ÅRSPLAN LØNNÅS BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN LØNNÅS BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Evaluering av året Barnehagens pedagogiske plattform med mål og visjon Satsingsområder Arbeidsmetoder Litt fra hver avdeling Vettegruppen. Overgang barnehage/skole Tradisjoner og merkedager Praktisk informasjon

3 Innledning Barnehagene i dag er i stor grad en del av både familien og samfunnet. Så å si alle barn går i barnehage, og familiene legger opp sin hverdag i forhold til barnehagens rammer og tilbud. Politikere i Bærum satser på barn og unge, og mener det er viktig med tidlig innsats. I Budstikka 29. april i år står leder for sektorutvalget barn og unge frem og sier noe om viktigheten av gode barnehager. Anne Lene Hojem sier at startskuddet for et godt liv starter ikke på skolen, men på helsestasjonen og i barnehagen. Hun tror at en stor dose sosial kompetanse gir evnen til å sette seg inn i andre menneskers sted og at dette bidrar til at vi både utdannes med hjerne og hjertet. Barnehagen er et sted hvor læring foregår, læring både om seg selv, andre og omgivelsene. Barn er nysgjerrige og undrende, og bruker undringen sin til å lære å lære. (sitat slutt) I Lønnås har vi i mange år sett barns nysgjerrighet på livet gi grunnlag til å skape det gode liv. Det å finne ut av hvem jeg er, er viktig for å skape en identitet og danne en personlighet. Det å finne ut av eget følelsesregister betyr at latter og gråt går hånd i hånd. Det å bli kjent med andre, gir rom for anerkjennelse og respekt overfor mennesker og områder ulikt fra en selv. Og hvis undringen og nysgjerrigheten får blomstre, slik at kunnskap erverves på en god måte, vil det å lære og utvikle seg bli positivt og givende. Personalet i Lønnås skaper gode rammer for barna, hvor lek, vennskap og undring står i sentrum. Dette legger grunnlaget for en god barnehagetid. Barna vil også lære å gjøre gode valg for seg selv senere i livet. Gode rammer betyr også en trygg hverdag, hvor en kan være seg selv, stole på at det pedagogiske personalet er der for en, og ikke opplever erting/mobbing. Et romslig medmenneskelig miljø er grunnlaget for glade og trygge barn. Å arbeide mot mobbing er en kontinuerlig oppgave, som barnehage og hjem må samarbeide om. Dette er derfor også i år en av satsingene våre. Lønnås barnehage har en årsplan som går over 5 år. ( ). Her står det om rammebetingelser, satsingsområder og pedagogisk plattform. Vi endrer ikke på vår pedagogikk fra år til år, men spisser noen av satsingsområdene, slik at det ene året ikke blir helt likt det andre. Den grunnleggende pedagogikken ligger som en rød tråd gjennom mange år. Vi har også Rammeplanen som førende dokument, og den endrer seg heller ikke fra år til år. Alle våre dokumenter ligger ute på nettsiden vår via Bærum kommune. Velkommen til et nytt barnehageår.

4 Evaluering av barnehageåret Forrige barnehageår bar preg av et stort fokus på et godt miljø for barna, hvor ingen skal oppleve å bli mobbet eller holdt utenfor. Vi har lenge tenkt at vårt arbeid med sosial kompetanse og positiv vinkling på vennskap og lek er nok til å forhindre, og ikke minst, forebygge mobbing. Det viser seg kanskje at det ikke er nok. Vi også må legge merke til barns adferd i gruppen. Her kan det være snakk om å holde noen utenfor i lek, himling med øynene, to som går sammen mot en osv. Dette skjer i barnehagen, selv om kanskje ikke barna mener så mye med det. En mobbelignende adferd er viktig å avdekke så tidlig som mulig. Vi som jobber på Lønnås må samtale med barna slik at de vet hvilken adferd vi ønsker å ha i barnehagen, en adferd som gjør andre godt, i motsetning til en adferd som gjør andre vondt. Ikke minst har dette årets fokus på mobbing gitt oss ansatte noen vinklinger og refleksjoner som vi ikke hadde tenkt på tidligere. Arbeidet mot mobbing vil fortsette også i Nå er de yngste barna på full fart inn i barnehagen. Vi ser at ett og toåringer har behov som best ivaretas på egne avdelinger. Vi ønsket å omorganisere høsten 2015 på en slik måte at 1-3 åringer er nede i første etg. på egne avdelinger og 3-5 åringer er oppe i annen egt.. Denne omorganiseringen ble forberedt våren 2015, slik at alt skulle stå klart til nye barn kom i august Alle avdelinger har gjennom året arbeidet med samme tema; Språk og språkmiljø, barns danning og barnehagen som en lærende organisasjon. Vi har hatt felles mål og delmål på de tre områdene. Disse ble evaluert våren Avdelingene har brukt ulike virkemiddel for å komme frem til målet. Det er meningen at avdelingene arbeider individuelt her, da f eks de yngste barna har andre måter å gjøre ting på enn vettene. Noen har brukt tur og uteliv for å arbeide med vennskap, mens andre har brukt teater, stasjonslek, forskning og undring på realfag, samtaler og bøker. Vi er enige om at dette er en god arbeidsmetode, men at vi også gjennom året har noen felles prosjekt for hele huset. Avdelingsmøtene og kveldsmøtene våre blir mye brukt til faglig refleksjon. Dette ønsker personalet å fortsette med og også ha enda mere av. Tradisjonene våre gjennom hele året er opprettholdt. Vi gjør en evaluering i etterkant, slik at vi kan lære av feil og gjøre det enda bedre neste gang. Vi er fornøyd med de aktivitetene vi har som tradisjoner her. Vi har hatt fire SU møter i løpet av året, og personalet har opplevd ett godt samarbeid med foreldre, både i SU, men også i møtet hver dag.

5 Barnehagens pedagogiske plattform med mål og visjoner. Satsingsområder I barnehagens årsplan del 1 har vi beskrevet barnehagens pedagogiske plattform og hvorfor vi har denne. Vi har også sagt noe om hvilke satsingsområdet vi har for femårsperioden Disse satsingene står i sammenheng men statlige og kommunale føringer. (Lov om barnehager, Rammeplanen, kommunale satsinger og Barnehagemeldingen) Hvert år velger vi ut to-tre satsinger som vi har ekstra fokus på. Fortsatt vil den pedagogiske plattformen og føringene fra stat og kommune være gjeldene, men vi ønsker å si noe om hva vi vil ha et ekstra engasjement rund i år. For barnehageåret vil vi ha disse tre satsingene; 1) De yngste barna. Det blir flere av de yngste barna i barnehagen. Vi må legge til rette for de yngste på en slik måte at deres behov dekkes. I Lønnås barnehage har vi ekstra fokus på trygg tilknytning, omsorg og medvirkning for de yngste barna. Personalet i Lønnås barnehage er aktivt tilstede, de trøster og inspirerer, og blir kjent med barna slik at de kan tolke og forstå hvert enkelt barns uttrykk. Barna opplever en trygg og forutsigbar atmosfære. Målet er at barna etablerer en trygghet i barnehagetilværelsen, slik at de kan bruke sin energi til å oppleve, lære og utforske omgivelsene. 2) Lek, vennskap og sosial kompetanse med vekt på antimobbearbeid. Leken og vennskapet med andre barn er den viktigste delen av en barnehagedag for barna. Barna skal, gjennom sosiale praksiser, bli kjent med seg selv, andre og omgivelsene. Vi skal ha fokus på et godt miljø, hvor ingen opplever mobbing eller utestengning. Barnehagen er en arena for både læring og lek. Gjennom undring og nysgjerrighet skal vi utvikle små og store prosjekter i samarbeid med barna selv. Her vil vi komme innom alle fagområdene. 3) Pedagogisk ledelse Alle ansatte i barnehage, med og uten utdannelse, leder barna hver dag. Dette skal vi gjøre på en pedagogisk god måte. Her vil vi ha fokus på refleksjon, observasjon og veiledning oss personalet i mellom. Barna skal møte varme, engasjerte og ansvarlige ansatte. Barna fortjener det aller beste, og personalet gjør sitt ytterste for at de skal få det! Hvordan vi arbeider med satsingsområdene våre vil komme tydelig frem i avdelingens planer og barnehagens metodevalg.

6 Vettegruppen 2015/2016 I år er det 27 vetter i Lønnås barnehage. Vetter er det vi kaller de som har siste året i barnehagen før de begynner på skolen. Barna kommer fra 5 ulike avdelinger. Vettene møtes hver torsdag fra kl Vettegruppen er delt i 2 etter hvilken skole de skal begynne på. I år er det en gruppe på ca. 14 barn som skal til Eikeli skole og en gruppe på 14 barn som skal til Hosle, Stabekk eller Bekkestua skole. Vi ønsker å ha barna i disse gruppen ut ifra hvilken skole de skal begynne på slik at de har mulighet til å knytte vennskapsbånd med barn fra andre avdelinger som de møter på skolen. Vi er 4 faste voksne på vettegruppen som samarbeider tett om barna og om utvikling av vettegruppen. Vettegruppen er også barnehagens representanter for et byggeprosjekt og samarbeid mellom barnehagen og tømrerlinja på Nesbru vgs. De skal snekre et nytt leke hus/bensinstasjon med butikk til barnehagen. Dette er noen som vil skje sporadisk i dette barnehageåret. ÅRSHJUL FOR VETTEGRUPPEN 2015/2016 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Torsdager er det vettegruppe. Vi er mye på tur de første månedene. Målet med turen er at barna skal bli kjent på tvers av avdelinger, bli trygge på hverandre og vi forsker og undrer oss i naturen. Vi har også mye spennende lek på disse turene. Hva finner vi og hva skjer med naturen? Hvordan er det i nærmiljøet vårt? Vi har med forstørrelsesglass, bøker, spikkekniver og bokser til å samle materiale. Voksne undrer seg sammen med barna, og vi leter etter sammenhenger og årsaker. Undringen og utforskingen tar vi med hjem til barnehagen, hvor vi kan fortsette undersøkelsene. I forlengelse av det barna er opptatt og nysgjerrige på, vil vi tilrettelegge for prosjektarbeider i barnehagen. Vi fyller på med kunnskap fra litteratur, internett og eventuelt et museumsbesøk. Vettene har en felles julesamling i lavvoen. Vi går opp til lavvoen, har på oss nisselue, spiser grøt og leser julehistorie. På veien opp er det en rebusløype. I desember er det forberedelser til den store lucia-konserten som er i fokus. 13. desember er det Lucia, og det markeres fredag 11.desember i barnehagen. Da går Vettene i Lucia tog i barnehagen, og de har en liten konsert for resten av barnehagen på felles. Etterpå er det lussekatter og pepperkaker til alle. Vi går også Lucia tog på Lønnås bo- og behandlingssenter. Vi inviterer til en Luciafeiring om ettermiddagen for vetteforeldrene. Ellers er dette en måned med mye juleforberedelser på avdelingen.

7 JANUAR, FEBRUAR MARS APRIL,MAI OG JUNI Dette er en tid vi håper det er snø og kaldt ute. Da har vi vinteraktiviteter for vettene. Er det skiføre, øver vi på skigåing og har skilek. Vi har ikke fokus på hvor langt de går på ski, men det å kunne ha det gøy med ski på bena, ta av og på ski, falle og reise seg og utfordre seg selv litt i bakker! Ellers går vi på skøyter, aketurer og lek ute. Dette gir barna fysisk utfoldelse og de lærer ferdigheter som bør kunnes til skolestart. Det er gøy, og alle får utfordringer ut ifra sitt eget behov. Vettene møtes i et eget prosjekt. Vi har som hovedtema for vettene at vi skal drive med utforsking og undring. Barn i denne aldersgruppen har mange spørsmål, og undrer seg over både konkreter og abstrakter. Vi ønsker å skape kunnskap og læring gjennom barnas interessefelt, og gi de noen kunnskapsverktøy som de kan bruke senere. Temaet innenfor forskning og undring, varierer fra år til år. Vi hører med barna, og finner ut hva de synes er spennende å lære mer om. Flere er nå mer og mer interessert i å lære konkrete ting. Vi gir de anledning til å øve seg på ting de møter på skolen. Vi har også noen skolerettede aktiviteter. Med det mener vi typiske leker som lekes i friminuttene i skolegården. Vi går til skolegården på bl.a. Hosle og Eikeli for å bli kjent. Der får barna leke og bli litt kjent på utemiljøet. Vi har skolebesøk, hvor vi får komme inn i klassen og hilse på og ha en «miniskoledag». Og noen fra skolen kommer også hit og hilser på oss. I løpet av mai har vi overnatting i barnehagen for Vettene, og det er spennende! Tradisjonen tro, synger vettene på sommerfesten i barnehagen. Ansvarlige voksne i år er: Wivi Eik Elin Hassel Benedicte Bjørk Christin Selje

8 Avdeling Store-Eik I år består avdelingen av 16 store barn. Det er 8 barn som har siste året i barnehagen og vi har 8 barn som er født i Kjønnsfordelingen er 8 gutter og 8 jenter. Eik vil i år legge vekt på satsingsområdene «Lek, vennskap og sosial kompetanse med vekt på antimobbearbeid» og «pedagogisk ledelse» Lek, vennskap og sosial kompetanse, med vekt på antimobbearbeid. Personalet på avdelingen er opptatt av at barna skal få tid og rom til lek. Vi skal gi plass til kreativitet og fantasi i leken, inkludering i lek og etablering av trygge gode vennskapsbånd. Vi ønsker at de eldste kan være gode rollemodeller for de yngre; både i lek og sosial kompetanse. De ansatte har hørestyrken på slik at vi kan oppfatte hva som sies mellom barna, og vi skal aktivt veilede barna dersom uønsket kommunikasjon oppstår. Vi bruker tid på å snakke med barna og gjennom handlinger sette fokus på positiv adferd. Pedagogisk ledelse. Personalet som jobber på avdelingen er aktive i det å lede barna i hverdagen. Vi skal på en god måte være der for barna, lytte til dem, og delta aktivt i hverdagen deres. Vi skal være tilgjengelige og veilede barna i lek, samtaler, overgangssituasjoner og ellers når barna har behov for en voksen. Personalet har ett aktivt og tett samarbeid om hva som er til det beste for det enkelte barnet. Dagliglivet på Eik Ellers på store eik jobber vi i små og store prosjekter. I starten av barnehageåret var mange av barna opptatt av hva som er inni kroppen. Vi grep tak i det og har da kroppen som prosjekt og da fortrinnsvis hva som er inni kroppen. Barna er med på å finne frem bilder og fakta, de tegner og vi lager tankekart over de ulike organene. Vi plasserer organene på en stor figur vi har laget. Dette vil vi holde på med utover høsten. I løpet av året vil andre prosjekter komme, ut i fra hva barna interesserer seg for og ønsker å lære mer om. På eik har vi mange barn som er glad i å prate. Vi har et aktivt språkmiljø og har en del språkleker og språkspill hvor vi har fokus på ord, lyder og uttale. Vi har laget vårt eget språkspill med ord og bilder, vi leser for barna, vi samtaler mye og vi er også opptatt av at barna skal lytte til andre og det de sier. Sang, musikk, rim og regler preger også hverdagen vår. Vi kommer til å legge vekt på språk og språkmiljø gjennom hele året. Vi har en turdag i uken, samt at vi har gym en dag i uken. De fleste små barn er glad i å bruke kroppen sin og være i aktivitet. Vi ønsker å gi barna erfaring i å være ute i all slags vær og oppdage nye ting i nærmiljøet, samtidig se utviklingen av naturen gjennom året. Gym har vi inne på fellesrommet med løping, dans og hinderløype blant annet. Fysisk utfoldelse både i skog og mark, samt i gymmen inne, bidrar til at barna kroppsbeherskelse og mestring av både grov- og fin motorikk.

9 Avdeling Lønn: Barna på Lønn: De voksne på Lønn: 2013: 1 barn Charlotte : Pedagogisk leder 100% 2012: 5 barn Laila: Fagarbeider 80% 2011: 7 barn Nina: Assistent 100% 2010: 3 barn Morten: Pedagogisk leder 20% Satsingsområdene som er relevante for vår avdeling i år er: Lek, vennskap og sosial kompetanse, med vekt på antimobbearbeid. Pedagogisk ledelse Lønn er en avdeling med uteprofil, og vi er på tur tre dager i uken. Turene vil variere både i avstand og innhold, men med en lekende tilnærming. Vi ønsker å følge barnas initiativ og interesser, så ingen tur vil være lik en annen. Ved bare å gå utenfor gjerdet åpner det seg en verden med meitemark, blomster eller spor i snøen. Gjennom å undre oss sammen om disse naturens fenomener og sette ord på det vi ser, lærer vi nye begreper, artsnavn, øver på språk og får ny kunnskap. Dette gir også muligheter for barna å være med på å påvirke sin egen hverdag, og deres interesser vil være utgangspunkt for videre arbeid på avdeling gjennom året. På lengre turer blir vi også kjent med nærområdet. Vi kan kjenne en tilhørighet til det, men også en trygghet til naturen, og kanskje et ønske om å verne om den. Naturen med dens variasjon i årstider, landskap og tilgang på flyttbart materiale, byr på muligheter for å være kreativ og utforskende. Samtidig gir den utfordringer og kunnskap om en selv. Her kan vi forme egne steder under trær og busker, kjenne på kroppslige utfordringer ved å klatre, rulle, krype og gå, og på den måten bli kjent med egen kropp og følelsesregister. Å bli kjent med seg selv gir en trygghet og et godt grunnlag for sosial kompetanse og nye vennskap. Lek er hovedmålet gjennom året. Gjennom denne leken både på avdeling og på tur får barna erfaringer og kunnskap om seg selv og andre. Dette vil vi jobbe aktivt med. Vi vil sørge for at alle har noen å leke med, lære å ta hensyn og være en del av en gruppe. Gjennom å dele inn i grupper på avdeling som for eksempel formingsgrupper, lekegrupper eller prosjektarbeid, kan vi også tilpasse barnas modningsnivå og alder. På den måten kan også de minste lettere føle at de kan hevde seg selv, og de vil få hjelp til å lære spillereglene i lek samt øve seg i kommunikasjon med andre. Dette legger grunnlag for en hverdag hvor alle er av betydning og et ledd i antimobbearbeid. For å oppnå dette er vi avhengige av gode voksne. Voksne som lytter, ser og bryr seg. Det kreves også struktur, forutsigbarhet og varme noe vi er bevisste på og stadig har fokus på både på avdelingsmøter, nettverk og personalmøter. Vi på Lønn gleder oss til å være med på denne reisen sammen med barna deres.

10 AVDELING BJØRK Barna på Bjørk: Voksne på Bjørk: 2010: 5 barn Elisabeth pedagogisk leder 80 % 2011: 6 barn Morten pedagogisk leder 100 % 2012: 6 barn Benedicte assistent 90 % 2013: 3 barn Joanna assistent 100 % Katrine assistent 50 % Vi har i år 12 jenter og 8 gutter. Vi har i år tre hovedfokus i barnehagen, og de er «Lek, vennskap og sosial kompetanse med fokus på antimobbe-arbeid», «De yngste barna» og «Pedagogisk ledelse». Lek, vennskap og Sosial kompetanse er ord som går inn i hverandre, fordi barna igjennom leken stifter vennskap og tilegner seg sosial kompetanse. Vi jobber blant annet igjennom veiledet lek hvor vi hjelper barn å knekke lek-koder og får i gang gode leksituasjoner, og igjennom samtaler med barna hvor vi tar opp forskjellige tema med barnegruppen i plenum. På den måten kan vi lære barna hvordan de kan gjøre for å løse konflikter, hjelpe og støtte hverandre eller våge å stå i mot gruppepress. Gjennom å styrke barns selvfølelse, der barna aksepterer seg selv og har en indre styrke, tror vi at synet på andre mennesker blir mer positiv. Vi har også et fokus på å forsterke positiv adferd for å fremme statusen til positiv adferd i gruppen. «Det man får oppmerksomhet på gjør man mer av.» Et fokus på positiv adferd sammen med tydelige rammer gjør at vi får barn som sosialt og emosjonelt er trygge og ønsker å være gode mot andre. Med dette håper vi å kunne motvirke mobbing både her i barnehagen og senere i skolen. Med de yngste barna har vi et samarbeid med Hassel og Selje, hvor 2013-barna på avdelingene er samlet i kjernetiden. Her får de rom og tid til å leke sammen i rolige og trygge omgivelser, og samtidig er de sammen med avdelingen ved dagens start og slutt, så de får en trygg og fin overgang fra småbarn til storebarn. Vi har også valgt å jobbe med Pedagogisk ledelse. Pedagogikken skal være grunnlaget i det vi gjør. Da vi har et ekstra fokus på det skal vi reflektere rundt måten vi jobber med barna på, på avdelingsmøter og lignende. Der drøfter vi observasjoner vi har gjort og ser på vår samhandling med barna med faglige øyne. Slik sikrer vi at barna får varme, engasjerte og ansvarsfulle voksne.

11 AVDELING HASSEL Vi er en gruppe på 17 barn hvor 6 er gutter og 11 er jenter. Vi har fire aldersgrupper. 2010: 5 barn Pedagogisk leder: Nina 100 % 2011: 4 barn Pedagog: Morten 40 % 2012: 5 barn Assistent: Elin 80 % 2013: 3 barn Assistent: Sirous 100 % Satsningsområdene våre i år er: De yngste barna: Assistent: Fredrik 60 % I vår avdeling skjermer vi de yngste barna fra det å være sammen med alle barna hele dagen. De yngste barna trenger mer ro, bedre tid til å tilnærme seg det å være i en stor barnegruppe i barnehagen. Vi ønsker å legge til rette for at de skal etablere gode relasjoner den første tiden i barnehagen. Trygghet og forutsigbarhet er en viktig faktor i denne alderen. Her kan det pedagogiske personalet hjelpe barn å lære turtaking, det å se andre, øve på rollelek. Vi har i år et samarbeid med to andre avdelinger, Selje og Bjørk. Gruppen har fått navnet «konglene» og de vil være sammen ute, hvil/sove sammen og ha felles aktiviteter etter sovetiden. Det kommer ut en egen plan for «konglene». Faglig veileder Vibeke følger opp denne gruppen. Lek, vennskap og sosial kompetanse, med vekt på antimobbearbeid: På avdeling Hassel vil vi jobbe med at barn skal ha en god lekearena. Vi har jobbet med det vi kaller stasjonslek tidligere og sett god effekt av å involvere alle i et felles prosjekt. Vi snakker med barna om hva de ønsker å leke. Og ut i fra det lager vi stasjoner/plasser som for eksempel, slott, butikk, verksted, brannstasjon. Det er opp til barnas fantasi og hva vi klarer å gjennomføre. Barna er med i hele prosessen når vi lager til stasjonene og hjelper til med å lage og finne frem rekvisitter. Vi kan også lese en fortelling, eventyr som kan være med på å inspirere til og i lek. Vi deler barna inn i grupper. Vi legger også stor vekt på hvordan barna henvender seg til hverandre i leken. Og hvordan de inkluderer hverandre. Vi reflekter og samtaler om temaer som omtaler sosial kompetanse. Her bruker vi kort med «pinnsvin og kanin» som hjelpemiddel. Vi vet at leken fremmer språket og sosial kompetanse. Vi ser også at barna lærer mange nye begreper, og finner mye godt vennskap i leken. Pedagogisk ledelse: Vår oppgave er å fremme det pedagogiske i det vi planlegger, det vi gjør, hvordan vi observerer, hvordan vi er med barna. Vi bruker avdelingsmøtene våre til å reflektere over hva vi ser og hvordan vi opplever at barnas trivsel og trygghet. Alle ansatte på Hassel har i oppgave å lede pedagogiske prosesser, for å fremme det viktige arbeidet med enkeltbarn og gruppen. Vårt mål på Hassel er at barna skal være i en flytsone, hvor det er trygge og glade barn som liker å leke.

12 Avdeling Selje Barn: Personalet: 2010: 6 barn Grethe, pedagogisk leder 100 % 2011: 3 barn Christin, barne- og ungdomsarbeider 90 % 2012: 5 barn Tove, assistent 60 % 2013: 4 barn Aileen, assistent 100 % Morten, barnehagelærer 20 % Malin, lærling 100 % Hovedsatsingen på Selje i år er lek, vennskap og sosial kompetanse med vekt på antimobbearbeidet. Det er grunnleggende viktig for barn å få leke og derfor har barnehagen lek som satsing. Vi legger til rette for at barna skal få tid og rom til leken, hvor personalet er tilstede og støtter hvert enkelt barn. Noen ganger deler vi barna inn i lekegrupper, hvor barna øver seg på samhandling og fantasi lek ved å samarbeide i den lille gruppen. Vi lærer barna hvordan vi tar kontakt med hverandre og hvordan vi snakker sammen. Vi skal lage grønne/gule/røde skilt, som barna bruker i kommunikasjonen og i leken. Vi snakker om «Stopp-regelen», hvor barna respekterer hverandre i det de sier og gjør. Vi har «ukens barn». Ukens barn har spesielle oppgaver, som å dekke tralle, velge sanger i samlingsstunden, eller få skalken under måltidet! Dette gjelder både de små og de store. Ukens barn får med seg Viktor (bamse) hjem i helgen. Vi legger også vekt på et godt språkmiljø. Alle barn skal ut i fra sine egne forutsetninger ha muligheten til å utvikle språk, språkforståelse, ordforråd og kommunikasjonsevner. Noen ganger har vi små språk grupper hvor vi spiller spill, forteller, leser eller snakker om begrep. På avdelingen synger vi mye, forteller for barna, leser bøker, og lytter når barna har noe å fortelle. Malin, som er vår lærling i år, vil også ha sine prosjekter med barna. Pedagogisk ledelse Personalet på Selje lytter, støtter og utfordrer hvert enkelt barn. Hvert barn er unikt, slik at barna vil få individuell behandling. De ansatte har et ansvar her for at hvert barn blir ivaretatt. Dagliglivet I løpet av året vil små og store prosjekter se dagens lys. Vi fanger opp hva barna er opptatt av. For øyeblikket er det naturen og skogen som står i fokus. Vi har en vegg inne på avdelingen hvor materiale, bilder, blader fra skogen blir hengt opp. Vi har et sted i skogen som vi kommer til å følge gjennom hele året.

13 FURU Furu er en av to småbarnsavdelinger i Lønnås barnehage. Her er det 12 barn og 4 ansatte, to pedagoger, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent. Vi har store lokaler med god plass. Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for god og hensiktsmessig lek og aktivitet på avdelingen. Høsten 2015 er hele barnegruppen ny. Det betyr at de aller fleste barna skal ut i verden på egenhånd for aller første gang. Vi vet at trygghet og tilknytning er viktig for at barna skal ha en god hverdag, derfor vil vi bruke mye tid på å bli kjent med barna, og de med oss. Personalet på Furu sitter på gulvet, i sandkassa, under et tre, og er der barna er hele dagen. Vi legger vekt på at alle barna skal ses, høres og tas hensyn til ut fra individuelle behov og ønsker. Vi vil den første tiden bli godt kjent, for siden å kunne tilrettelegge for hvert enkelt barn når aktiviteter planlegges. I tillegg til trygghet og nærhet til barna er vi opptatt av språk. Vi prater mye med barna, setter ord på hva som skjer rundt dem, på følelser og konkreter. Vi tenker at barna føler seg sett og at språket utvikles ved at det stadig er i bruk i deres omgivelser. Vi skal samtidig også lytte til barna. Vi skal gjøre vårt ytterste for å forstå hva barnet ytrer, enten det er verbalt, med kroppsspråk eller mimikk. Vi vil ofte gjenta det barnet sier, for enten å bekrefte det de sier eller finne ut av misforståelser. To av personalet har tegn til tale kurs og dette er tidligere brukt aktivt på avdelingen. Vi kommer til å fortsette med å bruke dette, da vi ser at det er et godt verktøy for å understøtte det som blir sagt. Når vi spør et barn om det vil leke, vil vi for eksempel understreke «leke» med tegn. Barnet vil både høre og se hva vi mener og kan etter hvert uttrykke selv med både tegn og tale. Vi har også sett at barn uten verbalspråk har nytte av å kunne gjøre seg forstått med tegn. Vi vet at barn lærer gjennom erfaring og gjennom kroppen. På Furu er vi opptatt av at barna skal få sanse seg til erfaring. Gjennom lek og utforskning i både ute og innemiljøet vil barna gjøre seg erfaringer de kan bygge videre på og glede seg over der og da. Lek er barns uttrykksform, den er meningsskapende, gledesfylt og frivillig. Barns mål med å leke, er leken i seg selv. Personalets oppgave er å se hva hvert enkelt barn og barnegruppen samlet har glede av og behov for. Barns sosiale kompetanse er tilstede allerede fra fødselen. Det kan handle om å utveksle blikk med en nær tilknytningsperson, snu hodet mot eller fra noen ut fra om barnet ønsker kontakt eller ikke, babling, turtaking osv. På Furu vil barna få erfaring med å samhandle med andre barn og voksne. De vil prøve og utforske hva som er hensiktsmessig adferd i forskjellige situasjoner. Personalet vil veilede og sette ord på det som skjer. Barna utvikler sin sosiale kompetanse gjennom prøving og feiling i trygge omgivelser.

14 Presentasjon av Lille-Eik Lille Eik består av 3 barn født i 2013 og tre barn født i 2014 Pedagogisk leder: Henriette 100 % Assistent: Silje 100 % I år er barnehagens satsingsområder: De yngste barna i barnehagen Lek, vennskap og sosial kompetanse Pedagogisk ledelse Lille Eik er en liten eksklusiv gruppe hvor 6 barn får muligheten til å bli kjent i liten gruppe. Samtidig har vi både Furu og Eik som vi strekker oss mot når vi vil være sammen med flere barn, eller eldre barn. Grunnlaget for videre trivsel og læring i barnehagen legges nå. Vi ønsker oss trygge og glade barn, og ser på dette første halvåret som en investering for barnets kanskje første tilknytning til nye barn og voksne utenfor hjemmet. De erfaringer som blir gjort nå, vil barnet kunne bruke neste gang det skal knytte nye relasjoner. Vi bruker derfor god tid på å trygge barna i de nye relasjonene som oppstår i en ny gruppe. Vi vil at alle barn skal føle tilhørighet og trygghet i barnehagen. Barna skal behandles med respekt og likeverd av nærværende og engasjerte voksne. Ved å gi barna omsorg og rutiner, tenker vi at barna får en forutsigbar hverdag med kjente voksne og aktiviteter på Lille-Eik. Barna på Lille-Eik har mye og variert språk. Alle barna er aktive både sendere og mottakere av språket, hele dagen. Det er mye kroppsspråk på vår avdeling, og vi øver oss hele tiden på å motta og tolke barnas uttrykk. Hvis vi er i tvil om vi forstår dem riktig, spør vi eller bekrefter vi det vi oppfatter med ord og setninger. Vi mener at vi gjennom å bruke det verbale språket aktivt med barna gjennom tale, samtaler og sang, utvider ordforråd og barnas språkforståelse. Vi bruker også tydelig kroppsspråk, som understreker det vi sier. Vi bruker også aktivt tegn til tale, og innfører tegn etter behov i barnegruppen. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor. De blir trøstet når de er lei seg, le og tøyse når de er glade. Vi toner oss inn på barnas følelsesmessige tilstand og bekrefter barnas følelser. I tillegg til fokus på trygghet, omsorg og trivsel vil vi fremover fokusere på lek og sosial kompetanse. Gjennom lek lærer barna seg selv og andre å kjenne. Vi opplever allerede mye god sosial kompetanse blant barna. De er åpne for hverandre, opptatt av hverandres følelser, vi vil bygge videre på dette gjennom lek, gode relasjoner og nære voksne. Lille Eik er også en gjeng med aktive barn. Både ute på formiddagen og inne på fellesrommet er det mye fysisk aktivitet. Grov- og fin motoriske aktiviteter vil stå i sentrum gjennom hele året.

15 Arbeidsmetoder Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.53) Opplevelser, oppdagelser og læring gjennom hele dagen Gjennom barnehagedagen setter vi oss ned i barnehøyde og lytter til barna. Vi observerer, gir respons, ser det enkelte barn og deres behov, veileder, råder og oppdrar. De gode samtalene mellom barn og det pedagogiske personalet bidrar til at vi blir godt kjent med hvert enkelt barn, og dermed kan gi positive innspill tilbake. Arbeidsmetodene våre bærer preg av en holdning til barn og voksne som likeverdige, og av individuelle tilbakemeldinger tilpasset det enkelte barn. Lønnås barnehage planlegger, dokumenterer og vurderer kontinuerlig pedagogiske prosesser på individ-, gruppe-, avdelings- og barnehagenivå. Dette gjør vi for å gi hvert barn, og hver barnegruppe, en god barnehagehverdag. Anerkjennende kommunikasjon og en modell for konfliktløsning er nøkkelelementer i arbeidet vårt. Med dette som grunnelementer blir barna speilet i et positivt bilde og det pedagogiske personalet framstår som gode rollemodeller. Effekten, slik vi ser det, er at barna tar etter. Væremåten til de ansatte kommer i retur fra barna. Dette vitner om at arbeidet med sosial kompetanse er en kontinuerlig prosess som krever en sensitiv og bevisst personalgruppe. På bakgrunn av dette har Lønnås barnehage veiledning og opplæring av ansatte høyt opp på prioriteringslisten, for å sikre stadig endring og utvikling i personalgruppen. Barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning). I Lønnås barnehage jobber vi aktivt med barns medvirkning. Barns medvirkning handler ikke om at barn skal velge, men at barn har rett til å uttrykke egne intensjoner. Dette krever tid og rom for å lytte og samtale. Vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal få støtte i å uttrykke seg og få frem sine synspunkter, slik at de er likeverdige deltakere og medskapere av egen hverdag. Barna skal erfare at deres mening blir tatt på alvor, og at deres stemme har virkning i fellesskapet. Samtidig som barna skal bli gitt valgmuligheter og påvirkningskraft i sin hverdag, skal de ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til, eller har forutsetninger for å ta. Det pedagogiske personalet tar ansvar for avgjørelser i situasjoner der barna, på grunn av modenhet, ikke skal bestemme. I slike situasjoner blir barnas uttrykk og følelser anerkjent, samtidig som det følger en kort begrunnelse for hvorfor de ansatte tar ansvar for dette. For å sikre barns medvirkning i Lønnås barnehage har vi systematisert hvordan vi innhenter barnas synspunkter. Gjennom ulike typer dokumentasjon som barneintervjuer, praksisfortellinger og et av våre viktigste satsningsområder; prosjektarbeid, kvalitetsikrer vi at hvert barn setter spor i barnehagen. I tillegg til denne systematiserte dokumentasjonen er vi opptatt av å ha barna med på små og store avgjørelser i hverdagen.

16 Prosjektarbeid I Rammeplanen for barnehager står det: ( ) barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at det danner grunnlaget for læringsmiljøet. Videre står det at barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser i barnehagen. Alle kommunale barnehager i Bekkestua har deltatt i arbeidet med å utvikle prosjektarbeid som en arbeidsform i hverdagen, og vi mener at denne måten å jobbe på er en god måte å møte kravene fra Rammeplanen. Prosjektarbeid er en måte å arbeide på som ivaretar barns medvirkning i hverdagen, og som stimulerer barnas nysgjerrighet og lærelyst. For oss handler prosjektarbeid om å få tak i hva barna er opptatt av, for deretter å inspirere, motivere og legge til rette for aktiviteter, lek, undring og forskning. Målet vårt er å dokumentere dette på en måte som gjør at også foreldrene får ta del i hele prosessen; undring, forberedelser, selve arbeidet og refleksjonene i etterkant.

17 Tradisjoner og merkedager August September Tilvenning nye barn. Planleggingsdager 13 og 14. august Foreldremøter: 7. sept: Furu og Lille Eik 8. sept: Bjørk 9. sept: Selje 10. sept: Eik, Hassel og Lønn kl sept: Vetteforeldremøte kl Oktober November Desember Gjensynstreff med vettene som sluttet til sommeren; 6. okt Foreldrekaffe (eller nov) FN- dagen 23. (Er den 24, men det er lørdag) Teater i barnehagen for alle; 12 nov. Karius og Baktus Foreldrekaffe (eller okt) Foreldresamtaler Juletretenning med foreldre. 30 november Lucia for barna barnehagen og Vette foreldre. 11. des. Nissefest. 15. des. Kirkebesøk for 4 åringene. Ikke dato enda. Januar Planleggingsdag 4. januar 2015 Februar Mars April Mai 5 feb. Barnehagen 8 år 5. feb. Karneval 11. mars: Planleggingsdag Foreldrekaffe på hver avdeling 13. mai: 17. mai samling på felles for alle barna 6 mai: Planleggingsdag Foreldresamtaler 27. mai: aktivitetsdag 15. juni: Sommerfest barn og foreldre Juni Sommerturer på hver avdeling Juli Stengt 3 uker (28,29 og 30) NB! Planleggingsdager for august 2016: 18 og 19. august 2016! Sett av disse datoene allerede nå!

18 Praktisk informasjon Telefon og mail adresser. Hoved nummer: Hver avdeling har sitt eget telefonnummer til avdelingen. Eik: Furu: Selje: Hassel: Lønn: Bjørk: Husk å lagre telefon nummeret til din avdeling, så kommer du direkte frem! Hvis dere ikke kommer en dag, så er det fint om dere ringer innen For å ta vare på spontaniteten, kan det være at vi finner på noe som ikke alltid står i planen. Mail adresse til barnehagen: Eller (heter unn først, men bruker Tonje i det daglige) Mobil til Tonje er Lønnås barnehage er en barnehage som tar i mot førskolelærerstudenter fra Høyskolen i Oslo. Vi har pr. i dag en øvingslærer på huset. Vi tar også i mot elever fra videregående i ulike praksisordninger. Vi kan også ha personer her med behov for arbeidstrening. Ordningene er ment som en hjelp til de som trenger det, men også en berikelse for barnehagen og barna her. Skulle det vise seg at slik utpasseringen ikke fungerer for barna, så vil den avvikles. Forsikringer: Barna er ulykkesforsikret i gjensidige forsikring. Forsikringen gjelder på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer med barnehagen. NB: Forsikringen er ingen fullverdiforsikring for ditt barn! Sykdom: Smittefaren er stor i barnehagen. Hold derfor syke barn hjemme. Gi oss beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Skulle barnet bli sykt i løpet av dagen kontakter vi foresatte. Dersom barnet blir akutt sykt eller skulle utsettes for uhell, kontakter vi alltid lege, samt foresatte.

19 Klær: Vi ønsker at barna skal ha innesko/sandaler/tøfler til innebruk. Barna har sin egen kurv med skiftetøy på plassen som foreldrene har ansvar for. Vi er ute i all slags vær, og barnet ditt må derfor ha hensiktsmessige klær for lek ute i varierende vær. Alt tøy må være navnet. Mat: Barna i Bærums kommunale barnehage er på selvkost, det vil si at oppholds avgiften ikke dekker den maten de spiser i barnehagen. Foreldrene på Lønnås har valgt å betale inn et fast beløp i måneden, slik at personalet kan kjøpe inn mat til barna. Pengene dekker melk og to måltider om dagen, fire dager i uken og frukt hver dag, bursdags»mat» og mat til festdager og varm mat en gang i blant. Barna som spiser frokost i barnehagen må ha med egen mat til dette måltidet. Det er da regnet med at barna har med matpakke og drikke den dagen vi går på tur. (Den 5. dagen. Så selv om det ikke er tur, så skal barna ha med mat) Ferie: Barnehagen har sommeråpent fra St. Hans og til ca. 15. august. I disse ukene har barn og personalet sin hovedferie. Disse ukene må foreldrene, med bindende påmelding, si fra når barnet skal være i barnehagen og når de skal ha fri. I følge vedtektene skal barna ha fri minst fire uker i løpet av året, tre av disse skal tas om sommeren. Barnehagen er stengt tre uker hver sommer. Det hender at vi samarbeider med andre barnehager i distriktet deler av sommeren. Planleggingsdager: Barnehagen har fem planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. Disse dagene blir brukt til faglig påfyll og planlegging av barnehagevirksomheten, og er svært verdifulle dager for personalet. ( Se oversikt over merkedager for eksakte datoer)

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN Espira Myraskogen MYRASKOGEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Praktisk info...4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg...5 Sunn kost...5 Bursdag...7

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer