Manuduksjon i sivilprosess Sivilprosessuelle grunnprinsipper Regler for bevismidler, bevisfremleggelse og bevisbedømmelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manuduksjon i sivilprosess Sivilprosessuelle grunnprinsipper Regler for bevismidler, bevisfremleggelse og bevisbedømmelse"

Transkript

1 Manuduksjon i sivilprosess Sivilprosessuelle grunnprinsipper Regler for bevismidler, bevisfremleggelse og bevisbedømmelse Senioradvokat Jannecke Tobiassen

2 Advokatfirmaet Schjødt AS OVERSIKT OVER GJENNOMGANGEN 1 Innledning - sivilprosess 2 Prosessuelle grunnprinsipper 3 Bevismidler - Bevisfremleggelse 4 Bevisforbud og bevisfritak 5 Bevisbedømmelse

3 1.2 LÆRINGSKRAV GOD KUNNSKAP (1/2) Partsprosessen, med vekt på reglene om kontradiksjon, partsinnsyn og partsdeltakelse samt partenes kontroll over saken Domstolenes organisering og sammensetning, med vekt på reglene om habilitet og uavhengighet Forberedelse og gjennomføring av domstolsbehandlingen, med vekt på disposisjonsprinsippet, forhandlingsprinsippet og fri bevisføring herunder muntlighetsprinsippet og umiddelbarhetsprinsippet, samt domstolens ansvar for sakens opplysning Advokatfirmaet Schjødt AS

4 1.2 LÆRINGSKRAV GOD KUNNSKAP (2/2) Domstolenes avgjørelser, herunder bevisvurdering, votering og begrunnelse Vilkårene for å ta en sak under realitetsbehandling, herunder reglene om søksmålsgjenstand og rettslig interesse Kumulasjon og partshjelp Overprøving og rettskraft Offentlighet i sivile saker Sivilprosessuell metode, herunder internasjonale rettskilders betydning og Rettsgrunnlaget for det sivilprosessuelle grunnprinsippene Advokatfirmaet Schjødt AS

5 1.2 INNLEDNING SIVILPROSESS (1/2) Reglene om domstolsbehandling i sivile saker Domstolenes hovedoppgaver kan deles i tre; 1) Løse konkrete tvister mellom offentlige og private parter 2) Sørge for gjennomføring av den materielle rett 3) Sørge for rettsutvikling og rettsavklaring Skillet mellom materielle og prosessuelle regler Materielle regler: rettsregler som fastsetter rettigheter og plikter med mer Prosessuelle regler: regler som bestemmer hvordan man får håndhevet de posisjoner og rettigheter de materielle reglene gir For at en regel skal kunne kalles en rettsregel, er det en forutsetning at den kan håndheves ved søksmål Advokatfirmaet Schjødt AS

6 1.2 INNLEDNING SIVILPROSESS (2/2) Sivilprosess vs straffeprosess Andre konfliktløsningsmetoder muligheter Forvaltningsklage Domstolsliknende forvaltningsorganer - Trygderetten, markedsrådet og lignende - Konfliktrådet Sivilombudsmannen Private klageorganer anbefalinger - Finansklagenemnda Voldgift Privat mekling Advokatfirmaet Schjødt AS

7 2. SIVILPROSESSUELLE GRUNNPRINSIPPER Advokatfirmaet Schjødt AS

8 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.1 GRUNNPRINSIPPER (1/3) Formålet med prinsippene i sivilprosessen Sikre betryggende prosesser og materielt riktige avgjørelser, at prosessen er tillittsvekkende og kostnadseffektiv Prosesslovgivningen består (i all hovedsak) av saksbehandlingsregler saksbehandlingsreglene er et utslag av prinsippene I tvisteloven 1-1 fremkommer de mest sentrale hensyn og formål. Disse vil også være viktige hensyn når det etter tvistelovens øvrige regler skal foretas skjønnsmessige vurderinger

9 2.1 GRUNNPRINSIPPER (2/3) Advokatfirmaet Schjødt AS Tvisteloven 1-1 (1) Loven skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene Bestemmelsen tar opp i seg hovedelementene i EMK art 6 (1); Right to a fair trial In the determination of his civil rights and, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

10 2.1 GRUNNPRINSIPPER (2/3) Advokatfirmaet Schjødt AS Tvisteloven 1-1 (2) angir virkemidlene for å oppnå formålet i første ledd her finner man de sentrale prinsippene dog ikke uttømmende Hvilke prinsipper omtales om grunnleggende? Det kontradiktoriske prinsipp Partsoffentlighets prinsippet Offentlighetsprinsippet Muntlighetsprinsippet Umiddelbarhetsprinsippet Prinsippet om deltakelse av ikke-jurister Disposisjonsprinsippet Forhandlingsprinsippet Prinsippet om fri bevisbedømmelse Proporsjonalitet?

11 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.2 KONTRADIKSJON Begge parter skal høres, før avgjørelse treffes Prinsippet er grunnleggende både i sivilprosess og i straffeprosess Innfortolket i EMK art 6 (1) fair trail Bidrar til materielt riktige avgjørelser Hvordan prinsippet kommer til uttrykk i tvisteloven; Tvl 1-1 (2): mulighet til å imøtegå motpartens argumentasjon og bevis Tvl 11-3 (3): Retten kan ikke bygge på et faktisk grunnlag parten ikke har hatt mulighet til å uttale seg om Partenes deltakelse i rettsmøter Regler om saksforberedelse og preklusjon

12 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.3 PARTSOFFENTLIGHET Den avgjørelsen retter seg mot, har rett til å gjøre seg kjent med avgjørelsesgrunnlaget Formål: tillitt til systemet, materielt riktige avgjørelser Hvordan prinsippet kommer til uttrykk i tvisteloven: Tvl 14-1 Partene har rett til innsyn hos domstolene i; - Prosesskriv - Rettsbøker, men ikke interne dokumenter - Rettsavgjørelser - Gjøres gjeldende hos den domstolen som har saken til behandling Utgangspunktet er at det part som er rettighetssubjekt etter bestemmelsen Tredje ledd gir innsynsrett til andre med rettslig interesse Knyttet til den enkelte saks dokumenter, tilsvarende vurdering av rettslig interesse

13 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.4 OFFENTLIGHETSPRINSIPPET (1/2) Prinsipp både i sivilprosess og straffeprosess Offentlighet skal skape tillitt og følger av EMK art 6 og SP art 14 (1) Eksempler på hvordan prinsippet kommer til uttrykk i tvisteloven; Rett til innsyn i rettsbøker, protokoller, rettsavgjørelser og sakskostnadsoppgaver med mer, tvl 14-2 Møteoffentlighet, publikum har rett til å være tilstede og rettsmøter er i utgangspunktet åpne for publikum, dl 12 - Unntaksvis kan saken gå for lukkede dører, dl Kan utelukke enkelte personer, eks bråkmakere, dl 132 Referatoffentlighet som utgangspunkt, dog med begrensninger - Kan begrense adgangen dersom det vil skade saken, blant annet hvis saken går for lukkede dører, dl 125

14 2.4 OFFENTLIGHETSPRINSIPPET (2/2) Unntak fra offentlighetens innsynsrett: - Tvl 14-3: Unntak fra allmennhetens innsynsrett i rettsbøker og rettsavgjørelser - Tvl 14-4: Unntak fra allmennhetens innsynsrett i andre saksdokumenter spesielle saker, spesielle hensyn Retten til innsyn inntrer i utgangspunktet etter hvert som dokumentene kommer inn til retten, tvl 14-5 Ved tvist om retten til innsyn treffes rettens avgjørelse ved kjennelse eller beslutning, tvl 14-6 (3) Advokatfirmaet Schjødt AS

15 Advokatfirmaet Schjødt AS Eksempel Pressen ønsket innsyn i et bilag til et prosesskrift inngitt av motparten etter tvl 14-2 Vi motsatte oss innsyn da dokumentet kunne sies å inneholde bedriftshemmeligheter, tvl 14-4 (3) a) Retten: Pressen gis innsyn. Dokumentene var markert som dokumentert under hovedforhandlingen, tvl 14-2 (2) c, jf 14-5 Tvl 14-6 saksbehandlingen ved tvist om innsyn Avgjørelsen ble fattet som beslutning, ikke kjennelse = feil? Iverksatt umiddelbart

16 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.5 MUNTLIGHETSPRINSIPPET Både sivil- og straffeprosess bygger på prinsippene om muntlighet og umiddelbarhet Bevisene føres for retten i hovedsak i muntlig form Eksempler på hvordan prinsippet kommer til uttrykk; Tvl 9-14: muntlig hovedforhandling Skriftlighet kan ha sine fordeler Redegjørelse for kompliserte forhold, tvl 9-9 (3) Mange unntak, f.eks; førsteinstans, 9-9 (2) (4) ankebehandling, tvl (2)

17 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.6 UMIDDELBARHET Prinsippet ses gjerne i sammenheng med prinsippet om muntlighet Eksempler på hvordan prinsippet kommer til uttrykk; Vitner skal forklare seg for den dømmende rett, tvl 9-14 og Unntak, f.eks bevisopptak - Behandlingen i Høyesterett - Skriftlige erklæringer - unntaksvis Reelle bevis føres direkte for den dømmende rett

18 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.7 DELTAKELSE AV IKKE JURISTER Begge prosessformer, men størst innslag i straffeprosess Legfolk skal utøve dommerfunksjoner Hvordan prinsippet kommer til uttrykk; Meddommere hvis partene eller retten ønsker det, tvl 9-12 Fordeler og ulemper med meddommere Pro: dommer avsagt av vanlige mennesker Con: kan slite med vanskelige faktiske og juridiske problemstillinger med mer

19 2.8 DISPOSISJONSPRINSIPPET (1/2) Advokatfirmaet Schjødt AS Privatretten forutsetter stor grad av disposisjonsfrihet Det er opp til partene å avgjøre om man vil benytte rettsapparatet Prinsippet gjelder i utgangspunktet for alle sivile saker, også saker hvor partene ikke har fri rådighet, se dog tvl 11-4 Partene kan binde retten gjennom sine prosesshandlinger Tvl 11-2 (1) Retten kan bare avgjøre de krav som er reist i saken. Avgjørelsen må ligge innenfor rammen av de påstander partene har nedlagt, og retten kan bare bygge på de påstandsgrunnlag som er påberopt. Påstandsgrunnlagene er de rettsstiftende faktiske forhold en part bygger sin påstand på.

20 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.8 DISPOSISJONSPRINSIPPET (2/2) I utgangspunktet en videreføring av tidligere rett Bestemmelsen må ses i sammenheng med rettens veiledningsplikt, tvl 11-5 Rettens adgang til å drive materiell prosessledelse kan nøytralisere partenes uheldige disposisjoner

21 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.9 FORHANDLINGSPRINSIPPET (1/2) Partene har hovedansvaret for å bringe frem det faktiske grunnlaget retten skal bygge på Må ses i sammenheng med disposisjonsprinsippet Tvl 11-2 (2) Partene har hovedansvaret for å sørge for bevisføring. Retten kan sørge for bevisføring hvis ikke partene motsetter seg dette. Retten er ikke bundet av partenes argumentasjon om bevisspørsmål. Må også ses i sammenheng med prinsippet om fri bevisbedømmelse

22 Advokatfirmaet Schjødt AS 2.9 FORHANDLINGSPRINSIPPET (2/2) Formålet med prinsippet; Gjelder også ved saker uten fri rådighet over sakens gjenstand men her har retten plikt til å sørge for et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, tvl 21-3 (2) I saker med fri rådighet kan retten supplere bevisførselen, men har ingen rett eller plikt til det. Retten kan ikke sørge for bevisføringen, dersom partene motsetter seg dette.

23 2.10 FRI BEVISBEDØMMELSE Advokatfirmaet Schjødt AS Utgangspunktet; Partene har rett og plikt til å føre de bevis de ønsker, tvl 21-3 Retten fastsetter det saksforholdet avgjørelsen skal bygge på, tvl 21-2

24 3. REGLER FOR BEVISMIDLER OG BEVISFREMLEGGELSE Advokatfirmaet Schjødt AS

25 Advokatfirmaet Schjødt AS 3. 1 INNLEDNING I saker, både med og uten fri rådighet, har partene hovedansvaret for å skaffe til veie det faktiske grunnlaget for rettens avgjørelse, tvl 11-2 (2) 1. punkt Dersom partene har fri rådighet, og er enige om faktum, er det ikke nødvendig med bevisførsel Reglene om bevis gjelder det faktiske avgjørelsesgrunnlaget i saken, tvl 21-1 ikke bevis for rettsgrunnsetninger Utgangspunktet disposisjons og forhandlingsprinsippet Partene har rett til å føre de bevis de ønsker, tvl 21-3 Partenes sannhets- og edisjonsplikt, tvl 21-4

26 Advokatfirmaet Schjødt AS 3.2 SANNHETS- OG EDISJONSPLIKT Partene skal sørge for at saken blir riktig og fullstendig belyst Partene har plikt til å snakke sant og gi en fullstendig opplysning av saken Tvl Partene Partene skal sørge for at saken blir riktig og fullstendig opplyst Parten skal også opplyse om vitktige bevisparten ikke har hånd om. Plikten gjelder også bevis til støtte for den annen part Tvl Enhver Enhver plikter å gi forklaring om faktiske forhold og gi tilgang til gjenstander som kan utgjøre bevis i en rettssak

27 Advokatfirmaet Schjødt AS 3.3 BEVISMIDLER (1/2) Bevistilbud; Partene skal opplyse i bevistilbud til retten hvilke bevis de vil føre Bevismidler som uttrykkelig nevnes i tvisteloven; Partsforklaringer Vitneforklaringer Sakkyndige bevis Real bevis Oppregning ikke uttømmende, men de fleste bevismidler vil kunne plasseres innenfor disse kategoriene

28 Advokatfirmaet Schjødt AS 3.3 BEVISMIDLER (2/2) Partene har rett til å føre de bevismidler de ønsker (tvl 21-3 (1))Dette innebærer at det ikke er noe vilkår for å føre et bevis at det lar seg kategorisere i noen av bevismiddelkategoriene, på den andre siden; Selv om et bevismiddel kan plasseres i en av kategoriene og etter sin art er tillatt, kan det være andre grunner til at beviset må eller kan nektes ført Reglene ikke uttømmende, og det kan tenkes ulovfestede regler om bevisforbud og bevisfritak

29 Advokatfirmaet Schjødt AS 3.4 PARTSFORKLARINGER (1/2) I praksis viktig bevismiddel Lovens bestemmelser om avhør av parter gjelder tilsvarende for stedfortredere, jf tvl 2-3 (1) Part (eller stedfortreder) har i utgangspunktet møte- og forklaringsplikt, tvl 23-1 og 23-2 Partens møteplikt; Møteplikten ikke geografisk begrenset (i Norge) Dersom en part blir kalt inn med pålegg om personlig møteplikt, regnes uteblivelse som fravær, selv om prosessfullmektig møter, tvl 16-8 (3) Gyldig fravær definert 13-4

30 Advokatfirmaet Schjødt AS 3.4 PARTSFORKLARINGER (2/2) Partenes forklaringsplikt; Generell plikt til å opplyse saken Plikter å avgi forklaring personlig, direkte for den dømmende rett Forsømmelse av forklaringsplikten kan straffes og ilegges erstatningsansvar, jf dl 210

31 3.4 VITNEFORKLARINGER (1/2) Advokatfirmaet Schjødt AS Forklaringer fra andre enn parter, stedfortredere eller sakkyndige, tvl kap 24, jf kap 23 og 25 Vitner skal forklare seg om faktiske forhold, ikke foreta sakkyndige vurderinger eller uttale seg om rettsspørsmål Fremkommer forutsetningsvis av tvl 24-1 (1) og 11-3 Vitner har i utgangspunktet møte og forklaringsplikt Vitners møteplikt; Vitne har plikt til å møte når det har mottatt innkalling i henhold til tvl 13-3, jf tvl 24-1, hvis de oppholder seg i Norge da de mottok innkallingen Kan hentes, straffes og ilegges erstatningsansvar ved uteblivelse (dvs uten gyldig fravær)

32 Advokatfirmaet Schjødt AS 4.4 VITNEFORKLARINGER (2/2) Forklaring avgis i utgangspunktet for den dømmende rett Krav på dekning av utgifter, jf vitne- og sakkyndiggodtgjørelsesloven Gjennomføringen av vitneforklaringer, tvl 24-9, jf 24-6 til 24-8

33 Advokatfirmaet Schjødt AS 3.5 SAKKYNDIGE BEVIS Tvl 25-1: «en fagkyndig vurdering av faktiske forhold i saken Sakkyndighet på flere måter: Rettsoppnevnte sakkyndige, tvl 25-2 flg Skal i utgangspunktet avgi skriftlig erklæring og plikter å møte og avgi forklaring Sakkyndige vitner, tvl 25-6 Kan følge forhandlingene i sin helhet og tillates å stille spørsmål til parter og vitner Fagkyndige meddommere, tvl 9-2

34 Advokatfirmaet Schjødt AS 3.6 REALBEVIS Definert i tvl 26-1; «Realbevis er personer og gjenstander hvor personen eller dens egenskaper, tilstand eller innhold, inneholder informasjon som kan ha betydning for det faktiske avgjørelsesgrunnlaget i saken» Skiller ikke mellom dokumentbevis og reelle bevismidler Omfattes også av partenes sannhets- og edisjonsplikt Tvl 26-4; personer plikter å stille seg selv til rådighet forutsatt at det ikke er krenkende eller en uforholdsmessig belastning Tvl 26-5; plikt til å stille gjenstander o.l. til rådighet kan nektes dersom det anses uforholsmessig Begjæring om bevistilgang tvist om bevistilgang, tvl

35 3.7 UTENRETTSLIGE FORKLARINGER ELLER VURDERINGER Advokatfirmaet Schjødt AS Begrenset mulighet til å fremlegge utenrettslige forklaringer, jf tvl 21-9 og (2) Utslag av muntlighets- og bevisumiddelbarhetsprinsippet Sikter til fremstillinger som er avgitt eller utarbeidet utenfor rettsmøtet Gjelder alle former for forklarende, beskrivende, vurderende utsagn «i saken», sml tidligere tvml 197 «avgitt i anledning saken» Omfatter ikke hjelpedokumenter (reguleres av tvl 9-14 (2) Kan fremlegges hvis partene er enige

36 4. BEVISFORBUD OG BEVISFRITAK Advokatfirmaet Schjødt AS

37 4.1 BEVISFRITAK- OG BEVISFORBUDREGLER Advokatfirmaet Schjødt AS Bevisforbud Dersom det foreligger forbud mot bevisførsel om det forholdet vitnet skal forklare seg om, skal retten nekte å høre forklaringen selv om vedkommende er villig til å forklare seg Bevisfritak Den som har har plikt til å gi bevistilgang, kan nekte eller av retten fristas fra denne Bevisforbuds- og fritaksreglene gjelder i utgangspunktet for alle typer bevismidler, men vil i praksis vil problemstillingen ofte være knyttet til avgivelse av vitneforklaringer

38 Advokatfirmaet Schjødt AS 4.2 YRKESMESSIG TAUSHETSPLIKT (1/2) Yrkesmessig taushetsplikt, tvl 22-5 Retten kan ikke uten samtykkefra den som har krav på hemmelighold, motta forklaring om forhold som er betrodd nærmere bestemte grupper av yrkesutøvere «i deres stilling» Formål: man skal kunne oppsøke proffesjonell behandling, uten å risikere at opplysningene gis videre Helsepersjonell har i nærmere avgrensede tilfeller plikt til å gi melding overfor sosial- og barneverntjenesten, jf helsepersonelloven 32 (m.fl.) Positiv angivelse av de aktuelle yrkesgruppene

39 4.2 YRKESMESSIG TAUSHETSPLIKT (2/2) Vilkår; «betrodd dem» og «i deres stilling» Begrenset til å gjelde opplysninger vedkommende har fått eller innhentet på vegne av den som har søkt hjelp, behandling osv. Forutsetning at vedkommende er kontaktet i anledning sitt yrke Ikke sagt uttrykkelig med plikten bør omfatte råd som er gitt Hvorvidt klienten eller pasienten har ytret ønske om hemmelighold er uten betydning Rt 2006 s 1071 A omfanget av advokats tausetsplikt; «det som er betrodd, blir dermed det advokaten i egenskapav sitt yrke og som ledd i et klientforhold innhenter eller får tilgang til på vegne av klienten» Advokatfirmaet Schjødt AS

40 Advokatfirmaet Schjødt AS EKSEMPEL 1 Har en part plikt til å fremlegge som bevis en legejournal han selv har innhetet fra sin fastlege? Nei, man kan ikke av partenes forklaringsplikt utlede at de kan pålegges å fremlegge legejournaler eller på annen måte gi opplysninger om forhold de har krav på at legen bevarer taushet om Men, hvis partens helsetilstand er relevant, plikter han å gi en sannferdig og fullstendig redegjørelse for denne, og dersom en part, uten aktverdig grunn nekter å fremlegge den taushets belagte informasjonen, vil dette kunne tillegges betydelig vekt ved bevisvurderingen Rt 2004 s 1668 A

41 Advokatfirmaet Schjødt AS EKSEMPEL 2 Er opplysninger som er innhentet i forbindelse med f.eks sesjon omfattet av den kallmessige taushetsplikten i tvl 22-5? Har ikke til oppgave å ta i mot pasienter for behandling Skal på vegne av Forsvaret undersøke om man er egnet for tjeneste Legenemnda for flygere har til oppgave å kontrollere om flygerne tilfredsstiller de foreskrevne helsekrav Rt 2004 s 1668 A; de som mottar informasjonen gjør det i funksjon av å være lege

42 Advokatfirmaet Schjødt AS EKSEMPEL 3 Sak vedrørende gyldigheten av et testament En «forbigått» arving gjør gjeldende at testamentet er ugyldig fordi arvelater var sjelelig svekket og testator var under sterkt press fra ektefellen, jf al 62 og 63 Avdødes legejournaler vil være et sentralt bevis kan den fremlegges? Avdødes samtaler med advokat i frobindelse med utferdigelse av testament sentralt er advokaten bundet av taushetsplikt? Fremleggelse/forklaring bør tillates Helsepersonelloven 24; dersom «vektige grunner taler for det» Advokaters taushetsplikt, Rt 2006 s 633 A angir vurderingsmomenter, «adødes vilje», etterlattes syn mm

43 4.3 FORBUD MOT BEVISFØRSEL OM STATSHEMMELIGHETER Advokatfirmaet Schjødt AS Tvl 22-1 forbund om å føre bevis av betydning for rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat (1) Det kan ikke føres bevis om noe som holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat. (2) Kongen kan samtykke i at beviset føres Kongens beslutning kan ikke overprøves av retten Kongen kan ikke opppheve forbudet hvis hemmelighold er pålagt av Stortinget, da Stortinget er overordnet Kongen (Straffeprosesslovkomiteens innstilling, Oslo 1969)

44 4.4 FORBUD MOT BEVISFØRSEL OM RETTSFORHANDLINGER OG RETTSAVGJØRELSER Tvl 22-4 (1) Det skal, uten samtykke, ikke føres bevis om innholdet i forklaringer for retten som er underlagt lovpålagt taushetsplikt (2) Det skal ikke føres bevis med opplysninger fra dommere om grunnlaget for avgjørelsen de har truffet (3) Det skal ikke føres bevis for opplysninger som fremkommer under utenrettslig mekling eller rettsmekling Advokatfirmaet Schjødt AS

45 4.5 FORBUD MOT BEVISFØRSEL OM VANDEL OG TROVERDIGHET Advokatfirmaet Schjødt AS Tvl 22-6 Bevisførsel knyttet til troverdighet og vandel kan tillates dersom det er av vesentlig betydning for avgjørelsen Avveining om beviset skal tillates ført Eksempel; En livsarving angrep gyldigheten av et testamente hvor hans arv var satt ned til 1 mill. Arvelateres angivelige begrunnelse for å sette ned arven var sønnens kriminelle handlinger krevde fremlagt opplysninger om hans kriminelle rulleblad Annet ledd krav til skriftlighet Forbud mot bevisførsel knyttet til løgndetektor, jf Rt 1996 s 1114

46 Advokatfirmaet Schjødt AS 4.6 BEVISFRITAKSREGLER Kjennnetegnes ved at den som plikter å gi bevistilgang, kan nekte eller fritas Bevisfritaksreglene skiller ikke mellom de enkelte bevismidlene Formål å beskytte den som besitter opplysningene, både parter og vitner Skille mellom absolutte og relative bevisfritaksregler Absolutte fritaksregler; regler som gir en ubetinget rett, på nærmere bestemte vilkår, til å nekte å forklare seg Relative fritaksregler; regler som gir retten adgang til å frita fra forklaringsplikten Vitnet må selv påberope seg fritaksreglen

47 4.7 BEVISFRITAK FOR NÆRSTÅENDE FOR OPPLYSNINGER SOM ER MEDDELT DEM AV EN PART Tvl 22-8 (1) Persongruppene som omfattes av første ledd ken nekte å gi tilgang til bevis om det som er meddelt dem av parten både forklaringer og realbevis Begrunnet i ønske om å beskytte fortroligheten mellom nære familiemedlemmer, men fritaket gjelder ikke opplysninger fra tredje person eller egne iaktagelser Sml strprl 122 går lengre enn tvl 22-8 (2) Relativt bevisfritak for forlovede og i forsterforhold Advokatfirmaet Schjødt AS

48 4.8 BEVISFRITAK FOR BELASTENDE PERSONOPPLYSNINGER Advokatfirmaet Schjødt AS Tvl 22-9 Bestemmelsen gir absolutt fritak for opplysninger som kan utsette vitnet selv, eller dets nærstående som kan medføre straffeansvar For opplysninger om vitnet selv en naturlig forlengelse av forbudet mot selvinkriminering i EMK art 6 nr 1 og SP art 14 nr 3 g) Antatt at terskelen for fritak etter bestemmelsen er relativt høy (Schei m.fl. II s 1122, Skoghøy 2012) Relative fritak for bevisplikt i andre fjerde ledd

49 4.9 BEVISFRITAK FOR DRIFTS- OG FORRETNINGSHEMMELIGHETER (1/2) Advokatfirmaet Schjødt AS Tvl En part eller et vitne kan nekte å gi tilgang til bevis som ikke kan gjøres tilgjengelig uten å røpe en forretnings- eller driftshemmelighet Ikke et absolutt fritak kan pålegges å gjøre beviset tilgjengelig dersom retten etter en avveining finner det påkrevd Hemmelighet: for at en opplysning skal kunnne karakteriseres som hemmelighet, må den være så lite kjent utenfor bedriften at det er av konkurransemessig betydning at den bevares hemmelig

50 4.9 BEVISFRITAK FOR DRIFTS- OG FORRETNINGSHEMMELIGHETER (2/2) Advokatfirmaet Schjødt AS Bedriftshemmelighet: tekniske metoder, kunnskaper, systemer o.l. Forretningshemmelighet: markedsmessige opplysning, andre forhold som har betydning for omstetningen Rt 2009 s 1103 Norwegian SAS hvor Norwegian ble pålagt å fremlegge regnskapsdokumenter for en periode, men ikke andre dokumenter

51 4.10 TAUSEHETSPLIKT OG LUKKEDE DØRER Tvl Dersom vitnet forklarer seg om forhold som omfattes av bevisforbud- og fritaksreglene, kan retten pålegge de tilstedeværende taushetsplikt og bestemme at beviset skal føres med lukkede dører Advokatfirmaet Schjødt AS

52 Advokatfirmaet Schjødt AS 4.11 BEVISAVSKJÆRING Et bevis som etter sin art er tillatt, kan avskjæres dersom; Det er tilbudt for sent Det er irrelevant eller uvesentlig Det er ervervet på en utilbørlig eller ulovlig måte De fleste bevisavskjæringsreglene tar sikte på å konsentrere rettens behandling av saken, noen tar sikte på å forhindre at saken avgjøres på usikre bevis eller som krenker andre interesser Avgjørelser om bevisavskjæring bør behandles så tidlig som mulig, jf tvl 9-6 (3) Tvist om bevis avgjøres ved kjennelse

53 5. BEVISBEDØMMELSE Advokatfirmaet Schjødt AS

54 5.1 BEVISBEDØMMELSEN (1/3) Tvl 21-2 (1) Retten fastsetter ved en «fri» bevisvurdering det saksforhold avgjørelsen skal bygges på. (2) Bevisvurderingen baseres på det som framkommer om de faktiske forhold i det som skal utgjøre grunnlaget for avgjørelsen. De bevis som føres, er felles for alle parter i saken eller i saker forent til felles behandling. (3) I bevisvurderingen kan retten, uten at det er forhandlet om det, trekke inn faktiske forhold som er erkjent av en part, vitterlige kjensgjerninger og den viten og det erfaringsgrunnlag retten har generelt og på vedkommende fagområde. Hvis slik kunnskap kan være usikker eller omtvistet, gjelder 11-1 tredje ledd. Tvl 11-1 (3) Retten skal ikke bygge på et faktisk grunnlag partene ikke har hatt anledning til å uttale seg om Advokatfirmaet Schjødt AS

55 Advokatfirmaet Schjødt AS 5.1 BEVISBEDØMMELSE (2/3) Gir uttrykkelig uttrykk for prinsippet fri bevisbedømmelse «Fri», men ikke uten rammer og normer Prinsippet gjelder uten unntak der det skjer en reell prøving av faktum i saken i motsetning til der retten ikke foretar noen bevisbedømmelse, f.eks. ved fraværsdom, jf annet ledd, eller dersom partene er enige om hvilket faktum som skal legges til grunn, jf 9-7

56 Advokatfirmaet Schjødt AS 5.1 BEVISBEDØMMELSE (3/3) Retten skal redegjøre for den bevisvurdering avgjørelsen bygger på, jf 19-6 Bevis kan ha forskjellig vekt Rt 1998 s 1565 Anne Lene Lie dommen Tidsnærebevis større vekt enn senere forklaringer ved motstrid Forklaringer fra objektive vitner større vekt enn vitner med knytninger til partene Bestemmelsen regulerer ikke beviskravet

57 5.2 BEVISKRAV Advokatfirmaet Schjødt AS Retten skal bygge på det faktum som etter bevisføringen fremstår som mest sannsynlig - overvektsprinsippet Unntak, der det kreves kvalifisert sannsynlighetsovervekt, kan følge av den aktuelle materiellrettslige regel, se f.eks. Rt 2000 s 199 og Rt 2000 s 845 Krav om større grad av sannsynlighetsovervekt kan også tenkes der bevisuklarhet skyldes at en av partene burde sikret bevis, jf Rt 1991 s 688 og Rt 1976 s 239, eller der en avgjørelse blir særlig belastende for en part dersom et bestemt faktum legges til grunn, jf Rt 1995 s 1641 Det kan ha betydning om handlingen ligger langt tilbake i tid, jf Rt 2007 s 1851

58 Lykke til! Advokatfirmaet Schjødt AS

Manuduksjon sivilprosess

Manuduksjon sivilprosess Manuduksjon sivilprosess Våren 2013 22.05.2013 Jannecke Tobiassen LITT OM SCHJØDT Advokatfirmaet Schjødt AS Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og

Detaljer

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1 Innhold kapittel 1 kravene til en god prosessordning....... 1 1 Sivilprosessens oppgaver............................... 1 2 Prinsippene for hvordan oppgaven bør løses............... 6 2.1 Prinsippenes

Detaljer

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1. kapittel 2 grunnbegreper, struktur og internasjonale føringer... 34

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1. kapittel 2 grunnbegreper, struktur og internasjonale føringer... 34 530030-Sivilprosess.book Page vii Monday, February 18, 2013 12:20 PM Innhold kapittel 1 kravene til en god prosessordning....... 1 1 Sivilprosessens oppgaver............................... 1 2 Prinsippene

Detaljer

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Innhold Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Kapittel 1 Lovens formål og anvendelse 21 1-1. Lovens formål 21 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen

Detaljer

Jo Hov: Innføring i prosess 1 og 2 (2010), med unntak av petitavsnitt.

Jo Hov: Innføring i prosess 1 og 2 (2010), med unntak av petitavsnitt. Sensorveiledning 3. juni 2014 v/christian Reusch Del I sivilprosess Oppgave - Sommerhuset i Lillevika Navn/dato Læringskrav Studenten skal ha god forståelse av: Metodespørsmål i sivilprosessen, herunder

Detaljer

Elektroniske dokumenter holder de i retten?

Elektroniske dokumenter holder de i retten? Elektroniske dokumenter holder de i retten? Norsk Arkivråds jubileumsseminar 26. oktober 2011 Advokat Knut Glad Arkivrådet: Er elektronisk arkiv synonymt med papirløst arkiv? Overdriver vi problemene med

Detaljer

Forord 1 Opptakt 2 Enkelte prosessuelle grunnbegreper og veiledning 3 Tvistelovens funksjoner og målsettingen med veiledningen

Forord 1 Opptakt 2 Enkelte prosessuelle grunnbegreper og veiledning 3 Tvistelovens funksjoner og målsettingen med veiledningen Forord... 5 1 Opptakt... 13 1.1 Tema, problemstilling og begrepsbruk... 13 1.2 Grunnleggende om materiell prosessledelse etter tvl. 11 5... 16 1.3 Hvorfor skrive om materiell prosessledelse?... 17 1.4

Detaljer

Retten kan oppnevne sakkyndige:

Retten kan oppnevne sakkyndige: DISPOSISJON BRUK AV SAKKYNDIGE FOR NORSKE DOMSTOLER OG VOLDGIFTSRETTER Advokat Helge Morten Svarva, Wiersholm Voldgiftsforeningen og Det Danske Selskab for Byggeriets fellesarrangement 8. november 2012

Detaljer

Materiell rett TVIST (individuelle rettsspørsmål) Prosess

Materiell rett TVIST (individuelle rettsspørsmål) Prosess Materiell rett TVIST (individuelle rettsspørsmål) FAKTUM RETTSREGLER - Hvordan klarlegge - Hvordan klarlegge faktum? rettsreglene? - Hvem skal gjøre det? - Hvem skal gjøre det? - Hvilken tvist? - Mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

Den materielle sannhets prinsipp

Den materielle sannhets prinsipp Det juridiske fakultet Den materielle sannhets prinsipp - prinsippets vekt i dispositive saker i sivilprosessen Stina Lindstrøm Eriksson Stor masteroppgave i rettsvitenskap vår 2015 Antall ord: 30 484

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 26. februar 2009 i Oslo tingrett, 08-103777TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Espen Lindbøl Tvist om bevis Arne Helge Fredly Advokat Kyrre Eggen

Detaljer

Partenes sannhets- og opplysningsplikt, særlig etter tvisteloven 21-4

Partenes sannhets- og opplysningsplikt, særlig etter tvisteloven 21-4 Partenes sannhets- og opplysningsplikt, særlig etter tvisteloven 21-4 Kandidatnummer: 186833 Veileder: Magne Strandberg Antall ord: 13 613 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005.

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005. 1 NY TVISTELOV 1. INNLEDNING Den 17. juni 2005 vedtok Stortinget en ny tvistelov, eller som loven heter, lov om mekling og rettergang i sivile saker. Den nye loven vil avløse tvistemålsloven fra 1915.

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2014

STRAFFEPROSESS - Vår 2014 STRAFFEPROSESS - Vår 2014 Jo Stigen, UiO INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang (fair hearing) - Offentlig forfølgning - Upartiskhet - Humanitet -

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger Vergemålsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Begjæringer om tilgang til dokumentbevis

Begjæringer om tilgang til dokumentbevis Begjæringer om tilgang til dokumentbevis Om spesifikasjonskravet i tvisteloven 26-6 første ledd Kandidatnummer: 696 Leveringsfrist: 25.11.2015 Antall ord: 17 710 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2017

STRAFFEPROSESS - Vår 2017 STRAFFEPROSESS - Vår 2017 En tentativ oversikt over progresjonen (Jo Stigen, UiO) DAG 1: (Andenæs, kap. 1-5) INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang

Detaljer

Sivilprosess. Forelesninger JUS 4211 V Professor Inge Lorange Backer

Sivilprosess. Forelesninger JUS 4211 V Professor Inge Lorange Backer Sivilprosess Forelesninger JUS 4211 V 2013 Professor Inge Lorange Backer 1 Materiell rett TVIST (individuelle rettsspørsmål) FAKTUM RETTSREGLER - Hvordan klarlegge - Hvordan klarlegge faktum? rettsreglene?

Detaljer

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Forsikringssvindel og personvern Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Personopplysningsloven - behandlingsgrunnlag Grunnvilkår for behandling av personopplysninger i

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

Kildebruk i Norges Høyesterett

Kildebruk i Norges Høyesterett Kildebruk i Norges Høyesterett Oversikt Kort om meg Om Høyesterett Arbeidet i Høyesterett Kildebruk i praksis Utvikling Norges Høyesterett 2 Om meg Cand. jur. fra Bergen høst 2000 Har jobbet som utreder

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Eksamen i JUS241 Rettergang Mønsterbesvarelse vår 2016

Eksamen i JUS241 Rettergang Mønsterbesvarelse vår 2016 Eksamen i JUS241 Rettergang Mønsterbesvarelse vår 2016 Skrevet av: anonym DEL 1 Spørsmål 1 Hovedproblemstillingen er om tiltalen mot Peder Ås for mishandling i nære relasjoner etter strl. 282 er for vagt

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG Den 7. mars 2012 ble det av Høyesteretts kjæremålsutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Tønder og Matheson i HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål: Multi

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 42 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 42 Jf. Innst. O. nr. 27 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) År 2008 den 7. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

Plikten til å gi bevistilgang i sivile saker særlig til elektronisk lagret materiale

Plikten til å gi bevistilgang i sivile saker særlig til elektronisk lagret materiale Det juridiske fakultet Plikten til å gi bevistilgang i sivile saker særlig til elektronisk lagret materiale Av Kristian Fredheim Veileder: Jens Edvin A. Skoghøy Liten masteroppgave i rettsvitenskap, våren

Detaljer

Relevant stoff finnes også i innføringslitteraturen og i støttelitteraturen.

Relevant stoff finnes også i innføringslitteraturen og i støttelitteraturen. 1) Læringskrav og pensum/hovedlitteratur Oppgaven reiser prosessuelle spørsmål om bevis, rettens forhold til partenes prosesshandlinger, partshjelp og sakskostnader. Læringskravene angir at studentene

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Revidert sensorveiledning JUS4211 Prosess og strafferett vår 2015

Revidert sensorveiledning JUS4211 Prosess og strafferett vår 2015 Revidert sensorveiledning JUS4211 Prosess og strafferett vår 2015 Eksamen 27. mai 2015, 6 timer: praktikum og teorioppgave i sivil- og straffeprosess DEL I Praktikum Læringsmål og hovedlitteratur I beskrivelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige - Utarbeidelse av begjæring om tiltak - Rollen som partsrepresentant i fylkesnemnda Stig Ravnestad Bergen kommune - kommuneadvokaten Del 1: Utarbeidelse av begjæring

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 08.12.2016 Sak nr.: Dommer: 16-111749ASD-BORG/02 Lagdommer Øystein Hermansen Lagdommer Jørgen Brunsvig Kst. lagmann Kjersti Buun Nygaard Ankende part Staten v/justis-

Detaljer

Legen som vitne og sakkyndig. Stine K. Tønsaker Advokat/spesialrådgiver Jus og arbeidsliv, Legeforeningen

Legen som vitne og sakkyndig. Stine K. Tønsaker Advokat/spesialrådgiver Jus og arbeidsliv, Legeforeningen Legen som vitne og sakkyndig Stine K. Tønsaker Advokat/spesialrådgiver Jus og arbeidsliv, Legeforeningen Tema Begrepsbruk og rettslig utgangspunkt Erklæring, attest o.l. Vitne, sakkyndig vitne og rettsoppnevnt

Detaljer

Besl. O. nr. 2. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 2. Jf. Innst. O. nr. 2 ( ) og Ot.prp. nr. 76 ( )

Besl. O. nr. 2. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 2. Jf. Innst. O. nr. 2 ( ) og Ot.prp. nr. 76 ( ) Besl. O. nr. 2 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 2 Jf. Innst. O. nr. 2 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 76 (2005-2006) År 2006 den 19. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lovvedtak 17. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L ( ), jf. Prop. 139 L ( )

Lovvedtak 17. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L ( ), jf. Prop. 139 L ( ) Lovvedtak 17 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2015 2016), jf. Prop. 139 L (2014 2015) I Stortingets møte 7. desember 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Konsentrasjonsprinsippet i sivilprosessen

Konsentrasjonsprinsippet i sivilprosessen Konsentrasjonsprinsippet i sivilprosessen Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 565 Leveringsfrist: 25.04.2011 Til sammen 17985 ord 26.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 2

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Knut Kleppestø Erstatningskrav Petromena ASA Advokat Peter Simonsen mot

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. oktober 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. oktober 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. oktober 2013 truffet vedtak i Sak nr: 49/13 (arkivnr: 201300316-20) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE.

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. Notat Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/70-16 033 DRAMMEN 14.04.2008 TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. 1. Innledning. I den pågående rettstvist mellom Unicon

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

Kunngjort 17. februar 2017 kl PDF-versjon 17. februar Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Kunngjort 17. februar 2017 kl PDF-versjon 17. februar Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. februar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 17. februar 2017 17.02.2017 nr. 7 Lov om Forbrukerklageutvalget

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-102 (arkivnr: 16/1417) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A og B på jordskiftedommer C ved X jordskifterett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Eksamen 4. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Vår 2011 teori (deloppgave)

Eksamen 4. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Vår 2011 teori (deloppgave) Eksamen 4. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Vår 2011 teori (deloppgave) Både tvisteloven av 2005 og straffeprosessloven av 1981 har forbud mot visse former for bevis. Tvisteloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 31. januar 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 31. januar 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 31. januar 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2014-00236-U, (sak nr. 2013/2230), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Rettens materielle veiledning i sivile saker

Rettens materielle veiledning i sivile saker Rettens materielle veiledning i sivile saker Kandidatnummer: 655 Leveringsfrist: 25.4.2016 Antall ord: 17965 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema og avgrensninger... 1 1.2 Rettslig

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

Oversikt over bruk av fjernavhør og fjernmøte i norsk rett

Oversikt over bruk av fjernavhør og fjernmøte i norsk rett Oversikt over bruk av fjernavhør og fjernmøte i norsk rett Av Erlann Mortensen Stor masteroppgave i rettsvitenskap Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 2007-2008 Side 1 av 91 Side 2 av 91 Innhold

Detaljer

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter.

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Advokat Thomas Smedsvig Artntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA Rosenkildehuset

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00921-A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing

Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing Inngrep hva nå? Prosessuelle grep Få frem de riktige opplysningene og bevisene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Muntlighet i norsk sivilprosess

Muntlighet i norsk sivilprosess Muntlighet i norsk sivilprosess Advokaters synspunkter på muntlig saksbehandling i norsk sivilprosess Kandidatnr: 278 Veileder: Professor Ulf Stridbeck Leveringsfrist: 26 april Til sammen 14290 ord 26.04.2004

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET. Intern opplæring 31. mai 2017

JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET. Intern opplæring 31. mai 2017 JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET Intern opplæring 31. mai 2017 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING JULI 2016 Innhold 1. Hva kan behandles i Forbrukerrådet?... 3 2. Hva kan det ikke klages på?... 3 3. Hvem kan klage?... 3 4. Hvordan innleveres klagen?... 3 5.

Detaljer

2 Grunnbegreper. 2.1 Innledning Krav Påstand Bevis. 3 Grunnprinsipper en oversikt Konsentrasjonsprinsippet

2 Grunnbegreper. 2.1 Innledning Krav Påstand Bevis. 3 Grunnprinsipper en oversikt Konsentrasjonsprinsippet MANUDUKSJONER I SIVILPROSESS V 09-OSLO (Karl Otto Thorheim) Del I Innledning. Grunnbegreper. Grunnprinsipper med hovedfokus på proporsjonalitetsprinsippet, aktiv saksstyring, rettens veiledningsplikt og

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM) Arne Trondrud 3630 Rødberg Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT Saksnummer Ankende part Prosessfullmektig : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. januar 2018 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Fredrik Berg til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Introduksjonsforelesning 4. avdeling høsten Professor Anne Robberstad

Introduksjonsforelesning 4. avdeling høsten Professor Anne Robberstad Introduksjonsforelesning 4. avdeling høsten 2010 Professor Anne Robberstad anne.robberstad@jus.uio.no 1 Hvem har ansvar for hva på 4. avdeling? Avdelingsansvarlig lærer: Anne Robberstad (anne.robberstad@jus.uio.no)

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

Besl. O. nr. 99. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 99. Jf. Innst. O. nr. 110 ( ) og Ot.prp. nr. 51 ( )

Besl. O. nr. 99. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 99. Jf. Innst. O. nr. 110 ( ) og Ot.prp. nr. 51 ( ) Besl. O. nr. 99 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 99 Jf. Innst. O. nr. 110 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) År 2005 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Retningslinjer. Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

Retningslinjer. Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten Retningslinjer Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten inisterens kontsministerens ntor isterens kontor Statsministerens kontor Statsministerens kontor inisterens kontsministerens ntor isterens kontor

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

Sivilprosess. Forelesninger JUS 4211 H Professor Inge Lorange Backer

Sivilprosess. Forelesninger JUS 4211 H Professor Inge Lorange Backer Sivilprosess Forelesninger JUS 4211 H 2013 Professor Inge Lorange Backer 1 Materiell rett TVIST (individuelle rettsspørsmål) FAKTUM RETTSREGLER - Hvordan klarlegge - Hvordan klarlegge faktum? rettsreglene?

Detaljer

Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten

Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten Innlegg på Høstkonferansen 1. oktober 2013 v/seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Telemark Grunnlaget for taushetsplikten Opplysninger

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Barnets rettigheter Rett til å uttale

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

Prosessuelle temaer. v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link

Prosessuelle temaer. v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link Prosessuelle temaer v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link Dagens tema 1) Der saksøkte ikke får befare eiendommen; Bevisopptak i rettssak og bevissikring utenfor rettssak (tvl. kap. 27 og 28)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

RETTENS MATERIELLE PROSESSVEILEDNING I DISPOSITIVE SAKER

RETTENS MATERIELLE PROSESSVEILEDNING I DISPOSITIVE SAKER RETTENS MATERIELLE PROSESSVEILEDNING I DISPOSITIVE SAKER Kandidatnummer: 643 Leveringsfrist: 25.04.2009 Til sammen 17943 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 OVERSIKT 1 1.1 Innledning 1 1.2 Reglene om

Detaljer