Åpningstale No er vi her, no er vi sammen.det er godt å se dere alle sammen. Godt å vite at vi har et representativt og innsatsvillig årsmøte på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpningstale No er vi her, no er vi sammen.det er godt å se dere alle sammen. Godt å vite at vi har et representativt og innsatsvillig årsmøte på"

Transkript

1 1 Åpningstale No er vi her, no er vi sammen.det er godt å se dere alle sammen. Godt å vite at vi har et representativt og innsatsvillig årsmøte på plass. Et årsmøte som speiler bredde i medlemsmassen, et årsmøte med en god blanding av erfaring og fornyelse, noen er på fylkesårsmøtet for første gang. Særlig velkommen til dere. Utdanningsforbundet ble stiftet 2. oktober 2001 ved en fusjon mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. Vi har også en lang historie i våre røtter. For 120 år siden i 1889, ble Norges Lærerforening stiftet i Trondheim. 24 år etter, i 1913 falt det dødelige skudd ved Piene Mølle i Buvika. Der ble en streikende fagforeningssekretær skutt og drept av en streikebryter. Jeg nevner dette for å minne om at det har skjedd mye på 100 år i fagbevegelsens historie, også i Sør-Trøndelag. Det ligger mye kamp og lidelse bak det avtaleverket vi nyter godt av i dag. Vi bør tenke på dette, når vi som TV og medlemmer, forvalter avtaler som er kjempa fram over lang tid. Dette må vi ikke skusle bort! Framforhandla avtaler diskuteres ikke, de praktiseres! Men nå skal vi ikke gjengi fortida, men planlegge framtida. Vi har pr. i dag brudd i forhandlingene på to av våre tariffområder - stat og kommune. Meklingsfristen går ut 23. mai. Jeg nøyer meg med å kommentere bruddene med at kompetanse, kvalitet, og utdanning må verdsettes. Kommunene sier rett ut at de ikke vil konkurrere med privat sektor når det gjelder lønn og rekruttering. Det er sterke signal om arbeidsgivers og samfunnets verdsetting av den enkelte tilsatte og hele yrkesgrupper sitt arbeid. Offentlig sektor blir fortsatt sett på som en utgiftspost, ikke som verdiskaping. «Vi utdanner Norge» så kort kan det uttrykkes. Det store oppdraget og hva som trengs for å løse det bør være gjennomgangstonen disse dagene. Utdanning har vært sak nummer en i alle valgkamper det siste tiåret. Nettopp derfor vet vi, betre enn de fleste, at det er det som skjer mellom valgene som faktisk betyr noe. Og der har det ikke skjedd nok! Sterkere sammen, sa vi på samlingskongressen i Vår felles reise starta der. Om vi har lyktes godt nok med å bygge den store og viktige fagforeninga er et betimelig spørsmål etter 10 år. Vår anledning til å være med å stikke ut kursen videre er her og nå. «Nye utfordringer krever økt slagkraft» sa vi da vi starta samlingsprosessen. Vi var spesielt opptatt av å sikre de økonomiske, rettslige og faglige interessen til medlemmene våre. Dette var viktig og er fortsatt det viktigste! Men ikke nok. Bølger av internasjonale trender slår inn over landet og skaper nye debatter. Vi blir solid utfordra på innhold og kvalitet. Vi har som mål å være premissleverandør for den utdanningspolitiske og samfunnspolitiske debatten. Har vi fått til det? Er vi i ferd med å ta den posisjonen nå? Er vi tydelige forsvarere av både kvalitet i utdanningssystemet og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår for oss som arbeider der? Bør vi tenke ikke bare sterkere sammen, men Sterkere sammen også som profesjon? Vi vet at Utdanningspolitiske saker og profesjonsspørsmål engasjerer i seg selv, men også fordi de peker på hva slags samfunn vi ønsker oss. Utdanningssystemet speiler samfunnet, men virker også tilbake og former samfunnet. Når ulike samfunnsaktører har ambisjoner og høye mål, snur de seg mot barnehagen, skolen, og høyere utdanning. Det synes som om politikere tror at

2 2 skolen kan gis alle oppgavene som andre aktører ikke kan løse, eller at barnehagen med tidlig innsats, skal ordne alt der foreldre eller andre kommer til kort. Utdanningssystemet har stor betydning for både enkeltindivid og samfunnsutviklinga. Hvordan barnehage, skole, høyere utdanning og støttesystemene fungerer, er nært knytta til egen livskvalitet, både under utdanninga og resten av livet. Det er ikke mulig å diskutere sosial rettferdighet og utvikling, bærekraft og stabilitet uten å sette dette i sammenheng med utdanningspolitikken. Utdanning er grunnlaget for demokrati og velstand, for likeverd og sosial rettferdighet, altså et verdispørmål. Utdanningssystemet utsettes for endringer. Norge er sterkt påvirket fra OECD innafor utdanningsområdet. Det legges ensidig vekt på krav om å styrke konkurranseevnen. Det er derfor ikke alltid de demokratisk vedtatte målene og samfunnsmandatene som blir retningen i utviklingen. Vi som arbeider i barnehage, skole, faglig administrativt støttesystem, på høgskole og universitet opplever motstridende krav, dilemma og lojalitetskonflikter på grunn av disse motsetningene. Forventninger til system, institusjoner og yrkesutøvere kommer i strid med etiske normer og profesjonen sitt samfunnsansvar. Utdanningspolitisk kunnskap og bevissthet er derfor grunnleggende viktig for profesjonen og Utdanningsforbundet når vi skal foreta riktige individuelle og kollektive valg. Skolen og barnehagen er undervurdert som del av velferdsstaten. Vi kan ikke snakke om en velferdsstat uten et velfungerende utdanningssystem med like rettigheter for alle. Barnehagen og skolen er preget av økt mangfold. Det gir store muligheter og samtidig utfordringer. Her blir samfunnets viktigste fellesskap organisert under ledelse av pedagoger. I en tid med store endringer og utfordringer, nasjonalt og internasjonalt, er tryggheten for individet og den sosiale stabiliteten som blir sikret gjennom dette, en helt avgjørende forutsetning for demokrati og samfunnsbygging. Den siste tiden har aktualisert svært grunnleggende faglige og utdanningspolitiske problemstillinger. Internasjonalt er nyhetsbildet prega av den europeiske økonomiske krisen, nedbygging av pensjonsordninger og andre velferdstjenester, reduksjon i lønna for mange arbeidstakere, stigende folkelig frustrasjon, populistiske politikere med enkle løsninger får fotfeste. Vi ser fremveksten av totalitære ideologier både i Vest og Øst-Europa. En hel generasjon unge europeere, mange høyt utdanna, står i fare for å bli livsvarig utestengt fra arbeidslivet. Enorme frafall ikke bare i vgo, men også i grunnskolen, en sviktende tillit til systemene en generasjon uten håp. Venstresidas løsninger har mista oppslutning. Ingen overdrivelse å si at Europa skjelver! Spørsmålet er hvordan og hvor sterkt dette vil ramme vårt politiske system og derigjennom vårt utdanningssystem. Gjennom enkel retorikk får vi presentert «kvikk fiks» løsninger på komplekse utfordringer som får økende tilslutning. I vårt eget lille land har de forferdelige terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet ført til at mange nå stiller spørsmål til om hvordan vi har og hvordan vi framover bør forvalte de overorda målene for barnehage og skole. Utdanningssystemet, arbeidstakerrettigheter og samfunnsstrukturen er gjensidig avhengig av hverandre. Vi som TV må derfor være aktive i vårt arbeid for å sikre et profesjonelt

3 3 handlingsrom og yte motstand der styringsverktøyet til arbeidsgiver er i strid med samfunnsmandatet. Det er i de senere årene etablert flere partnerskap eller intensjonsavtaler gjennom tre parts samarbeid mellom blant andre KS, Staten og Utdanningsforbundet. Intensjonsavtalene inngår sentralt som forpliktende for partnerne. Videreutdanningsstrategien, som er en del av Gnist partnerskapet og nå etter hvert Glød, kan nevnes som eksempel. Utfordringa vår og for lokale tillitsvalgte er at det ikke er samsvar mellom virkelighet og de gode intensjonene. For våre medlemmer er det problematisk når gode intensjoner sentralt ikke følges opp lokalt. Det skaper forventninger på feil grunnlag og bekrefter manges oppfatning om at ord ikke er nok, for her må det handling til. Vi opplever stadig oftere at avtaler som inngås sentralt, for eksempel veiledning av nyutdanna lærere i skole og barnehage, ikke fører til enighet om konkrete avgjørelser. Avgjørelsene blir da oftest sendt ned til lokale parter for å finne gode løsninger. Dette er i tråd med både sentrale og lokale myndigheters ønske om at det skal gis større handlefrihet og rom for handling lokalt. For Utdanningsforbundet er ikke dette i tråd med intensjonen. Vi ønsker gode sentrale og kollektive avtaler som ikke skaper forskjeller basert på den enkelte kommunes økonomi eller vilje. Prioriterer vi arbeidet i partnerskapene for høyt? Bør vi jobbe for at intensjonsavtaler avvikles dersom de ikke oppleves som like forpliktende for alle parter på alle nivå? Samarbeides det for mye med de som utgjør vår motpart i arbeidslivet? Tar vi for få kamper? Etter bruddet i arbeidstidsforhandlingene for skoleverket i januar fyrte vi løs med profesjonsargumentasjon overfor KS i ordelag som vi ikke har vært i nærheten av på mange år. Hensikten var å få KS tilbake til forhandlingsbordet og det oppnådde vi! Var vi her på sporet av en ny strategi i to beins - tenkninga? Er kampen for lønns- og arbeidsvilkår synonymt med kampen for profesjonen? Er det nettopp dette spenningsfeltet som er det rommet vi må inn i for å komme videre? Det evige spenningsfeltet mellom kamp og profesjon! Noe alle våre medlemmer har til felles er å stå i ansvaret i det daglige, Ansikt til ansikt ansvar. Vi har ikke lov til å gi oss, vi skal stille krav på vegne av våre medlemmer og barn, elever, studenter. Så får vi heller tåle å bli kalt uansvarlig. Det betyr at Utdanningsforbundet ikke har noen kvilesteiner å tilby sine tillitsvalgte framover. For å nå våre felles mål er det viktig at vi har engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som merker dette. Makten, både politikk og forvaltning er skjøvet oppover og nedover. Opp til OECD og ned til det kommunale selvstyret, gjerne helt ut til den enkelte arbeidsplass. Dette skaper uklarhet mellom stat og kommune. Det har ikke minst skapt et mantra om at det lokale handlingsrommet er det eneste saliggjørende. Statlig styring og kommunalt selvstyre er tema i St.meld Stat og kommune - styring og samspill. I meldinga er rammestyring og et sterkt lokalt folkestyre et hovedprinsipp. Lokaldemokratiet står sterkt i meldinga, så sterkt at det vil rokke ved sentrale prinsipp som likeverdighet og rettssikkerhet. Vi må som svar på dette fortsatt stå på at nasjonal styring må sikre et likeverdig tilbud. Da Gro Harlem Brundtland var statsminister forklarte hun lokalt selvstyre som: "Frihet til å oppfylle nasjonale mål" (sitat). Frihet! I dag blir den sterke motstanden mot nasjonale standarder fra lokale og sentrale myndigheter, begrunnet med at de begrenser friheten og oppleves som en tvangstrøye. Staten gir rettigheter, med forbehold om kommuneøkonomi.

4 4 Fordi det i realiteten ikke finnes noen klar eller forståelig ansvarsfordeling mellom sentrale og lokale myndigheter på utdanningsområdet, opplever folk flest at sentrale og lokale politikere skylder på hverandre når tilbudet ikke holder forventet kvalitet. Av den grunn er både sentrale og lokale politikere i ferd med å miste troverdighet. Det er vanskelig å forstå at en kjerne i det lokale selvstyret skal bestå i retten til å nedprioritere en sektor eller oppgaver som er høyt prioritert på sentralt nivå, særlig når dette handler om noe så grunnleggende som retten til en god opplæring. Vi skal ta ansvar, også når det koster, stå imot moteretninger som bryter med det faglige eller etiske grunnlaget for lærergjerninga. (Sak om profesjonen på torsdag) Å sikre medlemmene et godt arbeidsmiljø er en av Utdanningsforbundets viktigste oppgaver, noe som uttrykkes i vedtatt politikk. Det er urovekkende, men ikke overraskende at Arbeidstilsynet gjennom sin nasjonale tilsynssatsing «Med skolen som arbeidsplass», rettet mot grunnskoler og videregående skoler, har avdekket manglende systematisk, lovpålagt HMS arbeid. Det er urovekkende at Arbeidstilsynets prosjekt i barnehagen, «Føre var», også avdekker et stort forbedringspotensial knyttet til systematisk HMS arbeid. Det er urovekkende at mangler knyttet til HMS- arbeid avdekkes samtidig som HMS har fått et sterkere fokus i IA avtalen. Det er urovekkende at høgskoler og universitet i stor grad gjør bruk av midlertidige tilsettinger også der behovet er faste tilsettinger. På dette området tror jeg vi står overfor langt større utfordringer enn vi aner! Det blir hevdet at vår beste Folkehelselov er Arbeidsmiljøloven. I denne loven sikres vernet til den enkelte. Vi ser stadige forsøk på å endre maktbalansen mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene med begrunnelse i denne viktige loven. Knut Arild Hareide fra Krf. vil «myke» opp Arbeidsmiljøloven, Frp. hevder at begrepet «arbeidstid» er modent for revisjon, flere politikere ønsker større muligheter til midlertidige tilsettinger og er frekke nok til å begrunne dette i at det gir fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker! FNs arbeidslivsorganisasjon ILO, hevder at midlertidige ansettelser medfører store ulemper for arbeidstakerne. Midlertidig ansatte får lavere lønn, dårligere stillingsvern, liten tilgang til kompetanseheving og dårlig tilgang på sosiale goder. Arbeidstakere med slike ansettelsesforhold er sårbare under økonomiske nedgangstider. De har dårligere stillingsvern og de har dårligere økonomisk evne til å tåle arbeidsledighet. Regjeringa har også i to omganger forsøkt å skape tvil om sykelønnsordninga. Først gjennom «Valla prosessen» og prosessen sist i 2009/10. Det skal utrolig lite til før dette flammer opp igjen, kanskje allerede ved kommende Stortingsvalg. Appetitten for omkamp om pensjonsavtalen i offentlig sektor er også stor i den sittende regjeringa. Hva skjer ved et ev. regjeringsskifte? Mye tyder allerede på at valgkampens viktigste sak blir regjeringsalternativet. Heller ikke her finnes kvilesteiner eller hvileskjær for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Når noen fylkesledere ble spurt av bladet Utdanning ifm 10-år i fusjon, om hvilke utfordringer vi så for oss framover, så uttalte jeg at vi har et stort uutnyttet potensiale i forhold til styrken. Med det mener jeg at altfor mange prinsipielle kamper nå må utkjempes lokalt, på den enkelte arbeidsplass i lokallag, kamper som vi har styrke nok til å ta kollektivt! Jeg tror vi må gjøre noen tydelige veivalg og prioriteringer. Jeg tror også vi må hjelpe hverandre med å skape et eierforhold til egen politikk og i større grad ansvarlig gjøre alle nivå i organisasjonen når det gjelder implementering og praktisering av denne.

5 5 Hvem er så Utdanningsforbundet? Dette er selvfølgelig et retorisk spørsmål. Utdanningsforbundet er selvfølgelig deg og meg, den tillitsvalgte og hvert medlem, fylkesstyret, sentralstyret og forhandlingsutvalg. Vi har hver våre roller og det beste alle kan gjøre for å definere seg som en del av organisasjonsdemokratiet, er å delta i meningsutveksling og utforming av organisasjonen sin politikk og i neste omgang gi støtte til de som har fått sine roller som tillitsvalgte, valgt i tillit. Har du noe å si, får du noe å si! Vi skal også som TV tørre å stille krav til egne medlemmer, forplikte hvert enkelt medlem på vår politikk og kreve at inngåtte avtaler følges også når det i øyeblikket er mest bekvemt for den enkelte der og da å «gå rundt». Siden vi fusjonerte har medlemstallet økt fra medlemmer til godt over I eget fylke fra ca 6000 til i dag 8950, snart 9000, en klar økning. Antall er en tin, det er imidlertid engasjementet gjør oss sterkere sammen! Vi har behov for en klar retning - Rett sak på rett nivå til rett tid! Vi må stå for noe for ikke å falle for alt! Under årsmøteforhandlingene disse dagene ønsker jeg oss god dialog «i samme øgonhøgd» Jeg håper på og ønsker oss alle, friske debatter, utfordrende synspunkt, varm støtte og nødvendig motstand. La dette prege disse dagene vi skal ha sammen. Lykke til med diskusjoner og vedtak! Fylkesårsmøtet 2012 er med dette åpnet.

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

«Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Ledertrøya ikke på deling. Ny eierskapsmelding. Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010

«Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Ledertrøya ikke på deling. Ny eierskapsmelding. Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010 A Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010 Ledertrøya ikke på deling Side 7 Ny eierskapsmelding... Side 26 Aspekter nr 4:10 «Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Side 29 Spekter

Detaljer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Fafo-notat

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold

En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fylkesstyrets innstilling til vedtak: En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold Årsmøtet

Detaljer

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Sak 10 Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Profesjonsetikk og utdanningspolitikk henger uløselig sammen. Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst den etiske rammen vi opererer innenfor og kunne

Detaljer

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Innhold Forord 3 1 Hvorfor en strategi for arbeidskraft og rekruttering 5 1.1 innledning 5 1.2 Mål for strategien 7 1.3 Arbeidskraftsituasjonen

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Vi viser til YS høringsdokument for identitets- og organisasjonsprosjektet Synlighet, vekst og politisk slagkraft. Finansforbundet ser svært

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Ja, vi elsker... Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad. Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen

Ja, vi elsker... Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad. Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad Det er en grunnleggende tro på den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. På tvers av de klassiske motsetningene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om?

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2015 SAMFUNNSVITEREN. Fagbevegelse i rufsete farvann? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2015 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2015 SAMFUNNSVITEREN. Fagbevegelse i rufsete farvann? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2015 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2015 SAMFUNNSVITEREN Fagbevegelse i rufsete farvann? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2015 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Fagbevegelse i rufsete farvann? Gunn Kvalsvik

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader: 2918 Møte torsdag den 4. mai kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 74): 1. Redegjørelse av kirke-, utdannings- og forskningsministeren om utdanningspolitikken 2. Redegjørelse av kommunal-

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Gjenreis respekten for kunnskap: Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Venstres skolepolitiske manifest Venstre tar ansvar for skolen For Venstre er det en viktig demokratisk

Detaljer