Hvorfor skal norsk petroleumsvirksomhet være v ledende påp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor skal norsk petroleumsvirksomhet være v ledende påp"

Transkript

1 Stavanger, 14. sept., 2004 Hvorfor skal norsk petroleumsvirksomhet være v ledende påp HMS? HMS fra pionertida via systemer til risiko- og kulturfokus med 3-partssamarbeid som basis og forutsetning. Professor Jan Hovden Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Faggruppe for HMS, NTNU 1

2 Opplegget Hva betyr det å være ledende, og hvorfor være ledende? Den stolte historien Nedturer og oppturer Fra konflikt til samarbeid Noen utfordringer Mandat fra arrangørene Vektlegge historien og hva vi kan lære av den ADVARSEL: Som aktør (i forskerrolle) gjennom 25 år i forhold til HMS i petroleumsnæringen, vil utvalg av stoff og innfall i denne presentasjonen måtte bli noe subjektiv (personlig), men jeg skal bestrebe etterrettelighet. 2

3 Hva menes med en foregangsnæring? Ledende på HMS? I forhold til andre næringer i Norge? I forhold til andre petroleumsprovinser? Best i klassen, eller ligge i øvre sjikt? God på utvalgte enkeltområder (hvilke)? Benchmarking.. Kontinuerlig forbedring et strekkmål, noe å løfte seg mot Hva skal målsettingen innebære fremover? 3

4 Svaret er enkelt: Regjering og Storting har sagt at petroleumssektoren SKAL være en foregangsnæring innenfor HMS Innst. S. nr. 169 ( ) fra kommunalkomiteen om HMS i petroleumsvirksomheten Petroleumsnæringen har utover 1980-tallet og i 90-årene stått frem som en foregangsnæring i norsk næringsliv. Næringen har vært i forkant når det gjelder å ivareta hensynet til sikkerhet og arbeidsmiljø og vært et forbilde for landbasert virksomhet. (s. 7) Komiteen ser ingen motsetnad mellom ambisiøse HMS-mål og næringa si inntening. Komiteen vil også presisere at selskapa sitt ry og omdømme vil vere ein viktig faktor i vurdering av framtidig aktivitet på norsk sokkel. (s. 9) I St.meld. nr. 7 ( ) nevnes: Arbeidstakerne som viktige pådrivere i dette arbeidet(s. 7) En foregangsnæring: Kontinuerlige forbedringer og føre-var som grunnleggende prinsipper, samt satsing på kvalitet, kunnskap og kreativitet (s.9) 4

5 Kunne Norge fått mer ut av HMS satsning på andre områder? Store utgifter til HMS kan gå ut over statens inntekter fra petroleumssektoren. Store utgifter til HMS kan sikre statens langsiktige inntekter fra olja Noen av midlene brukt på andre sektorer ville spart mye mer liv og helse, for eksempel midtrabatter på vegene. Er det irrelevant/meningsløst å tenke sektorovergripende? Er det så sikkert at petroleumsnæringen er så mye bedre enn andre sektorer på HMS? 5

6 Noen fakta - historisk dødsfall i ulykker omkom ALK dødsfall, 7 av dem dykkere Aktiviteten fire ganger høyere enn perioden på 70 tallet. 90-tallet en økning i dødsfall, primært pga helikoperulykker På slutten av 1990-tallet - en klar økning i antall alvorlige personskader Gasslekkasjer store variasjoner Brønnspark jevn økning fra 1996 til 2003 H-verdier Se rapportene fra RNNS

7 Petroleumsindustrien: et sårbarhetsparadoks INFRASTRUKTUR, PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON: REDUSERT SÅRBARHET fra Ekofisk-tanken til mange rørledninger fra få store installasjoner til et distribuert nettverk av mange (mobile) enheter fra få eiere til et komplekst mønster av lisensinnehavere og operatører mer distribuert risiko for oljefond og eiere Olje- og gass installasjoner: ØKT SÅRBARHET ny, ukjent teknologi, flytende installasjoner, IKT, osv. nye kontrakter og parallelle aktiviteter, færre kontrollfunksjoner nedbemanning og outsourcing redusert beredskap etc. Fra NOU 2000:24 Et sårbart samfunn 7

8 Ønsker industrien selv å være en foregangsnæring på HMS??? Fra oljeselskaper og leverandørindustri synes det å være en viss ambivalens Konjunktursvingninger OPPGANGSTIDER: økte aktiviteter, tidspress, fokus på kortsiktig fortjeneste NEDGANGSTIDER: redusert eksponering, press på kostnader og sikkerhetsmarginer, motivasjonssvikt Konkurranseevne og rammebetingelser Men også positive ut fra adgang til ressurser, omdømme, samt sterke sammenhengen mellom HMS og driftsregularitet Dilemmaer ifm å håndtere HMS spørsmål ved internasjonalisering og globalisering 8

9 Dilemmaer i internasjonalisering av norsk oljeindustri (fra Kjellén, 2004) HMSarbeid 9

10 Noen fakta internasjonalt fra International Assosiation of Oil and Gas Producers (OGP) Norsk sokkel betydelig bedre enn de andre på utslipp til luft Ikke like entydig positivt for utslipp til vann fra norsk sokkel På sikkerhetssiden er bildet splittet: FAR verdien er omtrent som gjennomsnittet, - høyere på dødsfall i arbeidsulykker, lavere på dødsfall i brann og eksplosjoner H-verdien er høyere på norsk sokkel enn snittet i OGPs statistikk Det er særlig innen forebygging av brann og eksplosjoner at Norge (sammen med Storbritannia) har fremragende resultater i internasjonal sammenlikning Se også artikkelen til Urban Kjellén HMS-arbeid i en globalisert virkelighet i Lydersen (red.) Fra flis i fingeren til ragnarokk. Tapir Akademisk Forlag, nov

11 Den stolte historien I - mest oppturer, men også noen nedturer Pionertida gammeldags, fremmed texas-teknologi og bedriftskultur Etablering av norsk regime Oljedirektorat og Statoil Tilbakeslag og ny giv: Bravo og Alexander. L. Kielland Teknologiutvikling, forskning og systemer for sikkerhetsstyring, risikoanalyse og akseptkriterier (10-4 ) Prøveboring nord for 62 breddegrad, et stridsspørsmål, jfr Barentshavet i dag 11

12 Den stolte historien II - mest oppturer, men også noen nedturer Teknologiutvikling, forskning og systemer for sikkerhetsstyring, risikoanalyse og akseptkriterier (10-4 ) Fagforeningene vokser i styrke og innflytelse Et trepartssamarbeid utvikles Fokus på sikkerhet som ledelsesansvar Nytt helhetlig HMS-regelverk og koordinert tilsyn (internkontroll) Piper Alpha Look to Norway (Stavanger) Det mørke fastland versus oljevirksomheten (Lode) 12

13 Den stolte historien III - mest oppturer, men også noen nedturer Redusert konkurransedyktighet, færre rike felt og store installasjoner Norsok tids- og kostnadskutt Dramatisk (kortvarig) oljeprisfall Konflikt mellom partene om risikonivå Stortingsmelding nr. 7 ( ) RNNS, Sikkerhetsforum - Samarbeid for sikkerhet, m.m. 13

14 Forskning og utdanning - kompetanseoppbygging Sikkerhet på Sokkelen programmet gjennom Forskningsrådet ( ) Sikkerhet og pålitelighetsforskning ledet av OD (samme tidsrom) Etter- og videreutdanningskurs ved NTH (Mobile m.fl) Professorat i sikkerhetsledelse fra 1988 (betalt av Conoco) Doktorgradsstipendier (Phillips m.fl.) PAUSE RNNS ( ) HMS i petroleumssektoren (NFR) ( ?) Tradisjon: Vekt på praktisk erfaring og trening, mer enn formell akademisk kompetanse Utfordring: internasjonaliseringen vil kreve mer formell, sertifisert utdanning/kompetanse på HMS-området (mobil arbeidskraft) 14

15 Virkemidler og tiltak for bedre sikkerhet i de gyldne 80 årene Barrierer og redundans, forsvar i dybden Tekniske, adm. og individrettede tiltak for økt sikkerhet Lukkede styringssløyfer og systematisk avvikshåndtering Ledelsesansvar Kompetanseutvikling og læring Systemtilsyn og internkontroll Et sterkt og proaktivt Oljedirektorat Oljevirksomheten FORVITRING? UTVIKLINGSTREKK & KONSEKVENSER FOR SIKKERHETEN : Økonomiske Politiske Petropol-prosjekt Teknologiske Organisatoriske og inter-organisasjonelle forhold VIRKEMIDLER OG TILTAK (endringsledelse) POLITISKE IMPLIKASJONER 15 Klipp fra to plansjer fra foredraget mitt på minneseminaret på 20-årsdagen for Alexander L. Kielland ulykken, 27. mars 2000

16 Brevet fra Berge og Ognedal til alle rettighetshavere på sokkelen, sept Sitater fra brevet: De siste par årene er det blitt rettet nytt, kritisk søkelys mot sikkerheten på norsk sokkel. Arbeidstakerorganisasjonene har vært aktive, både overfor media og myndigheter, når det gjelder å formidle at utviklingen går i gal retning.. Langt på vei deler vi i Oljedirektoratet deres syn.. Selskapene har tilgang til de samme data fra virksomhetene som vi har, men i media har for eksempel representanter fra selskapene uttalt at sikkerheten aldri har vært så god som nå. 16

17 En refleksjon Vi fikk en ny giv i HMS-arbeidet fra 2001 av med nye aktiviteter nye arenaer uttrykte målsettinger og ambisjoner uten at det hadde skjedd en storulykke/katastrofe!!! LÆRDOM: Whistle blowing og konflikter kan redde liv Håndtert riktig har det bidratt til fornyet samarbeid og mer gjensidig respekt Oljedirektoratet/Petroleumstilsynet har mye av æren for at man har kommet inn i et mer konstruktivt spor. 17

18 Fra Paul Bang m.fl., Ptil 4 bilder av framtiden for HMS i petroleumsvirksomheten 18

19 Høy Fra Paul Bang m.fl., Ptil Bærekraftig utvikling av næring og samfunn Norsk sokkels attraktivitet Interessentorientering The business of business is profit Vidt perspektiv Samfunn Kunder Aksjeeiere Ansatte Myndigheter Media Smalt perspektiv Aksjeiere Kunder 19 Lav

20 Noen utfordringer avslutningsvis HMS-kultur den nye sovepute? Det er teknologien og energien som dreper Hva med styringssystemer som kan håndtere kompleksiteten og dynamikken ifm E-drift og annet nytt underveis? Vil den norske forvaltningsmodellen (kommersielle og regulerende interesser atskilt, ansvarliggjorte aktører, funksjonelt regelverk og tilsyn som er koordinert og systemrettet basert på åpenhet og tillit) og partssamarbeidet overleve globaliseringen, utviklingen av nye konsepter for governance på ulike nivåer, soft laws som overtar for nasjonale lover og regler, m.m.? Hva med kunnskapen og kompetansen i det neste tiåret? 20

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET HELE-, MILJØ- OG IKKERHET I PETROLEUMNÆRINGEN EN EGEN ATING I OLJE OG GA PROGRAMMET Vedlegg til programplanen for Olje og gass 1 1. AMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. PERPEKTIVER OG UTFORDRINGER... 4 4.

Detaljer

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd

Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Statoil i Trondheim 10. og 11. mars 2004 Om trepartssamarbeidet innen HMS v/ Paul Bang Petroleumstilsynet Stortingsmelding om HMS 2001-2002 Regjeringen

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena

1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena Jan Hovden Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU jan.hovden@iot.ntnu.no Hensikten med kapitlet

Detaljer

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Motivene for å bruke innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er først og fremst knyttet til produksjonstopper og et midlertidig arbeidskraftbehov, og omfanget er til tider svært stort. Denne

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 1 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET 2011 3 INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Verneombudsordningen offshore

Verneombudsordningen offshore Verneombudsordningen offshore Historien og nye utfordringer (Arbeidsnotat. Helge Ryggvik, oktober 2005) Sett fra myndighetene finnes det to milepæler i utviklingen av et effektivt arbeid for Helse, miljø

Detaljer

Ikke tilstede: Knut Thorvaldsen (OLF), Hugo Halvorsen (OLF),Tore Hurlen (Norsk Industri)

Ikke tilstede: Knut Thorvaldsen (OLF), Hugo Halvorsen (OLF),Tore Hurlen (Norsk Industri) Referat P-SForum 11.12.07 Til: Kopi: Fra: Møtedato: 29.11.07 Møtested: Ptil Sikkerhetsforums medlemmer Observatører Angela Ebbesen Til stede: Magne Ognedal (Ptil), Stig Clementsen (OLF), Carsten Bowitz

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer