DSB/Beredskap Geir Hollup Miljø Bjørn K Gudevold Landbruk Sverre Saxebøl. Barnehageutdanning. Karianne Åsheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DSB/Beredskap Geir Hollup Miljø Bjørn K Gudevold Landbruk Sverre Saxebøl. Barnehageutdanning. Karianne Åsheim"

Transkript

1 1 Fylkesmannen i Østfold oppdatert /26.04./15.05./29.05./06.06./14.06./17.06./14.07./02.08./04.09./12.09./18.09./ AaS Rammeplan for statlig tilsyn og kontroll med kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune 2013 Fylkesmannen,, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,, Arkivverket Statsarkivet i Oslo, Statens kartverk,, Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Rammeplanen kan endres under året og vil da bli ajourført. Tidspunkt for tilsyn avtales i hvert enkelt tilfelle og Fylkesmannens tilsyn framgår av fylkesmannens tilsynskalender. Aremark Vår Statsarkivet Nasjonale prøver skriftlig *Aremark helsesenter I *Aremark skole *Helse--barnevern overordnet tilsyn *Fosbykollen sykehjem HMS Askim Vår Helsestasjoner barn 0-6 år *Familievern Indre *Tilsyn med tjenester til eldre Eidsberg Vår * Hjemmetjeneste. i bofellesskap * Helsestasjoner barn 0-6 år Statsarkivet * Tvang og makt overfor utviklingshemm. kap 9 den Fredrikstad Vår Statsarkivet Kartverket *Psykisk helsevern barn unge BUP *Familievern Sør *NAV Kvalifiseringsprogr 10.,11. og *Tjeneser rusavhengig og psykisk lidelse rop Felles nasjonalt tilsyn stedlig 3 skoler Nasjonale prøver skriftlig Barnehage stedlig uke 39 *Felles nasjonalt tilsyn oppfølging stedlig *Spesialundervisning stedlig og AHSA interk. renseanlegg *Askim ungdomsskole *Eidsberg ungdomsskole *Edwin Ruuds omsorgssenter Hjemmebaserte omsorgstj *Kloakkrenseanlegg Mysen vgs Teknisk drift - 3 tilsyn K1 Teknisk drift avd.natur K1 *Østfold fagskole Boveiledningen syd K4 *Fr.stad kommune seksjon helse og velferd *Åpen omsorg i Onsøy *Borge sykehjem *Rolvsøy sykehjem Løkentunet Bo- og Servicesenter listeria vår eller Sentralkjøkkenet Listeria vår eller *Politisk styring og sentraladministrasjon *Pleie og omsorg - tjenestetrapp *Oppfølging av politiske vedtak *Dokumenthåndtering *IT *Forvaltning drift og vedlikehold *Rusmiddelbrukere *Internkontroll

2 2 *Kvernhuset ungdomssk *Onsøyheimen sykehjem *Gressvik sykehjem *Emil Mørchs Minne *Glemmen sykehjem *Glemmen vghs *Smedbakken sykehjem *Fjeldberg sykehjem *Solliheimene sykehjem *Torsnes sykehjem *Fr.stad kommune hj.sykepleie syd *Fr.stad kommune hj.sykepl. nord *Fr.stad kommune hj.sykepleie vest *Fr.stad kommune hj.sykepleie øst Råkollvveien 16 utdanning og oppvekst Smaragdveien 24 utdanning og oppvekst Parkveien 1 utdanning og oppvekst Fr.stad kommune utdanning oppvekst Enhusveien 44 utdanning og oppvekst I Halden Vår * NAV Barnefamilier og økonomisk støtte *n som barnehagemyndighet * Helsestasjoner barn 0-6 år * ns oppfølging av barn i fosterhjem Barnehage stedlig *Rett til barnehageplass Rokke avfallsanlegg *Rokke avfallsanlegg *Brygga Omsorgsbolig HMS *Rådmannskontoret , *Helsestasjon HMS *Halden sykehjem *Karrestad sykehjem Sentralkjøkkenet Listeria vår eller *Offentlige anskaffelser

3 3 *Iddebo sykehjem *Rådmannskontoret , *Sentrum hjemmebaserte tjenester Solheim senter I Hobøl Vår FMs kommunedialog *NAV Barnefamilier og økonomisk støtte *Tilsyn med tjenester til eldre Hvaler Vår Statsarkivet ns oppfølging av barn i fosterhjem Barnehage stedlig * ns helsestasjon HMS *Knapstd berne- og ungdomsskole *Overordnet nivå i pleieomsorgssektoren *Sentral stab HMS *Omsorgstjenesten avdeling sykehjem *Pleie og omsorg ressursstyring (viderefører fra 2012) *Spesialundervisning *Kvalitet i pleie og omsorg *Dokumenthåndtering Marker Vår Bommen Marker kom. avløpsanlegg. FMs kommunedialog Moss Vår *NAV Økonomisk støtte barnefamilier * Helsestasjoner barn 0-6 år *Introduksjonsloven uke 18.og *Spesialundervisning stedlig uke 48 Felles nasjonalt tilsyn oppfølging stedlig Barnehage stedlig uke 37 *Introduksjonsloven uke *Beredskap * Moss avløps anlegg Kambo *Moss avløpsanlegg Fuglevik *Solgård avfallsplass *Helse-sektoren overordnet HMS *Marker bo- og servicesenter *Marker skole Kirkebakken vgs *Bytårnet skole *Verket skole *Hjemmebaserte tj *Sentraladm *Nøkkeland skole *Peer Gynt helsehus *Melløsparken sykehj Marker Bo- og Service-senter, hovedkjøkken og avdelingskjøkken listeria vår eller Orkerød sykehjem listeria vår eller *Skole bruk av vikarer *Sosialstønad *Dokumenthåndtering *Internkontroll *Utviklingshemmede brukere ( ) Rakkestad Vår *Legetjeneste Skautun sykehjem

4 4 FMs kommunedialog Rygge Vår ns oppfølging av barn i fosterhjem Spesialundervisning stedlig 2 skoler uke *Folkehelse *Rygge avløpsanlegg Fuglevik Rømskog Vår Nasjonale prøver skriftlig FMs kommunedialog Råde Vår FMs kommunedialog *Rakkestad ungdomsskole *Sentraladministrasj *Skautun sykehjem *Hjemmebaserte tj *Virksomhet sykehjem og hjemmebaserte tj *Hjemmebasert omsorg Tverrveien *Ekholt skole Halmstad barne- og ungd.skole *Sentraladm *Ryggeheimen bo- og servicesenter Øråsen barne og ungdomsskole *Helse- og sektoren overordnet HMS *Helse og omsorg HMS listeria - vår eller I *Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk *NAV Samarbeid og måloppnåelse *Startlån ( ) *Byggesaksbehandling *Psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge *Tjeneser rusavhengig og psykisk lidelse rop * Tvang og makt overfor utviklingshemm. kap 9 den Sarpsborg ** Vår Nasjonale prøver skriftlig *Råde Bo- og servicesenter avd sykehjem *Pleie og omsorg, overordnet nivå *Pleie-omsorgstj. Hjemmebasert *Tindlund ungdomsskole *Sentraladm Team Tingvoll Kjøkken Sentralkjøkkenet Listeria vår eller *IKT ( ) *Styring av investeringsprosjekter *VAR *Brannvesen *Barnevern *Tjeneser rusavhengig og psykisk lidelse rop Folkehelse *Beredskap *Gatedalen miljøanlegg *Kalnes vgs *Internkontroll *Utskrivningsklare pasienter

5 Skiptvet Vår ns oppfølging av barn i fosterhjem Barnehage stedlig *Kirkelund skole *Helse-omsorgssekt overordnet HMS *Sollia sykehjem HMS Statsarkivet Beredskap I *Fosterhjem Spydeberg Vår FMs kommunedialog Felles nasjonalt tilsyn oppfølging stedlig Statsarkivet NAV Kvalifiseringsprogr *Tjeneser rusavhengig og psykisk lidelse rop Trøgstad Vår Barnehage stedlig Statsarkivet *Trøgstad kommune Folkehelse *Helse-omsorgssekt overordnet HMS *Sentraladm *Grintun aktiv. og rehabiliteringssenter *Trøgstad ungdomsskole *Trøgstadheimen bo- og service -HMS Trøgstadheimen listeria vår eller *Tjenesteutøvelse i barnevernet *Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger Våler Vår Statsarkivet *Eierskapskontroll Alle kommunene Sykehus Sykehuset Østfold HF Østfold fylkeskommune vår Vår *FM Beat for Beat *proposisjonen Medio mai *Statsbudsjettet medio oktober *konf Felles nasjonalt tilsyn stedlig 3 skoler Beredskap *Kirkebygden barne- og ungdomssk *Helse- og etaten overordnet *Våler sykehjem * Hjemmesykepleie Vår Kirkeparken vgs *Malakoff vgs *Glemmen vgs HMS

6 6 personopplysninger *Kalnes vgs *Mysen vgs I Kommentarer: Fylkesmannens tilsyn med kommunesektoren er en del av den statlige styringen. Tilsyn og veiledning skal medvirke til at befolkningens rettigheter blir ivaretatt og at kommunens tjenesteyting utføres innen de rammer som fremkommer av lov og regelverk. Fylkesmannen fører tilsyn med både kommuner og fylkeskommunen. Endelig avtalte datoer for besøk/tilsyn finnes i tilsynsmyndighetens aktivitetskalender Fylkesmannens styringsdialog omfatter politisk og administrativ ledelse (angitte datoer er forslag) Fellesmøter med kommunene: proposisjonen (samarbeid med KS) Erfaringskonferansen Beat for Beat om modernisering og utvikling i kommunene Ca Statsbudsjettet 2013 (samarbeid med KS) Fylkesmannens kommunekonferanse Helse- og området Kontaktperson: Foreløpig tilsynsplan for Helse- og avdelingen. Dette er en totaloversikt over de planlagte tilsynene på områdene barnevern, helse- og omsorg og e tjenester i NAV. I tillegg kommer hendelsesbasert tilsyn (tilsynssaker) overfor virksomheter (kommuner, helseforetak og private virksomheter). Her snakker vi om rundt 200 tilsyn i året - mer eksakte tall senere. Tilsyn med helse- og omsorgstjenester: (volumkrav 22, hvorav 5 med spesialisthelsetjeneste.) spesialisthelsetjenesten regiontilsyn Tilsyn med lov om e tjenester i NAV: 5 (+4) (volumkrav 6) Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjeneste: 3 (volumkrav 3) Tilsyn med barneverninstitusjoner, ikke krav om systemrevisjon. Andre tilsyn på - og barnevernsiden: Stedlig tilsyn ved vedtak om tvang og makt overfor utviklingshemmet Barneverninstitusjoner: Individtilsyn etter særskilt plan. Barneverninstitusjoner: Virksomhetstilsyn: 4 ns krisesentertilbud Familievern Indre Ø (Moss, Askim) og Sør (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden) Barnehage utdanning Kontaktperson: Fylkesmannen vil i 2013 gjennomføre tilsyn på følgende områder:

7 Utdanning: Felles nasjonale tilsyn Opplæringsloven kap. 9a Egeninitierte tilsyn med spesialundervisning opplæringsloven kap.5 Tilsyn med prioritert område ( skriftlige): Gjennomføring av nasjonale prøver Hendelsesbaserte tilsyn 7 Barnehage: Barnehageloven på tema tilsyn, pedagogisk bemanning, dispensasjon og godkjenning Skriftlige tilskuddskontroller på følgende områder: Investeringstilskudd, tilskudd til midlertidige lokaler og tilskudd til bedre språkforståelse. Hendelsesbaserte tilsyn Kontaktperson: A For 2013 er planen å gjennomføre (foreløpig plan) Landsdekkende kontrollaksjoner: Kjemisk/elektronisk overflatebehandling (galvano) i april Mottaksanlegg for farlig avfall i september Fyringsanlegg for rene brensler i oktober/november Regionale aksjoner: Returmetall i mai Deponier i august B Frekvensbaserte tilsyn: AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg Bommen Marker kommunalt avløpsanlegg Moss avløpsnett i Kambo(Movar) avløpsanlegg Moss avløpsnett i Fuglevik(Movar) avløpsanlegg Rygge avløpsnett i Fuglevik(Movar) avløpsanlegg Gatedalen miljøanlegg Solgård Avfallsplass Beredskap Kontaktperson: Geir Henning Hollup Tilsynet gjennomføres i år med fokus på 2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, i forskrift for kommunal beredskapsplikt. Relevante dokumenter sendes inn før tilsynsdagen. Tilsynet gjennomføres innenfor en tidsramme på 3 timer. DSB gjennomfører tilsyn med kommunale brannvesen men skal ikke ha slike tilsyn i Østfold i kontaktperson: Fylkesmannens kontrollplan med landbruksforvaltningen i kommunene vil foreligge ultimo mars. I oppdraget for 2013 inngår forvaltningskontroll i samme størrelsesorden som tidligere år. Det tas sikte på besøk hos 2-3 landbrukskontor i Kontaktperson: Per G. Davidsen Arbeidstilsyn skal i hovedsak føre tilsyn innen helse- og, renhold, ny i arbeidslivet (ungdom), dumping, innleie og utleie av arbeidskraft, støy, kjemisk og biologisk eksponering, ulykkesforebygging, arbeidsulykker, byggherreforskriften, landbruk, dykking.

8 Det er særlig innen helse- og området tilsynene vil bli ført i kommunene som en oppfølging av tidligere tilsyn. Vigdis Tingelstad er prosjektleder (tlf.: ). Kontaktperson: Viser til brev fra : På landsbasis skal det føres tilsyn med produksjonskjøkken som leverer direkte eller via avdelingskjøkken til sluttbrukere som tilhører sårbare grupper. Prosjektet omfatter spiseklar mat og testes for listeria. På landsbasis skal det føres tilsyn med minst 500 virksomheter. I Østfold vil 9 kommuner bli berørt. Se 8 Kontaktperson Hallstein Hussand har ikke planlagte tilsyn med kommunesektoren i Østfold første halvår Det er ikke tatt stiling til tilsyn andre halvår. Resultatet av kommuneundersøkelsen i om internkontroll og informasjonssikkerhet viser at bare 52% av kommunene oppgir at de har et dokumentert system for internkontroll. Som oppfølging arbeider med blant annet å vurdere regelverkets hensiktsmessighet overfor kommunene vurdere om kravene er rimelige, om de bør forenkles og om det bør gis mer konkrete anvisninger om hva som kreves for å oppfylle regelverket. utvikle kontakten med relevante samarbeidsparter for å bidra til ny fokus på kommunenes tilnærming til regelverket. Kontaktperson: - skal ha tilsyn med kommunes matrikkellovarbeid. Formålet er å undersøke om kommunene ivaretar sitt ansvar som lokal matrikkelmyndighet føring av bygningsinformasjon, adresse, oppmålingsforretning, krav om retting, krav om innsyn og behandling av matrikkelopplysninger i egen administrasjon. Kartverket har varslet tilsyn i Østfold Fredrikstad den 24. og 25. april. Statsarkivet Kontaktperson: tlf Statsarkivet i Oslo har ved brev varslet tilsyn med kommunene Aremark (26.02.), Fredrikstad (09.04.), Hvaler (07.05.) og Våler (16.04.) Statsarkivet vil også ha tilsyn med fire kommuner til en og kommer tilbake til dette. Østfold kommunerevisjon: Kontaktperson: (Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg) Indre Østfold kommunerevisjon IKS: Kontaktperson: (Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler) I tillegg til de prosjektene som er satt opp skal det være oppfølgingsrapporter i alle de 11 kommunene..

Barnehageutdanning. DSB/Beredskap Geir Hollup Miljø Bjørn K Gudevold Landbruk Sverre Saxebøl. Karianne Åsheim. renseanlegg

Barnehageutdanning. DSB/Beredskap Geir Hollup Miljø Bjørn K Gudevold Landbruk Sverre Saxebøl. Karianne Åsheim. renseanlegg Fylkesmannen i Østfold oppdatert 29.01./20.02.2013 AaS 1 Rammeplan for statlig tilsyn og kontroll med kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune 2013 Fylkesmannen, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Direktoratet

Detaljer

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE -

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Gjennomføring av analysen... 2 3 Om Larvik kommune... 3 4 Risikoanalyse... 4 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 Der de vedtatte tiltak er tatt inn Vedtatt av kommunestyret 11.12.14, sak 43/14-0- Innhold... - 0 - RÅDMANNENS KOMMENTARER... - 2 - Statsbudsjett... - 2 - Statsbudsjettets

Detaljer

KOMMUNEPLAN Langsiktig del 2005-2014

KOMMUNEPLAN Langsiktig del 2005-2014 Sak: 02/01283 Sak: Arkiv: 02/01283 141 Arkiv: 141 KOMMUNEPLAN Langsiktig del 2005-2014 REVIDERT FORSLAG 7. FEBRUAR 2005 INNHOLD 1. FORORD...3 2. SAMMENDRAG...4 3. MÅL FOR UTVIKLINGEN I KOMMUNEN...5 3.1

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rygge kommune Årsrapport 2010

Rygge kommune Årsrapport 2010 Rygge kommune Årsrapport 2010 Rygge kommunes visjon; «Rygge skal være en selvstendig, landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle». Kommunens virksomhet 3 Politisk

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg Økonomi- og strategiplan 2015-2018 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Heidi Vildskog FE - 100 14/916 Saksnr Utvalg Type Dato 42/2014 Formannskap PS 05.06.2014 Kommunestyre PS

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Trøgstad Bo-Servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr.

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. 4/14 Behandling: Møteprotokoll fra eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

Årsmelding 2014. + 1 Helsefagarbeider lærling Fra 1. april er renhold lagt til teknisk

Årsmelding 2014. + 1 Helsefagarbeider lærling Fra 1. april er renhold lagt til teknisk Årsmelding 2014 Tjenestested: Helse og omsorg 1. Beskrivelse av seksjonen/området Tall pr 31.12.2014 Årsverk Antall ansatte Antall brukere 22 40 17 beboere 40 hjemmeboende + 1 Helsefagarbeider lærling

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 21.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300034-1 Randi Blystad og Lars Normann Mikkelsen Revisjonsref: Tlf.: FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement.

asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement. S A M H A N D L I N G I Ø S T F O L D DIALOGEN N R. 1 / U K E 2 6 / J U N I 2 0 1 1 Noen av sakene i dette nummeret: Nytt i Østfold Sykehus Sarpsborg med nye plasser til USK-pasienter Samhandlingstips

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer