ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG

2 Postboks 735 Stoa 4808 Arendal Teknologiveien 1, Longum Telefon: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Overvannsvurdering Skarvedalen Oppdrag nummer: Oppdragsnr Rapportnavn: Beregningsrapport Status: Foreløpig Dato: Nøkkelord: Overvann, modellering Arkiv (filnavn): O:\1119\08_Rapport_notat\1119_rapport_overvannsvurdering.docx Oppdragsansvarlig: Tor-Albert Oveland Skrevet av: Tor-Albert Oveland

3 Overvannsvurdering Skarvedalen 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Begreper Utfordringer rundt håndtering av overvann Klimaendringer Variasjon over årstidene Prinsipper for overvannshåndtering Områdebeskrivelse Beregning av dagens avrenning Nedslagsfeltet i dag Dimensjonerende nedbør Beregning av avrenning i nedslagsfeltet, dagens situasjon Beregning av framtidig avrenning Hydraulisk beregning av overvannssystemet Beregningsmodell Kryssing Rykeneveien Beregning av dagens situasjon Beregning av framtidig situasjon Aktuelle tiltak Oppdimensjonere anlegget fra Rykeneveien ned til Høllen Bygge fordrøyningsanlegg før påslipp til kulvert Rykeneveien Fordrøyning i bekker eller vann Lokale fordrøyningsanlegg ved hvert enkelt utbyggingsområde Flomveier Konklusjon og anbefaling Side FIGURLISTE Figur 1 Kart over det aktuelle området Figur 2 Utsnitt terrengmodell det aktuelle området Figur 3 Konvensjonelt overvannsystem... 3 Figur 4 Avrenning før og etter utbygging, konvensjonelt system... 4 Figur 5 Lokal overvannsdisponering, eksempel... 4 Figur 6 Treleddsstrategi i overvannshåndtering... 4 Figur 7 Overvannsystem Skarvedalen - Steindalen... 5 Figur 8 Utløp ø800 øverst i Steindalen... 6 Figur 9 Bekkeløp venstre side nedover Steindalen. Smaleste parti ca 0.7 m bredt Figur 10 Innløp ø1000 (venstre side) nederst i Steindalen. Høllen i bakgrunnen Figur 11 Nedslagsfelt... 7 Figur 12 Høydelagskart... 8 Figur 13 Utsnitt av EpaSwmm-modell Figur 14 Overvannsystem Skarvedalen Steindalen, oppdimensjonert Figur 15 Mortensplasstjenn Figur 16 Skarvedalsbekken Figur 17 Tilgjengelig oppstuvingsvolum Skarvedalen Figur 18 Oversvømt område ved oppstuving til kote Figur 19 Bilde tatt fra Rykeneveien mot Skarvedalen. Hus midt i bildet ligger utsatt til med hensyn til flom Figur 20 Bilde tatt oppover Steindalen. Hus til høyre ligger utsatt til med hensyn til flom

4 Overvannsvurdering Skarvedalen 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn er engasjert av for å bistå med overvannsvurdering av området Skarvedalen Steindalen, se kart under. Stoa industriområde Nidelvåsen Figur 1 Kart over det aktuelle området. De senere årene har Nidelvåsen blitt bygd ut. Utvidelse av dette feltet er på planleggingsstadiet, og i løpet av 5-10 år vil sannsynligvis området nord for dagens boligmasse på Nidelvåsen være bebygd. Overvannet i området går til bekken som går i Skarvedalen, via Steindalen og ut i Høllen.

5 Overvannsvurdering Skarvedalen 2 Figur 2 Utsnitt terrengmodell det aktuelle området. Dette notatet peker på utfordringer med hensyn til overvann som følge av utbygging i nedslagsfeltet. 1.2 Begreper Overvann: LOD: Nedbørsintensitet: Varighet: Gjentaksintervall: Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med sanitært avløpsvann (fellessystem). Lokal overvannsdisponering, LOD, betyr at overvann fra mindre områder infiltreres i bakken eller fordrøyes så nær utgangspunktet som mulig. Mål på hvor kraftig eller intens nedbøren er. Hvor lang tid en nedbørshendelse varer. Antall år det går mellom hver gang det inntreffer nedbør av en viss intensitet og varighet. 1.3 Utfordringer rundt håndtering av overvann Utfordringene framover for håndtering av overvann er knyttet til: Klimaendringer med økt intensitet og volum på nedbøren Økt urbanisering som medfører at andel tette flater i nedbørfeltene øker Til sammen gir dette økt maksimal avrenning og avrenningsvolum Klimaendringer Det har vært mye fokus på klimaendringer de siste årene. Det er en økende erkjennelse av at klimaet endrer seg, noe som blant annet fører til høyere gjennomsnittstemperatur, økt lavtrykksaktivitet med økt nedbør (ekstremregn), økt havnivå og springflo.

6 Overvannsvurdering Skarvedalen 3 For Sørlandet pekes det på at de kraftige regnskyllene vil komme hyppigere. Fra sentralt hold er det kommet signaler på at dagens dimensjoneringsregler for overvannssystem vil endres i løpet av de nærmeste årene. Det er i dag opp til hver enkelt kommune å bestemme disse reglene. Statens Vegvesen anbefaler å benytte et påslag i mengdeberegning av overvann, "Klimafaktor". Størrelsen på denne er Variasjon over årstidene For bebygde områder vil maksimal avrenning variere med årstidene. Vinter: Vårsituasjon: Snødekt og frossen mark. Avrenning fra alle tette flater, betydelig avrenning fra permeable flater. Ved samtidig snøsmelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. Oppbløtt, mettet mark og snøsmelting. Avrenning fra alle typer flater. Pga smelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. Sommersituasjon: Kraftige regnbyger. Avrenning fra tette flater, mindre avrenning fra permeable flater. Avrenningsvolum noe mindre enn nedbørsvolum. Høstsituasjon: Langvarig regn, enten på oppbløtt, mettet mark, eller på frossen mark. Avrenning fra alle typer flater. Ved snøsmelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. I små felt på Sørlandet vil det stort sett være sommersituasjon som er dimensjonerende. Dette regnes som gjeldende for planområdet Prinsipper for overvannshåndtering Et konvensjonelt system for håndtering av overvann innebærer å fange opp regnvann nærmest mulig kilden, og lede det i rør til lukkede oppsamlingssystem før utslipp i resipient. Figur 3 Konvensjonelt overvannsystem Konvensjonell håndtering av overvannet fører til at flomtoppene i systemet blir svært kraftige, ved at vannet samles raskt.

7 Overvannsvurdering Skarvedalen 4 Utbygging av et område vil føre til et avrenningsmønster som vist i figuren under. Figur 4 Avrenning før og etter utbygging, konvensjonelt system Dersom man klarer å forsinke avrenningen vil flomtoppen komme senere, og være mindre. Ved å benytte seg av løsninger basert på lokal overvannsdisponering vil flomtoppene reduseres. Skissen i figuren under viser eksempel på prinsipputforming av et slikt system. Figur 5 Lokal overvannsdisponering, eksempel Ettersom utbygging av områder som regel belaster overvannsystem nedstrøms, vil det i de aller fleste tilfellene være mest hensiktsmessig å benytte prinsippet om lokal overvannsdisponering. Sentralt i dette ligger treleddsstrategi for infiltrasjon, forsinking og flomveier. Figur 6 Treleddsstrategi i overvannshåndtering

8 Overvannsvurdering Skarvedalen 5 2 OMRÅDEBESKRIVELSE Området ble befart 22. oktober Bekken i Skarvedalen går til betongkulvert gjennom Rykeneveien. Innløpet har dimensjon ø1200 mm, utløpet har dimensjon ø 800 mm. Figur 7 Overvannsystem Skarvedalen - Steindalen Videre i Steindalen går vannet i åpen grøft med varierende bredde. Minimumsbredde er ca 0.7 m, og dybden sett i forhold til veikant er ca m. Nederst i Steindalen er det lagt ø1000 betongkulvert ut til Høllen. Bildene på neste side er hentet fra Google, og er tatt i september 2010.

9 Overvannsvurdering Skarvedalen 6 Figur 8 Utløp ø800 øverst i Steindalen Figur 9 Bekkeløp venstre side nedover Steindalen. Smaleste parti ca 0.7 m bredt. Figur 10 Innløp ø1000 (venstre side) nederst i Steindalen. Høllen i bakgrunnen.

10 Overvannsvurdering Skarvedalen 7 3 BEREGNING AV DAGENS AVRENNING 3.1 Nedslagsfeltet i dag Nedslagsfeltet for tilrenning til kulvert gjennom Rykeneveien er vist i figuren under, og har en utstrekning på ca 106 ha. Figur 11 Nedslagsfelt

11 Overvannsvurdering Skarvedalen 8 Høyden i feltet strekker seg fra kote 15 til 85, og omfatter blant annet deler av industriområdet på Stoa og masseuttaket på Klodeborg. Kartet under viser høydeforskjellene i feltet. Figur 12 Høydelagskart

12 Overvannsvurdering Skarvedalen Dimensjonerende nedbør Det benyttes 100 års returperiode for fastlegging av dimensjonerende nedbør. Dette er i tråd med Statens vegvesen Håndbok 018 for veianlegg, og forutsetter at det er omkjøringsmulighet. 3.3 Beregning av avrenning i nedslagsfeltet, dagens situasjon Det benyttes rasjonell formel for å bestemme avrenning (Q): Avrenningsfaktor settes til 0.3 for permeable flater, og 0.8 for tette flater. Andel tett flate settes til 0.2. Dette gir midlere avrenningskoeffisient på 0.4. Dette gjelder imidlertid returperiode n=10 år. Ved returperiode n=100 år skal avrenningsfaktor økes med 25% ifølge Håndbok 018. Avrenningsfaktor for dette feltet blir dermed 0.5. Beregning i henhold til Håndbok 018 viser at konsentrasjonstiden for feltet er ca 100 min. Det er da tatt hensyn til feltlengde 1400 m og 70 m høydeforskjell i feltet. Innsjøandel settes til 2%. Ved 100 min konsentrasjonstid og 100 års-regn viser IVF-kurver for Arendal brannstasjon en dimensjonerende intensitet på 48 l/sha. Klimafaktor skal iht Håndbok 018 være 1.4 for returperiode 100 år. Oppsummerte inngangsparametre til rasjonell formell: - Avrenningsfaktor C: Intensitet, i: 48 l/sha - Areal, A: 106 ha - Klimafaktor, Kf: 1.4 Dette gir en maks avrenning med dagens utbygging på l/s.

13 Overvannsvurdering Skarvedalen 10 4 BEREGNING AV FRAMTIDIG AVRENNING For dagens situasjon er det lagt til grunn at nedslagsfeltet består av 20% tett flate. I dette ligger tak, asfalterte flater og områder med bart fjell. Andelen er satt skjønnsmessig ut fra studie av kart og erfaringsverdier fra tilsvarende områder. Som et estimat for framtidig andel tett flate brukes 0.5 eller 50%. Dette innebærer en økning på ca 300 daa med takflater og asfaltert område. Høyere andel tett flate gir raskere avrenning og mindre konsentrasjonstid. Beregning i henhold til Håndbok 018 viser at konsentrasjonstiden for feltet er ca 75 min. Ved 100 års-regn viser IVF-kurver for Arendal brannstasjon en dimensjonerende intensitet på 56 l/sha. Oppsummerte inngangsparametre til rasjonell formell: - Avrenningsfaktor C: Intensitet, i: 56 l/sha - Areal, A: 106 ha - Klimafaktor, Kf: 1.4 Dette gir en maks avrenning for framtidig situasjon på l/s.

14 Overvannsvurdering Skarvedalen 11 5 HYDRAULISK BEREGNING AV OVERVANNSSYSTEMET 5.1 Beregningsmodell Det benyttes programvaren EpaSwmm for beregning av kapasitet i kulvert og bekkeløp, fra kryssing Rykeveien og ned Steindalen. To avrenningsmodeller brukes: 1. Dagens situasjon: l/s i 100 min. 2. Framtidig situasjon: l/s i 75 min. Kulvertdimensjoner som er lagt inn i modellen er tatt fra befaring i området. Figur 13 Utsnitt av EpaSwmm-modell 5.2 Kryssing Rykeneveien Det er hentet høyder fra digitalt kartgrunnlag for å finne innløp og utløpshøyde for kulverten, som består av både ø1200 og ø800. Bunn innløp ligger på ca kote 14.2, utløp på Lengden er ca 100 m, som gir fall 29. Betongrør har ruhet 1.0 mm. Dette gir følgende kapasiteter ved fullt rør: Dimensjon ø1200 ø1000 ø800 Kapasitet l/s l/s l/s

15 Overvannsvurdering Skarvedalen Beregning av dagens situasjon Beregning med l/s viser at det er kapasitet i nettet, men det må påregnes noe oppstuving før kryssing Rykeneveien dersom denne overveiende består av ø800. Kritisk parti er i bekken nedover Steindalen. Her går bekken helt full ved l/s, men her medfører en oppstuving kun til at det går opp vann i kanten av atkomstveien. Kulverten (ø1000) nederst i Steindalen har teoretisk sett kapasitet, men er sårbar ved springflo, da vil utløpet være dykket. Dette fører igjen til mer oppstuving ved innløpet. 5.4 Beregning av framtidig situasjon Dette innebærer å beregne effekt av framtidig avrenning (5 700 l/s) på dagens nett. I denne situasjonen vil det bli oppstuving i forkant av kulverten gjennom Rykeneveien. Anlegget nedover Steindalen oversvømmes. Kulverten (ø1000) ut i Høllen har ikke kapasitet.

16 Overvannsvurdering Skarvedalen 13 6 AKTUELLE TILTAK Tiltak for å oppnå tilstrekkelig kapasitet i nettet kan deles i to kategorier: 1. Oppdimensjonere anlegget fra Rykeneveien ned til Høllen 2. Bygge fordrøyningsanlegg før påslipp til kulvert Rykeneveien 6.1 Oppdimensjonere anlegget fra Rykeneveien ned til Høllen Følgende forutsetninger er lagt inn i beregningsmodellen for å oppnå tilstrekkelig kapasitet for framtidig situasjon (5 700 l/s): Figur 14 Overvannsystem Skarvedalen Steindalen, oppdimensjonert Tiltaket vil bestå av: Oppdimensjonering del av kryssing Rykeneveien til ø1200, lengde ca 100 m. Utvidelse bekkeløp Steindalen til bunnbredde m, lengde ca 110 m. Oppdimensjonering utløp i Hølen til ø1400, lengde ca 100 m.

17 Overvannsvurdering Skarvedalen Bygge fordrøyningsanlegg før påslipp til kulvert Rykeneveien De to avrenningstilfellene (dagens og framtidig) er: 1. Dagens situasjon: l/s i 100 min. 2. Framtidig situasjon: l/s i 75 min. Dersom det tas sikte på at fordrøyningsanlegg skal kompensere for økt utbygging må man på sikt håndtere l/s i 75 min. Dette er differansen mellom dagens og framtidig situasjon. Videreført vannmengde blir da l/s. Dette tilsvarer et nødvendig fordrøyningsvolum på ca m 3. Fordrøyningsanlegg kan legges lokalt i forbindelse med hver enkelt utbygging, eller samles i eksisterende bekker eller vann Fordrøyning i bekker eller vann To områder peker seg ut som naturlige fordrøyningsanlegg : Mortensplasstjenn Skarvedalsbekken Mortensplasstjenn Figuren under viser beliggenhet og det lokale nedslagsfeltet. Overflatearealet for denne tjenna er ca m 2. Det lokale nedslagsfeltet er ca 49 ha, og omfatter den sørlige delen av Stoa industriområde. Grense lokalt nedslagsfelt Mortensplasstjenn Grense lokalt nedslagsfelt Figur 15 Mortensplasstjenn

18 Overvannsvurdering Skarvedalen 15 Utbygging i nedslagsfeltet vil føre til økt belastning på denne tjenna. Da vil et viktig tiltak være å se på muligheter for en forsiktig oppdemming av tjenna ved å kontrollere utløpet ned mot Skarvedalen. Overflaten i tjenna er vist på kartet med høyde 36.5, og Grubeveien rett nord for tjenna har laveste nivå på kote 38. Det er derfor grunn til å anta at man kan oppnå et magasin på mellom og m 3 i denne tjenna. Skarvedalsbekken Bunn kote 16.0 Bunn kote 14.2 Figur 16 Skarvedalsbekken Bekken i Skarvedalen fungerer allerede i dag som fordrøyning. Innløpet til kulverten er på kote Ca 300 m oppstrøms er bekkebunnen på kote 16. Terrengmodellen for området er benyttet for å beregne tilgjengelig oppstuvingsvolum i bekken og delvis inn på jordene i Skarvedalen, vist i figuren under. Figur 17 Tilgjengelig oppstuvingsvolum Skarvedalen

19 Overvannsvurdering Skarvedalen 16 Figuren viser at ved oppstuving til kote 17 er det tatt i bruk et volum på ca m 3. Ved kote 16.5 er det volum m 3. Det skraverte området i figuren under viser oversvømt område ved oppstuving til kote 17. Figur 18 Oversvømt område ved oppstuving til kote Lokale fordrøyningsanlegg ved hvert enkelt utbyggingsområde Ved å bygge fordrøyningsanlegg i tilknytning til hvert boligfelt vil man kunne redusere belastningen til Skarvedalen. Utfordringen i et kupert terreng er å holde kontroll på hvor vannet går. Fortrinnsvis bør lokal fordrøyning skje i forsenkinger i terreng, slik at man unngår problem med vedlikehold av sluk osv. Det er flere eksempler på at nedgravde fordrøyningsanlegg virker dårlig dersom vannet hindres å komme inn i rørsystemet. Hindringer kan være lauv og kvist, snø, slaps og is. Kommunen har etablert praksis med å kreve at det vurderes lokal overvannshåndtering ved utbygging av felt. Dette innebærer at det må i hvert enkelt tilfelle vurderes konsekvenser av overvannsmengdene i feltet.

20 Overvannsvurdering Skarvedalen Flomveier Det er i beregningene lagt til grunn gjentaksintervall på 100 år. Flom inntreffer imidlertid ikke bare ved nedbørsmengder med størrelser over det dimensjonerende gjentaksintervallet. Kombinasjon av nedbør sammen med snøsmelting, samt gjentetting av innløp til kulverter er noen av årsakene som kan medføre oversvømmelser. Oversvømmelse i Skarvedalen vil føre til at vannet strømmer over Rykeneveien og nedover Steindalen. To av bygningene i området er spesielt utsatt for flom. Bygningen i enden av Skarvedalen, vist med rød pil i figuren under, ligger utsatt til med hensyn til oppstuving over Rykeneveien. Kommunen har opplyst om at denne skal rives, og erstattes med en barnehage. Figur 19 Bilde tatt fra Rykeneveien mot Skarvedalen. Hus midt i bildet ligger utsatt til med hensyn til flom. Nederst i Steindalen ligger spesielt ett av bolighusene utsatt til, Steindalen 2, se bilde under. Figur 20 Bilde tatt oppover Steindalen. Hus til høyre ligger utsatt til med hensyn til flom.

21 Overvannsvurdering Skarvedalen 18 7 KONKLUSJON OG ANBEFALING Beregningene har vist at det er ikke ledig kapasitet i overvannssystemet fra Skarvedalen til Steindalen og Høllen. Innløpet til kryssing Rykeneveien står trolig fullt allerede i dag ved de største nedbørshendelsene. Kulverten gjennom Rykeneveien må undersøkes nærmere for å kunne bestemme kapasitet, ettersom innløpet er ø1200 og utløp ø800. Kapasiteten på denne gir føringer for størrelsen på eventuelle fordrøyningsvolum. Ved plassering av ny barnehage ved Rykeneveien må det tas hensyn til at bygg og uteområder ligger i flomutsatt område. Ved oppstuving over Rykeneveien vil vannstanden ligge på ca kote 19. Økning av dimensjonen for ledningen som går ut i Høllen vil redusere faren for flomskader på Steindalen 2. Man kan imidlertid ikke utelukke at en oversvømmelse kan skje, selv etter en kraftig oppdimensjonering. Et alternativ er å kjøpe huset og rive det. For å sikre trygg flomvei fra Skarvedalen ned mot Høllen bør kommunen derfor ta følgende i betraktning: Flomsikker høyde for nytt barnehagebygg Konsekvenser ved oversvømmelse for hus Steindalen 2. Det er tilgjengelig områder for oppstuving i Skarvedalen. Mortensplasstjenn vil være en viktig buffer for overvann fra nord-østre del av nedslagsfeltet. Vi anbefaler kommunen å gå videre med å se på muligheter for å bruke arealet rundt bekken i Skarvedalen for oppstuving. Teknisk sett vil dette innebære å lage en terskel med et utløp hvor man har kontroll på videreført vannmengde. Oppstuving vil føre til at jordene i Skarvedalen i ekstreme situasjoner blir oversvømt. Dette må avklares med grunneier. Ved utbygging av nye felt er det viktig å opprettholde praksis med å se på lokal overvannshåndtering. Dette fører til mindre belastning på systemet nedstrøms.

ÅMLI KOMMUNE VVA NEGARDEN FORPROSJEKT FORELØPIG

ÅMLI KOMMUNE VVA NEGARDEN FORPROSJEKT FORELØPIG ÅMLI KOMMUNE VVA NEGARDEN FORPROSJEKT FORELØPIG 23.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: VVA Negarden Oppdrag nummer: Oppdragsnr Rapportnavn:

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS PÖYRY NORWAY AS Postboks 62, (Hundskinnveien 96) N-1701 SARPSBORG NORGE Tlf. +47 69 97 34 00 Faks +47 69 97 34 99 E-mail: firmapost@poyry.no Ref.nr. Dato 14.12.15 (Revidert 28.04.2016) Side 1 (4) Rapporten

Detaljer

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Håndtering av overvann Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Innhold Nedbør og flom Transport av vannet Fordrøyning Flomveier Eventuelt Flom i utlandet.. Og her hjemme.. Problem eller ressurs? I mange år

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK NOTAT 31.12.2016 AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK INNLEDNING Notatet er utarbeidet for å belyse hvilke konsekvenser utvidelsen av fjelltaket vil få for avrenningen i området samt foreslå tiltak for å håndtere

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

FORSLAG - PÅKOBLING VA

FORSLAG - PÅKOBLING VA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603680-01 Figgjo skole Bistand planprogram og KU Dato: 31.10.2016 Skrevet av: Bjørn Salte Kvalitetskontroll: Anna Mellgren Revisjon: Revisjon 1 etter innkomne merknader fra høring

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene.

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Nasjonalt fuktseminar 2012 Oslo Teknologi for et bedre samfunn 1 Agenda Effektene av klimaendringer i kaldt klima Hva skjer

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-06-11 Skrevet av: Vebjørn Knotten og Roger Nilsen Kvalitetskontroll: Vidar Figenschou OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Overvannsberegninger for Fjerdingby

Overvannsberegninger for Fjerdingby Overvannsberegninger for Fjerdingby Sammendrag Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert avrenningen og dimensjonering

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute?

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Harald Norem Infrastrukturen må tåle å stå ute Harald Norem, Christen Ræstad og Joakim Sellevold Et kritisk blikk på den rasjonelle formelen viser

Detaljer

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave: 1 Dato: 2013-03-21 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave/dato: 1 /

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN DS1 Nonneseter-Kronstad - Overvannsberegninger Oppdragsnummer Dato Opprettet av Kontrollert av 15530105 16.09.2016 David T Frøystad Bengt Clausen Filnavn D00_100_not

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5. ABO PLAN & ARKITEKTUR Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016 STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE. MARS 6 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kleivane delfelt B VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 879 Oppdragsgiver: Versjon:

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Tiltak mot flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer 17. oktober 2007, Øyer

Tiltak mot flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer 17. oktober 2007, Øyer Tiltak mot flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer 17. oktober 2007, Øyer Trond Andersen, NORVAR (fagsekretær ledningsnett) Rapp. 144 skal revideres i høst > Ny SFT rapport om kompenserende

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Overvannshåndtering krever nye grep

Overvannshåndtering krever nye grep Overvannshåndtering krever nye grep Problembeskrivelse klimautvikling Hvilke hensyn skal tas i en tidlig planfase? Hvem skal ta ansvaret for god planlegging, og Finansiering av overvannsanlegg? 1 Trond

Detaljer

1 Innledning Grunnlag Dimensjonering Arealer Regnenvelopmetoden for beregning av nødvendig fordrøyningsvolum...

1 Innledning Grunnlag Dimensjonering Arealer Regnenvelopmetoden for beregning av nødvendig fordrøyningsvolum... NOTAT Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene 100. Temautredninger Dato: 2014-05-28 Skrevet av: Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Endre Langeland, Olav Schou Knutsen OVERVANNSVURDERING

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

NOTAT OVERVANN OG FORDRØYNING

NOTAT OVERVANN OG FORDRØYNING Oppdragsgiver: Time Kommune Oppdrag: 520520 Områderegulering med KU for bolig, næring og friområde på Ree og Svertingstad Del: Overvann og fordrøyning Dato: 2010-03-17 Skrevet av: Kjersti Tau Strand og

Detaljer

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING Beregnet til Totalentreprise Aurskog-Høland Helsehus Dokument type D04 - VA-Plan med overvannshåndtering Dato 20. januar, 2016 D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING AURSKOG-HØLAND HELSEHUS Revisjon 1 Dato

Detaljer

Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum.

Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum. Trondheim kommune VA - Norm Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum. Vedlegg 5 Sist revidert 30.05.2012 Side: 1 av 9 1 Beregning av overvannsmengder Ledningsanlegg dimensjoneres

Detaljer

FM Seminar om overvann 6. november 2014

FM Seminar om overvann 6. november 2014 FM Seminar om overvann 6. november 2014 Overvann på overflaten eller i rør? Oddvar Lindholm Institutt for matematiske realfag og teknologi NMBU Tegning: Petter Wang NIVA Prognoser for klimautviklingen

Detaljer

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lokal overvannshåndtering = god klimatilpasning Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lastes ned fra: vannportalen.no/rogaland Asplan Viak har utarbeidet håndboka på oppdrag fra Styringsgruppen i Jæren Vannområde.

Detaljer

VELDE PUKK AS REGULERINGSPLAN VELDE VA NOTAT 14. APRIL 2016

VELDE PUKK AS REGULERINGSPLAN VELDE VA NOTAT 14. APRIL 2016 VEDE PUKK AS REGUERINGSPAN VEDE VA NOTAT 14. APRI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Velde VA notat Oppdragsnummer: 2390 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 14. april 2016

Detaljer