Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møte nr: 1/2015 Møtested: 3003 Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00 Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Leder EKS Monica Brinchmann Medlem FAG Ørjan Hagen Medlem FAG Igor Babiak Medlem FAG Sünnje Basedow Roald Jakobsen Arve Storholm Medlem Medlem Medlem FAG TEK STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Maria Olaisen Nina Paulsen Nestleder Medlem EKS STU Varamedlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ruben Killie Medlem STU Andre: Navn Funksjon Representerer Reid Hole Nina Ellingsen Høiskar Hillgrun Aune Christina Rasch Dekan Fakultetsdirektør Referent Observatør

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/15 VS 2/15 VS 3/15 VS 4/15 Godkjenning av protokoll møte 4/2014 og innkalling møte 1/2015 Langtidsdagsorden og møteplan Endelig budsjett 2015 FBA Årsrapport 2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur VS 5/15 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA 3. tertial 2014 VS 6/15 VS 7/15 VS 8/15 Strategi FBA Status innspill til FBA sin strategi innen forskning og utdanning Reglement for forskningstermin FBA HMS-mål og handlingsplan 2015 FBA OS 1/15 Orienteringssaker møte 1/2015 RS 1/15 Referatsaker møte 1/2015 OS 2/15 Eventuelt møte 1/2015 VS 1/15 Godkjenning av protokoll møte 4/2014 og innkalling møte 1/2015 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 4/2014 og innkalling til møte 1/2015. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 4/2014 and the notice of Board meeting 1/2015. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 4/2014 og innkalling til møte 1/2015.

3 The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 4/2014 and the notice of Board meeting 1/2015. VS 2/15 Langtidsdagsorden og møteplan Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the upcoming board meetings. LANGTIDSDAGSORDEN 2015 Møte 2/2015 torsdag 12. juni, kl. 11:00 14:00 Langtidsdagsorden Foreløpig studieportefølje 2016/2017 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - 1. tertial 2015 Økonomisk rapportering 1. tertial 2015 Strategi endelig vedtak Egenevaluering styret Orienteringssaker: o Status HMS-arbeid o Personalsituasjon Møte 3/2015 Styreseminar onsdag 30. september og styremøte torsdag 1. oktober kl. 09:00 12:00 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2016 Økonomisk rapportering 2. tertial 2015 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - 2. tertial 2015 Kompetansebehov og organisering i forhold til ny strategi Budsjettprosessen 2016 Handlingsplan Endelig studieportefølje med måltall FBA /2017 Studiekvalitetsrapport FBA /2015 Kvalitetsrapport for ph.d i akvatisk biovitenskap 2014/vår 2015 Orienteringssaker: o Personalendringer o Legemeldt sykefravær Møte 4/2015 torsdag 26. november, kl. 11:00 14:00 Budsjettforslag 2016 Rapportering på handlingsplan 2015

4 Godkjenning handlingsplan 2016 Orienteringssaker: o Personalendringer o Status HMS-arbeid Møte 1/2016 onsdag 16. mars, kl. 11:00 14:00 Langtidsdagsorden Endelig budsjett FBA Årsrapport FBA 2015 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - 3. tertial 2015 Orienteringssaker: o Personalendringer o Legemeldt sykefravær Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the upcoming board meetings. VS 3/15 Endelig budsjett FBA Fakultetsstyret ved FBA vedtar: 1. Budsjett for 2015 slik det framgår av saksframlegg. 2. Å disponere strategiske midler overført fra 2014, akkumulerte avsetninger og virksomhetskapital. 3. Å gi dekan fullmakt til å regulere budsjettene innenfor rammene som er gitt i tabellene. The Faculty Board at FBA approves: 1. Budget for 2015 as presented. 2. Allocation of strategic funding transferred from 2014 and accumulated capital 3. Authorization of the dean to make internal adjustments within the budgets given in the tables. Behandling: Styret ble orientert om utviklingen av den resultatbaserte komponenten i finansieringsmodellen, som har hatt en positiv utvikling fra 2010 til Ny finansieringsmodell for universitets- og høgskolesektoren vil ha økt fokus den resultatbaserte tildelingen, og det er signalisert innføring av kandidatproduksjon som ny resultatkomponent.

5 Fakultetsstyret ved FBA vedtar: 1. Budsjett for 2015 slik det framgår av saksframlegg. 2. Å disponere strategiske midler overført fra 2014, akkumulerte avsetninger og virksomhetskapital. 3. Å gi dekan fullmakt til å regulere budsjettene innenfor budsjettets totalramme 1. Budget for 2015 as presented. 2. Allocation of strategic funding transferred from 2014 and accumulated capital reserves (avsetninger og virksomhetskapital). 3. Authorization of the dean to make internal adjustments within the total budget VS 4/15 Årsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultetsstyret ved FBA vedtar årsrapport 2014 med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board approves the annual report 2014 as with the changes made in the meeting. Behandling: Styret ble gjort oppmerksomme på to feil i tabellen Forskningskomponenter på s. 25. Prosjekt finansiert av NFR i mill skal være 3,5 i Ferdige doktorgradsstipendiater for perioden skal være henholdsvis og 3. Fakultetsstyret ved FBA vedtar årsrapport 2014 med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board approves the annual report 2014 with the changes made in the meeting. VS 5/15 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA møte Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the report for key performance indicators as presented.

6 Behandling: Styret har på bakgrunn av lave publikasjonspoeng i 2014 bedt administrasjonen komme med forslag til tiltak som kan øke vitenskapelig produksjon. En analyse av arbeidstid for vitenskapelig ansatte vil kunne bidra til å klarlegge ulike tiltak som kan iverksettes for å optimalisere fakultetets ressurser, slik at fakultetet kan øke antall publikasjoner og generere flere forskningsprosjekter. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the report for key performance indicators as presented. VS 6/15 Strategi FBA Status innspill til FBA sin strategi innen forskning og utdanning 1. Fakultetsstyret ved FBA tar innspillene til etterretning, og ber administrasjonen å ta inn følgende forslag til forandringer som kom fram under diskusjonen i det videre arbeidet med strategien: 2. Styret ber administrasjonen fremlegge endelig strategi for FBA for perioden til styremøtet den for godkjenning. 1. The FBA Faculty Board takes note of the information presented, and asks the administration to include the following changes in the further development of the strategy: 2. The board asks the administration to present the complete strategy for FBA for the period in the meeting on June 12 for final approval. Behandling: Styret kom med innspill til fakultetsledelsen om å være mer konkret og ambisiøs i forhold til målsettinger. Forskningsstrategien ble positivt mottatt. Vedrørende delstrategi for utdanning kom det forslag om at FBA og UiN må bli mer synlige og arbeide videre mot studietilbud innen e-læring. Etter- og videreutdanning ble forslått mer fremhevet tydeligere i strategien. Styret bad om at det ble utformet kun en felles misjon for fakultet. Styret bad administrasjonen innarbeide innspillene i komplett strategi for FBA som framlegges i neste styremøte om en revidering av strategidokumentet. 1. Fakultetsstyret ved FBA tar innspillene til etterretning, og ber administrasjonen å ta inn følgende forslag til forandringer som kom fram under diskusjonen i det videre arbeidet med strategien:

7 General Be more concrete and ambitious Only one mission statement covering research and education if any at all Do a SWOT-analysis related to the two drafts which was presented Analyse the implications of moving into the directions given what will this contribute to What will be actively fostered by FBA and where do we need support from UiN to make this strategy a success What kind of national and international alliances does FBA need to succeed and with which institutions What are the overall goals for SFI, SFF, ERC-funding or other prestigious projects needed to get a stronger position by 2019 In general the strategy should be easy to understand for students as well as laymen Conscious about goals - strategy results Education: Strengthen the methods for recruitment of students Modernize teaching methods/e-learning Separate paragraph on Life Long Learning Alliances with institutions strong on teaching Emphasize learning environment: How to help students to get a good start and how to help them coming through on time Research Theme 3 need to be rewritten, using a simplified language 2. Styret ber administrasjonen fremlegge endelig strategi for FBA for perioden til styremøtet den for godkjenning. The FBA Faculty Board takes note of the information presented, and asks the administration to include the following changes in the further development of the strategy: General Only one mission statement covering research and education if any at all Do a SWOT-analysis related to the two drafts which was presented Analyse the implications of moving into the directions given what will this contribute to What will be actively fostered by FBA and where do we need support from UiN to make this strategy a success

8 What kind of national and international alliances does FBA need to succeed and with which institutions What are the overall goals and potentials for SFI, SFF, ERC-funding or other prestigious projects needed to get a stronger position by 2019 Education: In general; this should be easy to understand for students as well as laymen Conscious about goals - strategy results Thin on recruitment of students How we teach is more important than what we teach Position Life Long Learning Position «the log-on degree» Alliances How to help students to get a good start and how to help them coming through on time Research In general; keep in mind that this should be easy to understand for students as well as laymen Delete the sentence about genomics as the cross-cutting discipline NB: Theme 3, to be rewritten 2. Be conscious in the further work what are the goals, the strategy to reach the goals and what are actions to be taken he board asks the administration to present the complete strategy for FBA for the period in the meeting on June 12 for final approval. VS 7/15 Reglement forskningstermin FBA Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte reglement for forskningstermin. The faculty board at FBA sanctions the enclosed regulations for sabbatical leave. Behandling: Styret påpekte at publikasjoner og IP-rettigheter skal tilfalle UiN også i perioden vitenskapelig ansatte har forskningsfri, uavhengig av hvor vedkommende velger å oppholde seg. Det bør ikke stilles krav om å reise ut i forskningsterminen, men i prinsippet oppfordres

9 alle å være ved andre institusjoner minimum halve perioden. Den vitenskapelige ansatte har i forskningsterminen et ansettelsesforhold med UiN og vil derfor ha de samme plikter og rettigheter vedrørende publikasjoner og IPR. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte reglement for forskningstermin med de endringer som framkom i møtet. The faculty board at FBA sanctions the enclosed regulations for sabbatical leave VS 8/15 HMS-mål og handlingsplan FBA Fakultetsstyret vedtar HMS-mål og tilhørende handlingsplan for The Faculty Board at FBA sanctions the HSE goals and action plan for 2015 Behandling: Styret utrykte at de var godt fornøyde med HMS-prosjektet så langt. Det ble også påpekt at det er viktig å understreke den enkeltes ansatte ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Fakultetsstyret vedtar HMS-mål og tilhørende handlingsplan for The Faculty Board at FBA sanctions the HSE goals and action plan for OS 1/15 Orienteringssaker møte 1/2015 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. English summary: Changes in personell Status sick leaves Prolongation of period to 31th December 2015 of the Faculty Board and current members of the Faculty Board Prolongation of period to 31th December 2015 for dean, pro dean, vice dean and group leaders

10 Briefing: Stage 6B - Blue building The university and college structure Orienteringssaker: Personalendringer Status legemeldt sykefravær Forlengelse av FBA s fakultetsstyre og sittende styremedlemmers periode til 31. desember 2015 Forlengelse av periode for dekan, prodekan, visedekan og gruppeledere til 31. desember 2015 Muntlig orientering: Bygge trinn 6B «Blått bygg» Universitets- og høgskolestrukturen Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board took note of the information. RS 4/14 Referatsaker møte 4/2014 Styret tok informasjonen til etterretning The board took note of the information. English Summary: Minutes of meeting in the Education Board 8/2014, 9/2014, 1/2015 and 2/2015 Minutes of meeting in the research Board 7/2014 Dean Decisions Referatsaker: Møtereferat undervisningsutvalgets møte 8/2014, 9/2014, 1/2015 og 2/2015 Møtereferat forskningsutvalgets møter 7/2014 Dekanvedtak

11 Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board took note of the information. OS 2/15 Eventuelt møte 1/2015 Ingen saker ble tatt opp uder eventuelt No subjects were presented for discussion

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009.

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009. US-SAK NR: 146/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR: 2010/1429 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Saksnummer: 146/2010

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Ingunn Cowan, Lånekassen Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tina Lingjærde, USIT. 11:30 12:15 Lunsj m/foredrag fra Gartner Group

Ingunn Cowan, Lånekassen Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tina Lingjærde, USIT. 11:30 12:15 Lunsj m/foredrag fra Gartner Group Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-120 Innkalling Møte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 INNHOLD INSTITUTT FOR ARKITEKTUR s. 5 INSTITUTT FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNTEKNOLOGI s. 13 INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN s. 17 INSTITUTT FOR FORM, TEORI OG HISTORIE s. 25 INSTITUTT

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Studieavdelingen, september 2009 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET 2008 2 Forord Årsrapport om Studiekvalitet 2008 er den sjette

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Photocure ASA To the shareholders of Photocure

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Annual report Årsrapport 2008

Annual report Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Contents Mission 3 Market outlook 4 Platform for success 6 Products and service offerings 9 Business models 10 CEO 12 Corporate governance statement 14 Board of directors

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg

MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg Møtetid: Tirsdag 20.05.2015, kl. 12:00-13:30 Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no Arkivref.: 2014/269-26 Saksliste Sak nr.: Tittel/beskrivelse: 2015/10 Oppfølginger:

Detaljer

The Laerdal Foundation for Acute Medicine

The Laerdal Foundation for Acute Medicine The Laerdal Foundation for Acute Medicine Address: P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway. Tel. 47-51 51 17 00, Telefax 47-51 52 35 57. SØKNAD OM STØTTE (Se "Viktige opplysninger til søkere" på eget ark)

Detaljer