Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN DETALJREGULERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING"

Transkript

1 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Groth Tytlandsvik Arkiv: /L12/ 0191 Arkivsaksnr.: 09/41 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -50/ Plan- og miljøutvalget DSPLM -142/ Plan- og miljøutvalget PLM -30/ PLM -30/10 SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN DETALJREGULERING Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 1 Plankart PLM 2 Planbestemmelser PLM 3 Planbeskrivelse PLM 4 Kulturminneundersøkelser PLM 5 Biomangfoldregistreringer PLM 6 Trafikkanalyse PLM 7 Perspektivtegninger PLM 8 Risiko- og sårbarhetsanalyse PLM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Quatro Invest AS er hjemmelshaver av eiendommen gnr 6 bnr 814, Hvitstenveien 280. Området benyttes til lett produksjon og lager for små og mellomstore håndverkerbedrifter og er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende næringsområde. Quatro Invest AS ønsker å utvidet området som benyttes til virksomheten, og varslet i februar 2009 oppstart av planarbeid for et område som omfattet Hvitstenveien 280 og et areal øst for dette. Denne utvidelsen var innenfor område avsatt i kommuneplanens arealdel som LNF-område med særskilte kulturlandskapsinteresser. Akershus Fylkeskommune frarådet den foreslåtte reguleringsplanen da forslaget var i strid med kommuneplanens arealdel samt kom i konflikt med kulturlandskap med nasjonal verdi. Fylkeskommunen varslet innsigelse dersom planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannens miljøvernavdeling varslet også innsigelse dersom planforslaget var i strid med nasjonale og regionale føringer for samordna areal- og transportplanlegging. Avgrensingen av planområdet ble endret og forslagsstiller varslet i juni 2009 på nytt oppstart av planarbeid. Avgrensingen skilte seg fra den forrige ved at planområdet ikke strakk seg inn i området avsatt til LNF-område med særskilte landskapshensyn, men at utvidingen av næringsområdet strakk seg nordvestover, inn i område avsatt til LNF-område. Innen LNF-

2 Side 2 av 9 området der utvidingen av næringsområdet ønskes, er det i dag barskog av middels og høy bonitet. Omtrent 30 daa av arealet er lettbrukt dyrkingsjord. Størrelsen på arealet næringsområdet tenkes utvidet med, er omtrent dobbelt så stort i den siste avgrensingen som i den første. Selv om utvidingen nå ikke er tenkt inn i et område med særskilte kulturlandskapsinteresser, opprettholder Akershus Fylkeskommune frarådingen om å gå videre med planarbeidet, da det fortsatt er i strid med kommuneplanen. Innsigelsesmuligheten er også fortsatt opprettholdt. Forhåndsuttalelse fra landbruksmyndighetene foreligger ikke til tross for at utvidelsen berører dyrkingsarealer i høyproduktiv skog. Administrasjonen har forberedt en sak om dette slik at forslagsstiller får politiske innspill tidlig i prosessen. Mer utfyllende beskrivelse av situasjonen finnes i det vedlagte referatet fra forhåndskonferansen, avholdt VURDERING Administrasjonen anser det ikke å være grunner til utvidingen av næringsområdet gode nok til at det kan forsvare et slikt avvik fra kommuneplanens arealdel, med tanke på at det er ledige arealer til dette formål ellers i kommunen, at dyrkbare arealer i sammenhengende høyproduktivt LNF-område berøres og at arealbruk i slike områder bør vurderes helhetlig i kommuneplanprosess. Om tiltakshaver velger å gå videre med planarbeidet, har Vestby kommune stilt krav om konsekvensutredning jamfør forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller må også vurdere tiltaket i forhold til nasjonale og regionale føringer for samordna areal- og transportplanlegging jamfør Fylkesmannens uttalelse til varsel om planoppstart. 3. ALTERNATIVER En alternativ løsning er at planområdet avgrenses til å være på størrelse med arealet det først ble varslet oppstart på (omtrent 15 daa som i liten grad berører dyrkbar mark), samtidig som utvidingen skjer i LNF-område uten særskilte kulturlandskapsinteresser. Utvidingen vil med dette halveres. Også dette krever konsekvensutredning. 4. KONKLUSJON Det er i Vestby kommune store arealer regulert til næringsformål. Da disse har ledig kapasitet, anses det fra administrasjonens side som uheldig å legge til rette for videre næringsutvikling i områder som ikke er avsatt til dette formål i kommuneplan. INNSTILLING: Vestby kommune mener at det er uheldig å utvide eksisterende næringsområde i Hvitstenveien 280, og fraråder å gå videre med planarbeidet. BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN Representanten Anita Wulvig (AP) fremmet følgende forslag:

3 Side 3 av 9 Planutvalget ser positivt på den foreslåtte utvidelsen av det eksisterende næringsområdet i Hvitstenveien 280, og anbefaler videre arbeide med planen. Votering: Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer. Representanten Anita Wulvigs forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Planutvalget ser positivt på den foreslåtte utvidelsen av det eksisterende næringsområdet i Hvitstenveien 280, og anbefaler videre arbeide med planen. SAKSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM 1. SAKSOPPLYSNINGER Arbeid med reguleringsplan ble på nytt varslet og forslag til planprogram for Hvitstenveien 280 har vært ute til offentlig ettersyn i perioden til 22. februar til 7. april I forbindelse med at planprogrammet var ute til offentlig ettersyn ble det også avholdt et åpent møte om saken på Vestby Prestegård. Det kom i perioden inn sju innspill til planprogrammet. Hovedpunktene er gjengitt under: Akershus fylkeskommune fraråder reguleringsplanen på bakgrunn av at den er i strid med kommuneplanen og vil vurdere å fremme innsigelse til reguleringsplanen om den blir lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunen framhever også viktigheten av å ha reguleringsbestemmelser som er tydelige på hva slags type virksomhet som tillates i området, og omfanget av de enkelte virksomhetene. Det blir også påpekt at planområdet ikke ligger i gangavstand fra kollektivknutepunkt (Vestby stasjon). Statens Vegvesen påpeker at tiltaket ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel og mener at det er uheldig at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for området før det er gjort en avklaring av arealbruk på kommuneplan/kommunedelplannivå. Dersom kommunen likevel går videre med planarbeidet, krever Statens Vegvesen at tiltakets trafikale konsekvenser for alle trafikantgrupper belyses og tydeliggjøres. Dagens situasjon og framtidig situasjon må beskrives blant annet med hensyn til trafikk, antall arbeidsplasser, eventuelt besøkende, publikumsrettet service, kollektivbetjening, miljømessige konsekvenser (støy, luft etc.). Det etterlyses tydeligere beskrivelse av hva slags type virksomhet som planlegges i området og omfanget av de enkelte virksomhetene. Det savnes også en vurdering vedrørende behov for planlagt tiltak sett i forhold til eksisterende og planlagte næringsområder i kommunen. Statens Vegvesen påpeker at planområdet ikke ligger innen gangavstand fra Vestby stasjon og forutsetter også at planen blir koordinert med reguleringsforslag for Pepperstad skog Nord, blant annet med hensyn til tiltak for gående/syklende og kollektivbetjening til denne delen av kommunen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

4 Side 4 av 9 vurderer utvidelsen av næringsområdet som svært uheldig, både av hensyn til inngrep i verdifullt kulturlandskap og jordressurser. Avvik fra kommuneplanen skal begrunnes i reguleringsforslaget, det skal gjøres et anslag som viser hvor mye areal som totalt kan gå med, fordelt på varig omdisponering og midlertidig omdisponering. Overordnede hensyn til kulturlandskapet må ivaretas i utarbeidelsen med konsekvensutredningen. Det forutsettes også at det vurderes alternativer som minimerer inngrep i dyrkbar jord og at det redegjøres for avbøtende tiltak, herunder begrensning av inngrep i jordressurser og kulturlandskap. Det må også vurderes hva slags næring som skal etableres i området, og hvor mye transport denne vil generere. Fylkesmannen anser planprogrammet å være mangelfullt både med hensyn til redegjørelse for hvordan barn og unge skal kunne medvirke og til opplegget for arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen. I tillegg har Fylkesmannen en generell merknad om at opplistede nasjonale og regionale føringer må vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget. Saksopplysning: Fylkesmannen har basert sin merknad på at nåværende næringsområde forslås utvidet innover i arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt som LNF-område med særskilte kulturlandskapsinteresser. LNF-området som næringsområdet foreslås utvidet inn i er, i motsetning til hva Fylkesmannen skriver, ikke avmerket med spesielle kulturlandskapsinteresser. Naturvernforbundet i Vestby er kritiske til prosjektet på grunn av at det medfører en spredning av næring i strid med kommuneplanen. Naturvernforbundet mener at næring bør konsentreres til allerede eksisterende utbyggingsområder på østsiden av E6. Vestby Skogeierlag advarer på prinsipielt grunnlag mot mindre næringsområder spredt rundt omkring i kommunen både på grunn av at det vil føre til press på omkringliggende arealer og at det vil føre til begrensninger for næringsutøvelse i form av jord- og skogbruk i nærliggende områder. Skogeierlaget ønsker at næringsarealer blir konsentrert til allerede vedtatte områder - Deli skog og Vestby næringspark øst. Alf Aarvik og Eli Anne Linnestad (gnr 49 bnr 16) er naboer til området og ønsker ikke ny næringspark i området på grunn av at bygningene vil ta utsikten fra deres eiendom samt at næringsparken vil føre med seg mer forurensing både i form av motorstøy og økt belysning. Aarvik og Linnestad spør også om ikke en eventuell tillatelse til ny næringspark vil kunne skape presedens i forhold til andre LNF-områder i Vestby og om ikke intensjonen til kommunestyret er å beholde vestsiden av E6 som landbruks- og skogsområde. Brita Linnestad (gnr 49 bnr 1) mener at små næringsområder spredt rundt omkring i kommunen vil ødelegge for de fine landskaps- og kulturområdene i kommunen, og viser også til at det i Vestby kommune er vedtatt at all næringsutvikling skal foregå på Deli skog og Vestby næringspark øst.

5 Side 5 av 9 2. VURDERING Nåværende arealbruk i området I Vestby kommunes kommuneplan er området delvis avsatt til nåværende næringsområde, delvis til LNF-område. Planområdet er ca. 70 daa stort. Planområdet omfattes ikke av kommunedelplan for Vestby nord. Lokalisering av næringsutvikling Det er i kommuneplanens strategidel ikke utelukket næringsutvikling på vestsiden av E6, men setningen "I forhold til arealpolitikken, kan konsentrasjon og utvikling av Vestby sentrum/tettsted berede grunnen for ønsket utvikling sammen med en ytterligere utvikling av Deli næringsområde" i strategidelens kapittel om næringsområder kan forstås dit hen at det er næringsutviklingen i hovedsak skal legges til Vestby sentrum og Deli næringsområde. I arealdelen er det heller ikke lagt ut framtidige næringsområder på vestsiden av E6 i den nordre delen av kommunen. Kommuneplanens arealdel skal være styrende for arealbruken i kommunen i planperioden. Det er likevel mulig å fremme forslag til reguleringsplaner i strid med overordnet plan, men slike forslag må konsekvensutredes. Slik flere påpeker, er det ubrukte, regulerte næringsarealer blant annet i Vestby næringspark øst. Disse arealene er velegnete for større logistikkbedrifter, men vil være mindre egnet for små håndverkerbedrifter som de som er lokaliserte i Hvitstenveien 280 per i dag. Forslag til utredningsprogram Planprogrammet som lå ute til offentlig ettersyn er justert i forhold til innspill både med hensyn til trafikale undersøkelser og opplegg for hvordan de skal gjennomføres, opplegg for gjennomføring av biomangfoldundersøkelser og opplegg for ROS-analyse. Plansjefen har supplert med en redegjøring hvor hvordan barn og unge skal kunne medvirke. Innsendt forslag til utredningsprogram fordelt på tema og forhold som skal utredes og belyses er vist i kursiv: Forhold til overordnede planer og mål tiltaket i forhold til kommuneplanen og kommuneplanens arealdel tiltaket i forhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplan Beskrivelse Barn og unge konsekvenser for barn og unge Virkningene for barn og unges oppvekstvilkår, samt tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett, skal vurderes og beskrives. Plansjefen tillegg: Det skal holdes et møte der barn og unge som kan bli berørt av planforslaget blir invitert, eventuelt sammen med sine foreldre. En representant fra kommunen, fortrinnsvis barn og unges representant i plansaker, skal også delta på møtet.

6 Side 6 av 9 Næringsliv og sysselsetting virkninger for næringslivet i Vestby Vurdering av muligheter for nye arbeidsplasser og verdiskaping. Beskrivelse. Trafikk adkomstløsning til området; ny kryssløsning inkl. frisiktsoner forventet trafikkmengde i 0-alternativet og ved full utbygging kollektivbetjening tiltak for gående og syklende trafikksikkerhet miljømessige konsekvenser trafikksituasjon i viktige adkomstkryss Den nye kryssløsningen vil bli tegnet og regulert i henhold til Statens Vegvesens tidligere innspill til planarbeidet. Trafikkanalysen utarbeides av Asplan Viak. Den skal redegjøre for trafikale konsekvenser for trafikkavvikling, trafikksikkerhet og miljø. I beregningen av dagens trafikk til/fra planområdet vil erfaringsdata for trafikkproduksjon fra PROSAM-rapporter for ulike virksomheter i Oslo og Akershus brukes. Kapasitetsberegningene i viktige adkomstkryss vil bli gjort i programmet SIDRA. I tillegg vil data fra trafikkanalyser for andre plansaker i området bli brukt. Eventuelle avbøtende tiltak vil bli vurdert og beskrevet. Biologisk mangfold og naturressurser konsekvenser for biologisk mangfold konsekvenser for friluftsliv, turveier og grøntdrag BioFokus vil gjøre en biomangfoldregistrering. Registreringen vil bestå av feltrettede undersøkelser for å avgjøre om det innenfor planområdet finnes naturtyper slik disse er definert i DN håndbok 13. Potensialet for arealer med sjeldne og rødlistede arter vil bil vurdert, med videre kartlegging dersom slike arealer finnes. Bygging av veier fører ofte til store masseforflytninger, og det skal undersøkes om det finnes fremmede arter / introduserte arter innenfor planområdet som krever spesiell håndtering av masser. Konsekvenser for turveier og grøntdrag vil bli vurdert gjennom en registrering av turveier i og rundt planområdet. Kulturlandskap og kulturminner tiltakets virkning på kulturlandskapet rundt Vestby kirke potensielle fornminner Det skal utarbeides en 3D-modell og illustrasjonsmateriale som viser nær- og fjernvirkning av tiltaket. Det skal gjennomføres en arkeologisk registrering av planområdet.

7 Side 7 av 9 Landbruksområder konsekvenser for jord- og skogbruk Konsekvensene for jord- og skogbruksområdet skal beskrives. Beskrivelsen skal inneholde et arealregnskap som viser størrelsen på landbruksområder som omdisponeres. For hvert alternativ skal det vises hva som blir varig omdisponert og hva som blir midlertidig omdisponert. Sikkerhet og beredskap risiko- og sårbarhetsforhold I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal det utarbeides en ROS-analyse i tilknytning til planforslaget. Hensikten med ROS-analysen er å forebygge skade og tap av liv og helse, og å redegjøre for hvordan samfunnssikkerheten i vid forstand er ivaretatt i og ved planområdet. ROS-analysen utarbeides av Asplan Viak. Metoden som vil bli brukt er basert på en sjekkliste med erfaringsmessig brutto oversikt over uønskete hendelser / situasjoner. En arbeidsgruppe vurderer aktuelle hendelser og sannsynligheten for at en hendelse oppstår. Tiltak mot antatte kritiske hendelser vil bli foreslått. 3. ALTERNATIVER Null-alternativet i konsekvensutredningen vil være at tomten forblir uregulert og virksomheten fortsetter slik den er i dag. Virksomheten kan ikke utvides, og kontorene vil fortsette å være lokalisert på en annen tomt enn lagervirksomheten. 4. KONKLUSJON Forslag til utredningsprogram, med plansjefens tillegg, besluttes gjennomført. PLANSJEFENS BESLUTNING I H. T. DELEGASJON: Planprogram datert , med tillegget " Det skal holdes et møte der barn og unge som kan bli berørt av planforslaget blir invitert, eventuelt sammen med sine foreldre. En representant fra kommunen, fortrinnsvis barn og unges representant i plansaker, skal også delta på møtet." fastsettes for plan- og utredningsarbeidet for Hvitstenveien reguleringsplan i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 7 jamfør plan- og bygningslovens 4-1. SAKSBEHANDLING ETTER GJENNOMFØRING AV UTREDNINGSPROGRAMMET 1. SAKSOPPLYSNINGER

8 Side 8 av 9 Konsekvensutredningen er utført i henhold til utredningsprogrammet. 2. VURDERING Det framkommer ikke opplysninger i konsekvensutredningen som tilsier at den foreslåtte utvidingen av næringsvirksomheten i Hvitstenveien 280 vil ha så store negative konsekvenser av noe slag at offentlig ettersyn av planforslaget må frarådes. Gang- og sykkelveg langs Hvitstenveien er foreslått regulert i denne planen, men det er ikke foreslått rekkefølgekrav for å sikre opparbeiding av denne. Administrasjonen anser et slikt krav som urimelig i forbindelse med tiltaket denne planen legger til rette for, men må vurderes i forbindelse med at reguleringsplan for Pepperstad skog nord legges fram for sluttbehandling. Da gang- og sykkelveien er planlagt på gnr 6 bnr 1, som eies av Opplysningsvesenets fond, forutsetter opparbeiding av gang- og sykkelveien innløsning av grunn til dette formålet. Høyresvingefelt eller rundkjøring i krysset Hvitstenveien x Kirkeveien bør imidlertid vurderes som rekkefølgekrav i denne planen. Om en slik endring av dette krysset blir aktuelt, må det gjennomføres en mindre endring av reguleringsplan for Krusebyen. Kryssområdet eies av Statens Vegvesen og Akershus fylkeskommune. Trafikkanalysen kommenterer at dette krysset muligens bør bygges om til rundkjøring i forbindelse med utbyggingen av Pepperstad skog nord og framføringen av Johan Herman Wessels vei til Hvitstenveien. Dette må også vurderes ved sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Pepperstad skog nord. Administrasjonen har gjort enkelte justeringer i bestemmelsene for tilpassing til kommunens mal. Vurderinger framkommer for øvrig i planbeskrivelsen med konsekvensutredning. 3. ALTERNATIVER Det er ikke vurdert alternativer til forslag til vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. 4. KONKLUSJON Forslag til detaljregulering for Hvitstenveien 280 er delvis i henhold til kommuneplanens arealdel. På grunn av at næringsområdet planen legger opp til foreslås utvidet inn i LNFområde, er det gjennomført en konsekvensutredning av planforslaget. Plan- og miljøutvalget har tidligere stilt seg positive til denne foreslåtte utvidingen av næringsområdet, og administrasjonen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til detaljregulering for Hvitstenveien 280 med plankart datert , planbestemmelser datert og planbeskrivelse datert legges ut til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens

9 Side 9 av 9 BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (SP) VEDTAK: Forslag til detaljregulering for Hvitstenveien 280 med plankart datert , planbestemmelser datert og planbeskrivelse datert legges ut til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens Vestby, Knut Haugestad rådmann saken sendes saksbehandler for videre ekspedering

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0162 Arkivsaksnr.: 06/2099 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Planutvalget PL -17/07 11.06.2007 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING

KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34 KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN KOMMUNE 2010-2023 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 29.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0216 Arkivsaksnr.: 12/1542-14 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -34/12 29.10.2012

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Overor dnede kommentarer Merknader knyttet opp mot kravene i Plan og bygningsloven inkludert Forskrift om konsekvensutredninger 2005.04.

Overor dnede kommentarer Merknader knyttet opp mot kravene i Plan og bygningsloven inkludert Forskrift om konsekvensutredninger 2005.04. Kommentarer fra Frognmar kas Venner vedrørende utkast til Planpr ogram Reguleringsplan med KU, næringsområder Frogn, utarbeidet av Asplan Viak AS. datert 12.november 2007 Forbehold angående høringen Grunnet

Detaljer

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet:

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet: Arkivsaksnr.: 08/1379-23 Arkivnr.: PLAN 053300000109 Saksbehandler: Arealplanlegger, Camilla Torgersen REGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Hjemmel: Plan og bygningsloven 4-2 Rådmannens

Detaljer