsansvaret for all arealplanlegging i fylket.

7 Miljøet framtidas muligheter Livsgrunnlaget rent vann, ren jord og ren luft må sikres for kommende generasjoner. Utvikling er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Senterpartiet vil forvalte Aust-Agders naturressurser med respekt og til beste for vårt felles livsmiljø og framtidige generasjoner. Derfor vil det være viktig å utnytte mulighetene i fylket til å produsere fornybar energi, bl.a. innen vannkraft og bioenergi legge til rette for økt utbygging og produksjon av småkraft at alle offentlige bygg skal varmes opp med fornybar energi at Aust-Agder fortsatt skal være landets mest miljøvennlige fylke. at Fylkeskommunen gjør aktive tiltak for å redusere Aust-Agder fylke sine samla miljøbelastninger. hindre ytterligere nedbygging av produktiv matjord. jobbe for å bedre utnyttelsesgraden i eksisterende vannkraftverk. vektlegge lokale løsninger i strandsone- og utmarksforvaltning. fortsette bekjempelsen av krypsiv. bedre vannkvaliteten i vassdrag og elver få kommunene på banen i miljødugnaden. arbeide for et nytt forvaltningsregime for rovdyr

8 Opplevelser for alle Aust-Agder Senterparti har ambisjoner om å ha tilbud og opplevelser innen idretts- og kultursektoren av nasjonal og internasjonal verdi. Alle skal ha mulighet til utøvelse og opplevelse av ulike former for kulturell og idrettslig aktivitet i sitt nærmiljø på ulike nivåer. Det er viktig at dugnadsånden og egenaktiviteten stimuleres og at det offentlige gir praktisk og økonomisk støtte. Kultur er et vesentlig bidrag til næringsutvikling, sysselsetting og livskvalitet. ha fokus på å stimulere til fysisk aktivitet blant barn og unge støtte opp om ungdommens kulturmønstring, konserter og festivaler ta vare på og utvikle lokale tradisjoner innen kunst, musikk og håndtverk ha fokus på utvikling av spennende og utfordrende aktiviteter for barn og unge støtte videreutvikling av Frivillighetsbanken.no et unikt samarbeidsprosjekt at fylkeskommunen skal bidra med ressurser i prosjekter som skal bygge opp om gode nærmiljø legge til rette for motorsport både sommer og vinter øke støtten til frivillige lag og organisasjoner med 1 mill i perioden gi frivillighetsbevis som bevis for ledelse og innsatsfull innsats i frivillige organisasjoner at offentlig bygg er tilgjengelig for alle støtter fullføringen av Aust-Agder Kulturhistoriske senter. ha et fungerende forum for ungdomsmedvirkning, for eksempel Ungdommens fylkesting

9 Det skal være godt å leve i Aust-Agder Aust-Agder har spesielle utfordringer i forhold til levekår. Det er for mange unge som dropper ut av skolen, fylket kommer dårlig ut når det gjelder likestilling, og for mange står utenfor arbeidslivet. Senterpartiet har som mål at folk i Aust-Agder skal leve lengre med bedre helse. Det er også viktig å jamne ut forskjellene mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn. støtte prosjekter som skal bidra til å styrke likestillingen ha fokus på drop-out problematikken, styrke alle funksjoner som kan bidra til at skolen oppleves mer attraktiv for unge mennesker bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående, med mer informasjon til elever og foreldre, økt samspill med kommunene og bruk av prosjekt til fordypning. støtte folkehelsearbeid med særlig fokus på bedring av levekår. bidra til og støtte opp om tiltak som gir de som står uten jobb mulighet til å delta i yrkeslivet på en meningsfull måte. legge til rette for prosjekter som skal bidra til et bedre nærmiljø samarbeide tett med kommunene om opplysninger innen levekårsområdet i fylket sørge for at helsefremmende og forebyggende arbeid prioriteres for metodeutvikling ha et helsefremmende og forebyggende fokus i egen virksomhet, og spesielt i den videregående skolen satse på forebyggende program i videregående skole som involverer foresatte og har dokumentert effekt jobbe for et godt og fullverdig sykehus i Arendal. jobbe for at sykehusene tilbakeføres til regionale folkevalgte organ. ha reduserte priser på tannbehandling for studenter, lærlinger og pensjonister. prioritere å opprettholde lensmannskontorene

10 Innbyggerne, kommunene og fylket Aust-Agder Senterpartiet mener at innbyggerne i fylket er best tjent med et regionalt folkevalgt organ for å få en god regional utvikling i fylket. Vi ønsker ikke et alternativ med statlig fjernstyring fra Oslo, og vil arbeide for at saker som innebærer politisk skjønn eller har med omfanget av fylkeskommunale tjenester å gjøre, blir avgjort av de folkevalgte. Aust-Agder Senterparti mener dette løses best med tre forvaltningsnivå. Lokalsamfunnene skal ivareta innbyggernes behov og legge forholdene til rette for ny utvikling. Fylkespolitikkens utfordringer ligger i å se helhet og samtidig ta hensyn til lokale og regionale ulikheter. Aust-Agder Senterparti vil at fylkeskommunen skal framstå som en partner for kommunene, slik at en i samarbeid kan finne de beste løsningene. Senterpartiet godtar ikke tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Vi vil kun endre kommunegrensene hvis alle berørte kommuner mener det er til beste for dem. Senterpartiet vil videreføre systemet med tre direktevalgte forvaltningsnivå gå imot tvangssammenslåing av kommuner, men støtte frivillige initiativ gi kommunene mulighet til å innføre et friere kommunalt skattøre, eventuelt som alternativ til eiendomsskatt at overføring av oppgaver til kommunene ikke skal være av en slik art at det fremtvinger kommunesammenslåinger jobbe for at Aust-Agder får en større andel av de regionale utviklingsmidlene at Agder Energi fortsatt skal være delvis offentlig eid vektlegge miljø, kunnskap og lokal verdiskaping i fylkeskommunens anskaffelser ha fokus på best mulig utnyttelse av ressursene og vurdere samarbeid med både offentlige og private aktører bygge videre på gründerkulturen som finnes i flere innvandrermiljøer Sette fokus på norskkunnskaper blant arbeidsinnvandrere Aust-Agder Senterparti vil respektere og følge resultatet av folkeavstemningen om sammenslåing av Agderfylkene

11 Aust-Agder Senterparti

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, forvalteransvaret og nestekjærlighetstanken. Dette innebærer at alle

Detaljer

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020 Høringsdokument 1 INNLEDNING Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutviklingen av landsdelen.

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Me hjerte for heile Nord-Trøndelag

Me hjerte for heile Nord-Trøndelag ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG Me hjerte for heile Nord-Trøndelag SNÅSA STEINKJER FYLKESTINGSPROGRAM 2007 2011

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 DEL GODENE For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå!

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå! Innholdsfortegnelse Innledning 3 Miljø 3 Utdanning 4 Samferdsel 5 Feminisme 6 Energi 7 Helse 7 Kultur, idrett og friluftsliv 8 Integrering- og mangfold 9 Landbruk 10 Næring 11 Internasjonalisering 12 Fylkeskommunen

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019

FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019 Nord-Trøndelag FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold:... 2 0. Innledning... 3 1. Oppvekst og utdanning... 4 2. Forskning og utvikling (FOU) og høyere utdanning...

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019. Innledning. Utdanning for fremtiden

FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019. Innledning. Utdanning for fremtiden FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019 Innledning Sosialistisk Venstreparti (SV) kjemper for et grønnere og mer rettferdig samfunn. SV aksepterer like lite urettferdighet og miljøødeleggelser i Troms

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast! Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019 Programkomiteens første utkast! 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne,

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer